Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
TimeCutter ZS 5000 Riding Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3371-701RevB
TimeCutter
®
ZS4200-jaZS5000
-ajoleikkuri
Mallinro:74386—Sarjanro:312000001taisuurempi
Mallinro:74387—Sarjanro:312000001taisuurempi
Joshaluatrekisteröidätuotteentailadatakäyttöoppaantaiosaluettelonveloituksetta,meneosoitteeseen
www.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
Tämäkoneonajettavavaakatasoleikkuri,jokaon
tarkoitettukotikäyttöönasuinalueille.Seontarkoitettu
pääasiassaviheralueidenruohonleikkuuseen.Sitä
eioletarkoitettupensaidenleikkuuseentairuohon
taimuunkasvustonleikkuuseenteidenvarsillaeikä
maatalouskäyttöön.
Tämätuoteonasianmukaisteneurooppalaisten
direktiivienmukainen.Lisätietojaonerillisessä
tuotekohtaisessavaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Johdanto
Luenämätiedothuolellisesti,jottaoppisitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestakäytöstä.
Jostarvitsettietojatuotteista,lisävarusteistatai
lähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidä
tuotteen,voitottaayhteydenToroonsuoraanosoitteessa
www.Toro.com.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosia
tailisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseen
taiToronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteesimalli
jasarjanumerotvalmiiksiesiin.
Kuva1yttäälaitteen
mallijasarjanumeronsijainnin.Kirjoitanumerot
annettuuntilaan.
G014523
1
Kuva1
Istuimenalla
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä
(Kuva2)ilmaiseeuhkaa,jostasaattaaollaseurauksena
vakavatapaturmataijopakuolema,jossuositellut
varotoimenpiteetlaiminlyödään.
Kuva2
1.Varoitusmerkintä.
Lisäksitässäyttöoppaassakäytetäänkahtaseuraavaa
termiätietojenkorostamiseksi.Tärkeääkiinnittää
huomiotamekaanisiinerikoistietoihinjaHuomautus
korostaaerityishuomionansaitseviayleistietoja.
Sisältö
Johdanto......................................................................2
Turvaohjeet..................................................................3
Ajettavienkelaleikkureidenturvallinen
käyttö...............................................................3
Turvallisetyttötavat...........................................3
ToroAjoleikkurienturvallisuus.............................5
Malli74386...........................................................5
Malli74387...........................................................6
Kaltevuuskaavio...................................................7
Turva-jaohjetarrat...............................................8
Laitteenyleiskatsaus...................................................14
Ohjauslaitteet.....................................................15
Käyttö........................................................................16
Muistaainaturvallisuus.......................................16
Käynnistysvalmistelut.........................................18
Moottorinkäynnistys..........................................19
Terienyttö......................................................20
Turvajärjestelmäntestaus....................................20
Moottorinsammutus..........................................21
Ajaminen............................................................21
Koneenpysäytys.................................................22
Leikkuukorkeudensäätö.....................................22
Nurmisuojarulliensäätö,42tuuman
leikkuupöydät.................................................23
Nurmisuojarulliensäätö,127cm
leikkuupöydät.................................................23
Istuimensäätö....................................................24
Liikkeenohjausvipujensäätö...............................24
Koneentyöntäminenkäsin.................................24
Suuntain.............................................................25
Muuntosivullepoistoon(mallit,joissaon
107cm:nleikkuupöydät).................................25
Muuntosivullepoistoon(mallit,joissaon
127cm:nleikkuupöydät).................................27
©2013—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
ToronWWW-sivustoosoitteessawww.Toro.com.
PainettuYhdysvalloissa.
Kaikkioikeudetpidätetään
Käyttövihjeitä.....................................................28
Kunnossapito.............................................................30
Kunnossapitotaulukko...........................................30
Huoltoaedeltävättoimenpiteet...............................31
Istuimennosto...................................................31
Voitelu...................................................................31
Laakereidenrasvaus............................................31
Moottorinhuolto...................................................32
Ilmanpuhdistimenhuolto...................................32
Moottoriöljynhuolto..........................................32
Sytytystulpanhuolto...........................................34
Jäähdytysjärjestelmänpuhdistus..........................35
Polttoainejärjestelmänhuolto.................................36
Polttoaineputkensuodattimenvaihto..................36
Sähköjärjestelmänhuolto........................................37
Akunlataus........................................................37
Sulakkeidenhuolto.............................................38
Vetojärjestelmänhuolto..........................................38
Rengaspaineentarkistus......................................38
Sähköjarrunvapautus.........................................38
Leikkurinhuolto.....................................................39
Leikkuuterienhuolto..........................................39
Leikkuupöydäntasaus.........................................41
Leikkurinirrotus................................................44
Leikkurinhihnanhuolto.....................................45
Leikkurinasennus...............................................46
Suuntaimenvaihto..............................................46
Puhdistus...............................................................47
Leikkurinalapuolenpesu....................................47
Varastointi..................................................................48
Puhdistusjavarastointi.......................................48
Vianetsintä.................................................................49
Kaaviot......................................................................51
Turvaohjeet
Ajettavienkelaleikkureiden
turvallinenkäyttö
Tämäkonetäyttäätaiylittäävalmistushetkellä
voimassaolevateurooppalaisetstandardit.Laitteen
epäasianmukainenkäyttötaihuoltovoikuitenkin
aiheuttaatapaturman.Vähennäloukkaantumisriskiä
noudattamallanäitäturvallisuusohjeitaja
huomioimallaainavaroitusmerkki,jokatarkoittaa
VAROITUSTA,VAARAAtaiHENGENVAARAA
”henkilöturvallisuusohjeet”.Ohjeidennoudattamatta
jättäminensaattaajohtaahenkilövahinkoontai
kuolemaan.
Turvallisetkäyttötavat
SeuraavatohjeetovatEN-standardistaEN836:1997.
Tämätuotevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Noudataainakaikkiaturvallisuusohjeita
vakavanloukkaantumisentaikuolemanvälttämiseksi.
Koulutus
Lueohjeethuolellisesti.Tutustuohjauslaitteisiinja
laitteenasianmukaiseenkäyttöön.
Äläkoskaanannalastentainäihinohjeisiin
perehtymättömienhenkilöidenyttää
ruohonleikkuria.Paikallisetsäännöksetsaattavat
asettaarajoituksiayttäjäniälle.
Äläkoskaanleikkaaruohoa,kunlähistölläonihmisiä
(varsinkinlapsia)tailemmikkieläimiä.
Muista,ettäkäyttäjävastaamuilleihmisilletaiheidän
omaisuudelleenaiheutuneistavahingoista.
Äläkuljetamukanamatkustajia.
Kaikkienkonettaajavientuleehankkia
ammattitaitoistajakäytännöllistäopastusta.
Opastuksentuleepainottaaseuraaviaseikkoja:
Ajoleikkureillaontyöskenneltävähuolellisestija
keskittyneesti.
Rinteessäluisuvaaajoleikkuriaeisaadatakaisin
hallintaanpainamallajarrua.Hallinnan
menettämisenyleisimmätsyytovat
pyörienriittämätönpito
liiansuuriajonopeus
puutteellinenjarrutus
konetyypinsopimattomuustehtävään
piittaamattomuusmaaperänominaisuuksista,
varsinkinkaltevuudesta
3
virheellinenkiinnitystaikuormanjakauma.
Valmistelut
Käytäainaruohoaleikatessatukeviakenkiäjapitkiä
housujaaina.Äläkäytälaitettaavojalointaiavoimissa
sandaaleissa.
Tarkastahuolellisestialue,jollalaitettaontarkoitus
käyttää,japoistakaikkiesineet,jotkasevoisingota.
Vaara-Polttoaineonerittäintulenarkaa.
Säilytäpolttoainetarkoitukseensuunnitelluissa
astioissa.
Täytäpolttoainesäiliöainaulkonaäläkätupakoi
täyttäessäsipolttoainesäiliötä.
Lisääpolttoaineennenmoottorinkäynnistämistä.
Äläkoskaanirrotapolttoainesäiliönkorkkiatai
lisääpolttoainettamoottorinollessakäynnissätai
lämmin.
Jospolttoainettaroiskuu,äläyritäkäynnistää
moottoriavaansiirräkonepoisalueelta,jollaon
polttoaineroiskeita.Vältäluomastaminkäänlaisia
kipinälähteitä,ennenkuinpolttoainehöyrytovat
hälvenneet.
Asennakaikkipolttoainesäiliötjasäiliöidenkorkit
huolellisesti.
Vaihdaviallisetäänenvaimentimet.
Tarkastaainaennenkäyttöäsilmämääräisesti,että
terät,terienpultitjaleikkuujärjestelmäeivätole
kuluneettaivaurioituneet.Vaihdakuluneettai
vaurioituneetterätjapultitsarjoissa,jottatasapaino
säilyy.
Olevarovainenkäsitellessäsimoniteräisiäkoneita,
silläyhdenteränkääntäminensaattaakääntäämyös
muitateriä.
Käyttö
Oletarkkaavainen,hidastajaolevarovainen
kääntyessäsi.Katsotaaksesijasivuillesiennenkuin
muutatsuuntaa.
Äläkäytämoottoriaahtaissatiloissa,joihinvoikertyä
vaarallistahäkäkaasua.
Leikkaaruohoavainpäivänvalossataihyvässä
keinovalaistuksessa.
Vapautakaikkiterienkiinnikkeetjavaihdavapaalle
ennenmoottorinynnistämistä.
Äläkäytärinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.
Muista,ettäturvallistarinnettäeiole.Ruohorinteillä
ajettaessaonoltavaerityisenvarovainen.Ehkäise
kaatuminenseuraavillatavoilla:
Äläynnistätaipysähdyäkillisestiajaessasiylä-
taialamäkeen.
Pidäkoneennopeusalhaisenarinteilläjajyrkissä
käännöksissä.
Varoyssyjä,kuoppiajamuitapiileviävaaroja.
Olevarovainenvetäessäsikuormia.
Käytävainhyväksyttyjävetoaisankiinnityskohtia.
Käytävainturvallisestihallittavissaolevia
kuormia.
Äläteejyrkkiäkäännöksiä.Olevarovainen
peruuttaessasi.
Varoliikennettä,kunylitättientaityöskentelettien
lähistöllä.
Pysäytäterienpyörintä,ennenkuinylitätmuunkuin
ruohopinnan.
Kunkäytätlisälaitteita,äläkoskaanohjaa
leikkuujätteenpoistoaihmisiäkohtitaipäästäketään
koneenlähelleytönaikana.
Äläkoskaanytäkonetta,jonkasuojuksetovat
vaurioituneettaijossaeiolesuojalaitteita.
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimen
asetuksiataikäytämoottoriaylikierroksilla.
Moottorinyttäminenylikierroksillalisää
henkilövahingonriskiä.
Ennenyttäjänpaikaltapoistumista
Vapautavoimanulosottojalaskelisälaitteetalas.
Vaihdavapaallejakytkeseisontajarru.
Pysäytämoottorijairrotavirta-avain.
Kytkelisälaitteidenkäyttöpois,sammutamoottorija
irrotasytytystulpanjohto/johdottaiirrotavirta-avain
ennentukkeumanpoistamistataitukoksen
poistamistasuppilosta
ennenruohonleikkurintarkistamista,
puhdistamistataihuoltamista
vieraaseenesineeseenosumisenjälkeen.Tarkista,
onkoruohonleikkurissavaurioitajakorjaane
ennenlaitteenynnistämistäjayttämistä;
joskonealkaatäristäepänormaalisti(tarkista
heti).
Kytkelisälaitteidenyttöpois,kunkonettasiirretään
taikunseeiolekäytössä.
Sammutamoottorijakytkelisälaitteenkäyttöpois
ennenpolttoainesäiliöntäyttämistä
ennenruohonkerääjänirrottamista
4
ennenkorkeudensäätämistä,paitsijossäätö
voidaantehdäkuljettajanistuimeltakäsin.
Pienennäkaasuasetustamoottorinpysäytyksen
aikana,jajosmoottorissaonsulkuventtiili,katkaise
polttoaineensyöttö,kunlopetatleikkaamisen.
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavanloukkaantumisen
taihengenvaaran.Josalueellaonukonilma,konetta
eisaayttää.Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Kunnossapitojavarastointi
Huolehdi,ettämutterit,pultitjaruuvitovattiukalla,
jottalaitettaonturvallistakäyttää.
Äläsäilytälaitetta,jonkasäiliössäonpolttoainetta,
sisätiloissa,jossakaasutvoivatjoutuakosketuksiin
avotulentaikipinänkanssa.
Annamoottorinjäähtyä,ennenkuinvarastoitkoneen
suljettuuntilaan.
Puhdistamoottori,äänenvaimennin,akkutilaja
polttoaineensäilytysalueruohosta,lehdistätai
liiallisestarasvastapalovaaranvähentämiseksi.
Tarkistasäännöllisesti,etteiruohonkerääjässäole
kulumiataivaurioita.
Vaihdakuluneettaivaurioituneetosatturvallisuuden
parantamiseksi.
Tyhjennäpolttoainesäiliöulkona.
Joskoneonpysäköitävä,varastoitavataijätettä
ilmanvalvontaa,laskeleikkuuvälineetalas.
ToroAjoleikkurienturvallisuus
SeuraavassaluettelossaonToro-tuotteitakoskevia
turvaohjeitajamuitaturvallisuustietoja,jotkaonsyytä
tietääjajotkaeivätsisällyCEN-standardiin.
Moottorinpakokaasusisältäähiilimonoksidia,joka
onhajutonjamyrkyllinenkaasujavoiaiheuttaa
hengenvaaran.Äläkäytämoottoriasisällätai
suljetussatilassa.
Pidäkädet,jalat,hiuksetjaysätvaatteetpoissa
lisälaitteenpoistoalueelta,leikkurinalapuoleltaja
kaikistaliikkuvistaosistamoottorinollessakäynnissä.
Äläkosketalaitteentailisälaitteidenosia,jotkavoivat
ollakuumiaytönjäljiltä.Annaniidenjäähtyäennen
kuinyritäthuoltaa,säätäätaikorjataniitä.
Akkuhappoonmyrkyllistäjasyövyttävää.Äläpäästä
iholle,silmiintaivaatteille.Suojaakasvot,silmätja
vaatteetakkuakäsitellessäsi.
Akkukaasutvoivaträjähtää.Pidäsavukkeet,kipinät
jaavotulipoissaakunlähettyviltä.
KäytävainaitojaToro-varaosia.Näinvarmistat,
ettäkonepysyyalkuperäistenvalmistusstandardien
mukaisena.
KäytävainToronhyväksymiälisälaitteita.
Käyttörinteillä
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuusonyli
15astetta.
Äläleikkaaruohoapudotusten,ojien,jyrkkien
penkkojentaivedenlähettyvillä.Renkaiden
lipeäminenreunojenylisaattaakaataakoneen,
mistävoiollaseurauksenavakavaloukkaantuminen,
hukkumisvaarataikuolema.
Äläleikkaaruohoarinteilläruohonollessamärkää.
Liukkaissaolosuhteissapitovähenee,mikäsaattaa
aiheuttaaluisumistajalaitteenhallinnanmenetyksen.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Käytäpudotusten,ojien,jyrkkienpenkkojentai
vedenlähettyvillätyönnettävääruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Poistaleikkuualueeltakaikkiesteetkutenkivet,
puidenoksatjne.taimerkitsene.Korkearuohovoi
peittääesteet.
Varoojia,koloja,kiviä,notkojajanousuja,jotka
muuttavatkäyttökulmaa,silläkonesaattaakaatua
epätasaisessamaastossa.
Vältääkkilähtöjäleikatessasiruohoaylämäkeen,
koskaleikkurisaattaakaatuataaksepäin.
Huomaa,ettäpitosaattaakadotaalamäessä.Painon
siirtyminenetupyörillesaattaaaiheuttaavetopyörien
luisumisenjajarrujenjaohjauksenmenetyksen.
Vältääkillistäynnistämistätaipysäyttämistä
rinteessä.Josrenkaidenpitoheikkenee,kytketerät
poisytöstäjajatkahitaastirinnettäalas.
Saatkoneestavakaammannoudattamallavalmistajan
pyöräpainoistataivastapainoistaantamiasuosituksia.
Oleerittäinvarovainenkäyttäessäsiruohonkerääjiä
taimuitalisälaitteita.Nevoivatvaikuttaakoneen
vakauteenjaaiheuttaahallinnanmenetyksen.
Malli74386
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvankohdalla
on100dB(A),johonsisältyyepävarmuusarvo(K)
1dB(A).
5
ÄänenpainetasoonmääritettystandardissaEN836
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon89dB(A),johon
sisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Värinä
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=1,3m/s
2
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=1,3m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,7m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836
määritetynmenettelynmukaisesti.
Kokovartalonvärinä
Mitattuvärinätaso=0,33m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,16m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836
kuvatunmenettelynmukaisesti(istuenjaseistenajettavat
leikkurit).
Malli74387
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvankohdalla
on94dB(A),johonsisältyyepävarmuusarvo(K)
1dB(A).
ÄänenpainetasoonmääritettystandardissaEN836
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon105dB(A).
Lukemaansisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänitehontasoonmääritettystandardissaISO11094
kuvatunmenettelynmukaisesti.
Värinä
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=1,9m/s
2
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=2,8m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=1,4m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836
määritetynmenettelynmukaisesti.
Kokovartalonvärinä
Mitattuvärinätaso=0,37m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=0,19m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836
kuvatunmenettelynmukaisesti(istuenjaseistenajettavat
leikkurit).
6
Kaltevuuskaavio
G01 1841
Kuva3
Tätäsivuavoidaankopioidahenkilökohtaiseenkäyttöön.
1.Konettavoidaankäyttääturvallisestirinteissä,joidenenimmäiskaltevuuson15astetta.Määritärinteidenjyrkkyys
kaltevuuskaavionavullaennenkoneenkäyttöä.Äläkäytäkonettarinteillä,joidenkaltevuusonyli15astetta.Taitaarkki
rinteenkaltevuuttavastaavaaviivaapitkin.
2.Kohdistatämäreunapystysuoranpinnankanssa(esim.puu,rakennus,aidanpylvästaitanko).
3.Esimerkkirinteenkaltevuudenvertaamisestataitettuunreunaan.
7
Turva-jaohjetarrat
Turva-jaohjetarratonsijoitettuhyvinnäkyvillepaikoillemahdollistenvaara-alueidenlähettyville.
Korvaavioittuneettaikadonneettarratuusilla.
93-7009
1.Vaara:äläkäytäruohonleikkuriasuuntainylhäällätaiilman
suuntainta.Pidäsuuntainpaikallaan.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuterä:pysy
etäälläliikkuvistaosista.
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
99-3943
Mallit,joissaon127cm:nleikkuupöydät
1.Moottori
105-7015
Mallit,joissaon107cm:nleikkuupöydät
106-8717
1.Luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
2.Tarkistarengaspaineet25käyttötunninvälein.
3.Rasvaa25käyttötunninvälein.
4.Moottori
110-6691
1.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
2.Esineidensinkoutumisvaararuohonleikkurista:älä
käytäkonettailmansuuntainta,poistolevyätai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara:pysyetäällä
liikkuvistaosista.
8
112-9840
1.Luekäyttöopas.3.Irrotavirta-avainjalue
ohjeetennenkorjaamista
taihuoltamista.
2.Leikkuukorkeus
114-1606
1.Takertumisvaara,hihna:pidäkaikkisuojuksetpaikoillaan.
119-8814
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
119-8815
1.Pysäköintiasento4.Vapaa
2.Nopea5.Peruutus
3.Hidas
120-5469
1.Leikkuukorkeus
120-5470
1.Leikkuukorkeus
9
121-2989
1.Ohitusvipuasentokoneen
työntämistävarten
2.Ohitusvipuasentokoneen
käyttöävarten
Akkusymbolit
Akussaonjoitaintaikaikkinäistäsymboleista
1.Räjähdysvaara6.Pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäakusta.
2.Eitulta,liekkejäeikä
tupakointia.
7.Käytäsilmäsuojaimia:
räjähtävätkaasutvoivat
sokeuttaajaaiheuttaa
muitavammoja.
3.Syövyttäviennesteiden
/kemiallisten
palovammojenvaara
8.Akkuhappovoisokeuttaa
taiaiheuttaavakavia
syöpymiä.
4.Käytäsilmäsuojaimia9.Huuhtelesilmätheti
vedelläjahankkiuduheti
lääkärinhoitoon.
5.Luekäyttöopas.
10.Sisältäälyijyä,eisaa
hävittäätavallisenjätteen
mukana.
10
120-5468
1.Alhainennopeus
2.Suurinopeus
120-2239
1.Vaara:luekäyttöopas.5.Vaara:äläkäytämoniosaisiaramppeja.Käytätäysleveää
ramppiakonettakuljetettaessa.
2.Vaara:luekäyttöohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
Siirräliikkeenohjausvivutpysäköintiasentoon(jarru),irrota
virta-avainjasytytystulpanjohto.
6.Renkaidenpidontaihallinnanmenetyksenvaararinteissä:
vapautateräkytkin(voimanulosotto)jajatkahitaastirinnettä
alas.
3.Loukkaantumisvaara,leikkuuterä;takertumisvaara,hihna:
pysyetäälläliikkuvistaosistajapidäkaikkisuojuksetja
suojalevytpaikoillaan.
7.Sivullistenloukkaantumisvaaraperuutettaessa:äläkuljeta
matkustajia.Katsoperuuttaessasitaakse-jaalaspäin.
4.Esineidensinkoutumisvaara:pidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta,poistaroskatennenkäyttöäjapidä
suuntainpaikallaan.
8.Kaatumisvaara:äläleikkaaruohoarinteissä,joidenkaltevuus
onyli15astetta.Vältääkillisiäjajyrkkiäkäännöksiärinteissä.
11
121-0772
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
12
121-0773
1.Nopea4.Rikastin
2.Portaatonsäätö
5.Voimanulosotto(PTO),teräkytkin
3.Hidas
13
Laitteenyleiskatsaus
G01491 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
12
Kuva4
Mallit,joissaon107cm:nleikkuupöydät
1.Suuntain
4.Leikkuukorkeusvipu7.Jalkatuki10.Moottori
2.Takakäyttöpyörä5.Kuljettajanistuin8.Polttoainesäiliönkorkki11.Moottorinsuojus
3.Liikkeenohjausvivut
6.SmartSpeed-vipu9.Ohjauspaneeli
12.Etukääntöpyörä
G014910
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kuva5
Mallit,joissaon127cm:nleikkuupöydät
1.Jalkavipu
5.SmartSpeed-vipu
9.Jalkatuki
13.Suuntain
2.Leikkuukorkeusvipu6.Leikkuupöytä10.Polttoainesäiliönkorkki14.Takakäyttöpyörä
3.Liikkeenohjausvivut7.Nurmisuojarulla11.Moottori15.Moottorinsuojus
4.Kuljettajanistuin(käsinojat
lisävarusteena)
8.Etukääntöpyörä
12.Ohjauspaneeli
14
Ohjauslaitteet
Tutustukaikkiinohjauslaitteisiin,ennenkuinkäynnistät
moottorinjakäytätkonetta(Kuva4,Kuva5jaKuva6).
Kuva6
Ohjauspaneeli
1.Kaasuvipu3.Teräkytkin
(voimanulosotto)
2.Virtalukko4.Rikastin
Virtalukko
Virtalukossaonkolmeasentoa:Pysäytys,Käynnissäja
Käynnistys.Virta-avainkääntyyKäynnistys-asentoonja
palautuuvapautettaessaKäynnissä-asentoon.Kunavain
käännetäänPysäytys-asentoon,moottorisammuu.Irrota
kuitenkinavainainakoneeltapoistuessasi,jottakonetta
eivahingossaynnistettäisi(
Kuva6).
Kaasuvipu
Kaasullasäädetäänmoottorinnopeutta,jasiinäon
portaatonsäätöhitaaltanopealle(Kuva6).
Rikastimenvipu
Vedärikastimenvipuaylös,kunnessepysähtyy
rikastusasentoon(Kuva6).Painarikastimenvipualas
moottorinnormaalinytönasentoon.
Teräkytkin(voimanulosotto)
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin(Kuva6).
Liikkeenohjausvivutjapysäköintia-
sento
Liikkeenohjausvivutohjaavaterillisiänapamoottoreita
nopeudenmukaan.Vivunsiirtämineneteen-tai
taaksepäinkääntääsamanpuoleistapyörääeteen-
taitaaksepäin.Pyörännopeusriippuusiitä,miten
paljonvipuasiirretään.Siirliikkeenohjausvivut
keskeltäulospäinpysäköintiasentoonjapoistu
koneesta(
Kuva17).Siirräliikkeenohjausvivutaina
pysäköintiasentoon,kunpysäytätkoneentaijätätsen
ilmanvalvontaa.
SmartSpeed-ohjausjärjestelmän
vipu
SmartSpeed™-ohjausjärjestelmänvipusijaitsee
kuljettajanistuimenalapuolella.Senavullakuljettajavoi
valitanopeusalueeksinopeantaihitaan(
Kuva7).
G014475
1
Kuva7
1.SmartSpeed-vipu
Polttoaineentarkistusikkuna
Koneenvasemmallasivullasijaitsevasta
tarkistusikkunastavoidaantarkistaa,onko
polttoainesäiliössäbensiiniä(Kuva8).
G014521
1
Kuva8
1.Polttoaineentarkistusikkuna
15
Leikkuukorkeudensäätövipu
Leikkuukorkeudensäätövivunavullakuljettajavoilaskea
janostaaleikkuupöytääistualtaan.Kunvipuasiirretään
ylöskuljettajaakohti,leikkuupöytänouseemaasta,jakun
vipuasiirretäänalaskuljettajastapoispäin,leikkuupöytä
laskeemaahan.Säädäleikkuukorkeuttavainkoneen
ollessapaikallaan(Kuva21).
Käyttö
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritellään
normaalistakäyttöasennostakäsin.
Muistaainaturvallisuus
Käyttöturvallisuus
Luehuolellisestikaikkiturvallisuusohjeetjaperehdy
merkintöihin.Nämätiedotauttavatsuojaamaansinua,
perhettäsi,lemmikkejäsijasivullisialoukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Käyttömärälläruohollataijyrkillärinteillä
saattaaaiheuttaaluisumistajakoneenhallinnan
menetyksen.
Renkaidenlipeäminenreunojenylisaattaa
kaataakoneen,mistävoiollaseurauksenavakava
loukkaantuminentaikuolema.
Josrenkaidenpitomenetetään,konettaeivoida
ohjata.
Noudataseuraaviaohjeitahallinnansäilyttämiseksi
jakaatumisenehkäisemiseksi.
Äläleikkaaruohoapudotustentaivesialueiden
lähellä.
Äläleikkaaruohoarinteillä,joidenkaltevuuson
yli15astetta.
Vähennärinteissänopeuttajaoleäärimmäisen
varovainen.
Kunleikkaatruohoarinteissä,ajarinteessä
vähitellenalhaaltaylöspäin.
Älämuutanopeuttataisuuntaaäkillisesti.
Kunmuutatsuuntaarinteessä,käännäkonetta
ylöspäin.Kääntyminenalaspäinrinteessä
heikentääpitoa.
Lisälaitteetmuuttavatkoneen
ajo-ominaisuuksia.Oleerityisenvarovainen,
kunkäytätlisälaitteitakoneenkanssa.
16
Kuva9
1.Turvallinenaluekäytä
TimeCutter-leikkuriatällä
alueella
3.Vesi
2.Käytäpudotustentai
vedenlähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuriaja/tai
käsikäyttöistätrimmeriä.
Polttoaineturvallisuus
HENGENVAARA
Tietyissäoloissabensiinionhyvintulenarkaa
jaräjähdysherkkää.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Täytäpolttoainesäiliöulkonaavoimessatilassa,
kunmoottorionjäähtynyt.Läikkynytbensiini
tuleepyyhkiäpois.
Älätäytäpolttoainesäiliötäsuljetussa
perävaunussa.
Polttoainesäiliötäeisaatäyttääaivantäyteen.
Lisääbensiiniäsäiliöön,kunnesbensiini
ulottuutäyttökaulanalaosaan.Säiliöönjäävä
tyhjätilasalliibensiininlaajenemisen.
Älätupakoibensiiniäkäsitellessäsijapysy
kaukanaavotulestataipaikoista,joissakipinä
voisytyttääbensiinihöyryt.
Bensiiniätuleesäilyttääsillehyväksytyssä
säiliössä,jokaonpidettäpoissalasten
ulottuvilta.Äläostabensiiniäenempääkuin
30päiväntarpeeseen.
Käytävain,kunpakokaasujärjestelmäon
kokonaisuudessaanpaikallaanjatoimiioikein.
HENGENVAARA
Polttoainesäiliöntäytönaikanasaattaatietyissä
olosuhteissapurkautuastaattistasähköä,joka
sytyttääbensiinihöyryt.Bensiininaiheuttama
tulipalotairäjähdysvoiaiheuttaapalovammojaja
omaisuusvahinkoja.
Bensiiniastiattuleeainaasettaamaahanpois
ajoneuvostaennentankkaamista.
Bensiiniastioitaeisaatäyttääajoneuvonsisällä
taikuorma-autontaiperävaununlavalla,
silläsisämatottaimuovisetlavanpäällysteet
saattavateristääastianjahidastaastaattisen
sähkönpurkautumista.
Poistapolttoainekäyttöisetlaitteet
kuorma-autostataiperävaunustajatankkaa
laite,kunsenpyörilläonkosketusmaahan,
mikälitämäonkäytännössämahdollista.
Josseeiolemahdollista,tankkaatällainen
laitekannettavastaastiastakuorma-autontai
perävaununlavallamieluumminkuinbensiinin
jakelupistoolilla.
Josjakelupistooliaonkäytettävä,pidäpistoolia
polttoainesäiliönreunaataiastianaukkoa
vastenkokotankkaamisenajan.
VAARA
Bensiinionhaitallistataitappavaanieltynä.
Pitkäaikainenaltistuminenhöyryillevoiaiheuttaa
vakavantapaturmanjasairauksia.
Vältähöyryjenhengittämistä.
Pidäkasvotetäälläjakelupistoolistaja
polttoainesäiliöstätailisäaineaukosta.
Äläpäästäpolttoainettasilmiintaiiholle.
Tietoaturvajärjestelmästä
VAARA
Josturvakytkimetovatirronneettaivaurioituneet,
konesaattaatoimiaodottamattomallatavallaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Äläkajoaturvakytkimiin.
Tarkistaturvakytkimientoimivuuspäivittäin
javaihdamahdollisetvaurioituneetkytkimet
ennenkoneenkäyttämistä.
Turvajärjestelmähuolehtiisiitä,ettämoottorikäynnistyy
vain,kun:
Terätonvapautettu.
Liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.
17
Lisäksiturvajärjestelmäpysäyttäämoottorin,jos
liikkeenohjausvivuteivätolepysäköintiasennossaja
kuljettajanouseeistuimelta.
Käynnistysvalmistelut
Suositeltupolttoaine
1.Moottoritoimiiparhaiten,kunytetäänvain
puhdastajauuttalyijytöntäbensiiniä,jonka
tieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku)onvähintään
87(RON+MON/2).
2.Happipitoisialisäaineita(enintään10%etanolia
tai15%MTBE:tä)sisältävääpolttoainettavoidaan
käyttää.
3.Etanoliseosbensiiniä,jossaonenemmänkuin10
tilavuusprosenttiaetanolia(kutenE15taiE85),ei
saakäyttää.Tämävoiaiheuttaatoimintaongelmia
taimoottorivaurioita,joitatakuueikata.
4.Metanoliasisältävääbensiiniäeisaakäyttää.
5.Polttoainettaeisaasäilyttäätalvenyli
polttoainesäiliössätai-astioissa,elleipolttoaineeseen
olelisättystabilointiainetta.
6.Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Stabilointi-/lisäaineenkäyttö
Polttoaineenstabilointi-/lisäaineenytölläonseuraavia
etuja:
Sepitääbensiinintuoreenakorkeintaan30päivän
varastoinninajan.Pitempiaikaiseenvarastointiin
suositellaanpolttoainesäiliöntyhjentämistä.
Sepuhdistaamoottoriaytönaikana..
Seestääliimamaisenhartsinkerääntymisen
polttoainejärjestelmään,mikävaikeuttaisi
käynnistämistä.
Lisääbensiiniinoikeamäärästabilointi-/lisäainetta.
Huomaa:Stabilointi-/lisäainetoimiitehokkaimmin,
kunsesekoitetaantuoreeseenbensiiniin.Käytä
stabilointiainettaaina,jotteipolttoainejärjestelmään
kerääntyisihartsimaisiajäämiä.
Polttoainesäiliöntäyttö
Varmista,ettämoottorionsammutettujaettä
liikkeenohjausvivutovatpysäköintiasennossa.Säiliön
enimmäistilavuusonnoin11l.
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliian
täyteen.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulanalaosaan
asti.Säiliöönjäätyhjätilasalliipolttoaineen
laajentumisen.Täyttäminenliiantäyteenvoi
aiheuttaapolttoainevuodontaivaurioittaa
moottoriataipäästöjärjestelmää.
1.Puhdistapolttoainesäiliönkorkinympäristöjairrota
korkki.
Huomaa:Polttoaineentarkistusikkunankautta
voidaantarkistaaennensäiliönyttöä,mitenpaljon
säiliössäonbensiiniä(
Kuva10).
2.Kaadahitaastilyijytöntäbensiiniäsäiliöön,kunnes
seulottuutäyttökaulanalaosaanasti(
Kuva10).
G014474
1
2
3
4
5
6
Kuva10
1.Polttoainesäiliönkorkki4.Täyttökaulanalaosa,
TÄYTÄVAINTÄHÄN
ASTI
2.Täyttöaukko5.Polttoaineen
tarkistusikkuna
3.Täyttökaula6.Polttoaine
G014895
1
2
3
4
Kuva11
1.Täyttöaukko3.Polttoaine
2.Täyttökaulanalaosa,
TÄYTÄVAINTÄHÄN
ASTI
4.Polttoaineen
laajenemistila.
Tärkeää:Älätäytäpolttoainesäiliötäliian
täyteen.Täytäsäiliötäyttöaukonkaulan
alaosaanasti.Säiliöönjäävätyhjätilasallii
polttoaineenlaajentumisen.Täyttäminenliian
18
täyteenvoiaiheuttaapolttoainevuodontai
vaurioittaamoottoriataipäästöjärjestelmää.
3.Asennapolttoainesäiliönkorkkihuolellisesti
paikalleenjakiristä,kunnessenaksahtaa.Pyyhi
läikkynytbensiinipois.
Moottorinöljymääräntarkistus
Tarkistamoottorinkampikammionöljymääräennen
moottorinkäynnistämistäjakoneenyttämistä.Katso
moottorinhuoltoakäsittelevänosankohtaMoottorin
öljymääräntarkistus.
Moottorinkäynnistys
1.Istuuduistuimellejasiirräliikkeenohjausvivut
ulospäinpysäköintiasentoon.
2.VapautaterätsiirtämälläteräkytkinPois-asentoon
(Kuva12).
Kuva12
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Pois-asento
3.Vedärikastimenvipuylösennenkylmänmoottorin
käynnistystä(Kuva13).
Huomaa:Lämmintaikuumamoottoriei
välttämättätarvitserikastusta.
Kuva13
1.Ohjauspaneeli
4.Portaatonsäätö
2.Kaasuvipu5.Hidas
3.Nopea6.Rikastimenvipu
4.Aktivoiynnistinkääntämällävirta-avain
Käynnistys-asentoon.Kunmoottoriynnistyy,
vapautaavain(Kuva14).
Tärkeää:Äläkäytäkäynnistintäkerrallayli
10sekunninajan.Josmoottorieikäynnisty,
odota60sekunninajankäynnistysyritysten
välillä.Näidenohjeidenlaiminlyöntisaattaa
vaurioittaakäynnistintä.
19
Kuva14
1.Ohjauspaneeli
5.Käynnissä
2.Virta-avain:Käynnissä-
asento
6.Käynnistys
3.Virta-avain:Käynnistys-
asento
7.Rikastimenvipu
4.Pois
5.Kunmoottorionkäynnistynyt,painarikastimen
vipualas(Kuva14).Josmoottorisammuutai
yskii,vedärikastimenvipuuudelleenylösjaanna
moottorinkäymuutamansekunninajan.Paina
sittenrikastimenvipualas.Toistatarvittaessa.
Terienkäyttö
Teräkytkin,jokaonmerkittyvoimanulosoton(PTO)
kuvakkeella,kytkeejavapauttaavoimansiirron
leikkuuteriin.Tälläkytkimelläohjataanvoimansiirtoa
lisälaitteisiin,kutenleikkuupöytiinjaleikkuuteriin,jotka
ottavatvirtaamoottorista.
Terienkytkentä
Tärkeää:Äläkytketeriäteriä,joskoneon
pysäköitypitkäänruohikkoon.Muutoinhihnattai
kytkinsaattavatvaurioitua.
1.Vapautaliikkeenohjausvivutjaasetakonevapaalle.
2.Siirkaasuvipunopealle.
Huomaa:Kytketerätainakaasuvivunollessa
Nopea-asennossa.
3.SiirteräkytkinPäällä-asentoonjakytketerät
vetämälläteräkytkintäylös(
Kuva15).
Kuva15
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Päällä-asento
Terienvapautus
SiirteräkytkinPois-asentoonjavapautaterät
painamallateräkytkinalas(Kuva16).
Kuva16
1.Ohjauspaneeli
2.Teräkytkin:Pois
Turvajärjestelmäntestaus
Tarkistaturvajärjestelmäntoimivuusainaennenkoneen
käyttöä.Josturvajärjestelmäeitoimiallakuvatulla
tavalla,seonvälittömästikorjautettavavaltuutetussa
huoltoliikkeessä.
20
/

See käsiraamat sobib ka