Acme Made HD120 Kasutusjuhend

Kategooria
Föönid
Tüüp
Kasutusjuhend
16
Sissejuhatus
Õnnitleme Teid Acme fööni valimise puhul! Selle toote väljatöötamisel on silmas peetud eelkõige kuivatamise
ja soengutegemise mugavust.
Teie enda huvides soovitame Teil kirjutada üles fööni mudeli täielik number ja kuupäev, millal fööni ostsite,
ning hoida seda infot koos ostutšekiga, garantiikaardiga ja remondialase infoga alles juhuks, kui peaks tekkima
garantiiremondi vajadus.
MÄRKUS: Käesoleva toote tehniliste omaduste (mis on märgitud tootele ja tootepakendile) kindlakstegemiseks
on läbi viidud spetsiaalsed koormustestid. Tavakasutamisel või ka soovitatud lisatarvikute kasutamisel võib
voolutarve olla oluliselt madalam.
Kasutaja hooldusjuhised
Föön on hooldusvaba, see ei vaja määrimist. Fööni töökindluse huvides jälgige, et selle sisse ei satuks mustust.
Ärge blokeerige ega ummistage õhu sisselaskeavasid, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist. Seadmel pole
ühtegi hooldamist vajavat osa; igasuguste remonttööde teostamiseks tuleb pöörduda volitatud edasimüüja või
professionaalse remonditeenuse pakkuja poole. Vältige toitejuhtme keerdu minemist, tõmbamist, painutamist
või umber fööni keeramist. Kui juhet on painutatud või sõlme keeratud, vabastage juhe sõlmest enne kasutamist.
Kui seade pole kasutusel, hoidke seda kuivas ja ohutus ning lastele kättesaamatus kohas.
Olulised ohutusjuhised
Elektriliste seadmete kasutamisel (eriti juhul, kui läheduses viibib lapsi) tuleb alati järgida mõningaid olulisi
ohutusnõudeid, muuhulgas järgmisi nõudeid:
ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED. VÄLTIGE SEADME KOKKUPUUDET VEEGA
OHT – nagu ka enamike teiste elektriseadmete puhul on elektri jõul töötavad osad voolu all isegi siis, kui seade
on välja lülitatud. Elektrilöögist tingitud surma ohu vähendamiseks:
1. Tõmmake fööni juhe alati kohe pärast kasutamist seinapistikust välja.
2. Ärge kasutage fööni vannis või duši all olles.
EE
17
EE
3. Ärge hoidke fööni kohas, kust see võib kraanikaussi või vanni kukkuda või kohtadesse, kust see võidakse
vanni või kraanikaussi tõmmata.
4. Ärge asetage fööni vette ega ühegi teise vedeliku sisse.
5. Kui föön kukub vette, tõmmake toitejuhe koheselt voolupistikust välja. Ärge üritage vettekukkunud fööni
kätte võtta.
HOIATUS – põletushaavade, elektrilöögi, tulekahju ja kehavigastuste ohu vältimiseks:
1. Ärge jätke voolupistikusse ühendatud seadet kunagi järelvalveta.
2. Olge väga tähelepanelikud, kui seadet kasutavad lapsed või invaliidid või kui seadet kasutatakse laste või
invaliidide läheduses.
3. Kasutage fööni vaid ettenähtud eesmärgil vastavalt käesolevas juhendis antud juhistele. Ärge kasutage
lisatarvikuid, mis pole selle fööni tootja soovitatud.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis laske edasimüüjal, hooldustehnikul või mõnel teisel sarnase
kvalikatsiooniga isikul see ohtude vältimiseks välja vahetada.
5. Ärge kasutage fööni, kui toitejuhe või pistikuots on kahjustatud, kui föön ei tööta korrektselt või kui föön
on maha kukkunud, kahjustatud või vette kukkunud. Nimetatud juhtudel viige föön ülevaatamiseks ja
remondiks remondirmasse.
6. Vältige juhtme kokkupuudet kuumade pindadega. Ärge kerige juhet ümber fööni.
7. Ärge blokeerige seadme õhutusavasid ega asetage seadet pehmele pinnale (nt voodile või diivanile),
kus fööni õhutusavad võivad osaliselt kinni kaetud saada. Puhastage õhutusavad sinna sattunud
juustekarvadest, niitidest jmt.
8. Ärge kukutage ega sisestage ühtegi objekti fööni avadesse.
9. Ärge kasutage fööni välitingimustes ega keskkonnas, kus kasutatakse aerosooliga tooteid või manustatakse
hapnikku.
10. Ärge ühendage seda fööni pikendusjuhtmega.
11. Ärge suunake kuuma õhku endale silma ega teistesse kuumatundlikesse piirkondadesse.
12. Fööni lisatarvikud võivad kasutamisel kuumeneda. Laske neil enne käitlemist jahtuda.
13. Ärge toetage töötavat seadet ühelegi pinnale.
14. Seadme kasutamise ajal ärge hoidke käsi õhu sisselaskeavade ees.
15. Täiendava kaitsemeetmena on soovitav kasutada vannitoa vooluvõrgus rikkevoolukaitselülitit (RCD), mis
18
edastab rikke korral mitte suuremat voolu kui 30 mA. Küsige nõu elektrikult.
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC): Acme toode vastab kõigile elektromagnetväljade kohta kehtivatele
standarditele.
Üldine kirjeldus
A – Õhusuunaja
B – Õhu sisselaskeavad
C – Rippsilmus
D – Temperatuurilüliti
Seadme kasutamine
Kuivatamine
1. Veenduge, et toitelüliti on asendis 0.
2. Ühendage juhe seinapistikuga.
3. Valige temperatuurilüliti abil, kas soovite kuivatada juukseid jaheda, sooja või kuuma õhuga.
• Jahe režiim „ * “ on mõeldud peaaegu kuivade juuste kuivatamiseks ning aitab säilitada juuste sära.
• Soe režiim “1” sobib niiskete juuste kuivatamiseks seni, kuni juuksed on peaaegu kuivad.
• Kuuma režiimiga “2” saate kuivatada märgi juukseid väga kiiresti.
4. Kuivatage juuksed harjamislaadsete liigutustega, hoides fööni juustele suhteliselt lähedal.
5. Pärast kuivatamist seadke lüliti asendisse 0 ja tõmmake seinast välja. Enne fööni hoiulepanekut laske sellel 10
kuni 15 minutit jahtuda.
Õhusuunaja:
Õhusuunaja abil saate suunata õhuvoolu otse sellele kammile või harjale, mille abil omale soengut teete.
1. Eelkuivatage juuksed kõrgeima kuumusega. Kuivatamiseks jagage oma juuksed 5 cm laiusteks salkudeks.
Asetage suur ümmargune hari ühe niisuguse salgu juustejuurte kohale.
2. Suunake õhusuunajaga föön 90-kraadise nurga all selle juuksesalgu poole ja liikuge harjaga juustejuurtest
juuksetippude poole. Nüüd seadke föön keskmisse režiimi. Korrake protsessi, et kuivatada valitud salk
EE
19
EE
täielikult enne järgmise salgu juurde liikumist.
3. Lõpuks pöörake juusteotsad alla.
Puhastamine
1. Enne puhastamist tõmmake seadme juhe voolupistikust välja.
2. Eemaldage seadme lisakomponendid enne nende puhastamist.
3. Puhastage seade kuiva riidega.
4. Puhastage lisakomponendid märja lapiga või peske neid vee all.
5. Enne hoiulepanekut laske pestud komponentidel kuivada.
Tõrkeotsing
Minu föön ei tööta
•
Kontrollige seinapistikut, kuhu föön ühendatud on. Võib-olla pole pistikus voolu. Proovige mõni teine seade
samasse pistikusse ühendada, et voolu olemasolus veenduda.
• Kui föön seiskus kuivatamise käigus automaatselt, siis võib põhjuseks olla ülekuumenemine. Tõmmake fööni
juhe seinapistikust välja ja laske föönil paar minutit jahtuda. Puhastage kõik fööni augud ja avad, mis on
blokeeritud juuksekarvadega või muu sarnasega ning proovige fööni uuesti käivitada.
• Fööni toitejuhe võib olla kahjustatud. Tõmmake fööni juhe seinapistikust välja ja kontrollige seda hoolikalt.
Kui juhe on kahjustatud viige seade remonti.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete (WEEE) sumbol
WEEE-sumbol tahendab, et seda toodet ei tohi visata olmejaatmete hulka. Toote oigel korvaldamisel
aitate kaitsta keskkonda. Uksikasjalikuma teabe saamiseks selle toote umbertootlemise kohta poorduge
kohalikku omavalitsusse, jaatmekaitlusettevottesse voi kauplusesse, kust te toote ostsite.
51
EE
Garantiileht www.acme.eu/warranty
Toote nimetus Toote mudel
Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress
Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri)
1. Müügigarantii tähtaeg
Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva
toote müüjalt ostis. Müügigarantii tähtaeg on märgitud
toote pakendile.
2. Garantiitingimused
Garantii kehtib ainult toote ostudokumendi originaali ja
käesoleva garantiilehe esitamisel. Garantiilehele peab olema
märgitud toote mudeli nimetus, toote müügikuupäev,
müüja ärinimi ja aadress.
Kui garantiiaja vältel avastatakse tootel defekt ning kui
seda ei põhjustanud allpool toodud garantii kehtetuks
tunnistamise sätetes märgitud asjaolud, siis kohustub tootja
toote parandama või välja vahetama.
Garantiid ei kohaldata regulaarse kontrolli, hoolduse ja
loomulikul teel kulunud osade remondi või väljavahetamise
suhtes.
Garantiid ei kohaldata juhul, kui kahju või rikked on
põhjustanud
• toote ebaõige installeerimine, ebaõige kasutamine ja/
või tootja esitatud toote kasutamisjuhendite, tehniliste
nõuete või ohutusstandardite eiramine tootega
töötamisel, samuti juhul, kui puudused põhjustas
ebakorrektne ladustamine, toote mahakukkumine või
tugevad löögid;
• korrosioon,muda,vesivõiliiv;
• tootja poolt volitamata teeninduskeskuses sooritatud
remont, parandamine või puhastamine;
• tootele ebasobivate varuosade, tarkvara või
kulumaterjalide paigaldamine;
• õnnetusjuhtumid või juhtumid või mis tahes muud
asjaolud, mis toimusid mitte tootja süül, sh ka äikese, vee,
tulekahju või magnetvälja toime ja ebaõige ventilatsioon;
• juhul kui toode ei vasta konkreetse riigi, mis ei ole ostu
sooritamise riik, standardite või spetsikatsioonide
nõuetele. Mis tahes katse kohandada toodet teiste riikide
tehnilistele nõuetele või ohutusnõuetele tühistab kõik
õigused garantiiteenindusele.
Juhul kui tootel riket ei leita, tasub ostja kõik teeninduskulud.
1 / 1

Acme Made HD120 Kasutusjuhend

Kategooria
Föönid
Tüüp
Kasutusjuhend