ZANKER KOB20721XK Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
KOB20721XK
Tüüp
Kasutusjuhend
KOB20721XK
Käyttöohje
Uuni
Bruksanvisn‐
ing
Inbyggnad‐
sugn
Sisältö
Turvallisuustiedot 2
Turvallisuusohjeet 3
Laitteen kuvaus 5
Käyttöönotto 5
Päivittäinen käyttö 5
Lisävarusteiden käyttäminen 6
Lisätoiminnot
7
Vihjeitä ja neuvoja 7
Hoito ja puhdistus 14
Vianmääritys 16
Asennus 17
Energiatehokkuus 18
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
2
Yleiset turvallisuusohjeet
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana.
Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät
mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun
puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla
seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka
täyttää asennusvaatimukset.
Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä.
Sitä on käytettävä verkkovirralla.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos
virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkuun
tai päästä niitä sen lähelle, varsinkaan luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat
tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman
työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön
direktiivejä.
3
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen tai
räjähdyksen vaara.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa
toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät
aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja
ilman seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen
avatessasi luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.
Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien
estäminen:
Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan
laitteen pohjalle.
Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen
pohjalle.
Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa
sen käytön jälkeen.
Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität
lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden
leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen
aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim.
oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen
ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä
suljetun kalusteen paneelin taakse ja se laite,
kotelointi tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua.
Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen
rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on
painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei
vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia
tai metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata sen
tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos olemassa)
pesuaineella.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava
pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia
lamppuja.
Huolto
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
4
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
6
7
8
9
4
3
2
1
10
21 3 4 5
1
Käyttöpaneeli
2
Virran merkkivalo / symboli
3
Uunin toimintojen väännin
4
Lämpötilan valitsin
5
Lämpötilan merkkivalo / symboli
6
Jäähdytyspuhaltimen ilma-aukot
7
Lämpövastus
8
Lamppu
9
Puhallin
10
Kannatintasot
Lisävarusteet
Ritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien
alustana.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Uuden laitteen puhdistaminen
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
1. Aseta toiminto .Aseta maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. Aseta toiminto . Aseta maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
5. Sammuta uuni ja odota, että se jäähtyy.
Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän.
Uunista voi tulla hajua ja savua. Tarkista, että huoneen
ilmavirtaus on riittävä.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Uunin toiminnot
5
Uunin toi-
minto
Käyttötarkoitus
Pois toimin-
nasta
Uuni on kytketty pois toiminnasta
Kiertoilma
Saman paistolämpötilan vaativien
ruokien paistaminen samanaikai-
sesti useammalla kannatintasolla il-
man, että tuoksut sekoittuvat.
Ylä + alaläm-
pö (Ylä-/
Alalämpö)
Ruokien ja leivonnaisten paistami-
nen yhdellä tasolla.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paista-
minen ja säilöminen.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien liha-
palojen tai lintupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskis-
tus.
Maksigrilli
Matalien suurien ruokamäärien gril-
laus sekä leivän paahtaminen.
Uunin toi-
minto
Käyttötarkoitus
Grilli
Matalien ruokien grillaus ja leivän
paahtaminen.
Kostea kier-
toilma
Tämä toiminto säästää energiaa
paistamisen aikana. Katso valmis-
tusohjeet luvusta "Neuvoja ja vink-
kejä", Kostea kiertoilma. Uunin luu-
kun on oltava kiinni ruoanlaiton ai-
kana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja
uunin energiatehokkuus olisi mah-
dollisimman suuri. Kun käytät tätä
toimintoa, uunin sisälämpötila voi
poiketa lämpötila-asetuksesta. Kuu-
mennusteho voi laskea. Katso yleis-
iä energian säästämiseen liittyviä
suosituksia luvusta "Energiatehok-
kuus", Energiansäästö.Tätä toimin-
toa käytettiin energiatehokkuusluo-
kan täyttämiseksi standardin EN
60350-1 mukaisesti.
Uunitoiminnon asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä uunitoiminnon
valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä väännintä.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä uunin
toimintojen väännin Off-asentoon.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatinkiskoon ja
varmista, että jalat osoittavat alaspäin.
Leivinpelti:
Työnnä leivinpelti kannatintason ohjauskiskojen väliin.
6
Lisätoiminnot
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi
viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
Ylikuumenemissuoja
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat
aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän
estämiseksi uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti
uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat ja
paistoajat ovat ainoastaan suuntaa
antavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat
reseptistä sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia
Uunissa on neljä kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla
olevat taulukot sisältävät vakioasetukset lämpötilan,
keittoajan ja kannatintason säätämiseen.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit
soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka kierrättää ilmaa ja
höyryä jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä
ansiosta se on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se lyhentää paistoaikaa ja pienentää energian
kulutusta.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on
kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden
väliin yksi tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen
leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen
aikana, lisää grilli-/uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry
ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen
koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen
aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto,
kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja
määrille laitetta käyttäessä.
7
Paistotaulukko
Kakut
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Vatkatut lei-
vonnaiset
170 2 165 2 (1 ja 3) 45 - 60 Kakku-
vuoassa
Murotaikina 170 2 160 2 (1 ja 3) 20 - 30 Kakku-
vuoassa
Voi-maito-
juustokakku
170 1 165 2 70 - 80 26 cm:n
kakku-
vuoassa
Omenapii-
ras
170 1 160 2 (1 ja 3) 80 - 100 Kahdessa
20 cm:n
kakku-
vuoassa uu-
niritilän
päällä
Struudeli 175 2 150 2 60 - 80 Leivinpellillä
Hillotorttu 170 2 160 2 (1 ja 3) 30 - 40 26 cm:n
kakku-
vuoassa
Hedelmä-
kakku
170 2 155 2 50 - 60 26 cm:n
kakku-
vuoassa
Sokerikakku
(rasvaton)
170 2 160 2 90 - 120 26 cm:n
kakku-
vuoassa
Joulukakku/
hedelmä-
kakku
170 2 160 2 50 - 60 20 cm:n
kakku-
vuoassa
Rusinakak-
ku
1)
170 2 165 2 20 - 30 Leipävuoas-
sa
Pienet kakut 170 3 166 3 (1 ja 3) 25 - 35 Leivinpellillä
Pikkulei-
vät
1)
150 3 140 3 (1 ja 3) 30 - 35 Leivinpellillä
Marengit 100 3 115 3 35 - 40 Leivinpellillä
Pullat
1)
190 3 180 3 80 - 100 Leivinpellillä
Tuulihatut
1)
190 3 180 3 (1 ja 3) 15 - 20 Leivinpellillä
8
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Piiraat 180 3 170 2 25 - 35 20 cm:n
kakku-
vuoassa
Täytekakku-
pohja
180 1 tai 2 170 2 45 - 70 Vasen + oi-
kea 20 cm:n
kakku-
vuoassa
Hedelmä-
kakku
160 1 150 2 110 - 120 24 cm:n
kakku-
vuoassa
Täytekakku-
pohja
1)
170 1 160 1 50 - 60 20 cm:n
kakku-
vuoassa
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Leipä ja pizza
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Vaalea lei-
1)
190 1 195 1 60 - 70 1- 2 kappa-
letta, 500
g/kpl
Ruisleipä 190 1 190 1 30 - 45 Leipävuoas-
sa
Sämpylät
1)
190 2 180 2 (1 ja 3) 25 - 40 6 - 8 kpl lei-
vinpellillä
Pizza
1)
190 1 190 1 20 - 30 Grilli-/uuni-
pannussa
Teeleivät
1)
200 3 190 2 10 – 20 Leivinpellillä
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
9
Paistokset
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Pastapais-
tos
180 2 180 2 40 - 50 Vuoassa
Vihannes-
paistos
200 2 200 2 45 - 60 Vuoassa
Piiras 190 1 190 1 40 - 50 Vuoassa
Lasagne 200 2 200 2 25 - 40 Vuoassa
Cannelloni 200 2 200 2 25 - 40 Vuoassa
Vanukas
1)
220 2 210 2 20 - 30 6 vanukas-
vuokaa
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Liha
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Naudanliha 200 2 190 2 50 - 70 Uunin ritiläl-
lä ja grilli-/
uunipannus-
sa
Porsaanliha 180 2 180 2 90 - 120 Uunin ritiläl-
lä ja grilli-/
uunipannus-
sa
Vasikanliha 190 2 175 2 90 - 120 Uunin ritiläl-
lä ja grilli-/
uunipannus-
sa
Englantilai-
nen paahto-
paisti, raaka
210 2 200 2 44 - 50 Uunin ritiläl-
lä ja grilli-/
uunipannus-
sa
Englantilai-
nen paahto-
paisti, puoli-
kypsä
210 2 200 2 51 - 55 Uunin ritiläl-
lä ja grilli-/
uunipannus-
sa
10
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Englantilai-
nen paahto-
paisti, kypsä
210 2 200 2 55 - 60 Uunin ritiläl-
lä ja grilli-/
uunipannus-
sa
Porsaanlapa 180 2 170 2 120 - 150 Grilli-/uuni-
pannussa
Porsaan
potka
180 2 160 2 100 - 120 2 kappaletta
grilli-/uuni-
pannussa
Lammas 190 2 190 2 110 - 130 Koipi
Broileri 200 2 200 2 70 - 85 Kokonainen
Kalkkuna 180 1 160 1 210 - 240 Kokonainen
Ankka 175 2 160 2 120 - 150 Kokonainen
Hanhi 175 1 160 1 150 - 200 Kokonainen
Jänis 190 2 175 2 60 - 80 Palasina
Jänis 190 2 175 2 150 - 200 Palasina
Fasaani 190 2 175 2 90 - 120 Kokonainen
Kala
Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Lämpötila
(°C)
Kannatinta-
so
Taimen/
Lahna
190 2 175 2 (1 ja 3) 40 - 55 3 - 4 kalaa
Tonnikala/
Lohi
190 2 175 2 (1 ja 3) 35 - 60 4 - 6 fileetä
Grilli
Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Aseta lämpötila 250 °C.
11
Ruokalaji Määrä Aika (min)
Kpl Määrä (kg) 1. puoli 2. puoli
Naudanfileepihvit 4 0,8 12 - 15 12 - 14
Naudanlihapihvit 4 0,6 10 - 12 6 - 8
Makkarat 8 - 12 - 15 10 - 12
Porsaankyljykset 4 0,6 12 - 16 12 - 14
Kana (puolikkaat) 2 1 30 - 35 25 - 30
Kebab 4 - 10 - 15 10 - 12
Broilerin rintapala 4 0,4 12 - 15 12 - 14
Jauhelihapihvi 6 0,6 20 - 30 -
Kalafile 4 0,4 12 - 14 10 - 12
Lämpimät leivät 4 - 6 - 5 - 7 -
Paahtoleipä 4 - 6 - 2 - 4 2 - 3
Gratinointi
Aseta maksimilämpötila 200 °C.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Ruokalaji Määrä Aika (min)
Kpl (kg) 1. puoli 2. puoli
Liharullat (kalkku-
na)
1 1 30 - 40 20 - 30
Kana (puolikkaat) 2 1 25 - 30 20 - 30
Broilerin koivet 6 - 15 - 20 15 - 18
Viiriäinen 4 0,5 25 - 30 20 - 25
Vihannesgratiini - - 20 - 25 -
Kampasimpukat - - 15 - 20 -
Makrilli 2 - 4 - 15 - 20 10 - 15
Kalaleikkeet 4 - 6 0,8 12 - 15 8 - 10
Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
12
Ruokalaji Lisävarusteet Lämpötila (°C) Kannatinta-
so
Aika (min)
Makeat sämpylät,
12 kpl
leivinpelti tai uunipannu 180 2 35 - 40
Sämpylät, 9 kpl leivinpelti tai uunipannu 180 2 35 - 40
Pizza, pakaste,
0,35 kg
paistoritilä 220 2 35 - 40
Kääretorttu leivinpelti tai uunipannu 170 2 30 - 40
Brownie leivinpelti tai uunipannu 180 2 30 - 40
Kohokkaat, 6 kpl keraamiset annosvuoat ritilällä 200 3 30 - 40
Torttupohja torttuvuoka ritilällä 170 2 20 - 30
Täytekakkupohja uunivuoka ritilällä 170 2 35 - 45
Höyrytetty kala, 0,3
kg
leivinpelti tai uunipannu 180 3 35 - 45
Kokonainen kala,
0,2 kg
leivinpelti tai uunipannu 180 3 35 - 45
Kalafilee, 0,3 kg pizzapannu ritilällä 180 3 35 - 45
Haudutettu liha,
0,25 kg
leivinpelti tai uunipannu 200 3 40 - 50
Shashlik, 0,5 kg leivinpelti tai uunipannu 200 3 25 - 35
Pikkuleivät, 16 kpl leivinpelti tai uunipannu 180 2 20 - 30
Mantelileivokset,
20 kpl
leivinpelti tai uunipannu 180 2 40 - 45
Muffinit, 12 kpl leivinpelti tai uunipannu 170 2 30 - 40
Suolaiset leivonnai-
set, 16 kpl
leivinpelti tai uunipannu 170 2 35 - 45
Murotaikinapikku-
leivät, 20 kpl
leivinpelti tai uunipannu 150 2 40 - 50
Piiraat, 8 kpl leivinpelti tai uunipannu 170 2 20 - 30
Höyrytetyt kasvik-
set, 0,4 kg
leivinpelti tai uunipannu 180 3 35 - 40
Kasvismunakas pizzapannu ritilällä 200 3 30 - 45
Välimeren vihan-
nekset, 0,7 kg
leivinpelti tai uunipannu 180 4 35 - 40
Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.
13
Ruokalaji Toiminto Lisävarus-
teet
Kan-
natin-
taso
Lämpö-
tila (°C)
Aika (min) Kommentit
Pienet ka-
kut
Ylä + alaläm-
Uunipelti 3 170 20 - 30 20 pientä kakkua lei-
vinpeltiä kohti.
Omenapii-
rakka
Ylä + alaläm-
Uuniritilä 1 170 80 - 120 Käytä kahta vuokaa
(halkaisija 20 cm), vi-
nottain.
Sokerikak-
ku
Ylä + alaläm-
Uuniritilä 2 170 35 - 45 Käytä kakkuvuokaa
(halkaisija 26 cm).
Murokeksit Ylä + alaläm-
Uunipelti 3 150 20 - 35 Esikuumenna uunia
10 minuutin ajan.
Paahtolei-
4 - 6 kpl
Grilli Uuniritilä 3 maks. 2 - 4 minuuttia
ensimmäinen
puoli; 2 - 3 mi-
nuuttia toinen
puoli
Esikuumenna uunia 3
minuutin ajan.
Naudanli-
hapihvi
6 kpl, 0,6
kg
Grilli Ritilä ja
uunipan-
nu
3 maks. 20 - 30 Aseta ritilä uunin kol-
mannelle tasolle ja
uunipannu toiselle ta-
solle. Käännä ruoka
keittoajan puolivälis-
sä.
Esikuumenna uunia 3
minuutin ajan.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla
pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä
puhdistusainetta.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan
tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna
niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Poista pinttyneet tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
Jos käytät varusteita, joissa on tarttumaton pinta, älä
puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin tarttumaton pinta voi
vaurioitua.
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun
lasilevyihin. Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä uunia
10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä.Poista
kosteus uunin sisältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
Ruostumattomat teräs- ja alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan kosteaa
liinaa tai sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä
ne saattavat vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin puhdistuksen
aikana.
14
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti. Tiiviste sijaitsee
uunin sisäosan kehyksen ympärillä. Älä käytä uunia, jos
luukun tiiviste on vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Puhdista luukun tiiviste yleisiä puhdistusohjeita
noudattaen.
Luukun irrottaminen ja asentaminen
Uuninluukussa on kaksi lasilevyä. Voit poistaa
uuninluukun ja sen sisällä olevan lasilevyn puhdistusta
varten. Lue kohdan "Luukun irrottaminen ja
asentaminen" ohjeet kokonaan ennen lasilevyjen
poistamista.
Uuninluukku voi vahingossa sulkeutua,
jos yrität irrottaa sisällä olevan lasilevyn
ennen uuninluukun irrottamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman sisäistä
lasilevyä.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni
molemmista saranoista.
2. Nosta ja käännä saranoissa olevat vivut kokonaan.
3. Sulje uuninluukku puoliväliin ensimmäiseen
avausasentoon. Nosta ja vedä luukkua sen jälkeen
eteenpäin ja irrota se paikaltaan.
4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle pehmeän
kankaan päälle.
5. Vapauta lukitusjärjestelmä, jotta voit irrottaa
lasilevyn.
15
6. Käännä kahta kiinnitintä 90° ja vedä ne irti
paikoiltaan.
90°
7. Nosta ensin varoen ja poista lasilevy sen jälkeen.
1
2
8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla puhdistusaineella.
Kuivaa lasilevyt varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Puhdistettuasi lasilevyn ja uuninluukun asenna ne
takaisin paikalleen.
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.
Varmista, että asennat sisäisen lasilevyn oikein
paikoilleen.
A
Lampun vaihtaminen
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä.
Odota, että uuni jäähtyy.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
Takalamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään
lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene. Uuni on kytketty pois toiminnasta. Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene. Sulake on palanut. Tarkista, onko toimintahäiriön syynä
sulake. Jos sulake palaa aina uudel-
leen, käänny sähköalan ammattilai-
sen puoleen.
16
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Valo ei syty. Lamppu on palanut. Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruo-
kaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi
ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20 minuut-
tia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen
jälkeen.
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään
taivaltuutettuun huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen.
Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.) .........................................
Tuotenumero (PNC) .........................................
Sarjanumero (S.N.) .........................................
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Asentaminen kalusteeseen
589
598
594
114
19
21540
570
558
min. 550
20
600
min. 560
3
9
min. 550
20
590
min. 560
589
598
594
114
19
21540
570
558
3
9
Kalusteeseen kiinnittäminen
A
B
17
Sähköliitäntä
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos
kappaleiden "Turvallisuusohjeet" ohjeita
ei ole noudatettu.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto.
Johto
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-
F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala arvokilvessä olevan
kokonaistehon mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380 3 x 0.75
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 2300 3 x 1
enintään 3680 3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm
pitempi vaihejohtimeen ja nollajotimeen (sininen ja
ruskea johto) verrattuna.
Energiatehokkuus
Tuoteseloste ja -tiedot standardin EU 65-66/2014 mukaisesti
Tavarantoimittajan nimi Zanker
Mallin tunnus KOB20721XK
Energialuokka 94,8
Energiatehokkuusluokka A
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö -toiminnossa 0,83 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa 0,73 kWh/ohjelma
Uunien lukumäärä 1
Lämmönlähde Sähkö
Tilavuus 53 l
Uunityyppi Kalusteeseen asennettava uuni
Massa 26.5 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset
kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja
grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
Energiansäästö
Uunissa on joitakin toimintoja, joiden
avulla voit säästää energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin
ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian usein
kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja
varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia astioita energiatehokkuuden
parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen kuin
asetat ruoka-ainekset uuniin.
18
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin
lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen
kypsennysajan päättymistä kypsennysajan pituudesta
riippuen. Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla
useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja puhaltimella
energian säästämiseksi.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus
hyödyntääksesi jälkilämmön ja säilyttääksesi aterian
lämpimänä.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen aikana.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
19
Innehåll
Säkerhetsinformation 20
Säkerhetsinstruktioner 21
Produktbeskrivning 23
Före första användning 23
Daglig användning 23
Användning av tillbehör 24
Tillvalsfunktioner
25
Tricks och tips 25
Skötsel och rengöring 32
Felsökning 34
Installation 34
Energieffektivitet 35
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av
produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller
andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats
för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt
personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår
de risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de
inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på
lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller
när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.
Allmän säkerhet
Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under
användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.
20
/