AEG WS 9-125 Omaniku manuaal

Kategooria
Nurklihvijad
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

117105101979389858177736965615749 534541373329252117
13
109 113













































Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,
Èñïîëüçî- âàíèå, Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû
Òåõíè÷åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî
ïðåäíàçíà÷åíèå, ÑÅ-Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, Ñâúðçâàíå êúì
ìðåæàòà, Ïîääðúæêà, Ñèìâîëè
Òåõíè÷êè Ïîäàòîöè, Óïàòñòâî Çà Óïîòðåáà, Ñïåöèôèöèðàíè Óñëîâè Íà
Óïîòðåáà, Åó-äåêëàðàöè¼à Çà Ñîîáðàçíîñò, Ãëàâíè Âðñêè, Îäðæóâàå, Ñèìáîëè


Dansk
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Deutsch
English
Vær venlig at læse og
opbevare!
Lees en let goed op
deze adviezen!
Por favor leia e conserve em
seu poder!
Lea y conserve estas
instrucciones por favor!
Si prega di leggere le
istruzioni e di conservarle!
Prière de lire et de
conserver!
Bitte lesen und
aufbewahren!
Please read and save
these instructions!
Norsk
Svenska
Suomi
Slovensky
Polski
Magyar
Slovensko
Hvratski
Latviski
Eesti
Мake
ä
ohc
êè
БЪЛГАРСКИ
Lietuvi
š
kai
中文
Romănia
Türkçe
Česky
TIP
II
VII
IV
IX
I III
VIII




 







řílšetí







Äîïîëíèòåëü




配件
V
VI
WS ...-... ...E
97
Eest
Eesti
TEHNILISED ANDMED Nurgalihvimismasin
WS 9-100 WS 9-115 WS 9-125
220 - 240 V 110 V
Nimitarbimine ................................................................................900 W .................. 900 W .............900 W ..................900 W
Nimipöörded ...............................................................................11000 min
-1
........ 11000 min
-1
...11000
min
-1
........11000 min
-1
Lihvketta ø ......................................................................................100 mm ............... 115 mm ..........115 mm ...............125 mm
Spindlikeere ...................................................................................... M 10 ................... M 14 ...............M 14 ................... M 14
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003 .....................................2,0 kg .................. 2,0 kg .............2,0 kg ...................2,0 kg
Müra/vibratsiooni andmed
Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60 745.
Seadme tüüpiline hinnanguline müratase:
Helirõhutase (K=3 dB(A)) ..............................................................90,5 dB (A) .......... 90,5 dB (A) ..... 89,0 dB (A) ...........90,5 dB (A)
Helivõimsuse tase(K=3 dB(A)) .....................................................101,5 dB (A) ........ 101,5 dB (A) ...100,0 dB (A) .........101,5 dB (A)
Kandke kaitseks kõrvaklappe!
Vibratsiooni koguväärtus kolme suuna
vektorsummmõõdetud EN 60745 järgi.
Lõikamine ja jämelihvimine: vibratsiooni emissiooni väärtus a
h
......5,8 m/s
2
............... 5,8 m/s
2
..........5,6 m/s
2
...............5,8 m/s
2
Määramatus K ..................................................................................1,5 m/s
2
............... 1,5 m/s
2
..........1,5 m/s
2
...............1,5 m/s
2
Kunstmaterjalist kettaga lihvimine:
vibratsiooni emissiooni väärtus a
h
....................................................1,9 m/s
2
............... 1,9 m/s
2
..........2,9 m/s
2
...............1,9 m/s
2
Määramatus K ..................................................................................1,5 m/s
2
............... 1,5 m/s
2
..........1,5 m/s
2
...............1,5 m/s
2
WS 11-115 WS 11-125 WS 12-125 XE
Nimitarbimine ..............................................................................1100 W ...............................1100 W ...........................1200 W
Nimipöörded ...............................................................................11000 min
-1
.......................11000 min
-1
........2800 - 11000 min
-1
Lihvketta ø ......................................................................................115 mm ..............................125 mm ..........................125 mm
Spindlikeere ...................................................................................... M 14 .................................. M 14 .............................. M 14
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003 .....................................2,3 kg .................................2,3 kg ..............................2,4 kg
Müra/vibratsiooni andmed
Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60 745.
Seadme tüüpiline hinnanguline müratase:
Helirõhutase (K=3 dB(A)) ..............................................................90,5 dB (A) .........................90,5 dB (A) ......................90,0 dB (A)
Helivõimsuse tase(K=3 dB(A)) .....................................................101,5 dB (A) .......................101,5 dB (A) ....................101,0 dB (A)
Kandke kaitseks kõrvaklappe!
Vibratsiooni koguväärtus kolme suuna vektorsummmõõdetud EN 60745 järgi.
Lõikamine ja jämelihvimine:
vibratsiooni emissiooni väärtus a
h
....................................................5,8 m/s
2
..............................5,8 m/s
2
..........................6,4 m/s
2
Määramatus K ..................................................................................1,5 m/s
2
..............................1,5 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Kunstmaterjalist kettaga lihvimine:
vibratsiooni emissiooni väärtus a
h
....................................................1,9 m/s
2
..............................1,9 m/s
2
..........................1,9 m/s
2
Määramatus K ..................................................................................1,5 m/s
2
..............................1,5 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Muude tööde puhul, nt lõikamisel või terastraadist harjaga lihvimisel võivad vibratsiooniväärtused muutuda!
TÄHELEPANU
Antud juhendis toodud võnketase on mõõdetud EN 60745 standardile vastava mõõtesüsteemiga ning
seda võib kasutada erinevate elektriseadmete omavahelises võrdlemises. Antud näitaja sobib ka esmaseks võnkekoormuse hindamiseks.
Antud võnketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude tööriistadega
või seda ei hooldata piisavalt võib võnketase siintoodust erineda. Eeltoodu võib võnketaset märkimisväärselt tõsta terves töökeskkonnas.
Võnketaseme täpseks hindamiseks tuleks arvestada ka AEGa, mil seade on välja lülitatud või on küll sisse lülitatud, kuid ei ole otseselt
kasutuses. See võib märgatavalt vähendada kogu töökeskkonna võnketaset.
Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabinõusid töötajate suhtes, kes puutuvad töö käigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks abinõudeks
võivad olla, näiteks: elektri- ja tööseadmete korraline hooldus, käte soojendamine, töövoo parem organiseerimine.
98
Eest
Eesti
TÄHELEPANU!
Lugege kõik ohutusnõuanded ja juhendid läbi, ka juures
olevast brošüüris. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks
võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks
hoolikalt alles.
SPETSIAALSED TURVAJUHISED
Ühised ohutusjuhised lihvimiseks, liivapaberiga lihvimiseks,
traatharjaga töötlemiseks, poleerimiseks ja lõikamiseks:
a) See elektritööriist on mõeldud kasutamiseks lihvijana,
traatharjana ja lõikamismasinana. Järgige kõiki
ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja andmeid, mis on
elektritööriistaga kaasas. Järgnevate juhiste mittejärgimine võib
põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.
b) See elektriline tööriist ei sobi poleerimiseks. Seadme
kasutamine mitteettenähtud otstarbel võib põhjustada kahjustusi
ja vigastusi.
c) Ärge kasutage tarvikuid, mida ei ole tootja selle elektrilise
tööriista jaoks ette näinud ega soovitanud. Asjaolu, et saate
tarvikud oma seadme külge kinnitada, ei taga veel seadme ohutut
tööd.
d )Kasutatava tarviku lubatud pöörlemiskiirus peab olema
vähemalt sama suur nagu elektrilise tööriista maksimaalne
pöörete arv. Lubatud kiirusest kiiremini pöörlev tarvik võib
puruneda ning selle tükid võivad laiali paiskuda.
e) Tarviku välisläbimõõt ja paksus peavad vastama elektrilise
tööriista mõõtmetele. Valede mõõtmetega tarvikuid ei kata
kaitsekate piisaval määral, mistõttu võivad need kontrolli alt väljuda.
f) Lihvkettad, seibid, lihvtallad ja teised tarvikud peavad
elektrilise tööriista spindli läbimõõduga täpselt sobima.
Tarvikud, mis spindli läbimõõduga täpselt ei sobi, pöörlevad
ebaühtlaselt, vibreerivad tugevalt ja võivad põhjustada kontrolli
kaotuse seadme üle.
g) Ärge kasutage vigastatud tarvikuid. Iga kord enne
kasutust kontrollige tarvikuid, näiteks lihvkettaid ja
lihvtaldu pragude või kulumise suhtes, traatharju lahtiste või
murdunud traatide suhtes. Kui seade või tarvik kukub maha,
siis veenduge, et see ei ole vigastatud, või kasutage vajaduse
korral vigastamata tarvikut. Kui olete tarviku üle vaadanud
ja kohale asetanud, laske seadmel ühe minuti jooksul
töötada maksimaalsetel pööretel. Seejuures ärge asetsege
pöörleva tarvikuga ühel tasandil ja veenduge, et seda ei tee
ka läheduses viibivad inimesed. Selle katseaja jooksul vigastatud
tarvikud üldjuhul purunevad.
h) Kandke isikukaitsevahendeid. Kasutage vastavalt
kasutusotstarbele näomaski, silmakaitset või
kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmukaitsemaski,
kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepõlle, mis
kaitseb Teid lihvimisel eralduvate väikeste osakeste eest.
Silmad peavad olema kaitstud seadme kasutamisel eralduvate
võõrkehade eest. Tolmu- või hingamisteede kaitsemaskid peavad
ltreerima kasutamisel tekkiva tolmu. Pikaajaline vali müra võib
kahjustada kuulmist.
i) Veenduge, et teised inimesed on tööpiirkonnast ohutus
kauguses. Igaüks, kes tööpiirkonda siseneb, peab kandma
isikukaitsevahendeid. Tooriku või tarviku murdunud tükid
võivad eemale paiskuda ja põhjustada vigastusi ka väljaspool otsest
tööpiirkonda.
j) Tööde puhul, kus lõikeseade võib minna vastu peidetud
elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke kinni
seadme isoleeritud käepidemetest. Kokkupuude pingestatud
juhtmega võib pingestada ka lõikeseadme metallist osad ning
põhjustada elektrilöögi.
k) Hoidke toitejuhe pöörlevatest tarvikutest eemal.
Kontrolli kaotusel seadme üle tekib toitejuhtme läbilõikamise või
kaasahaaramise oht ning Teie käsi võib pöörleva tarvikuga kokku
puutuda.
l) Ärge pange seadet käest enne, kui seadme spindel on
täielikult seiskunud. Pöörlev tarvik võib aluspinnaga kokku
puutuda, mille tagajärjeks võib olla kontrolli kaotus seadme üle.
m) Seadme transportimise ajal ärge laske seadmel töötada.
Teie rõivad võivad pöörleva tarvikuga juhuslikult kokku puutuda ning
tarvik võib tungida Teie kehasse.
n) Puhastage regulaarselt elektritööriista õhutuspilusid.
Mootori ventilaator tõmbab korpusesse tolmu, ja metalltolmu
kogunemine võib põhjustada elektrilist ohtu.
o) Ärge kasutage seadet põlevate materjalide läheduses.
Seadmest lenduvad sädemed võivad neid materjale süüdata.
p) Ärge kasutage instrumente, mille jaoks on vaja
jahutusvedelikke. Vee või muude vedelate jahutusvahendite
kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.
Tagasilöök ja sellega seonduvad ohutusnõuded
Tagasilöök tekib ootamatu reaktsioonina siis, kui pöörlev instrument,
näiteks lõikeketas, lihvketas, traathari vms. jääb kuhugi kinni
või blokeerub. Kinnijäämise või blokeeringu korral jääb pöörlev
instrument järsult seisma, kontrolli alt väljunud elektritööriist aga
paiskub suure kiirendusega instrumendi pöörlemisele vastassuunas.
Kui näiteks lihvketas toorikus kinni kiildub, võib tagajärjeks olla
tagasilöök või lihvketta murdumine. Lihvketas liigub sõltuvalt ketta
pöörlemissuunast kas seadme kasutaja poole või kasutajast eemal.
Seejuures võivad lihvkettad ka murduda.
Tagasilöök on tööriista väärkasutamise ja/või valede töövõtete
tagajärg. Seda saab vältida, võt tes tarvitusele sobivad
ettevaatusabinõud, mis on toodud allpool.
a) Hoidke elektritööriista tugevasti kinni ning viige oma keha
ja käed asendisse, milles te suudate tagasilöögi jõule vastu
seista. Kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas, et te
säilitaksite seadme üle tagasilöögi või forsseeritud töötamise
reaktsioonimomendi korral maksimaalse kontrolli. Seadme
kasutaja on sobivate ettevaatusabinõudega suuteline tagasilöögi- ja
reaktsioonijõude valitsema.
b) Ärge pange oma kätt kunagi pöörleva instrumendi
lähedusse. Instrument võib tagasilöögi korral tabada teie kätt.
c) Hoidke oma keha sellest piirkonnast eemal, kuhu
elektritööriist võib tagasilöögi korral liikuda. Tagasilöök
paiskab elektritööriista lõikeketta liikumisele vastupidisesse suunda.
d) Olge eriti ettevaatlik nurkade, teravate servade
jms. töötlemisel. Vältige instrumendi tagasipõrkumist
töödeldavalt materjalilt või sellesse kinnijäämist. Pöörlev
instrument kaldub nurkade ja teravate servade töötlemisel või
tagasipõrkumisel kinni kiiluma. See võib põhjustada seadme üle
kontrolli kaotamise või tagasilöögi.
e) Ärge kasutage kett- või hammasketast. Sellised
lõikevahendid põhjustavad sageli tagasilööki või kontrolli kaotamist
elektritööriista üle.
99
Eest
Eesti
Spetsiilised ohutusnõuded lihvimisel ja lõikamisel
a) Kasutage üksnes elektrilise tööriista jaoks ette nähtud
lihvimistarvikut ja selle lihvimistarviku jaoks ette nähtud
kettakaitset. Lihvimistarvikuid, mis ei ole elektrilise tööriista jaoks
ette nähtud, ei kata kettakaitse piisavalt ning seetõttu on need
ohtlikud.
b) Kasutage alati kaitsekatet. Kaitsekate peab olema kindlalt
tööriistale paigaldatud ja reguleeritud nii, et on tagatud
täielik ohutus, s.t et kasutaja poole on suunatud võimalikult
väike osa lõikekettast. Kaitsekate peab kaitsma kasutajat
eemalepaiskuvate kildude juhusliku kokkupuute eest lõikekettaga.
c) Lihvimistarvikuid tohib kasutada üksnes soovitatud
kasutusotstarvetel. Näiteks: Ärge kunagi kasutage lihvimiseks
lõikeketta külgpinda. Lõikekettad on ette nähtud materjali
lõikamiseks ketta servaga. Külgsuunas rakendatavate jõudude toimel
võivad need kettad puruneda.
d) Kasutage valitud lihvketta jaoks alati õige suuruse ja
kujuga ning vigastamata seibi. Sobivad seibid kaitsevad
lihvketast ja vähendavad lihvketta purunemise ohtu.
Lõikeketaste seibid võivad lihvketaste seibidest erineda.
e) Ärge kasutage suuremate elektriliste tööriistade kulunud
lihvkettaid. Suuremate elektriliste tööriistade lihvkettad ei ole ette
nähtud kasutamiseks väiksemate seadmete kõrgematel pööretel ja
võivad puruneda.
Täiendavad spetsiilised ohutusnõuded lõikamiseks
a) Vältige lõikeketta blokeerumist või kettale ülemäärase
suure surve rakendamist. Ärge üritage lõigata liiga sügavalt.
Lõikeketta ülekoormamine kiirendab selle kulumist ning suurendab
viltuvajumise ja blokeerumisohtu ning seeläbi tagasilöögi või
lõikeketta purunemise võimalust.
b) Vältige pöörleva lõikeketta ette ja taha jäävat piirkonda.
Kui juhite lõikeketast toorikus endast eemale, võib seade tagasilöögi
korral koos pöörleva kettaga otse Teie suunas paiskuda.
c) Kui lõikeketas jääb kinni või te katkestate töö, lülitage
seade välja ja oodake, kuni ketas on täielikult seisma
jäänud. Ärge üritage veel pöörlevat lõikeketast lõigatavast
materjalist välja tõmmata, sest sellega võite esile kutsuda
tagasilöögi. Tehke kindlaks ja kõrvaldage kinnikiilumise põhjus.
d) Ärge lülitage elektritööriista uuesti sisse, kuni see on
veel töödeldava detaili sees. Laske lõikekettal esmalt
täisvõimsusel pöörlema hakata ja jätkake siis ettevaatlikult
lõikamist. Vastasel juhul võib ketas kinni jääda, töödeldavast
detailist välja hüpata või põhjustada tagasilööki.
e) Toestage suured plaadid või detailid, et vähendada
kinnikiilunud lõikekettast tuleneva tagasilöögi ohtu.
Suured detailid võivad omaenda raskuse alla läbi vajuda. Töödeldav
detail peab olema toestatud mõlemalt poolt: nii lõike kui ka serva
läheduses.
f) Olge eriti ettevaatlik „taskute” lõikamisel
olemasolevatesse seintesse või muudesse kohtadesse, kus
teil puudub nähtavus. Materjalisse sisenev lõikeketas võib lõigata
puruks gaasi-, vee- või elektrijuhtmed või muud objektid ning
põhjustada tagasilöögi.
Spetsiilised ohutusnõuded liivapaberiga lihvimisel
a) Ärge kasutage liiga suurte mõõtmetega lihvpabereid,
juhinduge tootja andmetest lihvpaberi suuruse kohta. Üle
lihvtalla ulatuvad lihvpaberid võivad põhjustada vigastusi, samuti
lihvpaberi kinnijäämist, rebenemist või tagasilööki.
Spetsiilised ohutusjuhised traatharjade kasutamisel
a) Pidage silmas, et traatharjadest eraldub traaditükke
ka tavapärasel kasutamisel. Ärge rakendage liiga tugevat
survet. Eemalepaiskuvad traaditükid võivad läbi õhukeste riiete Teie
kehasse tungida.
b) Kettakaitse kasutamisel vältige kettakaitse ja traatharja
kokkupuute võimalust. Taldrik- ja kaussharjade läbimõõt võib
rakendatava surve ja tsentrifugaaljõudude toimel suureneda.
Välitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema varustatud
rikkevoolukaitselülititega (FI, RCD, PRCD). Seda nõutakse Teie
elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun pidage sellest meie
seadme kasutamisel kinni.
Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina töötamise ajal.
Masin peab pistikupessa ühendamisel olema alati väljalülitatud
seisundis.
Ärge pange kätt töötava masina ohupiirkonda.
Kasutage alati lisakäepidet.
Lülitage seade välja kohe, kui tekib märgatav vibratsioon või märkate
muid puudusi. Kontrollige masin üle, et põhjus kindlaks teha.
Kasutage ja säilitage lihvkettaid alati vastavalt valmistaja juhistele.
Metallide lihvimisel tekib sädemeid. Veenduge selles, et inimesed
poleks ohustatud. Tuleohu tõttu ei tohi lähedal (sädemete piirkonnas)
olla tuleohtlikke materjale. Ärge kasutage tolmu äraimemist.
Hoidke seadet alati nii, et sädemed või lihvimistolm lendaksid kehast
eemale.
Kivi lõikamisel on kohustuslik kasutada juhtrööbast.
Ääriku mutter peab enne masina käikulaskmist olema pingutatud.
Töödeldav toorik tuleb kinnitada, kui ta ei seisa oma kaaluga. Ärge
kunagi juhtige toorikut ketta vastu käega.
Ekstreemsetes tingimustes (nt tugiketta ja vulkaaniber-lihvkettaga
metallide siledaks lihvimine) töötamisel ib nurklihvijasse koguneda
rohkesti puru ja prahti. Ohutuse tagamiseks tuleb niisugustes tingimustes
ötamisel metallpindu seest korralikult puhastada, tingimata tuleb
paigaldada rikkevoolukaitseliti. Kui rikkevoolukaitseliti reageerib,
tuleb masin saata ülekontrollimisele.
Keermestatud kettaga varustada tulevate lihvimisvahendite puhul
tagage kettas oleva keerme piisav pikkus spindli jaoks.
Lõiketöödel kasutada kinnist kaitsekatet lisatarvikute programmist.
KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE
Nurklihvija sobib erinevate materjalide (nt metall, kivi) lõikamiseks ja
jämelihvimiseks, kunstmaterjalist kettaga lihvimiseks ja terastraadist
harjaga töötamiseks. Kahtluse korral järgida tarvikute tootja õpetusi.
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud otstarbele.
VÕRKU ÜHENDAMINE
Ühendage ainult ühefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud võrgupingega. Ühendada on võimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende konstruktsioon vastab
kaitseklassile II.
100
Eest
Eesti
EÜ VASTAVUSAVALDUS
Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on kooskõlas
järgmiste normide või normdokumentidega: EN 60745, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, vastavalt direktiivide
2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ sätetele.
Rainer Kumpf
Manager Product Development
On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Winnenden, 2010-12-09
HOOLDUS
Hoidke masina õhutuspilud alati puhtad.
Lühiseohu tõttu ei tohi õhutuspiludesse sattuda metallosi.
Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid,
mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada
AEG klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii /
klienditeeninduste aadressi.
Vajaduse korral võite tellida seadme läbilõikejoonise, näidates ära
masina tüübi ja andmesildil oleva kümnekohalise numbri. Selleks
pöörduge klienditeeninduspunkti või otse: AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße10, D-71364Winnenden, Germany.
ELEKTROONIKA WS 12125 XE
Elektroonika hoiab koormuse tõusu puhul pöörlemiskiiruse
konstantsena.
Ülekoormuse puhul vähendatakse pöörlemiskiirust kuni
seismajäämiseni.
SÜMBOLID
Palun lugege enne käikulaskmist kasutamisjuhend
hoolikalt läbi.
TÄHELEPANU! OHUD!
Masinaga töötades kandke alati kaitseprille.
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik
pistikupesast välja.
Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav
täiendus on saadaval tarvikute programmis.
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud
elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning
direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides
tuleb asutuskõlbmatuks muutunud elektrilised
tööriistad koguda eraldija keskkonnasäästlikult
korduskasutada või ringlusse võtta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121

AEG WS 9-125 Omaniku manuaal

Kategooria
Nurklihvijad
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka