Marantec Comfort 220 Omaniku manuaal

Bränd
Marantec
Mudel
Comfort 220
Tüüp
Omaniku manuaal
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
Autotallin ovien avaaja
Käyttöohje
FIN
1. Symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Sisällysluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3. Yleisiä turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . .3
4. Yleiskuva tuotteista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
4.1 Toimituksen laajuus Comfort 220.2,
250.2, 252.2, 250.2 speed . . . . . . . . . .5
4.2 Ovivaihtoehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
5. Asennuksen valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . .7
6. Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
6.1 Käyttökiskon valmistelu . . . . . . . . . . . . .8
6.2 Asennus oveen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.3 Asennus kattoon . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.4 Valaistus, merkkivaloliitäntä
(lisävaruste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.5 Vapautus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
6.6 Ohjausliitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
7. Käsilähetin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
7.1 Käyttö ja varusteet . . . . . . . . . . . . . . . .14
7.2 Käsilähettimen koodaus . . . . . . . . . . . .14
8. Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
8.1 Käyttöjärjestelmän liitäntä . . . . . . . . . .15
8.2 Yleiskuva ohjauksesta . . . . . . . . . . . . .16
8.3 Yleiskuva näyttötoiminnoista . . . . . . . .16
8.4 Pikaohjelmointi . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
8.5 Toimintatarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . .19
9. Laajennetut käyttötoiminnot . . . . . . . . . . .21
9.1 Laajennetun ohjelmoinnin suorittaminen
(esimerkki 2. tason ohjelmoinnille,
valikko 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
9.2 Yleiskuva ohjelmoitavista toiminnoista .22
9.3 Yleiskuva tasojen toiminnoista . . . . . . .24
10. Ilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
10.1 Häiriöt ilman häiriöilmoitusta . . . . . . . .34
10.2 Häiriöt häiriöilmoituksella . . . . . . . . . . .35
11. Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
11.1 Tekniset tiedot Comfort 220.2, 250.2,
252.2, 250.2 speed . . . . . . . . . . . . . . .37
11.2 Liittämisvakuutus . . . . . . . . . . . . . . . . .38
11.3 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus . . .39
Varo!
Henkilövahinkojen vaara!
Tässä on tärkeitä turvallisuusohjeita,
joita on ehdottomasti noudatettava
henkilövahinkojen estämiseksi!
Huomio!
Ainevahinkojen vaara!
Tässä on tärkeitä turvallisuusohjeita,
joita on ehdottomasti noudatettava
ainevahinkojen estämiseksi!
Ohje / Vinkki
Tarkistus
Viite
i
Ohje
Tyyppikilpi
Tyyppi: _______________________________________________
Osanumero: __________________________________________
Tuotenumero: _________________________________________
2. Sisällysluettelo
2 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
1. Symbolien selitykset
3. Yleisiä turvallisuusohjeita
Lue ehdottomasti!
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA:
HUOMAUTUS - HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN TAKAAMISEKSI ON
ELINTÄRKEÄÄ NOUDATTAA KAIKKIA OHJEITA.
SÄILYTÄ NÄITÄ OHJEITA.
TÄRKEITÄ OHJEITA TURVALLISEEN ASENNUKSEEN:
HUOMAUTUS – VÄÄRÄ ASENNUS VOI JOHTAA VAKAVIIN
TAPATURMIIN – NOUDATA KAIKKIA ASENNUSOHJEITA.
Kohderyhmä
Ainoastaan pätevä ja koulutettu ammattihenkilökunta saa asentaa ja
käyttöönottaa tämän käyttöjärjestelmän.
Tämän käyttöohjeen mukaiseen pätevään ja koulutettuun
ammattihenkilökuntaan kuuluvat henkilöt,
- joilla on tietoa yleisistä ja erityisistä turvallisuutta ja
onnettomuuksien ehkäisyä koskevista määräyksistä
- jotka tuntevat yksiselitteiset sähkötekniset määräykset
- joilla on koulutus asianmukaisten turvavarusteiden käytössä ja
hoidossa
- joita opastetaan ja valvotaan riittävästi sähköalan ammattilaisten
toimesta
- jotka pystyvät tunnistamaan sähkön mahdollisesti aiheuttamat
vaarat
- jotka tuntevat standardin EN 12635 määräykset (asennusta ja
käyttöä koskevat vaatimukset).
Takuu
Tätä ohjetta on noudatettava, jotta tuotteen toimintaa ja turvallisuutta
koskeva takuu on voimassa.
Varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisia
ja ainevahinkoja.
Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat ohjeiden
noudattamatta jättämisestä.
Takuu ei kata paristoja, varokkeita eikä hehkulamppuja.
Noudata ehdottomasti asennusohjeen ohjeita asennusvirheiden ja
vahinkojen välttämiseksi ovessa ja käyttöjärjestelmässä. Tuotteen
saa ottaa käyttöön vasta asianomaisen asennus- ja käyttöohjeen
omaksumisen jälkeen.
Asennus- ja käyttöohje on annettava ovilaitteen omistajalle, jonka
tulee säilyttää sitä huolellisesti.
Se sisältää käyttöä, tarkistusta ja huoltoa koskevia tärkeitä ohjeita.
Tuote valmistetaan valmistajan- ja yhdenmukaisuusvakuutuksessa
mainittujen direktiivien ja standardien mukaan.
Tuote on toimitettu tehtaalta turvallisuusteknisesti moitteettomassa
kunnossa.
Sähkökäyttöiset ikkunat, ovet ja portit on tarkistettava ennen
ensimmäistä käyttöönottoa ja tarpeen mukaan, vähintään kuitenkin
kerran vuodessa asiantuntijan toimesta. Tarkistuksista on pidettävä
kirjaa.
Määräysten mukainen käyttö
Käyttöjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan autotallin ovien
avaamiseen ja sulkemiseen.
Käyttö on sallittu ainoastaan kuivissa tiloissa.
Maksimi veto- ja painevoima on huomioitava.
Ovia koskevat vaatimukset
Oven on
- pidettävä itsensä pysähdyksissä paikoillaan tietyssä asennossa
(jousitasauksella),
- oltava helposti liikuteltavissa.
Tämän käyttöohjeen ohjeiden lisäksi on noudatettava yleisiä
voimassa olevia turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä
koskevia määräyksiä. Tuotteen osalta ovat voimassa myynti-
ja toimitusehtomme.
Käyttöjärjestelmän asennusta koskevia ohjeita
• Varmista, että ovi on mekaanisesti hyvässä kunnossa.
• Varmista, että ovi pysyy pysähdyksissä kaikissa asennoissa.
• Varmista, että ovi liikkuu helposti AUKI- ja KIINNI-suunnissa.
• Varmista, että ovi avautuu ja sulkeutuu oikein.
• Poista ovesta kaikki tarpeettomat rakenneosat (esim. köydet,
ketjut, kulmat jne.).
• Ota kaikki sellaiset laitteet pois käytöstä, joita ei tarvita
käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen.
• Irrota käyttöjärjestelmä ehdottomasti sähkövirrasta ennen
johdotustoimenpiteitä.
Varmista, että virransyöttö pysyy katkaistuna
johdotustoimenpiteiden aikana.
• Noudata paikallisia turvamääräyksiä.
• Vedä verkko- ja ohjausjohdot ehdottomasti erikseen.
Ohjausjännite on 24 V DC.
• Asenna käyttöjärjestelmä ainoastaan oven ollessa suljettuna.
• Asenna kaikki impulssinantajat ja ohjauslaitteet (esim.
radiokoodipainike) näköetäisyydelle ovesta ja turvalliselle
etäisyydelle oven liikkuvista osista. Asennuksessa on
noudatettava 1,5 metrin vähimmäiskorkeutta.
• Kiinnitä puristumisvaarasta varoittavat kilvet pysyvästi vaarallisiin
paikkoihin.
• Varmista asennuksen jälkeen, että oven osat eivät ulotu
jalkakäytäville eivätkä kaduille.
Käyttöjärjestelmän käyttöönottoa koskevia ohjeita
Ovilaitteen käyttäjää tai hänen edustajaansa on opastettava
riittävästi järjestelmän käytössä ennen sen käyttöönottoa.
• Varmista, että lapset eivät pääse leikkimään oven ohjauslaitteella.
• Varmista ennen oven liikuttamista, ettei oven vaara-alueella ole
henkilöitä eikä esineitä.
• Tarkista kaikki olemassa olevat hätäohjauslaitteet.
• Älä koskaan koske käynnissä olevaan oveen tai liikkuviin osiin.
• Huomioi ovilaitteen mahdolliset puristus- ja leikkuukohdat.
Standardin EN 13241-1 mukaisia määräyksiä on noudatettava.
Käyttöjärjestelmän huolto-ohjeita
Häiriöttömän toiminnan takaamiseksi seuraavat kohdat on
tarkistettava ja mahdollisesti kunnostettava säännöllisesti.
Käyttöjärjestelmän jännite on kytkettävä aina pois päältä ennen
ovilaitteella työskentelyä.
• Tarkista joka kuukausi, että käyttöjärjestelmä vaihtaa suuntaa,
kun ovi kohtaa maassa olevan esteen.
Aseta oven kulkureitille oven kulkusuunnan vastaisesti 50 cm
korkuinen/levyinen este.
• Tarkista automaattisen AUKI- ja KIINNI-pysäytyksen asetukset.
• Tarkista ovi- ja käyttöjärjestelmän kaikki liikkuvat osat.
• Tarkista ovilaite kulumien ja vaurioiden varalta.
• Tarkista käsin, että ovilaite liikkuu helposti.
Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540) 3
3. Yleisiä turvallisuusohjeita
4 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
Lue ehdottomasti!
Käyttöjärjestelmän puhdistusohjeita
Puhdistuksessa ei saa missään tapauksessa käyttää suoraa vesisuihkua,
korkeapaineista puhdistuslaitetta, happoja eikä lipeäaineita.
Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540) 5
4.1 Toimituksen laajuus
Comfort 220.2, 250.2, 252.2,
250.2 speed
4. Yleiskuva tuotteista
1 Moottorikoneisto
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
2 Ripustuslevy
3 Vetovarsi
4 Kiskokiinnitin (2 x)
5 Ripustinpuristin (2 x)
6 Oven kiinnityselementti
7 Oven vetovarren kiinnitysosa (2 x)
8 Kiskon kiinnitysmateriaali
11 Ruuvi 6 x 14 (4 x)
12 Kuusiokoloruuvi M6 x 20 (2 x)
13 Levyruuvit 6,3 x 16 (4 x)
14 A8-pultti SL-varmistimella
Vakio toimituksen laajuus
9 Sovitinholkki
10 Ruuvi 4,0 x 10
4.1 / 1
1
2
3
4
7
6
4.1 / 2
5
4.1 / 3
8
4.1 / 4
9
4.1 / 5
!1
!”
!#
6 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
4. Yleiskuva tuotteista
15 Pienoiskäsilähetin
16 Mikrokäsilähetin (Vain Comfort 250.2,
Comfort 252.2 ja Comfort 250.2 speed –
maakohtaiset poikkeamat mahdollisia)
17 Lähetyspistoke
18 Häikäisysuojakiinnittimen liuska
19 Ripustin
20 Moduuliantenni
21 Häikäisysuojakiinnitin
25 Käyttökisko
26 Kamanan liitoslevy kiskotyyppi 1
27 Ruuvi B4 4,2 x 13 (2x)
28 Varmistusholkki lyhyt
29 Pultti 8 x 12,5
30 Mutteri M6 itsevarmaistuva
22 Vapautuksen varoituskilpi
23 Varoitustarra
24 Pikaohjelmoinnin tarra
Vakio toimitukseen kuuluvien osien lisäksi asennukseen
on saatavana seuraavat osat:
- käyttökisko
Käyttökiskot
Moottorikoneisto voidaan yhdistää eri käyttökiskoihin.
Kiskotyyppi 1
§1
4.1 / 9
31 Käyttökisko
Kiskotyyppi 2
4.1 / 6
1
!5
!6
!7
!8
!9
„¯
4.1 / 7
„” „#
„£
4.1 / 8
„·
§¯
„˜
7
5
6
Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540) 7
4. Yleiskuva tuotteista
Huomio!
Asennuksen onnistumisen takaamiseksi
ennen toimenpiteiden aloittamista on
ehdottomasti suoritettava seuraavat
tarkistukset.
Toimituksen laajuus
• Tarkista, onko toimitus täysilukuinen.
• Tarkista, ovatko asennukseesi vaadittavat lisäosat
käytettävissä.
Autotalli
• Tarkista, onko autotallissasi sopiva sähköliitäntä ja
verkkovirran katkaisulaite.
Ovi
5. Asennuksen valmistelut
Huomio!
Autotallit, joissa ei ole toista sisääntuloa:
Jotta autotalliin päästään mahdollisen
häiriön yhteydessä, autotallin oven on
oltava varustettu hätälukituksen
avauksella.
Käytettäessä lukituksenavaussarjaa:
• Tarkista oven lukkojärjestelmän moitteeton toiminta.
Lukkojärjestelmää ei saa missään tapauksessa kytkeä
toimintakyvyttömäksi.
Kun lukituksenavaussarjaa ei käytetä:
• Pura lukkojärjestelmä tai kytke se muulla tavoin
toimintakyvyttömäksi.
• Tarkista, täyttääkö käyttölaitteella käytettävä ovi
seuraavat edellytykset:
- Ovea tulee pystyä liikuttamaan helposti.
- Oven tulee pysyä pysähdyksissä itsestään missä
tahansa asennossa.
Viite:
Käytettäessä ja asennettaessa varusteita
on noudatettava asianomaista mukana
toimitettua ohjetta
.
i
4.2 Ovivaihtoehdot
4.2 / 1
Vakio toimitus asianomaisella käyttökiskolla sopii
seuraaville ovivaihtoehdoille:
Ulospäin kääntyvä kippiovi (heiluriovi)
4.2 / 2
Sektionaalinen ovi, leveys enintään 3 metriä
Ei ulospäin kääntyvä kippiovi
4.2 / 3
Seuraaviin ovivaihtoehtoihin tarvitaan lisävarusteita:
4.2 / 4
Sektionaalinen ovi, leveys vähintään 3 metriä
8 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
Asenna vetovarsi.
Vapauta kelkka.
6.1 Käyttökiskon valmistelu
6. Asennus
Huomio!
Käyttökisko on asennettava varovasti
käyttökoneistoon.
Älä käytä väkivoimaa, sillä muutoin
hammastus voi vaurioitua.
6.1 / 1
2
2
1
Asennus kiskotyyppi 1
6.1 / 3
1. Työnnä sovitinholkki vaihdeakseliin.
2. Asenna kisko moottorin koteloon.
1. Aseta varmistusholkki paikoilleen.
2. Asenna kamanan liitoslevy.
1
1. Aseta lukituksenavausvaarna paikoilleen.
2. Asenna vetovarsi.
6.1 / 5
21
Asennus kiskotyyppi 2
1. Aseta varmistusholkki paikoilleen.
2. Asenna kamanan liitoslevy.
6.1 / 6
2
1
6.1 / 2
6.1 / 4
Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540) 9
Asennus kippiovessa.
10 - 50 mm
Asennus sektionalisessa ovessa.
10 - 50 mm
Varo!
Käyttöjärjestelmä on varmistettava
putoamiselta kiinnitykseen saakka.
Huomio!
Oven moitteeton kulku on
varmistettava seuraavin toimenpitein:
- Asenna käyttökiskon kamanan
liitoslevy oven keskitetysti
liitäntäelementin päälle.
- Ovilevyn yläreunan on oltava
avautumisliikkeensä korkeimmassa
kohdassa 10–50 mm vaakatasoisen
käyttökiskon alareunan alapuolella.
6.2 / 1
6.2 / 2
6.2 Asennus oveen
1. Työnnä sovitinholkki vaihdeakseliin.
2. Asenna kisko moottorin koteloon.
Vapauta kelkka.
Huomio!
Käyttökisko on asennettava varovasti
käyttökoneistoon.
Älä käytä väkivoimaa, sillä muutoin
hammastus voi vaurioitua.
6.1 / 7
6.1 / 8
2
1
6. Asennus
10 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
Asenna ripustuspuristimet asennusasentoihin.
15°- 30°
6.3 / 2
1
3
2
3
2
1
Määritä asennusasennot 1 ja 2.
6.3 / 1
6. Asennus
Taita ripustuslevyä ja asenna se kattoon.
6.3 / 3
1. Aseta energiansäästölamppu paikoilleen.
2. Kierrä lampunvarjostin paikoilleen.
6.4 / 1
6.4 Valaistus, merkkivaloliitäntä
(lisävaruste)
1
2
Merkkivalon liitäntä (lisävaruste)
Liitä merkkivalo.
Viite:
Merkkivalon ohjelmointi kuvataan
tasolla 1, valikossa 7, ja tasolla 3,
valikossa 7.
i
Huomio!
Jotta kaapelin eriste ei vaurioidu,
kaapeli on vedettävä niin, että se ei
kosketa moottorikoneiston lamppua.
6.3 Asennus kattoon
6.4 / 2
Merkkivalon liittäminen on mahdollista vain
merkkivaloreleen avulla (ei sisälly toimitukseen).
Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540) 11
6. Asennus
6.5 Vapautus
• Rajoita oven liikkeen kulkua rakenteeseen liittyvillä
toimenpiteillä.
• Tarkista, että vetoköysi on vähintään 1,8 metrin
korkeudella.
• Kiinnitä vetoköyteen vapautuksen varoituskilpi.
Varo!
Ohjatun vapautuksen käynnistyksen
yhteydessä ovi saattaa liikkua
hallitsemattomasti, kun
- oven jouset ovat heikkoja tai
katkenneet
- ovi ei ole tasapainossa.
Avattaessa ovea käsin vetokelkka voi
törmätä moottorikoneiston kanssa.
Ovea saa liikuttaa vapautetussa tilassa
ainoastaan kohtuullisella nopeudella!
1. Irrota ovi ja moottorikoneisto toisistaan.
2. Liitä ovi ja moottorikoneisto uudelleen
toisiinsa.
6.5 / 1
2
1
Kiskotyyppi 1
1. Irrota ovi ja moottorikoneisto toisistaan.
2. Liitä ovi ja moottorikoneisto uudelleen
toisiinsa.
6.5 / 2
2
1
Kiskotyyppi 2
1
2
1
2
12 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
6. Asennus
6.6 Ohjausliitännät
Huomio!
Ohjauksen vaurioituminen on vältettävä
seuraavin toimenpitein:
- Paikallisia suojamääräyksiä on aina
noudatettava.
- Erkko- ja ohjausjohdot on
ehdottomasti vedettävä erikseen.
- Ohjausjännite on 24 V DC.
- Vierasjännite liitännöissä XP020, XB10
tai XB01 johtaa koko elektroniikan
tuhoutumiseen.
- Puristimiin 1 ja 2 (XB01) saa liittää
ainoastaan potentiaalittomia
sulkijakontakteja.
- Oikosulkupistoketta ei saa työntää
XP020-järjestelmäpistorasiaan.
Varo!
Sähköiskuvaara:
Ennen johdotustoimenpiteitä on
varmistettava, että johdot ovat
jännitteettömiä.
Johdotustoimenpiteiden aikana on
varmistettava, että johdot pysyvät
jännitteettömiä (esim. uudelleenkytkentä
on estettävä).
Viite:
Asennettaessa ulkoisia ohjauselementtejä,
turva- ja signaalilaitteita on huomioitava
vastaavat ohjeet.
i
Ohje:
Ennen käyttölaitteiden liittämistä
järjestelmäpistorasioiden liitäntöihin on
poistettava vastaava oikosulkupistoke.
3127071
XB10
XB01
XP020
6.6 / 1
Kuvaus Tyyppi / Toiminto
i
XB01
Ulkoisten käyttölaitteiden liitäntä
ilman järjestelmän johdotusta ja
kaksilankaista valokennoa
6.6 / 2,
9.3 /
Taso 5 /
Valikko 1
XB10
Ulkoisten käyttölaitteiden liitäntä
järjestelmäjohdotuksella
-
XP020
Järjestelmän valokennon liitäntä
tai moduuliantennin sovitinjohto
9.3 /
Taso 8
XB70 Moduuliantennin liitäntä 8.1
XB70
Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540) 13
6. Asennus
XB01-liitäntä
Ohje:
Kun käytetään vakio- tai ovenkehystoi-
minnolla varustettua valokennoa, se on
asennettava jännitteettömässä tilassa
ennen käyttöönottoa.
Kun verkkojännite kytketään päälle,
ohjausjärjestelmä tunnistaa valokennon
automaattisesti vain silloin, kun
valokennon valot ovat vapaita vähintään
5 sekuntia ilman keskeytystä. Muussa
tapauksessa valokenno on ohjelmoitava
jälkikäteen.
Kuvaus Tyyppi / Toiminto
1 GND (0 V)
2 Impulssi
3 24 V DC (maks. 50 mA)
70 GND
70 + 71 Kaksilankainen valokenno
RX Kaksilankaisen valokennon vastaanotin
Sb1
Ulkoinen impulssianturi
(mikäli olemassa)
TX Kaksilankaisen valokennon lähetin
6.6 / 2
M08E004
Viite:
Valokennon ohjelmointi kuvataan
kohdassa 8.4.
i
14 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
Käsilähettimen liittäminen.
7.2 Käsilähettimen koodaus
7.2.1 Koodauksen siirtäminen
• Paina isäntälähetintä ja pidä painiketta painettuna.
Lähettimen LED-valo syttyy.
• Paina haluamaasi koodattavan käsilähettimen
painiketta samalla, kun pidät isäntälähettimen
painiketta painettuna. LED-valo vilkkuu.
Uutena koodatun lähettimen LED-valoon syttyy jatkuva
valo 1–2 sekunnin kuluttua. Koodaus on valmis.
• Irrota siirtopistoke.
7.2.1 / 1
Isäntälähettimen painaminen.
Koodauksen siirtäminen.
7.2.1 / 2
7.2.1 / 3
1
7.1 Käyttö ja varusteet
Varo!
- Pidä käsilähetin poissa lasten
ulottuvilta!
- Käytä käsilähetintä ainoastaan, kun
on varmistettu, ettei oven liikkumis-
alueella ole henkilöitä eikä esineitä.
A Iso painike
B Pieni painike
C Paristo – Lähetyksen merkkivalo
D Siirtorasia
E Käsilähetin - kääntöpuoli
F Paristo 3V CR 2032
Yleiskuva.
Lisävaruste häikäisysuojakiinnitin
7.1 / 1
A
D
C
B
D
E
F
7.1 / 3
Pariston vaihtaminen
7.1 / 2
7. Käsilähetin
Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540) 15
7. Käsilähetin
Moduuliantennin liittäminen.
8.1 / 1
8.1 Käyttöjärjestelmän liitäntä
Virran liittäminen.
8.1 / 2
• Työnnä siirtopistoke käsilähettimeen.
• Oikosulje toinen siirtopistokkeen ulommaisista
vaarnoista keskimmäisen vaarnan kanssa
(esim. ruuviavaimella).
• Paina haluamaasi käsilähettimen painiketta.
Uusi koodaus määritetään integroidulla
satunnaiskoodauksella. LED-valo vilkkuu nopeasti.
Kun LED palaa keskeytyksettä, käsilähetin on oppinut
uuden koodin.
Painike voidaan päästää irti ja siirtopistoke poistaa.
Ohje:
- Käsilähettimen uudelleenkoodauksen
jälkeen myös käyttöjärjestelmän
koodaus on ohjelmoitava uudelleen.
- Monikanavaisten lähettimien koodaus
on suoritettava erikseen kaikille
painikkeille.
Koodauksen muuttaminen.
7.2.2 / 1
7.2.2 Koodauksen muuttaminen
8. Käyttöönotto
16 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
8. Käyttöönotto
P
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
A
B
D
C
Bedienelemente
Nimike Tyyppi / toiminto
A Karusellin näyttö 8.3
B
Painike AUKI (+)
(esim. oven siirto AUKI-
asentoon tai ohjelmoinnin
parametrien korotus)
-
C
Painike KIINNI (-)
(esim. oven siirto KIINNI-
asentoon tai ohjelmoinnin
parametrien pienennys)
-
D
Painike (P)
(esim. siirtyminen
ohjelmointitilaan tai
parametrien tallennus)
-
Ohjauksen yleiskuva.
8.2 / 1
8.3 Yleiskuva näyttötoiminnoista
LED-näytöt käyttötilassa
Valokenno tai sulkureunavarmistus
katkennut
Ovi ajaa AUKI-suuntaan
Ovi on AUKI-asennossa
Ovi on väliasennossa.
Ovi ajaa KIINNI-suuntaan
Ovi on KIINNI-asennossa
Viitepiste kytketään päälle
Ulkoisen käyttöelementin
painaminen keskeytyksettä
Kauko-ohjauksen painaminen
Käyttövalmis
Selitykset:
LED pois
LED palaa
LED vilkkuu hitaasti
LED vilkkuu rytmisesti
LED vilkkuu nopeasti
Oletusasetus
Ei mahdollinen
8.2 Yleiskuva ohjauksesta
Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540) 17
8. Käyttöönotto
8.4 Pikaohjelmointi
Ohjelmointi suoritetaan plus (+)-, miinus (-)- ja
(P)-painikkeilla.
Jos mitään painiketta ei paineta ohjelmointitilassa
120 sekunnin aikana, ohjaus siirtyy takaisin
käyttötilaan.
Näytössä näkyy vastaava ilmoitus.
Viite:
Ilmoitusten selitykset löytyvät
kohdasta 10.
i
Edellytykset
Seuraavien edellytysten on täytyttävä ennen
pikaohjelmointia:
- Ovi on KIINNI-asennossa.
- Ohjainkisko on kytketty.
Ohje:
Viitepiste on ohitettava AUKI- ja
KIINNI-asentojen ohjelmoinnin aikana.
• Suorita pikaohjelmointi seuraavassa järjestyksessä.
Ohje:
- Käyttöjärjestelmän asianmukainen
käyttöönotto vaatii pikaohjelmoinnin
suorittamisen. Tämä koskee
ensimmäistä ja nollauksen jälkeistä
käyttöönottoa.
- Liitetty valokenno ovenkarmien
alueella opetetaan automaattisesti
pikaohjelmoinnin aikana. Tämä ei
vaadi muita ohjelmointivaiheita.
- Valokennon opetettu ovenkarmien
asento voidaan poistaa vain ohjaus-
laitteen resetoinnilla.
- Kun ovenkarmien asento muuttuu, on
suoritettava resetointi ja sen jälkeen
pikaohjelmointi.
Huomio!
Toimintavarmuuden takaamiseksi liitetyn
valokennon valoverhoa ei saa katkaista
pikaohjelmoinnin aikana.
Poikkeus: Ovilevyn valokennon
yhteydessä ovenkarmien alueella.
18 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
Käyttötila
1.
P
1x >2s <10s
Pikaohjelmoinnin
käynnistys /
AUKI-asennon ohjelmointi
2.
Oven siirto AUKI-asentoon
3.
AUKI-asennon korjaus
painamalla (+) tai (-)
4.
P
1x <1s
AUKI-asennon tallennus /
KIINNI-asennon
ohjelmointi
5.
Oven siirto KIINNI-asentoon
6.
KIINNI-asennon korjaus
painamalla (+) tai (-)
7.
P
1x <1s
KIINNI-asennon tallennus /
Kauko-ohjauksen
ohjelmointi
8.
Käsilähettimen painallus
9.
Käsilähettimen vapautus
10.
P
1x <1s
Kauko-ohjauksen
tallennus /
Pikaohjelmoinnin lopetus
8. Käyttöönotto
Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540) 19
8. Käyttöönotto
Varo!
Automaattisen KIINNI- ja AUKI-
poiskytkennän on oltava oikein asetettu
henkilö- ja ainevahinkojen välttämiseksi.
Käyttöjärjestelmä opettaa maksimissaan tarvitun
käyttövoiman kahden ensimmäisen opetusajon aikana,
jotka suoritetaan oviasentojen asetuksen jälkeen.
• Siirrä käyttöjärjestelmä (oven ollessa kytkettynä)
ilman keskeytystä kerran KIINNI-asennosta
AUKI-asentoon ja takaisin.
Käyttöjärjestelmä määrittää tämän opetusajon aikana
maksimaalisen veto- ja painevoiman, mikä tarvitaan
oven liikuttamiseen.
1.
(+)-painikkeen painalluksen jälkeen:
Oven on avauduttava ja siirryttävä
tallennettuun AUKI-asentoon.
2.
(-)-painikkeen painalluksen jälkeen:
Oven on avauduttava ja siirryttävä
tallennettuun KIINNI-asentoon.
3.
Käsilähettimen painikkeen painalluksen
jälkeen:
Käyttölaitteen on siirrettävä ovea
AUKI- tai KIINNI-suuntaan.
4.
Käsilähettimen painikkeen painalluksen
jälkeen käyttöjärjestelmän ollessa
käynnissä:
Käyttölaitteen on pysähdyttävä.
5.
Käyttöjärjestelmä liikkuu vastakkaiseen
suuntaan seuraavan painalluksen
yhteydessä.
8.5.2 Automaattisen poiskytkennän tarkistus
Tarkistus:
Pikaohjelmoinnin ja ohjelmointitilassa
suoritettujen muutosten jälkeen on
suoritettava seuraavat opetusajot ja
tarkistukset.
Automaattinen AUKI-poiskytkentä
Sellaisten ovien käyttöjärjestelmä, joiden oven toisessa
puoliskossa on aukko (aukon halkaisija > 50 mm):
• Kuormita ovea alareunan keskikohdassa 20 kg painolla
oven liikkuessa.
Oven on välittömästi pysähdyttävä.
Automaattinen KIINNI-poiskytkentä
• Aseta maahan 50 mm korkuinen este.
• Aja ovi esteeseen.
Käyttöjärjestelmän on pysähdyttävä ja vaihdettava
suuntaa esteeseen törmättyään.
8.5 Toimintatarkistus
8.5.1 Käyttövoiman opetusajo
Ohje:
Parametrien asetukset pysyvät
tallennettuina verkkojännitekatkosten
yhteydessä.
AUKI- ja KIINNI-käyttövoimien
oletusasetukset voidaan palauttaa
ainoastaan nollauksella.
Tarkistus:
Selitykset:
LED pois
LED palaa
LED vilkkuu hitaasti
LED vilkkuu rytmisesti
LED vilkkuu nopeasti
Oletusasetus
Ei mahdollinen
20 Käyttöohje, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed FIN (#90540)
8. Käyttöönotto
Ovikenno ovenkarmien alueella
• Tarkista vuorotellen kaikkien valokennojen reagointi.
Ohje:
- Liitetyn valokennon toiminnon
ovenkarmien alueella on tapahduttava
asennusasennon yläpuolella.
Ohjauslaite sammuttaa toiminnon
asennusasennon alapuolella.
- Liitettäessä useita valokennoja kaikki
valokennot reagoivat toimimalla
samalla tavalla ovenkarmien alueelle
mahdollisesti asennetun valokennon
kanssa.
Valokenno
• Tarkista vuorotellen kaikkien valokennojen reagointi.
• Tarkista kaikki liitetyt valokennot heti ennen oven
KIINNI-asentoa.
8.5.3 Valokennon tarkastus
Selitykset:
LED pois
LED palaa
LED vilkkuu hitaasti
LED vilkkuu rytmisesti
LED vilkkuu nopeasti
Oletusasetus
Ei mahdollinen
/