Bauknecht BIK9 PPH8TS2 PT Use & Care

Tüüp
Use & Care
Gezondheid & Veiligheid, Gebruik en Verzorging
en Installatie gids
www.bauknecht.eu/register
INDEX
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3
INSTALLATIE 5
PRODUCTBESCHRIJVING 7
ACCESSOIRES 8
ROOSTER 8
OPVANGBAK 8
BAKPLAAT 8
SCHUIFRAILS * 8
STOOMBAK 8
HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES PLAATSEN 8
DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN EN
TERUGPLAATSEN 8
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN (INDIEN AANWEZIG) 8
BEREIDINGSFUNCTIES 9
GEBRUIK VAN HET TOUCHDISPLAY 10
EERSTE GEBRUIK 10
1. DE TAAL SELECTEREN 10
2. DE INSTELLINGENMODUS SELECTEREN 10
3. WIFI INSTELLEN 10
. TIJD EN DATUM INSTELLEN 11
4. HET STROOMVERBRUIK INSTELLEN 11
5. DE OVEN VERWARMEN 11
DAGELIJKS GEBRUIK 12
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE 12
2. HANDMATIGE FUNCTIES INSTELLEN 12
TEMPERATUUR / GRILLNIVEAU 12
DUUR 12
3. MY MENU-FUNCTIES INSTELLEN 12
4. UITSTEL VAN START- / EINDTIJD INSTELLEN 13
5. START DE FUNCTIE 13
6. VOORVERWARMEN 13
7. HET BEREIDEN PAUZEREN 13
8. EINDE BEREIDINGSTIJD 13
9. FAVORIETEN 14
10. TOOLS 14
OP AFSTAND INSCHAKELEN 14
KOOKWEKKER 14
LAMP 14
ZELFREINIGEN 15
AFVOEREN 15
ONTKALKEN 15
STIL 15
BEDIENINGSVERGRENDELING 15
KOOKTIPS 17
CONVENTIONEEL 17
GRILL 18
TURBO GRILL 18
HETELUCHT 19
MULTIFLOW 20
CONVECTIEBAKKEN 20
PUUR STOOM 21
HETELUCHT + STOOM 21
MAXI COOKING 22
ECO HETELUCHT 22
RIJZEN 22
WARMHOUDEN 22
BEZIG MET ONTDOOIEN 22
REINIGEN EN ONDERHOUD 26
EXTERNE OPPERVLAKKEN 26
INTERNE OPPERVLAKKEN 26
ACCESSOIRES 26
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN 26
VERVANGEN VAN HET LAMPJE 27
WIFIFAQ'S 28
PROBLEMEN VERHELPEN 29
CONSUMENTENSERVICE 30
VOORDAT U DE CONSUMENTENSERVICE BELT 30
ALS DIT OOK NIET HELPT 30
TECHNISCHE GEGEVENS 30
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIF
TEN
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN
ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van
belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde
moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade die het
gevolg is van het niet opvolgen van deze
veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het
apparaat of een foute instelling van de regelknoppen.
Kleine kinderen (0-3jaar) moeten uit de buurt van
het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen
(3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat
gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht
staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen
dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan
of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik
en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen
mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en
het onderhoud mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder toezicht.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen kunnen heet worden tijdens het gebruik.
Wees voorzichtig dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit
de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij
er voortdurend toezicht is.
Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens
het droogproces van gerechten. Wanneer het
apparaat geschikt is voor het gebruik van een
thermometer gebruik dan uitsluitend de
gaarthermometer die voor deze oven wordt
aanbevolen - gevaar voor brand.
Houd kleding of andere brandbare materialen uit
de buurt van het apparaat tot alle onderdelen van het
apparaat helemaal zijn afgekoeld - brandgevaar. Let
altijd goed op wanneer u voedsel bereid dat rijk is aan
vet, olie of wanneer alcoholische dranken toegevoegd
worden - risico voor brand. Gebruik ovenwanten om
kookpotten en accessoires te verwijderen. Op het
einde van de bereiding, open de deur van de oven
voorzichtig zodat hete lucht of dampen geleidelijk
aan kunnen ontsnappen - risico voor brandwonden.
De ventilatieroosters voor warme lucht aan de
voorkant van de oven mogen niet geblokkeerd
worden - risico voor brand.
Let op wanneer de ovendeur open staat of
neergeklapt is, om er niet tegen te stoten.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: het apparaat is niet geschikt voor
inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals
een timer, of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren en overige
werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in
hotels, motels, bed & breakfast en andere residentiële
omgevingen.
Elk ander gebruik is verboden (bijv. als
kamerverwarming).
Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.
Bewaar geen explosief of ontvlambaar materiaal
(vb. benzine of spuitbussen) in of naast het apparaat
- risico voor brand.
INSTALLATIE
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
worden door twee of meer personen - risico voor
verwondingen. Gebruik beschermende
handschoenen om uit te pakken en te installeren -
risico voor snijwonden.
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het
waternet (indien van toepassing) en de elektrische
aansluitingen en reparaties door een gekwaliceerd
technicus verrichten. Repareer of vervang geen
enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit
expliciet aangegeven wordt in de
gebruikershandleiding. Hou kinderen uit de buurt
van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken
van het apparaat of het tijdens het transport geen
beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval
van twijfel contact op met uw leverancier of de
dichtstbijzijnde Klantenservice. Bewaar het
verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim, enz.) na
de installatie buiten bereik van kinderen -
verstikkingsgevaar. Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te
zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Het
apparaat alleen activeren als de installatie is voltooid.
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en
verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u
het apparaat plaatst.
De minimale opening tussen het werkblad en de
bovenkant van de oven mag niet geblokkeerd
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
4
worden - risico voor brandwonden.
Haal de oven pas voor de installatie van de
piepschuim bodem.
Het onderste gedeelte van het apparaat mag niet
meer toegankelijk zijn na de installatie - risico voor
brandwonden.
Installeer het apparaat niet achter een decoratieve
deur - brandgevaar.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van
de oven (zichtbaar wanneer de ovendeur openstaat).
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via een meerpolige
netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact
is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en
het apparaat dient geaard te zijn conform de
nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid
is, mogen de elektrische onderdelen niet meer
toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het
apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of
blootsvoets bent. Gebruik het apparaat niet als de
stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het
apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of
gevallen is.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet het
door de fabrikant, zijn technicus of een gelijkaardig
gekwaliceerd persoon vervangen worden door
een identieke kabel, om gevaarlijke situaties en risico
van elektrocutie te voorkomen.
Wend u tot een erkend servicecentrum indien de
stroomkabel vervangen moet worden.
REINIGEN EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert; gebruik
geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers voor het reinigen van de
ruit, aangezien het glas daardoor bekrast kan raken,
waardoor het kan breken.
Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld,
voordat u reinigings- of onderhoudswerk zaamheden
uitvoert - gevaar voor brandwonden.
WAARSCHUWING: Schakel het apparaat uit
vooraleer de lamp te vervangen - risico voor
elektrocutie.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool wordt aangegeven
.
De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het
gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd
volgens de plaatselijke voorschriften.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar
materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie
over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit
apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn
2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u
schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de begeleidende documentatie
geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal
inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur.
TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de
bereidingstabel of in het recept. Gebruik donkere, zwart gelakte of
geëmailleerde bakvormen, omdat deze de warme beter opnemen.
Gerechten die lang in de oven moeten staan, blijven nog doorgaren
nadat de oven uitgeschakeld is.
ECO DESIGN VERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de vereisten voor ecologisch ontwerp van de
Europese verordeningen nr. 65/2014 en 66/2014 in overeenstemming
met de Europese norm EN 60350-1.
De fabrikant, Bauknecht EMEA S.p.A., verklaart dat dit model
huishoudelijke apparatuur BIK9 PPH8TS2 met radioapparatuur
Tourmaline WiFi-module voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming vindt u op
de onderstaande website: docs.bauknecht.eu
De radioapparatuur werkt in de ISM-frequentieband van 2,4 GHz, het
maximale uitgezonden radiofrequente vermogen bedraagt niet meer
dan 20 dBm (e.i.r.p.).
Dit product bevat opensourcesoftware ontwikkeld door derden. De
verklaring inzake het gebruik van de open source licentie vindt u op
de onderstaande website: docs.bauknecht.eu
5
x2
90°C
540
537
538
572
595
345
20
595
5,5
6
89° max
95
482
4
5
min 550
min 560
min 500
600
30
min 550
min 500
583 + 2
30
min 560
INSTALLATIE
6
= =
7
Gids voor Gebruik en
Verzorging
PRODUCTBESCHRIJVING
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
8
9
10
5
7
6
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven
op de voorkant van de oven)
5. Deur
6. Waterlade
7. Bovenste
verwarmingselement/grill
8. Lampje
9. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
10. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar)
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
1. AAN / UIT
Om de oven aan en uit te draaien.
2. HOOFDMENU
Om snelle toegang te krijgen tot
het hoofdmenu.
3. FAVORIETEN
Om de lijst van uw favoriete
functies op te roepen.
4. DISPLAY
5. TOOLS
Om uit verschillende opties
te kiezen en ook om de
oveninstellingen en -voorkeuren te
wijzigen.
6. AFSTANDSBEDIENING
Om het gebruik van de Bauknecht
Home Net-app mogelijk te maken.
7. ANNULEREN
Om eender welke ovenfunctie
uit te schakelen, tenzij de
Klok, de Kookwekker en de
Bedieningsvergrendeling.
1
2 3 4 65 7
8
ACCESSOIRES
ROOSTER OPVANGBAK BAKPLAAT SCHUIFRAILS *
Om voedsel te bereiden of als
draagrooster voor pannen,
taartvormen en ander
ovenvast kookgerei
Voor gebruik als ovenschaal
voor de bereiding van vlees,
vis, groenten, focaccia, enz. of
om het bakjus op te vangen
wanneer geplaatst onder het
rooster.
Kan gebruikt worden voor het
bereiden van brood of gebak,
maar ook voor gegrild vlees,
vis in folie, etc.
Om het plaatsen of
verwijderen van accessoires te
vergemakkelijken.
STOOMBAK
De stoom kan makkelijker
circuleren, zodat het voedsel
uniform gaar wordt. Plaats de
opvangbak één niveau lager
om het bakjus op te vangen.
* Alleen beschikbaar bij bepaalde modellen
Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.
Bij de Consumentenservice kunt u apart andere accessoires aanschaen.
HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES
PLAATSEN
Schuif het rooster horizontaal over de geleiders en
zorg ervoor dat de zijde met de geheven rand naar
boven gericht is.
Andere accessoires, zoals de opvangbak en de
bakplaat, worden op dezelfde wijze als het rooster
horizontaal in de oven geschoven.
DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN
EN TERUGPLAATSEN
Om de roostergeleiders te verwijderen tilt u de
geleiders op en daarna trekt u het onderste deel
voorzichtig uit de zitting: De roostergeleiders
kunnen nu verwijderd worden.
Om de geleiders opnieuw te plaatsen, moeten
ze eerst terug in hun bovenste zitting worden
geplaatst. Houd ze rechtop, schuif ze in de
ovenruimte en laat ze dan in de juiste positie in de
onderste zitting zakken.
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN INDIEN
AANWEZIG
Verwijder de roostergeleiders uit de oven en
verwijder het beschermende plastic van de
schuifrails.
Bevestig de bovenste klem van de rail naar de
roostergeleider en schuif deze zo ver mogelijk.
Duw de andere klem naar beneden op zijn plaats.
Druk de onderkant van de klem stevig tegen de
roostergeleider om de geleider vast te zetten. Zorg
ervoor dat de lopers vrij kunnen bewegen. Herhaal
deze stappen bij de andere roostergeleider op
hetzelfde niveau.
Let op: De schuifrails kunnen op elk niveau worden
gemonteerd.
2
1
9
BEREIDINGSFUNCTIES
HANDMATIGE FUNCTIES
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één
steunhoogte.
CONVECTIEBAKKEN
Om vlees te bereiden, gebak met vulling op een
enkel rooster te bakken.
HETELUCHT
Om verschillende soorten voedsel te bereiden met
dezelfde bereidingstemperatuur op verschillende
niveaus (maximaal drie) tegelijk. Met deze functie
worden er geen geuren van het ene naar het
andere gerecht overgebracht.
GRILL
Voor het grillen van steaks, kebab en worst, het
gratineren van groenten of het roosteren van
brood. Voor het grillen van vlees wordt geadviseerd
de opvangbak te gebruiken om het braadvet op te
vangen: Plaats de bak op één van de niveaus onder
het rooster en voeg 500 ml drinkwater toe.
TURBO GRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees
(lamsbouten, rosbief, hele kip). Er wordt geadviseerd
de opvangbak te gebruiken om het braadvet op te
vangen: Plaats de pan op één van de niveaus onder
het rooster en voeg 500 ml drinkwater toe.
SNEL VOORVERWARMEN
Om de oven snel voor te verwarmen.
MULTIFLOW FUNCTIES
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende
gerechten op vier verschillende steunhoogtes die
dezelfde bereidingstemperatuur hebben. Deze
functie kan gebruikt worden om koekjes, gebak,
ronde pizza's (ook bevroren) te bakken en een
volledige maaltijd te bereiden. Raadpleeg de
bereidingstabel om de beste resultaten te bereiken.
STOMEN
» PUUR STOOM
Voor het bereiden van natuurlijke en gezonde
gerechten met gebruik van stoom, om de
natuurlijke voedingswaarde van het voedsel te
behouden. Deze functie is bijzonder geschikt voor
het bereiden van groenten, vis en fruit, en ook
om te blancheren. Tenzij anders aangegeven alle
verpakkingen en beschermende folie verwijderen
voordat het voedsel in de oven wordt gezet.
» HETELUCHT + STOOM
Door de combinatie van de eigenschappen
van stoom en van hete lucht kunt u met
deze functie gerechten bereiden die aan
de buitenkant krokant en gebruind zijn,
en tegelijkertijd mals en sappig aan de
binnenkant. Om de beste bereidingsresultaten
te bekomen raden we aan om een
HOOG stoomniveau te selecteren voor
visbereidingen, MEDIUM voor vlees en LAAG
voor brood en desserts.
SPECIALE FUNCTIES
» ONTDOOIEN
Voor het versnellen van het ontdooien van
voedsel. Plaats het voedsel op de middelste
plaathoogte. Laat het voedsel in de verpakking
zitten zodat het niet uitdroogt.
» WARMHOUDEN
Voor het warm en krokant houden van zojuist
bereide gerechten.
» RIJZEN
Voor het optimaal laten rijzen van zoet of
hartig deeg. Om de kwaliteit van het rijzen
niet in gevaar te brengen, de functie niet
inschakelen als de oven nog heet is na een
bereidingscyclus.
» KANTENKLAAR
Om kant-en-klaargerechten te bereiden
die op kamertemperatuur of in de koelkast
worden bewaard (broodjes, taartmix, muns,
pastagerechten en broodproducten). De functie
bereidt alle gerechten snel en zorgvuldig; ze kan
ook worden gebruikt om reeds bereid voedsel
te verwarmen. De oven hoeft niet te worden
voorverwarmd. Volg de instructies op de verpakking.
» MAXI COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees
(meer dan 2,5 kg). Aanbevolen wordt om
het vlees tijdens de bereiding om te keren
om gelijkmatig bruinen aan beide kanten te
verkrijgen. Het verdient de voorkeur het vlees
zo nu en dan vochtig te maken om het niet te
laten uitdrogen.
» ECO HETELUCHT
Gevulde braadstukken en stukken vlees op
één steunhoogte bereiden. Door zachte,
intermitterende luchtcirculatie wordt voorkomen
dat het voedsel teveel uitdroogt. Tijdens het
gebruik van deze ECO-functie blijft de verlichting
tijdens de bereiding uit. Voor het gebruik van
de ECO-cyclus en daardoor een optimaler
stroomverbruik, mag de oven niet eerder worden
geopend dan dat het voedsel volledig bereid is.
MIJN BEVR. DINER
Bij deze functie worden automatisch de beste temperatuur
en bereidingsmodus geselecteerd voor vijf verschillende
categorieën kant-en-klare diepvriesproducten. De oven
hoeft niet te worden voorverwarmd.
MY MENU
Hiermee kunnen alle types voedingsmiddelen
volledig automatisch worden bereid. Om deze functie
optimaal te benutten volgt u de aanwijzingen in de
betreffende bereidingstabel.
De oven hoeft niet te worden voorverwarmd.
10
GEBRUIK VAN HET TOUCHDISPLAY
Om door een menu of een lijst te scrollen:
U hoeft gewoon met uw vinger over het display
te vegen om door de items of waarden te
scrollen.
Om te selecteren of te bevestigen:
Raak het scherm aan om de gewenste waarde
of het gewenste item in het menu te selecteren.
Om terug te keren naar het vorige scherm:
Raak
aan.
Om een instelling te bevestigen of om naar het
volgende scherm te gaan:
Raak “INSTELLEN” of “VOLGENDE” aan.
EERSTE GEBRUIK
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet,
moet u het product configureren.
De instellingen kunnen daarna worden gewijzigd door op
te drukken om zo het “Tools”-menu te openen.
1. DE TAAL SELECTEREN
Stel de taal en tijd in wanneer u het apparaat voor de
eerste keer aan zet.
Veeg over het scherm om door de lijst van
beschikbare talen te scrollen.
Čeština, Český Jazyk
Czech
Dansk
Danish
Deutsch
German
Raak de gewenste taal aan.
Ελλνικά
Greek, Modern
English
English
Español
Spanish
Door aan te raken, keert u terug naar het vorige scherm.
2. DE INSTELLINGENMODUS SELECTEREN
Zodra u de taal heeft geselecteerd, kunt u op
het display WINKEL DEMO” kiezen (handig voor
verkopers, alleen om het apparaat tentoon te stellen)
of verdergaan door VOLGENDE” aan te raken.
Bedankt voor uw aankoop!
Druk op Next (Volgende) om verder te
gaan met het configureren van
thuisgebruik.
VOLGENDE
DEMO OPSLAAN MODUS
3. WIFI INSTELLEN
Met de functie My
Menu kunt u de oven op afstand
bedienen vanaf een mobiel apparaat. Om ervoor
te zorgen dat het apparaat vanop een afstand kan
worden bediend, moet u eerst het verbindingsproces
goed afronden. Dit proces is noodzakelijk om uw
apparaat te registreren en het met uw thuisnetwerk
te verbinden.
Raak “NU INSTELLEN” aan om verder te gaan met
het instellen van de verbinding.
Wi opzetten
Stel WiFi nu in om automatisch de tijd
en datum in te stellen en connectiviteit
met uw smartphone in te schakelen.
Als u dit overslaat, kunt u de optie later
terugvinden in het menu Tools.
NU INSTELLEN
OVERSLAAN
U kan ook “OVERSLAAN” aanraken om uw product later te
verbinden.
DE VERBINDING INSTELLEN
Voor deze functie heeft u het volgende nodig: Een
smartphone of tablet en een draadloze router die
verbonden zijn met het internet. Controleer met
uw smarttoestel of het signaal van uw draadloos
thuisnetwerk sterk is vlak bij het apparaat.
Minimumvereisten.
Smarttoestel: Android met een 1280x720 (of hoger) scherm of
iOS.
Zie de app store voor compatibiliteit met Android- of iOS-
versies.
Draadloze router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.
1. Download de Bauknecht Home Net-app
De eerste stap om uw apparaat te verbinden, is
het downloaden van de app op uw mobile device.
De Bauknecht Home Net-app begeleidt u door
alle stappen die hier worden vermeld. U kunt de
Bauknecht Home Net-app downloaden via de iTunes
Store of de Google Play Store.
2. Een account aanmaken
Als u dit nog niet gedaan heeft, moet u een account
aanmaken. Hiermee kan u uw apparaten verbinden
met een netwerk en ze ook in het oog houden en ze
vanop een afstand bedienen.
3. Uw apparaat registreren
11
Volg de instructies in de app om uw apparaat te
registreren. U heeft het Smart Appliance IDentifier-
nummer (SAID) nodig om de registratie te kunnen
voltooien. U vindt deze unieke code op het
identificatieplaatje op het product.
4. Met WiFi verbinden
Volg de Scan-to-Connect-instellingsprocedure. De
app begeleidt u bij het verbinden van uw apparaat
aan uw draadloos netwerk bij u thuis.
Als uw router WPS 2.0 (of hoger) ondersteunt,
selecteert u “HANDMATIG” en raakt u dan WPS
instellen aan: Druk op de WPS-toets op uw draadloze
router om een verbinding te maken tussen de twee
producten.
U kunt het product indien nodig ook handmatig
verbinden met behulp van “Zoek een netwerk.
De SAID-code wordt gebruikt om een smarttoestel met uw
apparaat te synchroniseren.
Het MAC-adres wordt getoond voor de WiFi-module.
De verbindingsprocedure zal alleen opnieuw moeten
worden uitgevoerd als u de instellingen van uw
router wijzigt (bijv. netwerknaam of wachtwoord of
gegevensverstrekker)
. TIJD EN DATUM INSTELLEN
Als u de oven met uw thuisnetwerk verbindt, worden
de tijd en datum automatisch ingesteld. Anders moet
u die handmatig instellen
Raak de nummers aan om de tijd in te stellen.
Stel de tijd van het systeem in.
Raak “INSTELLEN” aan om te bevestigen.
12:30
24-uursklok
INSTELLEN
Zodra u de tijd heeft ingesteld, stelt u de datum in
Raak de gewenste nummers aan om de datum in
te stellen.
Raak “INSTELLEN” aan om te bevestigen.
4. HET STROOMVERBRUIK INSTELLEN
De oven is geprogrammeerd voor het verbruik van een
niveau van elektrische stroom dat compatibel is met
een thuisnetwerk dat een kwalificatie van meer dan 3
kW (16 ampère) heeft: Als uw huishouden een lager
energieverbruik gebruikt, moet u deze waarde (13
ampère) verlagen.
Raak de waarde aan de rechterkant aan om het
energieverbruik te selecteren.
Vermogensregeling
13 ampère
16 ampère
Raak “OK” aan om de oorspronkelijke instellingen
te voltooien.
Setup voltooid
Uw apparaat is nu geconfigureerd en
klaar voor gebruik!
OK
5. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen
normaal.
Voordat u begint met het bereiden van voedsel,
raden we daarom aan om de lege oven te verwarmen,
om alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 200°C gedurende ongeveer één
uur.
Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste gebruik
van het apparaat.
12
DAGELIJKS GEBRUIK
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Druk op of raak het scherm eender waar aan
om de oven in te schakelen.
Op het display kunt u kiezen tussen Handmatige en
Mijn
Menu-functies.
Tik op de benodigde hoofdfunctie om naar het
bijbehorende menu te gaan.
Handmatige functies
My Menu Functies
12:35
Scrol naar boven of beneden om de lijst te
bekijken.
Handmatige functies
Conventioneel
Hetelucht Grill
Convectiebak-
ken
Selecteer de gewenste functie door ze aan te
raken.
Handmatige functies
Conventioneel
Hetelucht Grill
Convectiebak-
ken
2. HANDMATIGE FUNCTIES INSTELLEN
Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt
u de instellingen wijzigen. Op het display verschijnen
de instellingen die kunnen worden gewijzigd.
TEMPERATUUR / GRILLNIVEAU
Scrol door de voorgestelde waarden en selecteer
degene die u nodig heeft.
Bereidingstijd instellen
Selecteer een hetelucht
temperatuur.
VOLGENDE
Als het bij de functie is toegestaan, kunt u
aanraken om voorverwarmen in te schakelen.
Bereidingstijd instellen
Selecteer een hetelucht
temperatuur.
VOLGENDE
DUUR
Wanneer u de bereiding handmatig wilt beheren,
hoeft u geen bereidingstijd in te stellen. In de
getimede modus blijft de oven bereiden tijdens
de door u geselecteerde duur. Aan het einde van
de bereidingstijd wordt het bereiden automatisch
onderbroken.
Raak “KOOKTIJD INSTELLEN” aan om de duur in te
stellen.
Bereidingstijd instellen
Selecteer een hetelucht
temperatuur.
VOLGENDE
Raak de gewenste nummers aan om de gewenste
bereidingstijd in te stellen.
Voer de hetelucht tijd in.
Raak VOLGENDE” aan om te bevestigen.
Raak de waarde van de duur aan en selecteer daarna “STOP”
om tijdens de bereiding een ingestelde duur te annuleren en
de bereiding zo handmatig te onderbreken.
3. MY MENUFUNCTIES INSTELLEN
Met de Mijn
Menu-functies kunt u een grote
verscheidenheid aan gerechten bereiden, waarbij
u kunt kiezen uit gerechten die in de lijst worden
getoond. De meeste bereidingsinstellingen worden
automatisch door het apparaat geselecteerd om de
beste resultaten te bekomen.
Kies een recept uit de lijst.
De functies worden weergegeven onderverdeeld in
categorieën van levensmiddelen in het “MY MENU FOOD
LIST” menu (zie de overeenkomstige tabellen) en volgens de
kenmerken van het recept in het “MY MENU SPECIAL
OCCASIONS” menu.
Zodra u een functie heeft geselecteerd, volstaat
het de kenmerken van het te bereiden voedsel
(hoeveelheid, gewicht enz.) aan te geven om het
perfecte resultaat te bekomen.
13
4. UITSTEL VAN START / EINDTIJD INSTELLEN
U kan de bereiding uitstellen alvorens een functie
in te schakelen: De functie schakelt in of uit op het
tijdstip dat u op voorhand selecteert.
Raak “UITSTEL aan om de gewenste start- of
eindtijd in te stellen.
BEREIDINGSINSTRUCTIE:
Om verschillende soorten voedsel te
bereiden met dezelfde
bereidingstemperatuur op verschillende
niveaus (maximaal drie) tegelijk. Deze
functie kan worden gebruikt
UITSTEL
Hetelucht
START
Zodra u het gewenste uitstel heeft ingesteld, raakt
u “STARTVERTRAGING” aan om de wachttijd in te
laten gaan.
Zet het voedsel in de oven en sluit de deur: De
functie wordt automatisch ingeschakeld na de
berekende tijdsduur.
Wanneer er een uitgestelde bereidingsstarttijd wordt
geprogrammeerd wordt de voorverwarmingsfase van de
oven uitgeschakeld: De oven zal de gewenste temperatuur
geleidelijk bereiken, wat betekent dat de bereidingstijden iets
langer zijn dan inde bereidingstabel staat vermeld.
Om de functie meteen in te schakelen en het
programmeerde uitstel te annuleren, raakt u
aan.
5. START DE FUNCTIE
Nadat u de instellingen heeft geconfigureerd,
raakt u “START aan om de functie in te schakelen.
U kan de ingestelde waarden op eender welk moment tijdens
de bereiding wijzigen door de te wijzigen waarde aan te
raken.
Als de oven heet is en de functie een welbepaalde
maximumtemperatuur vereist, verschijnt een bericht op de
display.
Druk op om de actieve functie op eender
welk moment te stoppen.
6. VOORVERWARMEN
Als het voorverwarmen voorheen werd ingeschakeld,
wordt de status van de voorverwarmingsfase
aangegeven op het display zodra de functie in
werking is getreden.
01:16 sinds Start
Hetelucht
VOORVERWARMEN
180° C
INSTELLEN
BEREIDEN
TIJD
160 °C
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont de
display dat de oven de ingestelde temperatuur
bereikt heeft.
Voorverwarmen voltooid
Voeg voedsel toe
GEREED
Open de deur.
Plaats het gerecht in de oven.
Sluit de deur en raak “GEREED” aan om het
bereiden te starten.
Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase van de
voorverwarming afgelopen is zal een negatief eect hebben
op het uiteindelijk resultaat van de bereiding. Wanneer de
deur tijdens de voorverwarmingsfase wordt geopend zal het
onderbreken worden onderbroken. De bereidingstijd is
exclusief de voorverwarmingsfase.
7. HET BEREIDEN PAUZEREN
Voor sommige Mijn Menu-functies moeten de
etenswaren worden omgedraaid tijdens de bereiding.
Een hoorbaar signaal gaat af en op het display
verschijnt de uit te voeren actie.
Open de deur.
Voer de handeling uit die op het display wordt
aangegeven.
Sluit de deur en raak “GEREED” aan om het
bereiden te hervatten.
Het is mogelijk dat de oven op dezelfde manier
aangeeft het voedsel te controleren nog voor de
bereiding is afgerond.
Een hoorbaar signaal gaat af en op het display
verschijnt de uit te voeren actie.
Controleer het voedsel.
Sluit de deur en raak “GEREED” aan om het
bereiden te hervatten.
8. EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op het display wordt
aangegeven dat de bereiding klaar is.
Bij sommige functies kan u, zodra de bereiding
is voltooid, uw gerecht extra te bruinen, de
bereidingstijd verlengen of de functie als een favoriet
opslaan.
00:01 sinds gereed
Extra Bruining
Hetelucht
Bereiden
GEREED
TIMER
COMPLEET
Raak aan om de functie als een favoriet op te
slaan.
Selecteer “Extra Bruining om de bruincyclus van
vijf minuten te starten.
Raak
aan om de bereidingstijd te verlengen.
14
9. FAVORIETEN
De favorietenfunctie slaat oveninstellingen voor uw
favoriete recept op.
De oven herkent automatisch de vaakst gebruikte functies.
Nadat u een functie een aantal keer heeft gebruikt, zal worden
voorgesteld om de functie aan uw favorieten toe te voegen.
EEN FUNCTIE OPSLAAN
Zodra een functie is uitgevoerd, raakt u
aan
om het op te slaan als een favoriet. Hiermee kunt
u ze in de toekomst snel gebruiken, met dezelfde
instellingen.
Met het display kunt u de functie opslaan door
maximaal 4 favoriete maaltijdtijden aan te geven,
waaronder ontbijt, lunch, snack en diner.
Raak de symbolen aan om er minstens een te
selecteren.
1. Hetelucht
Oventemp.: 180°C
Bereidingstijd: 05:00
Voorverwarmen: Uitgeschakeld
FAVORIETE
Raak “FAVORIETE” aan om de functie op te slaan.
1. Hetelucht
Oventemp.: 180°C
Bereidingstijd: 05:00
Voorverwarmen: Uitgeschakeld
FAVORIETE
EENMAAL OPGESLAGEN
Om het favorietenmenu te bekijken, drukt u op
: De
functies worden onderverdeeld volgens verschillende
maaltijdtijden en sommige suggesties worden
aangeboden.
Raak het maaltijdensymbool aan om de
bijbehorende lijsten te bekijken
Lunchfavorieten
Pizza Taart in
bakvorm
Op zoek naar iets anders?
Bekijk de suggestie hieronder.
Scrol door de aangeboden lijst.
Raak het gewenste recept of de gewenste functie aan.
Raak “START aan om de bereiding in te schakelen.
INSTELLINGEN WIJZIGEN
In het favorietenscherm kunt u een afbeelding of een
naam toevoegen aan elke favoriet om hem volgens
uw voorkeuren te personaliseren.
Selecteer de functie die u wilt wijzigen.
Raak “BEWERKEN” aan.
Selecteer de eigenschap die u wilt wijzigen.
Raak “VOLGENDE” aan: Op het display worden de
nieuwe eigenschappen getoond.
Raak OPSLAAN” om uw wijzigingen te bevestigen.
In het favorietenscherm kunt u ook opgeslagen
functies verwijderen:
Raak de
aan bij de functie.
Raak “VERWIJDEREN” aan.
U kan ook de tijd afstellen wanneer de verschillende
maaltijden worden weergegeven:
Druk op
.
Selecteer
Voorkeuren.
Selecteer Tijden en Data.
Raak “Uw maaltijdtijden aan.
Scrol door de lijst en raak de gewenste tijd aan.
Raak de gewenste maaltijd aan om hem te
wijzigen.
Een tijdsinterval kan alleen met een maaltijd gecombineerd
worden.
10. TOOLS
Druk op eender welk moment op om het Tools”-
menu te openen.
Via dit menu kunt u kiezen uit verschillende opties
en u kunt ook de instellingen of voorkeuren voor uw
product of het display wijzigen.
Tools
Op afstand
inschakelen
Kookwekker Lamp
OP AFSTAND INSCHAKELEN
Om het gebruik van de Bauknecht Home Net-app
mogelijk te maken.
KOOKWEKKER
Deze functie kan worden ingeschakeld bij het gebruik van
een bereidingsfunctie of enkel om de tijd bij te houden.
Als de wekker eenmaal is gestart, blijft deze aftellen
zonder invloed te hebben op de functie.
Als de kookwekker is ingeschakeld kunt u ook een
functie selecteren en inschakelen.
De wekker blijft rechtsboven op het scherm aftellen.
Om de kookwekker op te roepen of te wijzigen:
Druk op
.
Raak
aan.
U hoort een geluidssignaal en het display toont
wanneer de kookwekker afgeteld heeft tot aan de
geselecteerde bereidingstijd.
Raak “SLUITEN” aan om de wekker te annuleren of
een nieuwe duur voor de wekker in te stellen.
Raak “NIEUWE TIMER INSTELLEN” aan om de
wekker opnieuw in te stellen.
LAMP
Om het ovenlampje in of uit te schakelen.
15
ZELFREINIGEN
Activeer de functie “Zelfreinigen voor een optimale
reiniging van de interne oppervlakken.
Het is raadzaam om de ovendeur niet te openen tijdens de
reinigingscyclus, om verlies van waterdamp te voorkomen,
wat een nadelig eect heeft op het uiteindelijke
schoonmaakresultaat.
Verwijder alle hulpstukken uit de oven voordat u
de functie activeert.
Giet, wanneer de oven koud is, 200 ml drinkwater
op de bodem van de oven.
Raak “START aan om de reinigingsfunctie in te
schakelen.
Nadat de cyclus is geselecteerd, kunt u de start van de
automatische reiniging uitstellen. Raak “UITSTEL” aan om de
eindtijd in te stellen zoals wordt aangegeven in het
betreende gedeelte.
AFVOEREN
Met de afvoerfunctie laat u het water weglopen, zodat
er geen water in de tank achterblijft. Het is raadzaam
om het afvoeren altijd uit te voeren na gebruik van de
oven.
Deze functie moet in ieder geval worden uitgevoerd na
een bepaald aantal bereidingen. De stoomfunctie kan
niet worden gestart voordat u dat gedaan heeft.
Zodra u de functie “Afvoeren” heeft
geselecteerd of wanneer het display
het aangeeft, start u de functie en
voert u de aangegeven handelingen
uit: Open de deur en plaats een grote
kan onder het afvoertuitje rechts op
de bodem van het paneel. Houd de
kan na de start van het afvoeren in de juiste stand tot
het helemaal uitgevoerd is.
Het display geeft aan wanneer de tank volledig moet
worden leeggemaakt.
Let op: Het afvoeren kan enkel uitgevoerd worden wanneer
de oven koud is.
De kan moet groot genoeg zijn om 2 liter te bevatten.
ONTKALKEN
Deze speciale functie wordt periodiek geactiveerd en
zorgt ervoor dat de boiler en het stoomcircuit in
optimale conditie worden gehouden.
De functie is verdeeld in verschillende fasen: legen,
ontkalken, spoelen. Zodra de functie gestart is, volgt u
alle stappen aangegeven op het display.
De gemiddelde duur van de volledige functie is
ongeveer 180 minuten.
Let op: Als de functie op een willekeurig ogenblik wordt
stilgelegd, moet de gehele ontkalkingscyclus herhaald
worden.
» AFVOEREN
Vóór het ontkalken moet de tank leeggemaakt worden: om
deze handeling zo goed mogelijk uit te voeren gaat u te werk
zoals aangegeven in de betreende paragraaf.
Let op: De kan moet groot genoeg zijn om 2 liter te bevatten.
» ONTKALKEN
Om de beste ontkalkingsresultaten te verkrijgen raden
we aan om de tank te vullen met een oplossing van 75 g
van het specifieke WPRO-product en 1,7 liter drinkwater.
WPRO-ontkalker is het professionele product dat we
aanbevelen voor het behoud van de beste prestaties
van de stoomfunctie in uw oven. Volg de
gebruiksaanwijzingen op de verpakking. Voor
bestellingen en informatie neemt u contact op met de
Consumentenservice of met
www.bauknecht.eu
Bauknecht wijst elke aansprakelijkheid af voor schade
veroorzaakt door het gebruik van andere, op de markt
te verkrijgen reinigingsmiddelen.
Zodra de ontkalking helemaal uitgevoerd is, moet de
tank leeggemaakt worden.
» SPOELEN
Om de tank en het stoomcircuit te reinigen voert u de
spoelcyclus uit. Vul de tank met drinkwater tot het
display “TANK FULL” (tank vol) weergeeft en start
vervolgens het spoelen. Aan het einde geeft het display
aan deze fase te herhalen en de tank opnieuw leeg te
maken en te spoelen.
Zet de oven niet uit voordat alle stappen van de functie
helemaal zijn uitgevoerd.
De bereidingsfuncties kunnen tijdens de
reinigingscyclus niet geactiveerd worden.
Let op: Een bericht op het display herinnert u eraan om deze
handeling regelmatig uit te voeren.
STIL
Raak het symbool aan om het geluid van alle
geluiden en alarmen aan of uit te zetten.
BEDIENINGSVERGRENDELING
Met de "Bedieningsvergrendeling" kunt u de toetsen
op de touchpad vergrendelen, zodat ze niet per
ongeluk kunnen worden ingedrukt.
Om de vergrendeling in te schakelen:
Raak het symbool
aan.
Om de vergrendeling uit te schakelen:
Raak het display aan.
Veeg naar boven op het weergegeven bericht.
Bedieningsvergren-
deling
Het product is vergrendeld.
Veeg omhoog om te
ontgrendelen.
MEER MODUSSEN
Om de Sabbat-modus te selecteren en
Vermogensregeling te openen.
16
De Sabbat Modus houdt de oven ingeschakeld in de
bakmodus totdat hij wordt uitgeschakeld. De Sabbat Modus
gebruikt de conventionele functie. Alle andere bereidings- en
reinigingscycli zijn uitgeschakeld. Er zullen geen geluiden
weerklinken en de displays zullen geen
temperatuurwijzigingen aangeven. Wanneer de ovendeur
wordt geopend of gesloten, zal het ovenlampje niet aan- of
uitgaan en de verwarmingselementen zullen niet meteen
worden in- of uitgeschakeld.
Druk op
of , druk op het displayscherm en houd het 3
seconden ingedrukt om de Sabbat Modus uit te schakelen en
te verlaten.
VOORKEUREN
Om verschillende oveninstellingen te wijzigen.
WIFI
Om instellingen te wijzigen of een nieuw thuisnetwerk te
congureren.
INFO
Om “Demo opslaan” uit te schakelen, het product te
resetten en meer informatie over het product op te
roepen.
17
KOOKTIPS
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABELLEN
De tabellen vermelden: recepten, of voorverwarmen
nodig is, temperatuur (°C), grillniveau, bereidingstijd
(minuten), voorgestelde accessoires en niveau voor
de bereiding.
Kooktijden starten vanaf het moment dat het voedsel
in de oven is geplaatst, exclusief de voorverwarming
(indien nodig).
De bereidingstemperaturen zijn bij benadering en
zijn afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en het
type accessoire dat wordt gebruikt. Gebruik eerst de
laagste aanbevolen waarden. Als de bereiding niet
naar wens is, kunt u hogere waarden gebruiken.
Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires
te gebruiken en indien mogelijk taartvormen
en ovenschalen van donker metaal. U kunt ook
vuurvaste of aardewerken pannen en schalen
gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer.
Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de
aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking
tot de (bijgeleverde) schalen en de verschillende
steunhoogtes.
CONVENTIONEEL
De verwarmingselementen bovenaan en onderaan
in de oven verwarmen de binnenkant van de oven
gelijkmatig.
Gebruik steunhoogte 3. Gebruik voor het bereiden
van pizza's, hartige taarten en zoete taarten met een
vloeibare vulling de eerste of tweede steunhoogte.
Verwarm de oven voor alvorens de te bereiden
gerechten erin te plaatsen.
Deze functie is de beste bereidingsmodus voor
het bereiden van delicate desserts op slechts één
steunhoogte.
Gebruik taartvormen van donker metaal en zet deze
altijd op het bijgeleverde rooster. Als u de bijgeleverde
schalen gebruikt, verwijder dan de andere accessoires
die u niet gebruikt uit de oven om de beste resultaten
te bekomen en energie te besparen.
Om te controleren of de taart gaar is steekt u een
houten prikker in het dikste gedeelte van de taart. Als
de prikker er droog uitkomt, is de taart klaar.
Als u taartvormen met antiaanbaklaag gebruikt, vet
dan niet de randen in, omdat de taart dan mogelijk
niet goed rijst aan de zijkanten.
Als het gebak inzakt tijdens het bakken, gebruik dan
de volgende keer een lagere temperatuur, verminder
bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht of meng het
beslag voorzichtiger.
De vis is gekookt als de rugvin gemakkelijk loskomt.
Begin door de laagst aangegeven temperatuur te
selecteren, zelfs voor het bereiden van grotere vissen.
In het algemeen geldt: hoe groter de vis, hoe lager de
temperatuur en hoe langer dus de bereidingstijd.
Recept
Voorverwarmen
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Taarten / Luchtige cake Ja 170 30 - 50
2
Koekjes / shortbread Ja 150 20 - 40
3
Kleine taartjes / Muffins Ja 170 20 - 40
3
Soesjes Ja 180 - 200 30 - 40
3
Meringues Ja 90 110 - 150
3
Pizza / Brood / Focaccia Ja 190 - 250 15 - 50
2
Diepvriespizza Ja 250 10 - 15
3
Pasteitjes / Bladerdeeghapjes Ja 190 - 200 20 - 30
3
Lasagne / ovenschotels / pasta schotel / cannelloni Ja 190 - 200 45 - 65
3
Lamsvlees / Kalfsvlees / Rundvlees / Varkensvlees 1 kg Ja 190 - 200 80 - 110
3
Kip / Konijn / Eend 1 kg Ja 200 - 230 50 - 100
3
Kalkoen / Gans 3 kg Ja 190 - 200 80 - 130
2
Vis uit de oven / in folie (filet, heel) Ja 180 - 200 40 - 60
3
ACCESSOIRES
Rooster
Ovenschaal of taartvorm
op het rooster
Opvangbak / Bakplaat
of ovenschaal op rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Opvangbak met
500 ml water
18
GRILL
Het bovenste verwarmingselement zorgt voor de
beste resultaten bij het grillen. Plaats het voedsel
op de 4e of 5e steunhoogte. Voor het grillen van
vlees wordt geadviseerd de opvangbak te gebruiken
om het braadvet op te vangen. Plaats de bak op
de 3de/4de steunhoogte en giet er ongeveer 500
ml drinkwater in. De oven hoeft niet te worden
voorverwarmd. Tijdens de bereiding moet de deur
van de oven dicht blijven.
Als u stukken vlees wilt grillen, kies dan stukken met
een gelijke dikte, zodat het vlees gelijkmatig gaar
wordt. Zeer dikke stukken vlees hebben een langere
bereidingsduur.
Zet het rooster op een lagere steunhoogte, op een
grotere afstand van de grill, om te voorkomen dat
de korst verbrandt. Draai het vlees halverwege de
bereidingstijd om.
Er word aangeraden een opvangbak met een halve
liter drinkwater direct onder het rooster te plaatsen
waarop u het vlees heeft gelegd, om het bakvet op
te vangen. Vul indien nodig bij met water tijdens het
grillen.
Recept
Voorverwarmen
Grillniveau Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Toast - 3 (hoog) 3 - 6
5
Visfilet / moten vis - 2 (Medium) 20 - 30
4
3
Worstjes / Kebab / Spareribs / Hamburgers -
2 - 3 (gemiddeld -
hoog)
15 - 30
5
4
TURBO GRILL
Bij deze functie worden het bovenste
verwarmingselement en de ventilator tegelijkertijd
ingeschakeld.
Geadviseerd wordt de opvangbak te gebruiken om
het braadvet op te vangen. Plaats de bak op de eerste
of tweede steunhoogte en giet er 500 ml drinkwater
in. De oven hoeft niet te worden voorverwarmd.
Tijdens de bereiding moet de deur van de oven dicht
blijven.
Draai het voedsel na twee derde van de
bereidingstijd om.
U kunt elke soort ovenschaal of vuurvaste schaal
gebruiken die geschikt is voor de afmetingen van
het te bereiden vlees. Schenk bij gebraden vlees bij
voorkeur wat bouillon in de schaal, waardoor het
vlees tijdens de bereiding vochtig wordt gehouden
en meer smaak krijgt. Laat het gebraden vlees na
afloop van de bereiding 10-15 min. in de oven rusten,
of dek het af met aluminiumfolie.
Recept
Voorverwarmen
Grillniveau Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Gebraden kip 1 - 1,3 kg - 2 (Medium) 55 – 70
2
1
Lamsbout / schenkel - 2 (Medium) 60 - 90
3
Gebakken aardappelen - 2 (Medium) 35 - 55
3
Groentegratin - 3 (hoog) 10 - 25
3
ACCESSOIRES
Rooster
Ovenschaal of taartvorm
op het rooster
Opvangbak / Bakplaat
of ovenschaal op rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Opvangbak met
500 ml water
19
HETELUCHT
Het ronde verwarmingselement en de ventilator
worden tegelijkertijd ingeschakeld. De ventilator op
de achterste wand verdeelt de hetelucht gelijkmatig
in de oven.
Als u de functie “Hetelucht” gebruikt, kunt
u verschillende gerechten die dezelfde
bereidingstemperatuur vereisen (bijvoorbeeld vis of
groenten) tegelijkertijd bereiden op verschillende
steunhoogtes. Haal de gerechten die klaar zijn uit
de oven en laat de gerechten die meer tijd nodig
hebben in de oven staan.
Er wordt aangeraden wordt om de vierde
steunhoogte te gebruiken voor bereidingen op één
steunhoogte, de eerste en vierde voor bereidingen
op twee steunhoogtes en de eerste, derde en vijfde
voor bereidingen op drie steunhoogtes. Plaats
taartvormen altijd op het rooster. Verwarm de oven
eerst voor.
Zorg ervoor dat alle porties deeg even dik zijn zodat
het bruinen overal gelijkmatig verloopt.
Wanneer u pizza bereidt, vet u de pizzavorm licht in
voor een knapperige bodem. Verdeel na twee derde
van de bereidingsduur de mozzarella over de pizza.
Recept
Voorverwarmen
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Taarten / Luchtige cake
Ja 160 30 - 50
2
Ja 160 30 - 50
4
1
Gevulde taarten (kaastaart, strudel, appeltaart) Ja 160 – 200 35 - 90
4
1
Koekjes / Shortbread
Ja 140 30 - 50
4
Ja 140 30 - 50
4
1
Ja 135 40 - 60
5
3
1
Kleine taartjes / Muffins
Ja 150 30 - 50
4
Ja 150 30 - 50
4
1
Ja 150 40 - 60
5
3
1
Soesjes
Ja 180 - 190 35 - 45
4
1
Ja 180 - 190 35 - 45 *
5
3
1
Meringues
Ja 90 130 - 150
4
1
Ja 90 140 - 160 *
5
3 1
Pizza / brood / focaccia Ja 190 - 230 20 - 50
4
1
Pizza (Dun, dik, focaccia) Ja 220 - 240 25 - 50 *
5
3 1
Diepvriespizza
Ja 250 10 - 20
4
1
Ja 220 - 240 15 - 30
5
3 1
Hartige taarten (groentetaart, quiche)
Ja 180 - 190 45 - 60
4 1
Ja 180 - 190 45 - 70 *
5
3 1
Pasteitjes / bladerdeeghapjes
Ja 180 - 190 20 - 40
4
1
Ja 180 - 190 20 - 40 *
5
3 1
Lasagne en vlees Ja 200 50 - 100 *
4
1
Vlees en aardappelen Ja 200 45 - 100 *
4
1
Vis & Groenten Ja 180 30 - 50 *
4
1
* Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de oven worden verwijderd.
20
MULTIFLOW
Recept Gerecht
Voorverwarmen
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Koekjes Koekjes Ja 135 50 - 70
5
4 3 1
Taart Taart Ja 170 50 - 70
5
4 3 1
Ronde pizza Ronde pizza Ja 210 40 - 60
5
4 2 1
Complete maaltijd:
Fruitvlaai (niveau 5)
geroosterde groenten (niveau 4)
lasagne (niveau 2)
vleesstukken (niveau 1)
Multiflow
menu
Ja 190 40 - 120
5
4 2 1
CONVECTIEBAKKEN
Gebruik deze functie voor quiches en groentetaarten of desserts met een vochtige vulling, zoals kaas- en
vruchtentaart.
Ze is ook ideaal om voedsel met een hoge watergehalte te bereiden. De ventilator verspreidt de warmte
gelijkmatig in de oven. Dit helpt om een constante temperatuur aan te houden en het voedsel meer
gelijkmatig te bereiden. Het zorgt ook voor een krokant bovenlaagje terwijl het voedsel aan de binnenkant
vochtig blijft en bij broodwaren zorgt het voor een dikkere korst.
Gebruik de derde of tweede plaathoogte. Wacht tot het einde van de voorverwarming alvorens het voedsel in
de oven te plaatsen.
Als de bodem van het gebak te vochtig blijft, zet de taart dan op een lager niveau en bestrooi de bodem met
verkruimelde koekjes voordat u de vulling erin schenkt.
Recept
Voorverwarmen
Temperatuur (°C) Bereidingstijd (Min.) Niveau en Accessoires
Gevulde taarten (kaastaart, strudel, appeltaart) Ja 160 – 200 30 - 85
3
Hartige taarten (groentetaart, quiche) Ja 180 - 190 45 - 55
3
Gevulde groenten (tomaten, courgettes, aubergines) Ja 180 - 200 50 - 60
2
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Bauknecht BIK9 PPH8TS2 PT Use & Care

Tüüp
Use & Care

teistes keeltes