Powerplus POWX1751 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Kategooria
pliidikubud
Mudel
POWX1751
Tüüp
Omaniku manuaal
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ........................................................................................... 3
2 LAITTEEN OSAT (KUVA 1 & 2) ...................................................... 3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ................................................................ 3
4 SYMBOLIT ....................................................................................... 4
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET ................................................ 4
5.1 Työskentelyalue ...................................................................................................... 4
5.2 Sähköturvallisuus ................................................................................................... 4
5.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................. 4
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö ...................................................... 5
5.5 Huolto ...................................................................................................................... 5
6 ERITYISET TURVAOHJEET ........................................................... 5
6.1 Mitä saa tehdä ......................................................................................................... 6
6.2 Mitä ei saa teh..................................................................................................... 6
6.3 Tärkeitä tietoja ......................................................................................................... 6
7 LAITTEEN KOKOAMINEN .............................................................. 7
7.1 Kompressorin asennusohjeet ................................................................................ 7
7.2 Pyörien asennus ..................................................................................................... 7
7.3 Tukijalan asennus ................................................................................................... 7
8 KÄYTTÖ ........................................................................................... 7
8.1 Jännite ..................................................................................................................... 7
8.2 Päälle-/Pois-katkaisin ............................................................................................. 7
8.3 Paineen säätö .......................................................................................................... 7
8.4 Turvaventtiili............................................................................................................ 8
9 PAINEILMAKÄYTTÖINEN TALTTA/VASARASARJA ................... 8
9.1 Käyttö ...................................................................................................................... 8
9.2 Kuormitus ja käyttö (Kuva 6) .................................................................................. 8
10 PUHALLUSPISTOOLI ..................................................................... 8
11 PAINEILMAKÄYTTÖINEN YHDISTELMÄNAULAIN ...................... 8
11.1 Käyttö ...................................................................................................................... 8
11.2 Työkalun käyttö ....................................................................................................... 8
12 PUHDISTUS JA HUOLTO ............................................................... 9
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 2 www.varo.com
12.1 Puhdistus ................................................................................................................ 9
12.2 Huolto ...................................................................................................................... 9
13 TEKNISET TIEDOT .......................................................................... 9
14 MELU .............................................................................................. 10
15 SÄILYTYS ...................................................................................... 10
16 VIANETSINTÄ ................................................................................ 10
17 TAKUU ........................................................................................... 11
18 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ....................................... 11
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 3 www.varo.com
ÖLJYTÖN KOMPRESSORI
POWX1751
1 KÄYTTÖ
Kompressori on suunniteltu tuottamaan paineilmaa paineilmakäyttöisiä työkaluja varten.
Ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi kaupallisiin, liiketoiminnallisiin
tai teollisuustarkoituksiin. Laitteen takuu ei ole voimassa, jos laitetta käytetään kaupallisissa,
liiketoiminnallisissa tai teollisuustarkoituksissa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kaikenlainen muu luokitellaan
väärinkäytöksi. Kaikista väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on
vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 LAITTEEN OSAT (KUVA 1 & 2)
1. Kotelon kansi
2. Painesäiliö
3. Pyörä
4. Tukijalka
5. Pikaliitin
6. Manometri
7. Paineensäädin
8. Päälle-/pois-katkaisin
9. Työntökahva
10. Painekytkin (kotelon kannen alla)
11. Lauhdeveden laskuruuvi
12. Pultti
13. Mutteri
14. Aluslevy
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
Kompressori
Käyttöohjeet
Täyttöpistooli (E)
3 suutinta (C)
Puhallussuutin (D)
5 m kierukkaletku (B)
Paineilmakäyttöinen taltta/vasarasarja (G)
Paineilmakäyttöinen yhdistelmänaulain (F)
1 paineilmapistooli (painemittarillä) (A)
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 4 www.varo.com
4 SYMBOLIT
Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:
Lue käyttöopas huolellisesti ennen
käyttöä.
Palovammavaara.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä silmäsuojaimia
Automaattisen käynnistymisen
vaara.
Huom. vaarallinen jännite.
Käytä aina suojalaseja.
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
5.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
5.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä
jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
5.3 Henkilöturvallisuus
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 5 www.varo.com
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-
asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella
kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä,
tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt
pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin
ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse
tahattomasti käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla sähkölaiteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat
moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia
osia, että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tietyn laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
5.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
6 ERITYISET TURVAOHJEET
Tällä symbolilla ilmaistaan varoituksia, jotka käyttäjän tulee lukea ennen
tuotteen käyttöä välttyäkseen loukkaantumisilta.
Paineilma on potentiaalisesti vaarallinen energianmuoto; ole aina erittäin
varovainen käyttäessäsi kompressoria ja sen lisävarusteita.
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 6 www.varo.com
4 metrin etäisyydellä vapaassa kentässä mitattu ÄÄNENPAINEEN arvo vastaa arvoa, joka
saadaan vähentämällä ÄÄNENTEHON arvosta 20 dB. Äänenteho on ilmoitettu kompressoriin
kiinnitetyssä keltaisessa etiketissä.
6.1 Mitä saa tehdä
Kompressoria tulee käyttää asianmukaisessa ympäristössä (hyvä ilmanvaihto, ympäröivä
lämpötila + 5 °C - +40 °C). Älä koskaan käytä sitä tilassa, jossa on pölyä, happoja, höyryjä
tai räjähtäviä tai herkästi syttyviä kaasuja.
Jätä aina vähintään 4 metrin turvaetäisyys kompressorin ja työalueen välille.
Jos kompressori värjääntyy maalaustöiden aikana, etäisyys on liian pieni.
Aseta pistotulppa sen muodolle, jännitteelle ja taajuudelle sopivaan pistorasiaan, joka on
voimassa olevien määräysten mukainen.
Käytä sähköjohdon kanssa jatkojohtoja, joiden maksimipituus on 5 metriä ja joiden
läpileikkaus on yhdenmukainen johdon kanssa.
Älä käytä muun pituisia jatkojohtoja äläkä sovittimia tai haaroitustulppia.
Sammuta kompressori ainoastaan Päälle-/Pois-katkaisimella.
Siirrä kompressoria ainoastaan kahvasta.
Toiminnassa oleva kompressori tulee asettaa vakaalle ja vaakasuoralle tasolle.
6.2 Mitä ei saa teh
Älä koskaan suuntaa ilmasuihkua ihmisiä, eläimiä tai omaa kehoa kohti. (Käytä aina
suojalaseja suojataksesi silmäsi ilmasuihkun nostattamilta esineiltä).
Älä koskaan suuntaa kompressoriin kytkettyjen työkalujen nestesuihkuja kohti
kompressoria.
Älä koskaan käytä laitetta paljain jaloin tai kädet tai jalat märkinä.
Älä koskaan vedä sähköjohdosta irrottaaksesi pistotulpan pistorasiasta tai siirtääksesi
kompressoria.
Älä koskaan jätä laitetta epäsuotuisten sääolosuhteiden armoille.
Älä koskaan kuljeta kompressoria, kun painesäiliössä on painetta.
Älä korjaa tai hitsaa painesäiliötä. Jos siinä on vikoja tai ruostetta, se tulee vaihtaa
kokonaan.
Älä koskaan anna harjaantumattomien henkilöiden käyttää kompressoria. Pidä lapset ja
eläimet etäällä työalueelta.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden
fyysiset kyvyt, aistihavainnot tai älylliset ominaisuudet ovat heikentyneet, eikä niille, joilla
ei ole riittävää kokemusta tai tuntemusta laitteen käytöstä ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole ensin tarkistanut laitteen tai antanut heille ohjeita sen käytöstä.
Lapsia on valvottava, jotteivät he pääse leikkimään laitteella.
Älä aseta syttyviä tai nailon- ja kangasmateriaaleista valmistettuja esineitä lähelle
kompressoria ja/tai sen päälle.
Älä koskaan puhdista laitetta syttyvillä nesteillä tai liuottimilla. Käytä ainoastaan kosteaa
pyyhettä. Varmista ensin, että olet irrottanut pistotulpan pistorasiasta.
Kompressoria tulee käyttää ainoastaan ilman tiivistämiseen. Älä käytä laitetta muiden
kaasujen tiivistämiseen.
Tämän kompressorin tuottamaa paineilmaa ei tule käyttää lääke-, elintarvike- tai
sairaalatarkoituksiin, ellei sille suoriteta erikoiskäsittelyä. Sitä ei tule käyttää
sukelluslaitteistojen täyttämiseen.
6.3 Tärkeitä tietoja
Välttyäksesi sähkömoottorin ylikuumenemiselta kompressori on suunniteltu jaksoittaista
käyttöä varten. Jos moottori ylikuumenee, moottorin lämpökatkaisin laukeaa, jolloin
laitteen virta katkaistaan automaattisesti lämpötilan ollessa liian korkea. Moottori
käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 7 www.varo.com
Kaikissa kompressoreissa on turvaventtiili, joka laukeaa jos painekytkimen toiminnassa on
häiriö ja takaa näin laitteen turvallisuuden.
Paineilmatyökalua kytkettäessä ilmavirta on ehdottomasti katkaistava.
Paineilmaa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin (ilman pumppaukseen,
paineilmatyökalujen käyttöön, maalaukseen, vesipohjaisilla pesuaineilla pesuun jne.).
Paineilman käyttö edellyttää, että kutakin yksittäistä käyttötarkoitusta koskevat määräykset
tunnetaan ja niitä noudatetaan.
7 LAITTEEN KOKOAMINEN
7.1 Kompressorin asennusohjeet
Tarkista, onko laitteessa kuljetusvaurioita. Ilmoita mahdolliset vahingot heti kompressorin
toimittaneelle yritykselle.
Kompressori tulee asentaa työskentelylaitteen läheisyyteen.
Vältä pitkiä ilmajohtoja ja pitkiä tuontijohtoja (jatkojohtoja).
Huolehdi siitä, että tuottoilma on kuivaa ja pölytöntä.
Älä asenna kompressoria kosteaan tai märkään tilaan.
Kompressoria saa käyttää ainoastaan asianmukaisissa tiloissa (hyvä tuuletus, ympäristön
lämpötila +5 °C - +40 °C). Käyttötiloissa ei saa olla pölyä, happoja, höyryjä, räjähdysalttiita
tai helposti syttyviä kaasuja.
Kompressori soveltuu käytettäväksi kuivissa tiloissa. Sitä ei saa käyttää tiloissa, joissa
esiintyy myös vesiroiskeita.
7.2 Pyörien asennus
Mukana toimitetut pyörät tulee asentaa kuvien 3 & 4 mukaisesti.
7.3 Tukijalan asennus
Aseta kuminen tukijalka paikoilleen kuvan 5 osoittamalla tavalla.
8 KÄYTTÖ
8.1 Jännite
Kompressorin verkkovirtajohto on varustettu suojakontaktipistokkeella. Sen voi liittää mihin
tahansa 230 V ~ 50 Hz suojakontaktipistorasiaan, joka on varustettu 16 A:n varokkeella.
Varmista ennen käyttöönottoa, että käytettävissä oleva verkkojännite vastaa laitteen
tyyppikilvessä annettua käyttöjännitettä. Pitkät liitäntäjohdot, jatkojohdot, johtokelat jne.
aiheuttavat jännitteen laskua ja saattavat haitata moottorin käynnistymistä. Alhaisissa, alle
+5 °C lämpötiloissa moottorin käynnistyminen on vaikeaa kankeuden vuoksi.
8.2 Päälle-/Pois-katkaisin
Kytke laite päälle painamalla Päälle-/Pois-katkaisinta (viit. 8.
Paina Päälle-/Pois-katkaisinta (viit. 8) uudelleen kytkeäksesi laitteen pois päältä.
8.3 Paineen säätö
Paineensäätimellä (viit. 7) voi säätää manometrin (viit. 6) osoittamaa painetta.
Asetuspaineen voi ottaa pikaliittimestä (viit. 5).
Kun säiliöpaine on nousee, moottori kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
Moottori kytkeytyy takaisin päälle heti kun säiliöpaine on liian matala.
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 8 www.varo.com
8.4 Turvaventtiili
Turvaventtiili on asetettu painesäiliön korkeimmalle mahdolliselle paineelle. Turvaventtiilin
säätäminen tai sen turvarenkaan irrottaminen on kiellettyä.
Liikuta turvaventtiiliä silloin tällöin varmistaaksesi, että se toimii tarpeen vaatiessa. Sitä varten
sinun tulee irrottaa suojakansi.
9 PAINEILMAKÄYTTÖINEN TALTTA/VASARASARJA
9.1 Käyttö
Sopii yleisleikkuuseen, haketukseen ja kaavintaan.
9.2 Kuormitus ja käyttö (Kuva 6)
VAROITUS: Varmista että luet, ymmärrät ja sovellat turvaohjeita ennen
käyttöä.
1. Liitä työkalu ilmaletkuun.
2. Käytä työkalua painamalla liipaisinta.
3. Ilmavirtaa voidaan säädellä säätämällä virtausventtiiliä kahvan pohjassa.
4. Varmista että tuloilma on puhdasta ja että se ei ylitä 90 psi työkalua käytettäessä. Liian
korkea ilmanpaine ja likainen ilma lyhentää tuotteen kestoikää liiallisen kulumisen vuoksi.
Se voi olla vaarallista ja aiheuttaa vikoja tai loukkaantumisia.
Jos suodatinta/säädintä/voitelulaitetta ei ole asennettu ilmajärjestelmään,
ilmakäyttöiset työkalut on voideltava vähintään kerran päivässä tai 2
työtunnin välein 2 6 öljypisaralla, työympäristöstä riippuen, suoraan
työkalukotelossa olevan urosliittimen läpi.
10 PUHALLUSPISTOOLI
Käyttö
Suositeltava
paine
Puhallus
Säädä paine
sopivaksi.
VAROITUS Käytä silmäsuojaimia. Puhallusilma voi saada aikaan jätteen ja
pölyn lentämään sinuun itseesi päin.
11 PAINEILMAKÄYTTÖINEN YHDISTELMÄNAULAIN
11.1 Käyttö
Voidaan käyttää lähes kaikkiin viimeistelytöihin, huonekaluihin, puutöihin, panelointiin,
kehystys- tai askartelusovelluksiin.
11.2 Työkalun käyttö
Lue "Turvavaroitukset" ennen työkalun käyttämistä.
Paina lippaan lukkovipua ja työnnä ylälipasta niin, että lipas
avautuu.
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 9 www.varo.com
Pane naula- tai hakasnauha lippaaseen kärkien ollessa
kiinnittimen ohjaimen päällä. Älä lataa liipaisimen ollessa
painettu.
Paina ylälipasta takaisin, kunnes lippaan lukko sulkeutuu.
Pidä naulain itsestäsi ja muista henkilöistä poispäin
suunnattuna ja liitä letku.
Aseta naulaimen kärki työkappaletta vasten ja vedä
liipaisimesta.
Irrota ilmantulo, jos naula tai hakanen on juuttunut kiinni.
Vedä rasva-akseli ja vedä naulaimen kärjen yläosa ja avaa
lipas edessä. Irrota kiinni juuttuneet naulat tai hakaset ja sulje
etukansi.
Pidä työkalu itsestäsi ja muista henkilöistä poispäin
suunnattuna ja liitä se takaisin letkuun.
Jos suodatinta/säädintä/voitelulaitetta ei ole asennettu ilmajärjestelmään,
ilmakäyttöiset työkalut on voideltava vähintään kerran päivässä tai 2
työtunnin välein 2 6 öljypisaralla, työympäristöstä riippuen, suoraan
työkalukotelossa olevan urosliittimen läpi.
12 PUHDISTUS JA HUOLTO
12.1 Puhdistus
Pidä turvalaitteet niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin mahdollista. Pyyhi laite
puhtaalla liinalla tai puhalla lika pois paineilmalla käyttäen alhaista paineasetusta.
Suosittelemme laitteen puhdistamista aina heti käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin kostealla liinalla käyttäen hieman saippuaa. Älä käytä
puhdistusaineita tai liuotteita; ne saattavat vahingoittaa laitteen muoviosia. Huolehdi siitä,
ettei laitteen sisälle pääse vettä.
Letku ja ruiskutustyökalut tulee irrottaa kompressorista ennen puhdistusta. Kompressoria
ei saa puhdistaa vedellä, liuotteilla tms.
12.2 Huolto
Lauhdevesi tulee laskea pois päivittäin avaamalla laskuruuvi (viit. 11).
13 TEKNISET TIEDOT
Tyyppi
POWX1751
Nimellisteho
1.5hp 1100W
Virrankulutus
5 A
Virtalähteen jännite
230 V / 50 Hz
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 10 www.varo.com
Imutuotto
180l/min
Enimmäispaine
8bar (116PSI)
Paino
22 kg
Teho
50l
Pyörimisnopeus
3400 min-1
Suojausluokka
IP20
14 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Akustinen painetaso LpA
77 dB(A)
Akustinen tehotaso LwA
97 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
15 SÄILYTYS
Puhdista koko laite ja sen lisävarusteet.
Suojaa laite suoralta auringonpaisteelta. Säilytä pimeässä mikäli mahdollista.
Älä säilytä laitetta muovipusseissa kosteuden kerääntymisen välttämiseksi.
Irrota verkkopistoke, tuuleta laite ja kaikki siihen liitetyt paineilmatyökalut. Kytke
kompressori irti verkkovirrasta. Säilytä kompressoria niin, että sitä ei voi ottaa luvattomasti
käyttöön.
Säilytä kompressori vain kuivissa tiloissa poissa sitä mahdollisesti luvatta käyttävien
henkilöiden ulottuvilta. Älä koskaan kallista laitetta, säilytä se vain pystyasennossa!
16 VIANETSINTÄ
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Ilmavuoto
painekytkimen
venttiilistä
kompressorin ollessa
pois päältä.
Tarkista venttiili, joka
tiivisteessä olevan lian tai
kulumisen vuoksi ei toimi
kunnolla.
Ruuvaa venttiilin
kuusiokulmainen pää irti,
puhdista venttiilin tiiviste ja
erityinen kumitiiviste
(vaihda tarvittaessa kulunut
uuteen). Kokoa osat
paikoilleen ja kiris
varovasti.
Tehon väheneminen.
Käynnistettä
useasti. Matalat
painearvot.
Laitteelta vaaditaan liikaa
tehokkuutta. Tarkista
mahdolliset vuodot
liittimissä ja/tai putkissa.
Ilmantuottosuodatin saattaa
olla tukossa.
Vaihda osien tiivisteet,
puhdista tai vaihda
suodatin.
Kompressori sammuu
ja käynnistyy
automaattisesti
muutaman minuutin
kuluttua.
mpökatkaisin laukeaa
moottorin ylikuumenemisen
vuoksi.
Puhdista ilmakanavat.
Tuuleta työalue.
Muutaman
käynnistysyrityksen
jälkeen kompressori
sammuu.
mpökatkaisin laukeaa
moottorin ylikuumenemisen
vuoksi (pistoke irtoaa
kompressorin ollessa
käynnissä, alhainen
virtajännite).
Paina Päälle-/Pois-
katkaisinta. Tuuleta
työalue. Odota muutama
minuutti. Kompressori
käynnistyy itsestään.
POWX1751 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 11 www.varo.com
Kompressori ei sammu
ja turvaventtiili
laukeaa.
Kompressorin
epäsäännöllinen toiminta
tai painekytkimen
rikkoutuminen.
Irrota pistoke pistorasiasta
ja ota yhteys
huoltopalveluun.
Kaikki muut mahdolliset toimenpiteet tulee antaa valtuutettujen huoltokeskusten tehtäviksi.
Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Koneen korjaaminen omin päin voi vaarantaa turvallisuutesi
ja aiheuttaa takuun raukeamisen.
17 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu 24 kuukauden takuu, joka alkaa hankintapäivämäärästä, jolloin
ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä
tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja,
jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista;
eikä myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Ford työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta +45 7662 1110.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat
HP SCHOU A/S:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
18 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä
ympäristöä suojaavalla tavalla.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
/