Whirlpool W11I OM1 4MS2 H Use & Care

Tüüp
Use & Care
Gezondheid & Veiligheid, Gebruik en Verzorging
en Installatie gids
www.whirlpool.eu/register
INHOUDSOPGAVE
INSTALLATIE 3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 5
PRODUCTBESCHRIJVING 7
ACCESSOIRES 8
HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES PLAATSEN 8
DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN EN
TERUGPLAATSEN 8
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN (INDIEN AANWEZIG) 8
BEREIDINGSFUNCTIES 9
GEBRUIK VAN HET TOUCHDISPLAY 10
EERSTE GEBRUIK 10
1. DE TAAL SELECTEREN 10
2. DE INSTELLINGENMODUS SELECTEREN 10
3. WIFI INSTELLEN 10
4. DE TIJD EN DATUM INSTELLEN 11
5. HET STROOMVERBRUIK INSTELLEN 11
6. DE OVEN VERWARMEN 11
DAGELIJKS GEBRUIK 12
1. EEN FUNCTIE SELECTEREN 12
2. HANDMATIGE FUNCTIES INSTELLEN 12
TEMPERATUUR / GRILLNIVEAU 12
DUUR 12
3. 6
th
SENSE-FUNCTIES INSTELLEN 12
4. UITSTEL VAN START- / EINDTIJD INSTELLEN 13
5. START DE FUNCTIE 13
6. VOORVERWARMEN 13
7. HET BEREIDEN PAUZEREN 13
8. EINDE BEREIDINGSTIJD 13
9 . FAVORIETEN 14
EEN FUNCTIE OPSLAAN 14
EENMAAL OPGESLAGEN 14
INSTELLINGEN WIJZIGEN 14
10. TOOLS 14
OP AFSTAND INSCHAKELEN 14
KOOKWEKKER 15
LAMPJE 15
ZELFREINIGING 15
SONDE 15
STIL 15
BEDIENINGSVERGRENDELING 15
MEER MODUSSEN 15
VOORKEUREN 15
WIFI 15
INFO 15
KOOKTIPS 16
CONVENTIONEEL 16
GRILL 17
TURBOGRILL 17
HETELUCHT 18
COOK 4 19
CONVECTIEBAKKEN 19
MAXI BEREIDING 19
ECO HETELUCHT 19
DE VOEDSELSONDE GEBRUIKEN 20
RIJZEN 20
WARMHOUDEN 20
ONTDOOIEN 20
BEREIDINGSTABEL 21
REINIGEN EN ONDERHOUD 25
EXTERNE OPPERVLAKKEN 25
INTERNE OPPERVLAKKEN 25
ACCESSOIRES 25
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN 25
VERVANGEN VAN HET LAMPJE 26
WIFIFAQ'S 26
PROBLEEMOPLOSSING 27
CONSUMENTENSERVICE 28
VOORDAT U DE CONSUMENTENSERVICE BELT 28
ALS DIT OOK NIET HELPT 28
TECHNISCHE GEGEVENS 28
INSTALLATIE
x2
90°C
540
537
538
572
595
345
20
595
95
482
89° max
5,5
6
4
min 550
min 560
600
5
583 + 2
min 560
min 550
INSTALLATIE
5
min 550
min 560
min 500
600
30
min 550
min 500
583 + 2
30
min 560
x 2
5
VEILIGHEIDSVOORSCHRIF
TEN
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN
ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien
van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen
tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die
het gevolg is van het niet opvolgen van deze
veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het
apparaat of een foute instelling van de regelknoppen.
Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt
van het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen
(3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat
gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht
staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen
dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht
staan of instructies hebben ontvangen over veilig
gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De
reiniging en het onderhoud mogen niet door
kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden
tijdens het gebruik. Wees voorzichtig dat u de
verwarmingselementen niet aanraakt. Kinderen
jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het
apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend
toezicht is.
Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens
het droogproces van gerechten. Wanneer het
apparaat geschikt is voor het gebruik van een
thermometer gebruik dan uitsluitend de
gaarthermometer die voor deze oven wordt
aanbevolen - gevaar voor brand.
Houd kleding of andere brandbare materialen uit
de buurt van het apparaat tot alle onderdelen van
het apparaat helemaal zijn afgekoeld - brandgevaar.
Let altijd goed op wanneer u voedsel bereid dat rijk
is aan vet, olie of wanneer alcoholische dranken
toegevoegd worden - risico voor brand. Gebruik
ovenwanten om kookpotten en accessoires te
verwijderen. Op het einde van de bereiding, open
de deur van de oven voorzichtig zodat hete lucht of
dampen geleidelijk aan kunnen ontsnappen - risico
voor brandwonden. De ventilatieroosters voor
warme lucht aan de voorkant van de oven mogen
niet geblokkeerd worden - risico voor brand.
Let op wanneer de ovendeur open staat of
neergeklapt is, om er niet tegen te stoten.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt voor
inwerkingstelling met een externe schakelinrichting
zoals een timer of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren en overige
werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in
hotels, motels, bed & breakfasts en andere
residentiële omgevingen..
Elk ander gebruik is verboden (bijv. als
kamerverwarming).
Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.
Bewaar geen explosief of ontvlambaar materiaal
(vb. benzine of spuitbussen) in of naast het apparaat
- brandgevaar.
INSTALLATIE
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
worden door twee of meer personen - risico voor
verwondingen. Gebruik beschermende
handschoenen om uit te pakken en te installeren -
risico voor snijwonden.
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het
waternet (indien van toepassing) en de elektrische
aansluitingen en reparaties door een gekwaliceerd
technicus verrichten. Herstel of vervang geen enkel
onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet
wordt aangegeven in de gebruikershandleiding.
Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats.
Controleer na het uitpakken van het apparaat of het
tijdens het transport geen beschadigingen heeft
opgelopen. Neem in geval van problemen contact
op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde
Consumentenservice. Bewaar het
verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim, enz.) na
de installatie buiten bereik van kinderen -
verstikkingsgevaar. Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te
zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigd - risico voor brand of elektrocutie.
Activeer het apparaat alleen als de installatie is
voltooid.
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en
verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u
het apparaat plaatst.
De minimale opening tussen het werkblad en de
bovenkant van de oven mag niet geblokkeerd
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
6
worden - risico voor brandwonden.
Haal de oven pas voor de installatie van de
piepschuim bodem.
Het onderste gedeelte van het apparaat mag niet
meer toegankelijk zijn na de installatie - risico voor
brandwonden.
Installeer het apparaat niet achter een decoratieve
deur - brandgevaar.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van
de oven (zichtbaar wanneer de ovendeur openstaat).
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via een meerpolige
netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact
is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en
het apparaat dient geaard te zijn conform de
nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid
is, mogen de elektrische onderdelen niet meer
toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het
apparaat niet wanneer u nat of blootsvoets bent.
Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de
stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed
werkt of als het beschadigd of gevallen is.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet het
door de fabrikant, zijn technicus of een gelijkaardig
gekwaliceerd persoon vervangen worden door
een identieke kabel, om gevaarlijke situaties en
risico van elektrocutie te voorkomen.
Wend u tot een erkend servicecentrum indien de
stroomkabel vervangen moet worden.
REINIGEN EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
uitgeschakeld en losgekoppeld van het
elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert; gebruik
geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers voor het reinigen van de
ruit, aangezien het glas daardoor bekrast kan raken,
waardoor het kan breken.
Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld,
voordat u reinigings- of onderhoudswerk zaamheden
uitvoert - gevaar voor brandwonden.
WAARSCHUWING: Schakel het apparaat uit
vooraleer de lamp te vervangen - risico voor
elektrocutie.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool wordt aangegeven
.
De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het
gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd
volgens de plaatselijke voorschriften.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar
materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie
over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit
apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn
2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u
schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de begeleidende documentatie
geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal
inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur.
TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de
bereidingstabel of in het recept. Gebruik donkere, zwart gelakte of
geëmailleerde bakvormen, omdat deze de warme beter opnemen.
Gerechten die lang in de oven moeten staan, blijven nog doorgaren
nadat de oven uitgeschakeld is.
Standaardcyclus (PYRO-ZELFREINIGING HOOG): is geschikt voor het
reinigen van een zeer
VERKLARING VAN ECO DESIGN
Dit apparaat voldoet aan de vereisten voor ecologisch ontwerp van de
Europese verordeningen nr. 65/2014 en 66/2014 in overeenstemming
met de Europese norm EN 60350-1.
De fabrikant, Whirlpool EMEA S.p.A., verklaart dat dit model van
huishoudelijke apparatuur W11I OM1 4MS2 H met radioapparatuur
Indigo WiFi-module voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming vindt u op
de onderstaande website: docs.whirlpool.eu
De radioapparatuur werkt in de ISM-frequentieband van 2,4 GHz, het
maximale uitgezonden radiofrequente vermogen bedraagt niet meer
dan 20 dBm (e.i.r.p.).
Dit product bevat opensourcesoftware ontwikkeld door derden. De
verklaring inzake het gebruik van de open source licentie vindt u op
de onderstaande website: docs.whirlpool.eu
7
Gids voor Gebruik en
Verzorging
PRODUCTBESCHRIJVING
1
2
3
4
8
9
6
5
7
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator en circulair
verwarmingselement
(niet zichtbaar))
3. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven op
de voorkant van de oven)
4. Deur
5. Bovenste verwarmingselement/
grill
6. Lampje
7. Punt voor inbrengen van
gaarthermometer
8. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
9. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar)
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
1. AAN / UIT
Om de oven aan en uit te draaien.
2. HOOFDMENU
Om snelle toegang te krijgen tot
het hoofdmenu.
3. FAVORIETEN
Om de lijst van uw favoriete
functies op te roepen.
4. DISPLAY
5. TOOLS
Om uit verschillende opties
te kiezen en ook om de
oveninstellingen en -voorkeuren te
wijzigen.
6. AFSTANDSBEDIENING
Om het gebruik van de 6
th
Sense
Live Whirlpool-app in te schakelen.
7. ANNULEREN
Om eender welke ovenfunctie
uit te schakelen, tenzij de
Klok, de Kookwekker en de
Bedieningsvergrendeling.
1
2 3 4 65 7
6
8
ACCESSOIRES
ROOSTER OPVANGBAK BAKPLAAT SCHUIFRAILS *
Om voedsel te bereiden of als
draagrooster voor pannen,
taartvormen en ander
ovenvast kookgerei
Voor gebruik als ovenschaal
voor de bereiding van vlees,
vis, groenten, focaccia, enz. of
om het bakjus op te vangen
wanneer geplaatst onder het
rooster.
Kan gebruikt worden voor het
bereiden van brood of gebak,
maar ook voor gegrild vlees,
vis in folie, etc.
Om het plaatsen of
verwijderen van accessoires te
vergemakkelijken.
VOEDSELSONDE
Om nauwkeurig de
binnentemperatuur van de
gerechten te meten tijdens de
bereiding. Dankzij haar vier
sensoren en stevige steun kan
ze worden gebruikt voor vlees
en vis, maar ook voor brood,
taarten en gebakjes.
* Alleen bij bepaalde modellen
Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.
Bij de Consumentenservice kunt u apart andere accessoires aanschaen.
HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES
PLAATSEN
Schuif het rooster horizontaal over de geleiders en
zorg ervoor dat de zijde met de geheven rand naar
boven gericht is.
Andere accessoires, zoals de opvangbak en de
bakplaat, worden op dezelfde wijze als het rooster
horizontaal in de oven geschoven.
DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN
EN TERUGPLAATSEN
Om de roostergeleiders te verwijderen tilt u de
geleiders op en daarna trekt u het onderste deel
voorzichtig uit de zitting: De roostergeleiders
kunnen nu verwijderd worden.
Om de geleiders opnieuw te plaatsen, moeten
ze eerst terug in hun bovenste zitting worden
geplaatst. Houd ze rechtop, schuif ze in de
ovenruimte en laat ze dan in de juiste positie in de
onderste zitting zakken.
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN INDIEN
AANWEZIG
Verwijder de roostergeleiders uit de oven en
verwijder het beschermende plastic van de
schuifrails.
Bevestig de bovenste klem van de rail naar de
roostergeleider en schuif deze zo ver mogelijk.
Duw de andere klem naar beneden op zijn plaats.
Druk de onderkant van de klem stevig tegen de
roostergeleider om de geleider vast te zetten. Zorg
ervoor dat de lopers vrij kunnen bewegen. Herhaal
deze stappen bij de andere roostergeleider op
hetzelfde niveau.
Let op: De schuifrails kunnen op elk niveau worden
gemonteerd.
9
BEREIDINGSFUNCTIES
HANDMATIGE FUNCTIES
SNEL VOORVERWARMEN
Om de oven snel voor te verwarmen.
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte.
GRILL
Voor het grillen van steaks, kebab en worstjes,
gratineren van groenten of om brood te
roosteren. Voor het grillen van vlees wordt
geadviseerd de opvangbak te gebruiken om het
braadvet op te vangen: Plaats de bak op één van
de niveaus onder het rooster en voeg 500 ml
drinkwater toe.
TURBOGRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Er wordt
geadviseerd de opvangbak te gebruiken om het
braadvet op te vangen: Plaats de pan op één van
de niveaus onder het rooster en voeg 500 ml
drinkwater toe.
HETELUCHT
Om verschillende soorten voedsel te bereiden met
dezelfde bereidingstemperatuur op verschillende
niveaus (maximaal drie) tegelijk. Met deze functie
worden er geen geuren van het ene naar het
andere gerecht overgebracht.
COOK 4FUNCTIES
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op vier verschillende steunhoogtes
die dezelfde bereidingstemperatuur hebben.
Deze functie kan gebruikt worden om koekjes,
gebak, ronde pizza's (ook bevroren) te bakken en
een volledige maaltijd te bereiden. Raadpleeg
de bereidingstabel om de beste resultaten te
bereiken.
CONVECTIEBAKKEN
Om vlees te bereiden, gebak met vulling op een
enkel rooster te bakken.
SPECIALE FUNCTIES
» ONTDOOIEN
Voor het versnellen van het ontdooien van
voedsel. Plaats het voedsel op de middelste
plaathoogte. Laat het voedsel in de verpakking
zitten zodat het niet uitdroogt.
» WARMHOUDEN
Voor het warm en krokant houden van zojuist
bereide gerechten.
» RIJZEN
Voor het optimaal laten rijzen van zoet of
hartig deeg. Om de kwaliteit van het rijzen
niet in gevaar te brengen, de functie niet
inschakelen als de oven nog heet is na een
bereidingscyclus.
» KANTENKLAAR
Om kant-en-klaargerechten te bereiden
die op kamertemperatuur of in de koelkast
worden bewaard (broodjes, taartmix, muffins,
pastagerechten en broodproducten). De
functie bereidt alle gerechten snel en
zorgvuldig; ze kan ook worden gebruikt om
reeds bereid voedsel te verwarmen. De oven
hoeft niet te worden voorverwarmd. Volg de
instructies op de verpakking.
» MAXI BEREIDING
Voor het braden van grote stukken vlees
(meer dan 2,5 kg). Aanbevolen wordt om
het vlees tijdens de bereiding om te keren
om gelijkmatig bruinen aan beide kanten te
verkrijgen. Het verdient de voorkeur het vlees
zo nu en dan vochtig te maken om het niet te
laten uitdrogen.
» ECO HETELUCHT
Gevulde braadstukken en stukken vlees op
één steunhoogte bereiden. Door zachte,
intermitterende luchtcirculatie wordt
voorkomen dat het voedsel teveel uitdroogt.
Tijdens het gebruik van deze ECO-functie blijft
de verlichting tijdens de bereiding uit. Voor
het gebruik van de ECO-cyclus en daardoor
een optimaler stroomverbruik, mag de oven
niet eerder worden geopend dan dat het
voedsel volledig bereid is.
BEVROREN BAKPRODUCTEN
Bij deze functie worden automatisch de beste
temperatuur en bereidingsmodus geselecteerd
voor vijf verschillende categorieën kant-en-klare
diepvriesproducten. De oven hoeft niet te worden
voorverwarmd.
6
th
SENSE
Hiermee kunnen alle types voedingsmiddelen
volledig automatisch worden bereid. Om deze functie
optimaal te benutten volgt u de aanwijzingen in de
betreffende bereidingstabel.
10
GEBRUIK VAN HET TOUCHDISPLAY
Om door een menu of een lijst te scrollen:
U hoeft gewoon met uw vinger over het display
te vegen om door de items of waarden te
scrollen.
Om te selecteren of te bevestigen:
Raak het scherm aan om de gewenste waarde
of het gewenste item in het menu te selecteren.
Om terug te keren naar het vorige scherm:
Raak aan.
Om instellingen te bevestigen of naar het volgende
scherm te gaan:
Raak “INSTELLEN” of “VOLGENDE” aan.
EERSTE GEBRUIK
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet,
moet u het product configureren.
De instellingen kunnen daarna worden gewijzigd door op
te drukken om zo het “Tools”-menu te openen.
1. DE TAAL SELECTEREN
Stel de taal en tijd in wanneer u het apparaat voor de
eerste keer aan zet.
Veeg over het scherm om door de lijst van
beschikbare talen te scrollen.
Čeština, Český Jazyk
Czech
Dansk
Danish
Deutsch
German
Raak de gewenste taal aan.
Ελλνικά
Greek, Modern
English
English
Español
Spanish
Door aan te raken, keert u terug naar het vorige scherm.
2. DE INSTELLINGENMODUS SELECTEREN
Zodra u de taal heeft geselecteerd, kunt u op
het display WINKEL DEMO” kiezen (handig voor
verkopers, alleen om het apparaat tentoon te stellen)
of verdergaan door VOLGENDE” aan te raken.
Bedankt voor uw aankoop!
Druk op Next (Volgende) om verder te gaan
met het configureren van thuisgebruik.
VOLGENDE
WINKEL DEMO
3. WIFI INSTELLEN
Met de 6
th
Sense Live-functie kunt u de oven vanop
een afstand bedienen met een mobiel toestel.
Om ervoor te zorgen dat het apparaat vanop een
afstand kan worden bediend, moet u eerst het
verbindingsproces goed afronden. Dit proces is
noodzakelijk om uw apparaat te registreren en het
met uw thuisnetwerk te verbinden.
Raak “NU INSTELLEN” aan om verder te gaan met
het instellen van de verbinding.
Wi opzetten
Stel WiFi nu in om automatisch de tijd en
datum in te stellen en connectiviteit met uw
smartphone in te schakelen.
Als u dit overslaat, kunt u de optie later
terugvinden in het menu Tools.
NU INSTELLEN
OVERSLAAN
U kan ook “OVERSLAAN” aanraken om uw product later te
verbinden.
DE VERBINDING INSTELLEN
Voor deze functie heeft u het volgende nodig: Een
smartphone of tablet en een draadloze router die
verbonden zijn met het internet. Gelieve met uw
smarttoestel te controleren of het signaal van uw
draadloos thuisnetwerk sterk is vlak bij het apparaat.
Minimumvereisten.
Smarttoestel: Android met een scherm van 1280x720 (of
groter) of iOS.
Raadpleeg de App store voor de compatibiliteit van de app
met de Android of iOS versies.
Draadloze router: 2.4Ghz WiFi b/g/n.
1. Download de 6
th
Sense Live-app
De eerste stap om uw apparaat te verbinden, is het
downloaden van de app op uw mobile device. De 6
th
Sense Live-app begeleidt u door alle hier aangegeven
stappen. U kan de 6
th
Sense Live-app downloaden via
de iTunes Store of de Google Play Store.
2. Een account aanmaken
Als u dit nog niet gedaan heeft, moet u een account
aanmaken. Hiermee kan u uw apparaten verbinden
met een netwerk en ze ook in het oog houden en ze
vanop een afstand bedienen.
3. Uw apparaat registreren
Volg de instructies in de app om uw apparaat te
11
registreren. U heeft het Smart Appliance IDentifier-
nummer (SAID) nodig om de registratie te kunnen
voltooien. U vindt deze unieke code op het
identificatieplaatje op het product.
4. Met WiFi verbinden
Volg de Scan-to-Connect-instellingsprocedure. De
app begeleidt u bij het verbinden van uw apparaat
aan uw draadloos netwerk bij u thuis.
Als uw router WPS 2.0 (of hoger) ondersteunt,
selecteert u “HANDMATIG” en raakt u dan WPS
instellen aan: Druk op de WPS-toets op uw draadloze
router om een verbinding te maken tussen de twee
producten.
U kunt het product indien nodig ook handmatig
verbinden met behulp van “Zoek een netwerk.
De SAID-code wordt gebruikt om een smarttoestel met uw
apparaat te synchroniseren.
Het MAC-adres wordt getoond voor de WiFi-module.
De verbindingsprocedure zal alleen opnieuw moeten
worden uitgevoerd als u de instellingen van uw
router wijzigt (bijv. netwerknaam of wachtwoord of
gegevensverstrekker).
4. DE TIJD EN DATUM INSTELLEN
Als u de oven met uw thuisnetwerk verbindt, worden
de tijd en datum automatisch ingesteld. Anders moet
u die handmatig instellen.
Raak de gewenste nummers aan om het tijdstip in
te stellen.
Stel de tijd van het systeem in.
Raak “INSTELLEN” aan om te bevestigen.
12:30
24-uursklok
INSTELLEN
Zodra u de tijd heeft ingesteld, stelt u de datum in.
Raak de gewenste nummers aan om de datum in
te stellen.
Raak “INSTELLEN” aan om te bevestigen.
5. HET STROOMVERBRUIK INSTELLEN
De oven is geprogrammeerd voor het verbruik van een
niveau van elektrische stroom dat compatibel is met
een thuisnetwerk dat een kwalificatie van meer dan 3
kW (16 ampère) heeft: Als uw huishouden een lager
energieverbruik gebruikt, moet u deze waarde (13
ampère) verlagen.
Raak de waarde aan de rechterkant aan om het
energieverbruik te selecteren..
Vermogensregeling
13 ampère
16 ampère
Raak “OK” aan om de oorspronkelijke instellingen
te voltooien.
Setup voltooid
Uw apparaat is nu geconfigureerd en klaar
voor gebruik!
OK
6. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen
normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel,
raden we daarom aan om de lege oven te verwarmen,
om alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 200°C gedurende ongeveer één
uur.
Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste gebruik
van het apparaat.
12
DAGELIJKS GEBRUIK
1. EEN FUNCTIE SELECTEREN
Druk op of raak het scherm eender waar aan
om de oven in te schakelen.
Op het display kunt u kiezen tussen Handmatige en
6
th
Sense-functies.
Raak de gewenste hoofdfunctie aan om naar het
overeenkomstige menu te gaan.
Handmatige functies
6th SENSE-Functies
12:35
Scrol naar boven of beneden om de lijst te
bekijken.
Handmatige functies
Conventioneel
Hetelucht
Grill
Convectiebak-
ken
Selecteer de gewenste functie door ze aan te
raken.
Handmatige functies
Conventioneel
Hetelucht
Grill
Convectiebak-
ken
2. HANDMATIGE FUNCTIES INSTELLEN
Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt
u de instellingen wijzigen. Op het display verschijnen
de instellingen die kunnen worden gewijzigd.
TEMPERATUUR / GRILLNIVEAU
Scrol door de voorgestelde waarden en selecteer
degene die u nodig heeft.
Bereidingstijd instellen
Selecteer een hetelucht
temperatuur.
VOLGENDE
Als het bij de functie is toegestaan, kunt u
aanraken om voorverwarmen in te schakelen.
Bereidingstijd instellen
Selecteer een hetelucht
temperatuur.
VOLGENDE
DUUR
Wanneer u de bereiding handmatig wilt beheren, hoeft
u geen bereidingstijd in te stellen. In de getimede
modus blijft de oven bereiden tijdens de door u
geselecteerde duur. Aan het einde van de bereidingstijd
wordt het bereiden automatisch onderbroken.
Raak “KOOKTIJD INSTELLEN” aan om de duur in te stellen.
Bereidingstijd instellen
Selecteer een hetelucht
temperatuur.
VOLGENDE
Raak de gewenste nummers aan om de gewenste
bereidingstijd in te stellen.
Voer de hetelucht tijd in.
Raak VOLGENDE” aan om te bevestigen.
Raak de waarde van de duur aan en selecteer daarna “STOP”
om tijdens de bereiding een ingestelde duur te annuleren en
de bereiding zo handmatig te onderbreken.
3. 6
th
SENSEFUNCTIES INSTELLEN
Met de 6
th
Sense-functies kunt u een grote verscheidenheid
aan gerechten bereiden door te kiezen uit de gerechten
in de lijst. De meeste bereidingsinstellingen worden
automatisch door het apparaat geselecteerd om de beste
resultaten te bekomen.
Kies een recept uit de lijst.
De functies worden weergegeven onderverdeeld in
categorieën van levensmiddelen in het “6
th
SENSE VOEDSEL”-
menu (zie de overeenkomstige tabellen) en volgens de
kenmerken van het recept in het “LIFESTYLE”-menu.
Zodra u een functie heeft geselecteerd, volstaat
het de kenmerken van het te bereiden voedsel
(hoeveelheid, gewicht enz.) aan te geven om het
perfecte resultaat te bekomen.
Voor sommige 6
th
Sense-functies moet de voedselsonde
worden gebruikt. Steek ze in het contact alvorens de functie
te selecteren. Voor de beste resultaten met de sonde volgt u
de suggesties in het betreende gedeelte.
Volg de aanwijzingen op het scherm die u door
het bereidingsproces begeleiden.
13
4. UITSTEL VAN START / EINDTIJD INSTELLEN
U kan de bereiding uitstellen alvorens een functie
in te schakelen: De functie schakelt in of uit op het
tijdstip dat u op voorhand selecteert.
Raak “UITSTEL aan om de gewenste start- of
eindtijd in te stellen.
BEREIDINGSINSTRUCTIE:
Om verschillende soorten voedsel
te bereiden met dezelfde
bereidingstemperatuur op
verschillende niveaus (maximaal
drie) tegelijk. Deze functie kan
worden
UITSTEL
Hetelucht
START
Zodra u het gewenste uitstel heeft ingesteld, raakt
u “STARTVERTRAGING” aan om de wachttijd in te
laten gaan.
Zet het voedsel in de oven en sluit de deur: De
functie wordt automatisch ingeschakeld na de
berekende tijdsduur.
Wanneer er een uitgestelde bereidingsstarttijd wordt
geprogrammeerd wordt de voorverwarmingsfase van de
oven uitgeschakeld: De oven zal de gewenste temperatuur
geleidelijk bereiken, wat betekent dat de bereidingstijden iets
langer zijn dan inde bereidingstabel staat vermeld.
Om de functie meteen in te schakelen en het
programmeerde uitstel te annuleren, raakt u
aan.
5. START DE FUNCTIE
Nadat u de instellingen heeft geconfigureerd,
raakt u “START aan om de functie in te schakelen.
Als de oven heet is en de functie een welbepaalde
maximumtemperatuur vereist, verschijnt een bericht op de
display.
U kan de ingestelde waarden op eender welk moment tijdens
de bereiding wijzigen door de te wijzigen waarde aan te
raken.
Druk op om de actieve functie op eender
welk moment te stoppen.
6. VOORVERWARMEN
Als het voorverwarmen voorheen werd ingeschakeld,
wordt de status van de voorverwarmingsfase
aangegeven op het display zodra de functie in
werking is getreden.
01:16 sinds Start
Hetelucht
VOORVERWARMEN
180° C
INSTELLEN
BEREIDEN
TIJD
160 °C
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont de
display dat de oven de ingestelde temperatuur
bereikt heeft.
Voorverwarmen
voltooid
Voeg voedsel toe
GEREED
Open de deur.
Plaats het gerecht in de oven.
Sluit de deur en raak GEREED” aan om het
bereiden te starten.
Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase van de
voorverwarming afgelopen is zal een negatief eect hebben
op het uiteindelijk resultaat van de bereiding. Wanneer de
deur tijdens de voorverwarmingsfase wordt geopend zal het
onderbreken worden onderbroken. De bereidingstijd is
exclusief de voorverwarmingsfase.
7. HET BEREIDEN PAUZEREN
Bij sommige 6
th
Sense-functies wordt gevraagd om
het voedsel om te draaien tijdens de bereiding. Een
hoorbaar signaal gaat af en op het display verschijnt
de uit te voeren actie.
Open de deur.
Voer de handeling uit die op het display wordt
aangegeven.
Sluit de deur en raak GEREED” aan om het
bereiden te hervatten.
Het is mogelijk dat de oven op dezelfde manier
aangeeft het voedsel te controleren nog voor de
bereiding is afgerond.
Een hoorbaar signaal gaat af en op het display
verschijnt de uit te voeren actie.
Controleer het voedsel.
Sluit de deur en raak GEREED” aan om het
bereiden te hervatten.
8. EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op het display wordt
aangegeven dat de bereiding klaar is.
Bij sommige functies kan u, zodra de bereiding
is voltooid, uw gerecht extra te bruinen, de
bereidingstijd verlengen of de functie als een favoriet
opslaan.
00:01 sinds gereed
Extra Bruining
Hetelucht
Bereiden
GEREED
TIMER
COMPLEET
Raak aan om de functie als een favoriet op te
slaan.
Selecteer “Extra Bruining” om de bruincyclus van
vijf minuten te starten.
Raak
aan om de bereidingstijd te verlengen.
14
9 . FAVORIETEN
De favorietenfunctie slaat oveninstellingen voor uw
favoriete recepten op.
De oven detecteert automatisch de functies die u het vaakst
gebruikt. Nadat u een functie een aantal keer heeft gebruikt,
zal worden voorgesteld om de functie aan uw favorieten toe
te voegen.
EEN FUNCTIE OPSLAAN
Nadat een functie is voltooid, kunt u aanraken
om ze op te slaan als een favoriet. Hiermee kunt
u ze in de toekomst snel gebruiken, met dezelfde
instellingen.
Met het display kunt u de functie opslaan door tot
en met 4 favoriete maaltijdtijden aan te geven,
waaronder ontbijt, lunch, snack en diner.
Raak de symbolen aan om er minstens een te
selecteren.
1. Hetelucht
Oventemp.: 180°C
Bereidingstijd: 05:00
Voorverwarmen: Uitgeschakeld
FAVORIETE
Raak “FAVORIETE” aan om de functie op te slaan.
1. Hetelucht
Oventemp.: 180°C
Bereidingstijd: 05:00
Voorverwarmen: Uitgeschakeld
FAVORIETE
EENMAAL OPGESLAGEN
Nadat u functies als favorieten heeft opgeslagen,
geeft het hoofdscherm de functies weer die u voor
het huidige tijdstip heeft opgeslagen.
VOOR U
DINERSUGGESTIE
Handmatige
functies
6th SENSE-
Functies
Pizza
220,
00:11:00
Om het favorietenmenu te bekijken, drukt u op
: De functies worden onderverdeeld volgens
verschillende maaltijdtijden en sommige suggesties
worden aangeboden.
Raak het maaltijdensymbool aan om de
bijbehorende lijsten weer te geven.
Lunchfavorieten
Pizza Hamburger
Op zoek naar iets anders?
Bekijk de suggestie hieronder.
Door
7
aan te raken, kunt u ook de geschiedenis bekijken
van de functies die u het meest recent heeft gebruikt.
Scrol door de aangeboden lijst.
Raak het gewenste recept of de gewenste functie
aan.
Raak “START aan om de bereiding in te schakelen.
INSTELLINGEN WIJZIGEN
In het favorietenscherm kunt u een afbeelding of een
naam toevoegen aan elke favoriet om hem volgens
uw voorkeuren te personaliseren.
Selecteer de functie die u wilt wijzigen.
Raak “BEWERKEN” aan.
Selecteer de eigenschap die u wilt wijzigen.
Raak VOLGENDE” aan: Op het display worden de
nieuwe eigenschappen getoond.
Raak “OPSLAAN” om uw wijzigingen te bevestigen.
In het favorietenscherm kunt u ook eerder
opgeslagen functies verwijderen:
Raak de
aan bij de gewenste functie.
Raak “VERWIJDEREN” aan.
U kan ook de tijd wijzigen wanneer de verschillende
maaltijden worden weergegeven:
Druk op
.
Selecteer
Voorkeuren.
Selecteer Tijden en Data.
Raak “Uw maaltijdtijden aan.
Scrol door de lijst en raak de gewenste tijd aan.
Raak de gewenste maaltijd aan om hem te wijzigen.
Ieder tijdvak kan maar aan één maaltijd worden toegewezen.
10. TOOLS
Druk op eender welk moment op om het Tools”-
menu te openen.
Via dit menu kunt u kiezen uit verschillende opties
en u kunt ook de instellingen of voorkeuren voor uw
product of het display wijzigen.
Tools
Op afstand
inschakelen
Kookwekker Lamp
OP AFSTAND INSCHAKELEN
Om het gebruik van de 6
th
Sense Live Whirlpool-app
in te schakelen.
15
KOOKWEKKER
Deze functie kan worden ingeschakeld bij het gebruik
van een bereidingsfunctie of enkel om de tijd bij te
houden.
Zodra de wekker is ingeschakeld, telt die
onafhankelijk af zonder de functie zelf te verstoren.
De wekker blijft rechtsboven op het scherm aftellen.
De wekker blijft rechtsboven op het scherm aftellen.
Om de kookwekker op te roepen of te wijzigen:
Druk op
.
Raak
aan.
U hoort een geluidssignaal en het display toont
wanneer de kookwekker afgeteld heeft tot aan de
geselecteerde bereidingstijd.
Raak “SLUITEN” aan om de wekker te annuleren of
een nieuwe duur voor de wekker in te stellen.
Raak “NIEUWE TIMER INSTELLEN” aan om de
wekker opnieuw in te stellen.
LAMPJE
Om het ovenlampje in of uit te schakelen.
ZELFREINIGING
Activeer de functie “Zelfreinigen voor een optimale
reiniging van de interne oppervlakken.
Het is raadzaam om de ovendeur niet te openen tijdens de
reinigingscyclus, om verlies van waterdamp te voorkomen,
wat een nadelig eect heeft op het uiteindelijke
schoonmaakresultaat.
Verwijder alle hulpstukken uit de oven voordat u
de functie activeert.
Giet, wanneer de oven koud is, 200 ml drinkwater
op de bodem van de oven.
Raak “START aan om de reinigingsfunctie in te
schakelen.
Nadat de cyclus is geselecteerd, kunt u de start van de
automatische reiniging uitstellen. Raak “UITSTEL” aan om de
eindtijd in te stellen zoals wordt aangegeven in de
betreende paragraaf.
SONDE
Met de gaarthermometer kan de binnentemperatuur
van het vlees tijdens de bereiding worden gemeten
om zich ervan te verzekeren dat de optimale
temperatuur wordt bereikt. De temperatuur van
de oven varieert afhankelijk van de functie die
u heeft geselecteerd, maar de bereiding is altijd
geprogrammeerd om te beëindigen zodra de
gespecificeerde temperatuur is bereikt.
Plaats voedsel in de oven en sluit de voedselsonde aan
op de contactdoos. Houd de sonde zo ver mogelijk
verwijderd van de warmtebron. Sluit de ovendeur.
Raak
aan. U kunt kiezen tussen de handmatige
functies (op bereidingswijze) en 6
th
Sense-functies
(op type voedsel) als het gebruik van de sonde
toegestaan of nodig is.
Hoe wilt u de vleessonde
programmeren?
OP BEREIDINGSWIJZE
OP TYPE VOEDSEL
Nadat een bereidingsfunctie is gestart, wordt ze geannuleerd
als de sonde wordt verwijderd.
Trek de sonde altijd uit het contact en verwijder ze uit de
oven wanneer u het voedsel uit de oven haalt.
STIL
Raak het symbool aan om het geluid van alle
geluiden en alarmen aan of uit te zetten.
BEDIENINGSVERGRENDELING
Met de "Bedieningsvergrendeling" kunt u de toetsen
op de touchpad vergrendelen zodat ze niet per
ongeluk kunnen worden ingedrukt.
Om de vergrendeling in te schakelen:
Raak het symbool
aan.
Om de vergrendeling uit te schakelen:
Raak het display aan.
Veeg naar boven op het weergegeven bericht.
Bedieningsvergren-
deling
Het product is vergrendeld.
Veeg naar boven om te
ontgrendelen.
MEER MODUSSEN
Om de Sabbat Modus te selecteren en naar de
Vermogensregeling te gaan.
De Sabbat Modus houdt de oven ingeschakeld in de bakmodus
totdat hij wordt uitgeschakeld. De Sabbat Modus gebruikt de
conventionele functie. Alle andere bereidings- en reinigingscycli
zijn uitgeschakeld. Er zullen geen geluiden weerklinken en de
displays zullen geen temperatuurwijzigingen aangeven.
Wanneer de ovendeur wordt geopend of gesloten, zal het
ovenlampje niet aan- of uitgaan en de verwarmingselementen
zullen niet meteen worden in- of uitgeschakeld.
Druk op
of , druk op het displayscherm en houd het 3
seconden ingedrukt om de Sabbat Modus uit te schakelen en
te verlaten.
VOORKEUREN
Om verschillende oveninstellingen te wijzigen.
WIFI
Om instellingen te wijzigen of een nieuw thuisnetwerk te
congureren.
INFO
Om “Demo-modus opslaan” uit te schakelen, het product te
resetten en meer informatie over het product op te roepen.
16
KOOKTIPS
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABELLEN
De tabellen vermelden: recepten, of voorverwarmen
nodig is, temperatuur (°C), grillniveau, bereidingstijd
(minuten), voorgestelde accessoires en niveau voor de
bereiding.
De bereidingstijden gelden vanaf het moment
dat het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de
voorverwarmingstijd (indien nodig).
De bereidingstemperaturen zijn bij benadering en zijn
afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en het type
accessoire dat wordt gebruikt. Gebruik eerst de laagste
aanbevolen waarden. Als de bereiding niet naar wens
is, kunt u hogere waarden gebruiken.
Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires
te gebruiken en indien mogelijk taartvormen en
ovenschalen van donker metaal. U kunt ook vuurvaste
of aardewerken pannen en schalen gebruiken; de
bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de
beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de
bereidingstabel met betrekking tot de (bijgeleverde)
schalen en de verschillende steunhoogtes.
De tabellen vermelden de volgende symbolen om
accessoires aan te geven:
Rooster
Taartvorm op rooster
Opvangbak / bakplaat
Opvangbak / bakplaat of ovenschaal op rooster
CONVENTIONEEL
De verwarmingselementen bovenaan en onderaan
in de oven verwarmen de binnenkant van de oven
gelijkmatig.
Gebruik steunhoogte 3. Gebruik voor het bereiden
van pizza's, hartige taarten en zoete taarten met een
vloeibare vulling de eerste of tweede steunhoogte.
Verwarm de oven voor alvorens de te bereiden
gerechten erin te plaatsen.
Deze functie is de beste bereidingsmodus voor
het bereiden van delicate desserts op slechts één
steunhoogte.
Gebruik taartvormen van donker metaal en zet deze
altijd op het bijgeleverde rooster. Als u de bijgeleverde
schalen gebruikt, verwijder dan de andere accessoires
die u niet gebruikt uit de oven om de beste resultaten
te bekomen en energie te besparen.
Om te controleren of de taart gaar is steekt u een
houten prikker in het dikste gedeelte van de taart. Als
de prikker er droog uitkomt, is de taart klaar.
Als u taartvormen met antiaanbaklaag gebruikt, vet
dan niet de randen in, omdat de taart dan mogelijk
niet goed rijst aan de zijkanten.
Als het gebak inzakt tijdens het bakken, gebruik dan
de volgende keer een lagere temperatuur, verminder
bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht of meng het
beslag voorzichtiger.
De vis is gekookt als de rugvin gemakkelijk loskomt.
Begin door de laagst aangegeven temperatuur te
selecteren, zelfs voor het bereiden van grotere vissen.
In het algemeen geldt: hoe groter de vis, hoe lager de
temperatuur en hoe langer dus de bereidingstijd.
Recept
Voorverwar-
men
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.)
Niveau en Accessoires
Taarten / Cakes Ja 170 30 - 50
2
Koekjes / Shortbread Ja 150 20 - 40
3
Kleine taartjes / Muffins Ja 170 20 - 40
3
Soesjes Ja 180 - 200 30 - 40
3
Meringues Ja 90 110 - 150
3
Pizza / Brood / Focaccia Ja 190 - 250 15 - 50
2
Diepvriespizza Ja 250 10 - 15
3
Pasteitjes / Bladerdeeghapjes Ja 190 - 200 20 - 30
3
Lasagne / ovenschotels / gebakken pasta / cannelloni Ja 190 - 200 45 - 65
3
Lamsvlees / Kalfsvlees / Rundvlees / Varkensvlees 1 kg Ja 190 - 200 80 - 110
3
Kip / Konijn / Eend 1 kg Ja 200 - 230 50 - 100
3
Kalkoen / Gans 3 kg Ja 190 - 200 80 - 130
2
Gebakken vis / in folie (filets, heel) Ja 180 - 200 40 - 60
3
17
GRILL
Het bovenste verwarmingselement zorgt voor de
beste resultaten bij het grillen. Plaats het voedsel op
de 4e of 5e steunhoogte. Voor het grillen van vlees
wordt geadviseerd de opvangbak te gebruiken om het
braadvet op te vangen. Plaats de bak op de 3de/4de
steunhoogte en giet er ongeveer 500 ml drinkwater in.
De oven hoeft niet te worden voorverwarmd. Tijdens
de bereiding moet de deur van de oven dicht blijven.
Als u stukken vlees wilt grillen, kies dan stukken met
een gelijke dikte, zodat het vlees gelijkmatig gaar
wordt. Zeer dikke stukken vlees hebben een langere
bereidingsduur.
Zet het rooster op een lagere steunhoogte, op een
grotere afstand van de grill, om te voorkomen dat
de korst verbrandt. Draai het vlees halverwege de
bereidingstijd om.
Er word aangeraden een opvangbak met een halve
liter drinkwater direct onder het rooster te plaatsen
waarop u het vlees heeft gelegd, om het bakvet op
te vangen. Vul indien nodig bij met water tijdens het
grillen.
Recept
Voorverwar-
men
Grillniveau Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Toast - 3 (hoog) 3 - 6
5
Visfilet / moten vis - 2 (Medium) 20 - 30
4
3
Worstjes / Kebab / Spareribs / Hamburgers -
2 - 3 (gemiddeld -
hoog)
15 - 30
5
4
TURBOGRILL
Bij deze functie worden het bovenste
verwarmingselement en de ventilator tegelijkertijd
ingeschakeld.
Geadviseerd wordt de opvangbak te gebruiken om
het braadvet op te vangen. Plaats de bak op de eerste
of tweede steunhoogte en giet er 500 ml drinkwater
in. De oven hoeft niet te worden voorverwarmd.
Tijdens de bereiding moet de deur van de oven dicht
blijven.
Draai het voedsel na tweederde van de bereidingstijd
om (indien nodig).
U kunt elke soort ovenschaal of vuurvaste schaal
gebruiken die geschikt is voor de afmetingen van
het te bereiden vlees. Schenk bij gebraden vlees bij
voorkeur wat bouillon in de schaal, waardoor het
vlees tijdens de bereiding vochtig wordt gehouden
en meer smaak krijgt. Laat het gebraden vlees na
afloop van de bereiding 10-15 min. in de oven rusten,
of dek het af met aluminiumfolie.
Recept
Voorverwar-
men
Grillniveau Bereidingstijd (Min.)
Niveau en Accessoires
Gebraden kip 1 - 1,3 kg - 2 (Medium) 55 – 70
2
1
Lamsbout / schenkel - 2 (Medium) 60 - 90
3
Gebakken aardappelen - 2 (Medium) 35 - 55
3
Groentegratin - 3 (hoog) 10 - 25
3
18
HETELUCHT
Het ronde verwarmingselement en de ventilator
worden tegelijkertijd ingeschakeld. De ventilator op
de achterste wand verdeelt de hetelucht gelijkmatig
in de oven.
Als u de functie “Hetelucht” gebruikt, kunt
u verschillende gerechten die dezelfde
bereidingstemperatuur vereisen (bijvoorbeeld vis of
groenten) tegelijkertijd bereiden op verschillende
steunhoogtes. Haal de gerechten die klaar zijn uit
de oven en laat de gerechten die meer tijd nodig
hebben in de oven staan.
Er wordt aangeraden wordt om de vierde
steunhoogte te gebruiken voor bereidingen op één
steunhoogte, de eerste en vierde voor bereidingen
op twee steunhoogtes en de eerste, derde en vijfde
voor bereidingen op drie steunhoogtes. Plaats
taartvormen altijd op het rooster. Verwarm de oven
eerst voor.
Zorg ervoor dat alle porties deeg even dik zijn zodat
het bruinen overal gelijkmatig verloopt.
Wanneer u pizza bereidt, vet u de pizzavorm licht in
voor een knapperige bodem. Verdeel na twee derde
van de bereidingsduur de mozzarella over de pizza.
Recept
Voorverwar-
men
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Taarten / Cakes
Ja 160 30 - 50
2
Ja 160 30 - 50
4
1
Gevulde taarten (kaastaart, strudel, appeltaart) Ja 160 – 200 35 - 90
4
1
Koekjes / Shortbread
Ja 140 30 - 50
4
Ja 140 30 - 50
4
1
Ja 135 40 - 60
5
3
1
Kleine taartjes / Muffins
Ja 150 30 - 50
4
Ja 150 30 - 50
4
1
Ja 150 40 - 60
5
3
1
Soesjes
Ja 180 - 190 35 - 45
4
1
Ja 180 - 190 35 - 45 *
5
3
1
Meringues
Ja 90 130 - 150
4
1
Ja 90 140 - 160 *
5
3 1
Pizza / brood / focaccia Ja 190 - 230 20 - 50
4
1
Pizza (Dun, dik, focaccia) Ja 220 - 240 25 - 50 *
5
3 1
Diepvriespizza
Ja 250 10 - 20
4
1
Ja 220 - 240 15 - 30
5
3 1
Hartige taarten (groentetaart, quiche)
Ja 180 - 190 45 - 60
4
1
Ja 180 - 190 45 - 70 *
5
3 1
Pasteitjes / bladerdeeghapjes
Ja 180 - 190 20 - 40
4
1
Ja 180 - 190 20 - 40 *
5
3 1
Lasagne en vlees Ja 200 50 - 100 *
4
1
Vlees en aardappelen Ja 200 45 - 100 *
4
1
Vis en groente Ja 180 30 - 50 *
4
1
* Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de oven worden verwijderd.
19
COOK 4
Recept Gerecht
Voorverwar-
men
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Koekjes Koekjes Ja 135 50 - 70
5
4 3 1
Taarten Taarten Ja 170 50 - 70
5
4 3 1
Ronde pizza Ronde pizza Ja 210 40 - 60
5
4 2 1
Complete maaltijd:
Fruitvlaai (niveau 5)
geroosterde groenten (niveau 4)
lasagne (niveau 2)
vleesstukken (niveau 1)
Cook 4
menu
Ja 190 40 - 120
5
4 2 1
CONVECTIEBAKKEN
Gebruik deze functie voor quiches en groentetaarten
of desserts met een vochtige vulling, zoals kaas- en
vruchtentaart.
Ze is ook ideaal om voedsel met een hoge watergehalte te
bereiden. De ventilator verspreidt de warmte gelijkmatig
in de oven. Dit helpt om een constante temperatuur aan te
houden en het voedsel meer gelijkmatig te bereiden. Het
zorgt ook voor een krokant bovenlaagje terwijl het voedsel
aan de binnenkant vochtig blijft en bij broodwaren zorgt
het voor een dikkere korst.
Gebruik de derde of tweede steunhoogte. Wacht
tot het einde van de voorverwarming alvorens het
voedsel in de oven te plaatsen.
Als de bodem van het gebak te vochtig blijft, zet de
taart dan op een lager niveau en bestrooi de bodem
met verkruimelde koekjes voordat u de vulling erin
schenkt.
Recept
Voorverwar-
men
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Gevulde taarten (kaastaart, strudel, appeltaart) Ja 160 – 200 30 - 85
3
Hartige taarten (groentetaart, quiche) Ja 180 - 190 45 - 55
3
Gevulde groenten (tomaten, courgettes, aubergines) Ja 180 - 200 50 - 60
2
MAXI BEREIDING
Deze functie is zeer handig om grote stukken vlees
(meer dan 2,5 kg) te bereiden. Aanbevolen wordt
om het vlees tijdens de bereiding om te keren om
gelijkmatig bruinen aan beide kanten te verkrijgen. Het
verdient de voorkeur het vlees zo nu en dan vochtig te
maken om het niet te laten uitdrogen.
Gebruik de eerste of de tweede steunhoogte,
afhankelijk van de grootte van het vlees. De oven hoeft
niet te worden voorverwarmd vóór de bereiding.
Schenk bij gebraden vlees bij voorkeur wat bouillon in de
schaal, waardoor het vlees tijdens de bereiding vochtig
wordt gehouden en meer smaak krijgt. Laat het gebraden
vlees na aoop van de bereiding 10-15 min. in de oven
rusten, of dek het af met aluminiumfolie.
Als het vlees te mager is, voeg dan wat vloeistof toe,
bedruip het vlees met vet of bedek het bijvoorbeeld met
sneden spek.
Zorg er bij het omdraaien van een gebraad voor dat u het
eerst met de zwoerd naar onderen in de oven plaatst.
Recept
Voorverwar-
men
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Gebr. varkensvlees met korst 2 kg - 170 110 - 150
2
ECO HETELUCHT
Aanbevolen wordt de derde steunhoogte te gebruiken. De oven hoeft niet te worden voorverwarmd.
Recept
Voorverwar-
men
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Gevulde braadstukken - 200 80 - 120 *
3
Gesneden vlees (konijn, kip, lam) - 200 50 - 100 *
3
* Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de oven worden verwijderd.
20
DE VOEDSELSONDE GEBRUIKEN
Plaats het voedsel in de oven en sluit de stekker aan
door deze in de aansluiting aan de rechterkant van de
ovenruimte te steken.
De kabel is licht buigbaar en kan naar behoefte
worden gebogen om de sonde op de meest
effectieve manier in het voedsel te steken.
Zorg ervoor dat de kabel het bovenste
verwarmingselement niet aanraakt tijdens de
bereiding.
VLEES: Steek de gaarthermometer diep in het vlees.
Vermijd botten of vette delen. Voor gevogelte, de
thermometer in het midden van de borst steken en
holle plekken vermijden.
VIS (heel): Steek de punt in het dikste stuk en vermijd
de ruggengraat.
BAKKEN IN DE OVEN: Steek de punt diep in het deeg
door de kabel te buigen voor de ideale sondehoek.
Als u de sonde gebruikt bij bereidingen met de 6
th
Sense-functies, wordt de bereiding automatisch
gestopt wanneer het geselecteerde recept de ideale
kerntemperatuur bereikt, zonder de oventemperatuur
te moeten instellen.
Lasagne Hele kip
Vis Broodjes
Groot brood Taart
RIJZEN
Dek het deeg altijd af met een vochtige doek voordat
u het in de oven legt. Deze functie verkort de rijstijd
met ongeveer een derde, vergeleken met rijzen op
kamertemperatuur (20-25°C).
De rijstijd bij een hoeveelheid pizzadeeg van 1 kg is
ongeveer één uur.
WARMHOUDEN
Met de warmhoudfunctie kunt u kant-en-
klaargerechten warmhouden. Dit voorkomt de
vorming van condensatie en zorgt ervoor dat
het bereidingscompartiment niet moet worden
gereinigd.
Er wordt afgeraden kant-en-klaargerechten langer
dan twee uren warm te houden.
Denk eraan dat sommige levensmiddelen blijven
doorgaren terwijl ze warm worden gehouden: Bedek
ze, indien nodig, om te voorkomen dat ze uitdrogen.
ONTDOOIEN
Gekookt voedsel, stoofschotels en vleessauzen
ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien
regelmatig omroert. Haal de stukken uit elkaar
wanneer ze beginnen te ontdooien: de gescheiden
delen zullen sneller ontdooien.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Whirlpool W11I OM1 4MS2 H Use & Care

Tüüp
Use & Care

teistes keeltes