Acme Made HD310L Kasutusjuhend

Bränd
Acme Made
Kategooria
föönid
Mudel
HD310L
Tüüp
Kasutusjuhend
3
4 GB User’s manual 95 Warranty card
11 LT Vartotojo gidas 96 Garantinis lapas
18 LV Lietošanas instrukcija 97 Garantijas lapa
26 EE Kasutusjuhend 98 Garantiileht
33 PL Instrukcja obsługi 99 Karta gwarancyjna
40 DE Bedienungsanleitung 100 Garantieblatt
48 FI Kayttoohje 101 Takuulomake
55 SE Bruksanvisning 102 Garantisedel
63 RO Manual de utilizare 103 Fişa de garanţie
71 BG Ръководство за употреба 104 Гаранционен лист
79 RU Инструкция пользователя 105 Гарантийный талон
87 UA Інструкція 106 Гарантійний лист
26
EE
sissejuhatus
Õnnitleme Teid Acme fööni valimise puhul! Selle toote väljatöötamisel on silmas peetud eelkõige
kuivatamise ja soengutegemise mugavust.
Teie enda huvides soovitame Teil kirjutada üles fööni mudeli täielik number ja kuupäev, millal
fööni ostsite, ning hoida seda infot koos ostutšekiga, garantiikaardiga ja remondialase infoga alles
juhuks, kui peaks tekkima garantiiremondi vajadus.
MÄRKUS: Käesoleva toote tehniliste omaduste (mis on märgitud tootele ja tootepakendile)
kindlakstegemiseks on läbi viidud spetsiaalsed koormustestid. Tavakasutamisel või ka soovitatud
lisatarvikute kasutamisel võib voolutarve olla oluliselt madalam.
kasutaja hooldusjuhised
Föön on hooldusvaba, see ei vaja määrimist. Fööni töökindluse huvides jälgige, et selle sisse ei
satuks mustust. Ärge blokeerige ega ummistage õhu sisselaskeavasid, kuna see võib põhjustada
ülekuumenemist. Seadmel pole ühtegi hooldamist vajavat osa; igasuguste remonttööde
teostamiseks tuleb pöörduda volitatud edasimüüja või professionaalse remonditeenuse pakkuja
poole. Vältige toitejuhtme keerdu minemist, tõmbamist, painutamist või umber fööni keeramist.
Kui juhet on painutatud või sõlme keeratud, vabastage juhe sõlmest enne kasutamist. Kui seade
pole kasutusel, hoidke seda kuivas ja ohutus ning lastele kättesaamatus kohas.
27
EE
olulised ohutusjuhised
Elektriliste seadmete kasutamisel (eriti juhul, kui läheduses viibib lapsi) tuleb alati järgida
mõningaid olulisi ohutusnõudeid, muuhulgas järgmisi nõudeid:
ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED. VÄLTIGE SEADME KOKKUPUUDET VEEGA
OHT – nagu ka enamike teiste elektriseadmete puhul on elektri jõul töötavad osad voolu all isegi
siis, kui seade on välja lülitatud. Elektrilöögist tingitud surma ohu vähendamiseks:
1. Tõmmake fööni juhe alati kohe pärast kasutamist seinapistikust välja.
2. Ärge kasutage fööni vannis või duši all olles.
3. Ärge hoidke fööni kohas, kust see võib kraanikaussi või vanni kukkuda või kohtadesse, kust
see võidakse vanni või kraanikaussi tõmmata.
4. Ärge asetage fööni vette ega ühegi teise vedeliku sisse.
5. Kui föön kukub vette, tõmmake toitejuhe koheselt voolupistikust välja. Ärge üritage
vettekukkunud fööni kätte võtta.
HOIATUS – põletushaavade, elektrilöögi, tulekahju ja kehavigastuste ohu vältimiseks:
1. Ärge jätke voolupistikusse ühendatud seadet kunagi järelvalveta.
2. Olge väga tähelepanelikud, kui seadet kasutavad lapsed või invaliidid või kui seadet
kasutatakse laste või invaliidide läheduses.
3. Kasutage fööni vaid ettenähtud eesmärgil vastavalt käesolevas juhendis antud juhistele. Ärge
kasutage lisatarvikuid, mis pole selle fööni tootja soovitatud.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis laske edasimüüjal, hooldustehnikul või mõnel teisel sarnase
kvalikatsiooniga isikul see ohtude vältimiseks välja vahetada.
28
EE
5. Ärge kasutage fööni, kui toitejuhe või pistikuots on kahjustatud, kui föön ei tööta korrektselt
või kui föön on maha kukkunud, kahjustatud või vette kukkunud. Nimetatud juhtudel viige
föön ülevaatamiseks ja remondiks remondirmasse.
6. Vältige juhtme kokkupuudet kuumade pindadega. Ärge kerige juhet ümber fööni.
7. Ärge blokeerige seadme õhutusavasid ega asetage seadet pehmele pinnale (nt voodile või
diivanile), kus fööni õhutusavad võivad osaliselt kinni kaetud saada. Puhastage õhutusavad
sinna sattunud juustekarvadest, niitidest jmt.
8. Ärge kukutage ega sisestage ühtegi objekti fööni avadesse.
9. Ärge kasutage fööni välitingimustes ega keskkonnas, kus kasutatakse aerosooliga tooteid või
manustatakse hapnikku.
10. Ärge ühendage seda fööni pikendusjuhtmega.
11. Ärge suunake kuuma õhku endale silma ega teistesse kuumatundlikesse piirkondadesse.
12. Fööni lisatarvikud võivad kasutamisel kuumeneda. Laske neil enne käitlemist jahtuda.
13. Ärge toetage töötavat seadet ühelegi pinnale.
14. Seadme kasutamise ajal ärge hoidke käsi õhu sisselaskeavade ees.
15. Täiendava kaitsemeetmena on soovitav kasutada vannitoa vooluvõrgus rikkevoolukaitselülitit
(RCD), mis edastab rikke korral mitte suuremat voolu kui 30 mA. Küsige nõu elektrikult.
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC): Acme toode vastab kõigile elektromagnetväljade kohta
kehtivatele standarditele.
29
EE
üldine kirjeldus
A – Õhusuunaja
B – Õhu sisselaskeavad
C – Jahutuslüliti
D – Õhuvoolulüliti
E – Temperatuurilüliti
F – Rippsilmus
G – Kohevusdifuusor
30
EE
seadme kasutamine
Kuivatamine
1. Veenduge, et toitelüliti on asendis 0.
2. Ühendage juhe seinapistikuga.
3. Valige soovitud õhuvoolu seadistus.
•Soengutegemiseksvõilühikestejuustekasutamisekslülitagetoitelülitiasendisse
.
•Ülikiirekskuivatamisekslülitagetoitelülitiasendisse
.
4. Valige temperatuurilüliti abil, kas soovite kuivatada juukseid jaheda, sooja või kuuma õhuga.
•Jaherežiim0 on mõeldud peaaegu kuivade juuste kuivatamiseks ning aitab säilitada juuste
sära.
•SoerežiimI sobib niiskete juuste kuivatamiseks seni, kuni juuksed on peaaegu kuivad.
•KuumarežiimigaII saate kuivatada märgi juukseid väga kiiresti.
5. Kuivatage juuksed harjamislaadsete liigutustega, hoides fööni juustele suhteliselt lähedal.
6. Pärast kuivatamist seadke lüliti asendisse 0 ja tõmmake seinast välja. Enne fööni hoiulepanekut
laske sellel 10 kuni 15 minutit jahtuda.
Jahe õhuvool
Selle lüliti abil saate kuumenemisprotsessi katkestada, et segada juukseid vastavalt soovile.
ION-funktsioon
Ioonfunktsioon muudab juuksed läikivamaks ning vähendab säbrulisust ja staatilist elektrit. See
režiim sobib eriti hästi kuivade ja väga kuivade juuste omanikele. Ioonfunktsioon on aktiivne, kui
föön on sisse lülitatud ja toitelüliti on asendis I või II. See kaitseb ka fööni tolmu eest, vähendades
31
EE
ülekuumenemise ohtu.
Õhusuunaja:
Õhusuunaja abil saate suunata õhuvoolu otse sellele kammile või harjale, mille abil omale soengut
teete.
1. Eelkuivatage juuksed kõrgeima kuumusega. Kuivatamiseks jagage oma juuksed 5 cm laiusteks
salkudeks. Asetage suur ümmargune hari ühe niisuguse salgu juustejuurte kohale.
2. Suunake õhusuunajaga föön 90-kraadise nurga all selle juuksesalgu poole ja liikuge harjaga
juustejuurtest juuksetippude poole. Nüüd seadke föön keskmisse režiimi. Korrake protsessi, et
kuivatada valitud salk täielikult enne järgmise salgu juurde liikumist.
3. Lõpuks pöörake juusteotsad alla.
Kohevusdifuusori kasutamine
Esimene meetod
1. Kuivatage juuksed, alustades juurtest, ringikujuliste liigutuste abil, liigutades fööni kogu aeg
ühes suunas. Difuusori kasutamisel peab föön töötama kiirusel I”.
2. Jätkake kuivatamist, hoides fööni peanaha suhtes 90-kraadise nurga all. Nii tõstate
juuksejuured peanahast kõrgemale ja muudate juuksed kohevamaks.
3. Lõpuks kuivatage juusteotsad.
Teine meetod
1. Juuste kohevamaks muutmiseks kuivatage juukseid ülevalt alla nii, et juuksejuured liiguksid
peanahast eemale. Difuusori kasutamisel peab föön töötama kiirusel I”.
2. Maksimaalse kohevuse saavutamiseks suunake föön juuksejuurte poole.
3. Jätkake kuivatamist, liikudes kuni juusteotseni.
32
EE
puhastamine
1. Enne puhastamist tõmmake seadme juhe voolupistikust välja.
2. Eemaldage seadme lisakomponendid enne nende puhastamist.
3. Puhastage seade kuiva riidega.
4. Puhastage lisakomponendid märja lapiga või peske neid vee all.
5. Enne hoiulepanekut laske pestud komponentidel kuivada.
hoiulepanek
1. Pärast kasutamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.
2. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
3. Enne fööni hoiulepanekut laske sellel 10 kuni 15 minutit jahtuda.
tõrkeotsing
Minu föön ei tööta
• Kontrollige seinapistikut, kuhu föön ühendatud on. Võib-olla pole pistikus voolu. Proovige mõni
teine seade samasse pistikusse ühendada, et voolu olemasolus veenduda.
• Kui föön seiskus kuivatamise käigus automaatselt, siis võib põhjuseks olla ülekuumenemine.
Tõmmake fööni juhe seinapistikust välja ja laske föönil paar minutit jahtuda. Puhastage kõik
fööni augud ja avad, mis on blokeeritud juuksekarvadega või muu sarnasega ning proovige
fööni uuesti käivitada.
• Fööni toitejuhe võib olla kahjustatud. Tõmmake fööni juhe seinapistikust välja ja kontrollige
seda hoolikalt. Kui juhe on kahjustatud viige seade remonti.
98
EE
Toote nimetus Toote mudel
Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress
Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri)
Garantiileht www.acme.eu/warranty
1. Müügigarantii tähtaeg
Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva
toote müüjalt ostis. Müügigarantii tähtaeg on märgitud
toote pakendile.
2. Garantiitingimused
Garantii kehtib ainult toote ostudokumendi originaali ja
käesoleva garantiilehe esitamisel. Garantiilehele peab olema
märgitud toote mudeli nimetus, toote müügikuupäev,
müüja ärinimi ja aadress.
Kui garantiiaja vältel avastatakse tootel defekt ning kui
seda ei põhjustanud allpool toodud garantii kehtetuks
tunnistamise sätetes märgitud asjaolud, siis kohustub tootja
toote parandama või välja vahetama.
Garantiid ei kohaldata regulaarse kontrolli, hoolduse ja
loomulikul teel kulunud osade remondi või väljavahetamise
suhtes.
Garantiid ei kohaldata juhul, kui kahju või rikked on
põhjustanud
• toote ebaõige installeerimine, ebaõige kasutamine ja/
või tootja esitatud toote kasutamisjuhendite, tehniliste
nõuete või ohutusstandardite eiramine tootega
töötamisel, samuti juhul, kui puudused põhjustas
ebakorrektne ladustamine, toote mahakukkumine või
tugevad löögid;
• korrosioon,muda,vesivõiliiv;
• tootja poolt volitamata teeninduskeskuses sooritatud
remont, parandamine või puhastamine;
• tootele ebasobivate varuosade, tarkvara või
kulumaterjalide paigaldamine;
• õnnetusjuhtumid või juhtumid või mis tahes muud
asjaolud, mis toimusid mitte tootja süül, sh ka äikese, vee,
tulekahju või magnetvälja toime ja ebaõige ventilatsioon;
• juhulkui toode eivastakonkreetseriigi, mis eioleostu
sooritamise riik, standardite või spetsikatsioonide
nõuetele. Mis tahes katse kohandada toodet teiste riikide
tehnilistele nõuetele või ohutusnõuetele tühistab kõik
õigused garantiiteenindusele.
Juhul kui tootel riket ei leita, tasub ostja kõik teeninduskulud.
/