Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TimeCutter ZS 5000 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3375-711RevA
TimeCutter
®
ZS4200-jaZS5000
-ajoleikkuri
Mallinro:74386—Sarjanro:313000001taisuurempi
Mallinro:74387—Sarjanro:313000001taisuurempi
Rekisteröituotteesiosoitteessawww.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
*3375-711*A
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaontarkoitettu
kotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettupääasiassa
viheralueidenruohonleikkuuseen.Sitäeioletarkoitettu
pensaidenleikkuuseentairuohontaimuunkasvuston
leikkuuseenteidenvarsillaeikämaatalouskäyttöön.
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Bruttohevosvoima
Moottorinvalmistajaonmitannuttämänmoottorin
brutto-tainettohevosvoimanlaboratoriossaSAEJ1940:n
mukaisesti.Tämänluokanleikkurinmoottorintodellinen
hevosvoimamääräonhuomattavastialhaisempi,koskase
onsäädettyturvallisuuteen,päästöihinjayttöönliittyvien
vaatimustenmukaisesti.
Osoitteessawww.Toro.comonlisätietojaajoleikkurimalleista.
Johdanto
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestakäytöstä.
VoitottaayhteydenToroonsuoraanosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettietojatuotteista,lisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteenmalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.
Kuva1yttäälaitteenmallija
sarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerotannettuuntilaan.
G014523
1
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva2)
ilmaiseeuhkaa,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
Kuva2
1.Varoitusmerkintä.
Lisäksitässäkäyttöoppaassaytetäänkahtaseuraavaa
termiätietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiota
mekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautuskorostaa
erityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Johdanto.......................................................................2
Turvaohjeet...................................................................3
Ajettavienvaakatasoleikkurienturvallinen
käyttö.................................................................3
Turvallisetyttötavat..............................................3
Toro-ajoleikkurienturvallisuus..................................5
Malli74386.............................................................5
Malli74387.............................................................5
Kaltevuuskaavio.....................................................7
Turva-jaohjetarrat.................................................8
Laitteenyleiskatsaus......................................................14
Ohjauslaitteet........................................................15
Käyttö.........................................................................16
Muistaainaturvallisuus...........................................16
Käynnistysvalmistelut.............................................18
Moottorinkäynnistys..............................................19
Terienkäyttö..........................................................20
Turvajärjestelmäntestaus........................................20
Moottorinsammutus..............................................21
Ajaminen..............................................................21
Koneenpysäytys....................................................22
Leikkuukorkeudensäätö..........................................22
Nurmisuojarulliensäätö(42tuuman
leikkuupöydät)....................................................23
Nurmisuojarulliensäätö(50tuuman
leikkuupöydät)....................................................23
Istuimensäätö........................................................24
Liikkeenohjausvipujensäätö....................................24
Koneentyöntäminenkäsin......................................24
Suuntain................................................................25
Muuntosivullepoistoon(mallit,joissaon107cm:n
leikkuupöydät)....................................................25
©2012—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa.
Kaikkioikeudetpidätetään
Muuntosivullepoistoon(mallit,joissaon127cm:n
leikkuupöydät)....................................................27
Käyttövihjeitä.......................................................28
Kunnossapito...............................................................30
Kunnossapitotaulukko...............................................30
Huoltoaedeltävättoimenpiteet....................................31
Istuimennosto.......................................................31
Voitelu.....................................................................31
Laakereidenrasvaus................................................31
Moottorinhuolto......................................................32
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................32
Moottoriöljynhuolto..............................................32
Sytytystulpanhuolto...............................................34
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus...............................35
Polttoainejärjestelmänhuolto......................................36
Polttoaineputkensuodattimenvaihto........................36
Sähköjärjestelmänhuolto...........................................37
Akunlataus...........................................................37
Sulakkeidenhuolto.................................................38
Vetojärjestelmänhuolto.............................................38
Rengaspaineentarkistus..........................................38
Sähköjarrunvapautus..............................................38
Leikkurinhuolto........................................................39
Leikkuuterienhuolto...............................................39
Leikkuupöydäntasaus.............................................41
Leikkurinirrotus....................................................43
Leikkurinhihnanhuolto..........................................44
Leikkurinasennus...................................................45
Suuntaimenvaihto..................................................45
Puhdistus.................................................................46
Leikkurinalapuolenpesu.........................................46
Varastointi...................................................................47
Puhdistusjavarastointi............................................47
Vianetsintä...................................................................49
Kaaviot.......................................................................51
Turvaohjeet
Ajettavienvaakatasoleikkurien
turvallinenkäyttö
Tämäkoneyttäätaiylittäävalmistushetkellävoimassaolevat
eurooppalaisetstandardit.Laitteenepäasianmukainenkäyttö
taihuoltovoikuitenkinaiheuttaatapaturman.Vähennä
loukkaantumisriskiänoudattamallanäitäturvallisuusohjeita
jahuomioimallaainavaroitusmerkki,jokatarkoittaa
VAROITUSTA,VAARAAtaiHENGENVAARAA
”henkilöturvallisuusohjeet”.Ohjeidennoudattamatta
jättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoontaikuolemaan.
Turvallisetkäyttötavat
SeuraavatohjeetovatEN-standardistaEN836:1997.
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeitavakavan
loukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
Koulutus
Lueohjeethuolellisesti.Tutustuohjauslaitteisiinja
laitteenasianmukaiseenkäyttöön.
Äläkoskaanannalastentainäihinohjeisiin
perehtymättömienhenkilöidenyttääruohonleikkuria.
Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaarajoituksia
käyttäjäniälle.
Äläkoskaanleikkaaruohoa,kunlähistölläonihmisiä
(varsinkinlapsia)tailemmikkieläimiä.
Muista,ettäyttäjävastaamuilleihmisilletaiheidän
omaisuudelleenaiheutuneistavahingoista.
Äläkuljetamukanamatkustajia.
Kaikkienkonettaajavientuleehankkiaammattitaitoista
jaytännöllistäopastusta.Opastuksentuleepainottaa
seuraaviaseikkoja:
Ajoleikkureillaontyöskenneltävähuolellisestija
keskittyneesti.
Rinteessäluisuvaaajoleikkuriaeisaadatakaisin
hallintaanpainamallajarrua.Hallinnanmenettämisen
yleisimmätsyytovat
pyörienriittämätönpito
liiansuuriajonopeus
puutteellinenjarrutus
konetyypinsopimattomuustehtävään
piittaamattomuusmaaperänominaisuuksista,
varsinkinkaltevuudesta
virheellinenkiinnitystaikuormanjakauma.
3
Valmistelut
Käytäainaruohoaleikatessatukeviakenkiäjapitkiä
housujaaina.Äläkäytälaitettaavojalointaiavoimissa
sandaaleissa.
Tarkastahuolellisestialue,jollalaitettaontarkoitus
käyttää,japoistakaikkiesineet,jotkasevoisingota.
Vaara-Polttoaineonerittäintulenarkaa.
Säilytäpolttoainetarkoitukseensuunnitelluissa
astioissa.
Täytäpolttoainesäiliöainaulkonaäläkätupakoi
täyttäessäsipolttoainesäiliötä.
Lisääpolttoaineennenmoottorinynnistämistä.
Äläkoskaanirrotapolttoainesäiliönkorkkiatailisää
polttoainettamoottorinollessakäynnissätailämmin.
Jospolttoainettaroiskuu,äläyritäynnistää
moottoriavaansiirkonepoisalueelta,jollaon
polttoaineroiskeita.Vältäluomastaminkäänlaisia
kipinälähteitä,ennenkuinpolttoainehöyrytovat
hälvenneet.
Asennakaikkipolttoainesäiliötjasäiliöidenkorkit
huolellisesti.
Vaihdaviallisetäänenvaimentimet.
Tarkastaainaennenkäyttöäsilmämääräisesti,ettäterät,
terienpultitjaleikkuujärjestelmäeivätolekuluneettai
vaurioituneet.Vaihdakuluneettaivaurioituneetterätja
pultitsarjoissa,jottatasapainosäilyy.
Olevarovainenkäsitellessäsimoniteräisiäkoneita,sillä
yhdenteränkääntäminensaattaakääntäämyösmuitateriä.
Käyttö
Oletarkkaavainen,hidastajaolevarovainenkääntyessäsi.
Katsotaaksesijasivuillesiennenkuinmuutatsuuntaa.
Äläkäytämoottoriaahtaissatiloissa,joihinvoikertyä
vaarallistahäkäkaasua.
Leikkaaruohoavainpäivänvalossataihyvässä
keinovalaistuksessa.
Vapautakaikkiterienkiinnikkeetjavaihdavapaalleennen
moottorinkäynnistämistä.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.
Muista,ettäturvallistarinnettäeiole.Ruohorinteillä
ajettaessaonoltavaerityisenvarovainen.Ehkäise
kaatuminenseuraavillatavoilla:
Äläynnistätaipysähdyäkillisestiajaessasiylä-tai
alamäkeen.
Pidäkoneennopeusalhaisenarinteilläjajyrkissä
käännöksissä.
Varotöyssyjä,kuoppiajamuitapiileviävaaroja.
Olevarovainenvetäessäsikuormia.
Käytävainhyväksyttyjävetoaisankiinnityskohtia.
Käytävainturvallisestihallittavissaoleviakuormia.
Äläteejyrkkiäkäännöksiä.Olevarovainen
peruuttaessasi.
Varoliikennettä,kunylitättientaityöskentelettien
lähistöllä.
Pysäytäterienpyörintä,ennenkuinylitätmuunkuin
ruohopinnan.
Kunkäytätlisälaitteita,äläkoskaanohjaaleikkuujätteen
poistoaihmisiäkohtitaipäästäketäänkoneenlähelle
käytönaikana.
Äläkoskaankäytäkonetta,jonkasuojuksetovat
vaurioituneettaijossaeiolesuojalaitteita.
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimenasetuksia
taikäytämoottoriaylikierroksilla.Moottorinyttäminen
ylikierroksillalisäähenkilövahingonriskiä.
Ennenyttäjänpaikaltapoistumista
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteetalas.
Vaihdavapaallejakytkeseisontajarru.
Pysäytämoottorijairrotavirta-avain.
Kytkelisälaitteidenkäyttöpois,sammutamoottorija
irrotasytytystulpanjohto/johdottaiirrotavirta-avain
ennentukkeumanpoistamistataitukoksen
poistamistasuppilosta
ennenruohonleikkurintarkastamista,puhdistamista
taihuoltamista
vieraaseenesineeseenosumisenjälkeen.Tarkista,
onkoruohonleikkurissavaurioita,jakorjaaneennen
laitteenynnistämistäjayttämistä
joskonealkaatäristäepänormaalisti(tarkistaheti).
Kytkelisälaitteidenkäyttöpois,kunkonettasiirretääntai
kunseeiolekäytössä.
Sammutamoottorijakytkelisälaitteenkäyttöpois
ennenpolttoainesäiliönyttämistä
ennenruohonkerääjänirrottamista
ennenkorkeudensäätämistä,paitsijossäätövoidaan
tehdäkuljettajanistuimeltakäsin.
Pienennäkaasuasetustamoottorinpysäytyksenaikana,ja
josmoottorissaonsulkuventtiili,katkaisepolttoaineen
syöttö,kunlopetatleikkaamisen.
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavanloukkaantumisentai
hengenvaaran.Josalueellaonukonilma,konettaeisaa
käyttää.Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Kunnossapitojavarastointi
Huolehdi,ettämutterit,pultitjaruuvitovattiukalla,jotta
laitettaonturvallistayttää.
Äläsäilytälaitetta,jonkasäiliössäonpolttoainetta,
sisätiloissa,jossakaasutvoivatjoutuakosketuksiin
avotulentaikipinänkanssa.
Annamoottorinjäähtyä,ennenkuinvarastoitkoneen
suljettuuntilaan.
Puhdistamoottori,äänenvaimennin,akkutilaja
polttoaineensäilytysalueruohosta,lehdistätailiiallisesta
rasvastapalovaaranvähentämiseksi.
4
Tarkistasäännöllisesti,etteiruohonkerääjässäolekulumia
taivaurioita.
Vaihdakuluneettaivaurioituneetosatturvallisuuden
parantamiseksi.
Tyhjennäpolttoainesäiliöulkona.
Joskoneonpysäköitävä,varastoitavataijätettäväilman
valvontaa,laskeleikkuuvälineetalas.
Toro-ajoleikkurienturvallisuus
SeuraavassaluettelossaonToro-tuotteitakoskeviaturvaohjeita
jamuitaturvallisuustietoja,jotkaonsyytätietääjajotkaeivät
sisällyCEN-standardiin.
Moottorinpakokaasusisältäähiilimonoksidia,joka
onhajutonjamyrkyllinenkaasujavoiaiheuttaa
hengenvaaran.Äläytämoottoriasisällätaisuljetussa
tilassa.
Pidäkädet,jalat,hiuksetjalöysätvaatteetpoissa
lisälaitteenpoistoalueelta,leikkurinalapuoleltajakaikista
liikkuvistaosistamoottorinollessakäynnissä.
Äläkosketalaitteentailisälaitteidenosia,jotkavoivatolla
kuumiaytönjäljiltä.Annaniidenjäähtyäennenkuin
yritäthuoltaa,säätäätaikorjataniitä.
Akkuhappoonmyrkyllistäjasyövyttävää.Äläpäästä
iholle,silmiintaivaatteille.Suojaakasvot,silmätja
vaatteetakkuakäsitellessäsi.
Akkukaasutvoivaträjähtää.Pidäsavukkeet,kipinätja
avotulipoissaakunlähettyviltä.
KäytävainaitojaToro-varaosia.Näinvarmistat,ettäkone
pysyyalkuperäistenstandardienmukaisena.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteita.
Käyttörinteillä
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojien,jyrkkienpenkkojen
taivedenlähettyvillä.Renkaidenlipeäminenreunojenyli
saattaakaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminentaikuolema.
Äläleikkaaruohoarinteilläruohonollessamärkää.
Liukkaissaolosuhteissapitovähenee,mikäsaattaa
aiheuttaaluisumistajalaitteenhallinnanmenetyksen.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Käytäpudotusten,ojien,jyrkkienpenkkojentai
vedenlähettyvillätyönnettävääruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisenvarovainen.
Poistaleikkuualueeltakaikkiesteetkutenkivet,puiden
oksatjne.taimerkitsene.Korkearuohovoipeittääesteet.
Varoojia,koloja,kiviä,notkojajanousuja,jotkamuuttavat
käyttökulmaa,silläkonesaattaakaatuaepätasaisessa
maastossa.
Vältääkkilähtöjäleikatessasiruohoaylämäkeen,koska
leikkurisaattaakaatuataaksepäin.
Huomaa,ettäpitosaattaakadotaalamäessä.Painon
siirtyminenetupyörillesaattaaaiheuttaavetopyörien
luisumisenjajarrujenjaohjauksenmenetyksen.
Vältääkillistäynnistämistätaipysäyttämistärinteessä.
Josrenkaidenpitoheikkenee,kytketerätpoiskäytöstäja
jatkahitaastirinnettäalas.
Saatkoneestavakaammannoudattamallavalmistajan
pyöräpainoistataivastapainoistaantamiasuosituksia.
Oleerittäinvarovainenkäyttäessäsiruohonkerääjiätai
muitalisälaitteita.Nevoivatvaikuttaakoneenvakauteen
jaaiheuttaahallinnanmenetyksen.
Malli74386
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvankohdallaon
89dBA,johonsisältyyepävarmuusarvo(K)1dBA.
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaEN836määritetyn
menettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon100dBA,johon
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dBA.
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094kuvatun
menettelynmukaisesti.
Värinä
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=1,3m/s
2
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=1,3m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,7m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836määritetyn
menettelynmukaisesti.
Kokovartalonvärinä
Mitattuvärinätaso=0,33m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,16m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836kuvatun
menettelynmukaisesti(istuenjaseistenajettavatleikkurit).
Malli74387
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvankohdallaon
94dB(A),johonsisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaEN836määritetyn
menettelynmukaisesti.
5
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon105dB(A).Lukemaan
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094kuvatun
menettelynmukaisesti.
Värinä
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=1,9m/s
2
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=2,8m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,4m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836määritetyn
menettelynmukaisesti.
Kokovartalonvärinä
Mitattuvärinätaso=0,37m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,19m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836kuvatun
menettelynmukaisesti(istuenjaseistenajettavatleikkurit).
6
Kaltevuuskaavio
G01 1841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan.
7
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.Korvaa
vioittuneettaikadonneettarratuusilla.
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
99-3943
Mallit,joissaon127cm:nleikkuupöydät
1.Moottori
105-7015
Mallit,joissaon107cm:nleikkuupöydät
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
110-6691
1.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
2.Esineidensinkoutumisvaararuohonleikkurista:älä
käytäkonettailmansuuntainta,poistolevyätai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara:pysyetäällä
liikkuvistaosista.
8
112-9840
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avainjalue
ohjeetennenkorjaamista
taihuoltamista.
2.Leikkuukorkeus
114-1606
1.Takertumisvaara,hihna:pidäkaikkisuojuksetpaikoillaan.
119-8814
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
119-8815
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
120-5469
1.Leikkuukorkeus
120-5470
1.Leikkuukorkeus
9
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia.
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttäviennesteiden
/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
10
120-5468
1.Alhainennopeus
2.Suurinopeus
120-2239
1.Vaara:luekäyttöopas.5.Vaara:äläkäytämoniosaisiaramppeja.Käytätäysleveää
ramppiakonettakuljetettaessa.
2.Vaara:luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
Siirräliikkeenohjausvivutpysäköintiasentoon(jarru),irrota
virta-avainjasytytystulpanjohto.
6.Renkaidenpidontaihallinnanmenetyksenvaararinteissä:
vapautateräkytkin(voimanulosotto)jajatkahitaastirinnettä
alas.
3.Loukkaantumisvaara,leikkuuterä;takertumisvaara,hihna:
pysyetäälläliikkuvistaosistajapidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
7.Sivullistenloukkaantumisvaaraperuutettaessa:äläkuljeta
matkustajia.Katsoperuuttaessasitaakse-jaalaspäin.
4.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta,poistaroskatennenkäyttöäjapidä
suuntainpaikallaan.
8.Kaatumisvaara:äläleikkaaruohoarinteissä,joidenkaltevuus
onyli15astetta.Vältääkillisiäjajyrkkiäkäännöksiärinteissä.
11
121-0772
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
12
121-0773
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
13
Laitteenyleiskatsaus
G01491 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
12
Kuva4
Mallit,joissaon107cm:nleikkuupöydät
1.Suuntain
4.Leikkuukorkeusvipu7.Jalkatuki10.Moottori
2.Takakäyttöpyörä5.Kuljettajanistuin8.Polttoainesäiliönkorkki11.Moottorinsuojus
3.Liikkeenohjausvivut
6.SmartSpeed-vipu9.Ohjauspaneeli
12.Etukääntöpyörä
G014910
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kuva5
Mallit,joissaon127cm:nleikkuupöydät
1.Jalkavipu
5.SmartSpeed-vipu
9.Jalkatuki
13.Suuntain
2.Leikkuukorkeusvipu6.Leikkuupöytä10.Polttoainesäiliönkorkki14.Takakäyttöpyörä
3.Liikkeenohjausvivut7.Nurmisuojarulla11.Moottori15.Moottorinsuojus
4.Kuljettajanistuin(käsinojat
lisävarusteena)
8.Etukääntöpyörä
12.Ohjauspaneeli
14
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinynnistät
moottorinjaytätkonetta(Kuva4,Kuva5jaKuva6).
Kuva6
Ohjauspaneeli
1.Kaasuvipu3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Virtalukko4.Rikastin
Virtalukko
Virtalukossaonkolmeasentoa:Pysäytys,Käynnissäja
Käynnistys.Virta-avainkääntyyKäynnistys-asentoonja
palautuuvapautettaessaKäynnissä-asentoon.Kunavain
käännetäänPysäytys-asentoon,moottorisammuu.Irrota
kuitenkinavainainakoneeltapoistuessasi,jottakonettaei
vahingossakäynnistettäisi(
Kuva6).
Kaasuvipu
Kaasullasäädetäänmoottorinnopeutta,jasiinäonportaaton
säätöhitaaltanopealle(
Kuva6).
Rikastimenvipu
Vedärikastimenvipuaylös,kunnessepysähtyy
rikastusasentoon(Kuva6).Painarikastimenvipualas
moottorinnormaalinkäytönasentoon.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin
(Kuva6).
Liikkeenohjausvivutjapysäköintia-
sento
Liikkeenohjausvivutohjaavaterillisiänapamoottoreita
nopeudenmukaan.Vivunsiirtämineneteen-taitaaksepäin
kääntääsamanpuoleistapyörääeteen-taitaaksepäin.Pyörän
nopeusriippuusiitä,mitenpaljonvipuasiirretään.Siirrä
liikkeenohjausvivutkeskeltäulospäinpysäköintiasentoonja
poistukoneesta(Kuva17).Siirliikkeenohjausvivutaina
pysäköintiasentoon,kunpysäytätkoneentaijätätsenilman
valvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestelmän
vipu
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitseekuljettajan
istuimenalapuolella.Senavullakuljettajavoivalita
nopeusalueeksinopeantaihitaan(Kuva7).
G014475
1
Kuva7
1.SmartSpeed-vipu
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevastatarkistusikkunasta
voidaantarkistaa,onkopolttoainesäiliössäbensiiniä(Kuva8).
G014521
1
Kuva8
1.Polttoaineentarkistusikkuna
15
Leikkuukorkeudensäätövipu
Leikkuukorkeudensäätövivunavullakuljettajavoilaskea
janostaaleikkuupöytääistualtaan.Kunvipuasiirretään
ylöskuljettajaakohti,leikkuupöytänouseemaasta,jakun
vipuasiirretäänalaskuljettajastapoispäin,leikkuupöytä
laskeemaahan.Säädäleikkuukorkeuttavainkoneenollessa
paikallaan(Kuva21).
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Muistaainaturvallisuus
Käyttöturvallisuus
Luehuolellisestikaikkiturvallisuusohjeetjaperehdy
merkintöihin.Nämätiedotauttavatsuojaamaansinua,
perhettäsi,lemmikkejäsijasivullisialoukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Käyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminentaikuolema.
Josrenkaidenpitomenetetään,konettaeivoida
ohjata.
Noudataseuraaviaohjeitahallinnansäilyttämiseksi
jakaatumisenehkäisemiseksi.
Äläleikkaaruohoapudotustentaivesialueiden
lähellä.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuuson
yli15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Kunleikkaatruohoarinteissä,ajarinteessä
vähitellenalhaaltaylöspäin.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Kunmuutatsuuntaarinteessä,käännäkonetta
ylöspäin.Kääntyminenalaspäinrinteessä
heikentääpitoa.
Lisälaitteetmuuttavatkoneen
ajo-ominaisuuksia.Oleerityisenvarovainen,
kunkäytätlisälaitteitakoneenkanssa.
16
Kuva9
1.Turvallinenaluekäytä
TimeCutter-leikkuriatällä
alueella
3.Vesi
2.Käytäpudotustentai
vedenlähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
Polttoaineturvallisuus
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvintulenarkaa
jaräjähdysherkkää.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessatilassa,
kunmoottorionjäähtynyt.Läikkynytbensiini
tuleepyyhkiäpois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsuljetussa
perävaunussa.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääbensiiniäsäiliöön,kunnesbensiiniulottuu
täyttökaulanalaosaan.Säiliöönjäävätyhjätila
salliibensiininlaajenemisen.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissakipinä
voisytyttääbensiinihöyryt.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokaonpidettäväpoissalasten
ulottuvilta.Äläostabensiiniäenempääkuin30
päiväntarpeeseen.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaatietyissä
olosuhteissapurkautuastaattistasähköä,joka
sytyttääbensiinihöyryt.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahanpois
ajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvonsisällä
taikuorma-autontaiperävaununlavalla,sillä
sisämatottaimuovisetlavanpäällysteetsaattavat
eristääastianjahidastaastaattisensähkön
purkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan,
mikälitämäonkäytännössämahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-autontai
perävaununlavallamieluumminkuinbensiinin
jakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidäpistoolia
polttoainesäiliönreunaataiastianaukkoavasten
kokotankkaamisenajan.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoiaiheuttaa
vakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliöstätailisäaineaukosta.
Äläpäästäpolttoainettasilmiintaiiholle.
Tietoaturvajärjestelmästä
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottoriynnistyyvain,
kun:
Terätonvapautettu.
Liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
17
Lisäksiturvajärjestelmäpysäyttäämoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolepysäköintiasennossajakuljettaja
nouseeistuimelta.
Käynnistysvalmistelut
Suositeltupolttoaine
1.Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvainpuhdasta
jauuttalyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+MON
/2).
2.Happipitoisialisäaineita(enintään10%etanoliatai
15%MTBE:tä)sisältävääpolttoainettavoidaankäyttää.
3.Etanoliseosbensiiniä,jossaonenemmänkuin10
tilavuusprosenttiaetanolia(kutenE15taiE85),ei
saayttää.Tämävoiaiheuttaatoimintaongelmiatai
moottorivaurioita,joitatakuueikata.
4.Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
5.Polttoainettaeisaasäilyttäätalvenylipolttoainesäiliössä
tai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
6.Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenkäytölläonseuraaviaetuja:
Sepitääbensiinintuoreenakorkeintaan90päivän
varastoinninajan.Pitempiaikaiseenvarastointiin
suositellaanpolttoainesäiliöntyhjentämistä.
Sepuhdistaamoottoriakäytönaikana..
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisikäynnistämistä.
Lisääbensiiniinoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,kun
sesekoitetaantuoreeseenbensiiniin.Käytästabilointiainetta
aina,jotteipolttoainejärjestelmäänkerääntyisihartsimaisia
jäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
Varmista,ettämoottorionsammutettujaettä
liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.Säiliön
enimmäistilavuusonnoin11l.
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliiantäyteen.
Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaanasti.Säiliöön
jäävätyhjätilasalliipolttoaineenlaajentumisen.
Ylitäyttövoiaiheuttaapolttoainevuodontaivaurioittaa
moottoriataipäästöjärjestelmää.
1.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristöjairrota
korkki.
Huomaa:Polttoaineentarkistusikkunankautta
voidaantarkistaaennensäiliönyttöä,mitenpaljon
säiliössäonbensiiniä(
Kuva10).
2.Kaadahitaastilyijytöntäbensiiniäsäiliöön,kunnesse
ulottuutäyttökaulanalaosaanasti(Kuva10).
G014474
1
2
3
4
5
6
Kuva10
1.Polttoainesäiliönkorkki4.Täyttökaulanalaosa,
TÄYTÄVAINTÄHÄN
ASTI
2.Täyttöaukko5.Polttoaineen
tarkistusikkuna
3.Täyttökaula
G014895
1
2
3
4
Kuva11
1.Täyttöaukko3.Polttoaine
2.Täyttökaulanalaosa,
TÄYTÄVAINTÄHÄN
ASTI
4.Polttoaineen
laajenemistila.
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliian
täyteen.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulan
alaosaanasti.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
polttoaineenlaajentumisen.Ylitäyttövoiaiheuttaa
polttoainevuodontaivaurioittaamoottoria.
3.Asennapolttoainesäiliönkorkkihuolellisestipaikalleen
jakiristä,kunnessenaksahtaa.Pyyhiläikkynytbensiini
pois.
Moottorinöljymääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinynnistämistäjakoneenyttämistä.Katso
18
moottorinhuoltoakäsittelevänosankohtaMoottorin
öljymääräntarkistus.
Moottorinkäynnistys
1.Istuuduistuimellejasiirräliikkeenohjausvivutulospäin
pysäköintiasentoon.
2.VapautaterätsiirtämälläteräkytkinPois-asentoon
(Kuva12).
Kuva12
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Pois-asento
3.Vedärikastimenvipuylösennenkylmänmoottorin
käynnistystä(Kuva13).
Huomaa:Lämmintaikuumamoottorieivälttämättä
tarvitserikastusta.
Kuva13
1.Ohjauspaneeli
4.Portaatonsäätö
2.Kaasuvipu5.Hidas
3.Nopea6.Rikastimenvipu
4.Aktivoiynnistinkääntämällävirta-avain
Käynnistys-asentoon.Kunmoottorikäynnistyy,
vapautaavain(
Kuva14).
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli10
sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,odota
60sekunninajankäynnistysyritystenvälillä.
Näidenohjeidenlaiminlyöntisaattaavaurioittaa
käynnistintä.
19
Kuva14
1.Ohjauspaneeli
5.Käynnissä
2.Virta-avain:Käynnissä-
asento
6.Käynnistys
3.Virta-avain:Käynnistys-
asento
7.Rikastimenvipu
4.Pois
5.Kunmoottorionkäynnistynyt,painarikastimenvipu
alas(Kuva14).Josmoottorisammuutaiyskii,vedä
rikastimenvipuuudelleenylösjaannamoottorinydä
muutamansekunninajan.Painasittenrikastimenvipu
alas.Toistatarvittaessa.
Terienkäyttö
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirronleikkuuteriin.
Tälläkytkimelläohjataanvoimansiirtoalisälaitteisiin,kuten
leikkuupöytiinjaleikkuuteriin,jotkaottavatvirtaamoottorista.
Terienkytkentä
Tärkeää:Äläkytketeriäteriä,joskoneonpysäköity
pitkäänruohikkoon.Muutoinhihnattaikytkinsaattavat
vaurioitua.
1.Vapautaliikkeenohjausvivutjaasetakonevapaalle.
2.Siirkaasuvipunopealle.
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
Nopea-asennossa.
3.SiirteräkytkinPäällä-asentoonjakytketerätvetämällä
teräkytkintäylös(
Kuva15).
Kuva15
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Päällä-asento
Terienvapautus
SiirteräkytkinPois-asentoonjavapautaterätpainamalla
teräkytkinalas(Kuva16).
Kuva16
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Pois
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennenkoneen
käyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatullatavalla,se
onvälittömästikorjautettavavaltuutetussahuoltoliikkeessä.
1.Istuistuimella,asetaliikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoonjasiirteräkytkinPäällä-asentoon.
Yritäkäynnistäämoottori.Moottorieisaaynnistyä.
20
/

See käsiraamat sobib ka