Bauknecht BIK7 CP8TS PT Use & Care

Bränd
Bauknecht
Kategooria
mikrolaineahjud
Mudel
BIK7 CP8TS PT
Tüüp
Use & Care
NL
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN
EN IN ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn
voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen,
die te allen tijde moeten worden opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade die het gevolg is van het
niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies,
oneigenlijk gebruik van het apparaat of een foute
instelling van de regelknoppen.
Raak de oven niet aan tijdens de pyrolysecyclus
(zelfreiniging) - gevaar voor brandwonden.
Kinderen en dieren moeten uit de buurt blijven
tijdens en na de pyrolysecyclus (tot het vertrek
volledig verlucht is). Overtollig vuil, en met
name olie en vet, moet verwijderd worden uit
de ovenruimte vooraleer de pyrolysecyclus te
starten. Laat geen accessoires of materiaal in de
ovenruimte liggen tijdens de pyrolysecyclus.
Indien de oven onder een kookplaat is
geïnstalleerd dient u ervoor te zorgen dat alle
branders of elektrische kookplaten uitgeschakeld
zijn tijdens de pyrolysecyclus. - gevaar voor
brandwonden
Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt
van het apparaat gehouden worden. Jonge
kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het
apparaat gehouden worden, tenzij ze constant
onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en
personen met verminderde fysieke, sensorische
of mentale vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien
ze onder toezicht staan of instructies hebben
ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet
spelen met het apparaat. De reiniging en het
onderhoud mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder toezicht.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden
tijdens het gebruik. Wees voorzichtig dat u de
verwarmingselementen niet aanraakt. Kinderen
jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het
apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend
toezicht is.
Laat het apparaat nooit onbewaakt achter
tijdens het droogproces van gerechten. Wanneer
het apparaat geschikt is voor het gebruik van
een thermometer gebruik dan uitsluitend de
gaarthermometer die voor deze oven wordt
aanbevolen - gevaar voor brand.
Houd kleding of andere brandbare materialen
uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen
van het apparaat helemaal zijn afgekoeld - risico
voor brand. Let altijd goed op wanneer u
voedsel bereid dat rijk is aan vet, olie of wanneer
alcoholische dranken toegevoegd worden - risico
voor brand. Gebruik ovenwanten om kookpotten
en accessoires te verwijderen. Op het einde van de
bereiding, open de deur van de oven voorzichtig
zodat hete lucht of dampen geleidelijk aan
kunnen ontsnappen - risico voor brandwonden.
De ventilatieroosters voor warme lucht aan de
voorkant van de oven mogen niet geblokkeerd
worden - risico voor brand.
Let goed op wanneer de ovendeur open staat
of omlaag geklapt is om te voorkomen dat u er
tegen stoot.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt
voor inwerkingstelling met een externe schakelaar
zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen
zoals : personeelskeukens in winkels, kantoren
en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven;
klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en
andere residentiële omgevingen.
Elk ander gebruik is verboden (bijv. als
kamerverwarming).
Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
bedoeld. Gebruik het apparaat niet buiten.
Geen explosieve of ontvlambare substanties
(bijv. benzine of spuitbussen) bewaren in of in de
buurt van het apparaat - brandgevaar.
INSTALLATIE
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
worden door twee of meer personen - gevaar
voor letsel. Gebruik handschoenen tijdens het
uitpakken en installeren - gevaar voor snijwonden.
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting
op het waternet (indien van toepassing) en de
elektrische aansluitingen en reparaties door een
gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of
vervang geen enkel onderdeel van het apparaat,
behalve als dit expliciet aangegeven wordt in
de gebruikershandleiding. Houd kinderen uit
de buurt van de installatieplaats. Controleer
na het uitpakken van het apparaat of het
tijdens het transport geen beschadigingen heeft
opgelopen. Neem in geval van twijfel contact
op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde
Consumentenservice. Na de installatie moet het
verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.)
buiten het bereik van kinderen bewaard worden -
risico voor verstikking. Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor
te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigd - risico voor brand of elektrocutie.
Activeer het apparaat alleen als de installatie is
voltooid.
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en
verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u
het apparaat plaatst.
Haal het apparaat pas voor de installatie van de
piepschuim bodem.
Het onderste gedeelte van het apparaat mag
niet meer toegankelijk zijn na de installatie.
Installeer het apparaat niet achter een
decoratieve deur - Brandgevaar.
Als het apparaat onder het werkblad wordt
geïnstalleerd, blokkeer dan niet de minimale
opening tussen het werkblad en de bovenkant
van de oven - risico voor brandwonden.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand
van de oven en is zichtbaar wanneer de ovendeur
openstaat.
Het moet mogelijk zijn het apparaat van
het elektriciteitsnet af te koppelen door de
stekker uit het stopcontact te halen of via
een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms
van het stopcontact is geplaatst conform
de bedradingsvoorschriften en het apparaat
dient geaard te zijn conform de nationale
veiligheidsnormen voor elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters. Als de installatie
voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet
meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Raak
het apparaat niet aan wanneer u nat bent of op
blote voeten staat. Gebruik dit apparaat niet als de
stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het
apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of
gevallen is.
Als het netsnoer beschadigd is, moet
het vervangen worden door de fabrikant,
een servicevertegenwoordiger of gekwalificeerd
personeel om risico's te voorkomen - risico voor
elektrocutie.
Neem contact op met een erkend
servicecentrumalsdevoedingskabelmoet worden
vervangen.
REINIGEN EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert; gebruik geen
stoomreinigers - risico van elektrocutie.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen
of scherpe metalen schrapers voor het reinigen
van de ruit, aangezien het glas daardoor bekrast
kan raken, waardoor het kan breken.
Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is
voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert. -
gevaar voor brandwonden.
WAARSCHUWING: Schakel het apparaat uit
vooraleer de lamp te vervangen - risico voor
elektrocutie.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool wordt aangegeven . De diverse onderdelen
van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden
weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar
materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie
over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie,
de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn
2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt,
helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid
te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende
documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij
een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur.
TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de
bereidingstabel of in het recept. Gebruik donkere, zwart gelakte of
geëmailleerde bakvormen, omdat deze de warme beter opnemen.
Gerechten die lang in de oven moeten staan, blijven nog doorgaren
nadat de oven uitgeschakeld is.
Standaardcyclus (PYRO-REINIGEN): geschikt voor de reiniging van een
zeer vuile oven. Energiebesparende cyclus (PYRO EXPRESS/ECO) - Alleen
bij bepaalde modellen - : die circa 25% minder energie verbruikt dan
de standaardcyclus. Schakel deze functie met regelmatige intervallen
in (nadat u minimaal 2-3 keer achter elkaar vlees heeft gebraden in de
oven).
CONFORMITEITSVERKLARINGEN
Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de
Europese Richtlijn nr. 65/2014 in overeenstemming met de Europese
norm EN 60350-1.
1
NL
SNELLE REFERENTIEGIDS
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN
EEN BAUKNECHT PRODUCT
Voor meer gedetailleerde hulp en
assistentie, registreer uw product op
www. bauknecht. eu/ register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website docs.bauknecht.eu en de
instructies aan de achterzijde van dit boekje
opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor
Gezondheid en Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Circulair verwarmingselement
(niet zichtbaar)
4. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven op
de voorkant van de oven)
5. Deur
6. Bovenste verwarmingselement/
grill
7. Lampje
8. Identicatieplaatje
(niet verwijderen)
9. Onderste verwarmingselement
(niet zichtbaar)
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
1
2
3 4 5 76 8 9
1. AAN / UIT
Om de oven aan en uit te zetten en
om een actieve functie te stoppen.
2. DIRECTE TOEGANG TOT
FUNCTIES
Om snelle toegang te krijgen tot de
functies en het menu.
3. NAVIGATIETOETS MIN
Om door een menu te scrollen en
de instellingen of waarden van een
functie te verlagen.
4. TERUG
Om terug te gaan naar het vorige
menu.
Dient om tijdens de bereiding de
instellingen te veranderen.
5. DISPLAY
6. BEVESTIG
Om een geselecteerde functie
of een ingestelde waarde te
bevestigen.
7. NAVIGATIETOETS PLUS
Om door een menu te scrollen en
de instellingen of waarden van een
functie te verhogen.
8. DIRECTE TOEGANG TOT OPTIES
/ FUNCTIES
Om snelle toegang te krijgen tot de
functies, tijdopties, instellingen en
favorieten.
9. START
Voor het starten van een functie met
behulp van de gespeciceerde of
standaard instellingen.
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
8
9
7
6
2
ACCESSOIRES
ROOSTER OPVANGBAK BAKPLAAT SCHUIFRAILS *
Om voedsel te bereiden of als
draagrooster voor pannen,
cakevormen en ander
ovenvast kookgerei.
Voor gebruik als ovenschaal
voor de bereiding van vlees,
vis, groenten, focaccia, enz. of
om het bakjus op te vangen
wanneer geplaatst onder het
rooster.
Kan gebruikt worden voor het
bereiden van brood of gebak,
maar ook voor gegrild vlees,
vis in folie, etc.
Om het plaatsen of
verwijderen van accessoires te
vergemakkelijken.
* Alleen bij bepaalde modellen
Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.
Bij de Consumentenservice kunt u apart andere accessoires aanschaffen.
HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES
PLAATSEN
Schuif het rooster horizontaal over de geleiders en
zorg ervoor dat de zijde met de geheven rand naar
boven gericht is.
Andere accessoires, zoals de opvangbak en de
bakplaat, worden op dezelfde wijze als het rooster
horizontaal in de oven geschoven.
DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN
EN TERUGPLAATSEN
Om de roostergeleiders te verwijderen,
verwijdert u de schroeven (indien aanwezig)
aan beide kanten met behulp van een munt of
een gereedschap. Til de geleiders op en trek
de onderste gedeelten uit hun zittingen: De
roostergeleiders kunnen nu verwijderd worden.
Om de geleiders opnieuw te plaatsen, moeten
ze eerst terug in hun bovenste zitting worden
geplaatst. Houd ze rechtop, schuif ze in de
ovenruimte en laat ze dan in de juiste positie
in de onderste zitting zakken. Monteer de
bevestigingsschroeven weer.
2
1
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN
INDIEN AANWEZIG
Verwijder de roostergeleiders uit de oven en
verwijder het beschermende plastic van de
schuifrails.
Bevestig de bovenste klem van de rail naar de
roostergeleider en schuif deze zo ver mogelijk.
Duw de andere klem naar beneden op zijn plaats.
Druk de onderkant van de klem stevig tegen de
roostergeleider om de geleider vast te zetten. Zorg
ervoor dat de lopers vrij kunnen bewegen. Herhaal
deze stappen bij de andere roostergeleider op
hetzelfde niveau.
Let op: De schuifrails kunnen op elk niveau worden
gemonteerd.
3
NL
FUNCTIES
MY MENU
Deze zorgen voor het volautomatisch bereiden van
alle soorten voedsel (Lasagne, Vlees, Vis, Groenten, Taart &
gebak, Hartige taarten, Brood, Pizza). Om deze functie optimaal
te benutten volgt u de aanwijzingen in de betreende
bereidingstabel.
HANDMATIGE FUNCTIES
HETE LUCHT
Om vlees te bereiden, gebak met vulling op een enkel rooster
te bakken.
MULTIFLOW MENU
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende gerechten
op vier verschillende steunhoogtes die dezelfde
bereidingstemperatuur hebben. Deze functie kan gebruikt
worden om koekjes, gebak, ronde pizza's (ook bevroren) te
bakken en een volledige maaltijd te bereiden. Raadpleeg de
bereidingstabel om de beste resultaten te bereiken.
GRILL FUNCTIES
» GRILL
Voor het grillen van steaks, kebab en worstjes, gratineren
van groenten of om brood te roosteren. Voor het grillen van
vlees wordt geadviseerd de opvangbak te gebruiken om het
braadvet op te vangen: Plaats de bak op één van de niveaus
onder het rooster en voeg 500 ml drinkwater toe.
» TURBO GRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees (lamsbouten, rosbief,
hele kip). Er wordt geadviseerd de opvangbak te gebruiken
om het braadvet op te vangen: Plaats de pan op één van de
niveaus onder het rooster en voeg 500 ml drinkwater toe.
MIJN BEVR. DINER
Bij deze functie worden automatisch de beste temperatuur
en bereidingsmodus geselecteerd voor vijf verschillende
categorieën kant-en-klare diepvriesproducten. De oven hoeft
niet te worden voorverwarmd.
SPECIALITEITEN
» ONTDOOIEN
Voor het versnellen van het ontdooien van voedsel. Plaats het
voedsel op de middelste plaathoogte. Laat het voedsel in de
verpakking zitten zodat het niet uitdroogt.
» WARMHOUDEN
Voor het warm en krokant houden van zojuist bereide
gerechten.
» RIJZEN
Voor het optimaal laten rijzen van zoet of hartig deeg. Om de
kwaliteit van het rijzen niet in gevaar te brengen, de functie niet
inschakelen als de oven nog heet is na een bereidingscyclus.
» MAXI COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees (meer dan 2,5 kg).
Aanbevolen wordt om het vlees tijdens de bereiding om te
keren om gelijkmatig bruinen aan beide kanten te verkrijgen.
Het verdient de voorkeur het vlees zo nu en dan vochtig te
maken om het niet te laten uitdrogen.
» ECO TURBO HETELUCHT
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één steunhoogte
bereiden. Door zachte, intermitterende luchtcirculatie wordt
voorkomen dat het voedsel teveel uitdroogt. Tijdens het
gebruik van deze ECO-functie blijft de verlichting tijdens de
bereiding uit. Voor het gebruik van de ECO-cyclus en daardoor
een optimaler stroomverbruik, mag de oven niet eerder
worden geopend dan dat het voedsel volledig bereid is.
» SLOW COOKING
Om vlees en vis voorzichtig te bereiden. Deze functie bereidt
het voedsel langzaam, om het mals en sappig te houden.
Dankzij een gematigde temperatuur wordt het voedsel niet
bruin en het resultaat lijkt op een bereiding met stoom. Het is
raadzaam om de braadstukken eerst in een pan aan te braden,
om de buitenkant van het vlees dicht te schroeien, zodat de
sappen beter worden vastgehouden. Houd voor de beste
resultaten de ovendeur gesloten tijdens de bereiding om
hitteverspreiding te voorkomen. Aanbevolen bereidingstijden
voor vis (300 g - 3 kg) gaan van 2 tot 5 uren, voor vlees (1-3 kg)
van 4 tot 7 uren.
SNEL VOORVERWARMEN
Om de oven snel voor te verwarmen.
TURBOHETELUCHT
Om verschillende soorten voedsel te bereiden met
dezelfde bereidingstemperatuur op verschillende niveaus
(maximaal drie) tegelijk. Met deze functie worden er geen
geuren van het ene naar het andere gerecht overgebracht.
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één steunhoogte.
MIJN FAVORIETEN
Om de lijst van de 10 favoriete functies op te vragen.
REINIGEN  PYROLYSE
Voor het verwijderen van vetspatten, met een cyclus bij
zeer hoge temperatuur (meer dan 400 °C). U kunt kiezen tussen
twee zelfreinigende cycli: een volledige cyclus (Pyro) en een
kortere cyclus (Pyro Eco). Het is raadzaam om de snellere cyclus
op regelmatige tijdstippen te gebruiken en de volledige cyclus
alleen als de oven erg vuil is.
KOOKWEKKER
Om de tijd bij te houden zonder een functie in te
schakelen.
INSTELLINGEN
Om de oveninstellingen te regelen.
Wanneer de modus “ECO” actief is, zal het display minder helder
zijn om energie te besparen en zal de lamp na 1 minuut uitgaan.
De display wordt automatisch terug ingeschakeld wanneer op een
van de knoppen gedrukt wordt.
Wanneer “DEMO” op “Aan” staat, zijn alle bedieningen actief en de
menu's zijn beschikbaar, maar de oven wordt niet verwarmd. Om
deze modus uit te schakelen, open “DEMO” op het menu van de
“INSTELLINGEN” en selecteer “Uit.
Als “FABRIEKSRESET” wordt geselecteerd, wordt het product
uitgeschakeld en gaat vervolgens terug naar de eerste inschakeling.
Alle instellingen worden gewist.
4
EERSTE GEBRUIK
1. SELECTEER DE TAAL
Stel de taal en tijd in wanneer u het apparaat voor de
eerste keer aan zet: “English verschijnt op het display.
1.English
Druk op of om te bladeren door de lijst met
beschikbare talen en kies de gewenste taal.
Druk op
om uw selectie te bevestigen.
Let op: De taal kunt u later veranderen door “TAAL” te kiezen
in het menu van de “INSTELLINGEN”, dat geactiveerd wordt
als u op
drukt.
2. HET STROOMVERBRUIK INSTELLEN
De oven is geprogrammeerd voor het verbruik van
een niveau van elektrische stroom dat compatibel is
met een thuisnetwerk dat een kwalificatie van meer
dan 3 kW (16) heeft: Als uw huishouden een lager
energieverbruik gebruikt, moet u deze waarde (13)
verlagen.
VERMOGEN
Druk op of om 16 “Hoog of 13 “Laag te
selecteren en druk op
om te bevestigen.
3. DE TIJD REGELEN
Na selectie van het vermogen moet ook de huidige
tijd geregeld worden: Op het display knipperen de
twee cijfers die het uur aangeven.
KLOK
Druk op of om het huidige uur in te stellen en
druk op
: Op het display knipperen de twee cijfers
die de minuten aangeven.
Druk op
of om de minuten in te stellen en druk
op
om te bevestigen.
Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u
de tijd mogelijk opnieuw instellen. Selecteer “KLOK” in het
menu van de “INSTELLINGEN”, dat geactiveerd wordt als u op
drukt.
4. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen
normaal. Voordat u begint met het bereiden van
voedsel, raden we daarom aan om de lege oven te
verwarmen, om alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant. Verwarm de oven tot 200 °C
gedurende ongeveer één uur, ideaal met behulp
van een functie met luchtcirculatie (bijvoorbeeld
"Turbohetelucht" of "Convectiebakken").
Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste
gebruik van het apparaat.
DAGELIJKS GEBRUIK
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Druk op om de oven in te schakelen: het display
toont de laatst gebruikte hoofdfunctie of het
hoofdmenu.
De functies kunnen geselecteerd worden als u op
het pictogram van een van de hoofdfuncties drukt
of door een menu scrolt: Om een trefwoord te
selecteren op een menu (op het display staat het
eerste beschikbare trefwoord) drukt u op
of om
de gewenste te selecteren, druk vervolgens op
om
te bevestigen.
6. Warmhouden
2. DE FUNCTIE INSTELLEN
Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt
u de instellingen wijzigen. Op het display verschijnen
de instellingen die in de juiste volgorde kunnen
worden gewijzigd. Door te drukken op
kunt u de
vorige instelling opnieuw wijzigen.
TEMPERATUUR / GRILLNIVEAU
TEMPERATUUR
Wanneer er een waarde knippert op het display, druk
dan op
of om het te veranderen, druk daarna op
om te bevestigen en ga verder met de instellingen
die volgen (indien mogelijk).
Op dezelfde wijze stelt u het grillniveau in: Er zijn drie
vermogensniveaus voor grillen vastgelegd: 3 (hoog),
2 (midden), 1 (laag).
Let op: Als de functie is geactiveerd, kunt u de temperatuur/
grillniveau wijzigen met
of .
DUUR
DUUR
Wanneer het symbool knippert op het display,
druk op
of om de gewenste bereidingstijd in
5
NL
te stellen en druk dan op om te bevestigen. Als u
de bereiding handmatig wilt beheren (zonder timer),
hoeft u geen bereidingstijd in te stellen: Druk op
of om te bevestigen en de functie te starten. Als u
deze modus selecteert, kunt u het uitstel van de start
niet instellen.
Let op: U kunt de bereidingstijd regelen die al tijdens de
bereiding is ingesteld, door op
te drukken: druk op of
om het te wijzigen en druk vervolgens op om te
bevestigen.
EINDTIJD UITSTEL VAN START
Bij veel functies kunt u, nadat u een bereidingstijd
hebt ingesteld het starten van de functie uitstellen
door het programmeren van de eindtijd. Op het
display wordt de eindtijd weergegeven terwijl het
pictogram knippert.
EINDTIJD
Druk op of om het uur in te stellen waarop de
bereiding moet klaar zijn, druk vervolgens op
om te bevestigen en de functie in te schakelen. Zet
het voedsel in de oven en sluit de deur: De functie
start automatisch na een tijdsperiode die berekend
is om de bereiding te laten eindigen op het uur dat u
gekozen hebt.
Let op: Wanneer er een uitgestelde bereidingsstarttijd wordt
geprogrammeerd wordt de voorverwarmingsfase van de
oven uitgeschakeld: De oven zal de gewenste temperatuur
geleidelijk bereiken, wat betekent dat de bereidingstijden iets
langer zijn dan inde bereidingstabel staat vermeld. Tijdens de
wachttijd kunt u op
of drukken om de
geprogrammeerde eindtijd te veranderen of op
drukken
om andere instellingen te veranderen. Als u op
drukt om
informatie weer te geven, kunt u overschakelen van eindtijd
naar duur en terug.
. MY MENU
Deze functies selecteren automatisch de beste
bereidingswijze, temperatuur en duur om alle
beschikbare gerechten te koken, braden of bakken.
Geef enkel de kenmerken van het voedsel wanneer
dit gevraagd wordt om een optimaal resultaat te
verkrijgen.
GEWICHT / HOOGTE LAGEN IN RONDE
BAKPLAAT
KILOGRAM
Om de functie correct in te stellen volgt u de
aanwijzingen op de display, als dit gevraagd wordt;
druk op
of om de gewenste waarde in te stellen
en druk vervolgens op
om te bevestigen.
GARING / BRUINEN
Bij sommige My Menu-functies kunt u het niveau van
gaarheid afstellen.
GARING
Druk, als dit gevraagd wordt, op of om het
gewenste niveau te selecteren tussen rood (-1) en
doorbakken (+1). Druk op
of om te bevestigen
en de functie te starten.
Op dezelfde wijze kunt u, waar toegestaan, in
sommige My Menu-functies het bruiningsniveau
tussen laag (-1) en hoog (+1) afstellen.
3. START DE FUNCTIE
Als de standaardwaarden de gewenste waarden zijn,
of zodra u de gewenste instellingen heeft ingevoerd,
kunt u op eender welk ogenblik op
drukken om
de functie te starten.
Druk tijdens de uitstelfase op
om deze fase over te
slaan
en de functie onmiddellijk te starten.
Let op: Zodra een functie is geselecteerd, zal op het display
voor elke functie het meest geschikte niveau worden
weergegeven.
Stop de ingeschakelde functie wanneer u dat wilt door te
drukken op
.
Als de oven heet is en de functie een welbepaalde
maximumtemperatuur vereist, verschijnt een bericht
op de display. Druk op
om terug te gaan naar het
vorige scherm en selecteer een andere functie of
wacht tot de oven helemaal afgekoeld is.
4. VOORVERWARMEN
Een aantal functies hebben een fase voor het
voorverwarmen van de oven: Zodra de functie is
begonnen wordt op het display aangegeven dat de
voorverwarmingsfase is ingeschakeld.
VOORVERWARM
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont de
display dat de oven de ingestelde temperatuur
bereikt heeft en de melding VOEG VOEDSEL TOE”.
Open nu de deur open, plaats het voedsel in de oven,
sluit de deur en start het bereiden.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase van
de voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect
hebben op het uiteindelijk resultaat van de bereiding.
Wanneer de deur tijdens de voorverwarmingsfase wordt
geopend zal het onderbreken worden gestopt.
De bereidingstijd is exclusief de
voorverwarmingsfase. De door u gewenste
oventemperatuur kan altijd met behulp van
of
worden gewijzigd.
6
5. BEREIDING PAUZEREN / VOEDSEL OMDRAAIEN
OF CONTROLEREN
Als de deur wordt geopend, wordt de
bereiding tijdelijk onderbroken en worden de
verwarmingselementen uitgeschakeld.
Om de bereiding verder uit te voeren sluit u de deur.
Bij sommige My Menu-functies wordt gevraagd om
het voedsel om te draaien tijdens de bereiding.
DRAAI VOEDSEL OM
Een hoorbaar signaal gaat af en op het display
verschijnt de uit te voeren actie. Open de deur, voer
de actie uit die op het display staat en sluit de deur
en voer de bereiding verder uit.
Op dezelfde wijze vraagt de oven u om het voedsel te
controleren wanneer er nog 10% van de tijd tot het
einde van de bereiding overblijft.
CONTROLEER VOEDS
Een hoorbaar signaal gaat af en op het display
verschijnt de uit te voeren actie. Controleer het
voedsel, sluit de deur en hervat de bereiding.
Let op: Druk op om deze acties over te slaan. in het
andere geval, als er geen actie wordt uitgevoerd, voert de
oven na een bepaalde tijd de bereiding verder uit.
6. EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op het display wordt
aangegeven dat de bereiding klaar is.
EINDE
Druk op om de bereiding verder uit te voeren in de
manuele modus (geen tijdsinstelling) of druk op
om de bereidingstijd te verlengen door een nieuwe
duur in te stellen. In beide gevallen worden de
bereidingsparameters behouden.
BRUINEN
Met een aantal ovenfuncties kunt u de bovenkant van
de gerechten een bruin korstje geven door de grill in
te schakelen als de bereiding voltooid is.
v VOOR BRUINEN
Wanneer op het display de betreffende boodschap
wordt getoond druk dan indien nodig op
om een
vijf minuten durende bruiningscyclus te starten. Stop
de functie wanneer u dat wilt door te drukken op
om de oven uit te schakelen.
. FAVORIET
Zodra de bereiding klaar is, zal het display aangeven
dat de functie wordt opgeslagen in een nummer
tussen 1 en 10 op uw lijst met favorieten.
FAVORIET MAKEN?
Als u een functie wilt opslaan als een favoriet en de
huidige instellingen voor later gebruik, drukt u op
, in het andere geval, om de aanwijzing te negeren,
drukt u op
.
Zodra u op
heeft gedrukt, drukt u op of om
de nummerpositie te selecteren, en druk vervolgens
op
om te bevestigen.
Let op: Als het geheugen vol is of het nummer al in gebruik is,
wordt u gevraagd te bevestigen om de vorige functie te
overschrijven.
Om de functies die u hebt opgeslagen op een later
tijdstip op te roepen, druk op
: het display geeft
uw lijst met favoriete functies weer.
1. CONVENTIONEEL
Druk op of om de functie te selecteren, bevestig
door op
te drukken, en druk daarna op om te
activeren.
. AUTOMATISCHE REINIGING  PYROLYSE
Raak de oven niet aan tijdens de Pyrocyclus.
Houd kinderen en dieren uit de buurt van de oven
tijdens en na het uitvoeren van de Pyrocyclus
(totdat de ruimte klaar is met luchten).
De accessoires - ook de roostergeleiders - moeten
uit de oven worden gehaald voordat u de functie
inschakelt. Indien de oven onder een kookplaat
is geïnstalleerd dient u ervoor te zorgen dat alle
branders of elektrische kookplaten uitgeschakeld zijn
tijdens de zelfreinigingscyclus. Voor een optimale
reiniging dient het ergste vuil met een vochtige
spons verwijderd te worden voordat de Pyrofunctie
wordt gebruikt. Het is raadzaam de Pyro-functie
alleen uit te voeren wanneer het apparaat erg
vervuild is of tijdens het bereiden vieze geuren
afgeeft.
Druk op
om “Reinigen op het display weer te
geven.
Pyrolyse
Druk op of om de gewenste cyclus te
selecteren, druk vervolgens op
om te bevestigen.
Het display toont alle acties die moeten worden
uitgevoerd voor een optimale reiniging.
7
NL
Druk na de selectie van een cyclus, indien gewenst, op
of om de eindtijd in te stellen (uitstel van start),
druk vervolgens op
om te bevestigen.
Als u alle stappen heeft voltooid, drukt u op
om de
reinigingscyclus te activeren.
De oven begint met de zelfreinigende cyclus,
terwijl de deur automatisch sluit: er verschijnt een
waarschuwingsbericht op het display, samen met het
aftellen, dat de status van de lopende cyclus aangeeft.
Zodra de cyclus is voltooid blijft de deur vergrendeld
tot de temperatuur in de oven gedaald is tot een veilig
niveau.
. KOOKWEKKER
Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan het display
gebruikt worden als kookwekker. Om deze functie te
activeren, zorg ervoor dat de oven uitgeschakeld is
en druk op
of : Het symbool knippert op het
display.
Druk op
of om de gewenste duur in te stellen
en druk dan op
om de kookwekker in te schakelen.
KOOKWEKKER
U hoort een geluidssignaal en het display toont
wanneer de kookwekker afgeteld heeft tot aan de
geselecteerde bereidingstijd.
Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk
op
of om de tijd ingesteld op de kookwekker te
veranderen.
Als de kookwekker is ingeschakeld, kunt u ook een
functie selecteren en inschakelen.
Druk op
om de oven in te schakelen, selecteer
dan de gewenste functie.
Zodra de functie is gestart gaat de kookwekker door
met onafhankelijk aftellen, zonder de functie zelf te
verstoren.
Let op: Tijdens deze fase kunt u de kookwekker niet zien
(alleen het pictogram
wordt weergegeven), die op de
achtergrond verder aftelt. Om het kookwekkerscherm op te
vragen drukt u op
om de functie uit te schakelen die op
dat ogenblik actief is.
. VERGRENDELING
Om de toetsen te vergrendelen houdt u tenminste
vijf seconden lang ingedrukt. Doe dit opnieuw om de
toetsen vrij te geven.
VERGRENDELING
Let op: Deze functie kan ook tijdens het bereidingsproces
worden ingeschakeld. Om veiligheidsredenen kan de functie
om het even wanneer uitgeschakeld worden door
in te
drukken.
8
MIJN MENU BEREIDINGSTABEL
CATEGORIEËN LEVENSMIDDELEN
AANBEVOLEN
HOEVEELHEID
OMDRAAIEN OF
OMROEREN
VAN BEREIDINGSTIJD
NIVEAU EN ACCESSOIRES
GEBAKKEN
HOOFDGERECHTEN
Lasagne 0,5 - 3 kg -
2
Hartige taart 0,8 - 1,2 kg -
2
Groenten - gevuld 0,1 - 0,5 kg elk -
3
PIZZA & BREAD
Broodjes 60 - 150 g per stuk -
3
Brood in bakblik 400 - 600 g per stuk -
2
Groot brood 0,7 - 2,0 kg -
2
Baguettes 200 - 300 g per stuk -
3
Dunne pizza rond - bakplaat -
2
Dikke pizza rond - bakplaat -
2
Bevr. pizza 1 - 4 lagen -
2
4 1
5 3 1
5 4 2 1
TAART & GEBAK
Cake in bakblik 0,5 - 1,2 kg -
2
Koekjes 0,2 - 0,6 kg -
3
Soezen 1 bakplaat -
3
Taart 0,4 - 1,6 kg -
3
Strudel 0,4 - 1,6 kg -
3
Gevulde vruchtentaart 0,5 - 2 kg -
2
GEBRADEN
VLEES
Rundvlees-gebraden 0,6 - 2 kg -
3
Varkensvl. gebr. 0,6 - 2,5 kg -
3
Kip gebraden 0,6 - 3 kg -
2
BIJGERECHTEN
Groenten geroosterd 0,5 - 1,5 kg -
3
Aardappelen 0,5 - 1,5 kg -
3
GEGRILD
VLEES
Hamburgers 1,5- 3 cm 3/5
5
4
Worsten 1,5 - 4 cm 2/3
5
4
Kebab 1 rooster 1/2
5
4
Filet & borst 1 - 5 cm 2/3
5
4
VIS & ZEEVRUCHTEN
Filets 0,5 - 3 cm -
3
2
Filets bevroren 0,5 - 3 cm -
3
2
BIJGERECHTEN
Tomaten 1 bakplaat -
3
Paprika's 1 bakplaat -
3
Broccoligratin 1 bakplaat -
3
Bloemkoolgratin 1 bakplaat -
3
Groentegratin 1 bakplaat -
3
ACCESSOIRES
Rooster
Ovenschaal of taartvorm
op het rooster
Opvangbak /
Bakplaat of ovenschaal op
rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Opvangbak met
500 ml water
9
NL
FUNCTIES
Conventioneel Turbohetelucht Hete lucht Grill Turbo Grill Maxi Cooking Multiflow Menu
Eco Turbo
Hetelucht
BEREIDINGSTABEL
RECEPT FUNCTIE VOORVERWARMEN TEMPERATUUR °C DUUR MIN.
ROOSTER EN
ACCESSOIRES
Taarten / Cakes
Ja 170 30 - 50
2
Ja 160 30 - 50
2
Ja 160 30 - 50
4
1
Gevulde taarten
(kaastaart, strudel, appeltaart)
Ja 160 – 200 30 - 85
3
Ja 160 – 200 35 - 90
4
1
Koekjes / Shortbread
Ja 150 20 - 40
3
Ja 140 30 - 50
4
Ja 140 30 - 50
4
1
Ja 135 40 - 60
5
3
1
Kleine taartjes / Muffins
Ja 170 20 - 40
3
Ja 150 30 - 50
4
Ja 150 30 - 50
4
1
Ja 150 40 - 60
5
3
1
Soesjes
Ja 180 - 200 30 - 40
3
Ja 180 - 190 35 - 45
4
1
Ja 180 - 190 35 - 45 *
5
3
1
Meringues
Ja 90 110 - 150
3
Ja 90 130 - 150
4
1
Ja 90 140 - 160 *
5
3
1
Pizza / Brood / Focaccia
Ja 190 - 250 15 - 50
2
Ja 190 - 230 20 - 50
4
1
Pizza (Dun, dik, focaccia) Ja 220 - 240 25 - 50 *
5
3
1
Diepvriespizza
Ja 250 10 - 15
3
Ja 250 10 - 20
4
1
Ja 220 - 240 15 - 30
5
3
1
Hartige taarten
(groentetaart, quiche)
Ja 180 - 190 45 - 55
3
Ja 180 - 190 45 - 60
4
1
Ja 180 - 190 45 - 70 *
5
3 1
Pasteitjes / Bladerdeeghapjes
Ja 190 - 200 20 - 30
3
Ja 180 - 190 20 - 40
4
1
Ja 180 - 190 20 - 40 *
5
3
1
Lasagne / puddinkjes / pasta uit de
oven / cannelloni
Ja 190 - 200 45 - 65
3
Lamsvlees/kalfsvlees/rundvlees/
varkensvlees 1 kg
Ja 190 - 200 80 - 110
3
10
RECEPT FUNCTIE VOORVERWARMEN TEMPERATUUR °C DUUR MIN.
ROOSTER EN
ACCESSOIRES
Gebr. varkensvlees met korst 2 kg - 170 110 - 150
2
Kip / konijn / eend 1 kg Ja 200 - 230 50 - 100
3
Kalkoen / gans 3 kg Ja 190 - 200 80 - 130
2
Vis uit de oven / in folie
(filet, heel)
Ja 180 - 200 40 - 60
3
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes, aubergines)
Ja 180 - 200 50 - 60
2
Toast - 3 (hoog) 3 - 6
5
Visfilet / moten vis - 2 (Medium) 20 - 30 **
4
3
Worstjes / Kebab / Spareribs /
Hamburgers
-
2 - 3 (gemiddeld -
hoog)
15 - 30 **
5
4
Gebraden kip 1-1,3 kg - 2 (Medium) 55 - 70 ***
2
1
Lamsbout / schenkel - 2 (Medium) 60 - 90 ***
3
Gebakken aardappeltjes - 2 (Medium) 35 - 55 ***
3
Groentegratin - 3 (hoog) 10 - 25
3
Koekjes
Koekjes
Ja 135 50 - 70
5
4 3 1
Taart
Taar t
Ja 170 50 - 70
5
4 3 1
Ronde pizza
Ronde pizza
Ja 210 40 - 60
5
4 2 1
Complete maaltijd: Fruittaart (niveau 5)
/ lasagne (niveau 3) / vlees (niveau 1)
Ja 190 40 - 120 *
5
3 1
Complete maaltijd: Fruittaart (niveau
5) / gebakken groenten (niveau 4) /
lasagne (niveau 2) / gesneden vlees
(niveau 1)
Volled.
maaltijd
Ja 190 40 - 120 *
5
4 2 1
Lasagne en vlees Ja 200 50 - 100 *
4
1
Vlees en aardappelen Ja 200 45 - 100 *
4
1
Vis & Groenten Ja 180 30 - 50 *
4
1
Gevulde braadstukken - 200 80 - 120 *
3
Gesneden vlees
(konijn, kip, lam)
- 200 50 - 100 *
3
* Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op verschillende
tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de
oven worden verwijderd.
** Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.
*** Draai het voedsel na twee derde van de bereidingstijd om
(indien nodig).
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABEL
De tabel geeft een overzicht van de beste functie, accessoires en
het niveau voor het bereiden van verschillende soorten
gerechten. De bereidingstijden gelden vanaf het moment dat
het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de
voorverwarmingstijd (indien nodig). De bereidingstemperaturen
zijn bij benadering en zijn afhankelijk van de hoeveelheid
voedsel en het type accessoire dat wordt gebruikt. Gebruik eerst
de laagste aanbevolen waarden. Als de bereiding niet naar wens
is, kunt u hogere waarden gebruiken. Geadviseerd wordt om de
bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk
taartvormen en bakplaten van donker metaal. U kunt ook
vuurvaste of aardewerk pannen en accessoires gebruiken; de
bereidingstijden zijn dan iets langer.
ACCESSOIRES
Rooster
Ovenschaal of taartvorm
op het rooster
Opvangbak /
Bakplaat of ovenschaal op
rooster
Druipplaat / Ovenschaal
Opvangbak met
500 ml water
11
NL
REINIGEN EN ONDERHOUD
Zorg ervoor dat de oven afgekoeld
is vooraleer te onderhouden of te
reinigen.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten,
omdat deze het oppervlak van het
apparaat kunnen beschadigen.
Draag beschermende
handschoenen.
De oven moet worden
losgekoppeld van het
elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
EXTERNE OPPERVLAKKEN
Reinig de oppervlakken met een vochtig
microvezeldoekje.
Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels
neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af
met een droge doek.
Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per
ongeluk in contact komt met de oppervlakken het
apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een
vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan
gereinigd worden, bij voorkeur wanneer die nog
warm is, om afzettingen of vlekken veroorzaakt
door voedselresten te verwijderen. Laat voor
het drogen van condens die zich heeft gevormd
vanwege het breiden van voedsel met een hoog
vochtgehalte de oven volledig afkoelen en veeg
het af met een doek of spons.
Maak het glas van de deur schoon met een
geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen, kan
de deur worden verwijderd.
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met
afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als
ze nog heet zijn. Voedselresten kunnen met een
afwasborstel of met een sponsje worden verwijderd.
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
1. Om de deur te verwijderen opent u deze volledig en
brengt u de vergrendelingen naar beneden totdat ze
ontgrendeld zijn .
2.
b
a
Sluit de deur zo ver mogelijk. Houd de deur stevig
met beide handen beet – niet vasthouden aan de
handgreep.
Verwijder de deur door deze te blijven sluiten en
tegelijkertijd omhoog te trekken totdat het loshaakt.
Zet de deur opzij en laat deze op een zachte
ondergrond rusten.
a
b
~15°
3. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen in
de richting van de oven, de haken van de scharnieren
uit te lijnen met de zitting en het bovenste deel op
de zitting vast te zetten.
4. Laat de deur zakken en doe deze vervolgens volledig
open. Breng de vergrendelingen omlaag naar hun
oorspronkelijke positie: Zorg ervoor dat ze volledig
naar beneden staan.
b
a
Zachtjes drukken, om te controleren of de
vergrendelingen in de juiste positie staan.
5.
“CLICK”
Probeer de deur te sluiten en controleer of het in lijn
met het bedieningspaneel is. Als dit niet het geval
is herhaalt u de bovenstaande stappen: Als het niet
goed werkt kan de deur beschadigd raken.
12
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
1. Koppel de oven los van de netvoeding.
2. Schroef het beschermkapje van de lamp, vervang
de lamp en schroef het beschermkapje weer op de
lamp.
3. Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
Let op: Gebruik alleen halogeenlampen van 20-40 W/230 ~ V,
type G9, T300°C. De lamp die in het product wordt gebruikt is
specifiek ontworpen voor huishoudapparaten en is niet
geschikt voor ruimteverlichting (EC-Richtlijn Nr. 244/2009). De
lampjes zijn verkrijgbaar bij de Consumentenservice.
- Raak de halogeenlampen niet met blote handen aan omdat
vingerafdrukken ze kunnen beschadigen. Gebruik de oven
niet voordat het beschermkapje is teruggeplaatst.
PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
De oven werkt niet.
Stroomonderbreking.
Loskoppeling van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de
oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het
probleem opgelost is.
Op de display verschijnt de letter "F"
gevolgd door een nummer of letter.
Ovenstoring.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het
probleem opgelost is.
Probeer de “FABRIEKSRESET uit te voeren, te selecteren in
“INSTELLINGEN”.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld het nummer dat volgt op
de letter "F".
De oven wordt niet warm.
Wanneer “DEMO” op “Aan staat,
zijn alle bedieningen actief en de
menu's zijn beschikbaar, maar de
oven wordt niet verwarmd.
DEMO verschijnt elke 60 seconden
op het display.
Open “DEMO” via “INSTELLINGEN” en selecteer “Uit”.
Het licht gaat uit. “ECO” modus is Aan”. Open “ECO” in “INSTELLINGEN” en selecteer “Uit”.
De deur is geblokkeerd. Reinigingscyclus bezig. Wacht totdat de functie voltooid is en de oven is afgekoeld.
De stroomvoorziening in huis valt uit. Vermogensinstelling is verkeerd.
Controleer of uw thuisnetwerk tenminste een nominaal
vermogen van meer dan 3 kW heeft. Als dat niet het
geval is, verlaagt u het vermogen tot 13 ampère. Open
VERMOGEN” in “INSTELLINGEN” en selecteer “LAAG”.
PRODUCT
WWW
De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kan gedownload worden van de Bauknecht-
website docs.bauknecht.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
TE VERKRIJGEN
>
WWW
Download de Gids voor Gebruik
en Onderhoud van onze website
docs . bauknecht . eu (u kunt deze QR
code gebruiken), onder vermelding van
de handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice.
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens
staan in de
garantiehandleiding.
Wanneer u contact
opneemt met de
Consumentenservice
gelieve de codes te
vermelden die op het identificatieplaatje van het
apparaat staan.
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XX
X
X
XXX
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
XX
X
X
X
X
X
X
XXX
XXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
400011266797
Gedrukt in Italië
x2
90°C
540
542
538
577
595
345
20
595
95
482
10,5
0,5
89° max
3,5
10,5
89° max
4
min 550
min 560
600
5
583 + 2
min 560
min 550
x 2
/

teistes keeltes

See käsiraamat sobib ka