EINHELL TC-CS 1200 Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
TC-CS 1200
Tüüp
Kasutusjuhend
TC-CS 1200
Art.-Nr.: 43.309.36 I.-Nr.: 11025
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Håndrundsav
S Original-bruksanvisning
Handcirkelsåg
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Käsipyörösaha
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Дисковая ручная пила
EE Originaalkasutusjuhend
Käsiketassaag
LV Oriģinālā lietošanas instrukcija
Rokas ripzāģis
LT Originali naudojimo instrukcija
Rankinis diskinis pjūklas
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 1Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 1 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
- 2 -
1a
1b
10
9
8
7 6
5
4
3
2 1
2
13
15 20 19 16
17
18
14 11 12
6 4
a
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 2Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 2 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
- 3 -
3 4
5 6
7 8
12 6
9
7
a 14
a
6 16
16 8
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 3Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 3 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
- 4 -
9 10
2
15 17
11
19
3
18
13
a
15
12
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 4Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 4 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 5 -
Indholdsfortegnelse
1. Sikkerhedsanvisninger
2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang
3. Formålsbestemt anvendelse
4. Tekniske data
5. Inden ibrugtagning
6. Betjening
7. Udskiftning af nettilslutningsledning
8. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling
9. Bortska else og genanvendelse
10. Opbevaring
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 5Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 5 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 6 -
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundheds-
skadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 6Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 6 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 7 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige an-
visninger. Følges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse ( g. 1a/1b)
1. Håndtag
2. Tænd/Sluk-knap
3. Låseknap til tænd/sluk-knap
4. Fikseringsgreb til indstilling af skæredybde
5. Netledning
6. Sål
7. Låseskrue til indstilling af vinkelsnit
8. Låseskrue til parallelanslag
9. Skala til geringsvinkel
10. Hjælpegreb
11. Beskyttelseskappe
12. Savklinge
13. Klingenøgle
14. Tilslutning til spånudsugning
15. Greb til åbning af svingkappe
16. Parallelanslag
17. Skrue til klingesikring
18. Flange
19. Svingkappe
20. Kløvekile
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her op-
mærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
Håndrundsav
Savklinge
Klingenøgle
Parallelanslag
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Håndrundsaven er beregnet til savning af retlinie-
de snit i træ, trælignende materialer og kunststof-
fer. Overophedning af savtakkernes spidser skal
undgås, og kunststo et må ikke smelte.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 7Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 7 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 8 -
4. Tekniske data
Netspænding: ............................... 230 V ~ 50 Hz
Optagen e ekt: ....................................... 1230 W
Omdrejningstal, ubelastet: ..................5000 min
-1
Skæredybde ved 90°: ............................... 55 mm
Skæredybde ved 45°: ............................... 37 mm
Savklinge: ...........................................Ø 160 mm
Klingeholder: .........................................Ø 16 mm
Klingetykkelse: ........................................ 2,5 mm
Kapslingsklasse: ........................................... II/
Vægt: ..........................................................3,8 kg
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau L
pA
.............................. 93,9 dB(A)
Usikkerhed K
pA
.............................................3 dB
Lyde ektniveau L
WA
.......................... 104,9 dB(A)
Usikkerhed K
WA
............................................3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage hø-
retab.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet i henhold til EN 60745.
Håndtag
Svingningsemissionstal a
h
= 2,924 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
Hjælpegreb
Svingningsemissionstal a
h
= 2,965 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s*
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anven-
des til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også an-
vendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet fors-
kriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risiko-
faktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konst-
ruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-
vibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedli-
geholdes forskriftsmæssigt.
5. Inden ibrugtagning
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på høvlen.
5.1 Indstilling af skæredybde ( g. 2/3)
Løsn fikseringsgreb til indstilling af skæredyb-
de på bagsiden af beskyttelseskappen (4).
Sæt sålen (6) fladt ned på overfladen af sa-
veemnet.v saven, indtil savklingen (12)
har nået den rigtige skæredybde (a).
Fastgør fikseringsgreb til indstilling af skære-
dybde (4). Kontroller, at grebet sidder ordent-
ligt fast.
5.2 Geringsanslag ( g. 4/5)
Den forindstillede standardvinkel mellem sål
(6) og savklinge (12) udgør 90°. Du kan ænd-
re denne vinkel for at udføre skråsnit.
Løsn låseskrue til indstilling af vinkelsnit (7),
som befinder sig på sålens forside.
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 8Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 8 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 9 -
Nu kan skærevinklen ændres med op til 45°;
se skala for skærevinkel (9).
Fastgør låseskrue til indstilling af vinkelsnit
(7). Kontroller, at den sidder ordentligt fast.
5.3 Udsugning af støv og spån ( g. 6)
Til rundsavens spånudsugningsstuds (14)
tilsluttes en egnet støvsuger (støvsuger
følger ikke med) Herved opnås en optimal
støvudsugning fra saveemnet. Fordele: Du
skåner såvel saven som dit eget helbred.
Desuden holdes arbejdsområdet rent, lige-
som sikkerheden i arbejdet øges.
Støv, der opstår under arbejdet, kan være
farligt. Læs nærmere herom i sikkerhedsan-
visningerne.
Vigtigt! Den støvsuger, der anvendes til
udsugning, skal være egnet til det bearbejde-
de materiale.
Kontroller, at alle dele er korrekt forbundet
med hinanden.
5.4 Parallelanslag ( g. 7/8)
Parallelanslaget (16) gør det muligt at save
parallelle linier.
Løsn låseskrue til parallelanslag (8), der be-
finder sig på sålen (6).
Montering foretages ved at sætte parallelans-
laget (16) ind i føringen (a) i sålen (6) (se fig.
7).
Bestem den nødvendige afstand, og spænd
låseskruen (8) fast igen.
Brug af parallelanslag: Anbring parallelansla-
get (16) fladt ind på emnekanten, og begynd
savningen.
Vigtigt! Udfør et prøvesnit med et stykke
a aldstræ
6. Betjening
6.1 Arbejde med håndrundsaven
Hold altid fast i rundsaven med et fast greb.
Svingkappen (19) skubbes automatisk tilbage
af saveemnet.
Udøv ikke vold på saven og dens komponen-
ter!
Ryk rundsaven frem med en let, jævn bevæ-
gelse.
Affaldsstykket skal befinde sig i rundsavens
højre side, således at den brede del af bordet
støttes med hele sin overflade.
Når der saves efter en optegnet linie, føres
rundsaven langs med indsnittet.
Små træstykker skal spændes ind før savnin-
gen. De må ikke holdes fast i hånden.
Følg sikkerhedsanvisningerne! Bær sikkerhe-
dsbriller!
Brug ikke defekte savklinger eller savklinger
med revner eller sprækker.
Brug ikke flanger/flangemøtrikker, hvor borin-
gen er større eller mindre end savklingens.
Savklingen må ikke bremses ned med hån-
den eller ved udøvelse af sidetryk.
Svingkappen må ikke klemme og skal befinde
sig i udgangsposition, når arbejdsprocessen
er fuldført.
Afprøv svingkappens funktion med netlednin-
gen trukket ud, før rundsaven tages i brug.
Kontroller hver gang før du tager saven i brug,
at sikkerhedsanordninger, såsom svingkap-
pe, kløvekile, flange og justeringsanordninger,
fungerer, som de skal, er korrekt indstillede
og ordentligt fastgjorte.
En egnet støvudsugning kan sluttes til via tils-
lutning til spånudsugning (14). Kontroller, at
støvudsugningen er tilsluttet korrekt.
Den bevægelige svingkappe må ikke klem-
mes fast i den tilbagetrukne beskyttelseskap-
pe i forbindelse med savningen.
Savklinger, hvis basislegeme er tykkere end
kløvekilen, eller hvor savtændernes udlæg-
ning er mindre end kløvekilens tykkelse, må
ikke anvendes.
Vigtigt! Husk at trække stikket ud af
stikkontakten, inden du udfører arbejder på
selve saven!
6.2 Brug af rundsaven
Tilpas skæredybde, skærevinkel og paral-
lelanslag (se punkt 5.1, 5.2 og 5.4).
Kontroller, at tænd/sluk-knappen (2) ikke er
trykket ind. Nu kan du sætte stikket i en stik-
kontakt.
Savklingen skal være sat i, når du tænder
rundsaven!
Anbring sålen fladt oven på saveemnet. Sav-
klingen må ikke berøre saveemnet.
Hold nu fast i rundsaven med begge hænder.
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 9Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 9 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 10 -
6.3 Tænd/Sluk-knap ( g. 9)
Tænde rundsaven:
Tryk på låseknappen (3) og tænd/sluk-knappen
(2) samtidigt.
Lad savklingen køre op i fuld omdrejning. Før
savklingen langsomt langs med savelinien.
Tryk kun let ned på savklingen.
Slukke rundsaven:
Slip låseknap og tænd/sluk-knap
Når håndtaget slippes, slukker maskinen au-
tomatisk, hvorved utilsigtet drift undgås.
Pas på, at lufthullerne ikke dækkes til eller
tilstoppes under arbejdet.
Når saven slukkes, må savklingen ikke brem-
ses ned ved udøvelse af sidetryk.
Vigtigt! Vent med at stille saven fra dig, til sav-
klingen står helt stille.
Vigtigt! Udfør et prøvesnit med et stykke
a aldstræ
6.4 Skift af savklinge ( g. 10/11)
Vigtigt! Husk at trække stikket ud af
stikkontakten, inden du udfører arbejder på
selve saven!
Brug kun savklinger, som svarer til standarden EN
847-1, og som er af samme type som den sav-
klinge, der følger med denne håndrundsav. Spørg
din forhandler til råds.
Skub den bevægelige svingkappe (19) tilba-
ge med greb til svingkappe (15), og hold den
fast.
Hold imod på flangen (18) med klingenøglen
(13).
Løsn skrue til klingesikring (17) med unbra-
konøglen (a).
Tag flange (18) og savklinge (12) af forneden.
Rengør flangen, sæt en ny savklinge i. Vær
opmærksom på rigtig rotationsretning (se pil
på beskyttelseskappe og savklinge)!
Spænd skrue til klingesikring (17); klingen
skal løbe lige rundt.
Inden du trykker på tænd/sluk-knappen, skal
du sikre dig, at savklingen er monteret rigtigt,
at bevægelige dele går let og friktionsfrit, og
at klemmeskruer er spændt ordentligt fast.
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadi-
ges, skal den skiftes ud af producenten eller den-
nes kundeservice eller af person med lignende
kvali kationer for at undgå fare for personskade.
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.
8.1 Rengøring
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.4 Bestilling af reservedele og tilbehør:
Ved bestilling af reservedele bedes følgende
oplyst:
Produktets typebetegnelse
Produktets varenummer
Produktets identnummer
Nummeret på den ønskede reservedel
Aktuelle priser og øvrig information ndes på
www.isc-gmbh.info
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 10Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 10 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 11 -
Tip! Det anbefales at bruge
førsteklasses tilbehør fra
for at opnå et godt
arbejdsresultat! www.kwb.eu
9. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns ræk-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 11Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 11 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 12 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 12Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 12 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 13 -
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anska else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori Eksempel
Sliddele* Kontaktkul
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Savklinge
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 13Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 13 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
DK/N
- 14 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 14Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 14 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
S
- 15 -
Innehållsförteckning
1. Säkerhetsanvisningar
2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
3. Ändamålsenlig användning
4. Tekniska data
5. Före användning
6. Använda
7. Byta ut nätkabeln
8. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning
9. Skrotning och återvinning
10. Förvaring
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 15Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 15 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
S
- 16 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget nns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material nns det risk för att hälsovåd-
ligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 16Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 16 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
S
- 17 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1a/1b)
1. Handtag
2. Strömbrytare
3. Låsknapp för strömbrytare
4. Spärrspak för sågdjupsinställning
5. Nätkabel
6. Fotplatta
7. Fixeringsskruv för geringsinställning
8. Fixeringsskruv för klyvanhåll
9. Skala för geringsvinkel
10. Stödhandtag
11. Skyddskåpa
12. Sågklinga
13. Nyckel till sågklinga
14. Anslutning för spånsugning
15. Spak för att öppna pendelskyddskåpan
16. Klyvanhåll
17. Skruv för xering av sågklingan
18. Fläns
19. Pendelskyddskåpa
20. Klyvkniv
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Handcirkelsåg
Sågklinga
Nyckel till sågklinga
Parallellanslag
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Handcirkelsågen är avsedd för rak sågning i
trä, träliknande material och plaster. Undvik att
sågtandsspetsarna överhettas och plastmateria-
let smälter.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 17Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 17 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
S
- 18 -
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
4. Tekniska data
Nätspänning ................................. 230 V ~ 50 Hz
Upptagen e ekt ...................................... 1230 W
Tomgångs-varvtal ...............................5000 min
-1
Sågdjup vid 90° ........................................ 55 mm
Sågdjup vid 45° ........................................ 37 mm
Sågklinga ............................................Ø 160 mm
Fäste till sågklinga ................................Ø 16 mm
Sågklingans tjocklek ............................... 2,5 mm
Skyddsklass .................................................. II/
Vikt .............................................................3,8 kg
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
pA
.............................. 93,9 dB(A)
Osäkerhet K
pA
..............................................3 dB
Ljude ektnivå L
WA
............................. 104,9 dB(A)
Osäkerhet K
WA
..............................................3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin-
gar) har bestämts enligt EN 60745.
Handtag
Vibrationsemissionsvärde a
h
= 2,924 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Stödhandtag
Vibrationsemissionsvärde a
h
= 2,965 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverk-
tyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan använ-
das om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig damm lter-
mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och un-
derhålls enligt föreskrift.
5. Före användning
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör någ-
ra inställningar på maskinen.
5.1 Ställa in sågdjupet (bild 2/3)
Lossa på spärrspaken (4) för sågdjupsinställ-
ningen på baksidan av skyddskåpan.
Sätt fotplattan (6) platt på ytan på arbets-
stycket som ska sågas. Lyft sågen så pass
mycket tills sågklingan (12) befinner sig på
erforderligt sågdjup (a).
Dra åt spärrspaken (4) för sågdjupsinställnin-
gen på nytt. Kontrollera att delarna sitter fast.
5.2 Geringsanhåll (bild 4/5)
Den förinställda standardvinkeln mellan fot-
plattan (6) och sågklingan (12) uppgår till 90°.
Du kan ändra på denna vinkel för att genom-
föra snedsågning.
Lossa på fixeringsskruven (7) för geringsins-
tällning på framsidan av fotplattan.
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 18Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 18 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
S
- 19 -
Du kan nu ändra på sågvinkeln upp till 45°.
Beakta sågvinkelskalan (9).
Dra åt fixeringsskruven (7) för geringsinställ-
ning på nytt. Kontrollera att delarna sitter fast.
5.3 Suga bort damm och spån (bild 6)
Anslut en lämplig dammsugare (a) till den
härför avsedda spånsuganslutningen (14)
på din cirkelsåg (dammsugare medföljer ej).
Därmed uppnås en optimal dammsugning vid
arbetsstycket. Fördelar: Detta är skonsamt
för såväl maskinen som din egen hälsa. Ditt
arbetsområde blir dessutom renare och säk-
rare.
Damm som uppstår under arbete kan vara
farligt. Beakta även säkerhetsanvisningarna.
Obs! Dammsugaren som används till utsug-
ning måste vara lämplig för materialet som
bearbetas.
Kontrollera att alla delar har kopplats samman
på avsett vis.
5.4 Klyvanhåll (bild 7/8)
Med klyvanhållet (16) kan du såga parallella
linjer.
Lossa på fixeringsskruven (8) för klyvanhållet
som finns i fotplattan (6).
Montera klyvanhållet (16) genom att sätta in
det i spåret (a) i fotplattan (6) (se bild7).
Bestäm erforderligt avstånd och dra sedan åt
fixeringsskruven (7) på nytt.
Använda klyvanhållet: Positionera klyvan-
hållet (16) platt mot arbetsstyckets kant och
börja därefter såga.
Obs! Gör en provsågning på en bit avfalls-
virke.
6. Använda
6.1 Arbeta med handcirkelsågen
Håll alltid fast cirkelsågen ordentligt.
Pendelskyddskåpan (19) skjuts tillbaka auto-
matiskt av arbetsstycket.
Använd inget våld!
Flytta cirkelsågen framåt sakta och likformigt.
Avfallsbiten ska befinna sig på höger sida om
cirkelsågen så att arbetsbordets breda del
ligger emot med hela sin yta.
Om du sågar efter en markerad linje måste
du föra cirkelsågen längs med en passande
skåra.
Mindre virkesdelar måste spännas fast innan
de kan sågas. Håll aldrig fast virkesdelar med
handen.
Beakta tvunget säkerhetsföreskrifterna! An-
vänd skyddsglasögon!
Använd inga defekta sågklingor eller klingor
som har spruckit eller böjts.
Använd inga flänsar eller flänsmuttrar vars
borrhål är större eller mindre än sågklingans
öppning.
Sågklingan får inte bromsas för hand eller
tryckas emot på sidorna.
Pendelskyddet får inte klämma fast och mås-
te befinna sig i sitt utgångsläge efter att arbet-
suppgiften har avslutats.
Innan du använder cirkelsågen måste du dra
ut stickkontakten och kontrollera pendelskyd-
dets funktion.
Varje gång innan du ska använda maskinen
måste du övertyga dig om att säkerhetsan-
ordningar som t ex pendelskydd, klyvkniv,
flänsar och justeringsanordningar fungerar, är
korrekt inställda och sitter fast.
Anslut en lämplig dammsuganordning till an-
slutningen för spånsugen (14). Kontrollera att
dammsugaren har anslutits säkert och på
Den rörliga pendelskyddskåpan får inte kläm-
mas fast i tillbakadraget läge vid sågning.
Sågklingor vars stomme är tjockare eller vars
skränkning är mindre än klyvknivens tjocklek
får inte användas.
Obs! Innan du utför några som helst ar-
betsuppgifter på cirkelsågen måste du dra ut
stickkontakten ur vägguttaget!
6.2 Använda cirkelsågen
Anpassa sågdjupet, sågvinkeln och klyvan-
hållet (se punkt 5.1, 5.2 och 5.4).
Kontrollera att strömbrytaren (2) inte är int-
ryckt. Anslut först därefter stickkontakten till
ett lämpligt vägguttag.
Slå endast på cirkelsågen om den först har
bestyckats med en sågklinga.
Placera först fotplattan platt på arbetsstycket
som ska bearbetas. Sågklingan får inte berö-
ra arbetsstycket.
Håll alltid fast cirkelsågen med båda händer-
na.
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 19Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 19 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
S
- 20 -
6.3 Slå på resp. ifrån maskinen (bild 9)
Inkoppling:
Tryck in låsknappen (3) och strömbrytaren (2)
samtidigt.
Låt sågklingan varva upp tills den har nått sin
högsta hastighet. För sedan sågklingan lång-
samt längs med den avsedda såglinjen. Tryck
endast svagt med sågklingan.
Frånkoppling:
Släpp låsknappen och strömbrytaren.
När du släpper handtaget kopplas maskinen
ifrån automatiskt. Därmed kan maskinen inte
startas oavsiktligt.
Se till att ventilationsöppningarna inte täpps
till eller blockeras under drift.
Bromsa inte sågklingan manuellt genom att
trycka på sidorna efter att maskinen har sla-
gits ifrån.
Obs! Lägg inte ned maskinen förrän sågklin-
gan har stannat helt.
Obs! Gör en provsågning på en bit avfalls-
virke.
6.4 Byta sågklinga (bild 10/11)
Obs! Innan du utför några som helst ar-
betsuppgifter på cirkelsågen måste du dra ut
stickkontakten ur vägguttaget!
Använd endast sågklingor som uppfyller stan-
darden EN 847-1 och som är av samma typ som
sågklingan som medföljde denna handcirkelsåg.
Fråga försäljaren i din specialbutik.
Skjut tillbaka den rörliga pendelskyddskåpan
(19) med spaken (15) och håll sedan kvar.
Håll emot med nyckeln (13) för sågklingan vid
flänsen (18).
Använd en sexkantnyckel (a) för att lossa på
skruven (17) som fixerar sågklingan.
Ta ned flänsen (18) och sågklingan (12).
Rengör flänsen, sätt in en ny sågklinga. Kon-
trollera rotationsriktningen (se pil på skydds-
kåpan och på sågklingan).
Dra åt skruven (17) för att fixera sågklingan.
Kontrollera att klingan roterar jämnt.
Innan du slår på maskinen med strömbryta-
ren måste du övertyga dig om att sågklingan
är rätt monterad, att de rörliga delarna inte
klämmer samt att klämskruvarna har dragits
åt.
7. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats mås-
te den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet efter-
som det annars nns risk för personskador.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
8.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en be-
hörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 20Anl_TC_CS_1200_SPK3.indb 20 05.02.16 11:2105.02.16 11:21
/