Efco DS 3600 4S Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

2
H
EST
LT
FIN
LV
BEVEZETŐ
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A jelen kézikönyv  gyelmes elolvasása nélkül ne kezdjük el a munkát, csak így biztosítható a
fűszegélynyíró helyes használata és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézikönyv tartalmazza az
egyes részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra
vonatkozó előírásokat.
Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötelező
érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre
anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat käyttää trimmeriä oikein
ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja
huoltoa varten.
HUOMAA Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden suorittaa
muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.
IEVADS
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai pareizi lietotu krūmgriezi un izvairītos no negadījumiem, neuzsāciet darbu, iepriekš uzmanīgi
neizlasot šo lietošanas pamācību. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas ierīces
detaļas un sniegti nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši.
Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un uzlabot
šo lietošanas instrukciju.
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Võsalõikur-trimmeri õigeks kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ei tohi seadmega tööle asuda enne
käesoleva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate osade töö
kirjeldusi ning vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
MÄRKUS: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad erineda
tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetest ning neid võib muuta ilma valmistajapoolse
vastava märkuseta
ĮVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad teisingai naudotumėte krūmų pjoviklį ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, pradėkite
dirbt tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie įvairių dalių veikimą, o taip pat
būtinų patikrinimų ir techninės priežiūros instrukcijas.
PASTABA: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir speciřkacijos gali būti skirtingos (tai priklauso
nuo šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.
FIGYELEM !!!
HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT
NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A
GÉPKEZELŐ SZÁMÁRA A NAPI HANGERŐ
HATÁS ELÉRHETI, VAGY MEGHALADHATJA A
85 dB (A)
HUOMIO !!!
KUULOVAMMAVAARA
TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE VOI
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE JA
PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI SUUREMPI
KUIN
85 dB (A)
UZMANĪBU !!!
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE VAR LIETOTĀJAM
RADĪT RISKU, IZDALOT TROKSNI
KAS VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
HOIATUS !!!
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB KÄESOLEVA
SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA
VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB (A)
PERSPĖJIMAS !!!
GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ŠIS ĮRENGINYS
GALI OPERATORIŲ VEIKTI KASDIENIU TRIUKŠMO LYGIU,
KURIS LYGUS 85 db(A) ARBA YRA DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠMĘ
85 dB (A)
原文说明的翻译
原文说明的翻译
4
H
1 -
A gép használata előtt  gyelmesen olvassuk el a használati és
karbantartási utasítást.
2 - Viseljünk védősisakot, szemüveget és fülvédőt.
3 -
Fém vagy műanyag tárcsa használatakor viseljünk védőcipőt
és kesztyűt.
4 - Figyeljünk oda a repülő tárgyakra.
5 - Személyek csak 15 m-nél távolabb tartózkodhatnak.
6 - Tilos a fűszegély-nyíró használata favágó tárcsával
(DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
7 - VIGYÁZAT! - A felületek forrók lehetnek!
8 - Különösen ügyeljünk a visszarúgás jelenségére. Ez ugyanis
veszélyes lehet.
1 -
Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä.
2 - ytä kypärää, suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
3 -
ytä turvajalkineita ja käsineitä kun työskentelet metalli- tai
muoviterillä.
4 - Varo esineiden sinkoutumista.
5 - Pidä kaikki henkilöt 15 metrin etäisyydellä.
6 - Trimmeriä ei saa käyttää raivausterällä
(DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
7 - VAROITUS! - Pinnat voivat olla kuumia!
8 - Varo erityisesti takapotkuilmiötä. Se voi olla vaarallinen.
1
- Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet lietošanas un tehniskās
apkopes pamācību.
2 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un austiņas.
3
- Velciet speciālus apavus un cimdus, lietojot metāla vai plastmasas
diskus.
4 - Uzmanieties no krītošiem priekšmetiem.
5 - Raugieties, lai citas personas atrastos 15 m attālumā no ierīces
tās darbības laikā.
6 - Aisliegts lietot krümgriezi, izmantojot koka disku
(DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
7 - BRĪDINĀJUMS! - Virsmas var būt karstas!
8 - Pievērsiet īpašu uzmanību tādam fenomenam kā pretsitiens.
Tas var būt bīstams.
FIN
LV
EST
1
- Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend läbi
lugeda.
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid.
3
- Metall- või plastiklõiketerade kasutamisel tuleb kanda tugevaid
jalatseid ja töökindaid.
4 - Tuleb arvestada sellega, et seadmega töötamine paiskab õhku
lähipiirkonnas olevat prahti.
5 - Kõrvalised isikud peavad seadme töökohast viibima 15 m
(50 jala) kaugusel.
6 - Trimmerit ei tohi kasutada puulõikekettaga
(DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
7 - HOIATUS! – Pind võib olla kuum!
8 - Hoiatus! Tagasilöök on oht.
1
- Prieš dirbdami šiuo įrenginiu perskaitykite operatoriaus instrukcijų
vadovą.
2 - Užsidėkite galvos, akių ir ausų apsaugas.
3
- Pjovimui naudodami metalinius arba plastikinius ašmenis,
avėkite tvirtus batus ir mūvėkite pirštines.
4 - Saugokitės sviedžiamų daiktų.
5 - Žiūrėkite, kad pašaliniai asmenys stovėtų 15 m atstumu.
6 - Su krūmų pjovikliu nenaudokite medžio pjovimo disko
(DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
7 - PERSPËJIMAS! – Pavirđius gali bűti karđtas!
8 - Perspėjimas! Atatranka kelia pavojų.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
(DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S).
7 -
警告!!
警告!!
8 -
LT
1
3
2
6
5
7
8
中文
中文
4
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
符号解释及安全警告
中文
中文
5
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
符号解释及安全警告
H
FIN
LV
EST
LT
中文
中文
中文
中文
14
9 - A gép típusa: BOKORNYÍRÓ
10 - Garantált maximális zajszint
11 - CE megfelelőségi jelzés
12 - Sorozatszám
13 - Gyártási év
14 - A kimenőtengely maximális sebessége,
fordulatszám/perc.
15 - 10 óránként ellenőrizze a motor olajszintjét.
9 - Koneen tyyppi: RUOHORAIVURI
10 - Taattu akustisen tehon taso
11 - CE-merkintä.
12 - Sarjanumero
13 - Valmistusvuosi
14 - Vetoakselin maksiminopeus, kierrosta
minuutissa.
15 - Tarkista moottoriöljyn taso 10 tunnin välein.
9 - Mašīnas tips: KRŪMGRIEZIS
10 - Garantïtais akustiskās jaudas līmenis
11 - CE atbilstības marķējums.
12 - Sērijas numurs
13 - Ražošanas gads
14 - Maksimālais vārpstas ātrums, apgr./min.
15 - Ik pēc 10 stundām pārbaudiet motoreļļas
līmeni.
9 - Masina üp: VÕSALÕIKUR
10 - Müratugevuse tase
11 - CE vastavusmärgis
12 - Seerianumber
13 - Valmistamisaasta
14 - Väljundvõlli maks. kiirus, RPM.
15 - Kontrollige mootori õlitaset iga 10 tunni järel.
9 - Mechanizmo tipas: KRŪMŲ PJOVIKLIS
10 - Garantuotas garso galios lygis
11 - CE atitikties ženklas
12 - Serijinis numeris
13 - Pagaminimo metai
14 - Maks. darbinio veleno greitis, aps./min.
15 - Kas 10 valandų patikrinkite variklio alyvos lygį.
9 -
割灌机
割灌机
10 -
11 -
12 -
1311
12
15
10
9
H
LV
FIN
EST
LT
6
1 - Övek csatlakoztatása
2 - Föld megszakító
3 - Kipufogó védelem
4 - Gyertya
5 - Légszűrő
6 - Üzemanyagtartály dugó
7 - Üzemanyagtartály
8 - Gyorsító kar
9 - Fogantyú/Biztonsági
fogantyú
1 - Lenču turētājs
2 - Slēdzis
3 - Izpūtēja atveres pārvalks
4 - Sveci
5 - Gaisa  ltrs
6 - Degvielas tvertnes vāciņš
7 - Degvielas tvertne
8 - Akseleratora svārsts
9 - Rokturis/Aizsargierīce
10 - Pagarinātājs
A FŰSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI
KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAS
1 - Valjaiden kiinnitys
2 - Kytkin
3 - Pakoputken suojus
4 - Sytytystulppa
5 - Ilmasuodatin
6 - Polttoainesäiliön korkki
7 - Polttoainesäiliö
8 - Kiihdytysvipu
9 - Kahva/Turvavipu
TRIMMERIN OSAT
VÕSALÕIKUR-TRIMMERI KOMPONENDID
1 - Diržų komplekto
elementas
2 - Įjungimo/išjungimo
jungiklis
3 - Duslintuvo apsauga
4 - Uždegimo Žvakę
5 - Oro ltras
6 - Degalų bako dangtelis
7 - Degalų bakas
8 - Droselinė svirtis
9 - Rankena/Apsauginė
KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI
1 - Rihma kinnituskoht
2 - Pealüliti
3 - Summuti kaitse
4 - Süüteküünal
5 - Õhu lter
6 - Kütusepaagi kork
7 - Kütusepaak
8 - Gaasihoob
9 - Käepide/Turvatõkend
10 - Továbbítócső
11 - Feltekerő biztonsági
védelem
12 - Damilos tárcsa/fej
13 - Szíjak
14 - Indítókar
15 - Tisztítólámpa
16 - Szivatókar
17 - Olajtartály-sapka
10 - Varsi
11 - Kaareva turvasuojus
12 - Terä/Nailonsiimapää
13 - Valjaat
14 - ynnistyskahva
15 - Ilmausventtiili
16 - Rikastin
17 - Öljysäiliön korkki
11 - Aptinamais drošības
pārvalks
12 - Neilona diegu disks/
galviņa
13 - Siksnas
14 - Startera rokturis
15 - Uzpludināšanas balons
16 - Gaisa vārsta svira
17 - Eļļas tvertnes vāciņš
10 - Võlli pikendus
11 - Kaarjas turvakaitse
12 - Lõiketera/nailonjõhviga
trimmeripea
13 - Kandetraksid
14 - Starteri käepide
15 - Läbipuhumiskolb
16 - Õhuklapi hoob
17 - Õlipaagi kork
iškyša
10 - Kotas
11 - Lenktoji apsauga
12 - Ašmenys/nailoninės
virvės galvu
13 - Tvirtinamieji diržai
14 - Starterio rankena
15 - Prapūtimo „kriaušė
16 - Droselinės sklendės
svirtis
17 - Alyvos bako dangtelis
13 -
13 -
14 -
14 -
15 -
15 -
16 -
16 -
17 -
17 - 机油箱盖
10
Magyar Suomi Latviski
1
2
OHUTUSNÕUDED
1 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik tuo atveju, jei gavote konkrečias
jo eksploatavimo instrukcijas. Prieš pradėdamas dirbti darbo aikštelėje,
nepatyręs operatorius privalo nuodugniai susipažinti su mechanizmo
valdymu.
2 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik suaugusiems, geros  zinės
būklės asmenims, susipažinusiems su eksploatavimo instrukcijomis.
3 - Krūmų pjoviklio niekada nenaudokite, jeigu esate pavargęarba nusilpę,
arba jeigu gėrėte alkoholio, vartojote narkotikų arba vaistų (1 pav.).
4 - Dėvėkite tinkamus drabužius ir apsaugines priemones: batus, tvirtos
medžiagos kelnes, pirštines, apsauginius akinius, ausų apsaugas ir
apsauginį šalmą. Dėvėkite prigludusius, tačiau patogius, drabužius
(žr. 12-13 psl.).
5 - Neleiskite krūmų pjoviklio naudoti vaikams.
6 - Naudodami krūmų ploviklį žiūrėkite, kad 15 metrų spinduliu nebūtų
žmonių (2 pav.).
7 - Prieš naudodami krūmų ploviklį įsitikinkite, ar ašmenis sutvirtinantys
varžtai yra gerai priveržti.
8 - Krūmų ploviklyje turi būti įrengti gamintojo rekomenduojami pjovimo
priedai (žr. 61 psl.).
9 - Niekada nenaudokite krūmų ploviklio be ašmenų apsaugos arba
galvutės.
10 - Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar ašmenys laisvai juda ir neliečia
pašalinių objektų.
ATSARGUMO PRIEMONĖS
PERSPĖJIMAS – jeigu naudojamas teisingai, krūmų pjoviklis
bus greitai veikiantis, patogus ir veiksmingas įrenginys; jeigu
naudojamas neteisingai arba nesiimant tinkamų atsargumo
priemonių, jis gali tapti pavojingas. Tam, kad dirbti būtų malonu
ir saugu, visada griežtai laikykitòs toliau šiame vadove pateiktų
saugos taisyklių.
DĖMESIO: Jūsų prietaiso degimo sistema generuoja labai silpną
elektromagnetinį lauką. Šis elektromagnetinis laukas gali trikdyti
kai kurių širdies stimuliatorių darbą. Kad būtų sumažintas sunkių
ar net mirtinų sužalojimų pavojus, prieš pradėdami dirbti su
šiuo prietaisu, žmonės, kuriems yra implantuotas širdies
stimuliatorius, turėtų pasitarti su savo gydytoju ir širdies
stimuliatoriaus gamintoju.
PERSPĖJIMAS! - Valstybiniuose reglamentuose gali būti nustatyti
šio mechanizmo naudojimo apribojimai.
Eesti keel
Lietuvių k.
3 4
11 - Töö käigus tuleb aegajalt mootor seisata ja kontrollida lõiketera.
Juba esmaste mõrade või pragude ilmnemisel tuleb lõiketera välja
vahetada (joon. 3).
12 - Seadet tohib kasutada ainult korralikult õhutatud ruumides;
keelatud on selle kasutamine plahvatusohtlikus või kergestisüttivas
keskkonnas ja suletud ruumides (Joon. 4).
13 - Mootori töötamise ajal ei tohi lõiketera puudutada ega läbi viia
hooldustoiminguid.
14 - Seadme jõuülekandele tohib kinnitada ainult tootja poole tarnitavaid
seadiseid.
15 - Keelatud on töötada vigasaanud, ebaõigesti parandatud, valesti
kokku pandud või omavoliliselt modi tseeritud seadmega. Ärge
püüdke ühtegi turvaseadist eemaldada või blokeerida. Kasutage
ainult tabelis äratoodud lõikeseadiseid.
16 - Kõiki ohusilte tuleb hoida loetavana. Kahjustuse puhul koheselt
asendada uutega (vt lk 4-5).
17 - Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui märgitud kasutusjuhendis
(vt lk 31).
18 - Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta.
19 - Mootorit ei tohi käivitada siis, kui võlli pikendus ei ole külge
monteeritud.
20 - Võsalõikur-trimmerit tuleb igapäevaselt kontrollida veendumaks,
et kõik osad ja ohutusseadmed töötavad laitmatult.
21 - Võsalõikur-trimmeri kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada
kasutusjuhistes kirjeldatutest erinevaid operatsioone. Kahtluste
puhul tuleb ametliku vahendajaga ühendust võtta.
22 - Juhul kui seade tuleb kasutuselt kõrvaldada, tehke seda
keskkonnasäästlikult ja viige seade kas müügiesindusse või
jäätmekogumispunkti.
23 - Andke või laenake võsalõikurit ainult kogenud isikutele, kes on kursis
selle talitluse ja õige kasutamisega. Seadme laenamisel andke sellega
kaasa ka juhend ja veenduge, et seda enne töö alustamist loetakse.
24 - Kõiki selliseid sae hooldus- ja remonditöid, mida käesolev
kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia üksnes vastava väljaõppe
saanud asjatundlik personal.
25 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida käepärast ning enne selle
seadme kasutamist, tuleb sellega vajadusel uuesti tutvuda.
26 - Pidage meeles, et omanik või operaator vastutab kolmandatele
isikutele tekitatud või potentsiaalsete kehavigastuste või materiaalse
kahju eest.
1 - Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas täpselt sellega töötada.
Eelneva kogemuseta operaator peab enne seadmega tööle asumist
selle kasutamist harjutama.
2 - Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud, heas füüsilises vormis
isikud, kes tunnevad selle kasutamisreegleid.
3 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi kasutada füüsiliselt väsinud ega
alkoholi, narkootikume või ravimeid tarvitanud seisundis (joon.
1).
4 - Kanda tuleb ettenähtud töörõivastust ja ohutusvarustust, mille hulka
kuuluvad: saapad, vastupidavad pikad püksid, kindad, silmakaitsed,
kõrvaklapid ja kaits ekiiver. Kanda tu leb liibuvat kuid mugavat rõivastust
(vt lk 12-13).
5 - Lapsed ei tohi võsalõikur-trimmerit kasutada.
6 - Kõrvalised isikud ei tohi võsalõikur-trimmeri kasutamisel viibida
lähemal kui 15 meetri kaugusel (joon. 2).
7 - Enne võsalõikur-trimmeri kasutamist tuleb veenduda, et lõiketera
kinnituspolt on kindlalt  kseeritud.
8 - Võsalõikur-trimmeri tarviklõikeseadmed peavad olema seadme
tootja poolt heakskiidetud (vt lk 61).
9 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi ilma lõiketera kaitse või trimmeripeata
kasutada.
10 - Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et lõiketera liigub vabalt
ja ei ole kõrvaliste esemetega kokkupuutes.
HOIATUS – Õige kasutuse korral on võsalõikur-trimmer kiire,
kergesti kasutatav ja tõhus töövahend; ebaõige kasutuse või
ohutusnõuete eiramise korral võib see muutuda ohtlikuks
töövahendiks. Meeldiva ja ohutu töö tagamiseks tuleb alati
rangelt järgida käesolevas kasutusjuhendis toodud
ohutusnõudeid.
TÄHELEPANU: Teie seadme süütesüsteem tekitab madala
intensiivsusega elektromagnetvälja. See võib põhjustada häireid
teatud südamestimulaatorite töös. Raskete ja eluohtlike
kehavigastuste ohu vähendamiseks peaksid südamestimulaatorit
kandvad isikut enne seadme kasutamist konsulteerima raviarsti
ja südamestimulaatori valmistajaga.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus ei pruugi lubada seadme
täiemahulist kasutamist.
5
76
13
OHUTUST TAGAV KAITSERÕIVASTUS
Võsalõikur-trimmeriga töötamisel tuleb alati
kasutada ohutust tagavat kaitserõivastust. Kaitserõivastuse
kasutamine ei välista õnnetusohtu, kuid see võib muuta
õnnetusest tulenevad vigastused kergemateks. Piisava
kaitsevarustuse valimisel tuleb konsulteerida usaldusväärse
vahendajaga.
Riietus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd takistada.
Soovitame kanda tootja poolt heakskiidetud sisselõikamist
tõkestavat riietust. Kõige tõhusamateks on Efcoi
kaitsejakid (joon. 1) ja tunked (joon. 2). Ei tohi kanda
selliseid rõivaid, kaelasalle, lipse ega käevõrusid, mis võivad
haakuda okste külge. Pikad juuksed tuleb kinni siduda ja
varjata (nt fulaari, mütsi, kiivri jne alla).
Libisemiskindlate taldade ja läbistamiskindla
kaitsedetailiga ohutusjalatsid (joon. 3).
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset (joon. 4-5)!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid kõrvaklappe
(joon. 6) või kõrvatroppe. Mürakaitse kasutamisel peab
olema tunduvalt tähelepanelikum ja ettevaatlikum, sest
heliliste hoiatussignaalide (hõigete, ohusireenide jt)
tajumine on piiratud.
Kanda tuleb töökindaid (joon 7), mis tagavad
maksimaalse vibratsiooni sumbumise.
Efco pakub täisulatuslikke ohutusvarustuse komplekte.
APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI
Dirbdami su krūmų pjovikliu visada dėvėkite
patvirtintus apsauginius darbo drabužius. Apsauginių
drabužių dėvėjimas nepanaikina rizikos susižeisti, tačiau
tai sumažina sužeidimo apimtį nelaimingo atsitikimo atveju.
Dėl tinkamos įrangos pasirinkimo pasitarkite su savo
patikimu tiekėju.
Drabužiai turi būti tinkami, jie neturi nekliudyti. Dėvėkite
prigludusius apsauginius drabužius. Geriausiai tinka
„Efco” apsauginiai švarkai (1 pav.) ir kombinezonai
(2 pav.). Nedėvėkite drabužių, kaklajuosčių, kaklaraiščių
ar apyrankių, kurios gali įstrigti šakose. Susiriškite ir
apsaugokite ilgus plaukus (pavyzdžiui, su medžiagos skraiste,
kepure, šalmu ir t.t.).
Avėkite apsauginius batus, kurių padai neslysta ir turi
nuo pradūrimų saugančius įdėklus (3 pav.).
Užsidėkite apsauginius akinius arba antveidžius (4-5 pav.)!
Naudokitės apsaugomis nuo triukšmo, pavyzdžiui,
triukšmąmažinančiomis ausų apsaugomis (6 pav.) arba
ausų užkamšalais. Naudojant ausų apsaugas reikia būti
atidesniems ir atsargesniems, nes garsiniai pavojaus signalai
(šauksmai, signalizacijos ir kt.) yra sunkiau pastebimi.
Mūvėkite tokias pirštines (7 pav.), kurios pasižymi
maksimaliu vibracijos slopinimu.
Efco siūlo visapusį apsauginių priemonių asortimentą.
Eesti keel
Lietuvių k.
4
Efco
Efco
15
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KOOSTETÖÖD
TURVAKAITSE PAIGALDAMINE (joon. 1-3)
Lõiketera kaitse (A) tuleb paigaldada võlli pikendusele
kruvide abil selliselt, et see võimaldaks võsalõikur-trimmeri
kasutajal tööoperatsioone ohutult teostada (B).
MÄRKUS: Kaitset (C, joon. 1) kasutatakse üksnes
nailonist trimmeripea puhul. Kaitse (C) kinnitatakse
kaitsele (A) kruvi (G) abil.
KETTA MONTAAŽ (Joon.2 A-B)
Vabastage mutter (A) puhul päripäeva; eemaldage kate
(D) ja laske äärik alla (E). Kinnitage tera (R) ülemisele
äärikule (F), veendudes, et pöörlemissuund on õige.
Kinnitage alumine äärik (E), kate (D) ja pingutage mutrit
(A) vastupäeva. Lükake komplekti kuuluv varras (L) selleks
ette nähtud avasse, et ketas paigale lukustada ja mutter 2,5
Kgm (25 Nm) pöördemomendiga kinni keerata.
HOIATUS! – Kui kasutate puidukettaid (22-60
hammast), paigaldage alati metallist kate (vt joonis3).
(DS 3600 4T)
SUMONTAVIMAS
APSAUGOS PRITVIRTINIMAS (1-3 pav.)
Ašmenų apsaugą(A) su varžtu pritvirtinkite prie koto tokioje
padėtyje, kad operatorius galėtų saugiai dirbti (B).
PASTABA: apsaugą(C, 1 pav.) naudokite tik kartu su
nailoninės virvės galvute. Apsaugą(C) prie apsauginio
elemento (A) pritvirtinkite varžtu (G).
MENŲ MONTAVIMAS (2 A-B pav.)
Sukdami pagal laikrodžio rodyklę atlaisvinkite veržlę (A);
nuimkite gaubtą (D) ir apatinį  anšą (E). Ašmenis (R)
uždėkite ant viršutinio  anšo (F); įsitikinkite, ar teisinga
sukimosi kryptis. Uždėkite apatinį  anšą (E), gaubtą (D) ir
prieš laikrodžio rodyklę priveržkite veržlę (A). Pateikiamą
kaištį (L) įkiškite į skylę ašmenims už ksuoti ir veržlę
priveržkite 2,5 kgm (25 Nm) jėga.
PERSPĖJIMAS! – jei naudojate diskus medienai
pjauti (22-60 dantukų), visada montuokite metalinę
apsaugą (žr. 3 pav.) (DS 3600 4T).
1-3
刀盘的安装
刀盘的安装(
图2A-B)
2.5 kgm
(25 Nm)
警告:
17
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KOOSTETÖÖD
NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA PAIGALDAMINE
(joon. 9A-B)
Asetage ülemine äärik (F) oma kohale. Asetage pea  kseerimistihvt
(L) vastavasse avasse ja pingutage pead (N) käe abil vastupäeva.
KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (joon. 10-11)
Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see kruvide (A), seibide
ja mutrite abil. Käepideme asend reguleeritakse nii, et seadme
kasutajal oleks mugav ja turvaline tööd teha.
HOIATUS: Veenduge, et kõik komponendid on õigesti
ühendatud ja kõik kruvid on pingutatud.
SUMONTAVIMAS
NAILONINĖS VIRVĖS GALVUTĖS PRITVIRTINIMAS
(9A-B pav.)
Viršutinį (F)  anšąįdėkite į jo vietą. Galvutės už ksavimo kaištį
(L) įkiškite į atitinkamąskylęir prieš laikrodžio rodyklęranka
priveržkite galvutę(N).
RANKENOS PRITVIRTINIMAS ( 10-11 pav.)
Rankenąpritvirtinkite ant koto ir jąpriveržkite varžtais (A),
poveržlėmis ir veržlėmis. Rankenos padėtis nustatoma atsižvelgiant
į operatoriaus reikalavimus.
PERSPĖJIMAS: įsitikinkite, ar visi komponentai yra
tinkamai sujungti ir visi varžtai priveržti.
A-B
12A 12B 14 15
ETTEVALMISTUS TÖÖKS
Lihtsa (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S) või topeltturvise
(DS 3600 4T) paigaldamine
Rihmakomplekti õige regulatsioon võimaldab tagada trimmeri
kaalu õiget jaotust ja lõikurseadme õiget kõrgust maapinnast
(joon. 12 A-B).
- Pange ühe- või kahekordne rihmakomplekt selga.
- Ühendage trimmer konksu (A, joon. 13) abil rihma külge.
- Paigutage konks (B, joon.13) nii, et trimmer oleks tasakaalus.
- Paigutage pannal (C, joon.14-15) nii, et võsalõikur-trimmer
oleks õigel kõrgusel.
HOIATUS: Kui kasutatakse puidu lõiketeri (22-60 hammast)
(DS 3600 4T), tuleb kanda kiirvabastusmehhanismiga topeltturvist.
PASIRUOŠIMAS DIRBTI
Paprastų saugos diržų (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S)
arba dvigubų saugos diržų (DS 3600 4T) sumontavimas
Teisingas diržų komplekto sureguliavimas leidžia tinkamai
subalansuoti krūmų pjoviklį ir nustatyti tinkamąjo aukätį nuo
žemės (12 A-B pav.).
- Uìsidėkite viengubų arba dvigubų dirìų komplektą.
- Su kabliu (A, 13 pav.) prikabinkite krūmų pjoviklį prie diržų
komplekto.
- Kablį (B, 13 pav.) nustatykite taip, kad krūmų pjoviklis būtų
kuo geriau subalansuotas.
- Sagtį (C, 14-15 pav.) nustatykite taip, kad būtų teisingas krūmų
pjoviklio aukätis.
PERSPĖJIMAS: jei dirbate su medienos pjovimo ašmenimis
(22-60 dantukų) (DS 3600 4T), būtina naudoti dvigubus saugos
diržus su greitojo atlaisvinimo mechanizmu.
( 13)
( 13)
( 12 A-B)
( 14-15)
单背带或 (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S) 双背
单背带或 (DS 2600 4S - DS 2600 4T - DS 3600 4S) 双背
的安装(DS 3600 4T)
的安装(DS 3600 4T)
13
Eesti keel Lietuvių k.
19
中文
中文
KÄIVITAMINE
KÜTUSE KÄSITSEMINE
HOIATUS: Bensiin on eriti tuleohtlik kütus. Olge
bensiiniga või kütuseseguga ümber käies äärmiselt
ettevaatlik. Kütuse või seadme läheduses on keelatud
suitsetada või kasutada lahtist tuld.
HOIATUS: Kütus ja kütuseaurud võivad
sissehingamisel või nahaga kokkupuutel põhjustada
tõsiseid vigastusi. Sellepärast olge kütust käsitsedes
ettevaatlik ja veenduge, et ventilatsioon on küllaldane.
HOIATUS: Ärge unustage vingugaasimürgituse
ohtu.
- Segage, säilitage ja transportige kütust bensiinikanistris.
- Käsitsege kütust vabas õhus, kus ei ole sädemeid ega leeke.
- Tankimiseks valige tühi plats, seisake seade ja oodake, et
mootor oleks maha jahtunud. Alles nüüd täitke paak.
- Vabastage kütusepaagi kork aeglaselt, et rõhk vabaneks
ning kütust korgi vahelt välja ei pääseks.
- rast kütuse lisamist keerake kork korralikult
kinni. Masina vibratsioonist tingituna võib halvasti
kinnikeeratud kork vabaneda või lahti tulla ja kütust välja
lekkida.
- Pühkige mahaloksunud kütus masinalt ära ja laske
ülejäänud kütusel aurustuda. Enne mootori käivitamist
liikuge kohast, kus toimus kütuse lisamine, 3 m eemale.
- Keelatud on seadme hoidmine kohtades, kus leidub
kergestisüttivaid materjale (kuivanud lehed, õled, paber
vms).
- Säilitage kütust jahedas, kuivas, hästi ventileeritud kohas.
- Keelatud on seadme hoidmine kohtades, kus leidub
kergestisüttivaid materjale (kuivanud lehed, õled, paber
vms).
- Säilitage masinat ja kütust kohas, kus kütuseaurud ei
puutu kokku sädemete või lahtise tulega, mis võivad
olla pärit nt veekeetjatelt, elektrimootoritelt või lülititest,
ahjudest jne.
- Ärge kunagi eemaldage paagilt korki, kui mootor töötab.
- Ärge kunagi kasutage kütust puhastamiseks.
- Jälgige, et kütust ei satuks teie riietele. Kui olete kütust
riietele loksutanud, vahetage riided. Peske end, kui teie
keha on kütusega kokku puutunud. Kasutage seepi ja vett.
- Ärge jätke kütusepaaki otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke kütus lastele kättesaamatus kohas.
UŽVEDIMAS
启动
启动
KAIP ELGTIS SU DEGALAIS
PERSPĖJIMAS: benzinas yra labai lengvai
užsiliepsnojantys degalai. Dirbdami su benzinu arba degalų
mišiniu būkite ypatingai atsargūs. Prie degalų arba
mechanizmo nerūkykite, pasirūpinkite, kad arti nebūtų
liepsnos.
PERSPĖJIMAS: įkvėpus degalų, jų garų arba jei degalų
patenka ant odos, gali atsirasti rimtų sveiktos sutrikimų.
Todėl dirbdami su degalais būkite atsargūs, pasirūpinkite,
kad būtų tinkama ventiliacija.
PERSPĖJIMAS: saugokitės, kad neapsinuodytumėte
anglies monoksidu.
- Degalus maišykite, laikykite ir transportuokite
konteineriuose, kurie aprobuoti naudoti su benzinu.
- Su degalais dirbkite lauke ir tokioje vietoje, kur nėra žiežirbų
ar liepsnos.
- Atsistokite tuščiame plote, sustabdykite variklį ir leiskite jam
atvėsti.
- Lėtai atsukite degalų dangtelį, kad išleistumėte slėgį ir degalai
neišsiveržtų aplinkui dangtelį.
- Pripildę degalų dangtelį stipriai užsukite. Dėl įrenginio
vibracijos blogai užsuktas dangtelis gali atsilaisvinti arba
visiškai atsisukti ir degalai gali išsilieti.
- Nuvalykite ant įrenginio išsiliejusius degalus; degalų
likučiams leiskite išgaruoti. Prieš užvesdami variklį, paeikite
3 m nuo degalų pripildymo vietos.
- Išsiliejusius degalus draudžiama šalinti juos deginant.
- Degalus laikykite vėsioje, sausoje ir gerai ventiliuojamoje
vietoje.
- Mechanizmo niekada nedėkite arti lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų, pavyzdžiui, sausų lapų, šiaudų, popieriaus ir pan.
- Įrenginį ir degalus laikykite tokioje vietoje, kur jų nepasiektų
žiežirbos ar liepsna nuo vandens šildytuvų, elektros variklių
ar jungiklių, krosnių ir kt. vietų.
- Niekada neatsukite bako dangtelio veikiant varikliui.
- Degalų niekada nenaudokite valymui.
- Saugokitės, kad degalų nepatektų ant drabužių. Jei ant
savęs arba savo drabužių užsipylėte degalų, persirenkite.
Nusiplaukite kūno dalis, ant kurių pateko degalų. Naudokite
muilą ir vandenį.
- Pasirūpinkite, kad ant degalų bako nekristų tiesioginė saulės
šviesa.
- Degalus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
燃油
燃油
告: 汽油是易燃性燃油。使用汽油或混合燃油
告: 汽油是易燃性燃油。使用汽油或混合燃油
期间应
期间应
度小心。
度小心。
禁止吸烟或把火、火焰靠近燃料
禁止吸烟或把火、火焰靠近燃料或
链锯
链锯
告: 如果燃油及其
告: 如果燃油及其
发被吸入或接触皮肤,可
发被吸入或接触皮肤,可
能会造成损
能会造成损
。因此,在处理燃油时要小心
。因此,在处理燃油时要小心
谨慎
谨慎
,并
,并
确保有适当的通风。
确保有适当的通风。
告: 注
告: 注
意一氧化碳中
化碳中
危险。
危险。
21
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KÄIVITAMINE UŽVEDIMAS
启动
启动
HOIATUS: Kandke alati kaitsekindaid, kui sooritate
hooldustöid.
Tankimine (mitte suitsetada!) (joonis 17)
Seda toodet kasutatakse 4-taktilise mootoriga. Säilitage pliivaba
bensiini puhtas konteineris, mis sobib bensiini hoidmiseks
(joonis 18).
SOOVITATUD KÜTUS: SEE MOOTOR ON
SERTIFITSEEIRTUD TÖÖTAMISEKS PLIIVABA BENSIINIGA,
MIS ON ETTE NÄHTUD KASUTAMISEKS AUTODES NING
MILLE OKTAANARV ON 89 ([R + M] / 2) VÕI KÕRGEM
(joonis 19).
Ärge kunagi kasutage vana või musta bensiini või õli/bensiini
segu. Vältige mustuse või vee sattumist kütusepaaki.
Paagi täitmine
HOIATUS: Järgige kütust käsitsedes ohutusjuhiseid.
Enne kütuse lisamist seisake alati mootor. Ärge kunagi lisage
kütust masinasse, mille mootor töötab või on tuline. Enne
mootori käivitamist liikuge kohast, kus toimus kütuse lisamine,
vähemalt 3 m eemale. MITTE SUITSETADA!
1. Puhastage kütusekorgi ümbrus, et vältida reostust.
2. Vabastage aeglaselt kütusepaagi kork.
3. Valage ettevaatlikult kütust paaki. Vältige kütuse
mahaloksutamist.
4. Enne kütusepaagi korgi tagasipanekut puhastage ja kontrollige
tihendit.
5. Vahetage kütusepaagi kork koheselt välja ja keerake käega
kinni. Mahaläinud kütus pühkige ära.
HOIATUS: Kontrollige kütuse lekkeid, kui neid leidub,
parandage enne kasutamist. Vajadusel pöörduge edasimüüja
poole.
PERSPĖJIMAS: Todėl atlikdami jos techninę priežiūrą,
visada mūvėkite apsaugines pirštines.
Degalų pripildymas (Nerūkykite!) (17 pav.)
Šiame gaminyje veikia 4 taktų variklis. Neetiliuotą benziną laikykite
švariuose konteineriuose, aprobuotuose benzinui saugoti (18 pav.).
REKOMENDUOJAMI DEGALAI: PATVRTINTA, KAD ŠIAME
VARIKLYJE GALIMA NAUDOTI NEETILIUOTĄ BENZINĄ,
SKIRTĄ AUTOMOBILIAMS IR KURIO OKTANO SKAIÂIUS
YRA 89 ([R + M] / 2) ARBA DIDESNIS (19 pav.).
Niekada nenaudokite išsivadėjusio, užteršto benzino arba alyvos ir
benzino mišinio. Žiūrėkite, kad į degalų baką nepatektų nešvarumų
arba vandens.
Bako pripildymas
PERSPĖJIMAS: vadovaukitės darbo su degalais saugos
instrukcijomis. Prieš pripildydami degalų, visada išjunkite
variklį. Niekada degalų nepilkite, jei variklis veikia arba yra
kaštas. Prieš užvesdami variklį, paeikite mažiausiai 3 metrus
nuo degalų pripildymo vietos. NERŪKYKITE!
1. Nuvalykite paviršių aplinkui degalų bako dangelį, kad į vidų
nepatektų nešvarumų.
2. Degalų bako dangtelį atsukite lėtai.
3. Atsargiai pilkite degalus į baką. Žiūrėkite, kad neišsilietų pro
šalį.
4. Prieš užsukdami degalų bako dangtelį, nuvalykite ir patikrinkite
tarpiklį.
5. Nedelsdami uždėkite degalų bako dangtelį ir prisukite ranka.
Nušluostykite išsiliejusius degalus.
PERSPĖJIMAS: patikrinkite, ar degalai neprateka; jei jie
prateka, prieš eksploatuodami įrenginį, imkitės priemonių šiai
problemai pašalinti. Prireikus, kreipkitės į techninės priežiūros
atstovą.
告: 维
告: 维
保养时应穿
保养时应穿
作业防护手
作业防护手
套。
油(不准抽烟) (
油(不准抽烟) (
17)
17)
(图18)
18)
建议
建议
油:
油:
(图19)
19)
油箱的注满
油箱的注满
告:
告:
循燃油使用的有关安全说明。在加油前
循燃油使用的有关安全说明。在加油前
必须熄灭发动机。发动机运转或仍热时不得添加燃
油。
油。在
启动动机,应离加之处3米
新启动发动机前,应远离加油之处3米。不
得抽烟。
得抽烟。
告: 检查是否
告: 检查是否
油;如有的话,在使用割
油;如有的话,在使用割
灌机
前应予以
除。如有必要,可向授权的维
中心咨
询。
询。
23
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KÄIVITAMINE UŽVEDIMAS
启动
启动
Mootoriõli paak
Mootoriõli tase
ETTEVAATUST: Mootori töötamine liiga vähese
õliga võib mootorit tõsiselt kahjustada. Veenduge, et
kontrollite mootorit tasasel aluspinnal, kui mootor
seisab.
1. Eemaldage õli täiteava kork (A, joonis 25) ja kontrollige
õlitaset: see peaks ulatuma õlitäiteava ülaservani (B).
2. Kui tase on madal, lisage soovitatud õli kuni õlitäiteava
servani (C, joonis 26).
Lisage mootoriõli aeglaselt, et vältida õli ülevoolamist, sest
mootoriõli paagi mahutavus on väike.
Kontrollige iga 10 tunni tagant mootoriõli taset ja lisage õli
kuni õlitäiteava servani, kui mootor on töötanud pidevalt
rohkem kui 10 tundi.
Kasutage 4-taktilise mootori või samaväärset kvaliteetset
detergentõli, millel on serti kaat USA autotootjate
nõuetele vastamise või nende ületamise osas vastavalt
klassi katsioonidele SG, SF. SG, SF klassi katsiooniga
mootoriõlide kanistritel on markeering. SAE10W-30
(joonis 27) soovitatakse üldiseks kasutamiseks igasuguse
temperatuuriga.
ETTEVAATUST: 2-taktilise mootori
mittedetergentse määrdeõli kasutamine võib lühendada
mootori kasutusiga.
Selle mootori tööks soovitatud temperatuurid on –5 ° kuni
40°.
Variklio alyvos bakas
Variklio alyvos lygis
ĮSPĖJIMAS: jei variklis veiks jame nesant pakankamai
alyvos, variklis gali rimtai sugesti. Variklį tikrinkite jį
padėję ant lygaus paviršiaus; variklis turi būti išjungtas.
1. Ištraukite alyvos pripildymo angos dangtelį (A, 25 pav.) ir
patikrinkite alyvos lygį - alyva turi siekti alyvos pripildymo
angos kaklelio viršų (B).
2. Jei alyvos lygis pernelyg žemas, iki alyvos pripildymo angos
viršaus (C, 26 pav.) pripilkite rekomenduojamos alyvos.
Variklio alyvos pilkite lėtai, kad neperpildytumėte - variklio
alyvos bako talpa nedidelė.
Kas 10 valandų patikrinkite variklio alyvos lygį; jei variklis
nepertraukiamai veikė ilgiau negu 10 valandų, alyvos pripilkite
iki alyvos pripildymo angos kaklelio viršaus.
Naudokite 4 taktų varikliams skirtą arba analogišką
geromis praplovimo savybėmis pasižyminčia aukščiausios
kokybės variklio alyvą, turinčią pažymėjimą, jog ji atitinka
JAV automobilių gamintojų veikimo klasi kacijų SG, SF
reikalavimus arba juos viršija. Tai nurodyta ant SG, SF
klasi kacijos variklio alyvos konteinerio. Bendrojo pobūdžio
darbams esant bet kokiai temperatūrai rekomenduojama
naudoti SAE10W-30 (27 pav.).
ĮSPĖJIMAS: naudojant praplovimo savybėmis
nepasižyminčią alyvą arba 2 taktų varikliams skirtą alyvą
gali sutrumpėti variklio tarnavimo laikas.
Rekomenduojamas šio variklio eksploatavimo temperatūros
diapazonas: nuo –5 °C iki 40 °C.
发动机机油箱
发动机机油箱
发动机机油
发动机机油
小心: 发动机以不充足的油
小心: 发动机以不充足的油
运转可能会严
运转可能会严
重损
坏发动机。在熄灭发动机后,将之
于一个水平的
表面进行检查。
表面进行检查。
(A,
(A,
25)
25)
(C, 26)
(C, 26)
(图27)
27)
小心: 使用不干净或二冲程发动机用的机油可
小心: 使用不干净或二冲程发动机用的机油可
能会缩短发动机的使用寿命。
能会缩短发动机的使用寿命。
25
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KÄIVITAMINE
Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et
lõiketera liigub vabalt ja ei ole kõrvaliste esemetega
kokkupuutes.
Kui mootor töötab miinimumpööretel, ei tohi
lõikepea ringi käia. Vastasel juhul pöörduge volitatud
teeninduskeskus teostada kontrolli ja lahendab
probleemi.
HOIATUS: Hoidke võsalõikurit tugevasti mõlema
käega (joonis 31). Seiske alati torust vasakul. Ärge
kunagi kasutage ristkäe-käepidet. Ka vasakukäelised
peaksid neid juhiseid järgima.
Võtke sisse õige lõikamisasend.
Vereringe- või närvisüsteemihäirete all
kannatavatele isikutele võib vibratsioon põhjustada
terviserikkeid. Juhul kui jäsemetes tekib surin, need
muutuvad tundetuks, te tunnete jõuetust või märkate
muutusi naha värvis, konsulteerige arstiga. Antud
vaevused tekivad enamasti sõrmedes, kätes või
randmetes.
Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et
gaasihoova kang toimib vabalt.
UŽVEDIMAS
启动
启动
Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar ašmenys
laisvai juda ir neliečia pašalinių objektų.
Varikliui veikiant tuščiąja eiga, pjaunamasis
priedas turi nesisukti. Priešingu atveju kreipkitės į
įgaliotą aptarnavimo Centrą atlikti patikrinimą ir
nustatyti problemą.
PERSPĖJIMAS: krūmapjovę tvirtai laikykite
abejomis rankomis (31 pav.). Žiūrėkite, kad jūsų kūnas
visada būtų kairėje koto pusėje. Niekada įrenginio
nelaikykite sukryžiuotomis rankomis. Šių instrukcijų
turi paisyti ir kairiarankiai.
Stovėkite pjauti patogioje padėtyje.
Asmenims, turintiems kraujo apytakos sutrikimų,
pernelyg didelės vibracijos gali pažeisti kraujagysles
arba nervus. Jei pasireiškia tokie simptomai – tirpimas,
nejautrumas, jei jaučiamas jėgų mažėjimas, pastebimas
odos spalvos kitimas, kreipkitės į gydytoją. Šie simptomai
paprastai pasireiškia pirštuose, rankose arba riešuose.
Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar droselinė svirtis
laisvai juda.
启动发动机前,确认刀片能自由运转,不受
界物体
阻挡。
发动机怠速运行时,切割装置不应转动。 否则,请
与授权服务中心进行检查和修复的问题。
警告: 双手抓紧割灌机(图31)。身体靠在传动轴的左
边。不要采取交叉抓握的方式。左撇子操作者必须遵循相
同说明。
采取适当的切割位置。
暴露于震动下有可能会对血液循环问题或神经问题患
者带来伤害。 如感到麻木、失去知觉、正常体力下降或肤
色改变等身体症状时,应寻求医生协助。 这些症状通常会
出现在手指、手掌或手腕部位。
启动发动机前,
门控制杆能自
工作。
27
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KÄIVITAMINE
TÄHELEPANU: pidage kinni kütuse käsitsemisel
kehtivatest turvanõuetest. Enne tankimist seisake alati mootor.
Keelatud on tankida töötava või kuuma mootoriga seadet. Enne
mootori käivitamist eemalduge tankimiskohast vähemalt 3
meetrit (Joon. 35). SUITSETAMINE KEELATUD!
1. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus, et vältida
mustuseosakeste sattumist paaki.
2. Keerake kütusepaagi kork aeglaselt lahti.
3. Valage kütusesegu ettevaatlikult paaki. Vältige kütuse
mahavoolamist.
4. Enne kütusepaagi korgi tagasipanekut puhastage ja kontrollige
tihendit.
5. Pange kütusepaagi kork kohe tagasi ja keerake käega kinni.
Vajadusel eemaldage mahaläinud kütus.
TÄHELEPANU: kontrollige seadet võimaliku kütuselekke
suhtes ja vajadusel kõrvaldage see enne kasutamist. Vajadusel
võtke ühendust oma müügiesinduse klienditeenindusega.
Mootor on üle ujutatud
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse STOPP.
- Kruvige lahti kaane kruvi (1, joonis 36).
- Eemaldage kate (2).
- Kasutage süüteküünlaga sobivat tööriista (3, joonis 37).
- Kangutage süüteküünla piip maha.
- Kruvige süüteküünal lahti ja kuivatage ära.
- Avage gaas pärani.
- Tõmmake starteritrossi mitu korda, et puhastada põlemiskamber.
- Paigaldage süüteküünal uuesti ja ühendage süüteküünla piip,
vajutage tugevasti alla – pange teised osad uuesti kokku.
- Seadke sisse/välja lüliti asendisse , käivitusasendisse.
- Seadke õhuklapi hoob asendisse OPEN (avatud) – isegi siis, kui
mootor on külm.
- Nüüd käivitage mootor.
UŽVEDIMAS
DĖMESIO: pildami degalus laikykitės saugaus darbo
taisyklių. Prieš užpildami degalus, variklį būtinai išjunkite. Jokiu
būdu nepildykite degalų, jeigu variklis dirba arba yra karštas. Prieš
įjungdami variklį, paeikite mažiausiai 3 metrus nuo tos vietos,
kurioje pylėte degalus (35 pav.). NERŪKYKITE!
1. Kad pilant degalus į baką nepakliūtų nešvarumų, nuvalykite
paviršių aplink degalų kamštį.
2. Lėtai atsukite degalų kamštį.
3. Degalus į variklio baką pilkite atsargiai. Stebėkite, kad degalai
neišsilietų pro šalį.
4. Prieš užsukdami degalų kamštį, išvalykite kamščio tarpinę ir
patikrinkite jos būklę.
5. Degalų kamštį užsukite ranka. Išsiliejusius degalus nuvalykite.
DĖMESIO: patikrinkite, ar kur nors nenuteka degalai; jeigu
pastebėjote nutekėjimą, defektą sutvarkykite ir tik po to junkite
variklį. Jei reikia, susisiekite su savo prekybos agento klientų
aptarnavimo tarnyba.
Užtvindytas variklis
- Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį STOP
(IŠJUNGTA).
- Atsukite ant gaubto (1, 36 pav.) esantį varžtą.
- Nuimkite gaubtą (2).
- Į uždegimo žvakės pagrindą įkiškite tinkamą įrankį (3, 37 pav.).
- Iškelkite uždegimo žvakės pagrindą.
- Išsukite uždegimo žvakę ir ją išdžiovinkite.
- Plačiai atidarykite droselį.
- Kelis kartus patraukite starterio virvę, kad išvalytumėte degimo
kamerą.
- Vėl sumontuokite uždegimo žvakę ir prijunkite uždegimo žvakės
pagrindą, tada jį tvirtai įstatykite; sumontuokite kitas dalis.
- Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį (užvedimo
padėtis).
- Droselinės sklendės svirtį nustatykite į padėtį OPEN (ATIDARYTA)
(net jei variklis šaltas).
- Užveskite variklį.
注意:遵循燃料配制的安全说明。在加油前必须停
止发机。勿在动机转或时向内添燃料
止发动机。切勿在发动机运转或热机时向机内添加燃料。
在启动发动机前,至少从加油之处移开3米(图35). 切勿抽
在启动发动机前,至少从加油之处移开3米(图35). 切勿抽
烟!
烟!
使
注意:检查是否有燃料泄漏,如果有的话应在使用
前清除。如有必要,可联络自己零售商的售后服务中心。
前清除。如有必要,可联络自己零售商的售后服务中心。
流发动机
流发动机
STOP
STOP
(3,
(3,
37)
37)
用力
用力
启动
启动
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
29
KÄIVITAMINE
SEADME KÄIVITAMINE
itke karburaator kütteseguga vajutades luttpumpa
(A, joon. 39).
Tõmmake gaasihoova kangi (B) ja peatage see poolgaasi asendis.
Viige ON/OFF lüliti (A, joon.40-41) asendisse ning seejärel
vabastage gaasihoob (B).
Viige õhuklapi hoob (D, joon. 42) asendisse CLOSE. Asetage
trimmer stabiilsesse asendisse maapinnal. Veenduge, et lõiketera
liigub vabalt. Hoides võsalõikur-trimmerit maapinnal tõmmake
aeglaselt starteri nööri, kuni tunnete takistust (joon. 43). Seejärel
tõmmake mitu korda järsult ja kui mootor käivitub, viige õhuklapi
hoob (D, joon. 44) tagasi oma algsesse asendisse OPEN. Korrake
seda kuni mootori käivitumiseni. Kui mootor on käivitunud,
vajutage gaasihoova päästikut (B, joon 40-41) millega vabastate
selle poolgaasi asendist ning viite mootori tühikäigu reÏiimi.
HOIATUS: Kui mootor on soe, ei ole vaja õhuklappi uuesti
käivitamisel kasutada.
HOIATUS – Poolgaasi võib kasutada ainult külma mootori
käivitamisel.
Kuuma mootori käivitamisel peab lüliti (F) olema joon. 45
näidatud asendis.
MOOTORI SISSETÖÖTAMINE
Mootor saavutab oma maksimumvõimsuse peale 5÷8 tunnist
töötamist.
Selle sissetöötamisperioodi jooksul ei tohi (ülemäärase koormuse
vältimiseks) lasta mootoril täisgaasil tühikäiguga töötada.
HOIATUS! - Sissetöötamisperioodil ei tohi muuta õhu ja
kütusesegu vahekorda üle ettemääratud taseme, nii võib
kahjustada mootorit.
MÄRKUS: on normaalne, et uus mootor enne ja pärast esimest
kasutamist suitseb.
UŽVEDIMAS
MECHANIZMO PALEIDIMAS
Paspausdami pripildymo „kriaušę” (A, 39 pav.) pripildykite
karbiuratorių.
Patraukite droselinę svirtį (B) ir ją sustabdykite patraukę iki
pusės greičio padėties; ON/OFF jungimo/išjungimo) jungiklį
(A, 40-41 pav.) nustatykite į padėtį ir tada svirtį (B) atleiskite.
Droselinę svirtį (D, Fig. 42) nustatykite į padėtį CLOSE (uždaryta).
Krūmų pjoviklį padėkite ant žemės stabilioje padėtyje. Patikrinkite,
ar ašmenys yra laisvi. Krūmų pjoviklį laikydami nuleistą, lėtai traukite
užvedimo virvę tol, kol pajusite pasipriešinimą (43 pav.). Tada ją
kelis kartus stipriai patraukite ir, kai variklis užsives, droselinę svirtį
(D, 44 pav.) nustatykite į jos pradinę padėtį OPEN (atidaryta).
Kartokite tol, kol variklis užsives. Varikliui užsivedus, paspauskite
droselinį spragtuką (B, 40-41 pav.), kad jį atlaisvintumėte iš pusės
greičio padėties, ir leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga.
PERSPĖJIMAS: varikliui sušilus droselio nenaudokite
pakartotiniam užvedimui.
PERSPĖJIMAS – pusės greičio greitinimo įtaisą naudokite
tik variklio užvedimo fazėje, kai jis yra šaltas.
Norint užvesti šiltą variklį, jungiklis (F) turi būti tokioje padėtyje,
kaip pavaizduota 45 pav.
PRADINIS VARIKLIO EKSPLOATAVIMAS
Variklis maksimalią galią pasiekia po 5 ÷ 8 valandų veikimo.
Pradinio eksploatavimo periodu neleiskite varikliui veikti visu greičiu
tuščiaja eiga, kad būtų išvengta pernelyg didelės darbinės apkrovos.
PERSPĖJIMAS! - Pradinio eksploatavimo periodu nekeiskite
karbiuracijos siekdami gauti laukiamą galios padidėjimą – taip
galite sugadinti variklį.
PASTABA: pirmą kartą užvedus variklį ir po pirmojo užvedimo
variklis gali išmesti daugiau dūmų; tai normalu.
Eesti keel
Lietuvių k.
备注:在初次使用期间或之后如果新发动机冒烟是正常的。
备注:在初次使用期间或之后如果新发动机冒烟是正常的。
( 39)
( 42)
( 44)
( 40-41)
( 40-41)
( 43)
45
43 44 45
H - Helyszín hidegindító
FIN - Käynnisijainti
LV - Atrašanās vieta starteris
EST - Õhuklapi asukoht
LT - Vieta starteris
中文-
中文-
31
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
MOOTORI SEISKAMINE
MOOTORI SEISKAMINE
Viige gaasihoova kang tühikäigu asendisse (B, joon. 47-48) ja oodake
mõne sekundi, kuni mootori kuumus väheneb.
Mootori väljalülitamiseks viige ON/OFF lüliti (A) asendisse STOP.
KASUTAMINE KEELATUD
HOIATUS: Vältige väljalööki, mis võib põhjustada tõsiseid
vigastusi. Väljalöök on masina äkiline külje- või ettesuunaline
liikumine, mis tekkib, kui lõiketera puutub kokku mõne sellise
objektiga nagu puuhalg või kivi või kui puu kiilub saelehe kinni.
Kokkupuutumine võõrkehaga võib põhjustada kontrolli
kaotamist võsalõikuri üle.
HOIATUS! - Ohutusnõudeid tuleb alati jälgida. Trimmerit
tohib kasutada ainult rohttaimede lõikamiseks. Lõigake puid
ainult sobiva saeteraga. Ärge lõigake metalli, plastmassi, müüritisi
ega mitte-puit ehitusmaterjale. Võsalõikur-trimmerit ei tohi
kasutada kangina objektide tõstmiseks, liigutamiseks ega
purustamiseks samuti ei tohi seda lukustada  kseeritud tugedele.
Võsalõikur-trimmeri jõuajamiga ei tohi ühendada tööriistu ega
teisi rakendusi, mida valmistajatehas ei ole ette näinud.
HOIATUS: Kui kasutatakse jäiku lõiketerasid, tuleb vältida
tarade, ehitiste, puutüvede, kivide või muude selliste objektide
lähedal lõikamist, mis võivad põhjustada võsalõikuri väljalööki
või põhjustada lõiketera kahjustumist. Soovitame selliste tööde
jaoks kasutada nailonist jõhvi. Lisaks tuleb sellistes olukordades
olla tähelepanelik suurenenud rikošetiohu suhtes.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage võsalõikurit maapinna
kohal ega maapinna suhtes risti oleva lõikeseadmega. Keelatud
on võsalõikuri kasutamine muruniiduki või hekilõikurina.
VARIKLIO SUSTABDYMAS
VARIKLIO SUSTABDYMAS
Droselinę svirtį nustatykite į tuščiosios eigos padėtį (B, 47-48 pav.)
ir palaukite kelias sekundes, kad variklis atvėstų.
Variklį išjunkite ON/OFF (įjungimo/išjungimo) jungiklį (A)
perjungdami į padėtį STOP.
DRAUDÎIAMA NAUDOTI
PERSPĖJIMAS: Pasirūpinkite, kad nebūtų trūktelėjimo - dėl
jo galite rimtai susižeisti. Trūktelėjimas - tai staigus mechanizmo
judesys į šoną arba į priekį, kuris įvyksta tada, kai ašmenys paliečia
kokį nors objektą, pavyzdžiui, rąstą arba akmenį, arba kai pjūvio
vietoje medis susispaudžia ir suspaudžia ašmenis. Krūmapjovei
palietus pašalinį objektą galite prarasti mechanizmo kontrolę.
PERSPĖJIMAS! - Visada imkitės atsargumo priemonių.
Krūmų pjoviklį galima naudoti tik augalinei medžiagai (žolei)
pjauti. Medieną pjaukite tik naudodami tinkamus pjūklinius
ašmenis. Nepjaukite metalo, plastmasės, mūrinio ar kitų nemedinių
statybinių medžiagų. Krūmų pjoviklio nenaudokite kaip objektų
kėlimo, stūmimo ar skaldymo svirties; taip pat jo negalima
už ksuoti ant  ksuotų stovų. Prie krūmų pjoviklio galios atrankos
mechanizmo draudžiama jungti įrankius ar priemones, kurios
nėra nurodytos gamintojo.
PERSPĖJIMAS: Jei naudojate kietus ašmenis, venkite pjovimo
darbus vykdyti arti tvorų, pastatų šonų, medžių kamienų, akmenų
ar kitų objektų, dėl kurių krūmapjovė gali trūktelėti arba gali būti
pažeisti ašmenys. Darbus tokiose vietose rekomenduojama vykdyti
naudojant nailoninių virvių galvutes. Be to, tokiose vietose padidėja
atšokimo tikimybė, todėl būkite atsargūs.
PERSPĖJIMAS: Krūmapjovės niekada neeksploatuokite virš
žemės lygio arba pjovimo priedui esant statmenam žemei.
Krūmapjovės nenaudokite žolei pjauti arba gyvatvorėms genėti.
KASUTAMINE NAUDOJIMAS
使用
使用
禁忌用途
禁忌用途
警告: 应避免反弹,因为可能造成严重伤害。反弹
警告: 应避免反弹,因为可能造成严重伤害。反弹
由割罐机侧或方的意外动造,例如圆接触
由割罐机两侧或前方的意外移动造成,例如圆刀接触粗
树枝或石,或在切割时块木撞击割木刀。
树枝或石头,或者在切割时一块木头撞击割木圆刀。此
外接触异物也会导致割灌机失控。
外接触异物也会导致割灌机失控。
警告! - 永远遵守安全措施。割灌机只用于剪草及
警告! - 永远遵守安全措施。割灌机只用于剪草及
小灌木。木只用专用圆。不切割金属塑料
小灌木。割木只能用专用圆刀。不要切割金属、塑料、
砖块或非木质建筑材料。 严禁切割其它种类的材料。
砖块或非木质建筑材料。 严禁切割其它种类的材料。
严禁将割灌机用于抬举, 移动或 开物体, 也不要 让其
严禁将割灌机用于抬举, 移动或 开物体, 也不要 让其
固定在某。严使用不是家指的工其或件装
固定在某处。严禁使用不是厂家指明的工其或备件装在
割灌机的动力起动处。
割灌机的动力起动处。
警告: 如果使用硬圆刀,避免在栅栏、建筑物墙、
警告: 如果使用硬圆刀,避免在栅栏、建筑物墙、
树干、石或其可能会导割灌弹跳或损圆刀
树干、石头或其它可能会导致割灌机弹跳或损坏圆刀的
物品附近割。行这些操时,议使用尼绳头
物品附近切割。进行这些操作时,建议使用尼龙绳头。
此外,注意在这些情况下碎片飞溅的危险性更高。
此外,注意在这些情况下碎片飞溅的危险性更高。
警告: 不得在地面上或刀具与地面成直角位置时使
警告: 不得在地面上或刀具与地面成直角位置时使
用割灌机。请勿把割灌机当作草坪机或绿篱机使用。
用割灌机。请勿把割灌机当作草坪机或绿篱机使用。
Eesti keel Lietuvių k.
33
中文
中文
KASUTAMINE
HOIATUS: Kui lõiketera pärast korralikku pingutamist
lahti tuleb, katkestage viivitamatult töö. Kinnitusmutter võib olla
kulunud või katki ja tuleks välja vahetada. Ärge kunagi kasutage
lõiketera kinnitamiseks autoriseeringuta osi. Kui lõiketera
jätkuvalt lahti tuleb, pöörduge edasimüüja poole. Ärge kunagi
kasutage lahtise lõiketeraga võsalõikurit.
Ettevaatusabinõud tööalas
Lõigates toetage alati mõlemad jalad kindlale pinnasele, et
vältida tasakaalu kaotamist.
Veenduge, et saate turvaliselt liikuda ja seista. Kontrollige enda
ümber olevat ala võimalike takistuste (juured, kivid, oksad,
kraavid jne) osas, juhuks kui teil tuleb ootamatult liikuda.
Ärge lõigake rinna kõrgusest ülalpool, sest võsalõikurit, mida
hoitakse kõrgel, on raske väljalöögi jõudude vastu kontrollida.
Ärge töötage elektrikaablite läheduses. Jätke see professionaalide
hooleks.
Lõigake ainult hea nähtavuse korral ning heades
valgustingimustes.
Ärge lõigake redelilt, see on väga ohtlik.
Kui lõiketera põrkab vastu võõrobjekti, seisake võsalõikur.
Kontrollige ketast ja võsalõikurit; parandage võimalikud
vigastused.
Hoidke lõiketera mustusest ja liivast vaba. Isegi väike kogus
mustust muudab tera kiiresti nüriks ja suurendab väljalöögi
võimalust.
Enne võsalõikuri mahapanekut seisake mootor.
Olge eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, kui kannate kuulmiskaitset,
sest selline seadis võib piirata teie võimet kuulda ohtu tähistavaid
helisid (hüüded, signaalid, hoiatused jne).
Olege kallakutel või ebatasasel pinnal töötades eriti ettevaatlik.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage liikumatuid terasid,
kui lõikate kivistes piirkondades. Õhkupaiskuvad objektid või
nüridad terad võivad põhjustada kasutaja või kõrvaltvaatajate
tõsiseid või surmaga lõppevaid vigastusi. Olge õhkupaiskuvate
esemete suhtes ettevaatlik. Kandke alati heakskiidetud
silmakaitset. Ärge kunagi kummarduge üle lõikeseadme
kaitse. Kivid, praht jne võivad silma paiskuda, põhjustades
pimedaksjäämist või tõsiseid vigastusi. Hoidke kõrvalised
isikud piisavalt kaugel. Lapsed, loomad, pealtvaatajad ja
abilised peaksid olema 15 m turvatsoonist väljaspool. Seisake
masin koheselt, kui keegi läheneb. Ärge kunagi viibutage
masinat, olemata enne kontrollinud oma seljatagust, et
veenduda, kas turvatsoonis ei viibi kedagi.
NAUDOJIMAS
PERSPĖJIMAS: jei tinkamai priveržus ašmenis jos
atsilaisvina, darbus nedelsiant nutraukite. Gali būti susidėvėjusi
arba pažeista atraminė veržlė, todėl ją reikia pakeisti. Ašmenims
pritvirtinti niekada nenaudokite neaprobuotų dalių. Jei ašmenys
vis tiek atsilaisvina, kreipkitės į pardavėją. Niekada nenaudokite
krūmapjovės, kurios ašmenys atsilaisvinę.
Atsargumo priemonės darbo zonoje
Kad išlaikytumėte pusiausvyrą, visada pjovimo darbus vykdykite
abejomis kojomis stovėdami ant tvirtos žemės.
Įsitikinkite, ar galite saugiai judėti ir stovėti. Žiūrėkite, kad zonoje
aplink jus nebūtų kliuvinių (šaknų, akmenų, šakų, griovių ir kt.),
jei kartais jums prireiktų atlikti staigius judesius.
Nepjaukite krūmapjovę iškėlę virš krūtinės lygio, nes bus sunku
suvaldyti jos trūktelėjimo jėgą.
• Nedirbkite arti elektros laidų. Tokius darbus turėtų atlikti
profesionalai.
Pjovimo darbus vykdykite tik esant pakankamam matomumui ir
apšvietimui, kad galėtumėte viską aiškiai matyti.
Pjovimo darbų nevykdykite stovėdami ant kopėčių - tai labai
pavojinga.
Jei ašmenys suduoda į pašalinį objektą, krūmapjovę sustabdykite.
Patikrinkite ašmenis ir krūmapjovę; prireikus, dalis suremontuokite.
Saugokite ašmenis nuo purvo ir smėlio. Net ir dėl nedidelio
purvo kiekio ašmenys atbunka ir padidėja trūktelėjimo tikimybė.
Prieš padėdami krūmapjovę, išjunkite variklį.
Jei dėvite klausos apsaugines priemones, būkite ypatingai atsargūs
ir budrūs, nes tokios priemonės gali riboti gebėjimą išgirsti apie
pavojų pranešančius garsus (šauksmą, signalus, perspėjimus ir
pan.).
• Ypatingai atsargūs būkite dirbdami šlaituose arba ant nelygios
žemės.
PERSPĖJIMAS: Jei pjovimo darbus vykdote zonose, kuriose
yra daug akmenų, niekada nenaudokite kietų ašmenų. Sviedžiami
objektai arba pažeisti ašmenys gali rimtai ar net mirtinai sužeisti
operatorių arba pašalinius asmenis. Saugokitės sviedžiamų
objektų. Visada dėvėkite aprobuotas akių apsaugines priemonės.
Niekada nesilenkite virš pjovimo priedo apsaugos. Į akis gali būti
sviedžiami akmenys, šiukšlės ir kiti daiktai, todėl galite apakti
arba rimtai susižeisti. Pasirūpinkite, kad su vykdomais darbais
nesusiję asmenys stovėtų atokiai. Reikia pasirūpinti, kad vaikai,
gyvuliai, stebėtojai ir padėjėjai būtų už 15 m saugos zonos ribų.
Jei kas nors prieina arčiau, iš karto išjunkite mechanizmą.
Niekada nesiūbuokite mechanizmo, jei neįsitikinote, kad niekas-
neįėjo į saugos zoną.
警告:
警告:
果在正确固定后圆刀变松,应立即中止使
果在正确固定后圆刀变松,应立即中止使
用。止动螺母可能损耗,需要更换。不得使用非安全
用。止动螺母可能损耗,需要更换。不得使用非安全部
件来固定圆刀。如果圆刀继续松脱,应向当地零售商
件来固定圆刀。如果圆刀继续松脱,应向当地零售商咨
询。不得使用圆刀松脱的割灌机。
询。不得使用圆刀松脱的割灌机。
工作区域注意事项
工作区域注意事项
不要在梯子上切割;这个位置格外危险。
不要在梯子上切割;这个位置格外危险。
警告: 不要使用硬圆刀在多石的地面上切割。飞溅
警告: 不要使用硬圆刀在多石的地面上切割。飞溅
的碎片或损坏的圆刀可能会对操作者或旁观者造成严
的碎片或损坏的圆刀可能会对操作者或旁观者造成严重
或致命伤害。注意飞溅物品。应戴上安全护目镜。不
或致命伤害。注意飞溅物品。应戴上安全护目镜。不要
伸出刀具防护板以外。石头、碎片或其它东西可能会
伸出刀具防护板以外。石头、碎片或其它东西可能会击
中眼睛,造成失明或严重伤害。未经授权的人员应远
离。儿童、动物、旁观者和助手必须保持15米的安全距
离。儿童、动物、旁观者和助手必须保持15米的安全距
离。如果有人靠近,应立即停止割灌机。启动割灌机
离。如果有人靠近,应立即停止割灌机。启动割灌机前
应先检查在工作区域是否有人在场。
应先检查在工作区域是否有人在场。
使用
使用
Eesti keel Lietuvių k.
35
中文
中文
KASUTAMINE
Töötehnikad
Üldised juhised tööks
HOIATUS: Selles lõigus kirjeldatakse põhilisi
ohutusmeetmeid töötades raadamissaagide ja trimmeritega. Kui
esineb olukord, kus te ei ole kindel, kuidas toimida, tuleb
pöörduda asjatundja poole. Võtke ühendust oma müügiesindajaga
või pöörduge töökotta. Vältige igasugust kasutamist, mis ületab
teie võimed. Enne kasutamist tuleb teil mõista erinevust metsa
raadamise, rohu niitmise ja rohu trimmimise vahel.
Põhilised ohutusreeglid
1. Vaadake ringi:
veendumaks, et inimesed, loomad ega muud asjad ei saa
mõjutada teie kontrolli masina üle.
veendumaks, et inimesed, loomad jne. ei puutu kokku
lõikeseadmega ega lahtiste objektidega, mis võidakse
lõikeseadme poolt õhku paisata.
HOIATUS: Ärge kasutage masinat, kui teil puudub
võimalus õnnetuse korral abi kutsuda.
2. Ärge kasutage masinat halva ilmaga, nt tihe udu, tugev vihm,
tugev tuul, kõva külm jne. Halva ilmaga töötamine väsitab ja
tähendab täiendavat riski, tingituna nt jäisest maapinnast, puude
ettearvamatust langemissuunast jne.
3. Veenduge, et saate turvaliselt liikuda ja seista. Kontrollige enda
ümber olevat ala võimalike takistuste (juured, kivid, oksad,
kraavid jne) osas, juhuks kui teil tuleb ootamatult liikuda.
Kallakutel töötades olge ettevaatlik.
4. Lülitage mootor välja, kui liigute teise piirkonda.
5. Ärge kunagi pange masinat maha, kui mootor töötab.
• Kasutage alati õiget varustust.
• Veenduge, et varustus on hästi reguleeritud.
• Organiseerige oma tööd hoolikalt.
• Kasutage alati täisgaasi, kui hakkate lõiketeraga lõikama.
• Kasutage alati teravaid lõiketeri.
NAUDOJIMAS
Darbo procedūros
Bendrosios darbo instrukcijos
PERSPĖJIMAS: Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės
atsargumo priemonės, kurių reikia imtis dirbant su valomaisiais
pjūklais arba genėtuvais. Jei kartais nežinote, kokių imtis
veiksmų, derėtų kreiptis į profesionalą. Kreipkitės į pardavėją
arba techninės priežiūros dirbtuves. Nevykdykite tokių darbų,
kurie, jūsų manymu, gali viršyti jūsų galimybes. Prieš
eksploatuodami įrenginį privalote išsiaiškinti skirtumą tarp
miško ploto valymo, žolės šalinimo ir genėjimo.
Pagrindinės saugos taisyklės
1. Apsidairykite:
Įsitikinkite, ar žmonės, gyvuliai arba kokie nors objektai
netrukdys valdyti mechanizmo.
Įsitikinkite, ar žmonės, gyvuliai arba kiti objektai nepalies
pjovimo priedo ir ar į jų nekliudys pjovimo priedo sviedžiami
daiktai.
PERSPĖJIMAS: Mechanizmą eksploatuoti galima tik tokiu
atveju, jei įvykus nelaimingam atsitikimui galėsite prisišaukti
pagalbos.
2. Mechanizmo neeksploatuokite esant prastoms oro sąlygoms,
pavyzdžiui, tirštam rūkui, stipriam lietui, stipriam vėjui, dideliam
šalčiui ir pan. Darbas prastu oru vargina, dažnai atsiranda
papildomų pavojų, pavyzdžiui, žemė būna apledėjusi, sunku
nustatyti medžių virtimo kryptį ir t.t.
3. Įsitikinkite, ar galite saugiai judėti ir stovėti. Žiūrėkite, kad zonoje
aplink jus nebūtų kliuvinių (šaknų, akmenų, šakų, griovių ir
kt.), jei kartais jums prireiktų atlikti staigius judesius. Ypatingai
atsargūs būkite dirbdami šlaituose.
4. Prieš pereidami į kitą vietą, išjunkite variklį.
5. Niekada nepadėkite įrenginio su veikiančiu varikliu.
• Visada naudokite tinkamus įtaisus.
• Pasirūpinkite, kad įtaisai būtų gerai sureguliuoti.
• Rūpestingai suplanuokite savo darbą.
• Pradėdami pjauti su ašmenimis, visada įjunkite visą greitį.
• Visada naudokite aštrius ašmenis.
操作技术
操作技术
综合操作说明
综合操作说明
警告: 本节说明关于疏草和割草机使用的基本安全
警告: 本节说明关于疏草和割草机使用的基本安全
规则。在不清楚如何进行的情况下,请向专家求教。
规则。在不清楚如何进行的情况下,请向专家求教。请
向当地的零售商或授权维修中心咨询。避免执行自己
向当地的零售商或授权维修中心咨询。避免执行自己力
不能及的操作。使用前,必须理解疏伐森林、疏草及
不能及的操作。使用前,必须理解疏伐森林、疏草及割
草的区别。
草的区别。
基本安全准则
基本安全准则
警告: 如果在发生事故时没有可能要求急救,则请
警告: 如果在发生事故时没有可能要求急救,则请
勿使用割灌机。
勿使用割灌机。
请勿在浓雾、暴雨、强风、酷冷等不利的气候条件下
使用割灌机。在这些条件下操作非常费力,而且通常
更加危险,例如地上结冰、倒下方向难以预料等等。
使用
使用
Eesti keel Lietuvių k.
37
中文
中文
KASUTAMINE
HOIATUS: Ei masina kasutaja ega keegi teine ei tohi
püüda eemaldada lõigatud materjali, kui mootor töötab või
lõikeseade pöörleb, sest see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
Enne ketta ümber kogunenud materjali eemaldamist tuleb
mootor ja lõikeseadis seisata. Selliselt välditakse võimalike
kehavigastuste riski. Koonusülekanne võib kasutamisel
tuliseks minna ja püsida sellisena mõnda aega. Seda
puudutades võite end põletada.
HOIATUS: Mõnikord jäävad oksad või rohi kinni
kaitsekatte ja lõikeseadme vahele. Enne puhastamist seisake
alati mootor.
Kontrollige enne käivitamist
Kontrollige lõiketera, veendumaks, et hammaste põhja ega
keskmise augu juurde ei ole tekkinud mõrasid. Kui leiate
mõrasid, visake lõiketera minema (joonis 51, Ik 38).
Kontrollige, et tugiäärik ei oleks materjali väsimisest tingituna
mõranenud või tingituna asjaolust, et see on liiga tugevasti
kinni keeratud. Mõranenud tugiäärik tuleb minema visata
(joonis 52, Ik 38).
Veenduge, et lukustusmutter ei ole oma kinnitusjõudu
kaotanud. Lukustusmutri pingutusmoment peaks olema 25 Nm
(joonis 52, Ik 38).
Kontrollige, et lõiketera kaitsekate ei ole kahjustatud
või mõranenud. Vahetage mõranenud kaitsekate välja
(joonis 53, Ik 38).
Kontrollige, et trimmeripea ja trimmeri kaitsekate ei ole
vigastatud ega mõranenud. Vahetage trimmeripea või
trimmeri kaitsekate välja, kui need on mõranenud (joonis 53,
Ik 38).
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage masinat, kui kaitsekate
puudub või kui see on defektne. Ärge kunagi kasutage masinat
ilma ülekandevõllita.
Metsa raadamine
Enne raadamise alustamist kontrollige raadatavat ala, maastiku
tüüpi, pinnase kallakut, kivide, lohkude leidumist selles jne.
Alustage piirkonna sellest osast, kus see on kergem, ning
puhastage avatud ala, kust töötada.
NAUDOJIMAS
PERSPĖJIMAS: Ir operatoriui, ir kitiems žmonėms
draudžiama bandyti išimti pjovimo medžiagas, kai veikia variklis
arba sukasi pjovimo įrenginys - galima rimtai susižeisti. Prieš
išimdami medžiagas, apsisukusias aplink ašmenis, išjunkite
variklį ir sustabdykite pjaunamąjį įtaisą - kitaip galite susižeisti.
Kūginė krumplinė pavara naudojimo metu įkaista; ji karšta būna
dar kurį laiką baigus ją naudoti. Palietę galite nusideginti.
PERSPĖJIMAS: Kartais šakos ar žolė gali įstrigti tarp
apsaugos ir pjovimo priedo. Prieš jas išvalydami, visada išjunkite
variklį.
Patikros prieš užvedant varik
Patikrinkite ašmenis ir pažiūrėkite, ar ant dantukų apačios arba
ties centrine anga nėra įtrūkimų. Jei pastebite įtrūkimų, ašmenis
išmeskite (51 pav., 38 psl.).
Patikrinkite, ar dėl pernelyg didelės įtampos arba priveržimo
neįtrūko atraminis  anšas. Jei atraminis  anšas įtrūkęs, jį
išmeskite (52 pav., 38 psl.).
Patikrinkite, ar fiksuojamoji veržlė neprarado savo fiksavimo
galios. Fiksuojamosios veržlės sąsūkos momentas turi būti
25 Nm (52 pav., 38 psl.).
• Patikrinkite, ar nepažeista arba neįskilusi ašmenų apsauga. Jei
ašmenų apsauga įskilusi, ją pakeiskite (53 pav., 38 psl.).
Patikrinkite, ar nepažeista arba neįtrūkusi genėtuvo galvutė ir
genėtuvo apsauga. Jei genėtuvo galvutė arba genėtuvo apsauga
įtrūkusi, ją pakeiskite (53 pav., 38 psl.).
PERSPĖJIMAS: Niekada neeksploatuokite mechanizmo be
apsaugos arba jei apsauga pažeista. Niekada neeksploatuokite
mechanizmo be transmisijos veleno.
Miško ploto valymas
Prieš pradėdami valymo darbus, patikrinkite valymo zoną,
vietovės ypatumus, žemės nuožulnumą, ar yra akmenų, duobių
ir kt.
Dirbti pradėkite nuo tos vietos, kur dirbti lengviausiai, išvalykite
atvirą vietą, iš kurios galėtumėte tęsti darbą.
Dirbkite sistemiškai pirmyn ir atgal per visą zoną, vienu praėjimu
:
警告:在发动机或刀具转动时切勿清除割掉的材
料,以免造成严重伤害。清理缠绕在圆盘上的碎料前
料,以免造成严重伤害。清理缠绕在圆盘上的碎料前,
应先停顿发动机和切割机构,以免造成人身伤害。锥
应先停顿发动机和切割机构,以免造成人身伤害。锥形
杯罩在使用期间可能变热,并在使用后仍保持高温一
杯罩在使用期间可能变热,并在使用后仍保持高温一定
时间。接触杯罩可能会造成灼伤。
时间。接触杯罩可能会造成灼伤。
警告: 有时一些树枝或荆棘卡在防护板和刀具间。
警告: 有时一些树枝或荆棘卡在防护板和刀具间。
在清洁前必须熄灭发动机。
在清洁前必须熄灭发动机。
初步检查
初步检查
(图51, 第 38 页)
(图51, 第 38 页)
(图52, 第 38 页)
(图52, 第 38 页)
25 Nm (图52, 第 38 页)
25 Nm (图52, 第 38 页)
(图53, 第 38 页)
(图53, 第 38 页)
(图53,
(图53,
第38 页)
第38 页)
警告: 如果没有防护板或有毛病的防护板,切勿使
警告: 如果没有防护板或有毛病的防护板,切勿使
用割灌机。如果没有传动轴,切勿使用割灌机。
用割灌机。如果没有传动轴,切勿使用割灌机。
疏伐森林
疏伐森林
使用
使用
39
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KASUTAMINE
Töötage süstemaatiliselt piirkonna ühest servast teise,
puhastades iga läbikäiguga 4-5 m. Nii saate ära kasutada
masina tööulatuse täielikult mõlemas suunas ära kasutada
ning saate mugava ja mitmekesise ala, kus töötada.
• Puhastage umbes 75 m pikkune ala. Liigutage töö edenedes
kütusemahutit.
Kallakul tuleks töötada piki kallakut. On palju kergem töötada
piki kallakut kui üles-alla.
Puhastatav riba tuleks valida selliselt, et vältida kraavide või
muude maapinnal olevate takistuste ületamist. Riba tuleks
valida ka nii, et kasutada ära tuulesuund, et puhastatud tüved
langeksid puhastatud alale.
Rohu lõikamine rohu lõiketera abil
Rohu lõiketerasid ja rohulõikureid ei tohi kasutada puiste
tüvede juures.
Rohu lõiketera kasutatakse igat tüüpi pika või tugeva rohu
lõikamiseks.
Rohi lõigatakse maha küljesuunaliste viibutavate liigutustega,
kusjuures liigutus paremalt vasakule on puhastav löök ja
liigutus vasakult paremale tagasiliikuv löök. Laske lõiketera
vasakpoolsel küljel teha lõikamine (kella 8 ja 12 vahel) (joonis
54A-B).
Kui lõiketera on rohtu lõigates nurga all vasakule, koguneb
rohi ühele joonele, mis muudab selle koristamise kergemaks,
nt kraapimise teel.
Püüdke töötada rütmiliselt. Seiske tugevasti jalad harkis.
Liikuge pärast tagasi-lööki edasi ja võtke uuesti kindel asend.
• Toetage tugikarp kergelt vastu maad. Seda kasutatakse
lõiketera kaitsmiseks vastu maad põrkamise eest.
Vähendage materjali lõiketera ümber mähkumise riski,
järgides allpool toodud juhiseid:
NAUDOJIMAS
išvalykite apytikriai 4 - 5 m plotą. Tokiu būdu išnaudosite visą
mechanizmo siekio į abi puses atstumą ir turėsite patogią bei
įvairumu pasižyminčią darbo zoną.
Išvalykite apytikriai 75 m ilgio juostą. Darbo eigos metu
perneškite indą su degalais.
Nuokalnėse reikia dirbti išilgai nuokalnės. Dirbti išilgai nuokalnės
daug lengviau, negu einant į nuokalnės viršų ir apačią.
Valymo juostą reikia suplanuoti taip, kad jums nereikėtų žengti
per duobes arba kitus ant žemės esančius kliuvinius. Šios juostos
kryptį reikia pasirinkti atsižvelgiant į vėjo kryptį, kad nupjauti
kamienai kristų į išvalytą zoną.
Žolės šalinimas naudojant ašmenis žolei pjauti
• Ašmenų žolei pjauti ir žolės pjoviklių negalima naudoti
sumedėjusiems stiebams pjauti.
Ašmenys žolei pjauti naudojami visų rūšių žolei - aukštai ir
stambiai - pjauti.
Žolė pjaunama šoniniais siūbavimo judesiais; judesys iš dešinės
į kairę yra žolės išvalomo judesys, o judesys iš kairės į dešinę yra
grįžtamasis judesys. Pjauti reikia kairiąja ašmenų puse (8.00 -
12.00 val. ašmenų zona) (54A-B pav.).
Jei žolės išvalymo metu ašmenys pakreipiami į kairę pusę, žolė
guls į eilę, todėl ją bus lengviau surinkti, pvz., sugrėbti.
Dirbkite ritmiškai. Tvirtai stovėkite išžergtomis kojomis. Atlikę
grįžtamąjį judesį paeikite į priekį ir vėl tvirtai atsistokite.
Leiskite atraminiam gaubtui lengvai remtis į žemę. Jis saugo
ašmenis, kad jie nesuduotų į žemę.
Paisydami toliau pateiktų instrukcijų, sumažinsite pavojų, kad
medžiagos apsivynios aplink ašmenis:
1. Visada dirbkite įrenginiui veikiant visu greičiu;
用割草圆刀割草
用割草圆刀割草
(图54A-B)
(图54A-B)
使用
使用
54B
41
Eesti keel Lietuvių k.
中文
中文
KASUTAMINE
1. Töötage alati täisgaasil.
2. Vältige tagasilöögi ajal puudutamast eelnevalt lõigatud materjali.
Seisake mootor, päästke turvis lahti ja asetage masin maha,
enne kui hakkate lõigatud materjali kokku koguma.
Rohu trimmimine trimmeripeaga
ETTEVAATUST: Ärge töötage niitmisjõhviga, mis on
pikem kui kavandatud läbimõõt. Kui kaitsekate on korralikult
paigaldatud, reguleerib integreeritud lõikur jõhvi pikkuse
automaatselt õigeks. Liiga pikk jõhv võib mootori üle koormata,
mis kahjustab sidurimehhanismi ja selle lähedal asuvaid osi.
Trimmimine
Hoidke trimmeripead nurga all just maapinna kohal. Tööd
teeb jõhvi ots. Laske jõhvil omas tempos töötada. Ärge kunagi
suruge jõhvi lõigatavasse alasse (joonis 59).
hv võib kergesti eemaldada rohu ja umbrohu seinte, tarade,
puude ja piirete äärest, kuid see võib ka rikkuda puude ja
põõsaste õrna koort ning lõhkuda aiaposte.
Vähendage taimede vigastamise riski, lühendades jõhvi 10-12
cm ja vähendades mootori kiirust.
Raadamine
Raadamistehnika eemaldab kogu ebasoovitava taimestiku.
Hoidke trimmeripead just maapinna kohal ja kallutage seda.
Laske jõhvi otsal lüüa vastu maad puude, postide, kujude jms
ümber (joonis 60).
ETTEVAATUST: See tehnika suurendab jõhvi kulumist.
NAUDOJIMAS
2. Grįžtamojo judesio metu neužkliudykite jau nupjautos
medžiagos.
Prieš pradėdami rinkti nupjautą medžiagą, sustabdykite variklį,
atsisekite saugos diržus ir mechanizmą padėkite ant žemės.
Žolės genėtuvas su genėtuvo galvute
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik tokią virvę, kurios ilgis
pritaikytas konkrečiam diametrui. Jei apsauga tinkamai
sumontuota, įrengtas pjoviklis automatiškai nustatys tinkamą
virvės ilgį. Dėl pernelyg ilgos virvės variklis gali patirti perkrovą,
todėl gali sugesti sankabos mechanizmas ir greta esančios dalys.
Genėjimas
Genėtuvo galvutę laikykite kampu šiek tiek ją pakėlę virš žemės.
Pjovimo darbą atlieka virvės galas. Leiskite virvei darbą atlikti jai
tinkamu greičiu. Virvės niekada nestumkite į zoną, kurioje reikia
pjauti (59 pav.).
Virvė gali lengvai pašalinti žoles ir piktžoles, esančias prie sienų,
tvorų, medžių ir bordiūrų, tačiau taip pat ji gali pažeisti jautrią
medžių ar krūmų žievę bei tvoros stulpus.
Pavojus pažeisti augalus bus mažesnis, jei virvę sutrumpinsite iki
10 - 12 cm ir sumažinsite variklio greitį.
Išvalymas
Išvalymo būdu pašalinama visa nereikalinga augalija. Genėtuvo
galvutę laikykite šiek tiek virš žemės ir ją pakreipkite. Leiskite
virvės galui smūgiuoti į žemę aplinkui medžius, stulpus, statulas
ir panašius objektus (60 pav.).
ĮSPĖJIMAS: naudojant šį būdą virvė labiau dėvisi.
有尼龙绳头的割草刀具
有尼龙绳头的割草刀具
小心: 不要使用比规定直径更长的尼龙绳。防护
小心: 不要使用比规定直径更长的尼龙绳。防护
板安装正确的话,刀具自动调整尼龙绳的适当长度。使
板安装正确的话,刀具自动调整尼龙绳的适当长度。使
用过长的尼龙绳可导致发动机过载并损坏离合器机构
用过长的尼龙绳可导致发动机过载并损坏离合器机构和
邻近部件。
邻近部件。
修整
修整
(图59)
(图59)
疏伐
疏伐
(图60)
(图60)
小心: 这一技术会增加尼龙绳的磨损。
小心: 这一技术会增加尼龙绳的磨损。
使用
使用
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Efco DS 3600 4S Omaniku manuaal

Kategooria
Mikseri / köögikombaini tarvikud
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka

teistes keeltes