Stanley FMC792 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend
www.stanley.eu
372003 - 26 EST
FMC792
2
Eesti keel (Originaaljuhend) 6
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 15
3
1
5
8
9
10
12
2
3
7
4
6
11
4
5
F
A1
A
B1
B
C1
10
12
9
C
3
D
4
E
5
6
G
1515
14 713
H
16
I
17
J
6
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Max FMC792 juhtmeta naelapüstol on
loodud naelte sisestamiseks. Seade on ette nähtud nii profes-
sionaalseks kui ka koduseks kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigas-
tuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korralageduse ja puuduliku valgustuse korral võivad
kergesti juhtuda õnnetused.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid,
mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama pistikupesale.
Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade puhul adap-
terpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
saamise oht suureneb, kui teie keha on maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tõmba-
miseks ega pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine
on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD). Rikke-
voolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootiku-
mide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitse-
prille. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask, mittelibise-
vad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist. Veenduge, et
enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühenda-
mist on käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik
reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti vms võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke loten-
davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueemaldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-
datud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konk-
reetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Õige
elektritööriist teeb töö paremini ja ohutumalt kiirusel,
milleks see on mõeldud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja hoiu-
lepanemist lahutage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende ettevaatusabinõude rakendami-
ne vähendab seadme ootamatu käivitumise ohtu.
d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda lastele
kättesaamatus kohas ning ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on
elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad
on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on
terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriis-
tade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
7
EESTI KEEL
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid, otsikuid jms
vastavalt juhendile, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine
muuks kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada ohtliku
olukorra.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat.
Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud aku-
dega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
c. Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal me-
tallesemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest,
võtmetest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid lühistada.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku.
Vältige sellega kokkupuutumist. Kokkupuute korral
peske veega. Kui vedelikku satub silma, pöörduge
lisaks arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib tekitada
ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvali tseeri-
tud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalva-
ruosi. See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepide-
meid. Kontrolli kadumine võib põhjustada kehavi-
gastusi.
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutu-
da kokku varjatud juhtmetega, hoidke elektritööriista
ainult isoleeritud hoidepindadest. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektri-
tööriista lahtised metallosad ning võivad anda kasutajale
elektrilöögi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, kui töö
käigus võib saeleht sattuda peidetud juhtmesse.
Kui kinnitused puudutavad pinge all olevat juhet, võivad
pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad
ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või vas-
tu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda
kontroll.
Enne seina, põranda või lae puurimist kontrollige torusti-
ku ja juhtmete asukohti.
Vahetult pärast puurimist vältige puuriotsaku puuduta-
mist, kuna see võib olla väga kuum.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstar-
vet.
Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või
tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis
ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või varalise
kahju ohtu.
Kõrvaliste isikute ohutus
Ärge lubage seadet kasutada lastel ega piiratud
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega, samuti
puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kes ei ole
tutvunud juhendiga.
Kohalikud eeskirjad võivad seada operaatori vanusele
piirangud.
Ärge kunagi kasutage seadet, kui inimesed, eriti lapsed
või koduloomad on lähedal.
Täiendavad ohutusnõuded juhtmeta naelapüstolte
jaoks
Kasutage alati kaitseprille.
Kandke alati kuulmiskaitsevahendit.
Kasutage vaid antud kasutusjuhendis täpsustatud
kinnititüüpi.
Ärge kasutage ühtegi alust tööriista kinnitamiseks
toe külge.
Ärge võtke ühtegi kinnitit tulistusseadme osa, nt
kokkupuutejooksu, koost ega blokeerige neid.
Enne iga kasutuskorda kontrollige, et ohutus ja
päästikumehhanism töötab korrektselt ja et kõik
mutrid ja poldid on tugevalt kinni.
Ärge kasutage tööriista haamrina.
Ärge kasutage tööriista redelina.
Ärge kunagi suunake ühtegi operatsionaalset kinni-
tamise mootoriga tööriista endale ega ühelegi teisele
isikule.
Töötamise ajal hoidke tööriista nii, et pea või keha ei
saaks mingil juhul viga võimaliku mähkimise korral,
mis on tingitud toite katkestusest või töödetaili
kõvadest piirkondadest.
Ärge kunagi tulistage kinniti aktiveerimistööriista
vabasse õhku.
Tööalas tuleb tööriista kanda töökohas vaid ühte
käepidet kasutades ning sel ajal ei tohi päästik olla
kunagi aktiveeritud.
Arvestage tööala tingimustega. Kinnitid võivad
läbiva õhukese detaili või libiseda detaili nurkadelt
või äärtelt maha ja seega seades inimese ohtu.
Ärge tulistage kinnitit detaili ääre lähedusse.
Ärge tulistage kinnitit teise kinniti otsa.
Eeldage alati, et tööriist sisaldab kinniteid.
Naelapüstoliga hooletu ümberkäimise tagajärjeks
on ootamatu kinniti tulistamine ja kehavigastus.
8
EESTI KEEL
Ärge suunake tööriista endale või ühegi läheduses
viibivale inimesele. Ootamatu aktiveerimise tagajärjel
vabaneb kinniti, põhjustades vigastuse.
Ärge aktiveerige tööriista, kui see pole tugevalt de-
taili vastu asetatud. Kui tööriist pole vastas, võib kinniti
teie sihtkohast kõrvale kalduda.
Katkestage tööriista ühendus toiteallikaga, kui kinniti
kiilub tööriistas kinni. Kui eemaldate kinni kiilunud
kinnitit, võite naelapüstoli juhuslikult aktiveerida, kui see
on toiteallikaga ühendatud.
Ärge kasutage seda naelapüstolit elektrikaablite
kinnitamiseks.
See pole mõeldud elektrikaablite installatsiooni jaoks see
võib kahjustada elektrikaablite isolatsiooni, kusjuures
põhjustades elektrilöögi või tuleohtu.
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud.
Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Nende hulka kuulub:
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkivad
vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustus.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase
ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sissehingami-
sest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN50636 kirjeldatud standardsele katsemeetodile
ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeri-
tud vibratsioonitaset võib kasutada ka kokkupuute esmaseks
hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsioo-
ni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt dekla-
reeritud väärtustest erineda. Vibratsioonitase võib tõusta üle
deklareeritud taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised sümbolid koos kuupäevakoo-
diga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasuta-
ja kandma kõrva- ja silmakaitset.
Hoidke käsi ja kehaosi vahetust tööalast eemal.
Täiendavad ohutusnõuded akude ja akulaadijate
kohta
Akud
Ärge kunagi proovige neid avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse”
juhiseid.
Ärge kahjustage/deformeerige akut torgete ega põrutus-
tega, sest see võib põhjustada kehavigastusi ja tuleohtu.
Ärge laadige kahjustunud akusid.
Äärmuslikes tingimustes võib aku lekkida.
Kui märkate akul vedelikku, pühkige see ettevaatlikult
lapiga ära. Vältige selle sattumist nahale.
Nahale või silma sattumisel järgige allpool toodud
juhiseid.
Hoiatus! Akuvedelik võib põhjustada vigastusi või varalist
kahju. Nahale sattumisel loputage nahka kohe veega. Kui
ilmneb punetus, valu või ärritus, pöörduge arsti poole. Silma
sattumisel loputage silma kohe puhta veega ja pöörduge arsti
poole.
p
Ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisid.
Akulaadijad
Kasutage oma Stanley Fat Maxi laadijat ainult selle
seadme/tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija
tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisid.
Laske vigased juhtmed viivitamata välja vahetada.
Vältige akulaadija kokkupuudet veega.
Ärge avage akulaadijat.
Ärge torgake akulaadijasse võõrkehi.
9
EESTI KEEL
Sümbolid laadijal
$
Akulaadija on mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
+
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Teie adapter on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et võrgupinge
vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada adapterit välja tavalise
toitepistiku vastu.
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
1. Päästiklüliti
2. Päästiku lukustuslüliti
3. Sügavuse reguleerketas
4. Sügavuse reguleerindikaator
5. Töötuli/tühi patarei/ummistus/seiskumisindikaator
6. Seiskumise vabastushoob
7. Ummistusest vabastamise riiv
8. Kokkupuutejooks
9. Kassett
10. Tõukuri riiv
11. Vöökinnitus
12. Tõukuri riivi vabastus
Kasutamine
Aku laadimine
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid
kergelt.
Aku võib laadimise ajal soojeneda, mis on tavaline ega
tähenda, et aku oleks rikkis.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
ligikaudu 24 °C.
Märkus: Laadija ei lae akut, kui selle temperatuur on alla
umbes 10 °C või üle 40 °C.
Aku tuleb jätta laadijasse ning laadija hakkab seda automaat-
selt laadima, kui aku temperatuur vastavalt kas tõuseb või
langeb.
Enne aku sisestamist ühendage akulaadija sobivasse
pistikupessa.
Asetage aku laadijasse.
Roheline märgutuli hakkab vilkuma, mis viitab sellele, et akut
laetakse.
Kui laadimine on lõpetatud, jääb roheline märgutuli püsivalt
põlema. Aku on täielikult laetud ja seda võib kasutada või
laadijasse jätta.
Hoiatus! Laadige tühjenenud akud täis pärast kasutamist
niipea kui võimalik, vastasel juhul lüheneb märkimisväärselt
aku eluiga.
Akulaadija diagnostika
Akulaadija on võimeline tuvastama teatud probleeme, mis või-
vad tekkida akupatareide või toiteallikaga seoses. Probleemi-
dele viitab ühe märgutule vilkumine erineva vilkumismustriga.
Aku viga
Akulaadija suudab tuvastada nõrka või kahjustunud akut. Pu-
nane märgutuli vilgub sildile märgitud mustriga. Kui märkate
aku veale viitavat vilkumismustrit, ärge jätkake aku laadimist.
Viige see tagasi teeninduskeskusesse või taaskasutamiseks
mõeldud kogumiskohta.
Kuuma/külma aku viivitus
Kui akulaadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma aku, siis
see käivitab automaatselt kuuma/külma aku viivituse, lükates
laadimist edasi, kuni aku on normaliseerunud. Pärast seda
lülitub akulaadija automaatselt aku laadimisrežiimile. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea. Kui tuvastatakse
kuuma/külma aku viivitus, vilgub punane märgutuli sildile
märgitud mustriga.
Aku jätmine akulaadijasse
Kui märgutuli põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse. Laadija
hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
Olulised laadimist puudutavad märkused
Akukomplekti pikima eluea ja parima soorituse saavutate
siis, kui laete akut õhutemperatuurivahemikus 18° -
24°C. ÄRGE laadige akukomplekti, kui õhutemperatuur
on alla +4,5°C või üle +40,5°C. See on tähtis ja ennetab
aku tõsist kahjustumist.
Laadimise ajal võivad laadija ja akupatarei soojeneda.
See on normaalne ega viita tõrkele. Et aku pärast kasu-
tamist kiiremini maha jahtuks, ei tohi laadijat ega akut
hoida soojas (nt metallkuuris või soojusisolatsioonita
haagises).
Kui aku ei lae korralikult:
10
EESTI KEEL
ontrollige, kas pistikupesa töötab, ühendades
sellega valgusti või mõne muu seadme.
Veenduge, et pistikupesaga ei ole ühendatud
valgusti lüliti, mis tule kustutamisel toite välja lülitab.
Viige laadija ja aku kohta, kus ümbritseva õhu
temperatuur on ligikaudu 18–24 °C.
Kui laadimisprobleemid ei lahene, viige seade, aku-
patarei ja laadija kohalikku teeninduskeskusesse.
Akupatareid tuleb laadida, kui see ei anna enam piisavalt
voolu töödel, mis varem käisid kergelt. Sellisel juhul
ÄRGE JÄTKAKE seadme kasutamist. Järgige laadimis-
juhiseid. Soovi korral võite laadida ka osaliselt laetud
akupatareid, ilma et peaksite kartma erilist kahju.
Elektrit juhtivad võõrkehad, muu hulgas näiteks terasvill,
foolium või igasugused metalliosakeste kogumid tuleb
laadija pesast eemal hoida. Ühendage laadija alati voolu-
võrgust lahti, kui selle pesas pole akut. Ühendage laadija
lahti ka enne puhastamist.
Laadijat ei tohi külmutada ega kasta vette või muudesse
vedelikesse.
Hoiatus! Elektrilöögioht. Vältige vedelike sattumist laadijasse.
Ärge kunagi üritage akut mingil põhjusel avada.
Kui akupatarei plastkorpus puruneb või praguneb, viige see
ringlussevõtmiseks teeninduskeskusesse.
Akupatarei paigaldamine seadmesse ja sellest
eemaldamine
Hoiatus! Et vältida lüliti aktiveerumist, veenduge enne aku
paigaldamist või eemaldamist, et vabastusnupp on välja
lülitatud.
Akupatarei paigaldamine
Sisestage akupatarei (A1) seadmesse, kuni kuulete klõpsa-
tust (joonis A). Veenduge, et akupatarei on täielikult paigas ja
oma kohal kindlalt lukus.
Akupatarei eemaldamine
Vajutage aku vabastusnuppu (B1), nagu näidatud joonisel B,
ja tõmmake akupatarei seadmest välja.
Kasutamine
Hoiatus! Lugege juhendi alguses olev jagu „Naelapüstoli
hoiatused“ hoolega läbi. Kandke alati silma- ja kuulmiskaitset,
kui teete selle tööriistaga tööd.
Hoidke naelapüstolit endast ja teistest eemal. Ohutu töö ta-
gamiseks tehke järgmised protseduurid ja kontrollige püstolit
enne iga kasutust.
Hoiatus! Kehavigastuste riski vähendamiseks katkestage
akupatarei tööriistast ja ühendage päästiku lukustuslüliti
enne hoolduse tegemist, ummistunud naelte eemaldamist,
tööalast lahkumist, tööriista viimist muude kohta või tööriista
käsitsemist muu isiku poolt.
Hoiatus! Hoidke sõrmi päästikust EEMAL, kui te parasjagu
kinniteid ei sisesta, et vältida juhuslikku tulistamist. Ärge
kunagi kandke tööriista sõrme päästikul hoides.
Kandke sobivaid silmade, kõrvade ja hingamisteede
kaitsevahendeid.
Eemaldage akupatarei tööriistast ja aktiveerige päästiku
lukustus.
Lukustage tõukur tagumises asendis ja eemaldage kõik
naelaribad kasseti seest.
Kontrollige, et kokkupuutejooks ja tõukuri kooste töötak-
sid sujuvalt ja nõuetekohaselt. Ärge kasutage tööriista,
kui emb-kumb kooste ei tööta nõuetekohaselt.
Ärge kunagi kasutage tööriista, millel on kahjustunud
osad.
Naelapüstoli kasutamiseks
Hoiatus! Kokkupuutejooks vajab olema alla vajutatud pärast
seda, kui päästik on täielikult tõmmatud. Siis tuleb pärast
iga naela tulistamist vabastada mõlemad kokkupuuteriba ja
päästik.
Hoiatus! Patarei tuleb alati eemaldada ja päästiku lukustus
peab olema aktiveeritud, kui tehakse mis tahes muudatusi või
kui tööriista ei kasutata.
Vajutage kokkupuutejooks täielikult tööala vastu.
Tõmmake täielikult päästikut ja mootor hakkab tööle.
(nael tulistatakse tööalasse)
Vabastage päästik.
Tõstke kokkupuutejooks tööalalt üles.
Korrake ülalpool toodud 4 sammu järgmise toimingu
jaoks.
Tööriista ettevalmistamine
Hoiatus! ÄRGE pihustage või kandke muul viisil õli, määrdeid
või puhastuslahuseid tööriista sisse. See võib mõjutada
märkimisväärselt töörista eluiga ja tööd.
Hoiatus! Patarei tuleb alati eemaldada ja päästiku lukustus
peab olema aktiveeritud, kui tehakse mis tahes muudatusi või
kui tööriista ei kasutata.
Lugege antud juhendi ohutusalaseid juhiseid.
Kandke silma- ja kõrvakaitset.
Eemaldage patarei tööriistast ja laadige täielikult täis.
Tagage, et kassett on kõikidest naeltest täielikult tühi.
Kontrollige, et kokkupuutejooks ja tõukuri kooste töötak-
sid sujuvalt ja nõuetekohaselt. Ärge kasutage tööriista,
kui emb-kumb kooste ei tööta nõuetekohaselt.
Ärge suunake tööriista endale ega muudele isikutele.
Sisestage täielikult täis laetud akupatarei.
Tööriista laadimine
Hoiatus! Hoidke tööriista endast ja teistest eemal. Tagajär-
jeks võib olla raske vigastus.
Hoiatus! Ärge kunagi laadige naelu aktiveeritud kokkupuute-
jooksu või päästikuga.
Hoiatus! Eemaldage akupatarei alati enne naelte laadimist ja
eemaldamist.
Hoiatus! Patarei tuleb alati eemaldada ja päästiku lukustus
peab olema aktiveeritud, kui tehakse mis tahes muudatusi või
11
EESTI KEEL
kui tööriista ei kasutata.
Hoiatus! Hoidke sõrmi tõukurist eemal, et vältida vigastusi.
Sisestage kinnitid kasseti põhja (9).
Vajutage tõukur (10) alla, kuni naelatugi (C1) vajub
naelte taha, nagu näidatud joonisel C.
Vabastage tõukur (10).
Tööriista tühjendamine
Hoiatus! Patarei tuleb alati eemaldada ja päästiku lukustus
peab olema aktiveeritud, kui tehakse mis tahes muudatusi või
kui tööriista ei kasutata.
Vajutage tõukuri riivi vabastusnuppu (12).
Libistage naelad manuaalselt kasseti põhja suunas (9).
Avage ummistuse eemaldamise uks (7) on esiotsas, et
veenduda, et seal pole naelu.
Sügavuse reguleerimine (joonis D, E)
Kinniti sisestamise sügavust saab reguleerida, kasutades
sügavuse reguleerketast (3) tööriista küljel.
Hoiatus! Sügavuse reguleerimise katse ajal juhuslikust akti-
veerimisest tingitud tõsise vigastusriski vähendamiseks alati:
Eemaldage akupatarei.
Aktiveerige päästiku lukustus.
Vältige kokkupuudet päästikuga reguleerimise ajal.
Sügavuse seadistused on liugskaalal (4). Vasak külg näitab
sügavaimat ja parem külg pindmisemat sisestust.
Naela sügavamaks sisestamiseks keerake sügavuse
reguleerketast (3) allapoole. Seeläbi libiseb sügavuse
reguleerimisindikaator (4) skaalal vasakule.
Naela pindmisemaks sisestamiseks keerake sügavuse
reguleerketast (3) ülespoole. Seeläbi libiseb sügavuse
reguleerimisindikaator (4) skaalal paremale.
Töötuled (joonis F)
Naelapüstoli mõlemal küljel on töötuled (5).
Töötuled süttivad, kui kokkupuutejooks vajutatakse alla.
Märkus: Need töötuled on vahetu tööpinna valgustamiseks
ning see pole mõeldud taskulambina kasutamiseks.
Tühja patarei indikaator:
Töötuled vilguvad ja lülituvad siis täielikult välja, sest patarei
on tühi.
Ummistunud püstoli indikaator:
Töötuled vilguvad pidevalt, kui naelapüstol on ummistunud
ninaosas (vt Kinnikiilunud naela eemaldamine).
Seiskamise vabastus (joonis G)
Hoiatus! Kui esineb seiskumist, lülitub tööriist iseenesest
välja ja seda tuleb uuesti seadistada. Selleks järgige seis-
kamistingimuste lahendamise juhiseid. Seejärel eemaldage
akupatarei ja siis sisestage akupatarei uuesti. Tööriist on
nüüd töövalmis. Kui naelapüstolit kasutatakse karmil tööl, kus
kogu mootoris olevat energiat kasutatakse naelte tulistami-
seks, võib tööriist seiskuda. Ajamiketas ei viinud tsüklit lõpuni
ja kiilumis-/seiskamisindikaator vilgub. Keerake seiskamise
vabastushooba (6) tööriistal ja mehhanism vabastatakse,
nagu näidatud joonisel G.
Märkus! Tööriist blokeerub ise ning ei lähe algasendisse,
kuni akupatareid pole ja seda pole ka tagasi asetatud. Kui
seade seiskub jätkuvalt, palun vaadake materjali ja kinniti
pikkust veendumaks, et tegu pole liiga raskete tingimustega
tööga. Kui ajamiketas ei liigu automaatselt algasendisse
tagasi pärast seiskumise vabastushoova keeramist, jätkake
osaga „Kinnikiilunud naela eemaldamine“.
Kinnikiilunud naela eemaldamine (joonis H)
Hoiatus! Kehavigastuse riski vähendamiseks katkestage
akupatarei ühendus tööriistaga ja aktiveerige päästiku
lukustus enne hooldustööde tegemist või kinnikiilunud naela
eemaldamist.
Kui nael jääb ninaossa kinni, suunake tööriist endast eemale
ja järgige eemaldamiseks neid juhiseid:
Eemaldage akupatarei tööriistast ja aktiveerige päästiku
lukustus.
Keerake tööriistal seiskumise vabastushooba (6), et va-
bastada ajamiketas ja eemaldada ummistus. Kui tööriist
on ikka ummistunud, järgige allpool toodud 9 sammu:
Tõmmake tõukur alla, kuni see oma kohal lukustub,
seejärel keerake tööriist ümber nii, et naelad libisek-
sid vabalt kasseti põhjast välja.
Tõstke ummistusest vabastamise riivi (7), siis
tõmmake üles esiukse avamiseks (14).
12
EESTI KEEL
Eemaldage paindunud nael, kasutades vajadusel
tange.
Kui ajamiketas on alumises asendis, sisestage
kruvikeeraja või muu varras ninaossa ja lükake
ajamiketas oma asendisse tagasi.
Sulgege esiuks ja aktiveerige kokkupuutejooksu
kahe käpa (15) all olevad juhtmed (13). Lükake
ummistusest vabastamise riiv alla (7), kuni see oma
kohal lukustub.
Sisestage naelad uuesti kassetti (vt Tööriista laadi-
mine).
Vajutage tõukur (10) alla, kuni naelatugi (C1) vajub
naelte taha, nagu näidatud joonisel C.
Asetage akupatarei tagasi.
Avage päästiku lukustus (2), lubades päästikut
aktiveerida.
Hoiatus! Kui esineb ummistust, lülitub tööriist iseenesest
välja ja seda tuleb uuesti seadistada. Selleks järgige um-
mistustingimuste lahendamise juhiseid. Seejärel eemaldage
akupatarei ja siis sisestage akupatarei uuesti. Tööriist on
nüüd töövalmis.
Märkus! Kui naelad peaksid sageli kokkupuutejooksu
ummistama, laske volitatud Stanley Fat Max hoolduskeskusel
tööriista hooldada.
Külma ilmaga töötamine
Kui töötate tööriistaga allpool jäätumise temperatuure:
Hoidke tööriista võimalikult soojas enne kasutamist.
Aktiveerige tööriista 5 või 6 korda jäätmetel enne
tegelikku kasutamist.
Kuuma ilmaga töötamine
Tööriist peaks tavaliselt töötama. Sellegipoolest hoidke
tööriista päikesekiirgusest eemal, kuna üleliigne kuumus võib
kahjustada põrkeraudu ja muid kummist osi, mille tagajärjel
tekib hooldustööde vajadus.
Vöökinnitus (joonis I-J)
Hoiatus! Eemaldage naelad kassetist enne mis tahes seadis-
tuste tegemist või selle tööriista hooldamist. Kui seda nõuet
eiratakse, võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.
Eemaldage akupatarei tööriistast ja aktiveerige päästiku
lukustus.
Eemaldage kruvikeerajaga kruvi vöökinnituse õõnest,
mis on tööriista alusel (16).
Asetage vöökinnituse (11) esiserv tööriista aluse õõnde
(16), nagu näidatud joonisel I.
Kinnitage vöökinnitus (11) kaasa antud kruviga (17) ja
pingutage see tugevalt kruvikeerajaga, nagu näidatud
joonisel J.
Asendage akupatarei.
Varuosad
Hoiatus! Kehavigastuse riski vähendamiseks katkestage
akupatarei ühendus tööriistaga ja aktiveerige päästiku
lukustus enne hooldustööde tegemist või kinnikiilunud naela
eemaldamist.
Tööriist on varustatud no-mar varuotsakuga, mis asub
naelakasseti küljel.
No-mar padja asendamiseks tõmmake vana no-mar liht-
salt ära ja asetage uus no-mar padi kokkupuutejooksule.
Kasutage ainult identseid varuosasid. Varuosade ja tellitavate
osade jaoks külastage meie hoolduse veebilehte aadressil
www.stanley.eu/3co.uk. Saate tellida ka osi oma lähimast
Stanley Fat Max Factory Service Center või Stanley Fat Max
Authorized Warranty.
Tõrkeotsing
Kui seade ei tööta korralikult, järgige järgmisi juhiseid.
Kui see ei lahenda probleemi, võtke ühendust oma kohaliku
Stanley Fat Maxi remonditöökojaga.
Hoiatus! Enne jätkamist eemaldage seade vooluvõrgust.
Probleem Võimalik põhjus Võimalikud lahendus
Seade ei käivitu. Akupatarei pole õigesti
paigaldatud.
Kontrollige akupatarei
paigaldust.
Akupatarei pole laetud. Kontrollige akupatarei
laadimistingimusi.
Päästiku lukustuslüliti on
aktiveeritud.
Vabastage päästiku
lukustuslüliti.
Tööriist ei lähe tööle.
(esilatern sisse, mootor
ei tööta)
Mootor lõpetab 2 sekun-
di pärast töötamise.
Tavarežiim; vabastada
päästik või kokkupuu-
tejooks ja vajutada
uuesti alla.
Tööriist ei lähe tööle.
(esilaternad vilguvad)
Patarei täituvuse tase
on madal või patarei on
kahjustunud.
Laadige või asendage
patarei.
Tööriist ei lähe tööle.
(esilaternad vilguvad
pidevalt)
Kinnikiilunud kinniti/
tööriist jääb seisma.
Eemaldage patarei,
keerake seiskumise
vabastushooba. Eemal-
dage kinnikiilunud kinniti
ja sisestage akupatarei
uuesti.
Kinnikiilunud meh-
hanism
Vaadake volitatud
teeninduskeskusest.
Tööriist ei lähe tööle.
((esilaternad sisse, moo-
tor töötab, ajamiketas
all kinni)
Vaadake volitatud
teeninduskeskusest.
Tööriist töötab, kuid
ei sisesta kinniteid
täielikult.
Patarei täituvuse tase
on madal või patarei on
kahjustunud.
Laadige või asendage
patarei.
Sügavus on seatud liiga
pindmiseks.
Keerake sügavuse
reguleerketast, et seada
seadistus sügavamaks.
Tööriist pole tugevalt
detaili vastas.
Lugege kasutusjuhendit.
Materjali ja kinniti pikkus
liiga karm rakenduseks.
Valige sobiv materjal või
kinniti pikkus.
Hooldus
Stanley Fat Maxi juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista/seadme eest
13
EESTI KEEL
hoolitseda ja seda regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Lülitage välja ja katkestage seadme ühendus enne
puhastamisega alustamist.
Mustuse ja õli võib seadme välispinnalt eemaldada
lapiga.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage seadme mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid kemikaale. Need kemikaa-
lid võivad nimetatud osade materjale nõrgendada. Kasutage
vaid veega või õrnatoimelise seebiga niisutatud lappi. Ärge
kunagi laske ühelgi vedelikul sattuda seadme sisse; ärge
kastke ühtegi seadme osa vedelikku.
Hoiatus! ÄRGE pihustage või kandke muul viisil määrdeid
või puhastuslahuseid tööriista sisse. See võib mõjutada
märkimisväärselt töörista eluiga ja tööd.
Teenindusalased märkmed
Toode pole kasutaja poolt hooldatav. Naelapüstoli sees pole
kasutaja poolt hooldatavaid osi. Hooldamine volitatud hool-
duskeskuses on vajalik staatiliste laengute suhtes tundlike
siseosade kahjustamise vältimiseks.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud
tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olemjäät-
metega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja
taaskasutada, et vähendada toorainepuudust.
Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt koha-
likele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.
com
Tehnilised andmed
FMC792 tüüp:1
Pinge V
DC
18
Patarei tüüp Li-Ion
Aktiveerimisrežiim Jada
Kasseti nurk Sirge
Nimikoormuseta kiirus p/min 9100
Ajami energia umbes 60J
Kaal (vaid tööriist) kg 2,6
Kinnituste
pikkus mm 25 - 64
Varre diameeter mm 1,6
Nurk Sirge
Akulaadija 90608625
Sisendpinge V
AC
230
Väljundpinge V
DC
18
Voolutugevus Ah 2,0
Ligikaudne laadimisaeg 1 hr (2,0 Ah)
2 hr (4,0 Ah)
Kaal (vaid laadija) kg 0,45
Aku FMC687L FMC688L
Pinge V
AC
18 18
Mahutavus Ah 2,0ah 4,0ah
Kaal kg 0,35 0,67
Tüüp Li-Ion Li-Ion
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745 - 1:
Helirõhk (L
pA
) 87 dB(A), määramatus (K) 1,5 dB(A)
Helivõimsus (L
WA) 92 dB(A), määramatus (K) 2,5 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) vastavalt
standardile EN 60745 - 2 - 16:
Naelad (a
h
) 1,8 m/s
2
, määramatus (K) 1,8 m/s
2
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FMC792 - juhtmeta naelapüstol
Stanley Fat Max kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
EN60745-1: 2009 +A11:2010,
EN 60745 - 2 -16:2010
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega 2004/108/EÜ
(kuni 19/04/2016), 2014/30/EÜ (alates 20/04/2016),
2006/42/EÜ ja 2011/65/EL.
Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Stanley Fat Max’iga
allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupa-
nemise eest ja kinnitab seda Stanley Fat Max’i nimel.
R. Laverick
Masinaehituse direktor
Stanley Fat Max,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
03.02.2016
14
EESTI KEEL
Garantii
Stanley Fat Max on kindel oma toodete kvaliteedis ja pakub
tarbijatele 12-kuulist garantiid alates ostukuupäevast. See ga-
rantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema kooskõlas
Stanley Fat Maxi kasutustingimustega ning müüjale või
volitatud remonditöökojale tuleb esitada ostukviitung. Stanley
Fat Maxi 1-aastase garantii kasutustingimused ja lähima
volitatud remonditöökoja asukoha leiate veebiaadressilt
www.2helpU.com või võttes ühendust Stanley Fat Maxi
kohaliku esindusega.
Külastage meie veebilehte www.stanley.eu/3co.uk, et
registreerida oma uus Stanley Fat Maxi toode ning olla kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Применение
Беспроводной гвоздепистолет Stanley Fat Max FMC792
предназначен для забивания гвоздей. Данное устройство
предназначено как для профессионального, так и для
частного, не профессионального использования.
Правила техники безопасности
Общие предупреждения по
технике безопасности при работе
с электроинструментом
Осторожно! Полностью прочтите инструкции
по технике безопасности и все руководства
по эксплуатации. Несоблюдение представлен-
ных ниже предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим током,
возгоранию и/или тяжелым травмам.
Сохраните все инструкции для последующего обра-
щения к ним.
Терминэлектроинструментво всех приведенных ниже
предупреждениях относится к питаемому от электросети
(проводному) или от аккумуляторов (беспроводному)
электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
его хорошую освещенность. Захламленное или
плохое освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во взрывоо-
пасной атмосфере, например, при наличии горю-
чих жидкостей, газов или пыли. Искры
, которые
появляются при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним лицам нахо-
диться рядом с вами при работе с электроинстру-
ментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны соответствовать розет-
кам. Никогда не меняйте вилку
инструмента. Не
используйте переходники к вилкам для элек-
троинструментов с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок, соответствующих
типу сетевой розетки снижает риск поражения элек-
трическим током.
b. Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете заземле-
ны, увеличивается риск поражения электрическим
током.
c.
Не допускайте нахождения электроинструментов под
дождем или в условиях повышенной влажности.
При попадании воды в электроинструмент риск
поражения электротоком возрастает.
d. Необходимо бережно обращаться со шнуром
питания. Никогда не используйте кабель для пе-
реноски инструмента, не тяните за него, пытаясь
отключить инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов. Поврежден-
ный или запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
e. При работе с электроинструментом вне помеще-
ния необходимо пользоваться удлинительным
кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использования шнура питания, пред-
назначенного для использования вне помещения,
снижает риск поражения электрическим током.
f. При необходимости эксплуатации электроин-
струмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защитного отключения
(УЗО). Использование УЗО сокращает риск пораже-
ния электрическим током.
3. Обеспечение индивидуальной безопасности
a. При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находи-
тесь в состоянии наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием лекарствен-
ных препаратов. Невнимательность при работе
с электроинструментом может привести к серьезным
телесным повреждениям.
b. Используйте средства индивидуальной защиты.
Всегда используйте защитные очки. Средства
защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не
скользящей подошвой, каска и защитные наушники,
используемые при работе, уменьшают риск получе-
ния травм.
c. Примите меры для предотвращения случайного
включения. Перед тем, как подключить электро-
инструмент к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель находится
в положении Выкл.
Переноска электроинструмента, когда палец
находится на переключателе, или подача питания на
электроинструмент, когда переключатель замкнут,
может привести к несчастным случаям.
d. Уберите все регулировочные или гаечные ключи
перед включением электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части электроинстру-
мента, может привести к травме.
e. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных
поверхностей. Обувь должна быть удобной, что-
бы вы всегда могли сохранять равновесие. Это
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
позволит лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f. Надевайте подходящую одежду. Избегайте но-
сить свободную одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы, одежда и пер-
чатки не попадали под движущиеся детали. Воз-
можно наматывание свободной одежды, ювелирных
изделий и длинных волос на движущиеся детали.
g. При наличии устройств для подключения обору-
дования для удаления и сбора пыли необходимо
обеспечить правильность их подключения
и эксплуатации. Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски, связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинстру-
мента. Используйте электроинструмент в соот-
ветствии с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу более эффек-
тивно и безопасно при стандартной нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтиро-
вать.
c. Перед выполнением любой регулировки, заме-
ной дополнительных приспособлений или хране-
нием электроинструмента отключите устройство
от сети или извлеките батарею из устройства.
Такие превентивные меры безопасности сокращают
риск случайного включения электроинструмента.
d. Храните электроинструмент в недоступном для
детей месте и не позволяйте работать с инстру-
ментом людям, не имеющим соответствующих
навыков работы с такого рода инструментами.
Электроинструмент представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов. Проверь-
те движущиеся детали на несоосность или
заклинивание, поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на эксплуата-
цию электроинструмента. В случае обнаружения
повреждений, прежде чем приступить к эксплуа-
тации инструмента, его нужно отремонтировать.
Большинство несчастных случаев происходит с ин-
струментами, которые не обслуживаются должным
образом.
f. Содержите режущий инструмент в остро заточен-
ном и чистом состоянии. Вероятность заклини-
вания инструмента, за которым следят должным
образом и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
g. Используйте данный электроинструмент, а также
дополнительные приспособления и насадки в со-
ответствии с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы. Использование
электроинструмента для выполнения операций,
для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5. Использование аккумуляторных электроинстру-
ментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки аккумуляторной бата-
реи только указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного устройства
определенного типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа.
Использование других ак-
кумуляторных батарей может стать причиной травмы
и возгорания.
c. Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,
монет, ключей, гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов батареи может приве-
сти к возгоранию или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может вытечь
электролит. При случайном контакте с электроли-
том смойте его водой. При попадании электроли-
та в глаза обратитесь за медицинской помощью.
Жидкость, находящаяся внутри батареи, может
вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным
техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Пользуйтесь дополнительными рукоятками,
входящими в комплект поставки инструмента.
Потеря контроля может привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные по-
верхности захватывания при выполнении работ,
во время которых имеется вероятность контакта
инструмента со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали инструмента,
то в случае перерезания находящегося под напря-
жением провода возможно поражение оператора
электрическим током.
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности рукояток при выполнении работ,
во время которых имеется вероятность контакта
инструмента со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали инструмента
в случае соприкосновения с находящимся под напря-
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
жением проводом возможно поражение оператора
электрическим током.
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали
на стабильной поверхности. Держать деталь на
весу или в руках перед собой неудобно и это может
привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах
или потолках проверьте места прохождения провод-
ки и трубопроводов.
Избегайте касания к кончику сверла сразу после
работы, он может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент.
Применение любых принадлежностей и приспо-
соблений, а также выполнение любых операций
помимо тех, которые рекомендованы данным
руководством, может привести к травме.
Безопасность окружающих
Не разрешайте пользоваться этим инструментом
детям, людям с ограниченными физическими и пси-
хическими возможностями или тем, у кого нет опыта
работы с такого рода инструментами,
Местные нормы могут налагать ограничения на
возраст оператора.
Не используйте устройство, если рядом присут-
ствуют посторонние, особенно дети, или домашние
животные.
Дополнительные меры безопасности при
работе с беспроводными гвоздепистолетами
Всегда надевайте защитные очки.
Всегда пользуйтесь средствами защиты слуха.
Используйте только крепежные элементы соот-
ветствующего типа, указанного в руководстве.
Не используйте станину для монтажа инструмен-
та на опоре.
Не разбирайте и не блокируйте никакие части
гвоздезабивного инструмента, например, контакт-
ный упор.
Перед выполнением каждой операции убедитесь
в том, что предохранительный и спусковой
механизм работает нормально и что все гайки
и болты затянуты.
Не используйте инструмент в качестве молотка.
Не используйте данный инструмент, стоя на
лестнице.
Никогда не направляйте рабочий крепежный
инструмент на себя или на других людей.
Во время работы держите инструмент таким об-
разом, чтобы избежать повреждений головы или
тела в случае отдачи при отключении питания
или при наличии твердых участков в материале.
Никогда не включайте гвоздезабивной инстру-
мент, направив его в пустое пространство.
В рабочей зоне переносите инструмент к рабоче-
му месту только за рукоятку и ни в
коем случае
не удерживайте пусковой выключатель в нажа-
том положении.
Учитывайте обстановку в рабочей зоне. Гвозде-
забивные машины могут пробивать тонкие дета-
ли или соскальзывать на краях обрабатываемой
детали, что создает опасность для пользовате-
лей.
Не устанавливайте крепежные элементы близко
к краю обрабатываемой детали.
Не устанавливайте одни крепежные элементы
поверх других.
Всегда проверяйте наличие гвоздей в инструмен-
те.
Неаккуратное обращение с инструментом
может привести к неожиданному возгоранию
и травме.
Не направляйте инструмент на себя или на ко-
го-то, кто находится рядом. Случайное нажатие на
курок может привести к травме из-за выстрела гвоздя
из инструмента.
Не включайте инструмент до тех пор, пока плотно
не установите его на месте. Если инструмент не
прижимать к детали, гвозди могут не попасть в нуж-
ное место.
Отключите инструмент от сети если гвоздь за-
стрял в инструменте. Если инструмент будет вклю-
чен в то время, когда вы вытаскиваете застрявший
гвоздь, инструмент может неожиданно сработать.
Не используйте этот инструмент для крепления
электрических кабелей.
Инструмент не предназначен для монтажа электри-
ческих кабелей, он может повредить изоляцию и тем
самым привести к поражению электрическим током
или возгоранию.
Остаточные риски
Помимо рисков, указанных в предупреждениях по технике
безопасности, при использовании инструмента могут
возникать дополнительные остаточные риски.
Причиной таких рисков может быть неправильная эксплу-
атация, длительное использование и т. п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование предохранитель-
ных устройств, некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. А именно:
Травмы в результате соприкосновения с вращающи-
мися/подвижными компонентами.
Травмы в результате замены каких-либо компонен-
тов, лезвий или принадлежностей.
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
Травмы, связанные с длительным использованием
инструмента. При использовании любого инструмен-
та в течение длительного времени нужно обязатель-
но делать регулярные перерывы.
Нарушение слуха.
Угрозы здоровью в результате вдыхания пыли,
которая образуется при использовании инструмента
(например, при работе с деревом, особенно дубом,
буком и ДВП)
Вибрация
Заявленные значения вибрации, указанные в техниче-
ских спецификациях и заявлении о соответствии, были
измерены в соответствии со стандартным методом
тестирования EN50636 и пригодны для сравнения инстру-
ментов. Заявленное значение эмиссии вибрации также
может использоваться при предварительной оценке ее
воздействия.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом кон-
кретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты
людей, регулярно пользующихся электроинструментом
при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все этапы
цикла работы (когда инструмент выключается, когда он
работает на холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой).
Условные обозначения на инструменте
На инструменте содержатся следующие значки вместе
с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Внимание! Во избежании травм нужно исполь-
зовать средства защиты органов слуха и зрения.
Держите руки и другие части тела подальше от
рабочей области.
Дополнительные меры безопасности при
работе с батареями и зарядными устройствами
Аккумуляторы
Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
Не оставляйте в местах, где температура превышает
40 °C.
Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
Для утилизации аккумуляторов следуйте инструкци-
ям раздела «Защита окружающей среды».
Избегайте повреждений/деформации аккумуляторно-
го блока в результате разрыва или удара, это может
привести к риску получения травм и возникновению
пожара.
Не заряжайте поврежденные аккумуляторы.
В экстремальных случаях может произойти разгерме-
тизация аккумулятора.
При обнаружении утечки электролита из аккуму-
лятора тщательно удалите жидкость с помощью
салфетки. Избегайте контакта с кожей.
При контакте с кожей или глазами следуйте приве-
денным ниже инструкциям.
Предостережение! Электролит аккумулятора может
привести к травмам или материальному ущербу. При
попадании на кожу немедленно промойте пораженный
участок водой. При появлении покраснения, боли или
раздражения обратитесь за медицинской помощью. При
попадании в глаза промойте большим количеством про-
точной воды и обратитесь за медицинской помощью.
p
Не пытайтесь заряжать поврежденные аккумуля-
торные батареи.
Зарядные устройства
Используйте свое зарядное устройство Stanley Fat
Max только для заряда аккумулятора инструмента,
с которым оно поставлялось. Использование акку-
муляторов другого типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
Немедленно заменяйте поврежденный шнур пита-
ния.
Не подвергайте
зарядное устройство воздействию
влаги.
Не вскрывайте зарядное устройство.
Не разбирайте зарядное устройство.
Обозначения на зарядном устройстве
$
Зарядное устройство предназначено только для
использования в помещении.
+
Перед началом работы прочтите руководство по
эксплуатации.
Электробезопасность
Данное устройство имеет двойную изоляцию,
поэтому заземление не требуется. Убедитесь,
что напряжение источника питания соответ-
ствует указанному на шильдике. Никогда не
пытайтесь заменить блок питания обычной
сетевой розеткой.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Характеристики
Составные части устройства.
1. Спусковой выключатель
2. Предохранитель спускового выключателя
3. Колесико регулировки глубины
4. Индикатор настройки глубины
5. Рабочая подсветка/индикатор низкого заряда
аккумулятора/индикатор состояния ожидания
6. Рычаг разблокировки инструмента
7. Защелка для удаления зажима
8. Механизм контактного включения
9. Магазин
10. Защелка толкателя магазина
11. Крюк для ремня
12. Разблокиратор защелки толкателя магазина
Использование
Зарядка аккумулятора
Аккумулятор нужно заряжать перед первым использо-
ванием и каждый раз, когда заряда недостаточно для
выполняемых работ.
Во время зарядки аккумулятор нагревается. Это нормаль-
ная ситуация, которая не указывает на неисправность.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре окру-
жающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуе-
мая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать
аккумулятор, если температура элемента ниже 10 °C или
выше 40 °C.
Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве.
Зарядка начнется автоматически, когда температура
элемента достигнет стандартных значений.
Перед установкой батареи подключите зарядное
устройство к соответствующей розетке.
Вставьте батарею в зарядное устройство.
Зеленый светодиод начнет мигать, что означает начало
зарядки батареи.
По окончанию зарядки зеленый светодиод начнет гореть
непрерывно. Теперь батарея полностью заряжена, и ее
можно использовать или оставить в зарядном устройстве.
Предостережение! Заряжайте разряженные аккумулято-
ры сразу же после использования, в противном случае вы
значительно сократите срок службы аккумуляторов.
Диагностика зарядного устройства
Это зарядное устройство может диагностировать неко-
торые проблемы аккумуляторов или источника питания.
При обнаружении проблем начинает мигать светодиод-
ный индикатор.
Неисправный аккумулятор
Зарядное устройство может указать на неисправность
аккумулятора. Красный светодиодный индикатор начнет
мигать, как указано на маркировке. Если вы увидите, что
индикатор мигает как указано на маркировке, прекратите
зарядку аккумулятора. Отнесите неисправный аккумуля-
тор в сервисный центр или в специализированный центр
для утилизации.
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой температу-
ре аккумулятора зарядное устройство автоматически
переходит в режим температурной задержки. При этом
зарядка не начинается, пока температура аккумулятора
не нормализуется. После того, как аккумуляторная бата-
рея приобретет нормальную температуру, автоматически
включается режим зарядки. Данная функция обеспечи-
вает максимальный срок эксплуатации аккумулятора.
В режиме температурной задержки начинает мигать
красный индикатор, как указано на маркировке,
Хранение аккумулятора в зарядном устройстве
Зарядное устройство с аккумулятором можно оставить на
неопределенное время подключенными к сети с горящим
светодиодным индикатором. Зарядное устройство будет
поддерживать полную зарядку аккумулятора.
Важные замечания о зарядке
Чтобы максимально продлить срок службы и эф-
фективность работы аккумулятора, заряжать его
нужно при температуре 18°- 24°C. НЕ заряжайте
аккумулятор при температуре ниже +4,5°C, или
выше +40,5°C.Это важно и предупредить серьезные
повреждения аккумуляторов.
При зарядке зарядное устройство и аккумуляторы
могут нагреваться. Это - нормальное явление
и не является неисправностью. Чтобы остудить
аккумуляторы после использования не оставляйте
зарядное устройство и аккумуляторы в теплом месте,
например железном ангаре или неизолированном
трейлере.
Если батарея не заряжается:
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проверьте исправность розетки, включив в нее
лампочку или другое устройство
Проверьте, не подключена ли розетка к устрой-
ству, которое выключает питание, когда вы
выключаете свет.
Перенесите зарядное устройство и аккумулятор
в место, где температура не превышает
18° - 24°C.
Если проблемы с зарядкой сохраняются, отне-
сите его и аккумуляторы в местный сервисный
центр.
Данную аккумуляторную батарею необходимо
перезаряжать, когда она перестает обеспечивать
питание, необходимое для выполнения работ,
которые ранее выполнялись без каких-либо проблем.
ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ аккумуляторных
батарей в этих случаях. Соблюдайте правила
зарядки аккумулятора. Без большого ущерба аккуму-
ляторным батареям можно использовать частично
использованные аккумуляторы.
Не допускайте попадания в полости зарядного
устройства таких токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая фольга или другие
металлические частицы и т.п. Всегда отключайте
зарядное устройство от источника питания, если
в нем нет аккумулятора. Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед тем, как приступить к очист-
ке инструмента.
Не замораживайте зарядное устройство и не погру-
жайте его в воду или другие жидкости.
Предостережение! Опасность поражения электрическим
током. Не допускайте попадания жидкости в зарядное
устройство. Ни в коем случае не разбирайте батареи.
Если пластиковый корпус аккумуляторной батареи потре-
скался, обратитесь в центр сервисного обслуживания для
утилизации батареи.
Установка и извлечение аккумуляторной
батареи из инструмента
Предостережение! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность срабатывания
выключателя при снятии или установке батареи.
Установка батареи
Вставьте аккумуляторную батарею (А1) в инструмент
до слышимого щелчка (рис. А). Убедитесь в том, что
аккумулятор правильно и плотно установлен в зарядном
устройстве.
Снятие аккумуляторной батареи
Нажмите кнопку высвобождения батареи (B1), как
показано на рис. B и вытащите аккумуляторную батарею
из инструмента.
Эксплуатация
Предостережение! Ознакомьтесь с разделом Правила
техники безопасности при работе с гвоздепистолетом.
Работая с инструментом надевайте наушники.
Не направляйте инструмент на себя и на других. При
работе с инструментом соблюдайте следующие правила
техники безопасности и перед началом работы выполняй-
те следующие процедуры и проверки.
Предостережение! Чтобы снизить риск получения
травмы, снимите аккумулятор
перед выполнением
технического обслуживания, высвобождения зажатого
крепления, а также перед переноской инструмента в дру-
гое помещение и его передаче другому лицу или перед
тем, как покинуть помещение.
Предостережение! Во избежание случайной травмы дер-
жите пальцы НА РАССТОЯНИИ от пускового механизма
в то время, когда не забиваете крепежные элементы. При
переноске инструмента никогда не держите пальцы на
пусковом механизме.
Надевайте защитные очки, наушники и респиратор.
Снимите аккумулятор с инструмента и поставьте
курковый выключатель на блокировку.
Зафиксируйте толкатель в заднем положении и убе-
рите все ленты с гвоздями из магазина.
Проверьте работу инструмента. Не используйте
инструмент если какая-либо часть инструмента
работает неправильно.
Никогда не используйте инструмент с поврежденны-
ми деталями.
Работа с гвоздепистолетом
Предостережение! Прижмите контактный упор к рабочей
поверхности чтобы забить гвоздь, нажав на спусковой
курок и уберите ее от поверхности, отпустив спусковой
курок после того, как гвоздь будет забит.
Предостережение! При выполнении регулировок или
во время работы, или если инструмент не используется,
пусковой механизм должен быть заблокирован, а аккуму-
лятор снят.
Прижмите контактный упор к рабочей поверхности.
Нажмите до упора на спусковой курок, мотор зарабо-
тает. (гвоздь войдет в рабочую поверхность).
Отпустите спусковой курок.
Поднимите контактный упор с рабочей поверхности.
Для того, чтобы забить другой гвоздь, повторите
описанные выше 4 шага
Подготовка инструмента
Предостережение! ЗАПРЕЩАЕТСЯ распылять или иным
образом наносить смазочные материалы или чистящие
растворители внутрь устройства. Это может привести
к значительному сокращению срока службы и снижению
производительности инструмента.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Stanley FMC792 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised tööriistad
Tüüp
Kasutusjuhend