Robus Cosmic 125 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
COSMIC 125W/170W LED FLOOD LIGHT
IP65, BLACK, 3000K/4000K, ASYMMETRIC
RCM12540AS-04 RCM17040AS-04
RCM12530AS-04 RCM17030AS-04
RCM12540AS-04 RCM17040AS-04
RCM12530AS-04 RCM17030AS-04
RCM12540AS-04 RCM17040AS-04
RCM12530AS-04 RCM17030AS-04
RCM12540AS-04 RCM17040AS-04
RCM12530AS-04 RCM17030AS-04
PROJECTEUR LED COSMIC 125W/170W,
IP65, NOIR, 3000K/4000K, ASIMETRIČNA
PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION
AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.
! Electrical products can cause death or injury, or damage to property.
If in any doubt about the installation or use of this product, consult a
competent electrician
Note:
Product technical information and specification may change over time
without prior notification. For the latest technical information please
visit our web site www.robus.com or robusdirect.com
Issue 2 260621 Page 1
Information for the Product user:
Installation
1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic
Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out
wheelie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning
this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or
a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a
replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the
environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from
normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The “crossed out wheelie bin symbol” on a product indicates this equipment
must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of
according to local WEEE regulations
The Installation must be carried out by a qualified electrician
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65
Luminaire is non-dimmable
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65
Niet-dimbare armatuur -20°C < UT < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65
Leuchte ist nicht dimmbar
Installatie Installation
LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN
HOU ZE BIJ VOOR LATER.
! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of
eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het
gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien
Opmerkingen:
Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente
technische gegevens naar onze website www.robus.com of
robusdirect.com
Informatie voor de gebruiker van het product:
1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA,
pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product
aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch
afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het
milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze
gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in
het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit
apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid,
maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving
voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).
De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien
Informationen für den Benutzer:
1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten
getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer
durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie
dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für
Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie
einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind,
falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll
getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses
Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften
für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss
Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden
EN NL DE
COSMIC 125W/170W IP65 LED STRALER,
ZWART, 3000K/4000K, ASYMMETRISCH COSMIC 125W/170W IP65 LED-FLUTER,
SCHWARZ, 3000K/4000K, ASYMMETRISCH
LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN,
UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.
! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs
konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
Hinweis:
Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit
ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite
www.robus.com oder robusdirect.com für aktuelle technische
Informationen.
1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
2. Kies een geschikte installatieplaats.
3. Markeer de overeenkomstige bevestigingspunten op de muur. Ga voordat u begint
met boren na dat de boorgaten geen leidingen, kabels of andere voorzieningen van
het gebouw kunnen beschadigen.
4. Installeer de verlichtingsarmatuur op de beugels, zorg dat deze goed vast zit.
5. Het armatuur is voorzien van een rubberen kabel van 1 m. Sluit met een behuizing
met een geschikte IP-waarde de Bruine (stroom), Blauwe (neutraal) en Groen/Gele
(aarding) draad aan op het stroomnet.
6. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
gerepareerd. In het geval van schade, koppel de lamp af van het lichtnet en stop
met gebruiken.
Opmerking: Geen "bevestigingsschroeven" bijgeleverd, gelieve geschikte
bevestigingsschroeven te gebruiken.
1. Vergewissern Sie sich, dass das Versorgungsnetz ausgeschaltet ist, bevor
Sie mit der Installation beginnen.
2. Suchen Sie einen geeigneten Platz für die Leuchte aus.
3. Markieren Sie an der Wand geeignete Befestigungspunkte. Vergewissern Sie sich vor
dem Bohren, dass die Löcher keine Rohre, Leitungen oder andere Haustechnik
beschädigen.
4. Montieren Sie die Leuchte auf den Klammern. achten Sie darauf, dass alles fest sitzt.
5. Die Leuchte wird mit einem 1 m langen Gummikabel geliefert. Verwenden Sie ein
geeignetes Gehäuse mit IP-Schutzziffer und schließen Sie die Leuchte an die
Stromleitung an: braun (spannungsführend), blau (neutral), grün/gelb (Erde).
6. Diese Leuchte hat keine Teile, die vom Anwender gewartet werden müssen. Sollte ein
Teil beschädigt sein, trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und stellen Sie
den Gebrauch ein.
Hinweis: Es werden keine Befestigungsschrauben mitgeliefert, bitte verwenden Sie
geeignete Schrauben zur Befestigung.
1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. Select suitable location for luminaire.
3. Mark wall with appropriate fixing positions. Before drilling, ensure
that the hole does not impinge on pipe work, cables or other
building services.
4. Attach luminaire and fix bracket by tighten screwsthen adjust to
desired angle. Ensure that it is secure.
5. The luminaire is supplied with 1m of rubber cable. Using suitable IP
rated enclosure terminate Brown (Live), Blue (Neutral) and
Green/Yellow (Earth) to switch supply.
6. This product has no user serviceable parts. If any part is damaged,
disconnect from mains and discontinue use.
Note: No “fixings screws provided’, please use appropriate fixing screws.
SL
1. Pred začetkom del se prepričajte, da je napajanje izključeno.
2. Izberite primerno mesto za svetilko.
3. Na steni označite ustrezna pritrdilna mesta. Pred vrtanjem se prepričajte,
da ne boste zadeli cevi, kablov ali drugih instalacij.
4. Namestite svetilko in pritrdite nosilec z vijaki, nato nastavite želen kot.
Prepričajte se, ali je dobro pritrjena.
5. Svetilki je priložen 1m gumijastega kabla. Uporabite ohišje z ustrezno IP
oznako in priključite rjavo (fazo), modro (nulo) in zeleno/rumeno
(ozem-ljitev) žico na napajanje.
6. Ta izdelek nima delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Če je katerikoli
del poškodovan, ga izključite iz omrežja in ga prenehajte uporabljati.
Opomba: Pritrdirni vijaki niso priloženi, zato uporabite ustrezne pritrdilne vijake.
PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH
SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE
POTREBOVALI.
! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in
materialno škodo. Če dvomite o montaži, priklopu in uporabi tega
proizvoda, se posvetujte s strokovnjakom za elektrotehniko.
Opomba:
Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij
brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite
našo spletno stran www.ledgrouprobus.com ali robusdirect.com.
Informacije za uporabnika:
Montaža
1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske
opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke (OEEO
s simbolom: prekrižanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu
njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke
ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja
nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih
gospodinjskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekrižani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da
tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke,
temveč skladno s predpisi o OEEO.
Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko
–20 °C <Tdel< +40 °C, 220–240 V ~ 50/60 Hz, Razred zaščite I,
stopnja zaščite IP65
Zatemnitev svetila ni mogoča.
125W
9m
20 - 24m
7 - 9m
170W
10.5m
21 - 25m
10 - 12m
Projection Distance:
Max. Width:
Mounting Height:
125W
9m
20 - 24m
7 - 9m
170W
10.5m
21 - 25m
10 - 12m
Schijnafstand:
Max. breedte:
Montagehoogte:
125W
9m
20 - 24m
7 - 9m
170W
10.5m
21 - 25m
10 - 12m
Projektionsabstand:
Max. Breite:
Montagehöhe:
125W
9m
20 - 24m
7 - 9m
170W
10.5m
21 - 25m
10 - 12m
Projekcijska razdalja:
Maks. premer:
Montažna višina:
Market Surveillance: These products contain light sources of
energy efficiency as detailed below.
RCM12530AS-LS: Class D; RCM12540AS-LS: Class D
RCM17030AS-LS: Class D; RCM17040AS-LS: Class D
Remove screws at the back the fitting. Open housing.
Remove LED PCB (LS) and Remove driver PCB (SCG)"
Markttoezicht: Deze producten bevatten lichtbronnen van energie-efficiëntie zoals
hieronder beschreven.
RCM12530AS-LS: Klasse D; RCM12540AS-LS: Klasse D
RCM17030AS-LS: Klasse D; RCM17040AS-LS: Klasse D
Verwijder de schroeven aan de achterkant van de fitting. Maak de behuizing open.
Verwijder de LED PCB (LS) en de driver PCB (SCG)"
Marktüberwachung: Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienz, wie unten
beschrieben.
RCM12530AS-LS: Class D; RCM12540AS-LS: Class D
RCM17030AS-LS: Class D; RCM17040AS-LS: Class D
Schrauben auf der Rückseite der Leuchte entfernen. Gehäuse öffnen.
LED-Leiterplatte (LS) und Treiber PCB (SCG) entfernen."
Nadzor Trga: Produkti vsebujejo svetlobne vire z energijsko učinkovitostjo, kot je
navedeno spodaj.
RCM12530AS-LS: Razreda D; RCM12540AS-LS Razreda D
RCM17030AS-LS: Razreda D; RCM17040AS-LS Razreda D
Odstranite vijake z zadnje strani fitinga. Odprite ohišje.
Odstranite LED PCB (LS) in gonilnik PCB (SCG).
RCM12540AS-04 RCM17040AS-04
RCM12530AS-04 RCM17030AS-04
487.5mm
348mm
418mm
59.5mm
100mm
150mm
260mm
310mm
Page 2
IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare
l’apparecchio. In caso di dubbi sull’installazione o sull’utilizzo di questo prodotto, consultare un
elettricista competente.
Assicurarsi che l’alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.
EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui
teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö
alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.
SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na
majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným
elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION ET
CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.
Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels.
Si vous avez des doutes sur l’installation ou sur l’utilisation de ce produit, veuillez consulter un
électricien compétent.
Remarque :
Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans
notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le
site internet www.robus.com ou robusdirect.com.
Informations pour l’utilisateur du produit :
Installation
1. Veuillez, s’il vous plait, noter l’importance de disposer des Déchets d’Equipement Electriques
et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle
barrée d’une croix).
2. Veuillez tenir compte de l’importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de
ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des
équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l’achat du
produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l’environnement
s’il est jeté n’importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler
dans une consigne DEEE appropriée.
4. La “poubelle barrée d’une croix” présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être
jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation
DEEE locale.
L’installation doit être effectuée par un électricien qualié
FR
LN
1 2
3 4
5 6
1000mm
-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe I, IP65
Ce luminaire est à intensité non-variable.
PROJECTEUR LED COSMIC 125W/170W,
IP65, NOIR, 3000K/4000K, ASYMÉTRIQUE
RCM15030-04
RCM15040-04
130W 3000K
4000K
3000K
4000K
130W
170W
170W
RCM20030-04
RCM20040-04
1. Veuillez-vous assurer que l’alimentation soit coupée avant de commencer.
2. Sélectionnez un endroit approprié pour ce luminaire.
3. Indiquez sur le mur les positions des futures fixations. Avant de percer,
assurez-vous que les trous ne risquent pas d'endommager des tuyaux,
des câbles, etc..
4. Attachez le luminaire au support, ajustez selon l’angle recherché,
assurez-vous qu’il tienne bien.
5. Le luminaire est fourni avec 1m de câble en caoutchouc. Branchez les fils
convenablement : fil marron (phase), fil bleu (neutre) et fil vert/jaune (fil de terre).
6. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Si une
des pièces est endommagée, débranchez le luminaire et cessez de l’utiliser.
Remarque : Les vis ne sont pas fournies, veuillez utiliser des vis appropriées.
Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Website: www.robus.com
L.E.D lighting & Electrical Distribution Group UC
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean
House, 12th Floor, The Ring, Bracknell,
Berkshire RG12 1AX, UK
125W
9m
20 - 24m
7 - 9m
170W
10.5m
21 - 25m
10 - 12m
Distance de projection :
Max. largeur :
Hauteur de montage :
Surveillance du Marché: Ces produits contiennent des sources lumineuses d'efficacité
énergétique comme détaillé ci-dessous.
RCM12530AS-LS: Classe D; RCM12540AS-LS: Classe D
RCM17030AS-LS: Classe D; RCM17040AS-LS: Classe D
Retirez les vis à l'arrière du luminaire. Le boitier est ouvert.
Retirez le PCB LED (LS) et retirez le PCB du driver (SCG)
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Robus Cosmic 125 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend