Bauknecht BIK5 DH8FS2 ES Use & Care

Tüüp
Use & Care

See käsiraamat sobib ka

Gezondheid & Veiligheid, Gebruik en Verzorging
en Installatie gids
www.bauknecht.eu/register
2
NEDERLANDS .....................................3
NL
3
NEDERLANDS
GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS-
AANWIJZING en INSTALLATIEGIDS
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN BAUKNECHT
PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
www.bauknecht.eu/register
Index
Gezondheids- Veiligheidsgids
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ............................................................................ 4
MILIEUTIPS ...............................................................................................6
CONFORMITEITSVERKLARING ............................................................................6
PRODUCTBESCHRIJVING .................................................................................7
BEDIENINGSPANEEL ........................................................................................8
BESCHRIJVING VAN DISPLAYS ...............................................................................8
ACCESSOIRES ..............................................................................................9
PLAATSEN VAN HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES ....................................................9
VERWIJDER EN HERPLAATS DE ZIJROOSTERS ...............................................................10
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN ............................................................................11
FUNCTIES .................................................................................................12
GEBRUIK VAN DE OVEN ..................................................................................14
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN ..............................................................14
DAGELIJKS GEBRUIK .......................................................................................15
NUTTIGE TIPS .............................................................................................17
BEREIDINGSTABEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
GETESTE RECEPTEN .......................................................................................20
REINIGEN ................................................................................................21
ONDERHOUD ............................................................................................22
VERWIJDEREN VAN DE DEUR ..............................................................................22
DE DEUR TERUGPLAATSEN ................................................................................23
VERVANGEN VAN HET LAMPJE .............................................................................24
PROBLEEMOPLOSSING ..................................................................................25
PRODUCT .................................................................................................27
CONSUMENTENSERVICE ...................................................................................27
Gids voor Gebruik en Verzorging
Installatiehandleiding ....................................................................................28
4
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN
GELEZEN EN IN ACHT
GENOMEN
Lees voordat u het apparaat
gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies.
Bewaar ze voor toekomstige
raadpleging.
Deze instructies en het apparaat
zelf zijn voorzien van belangrijke
veiligheidsaanwijzingen, die te
allen tijde moeten worden
opgevolgd.
De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden
voor schade die het gevolg is
van het niet opvolgen van deze
veiligheidsinstructies,
oneigenlijk gebruik of een foute
programmering van de
regelknoppen.
VEILIGHEIDSWAARSCHU
WINGEN
Heel jonge (0-3 jaar) en jonge
kinderen (3-8 jaar) dienen op
afstand van het apparaat
gehouden te worden, tenzij ze
onder voortdurend toezicht
staan.
Kinderen vanaf 8 jaar en
personen met verminderde
fysieke, sensorische of mentale
vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis, mogen dit
apparaat gebruiken indien ze
onder toezicht staan of
instructies hebben ontvangen
over veilig gebruik en de
mogelijke gevaren ervan
begrijpen. Kinderen mogen niet
spelen met het apparaat. De
reiniging en het onderhoud
mogen niet door kinderen
worden uitgevoerd zonder
toezicht.
WAARSCHUWING: Het
apparaat en de toegankelijke
onderdelen worden heet tijdens
het gebruik. Kinderen jonger
dan 8 jaar moeten uit de buurt
van het apparaat worden
gehouden, tenzij er voortdurend
toezicht is.
WAARSCHUWING: Raak de
verwarmingselementen of de
binnenkant niet aan, omdat dit
letsel kan veroorzaken.
Laat het apparaat nooit
onbewaakt achter tijdens het
droogproces van gerechten.
Wanneer het apparaat geschikt
is voor het gebruik van een
sonde gebruik dan uitsluitend
de gaarthermometer die voor
deze oven wordt aanbevolen.
Houd kleding of andere
brandbare materialen uit de
buurt van het apparaat tot alle
onderdelen van het apparaat
helemaal zijn afgekoeld.
Oververhit vet of oververhitte
olie vat gemakkelijk vlam. Houd
de bereiding van gerechten met
veel vet, olie of wanneer er
alcohol (bijv. rum, cognac, wijn)
wordt toegevoegd altijd in de
gaten, er kan brandgevaar zijn.
Gebruik ovenwanten om
schalen en accessoires uit de
oven te halen, en let erop dat u
de verwarmingselementen niet
aanraakt.
Open de deur na afloop van de
bereiding voorzichtig, en laat de
warme lucht of de damp
geleidelijk ontsnappen voordat
u het gerecht uit het apparaat
haalt.
De ventilatieroosters voor
warme lucht aan de voorkant
van de oven mogen niet
geblokkeerd worden.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: Het apparaat is
niet geschikt voor
inwerkingstelling met een
externe timer of afzonderlijk
systeem met afstandsbediening.
Het apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk,
niet professioneel gebruik.
Gebruik het apparaat niet
buiten.
Geen ontplofbare brandbare
stoffen zoals spuitbussen
opslaan en geen benzine of
andere brandbare materialen
gebruiken in of in de buurt van
het apparaat: er kan brand
ontstaan als het apparaat per
ongeluk wordt ingeschakeld.
Elk ander gebruik is verboden
(bijv. het verwarmen van
kamers).
INSTALLATIE
Het apparaat moet gehanteerd
en geïnstalleerd worden door
twee of meer personen. Gebruik
beschermende handschoenen
bij het uitpakken en installeren
van het apparaat.
Installaties en reparaties moeten
worden uitgevoerd door een
gespecialiseerd monteur,
volgens de instructies van de
fabrikant en in
overeenstemming met de
plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
Repareer of vervang geen enkel
onderdeel van het apparaat,
behalve als dit expliciet
aangegeven wordt in de
gebruikershandleiding.
De installatie mag niet door
kinderen worden uitgevoerd.
Tijdens het installeren moeten
kinderen er vandaan worden
gehouden.
Houd, tijdens en na de
installatie, het
verpakkingsmateriaal (plastic
zakken, onderdelen van
polystyreen, enz.) buiten het
bereik van kinderen.
Controleer na het uitpakken van
het apparaat of het tijdens het
transport geen beschadigingen
heeft opgelopen. Neem in geval
van twijfel contact op met uw
leverancier of de dichtstbijzijnde
Whirlpool Consumentenservice.
Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het
elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden
uitvoert.
Zorg er tijdens de installatie voor
dat het apparaat het netsnoer
niet beschadigt.
Het apparaat alleen activeren als
de installatie is voltooid.
NL
5
Het onderste gedeelte van het
apparaat mag niet meer
toegankelijk zijn na de installatie.
Voer eerst alle
zaagwerkzaamheden uit en
verwijder nauwgezet alle
spaanders en zaagresten
voordat u het apparaat plaatst.
De minimale opening tussen het
werkblad en de bovenkant van
de oven mag niet geblokkeerd
worden.
Haal de oven pas voor de
installatie van de piepschuim
bodem.
Installeer het apparaat niet
achter een decoratieve deur
- Brandgevaar.
ELEKTRISCHE
WAARSCHUWINGEN
Om ervoor te zorgen dat de
installatie voldoet aan de
geldende
veiligheidsvoorschriften moet er
een multipolaire schakelaar met
een afstand van minstens 3 mm
worden gebruikt en moet het
apparaat geaard worden.
Vervang een beschadigde
stroomkabel door een
soortgelijk exemplaar. De
stroomkabel mag uitsluitend
vervangen worden door een
gespecialiseerd monteur,
volgens de instructies van de
fabrikant en in
overeenstemming met de
geldende
veiligheidsvoorschriften. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen
door de stekker uit het
stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die
bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst
conform de nationale
veiligheidsnormen voor
elektriciteit.
Het typeplaatje bevindt zich op
de voorrand van de oven en is
zichtbaar wanneer de ovendeur
openstaat.
Wend u tot een erkend
servicecentrum indien de
stroomkabel vervangen moet
worden.
Als de bijgeleverde stekker niet
geschikt is voor uw stopcontact,
neem dan contact op met een
erkende monteur.
De stroomkabel moet lang
genoeg zijn om het apparaat,
nadat dit is ingebouwd in het
meubel, te kunnen aansluiten
op het stopcontact van de
netvoeding. Niet aan de
stroomkabel trekken.
Gebruik geen verlengkabels,
meervoudige stopcontacten of
adapters.
Gebruik het apparaat niet als het
netsnoer of de stekker
beschadigd is, als het apparaat
niet goed werkt of als het
beschadigd of gevallen is. Houd
het snoer uit de buurt van hete
oppervlakken.
Als de installatie voltooid is,
mogen de elektrische
onderdelen niet meer
toegankelijk zijn voor de
gebruiker.
Raak het apparaat niet aan met
vochtige lichaamsdelen en
gebruik het niet op blote
voeten.
REINIGEN EN ONDERHOUD
Gebruik geen stoomreinigers.
WAARSCHUWING: Verzeker u
ervan dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u het
lampje vervangt om het risico
van een elektrische schok te
voorkomen.
Gebruik geen schurende
reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers voor het
reinigen van de deurruit van het
apparaat, aangezien het glas
daardoor bekrast kan raken,
waardoor het kan breken.
Draag bij reiniging en
onderhoud beschermende
handschoenen.
Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het
elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld, voordat u reinigings-
of onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
6
MILIEUTIPS
AFVOEREN VAN
VERPAKKINGSMATERIAAL
De verpakking kan volledig
gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool wordt aangegeven
. De diverse onderdelen van de
verpakking mogen daarom niet bij
het gewone huisvuil worden
weggegooid, maar moeten worden
afgevoerd volgens de plaatselijke
voorschriften.
AFVALVERWERKING
VAN HUISHOUDELIJKE
APPARATEN
Bij het afdanken van het apparaat
dient u het onbruikbaar te maken
door de stroomkabel af te snijden en
de deuren en schappen (indien
aanwezig) te verwijderen zodat
kinderen niet in het apparaat kunnen
klauteren en vast komen te zitten.
Dit apparaat is vervaardigd van
recyclebaar
of herbruikbaar
materiaal. Dank het apparaat af in
overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor
afvalverwerking.
Voor meer informatie over
behandeling, terugwinning en
recycling van dit apparaat kunt u
contact opnemen met uw plaatselijke
instantie, de vuilnisophaaldienst of de
winkel waar u dit product hebt
gekocht.
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
Richtlijn 2012/19/EU inzake
Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product
op de juiste manier als afval wordt
verwerkt, helpt u mogelijke
schadelijke gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid te voorkomen,
die veroorzaakt zouden kunnen
worden door onjuiste verwerking van
dit product als afval.
Het symbool
op het product of
op de begeleidende documentatie
geeft aan dat dit apparaat niet als
huishoudelijk afval behandeld mag
worden, maar dat het ingeleverd
moet worden bij een speciaal
inzamelingscentrum voor de recycling
van elektrische en elektronische
apparatuur.
TIPS OM ENERGIE TE
BESPAREN
Verwarm de oven alleen voor als dit
speciaal wordt vermeld in de
bereidingstabel of in het recept.
Gebruik donkere, zwart gelakte of
geëmailleerde bakvormen, omdat
deze de warme beter opnemen.
CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat is ontworpen,
vervaardigd en gedistribueerd in
overeenstemming met de
voorschriften van de Europese
richtlijnen:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU en
RoHS 2011/65/EU.
Dit apparaat is bedoeld om in
aanraking te komen met
levensmiddelen en is in
overeenstemming met de Europese
Richtlijn (
) nr.1935/2004.
Dit Apparaat voldoet aan de vereisten
voor ecologisch ontwerp van de
Europese verordeningen nr. 65/2014,
en nr. 66/2014 in overeenstemming
met de Europese norm EN 60350-1.
NL
7
PRODUCTBESCHRIJVING
Gids voor Gebruik en Verzorging
Let op:
Tijdens de bereiding kan de koelventilator tijdelijk ingeschakeld worden om het energieverbruik te verminderen.
Na afloop van de bereiding, nadat de oven is uitgeschakeld, kan de koelventilator nog een tijdje blijven werken.
Wanneer de ovendeur tijdens de bereiding wordt geopend, worden de verwarmingselementen uitgeschakeld.
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven op
de voorkant van de oven)
5. Deur
6. Bovenste
verwarmingselement/grill
7. Lamp
8. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
9. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar)
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
8
9
7
6
8
BESCHRIJVING VAN DISPLAYS
BEDIENINGSPANEEL
1. LINKER DISPLAY
2. AAN / UIT
Om de oven aan en uit te zetten
en om een actieve functie op elk
gewenst moment te stoppen.
3. TERUG
Om bij het configureren van de
instellingen terug te keren naar het
vorige menu.
4. TEMPERATUUR
Om de temperatuur in te stellen.
5. KNOP
Om menu-items te selecteren of
de instellingen van een functie te
wijzigen.
6. START
Voor het starten van de functies
en de bevestiging van de
instellingen..
7. TIJ D
Voor het instellen of wijzigen van
de tijd en het aanpassen van de
bereidingstijd.
8. BEVESTIG
Voor het bevestigen van een item
dat u hebt geselecteerd of van de
instellingen van een functie.
9. RECHTER DISPLAY
1 2 5 6 93 4 7 8
1. Automatische functie
2. Conventionele functie
3. Grill functie
4. Speciale functies
5. Convectiebakken functie
6. Hete lucht functie
1
2
5
46
3
1
4
3
5
6
2
1. Groep automatische functies
2. Meeteenheid temperatuur
3. Tijdopties
(duur, uitstel van start)
4. Digitale display
(geeft bijvoorbeeld het volgende
weer: de klok, alle functiewaarden
of instellingen)
5. Groep speciale functies
6. Aanduiding van
voorverwarmingsfase
LINKER DISPLAY
RECHTER DISPLAY
NL
9
ACCESSOIRES
ROOSTER OPVANGBAK BAKPLAAT SCHUIFRAILS
Om voedsel te bereiden
of als draagrooster voor
pannen, cakevormen en
ander ovenvast kookgerei.
Voor gebruik als ovenschaal
voor de bereiding van vlees,
vis, groenten, focaccia, enz.
of om het bakjus op te
vangen wanneer geplaatst
onder het rooster.
Kan gebruikt worden voor
het bereiden van brood
of gebak, maar ook voor
gegrild vlees, vis in folie, etc.
Hiermee kunnen accessoires
gemakkelijker in de oven
worden geplaatst en uit de
oven worden gehaald.
Het aantal accessoires is afhankelijk van het aangeschafte model.
Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere, niet bijgeleverde, accessoires aanschaffen.
1. Schuif het rooster horizontaal over de geleiders
en zorg ervoor dat de zijde met de geheven rand naar
boven gericht is.
2. Andere accessoires, zoals de opvangbak en de
bakplaat, worden op dezelfde wijze als het rooster
horizontaal in de oven geschoven.
PLAATSEN VAN HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES
10
1. De zijroosters kunnen uitgerust zijn met twee
stelschroeven voor een optimale stabiliteit.
2. Verwijder de schroeven aan weerszijden met
behulp van een muntstuk of een gereedschap.
3. Om de roostergeleiders te verwijderen, tilt u de
geleiders (1) op en daarna trekt u het onderste deel
voorzichtig uit de zitting (2): de roostergeleiders
kunnen nu verwijderd worden.
2
1
4. Om de geleiders opnieuw te plaatsen, moeten ze
eerst terug in hun bovenste zitting worden geplaatst.
5. Houd ze rechtop, schuif ze in de ovenruimte.
6. Laat ze in de juiste positie in de onderste zitting
zakken. Monteer de stelschroeven terug.
VERWIJDER EN HERPLAATS DE ZIJROOSTERS
NL
11
Let op: De schuifrails kunnen reeds gemonteerd zijn op
de geleiders: om ze te verwijderen, trek naar buiten toe na
eerst de onderste clip vrij te geven.
Verwijder de roostergeleiders.
1. Verwijder het beschermende plastic van de
schuifrails.
2. Bevestig de bovenste klem van de rail naar de
roostergeleider en schuif deze zo ver mogelijk. (fig. A);
duw de andere klem naar beneden op zijn plaats.
3. Om de geleider vast te zetten de onderkant van
de klem stevig tegen de roostergeleider drukken.
Zorg ervoor dat de lopers vrij kunnen bewegen.
4. Herhaal deze stappen bij de andere
roostergeleider op hetzelfde niveau. De schuifrails
kunnen op elk niveau worden gemonteerd.
5. Plaats de roostergeleiders terug.
6. Laat de accessoires tegen de roostergeleiders
rusten.
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN
12
AUTOMATISCHE FUNCTIES
STOOFSCHOTELS
De functie selecteert automatisch de
beste bereidingswijze en -temperatuur voor elke
bereiding met pasta (lasagne, cannelloni, enz.).
De temperatuur kan binnen een gegeven bereik
gewijzigd worden en perfect aangepast worden
aan verschillende recepten en persoonlijke smaken.
Gebruik steunhoogte 3. De oven hoeft niet
voorverwarmd te worden.
VLEES
De functie selecteert automatisch de beste
bereidingswijze en -temperatuur voor het braden
van elk soort vlees (gevogelte, rundvlees, kalfsvlees,
varkensvlees, lamsvlees, enz.).
De temperatuur kan binnen een gegeven bereik
gewijzigd worden en perfect aangepast worden
aan verschillende recepten en persoonlijke smaken.
Deze functie maakt gebruik van discontinue, delicate
ventilatorhulp, waardoor overmatig drogen van
voedsel wordt voorkomen. Gebruik steunhoogte 3.
De oven hoeft niet voorverwarmd te worden vóór de
bereiding.
MAXI COOKING
De functie selecteert automatisch de beste
bereidingswijze en -temperatuur voor de bereiding
van grote stukken vlees (meer dan 2,5 kg).
Aanbevolen wordt om het vlees tijdens de bereiding
om te keren om een gelijkmatige bruining aan beide
kanten te verkrijgen. Het verdient de voorkeur het
vlees zo nu en dan vochtig te maken om het niet te
erg te laten uitdrogen.
Gebruik de 1e of 2e steunhoogte, afhankelijk
van de grootte van het vlees. De oven hoeft niet
voorverwarmd te worden vóór de bereiding.
BROOD
De functie selecteert automatisch de
beste bereidingswijze en -temperatuur voor de
bereiding van elk type brood (baguettes, broodjes,
sandwiches, enz.). De temperatuur kan binnen
een gegeven bereik gewijzigd worden en perfect
aangepast worden aan verschillende recepten en
persoonlijke smaken. Gebruik de tweede of derde
steunhoogte. De oven hoeft niet voorverwarmd te
worden.
PIZZA
De functie selecteert automatisch de
beste bereidingswijze en -temperatuur voor de
bereiding van elk type pizza (pizza met dunne
bodem, thuisgemaakte pizza, focaccia, enz.). De
temperatuur kan binnen een gegeven bereik
gewijzigd worden en perfect aangepast worden
aan verschillende recepten en persoonlijke smaken.
Gebruik de tweede steunhoogte. De oven hoeft niet
voorverwarmd te worden.
GEBAK EN TAARTEN
De functie selecteert automatisch de beste
bereidingswijze en -temperatuur voor de bereiding
van elke soort zoete ovenproducten (koekjes, cake,
vruchtentaart, enz.). De temperatuur kan binnen
een gegeven bereik gewijzigd worden en perfect
aangepast worden aan verschillende recepten en
persoonlijke smaken. Gebruik de tweede of derde
steunhoogte. De oven hoeft niet voorverwarmd te
worden.
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte. Gebruik steunhoogte 3.
Gebruik voor het bereiden van pizza's, hartige
taarten en zoete taarten met een vloeibare vulling
de eerste of tweede steunhoogte.
Verwarm de oven voor alvorens de te bereiden
gerechten erin te plaatsen.
GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiesen en
worstjes, gratineren van groenten of om brood te
roosteren.
Aanbevolen wordt om het gerecht op de vierde of
vijfde steunhoogte te zetten. Voor het grillen van
vlees wordt geadviseerd de opvangbak te gebruiken
om het braadvet op te vangen: Plaats de bak op één
van de niveaus onder het rooster en voeg 500 ml
drinkwater toe.
De oven hoeft niet voorverwarmd te worden.
Tijdens de bereiding moet de deur van de oven dicht
blijven.
HETE LUCHT
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op verschillende steunhoogtes (maximaal
drie) die dezelfde bereidingstemperatuur hebben.
Met deze functie worden er geen geuren van het
ene naar het andere gerecht overgebracht. Gebruik
de derde steunhoogte voor bereidingen op één
steunhoogte, de eerste en vierde steunhoogte voor
bereidingen op twee steunhoogtes en de eerste,
derde en vijfde steunhoogte voor bereidingen op
drie steunhoogtes.
Wacht tot het einde van de voorverwarming
alvorens het voedsel in de oven te plaatsen.
CONVECTIEBAKKEN
Vlees en taarten met vloeibare vulling (hartig
of zoet) bereiden op een steunhoogte. Gebruik
steunhoogte 3. Verwarm de oven eerst voor.
FUNCTIES
NL
13
* Functie gebruikt als referentie voor de verklaring van energie-
efficiëntie in overeenstemming met Verordening (EU) nr.
65/2014
SPECIALE FUNCTIES
SNEL VOORVERWARMEN
Om de oven snel voor te verwarmen. Om
de oven snel voor te verwarmen. Op het eind
van de voorverwarmingsfase selecteert de oven
automatisch de statische functie. Wacht tot het
einde van de voorverwarming alvorens het voedsel
in de oven te plaatsen.
TURBO GRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Zet het vlees op
de middelste steunhoogtes. Er wordt geadviseerd
de bakplaat te gebruiken om het braadvet op
te vangen: Plaats de opvangbak op de eerste of
tweede steunhoogte en giet er ongeveer een halve
liter water in. De oven hoeft niet voorverwarmd te
worden. Tijdens de bereiding moet de deur van de
oven dicht blijven.
ECO HETELUCHT*
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één
steunhoogte bereiden. Door zachte, intermitterende
luchtcirculatie wordt voorkomen dat het voedsel
teveel uitdroogt. Tijdens het gebruik van deze ECO-
functie blijft de verlichting tijdens de bereiding uit.
Voor het gebruik van de ECO-cyclus en daardoor een
optimaler stroomverbruik, mag de oven niet eerder
worden geopend dan dat het voedsel volledig
bereid is.
WARMHOUDEN
Voor het warm en krokant houden van
zojuist bereide gerechten (bijv.: vlees, gefrituurde
gerechten, ovenschotels). Plaats het voedsel op de
middelste steunhoogte.
RIJZEN
Om zoet of hartig deeg goed te laten rijzen.
Zet het deeg op de tweede steunhoogte. De oven
hoeft niet voorverwarmd te worden. Om de kwaliteit
van het rijzen niet in gevaar te brengen, de functie
niet inschakelen als de oven nog heet is na een
bereidingscyclus.
DIAMOND CLEAN
Door de werking van de waterdamp die tijdens
deze speciale reinigingscyclus op lage temperatuur
vrijkomt kunnen vuil en voedselresten gemakkelijk
worden verwijderd. Giet 200 ml drinkwater op de
bodem van de oven en schakel de functie alleen in
wanneer de oven koud is.
14
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN
GEBRUIK VAN
DE OVEN
Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig voordat u het product gebruikt
1. DE TIJD REGELEN
Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer
aan zet.
Op het display gaan de twee cijfers die het uur
aangeven knipperen: Draai aan de knop om het uur in
te stellen en druk op
om te bevestigen.
Op het display gaan de twee cijfers die de minuten
aangeven knipperen. Draai aan de knop om
de minuten in te stellen en druk op
om te
bevestigen.
Let op: Om het uur later te veranderen wanneer de oven uit
staat houdt u tenminste één seconde lang ingedrukt en
herhaalt u de bovenstaande stappen.
Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd
mogelijk opnieuw instellen.
2. INSTELLINGEN
De meeteenheid, temperatuur (°C) en nominale
stroom (16 A) kan eventueel worden gewijzigd.
Wanneer de oven uit staat houdt u
tenminste 5
seconden lang ingedrukt.
Draai aan de selectieknop om de gewenste
meeteenheid te selecteren, druk daarna op
om te
bevestigen.
Draai aan de selectieknop om de nominale stroom te
selecteren, druk daarna op
om te bevestigen.
Let op: De oven is geprogrammeerd voor het verbruik van
een niveau van elektrische stroom dat compatibel is met een
thuisnetwerk dat een kwalificatie van meer dan 3 kW (16 A)
heeft: Als uw huishouden een lager energieverbruik gebruikt,
moet u deze waarde (13 A) verlagen.
3. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen
normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden
we daarom aan om de lege oven te verwarmen, om
alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 200 °C gedurende ongeveer
één uur, ideaal met behulp van een functie met
luchtcirculatie (bijvoorbeeld "Hete lucht" of
"Convectiebakken").
Volg de instructies voor de correcte instelling van de
functie.
Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste
gebruik van het apparaat.
NL
15
DAGELIJKS GEBRUIK
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Als de oven uitgeschakeld is wordt alleen de tijd op
het display weergegeven. Druk op
om de oven in
te schakelen.
Draai aan de knop om de hoofdfuncties op het linker
display te bekijken. Selecteer een functie en druk op
.
Kies voor het selecteren van een subfunctie (indien
aanwezig) de hoofdfunctie en druk daarna op
om
te bevestigen en ga naar het functiemenu.
Draai aan de knop om de subfuncties op het rechter
display te bekijken. Selecteer een functie en druk op
om te bevestigen.
2. DE FUNCTIE INSTELLEN
Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt
u de instellingen wijzigen.
Op het display verschijnen de instellingen die in de
juiste volgorde kunnen worden gewijzigd.
TEMPERATUUR/GRILLNIVEAU
Wanneer het °C/°F pictogram knippert op het display
draai dan aan de knop om de waarde te veranderen,
druk daarna op
om te bevestigen en ga verder
met het wijzigen van de instellingen die volgen
(indien mogelijk).
U kunt tegelijkertijd ook het grillniveau instellen (3 =
hoog, 2 = gemiddeld, 1 = laag).
Let op: Zodra de functie is gestart kunt u de temperatuur
of het grillniveau wijzigen door op te drukken of
rechtstreeks aan de knop te draaien.
DUUR
Wanneer het symbool knippert op de display,
gebruik de instelknop om de gewenste bereidingstijd
in te stellen en druk dan op
om te bevestigen.
Wanneer u de bereiding handmatig wilt beheren
hoeft u geen bereidingstijd in te stellen: Druk op
om te bevestigen en de functie te starten.
In dit geval kunt u niet het einde van de bereidingstijd
instellen door een uitgestelde start te programmeren.
Let op: U kunt de bereidingstijd die al tijdens de bereiding is
ingesteld, door op te drukken: Draai aan de knop om het
uur te wijzigen en druk op om te bevestigen.
INSTELLEN VAN EINDE BEREIDING/
UITGESTELDE START
Bij veel functies kunt u, nadat u een bereidingstijd
hebt ingesteld het starten van de functie uitstellen
door het programmeren van de eindtijd.
Wanneer de eindtijd gewijzigd kan worden wordt
op het display weergegeven wanneer de functie
afgelopen zou moeten zijn, terwijl het
pictogram
knippert.
Draai eventueel aan de knop om de gewenste eindtijd
van de bereiding in te stellen en druk dan op
om
te bevestigen en de functie te starten.
Zet het voedsel in de oven en sluit de deur: De functie
start automatisch na een tijdsperiode die berekend
is om de bereiding te laten eindigen op het uur dat u
gekozen hebt.
Let op: Wanneer er een uitgestelde bereidingsstarttijd wordt
geprogrammeerd wordt de voorverwarmingsfase van de
oven uitgeschakeld. De oven zal de gewenste temperatuur
geleidelijk bereiken, wat betekent dat de bereidingstijden
iets langer zijn dan in de bereidingstabel staat vermeld.
Tijdens de wachttijd kunt u de knop gebruiken om de
geprogrammeerde eindtijd te wijzigen.
Druk op
of voor het wijzigen van de instellingen
voor temperatuur en bereidingstijd. Druk op om te
bevestigen wanneer het klaar is.
16
3. DE FUNCTIE INSCHAKELEN
Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt,
druk op
om de functie te activeren.
U kunt op elk gewenst moment
ingedrukt
houden om de functie die momenteel actief is te
onderbreken.
4. VOORVERWARMEN
Een aantal functies hebben een fase voor het
voorverwarmen van de oven: Zodra de functie is
begonnen wordt op het display aangegeven dat de
voorverwarmingsfase is ingeschakeld.
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont de
display dat de oven de ingestelde temperatuur
bereikt heeft.
Open nu de deur open, plaats het voedsel in de oven,
sluit de deur en start het bereiden door
in te
drukken.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase
van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect
hebben op het uiteindelijk resultaat van de bereiding.
Wanneer de deur tijdens de voorverwarmingsfase wordt
geopend zal het onderbreken worden onderbroken.
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase.
De door u gewenste temperatuur kan altijd met behulp van
de knop worden gewijzigd.
5. EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op het display wordt
aangegeven dat de bereiding klaar is.
Voor het verlengen van de bereidingstijd zonder de
instellingen te veranderen draait u aan de knop om
een nieuwe bereidingstijd in te stellen en drukt u op
.
. AUTOMATISCHE FUNCTIES
HERSTEL TEMPERATUUR
Wanneer tijdens een bereidingscyclus de
oventemperatuur daalt omdat de deur is geopend
wordt er voor het herstellen van de originele
temperatuur een speciale functie ingeschakeld.
Tijdens het herstel van de temperatuur geeft
het display een “slang-animatie” weer totdat de
ingestelde temperatuur is bereikt.
Wanneer er een geprogrammeerde bereidingscyclus
aan de gang is wordt de bereidingstijd verlengd,
afhankelijk van hoe lang de deur was geopend, voor
het verkrijgen van de beste resultaten.
. SPECIALE FUNCTIES
DIAMOND CLEAN
Om de functie “Diamond Clean” te activeren, giet 200
ml water op de bodem van de ovenruimte wanneer
de oven koud is en sluit de ovendeur.
Gebruik de speciale functies
: draai aan de knop om
te selecteren op het menu en druk dan op om
te bevestigen.
Druk op
om de reinigingscyclus onmiddellijk te
starten of druk op
om de eindtijd/uitgestelde
start in te stellen.
Verwijder na de cyclus, nadat de oven afgekoeld is, al
het resterende water in de oven en begin schoon te
maken met een spons die met heet water vochtig is
gemaakt (de reiniging is mogelijk niet effectief indien
dit niet binnen 15 minuten gebeurt).
Let op: De duur en temperatuur van de reinigingscyclus
kunnen niet ingesteld worden.
. VERGRENDELING
Om de toetsen te vergrendelen houdt u
tenminste 5 seconden lang ingedrukt.
Doe dit opnieuw om de toetsen vrij te geven.
Let op: Het toetsenbord kan ook tijdens de bereiding worden
vergrendeld.
Om veiligheidsredenen kan de functie om het even wanneer
uitgeschakeld worden door in te drukken.
NL
17
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABEL
De tabel geeft een overzicht van de beste functie,
accessoires en het niveau voor het bereiden van
verschillende soorten gerechten. De bereidingstijden
gelden vanaf het moment dat het gerecht in de oven
wordt gezet, zonder de voorverwarmingstijd (indien
nodig).
De bereidingstemperaturen zijn bij benadering en zijn
afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en het type
accessoire dat wordt gebruikt.
Gebruik eerst de laagste aanbevolen waarden. Als de
bereiding niet naar wens is, kunt u hogere waarden
gebruiken.
Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires
te gebruiken en indien mogelijk taartvormen en
bakplaten van donker metaal. U kunt ook vuurvaste
of aardewerk pannen en accessoires gebruiken; de
bereidingstijden zijn dan iets langer.
HET TEGELIJKERTIJD BEREIDEN VAN
VERSCHILLENDE GERECHTEN
Met de functie "Hete Lucht" kunt u verschillende
gerechten (zoals vis en groenten) gelijktijdig op
verschillende steunhoogtes bereiden.
Haal de gerechten die klaar zijn uit de oven en laat
de gerechten die meer tijd nodig hebben in de oven
staan.
DESSERT
Bak fijn gebak met de statische functie op één
steunhoogte.
Gebruik taartvormen van donker metaal en zet deze
altijd op het bijgeleverde rooster.
Voor bereiding op meerdere steunhoogtes selecteert
u de functie Hete Lucht en zet u de taartvormen op
verschillende steunhoogtes, zodat de lucht goed kan
circuleren.
Om te controleren of de taart gaar is steekt u een
houten prikker in het midden van de taart. Als de
prikker er droog uitkomt, is de taart klaar.
Als u taartvormen met antiaanbaklaag gebruikt,
vet dan niet de randen in, omdat het dessert dan
mogelijk niet goed rijst aan de zijkanten.
Als het gebak “opzwelt” tijdens het bakken, gebruik
dan de volgende keer een lagere temperatuur,
verminder bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht of
meng het beslag voorzichtiger.
Gebruik voor taarten met vochtige vulling (kwarktaart
of vruchtentaarten) de functie “Convectiebakken”.
Als de bodem van de taart te vochtig blijft, zet de
taart dan op een lager niveau en bestrooi de bodem
met paneermeel of verkruimelde koekjes voordat u
de vulling erin schenkt.
PIZZA
Vet de pizzavorm licht in voor een knapperige bodem.
Verdeel na twee derde van de bereidingsduur de
mozzarella over de pizza.
RIJZEN
Dek het deeg altijd af met een vochtige doek voordat
u het in de oven legt.
Deze functie verkort de rijstijd met ongeveer een
derde, vergeleken met rijzen op kamertemperatuur
(20-25°C).
De rijstijd voor een pizza is ongeveer één uur voor 1
kg deeg.
VLEES
U kunt elke soort ovenschaal of vuurvaste schaal
gebruiken die geschikt is voor de afmetingen van het
vlees.
Schenk bij gebraden vlees bij voorkeur wat bouillon
in de schaal, waardoor het vlees tijdens de bereiding
vochtig wordt gehouden en meer smaak krijgt.
Laat het gebraden vlees na afloop van de bereiding
10-15 min. in de oven rusten, of dek het af met
aluminiumfolie.
Als u stukken vlees wilt grillen, kies dan stukken
met een gelijke dikte, zodat het vlees gelijkmatig
gaar wordt. Zeer dikke stukken vlees hebben een
langere bereidingsduur. Zet het rooster op een
lagere steunhoogte om te voorkomen dat de korst
verbrandt. Draai het vlees om na tweederde van de
bereidingsduur.
Plaats een opvangbak met een halve liter water direct
onder het rooster waarop u het vlees heeft gelegd,
om het bakvet op te vangen. Vul indien nodig bij met
water tijdens het grillen.
NUTTIGE TIPS
18
BEREIDINGSTABEL
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR
(Min.)
STEUNHOOGTE EN
ACCESSOIRES
Luchtig gebak
- 160 - 180 30 - 90
2/3
Ja 160 - 180 30 - 90
4
1
Gevulde taarten
(cheesecake, strudel, appeltaart)
- 160 – 200 30 - 85
3
Ja 160 - 200 35 - 90
4
1
Koekjes / taartjes
- 170 – 180 15 - 45
3
Ja 160 - 170 20 - 45
4
1
Ja 160 - 170 20 - 45 ***
5
3
1
Soesjes
- 180 - 200 30 - 40
3
Ja 180 - 190 35 - 45
4
1
Ja 180 - 190 35 - 45 ***
5
3
1
Meringues
Ja 90 110 - 150
3
Ja 90 130 - 150
4
1
Ja 90 140 - 160 ***
5
3 1
Pizza (Dun, dik, focaccia
- 220 - 250 20 - 40
2
Ja 220 - 240 20 - 40
4
1
Ja 220 - 240 25 - 50 ***
5
3 1
Heel brood 0,5 kg - 180 - 220 50 - 70
2
Broodjes - 180 - 220 30 - 50
2
Brood Ja 180 - 200 30 - 60
4
1
Diepvriespizza's
- 250 10 - 20
2
Ja 250 10 - 20
4
1
Hartige taarten
( groentetaart, quiche)
Ja 180 - 190 45 - 60
2
Ja 180 - 190 45 - 60
4
1
Ja 180 - 190 45 - 70 ***
5
3 1
Pasteitjes / bladerdeeghapjes
Ja 190 - 200 20 - 30
3
Ja 180 - 190 20 - 40
4
1
Ja 180 - 190 20 - 40 ***
5
3 1
Lasagne/Hartige taartjes - 190 - 200 40 - 65
3
Gebakken Pasta/Cannelloni - 190 - 200 25 - 45
3
NL
19
FUNCTIES
Conventioneel Grill Turbo Grill Hete lucht Convectiebakken Eco HeteLucht
AUTOMATISCHE
FUNCTIES
Stoofschotels Gebraden vlees Maxi Cooking Brood Pizza Gebak / Taarten
ACCESSOIRES
Rooster
Ovenschaal of taartvorm
op het rooster
Opvangbak / Bakplaat
of ovenschaal op rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Opvangbak met
500 ml water
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
TEMPERATUUR
(°C)
DUUR
(Min.)
STEUNHOOGTE EN
ACCESSOIRES
Lamsvlees / kalfsvlees / rundvlees /
varkensvlees
1 kg
- 190 - 200 60 - 90
3
Gebraden varkensvlees met korst
2 kg
- 170 110 - 150
2
Kip / Konijn / Eend 1 kg - 200 - 230 50 - 80 **
3
Kalkoen/Gans 3 kg - 190 - 200 90 - 150
2
Vis uit de oven/in folie (filet, heel) Ja 180 - 200 40 - 60
3
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes, aubergines)
Ja 180 - 200 50 - 60
2
Toast - 3 (hoog) 3 - 6
5
Visfilet/moten vis - 2 (midden) 20 - 30 *
4
3
Worstjes / Kebab /
Spareribs / Hamburgers
-
2 - 3
(gemiddeld -
hoog)
15 - 30 *
5
4
Gebraden kip 1 1,3 kg - 2 (midden) 55 - 70 **
2
1
Rosbief rosé 1 kg - 2 (midden) 35 - 50 **
3
Lamsbout / schenkel - 2 (midden) 60 - 90 **
3
Geb. aardappelen - 2 (midden) 35 - 55 **
3
Gegratin. groenten - 3 (hoog) 10 - 25
3
Lasagne en vlees Ja 200 50 - 100 ***
4
1
Vlees en aardappelen Ja 200 45 - 100 ***
4
1
Vis & Groenten Ja 180 30 - 50 ***
4
1
Complete maaltijd: Vruchtentaart
(niveau 5) / lasagne(niveau 3) /
vlees
(niveau 1)
Ja 190 40 - 120 ***
5
3 1
Gevulde braadstukken - 200 80 - 120 ***
3
Gesneden vlees
(konijn, kip, lam)
- 200 50 - 100 ***
3
* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.
** Draai het voedsel na tweederde van de bereidingstijd om
(indien nodig).
*** Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende
tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de
oven worden verwijderd.
20
GETESTE RECEPTEN
Opgesteld voor de certificeringsinstanties, volgens de norm IEC 60350-1
RECEPT FUNCTIE
VOORVER-
WARMEN
steun-
hoogte
TEMP. (°C DUUR (Min.) ACCESSOIRES* EN OPMERKINGEN
Koekjes van
kruimeldeeg
- 3 150 35 - 50 Opvangbak / bakplaat
Ja 3 150 25 - 40 Opvangbak / bakplaat
Ja 1 - 4 150 25 - 35
Steunhoogte 4: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak/
bakplaat
Kleine taartjes
(Small cakes)
- 3 170 25 - 35 Opvangbak / bakplaat
Ja 3 160 20 - 30 Opvangbak / bakplaat
Ja 1 - 4 160 25 - 35
Steunhoogte 4: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak/
bakplaat
Cake zonder
vet
- 2 170 30 - 40 Taartvorm op rooster
Ja 2 160 30 - 40 Taartvorm op rooster
Ja 1 - 4 160 35 - 45
Steunhoogte 4: taartvorm op
rooster
Steunhoogte 1: taartvorm op
rooster
2 appeltaarten
- 2 185 70 - 90 Taartvorm op rooster
Ja 2 175 70 - 90 Taartvorm op rooster
Ja 1 - 4 175 75 - 95
Steunhoogte 4: taartvorm op
rooster
Steunhoogte 1: taartvorm op
rooster
Toast
- 5 3 (hoog) 4 - 6 Rooster
Hamburgers
- 5 3 (hoog) 18 - 30
Steunhoogte 5: rooster (draai
het voedsel halverwege de
bereidingstijd om)
Steunhoogte 4: opvangbak met
water
*Als er geen accessoires zijn bijgeleverd kunnen ze
aangeschaft worden bij onze Consumentenservice.
De indicaties in de tabel zijn van toepassing zonder
gebruik van de looprails. Doe de tests zonder deze.
Energiezuinigheidsklasse (volgens de norm IEC
60350-1): gebruik de betreffende tabel om de testen
uit te voeren.
Voorverwarm de lege oven (volgens de norm
IEC 60350-1): test de functies "CONVENTIONEEL",
"HETE LUCHT", "SNELLE VOORVERWARMING" .
Let op: De functie gebak gebruikt alleen de bovenste en de
onderste verwarmingselementen zonder heteluchtcirculatie.
De oven hoeft niet voorverwarmd te worden.
FUNCTIES
Gebak en taarten Convectiebakken Hete lucht Grill
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Bauknecht BIK5 DH8FS2 ES Use & Care

Tüüp
Use & Care
See käsiraamat sobib ka

teistes keeltes