ZANKER KBA23001SB Kasutusjuhend

Bränd
ZANKER
Kategooria
sügavkülmikud
Mudel
KBA23001SB
Tüüp
Kasutusjuhend
KBA23001SB
Ръководств
о за
употреба
Хладилник
Upute za up‐
orabu
Hladnjak
Brugsanvisn‐
ing
Køleskab
Käyttöohje
Jääkaappi
Съдържание
Информация за сигурност 2
Инструкции за сигурност 3
Действие 5
Всекидневна употреба 5
Препоръки и съвети 6
Грижи и почистване 6
Отстраняване на неизправности 7
Техническа информация 10
Инсталиране 10
Запазваме си правото на изменения.
Информация за сигурност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи
отговорност за неправилно инсталиране и употреба,
предизвикани от неправилно използване. Винаги
запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват
от деца, ако не са под наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от
деца.
Общи мерки за безопасност
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в
магазини, офиси и други работни места
От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
2
Не запушвайте вентилационните отвори от външната
или вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчаните от производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от
типовете, препоръчани от производителя, вътре в
отделенията за съхранение на хранителни продукти.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте
абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като
аерозолни флакони със запалимо гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
Инструкции за сигурност
Монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът
трябва да се инсталира само от
квалифицирани лица.
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги носете
предпазни ръкавици.
Уверете се, че въздухът може да
циркулира около уреда.
Изчакайте поне 4 часа преди за
свържете уреда към
електрозахранването. Това ще позволи
на смазката да потече обратно в
компресора.
Не инсталирайте уреда близо до
радиатори или печки, фурни или
котлони.
Задната част на уреда трябва да е до
стената.
Не инсталирайте уреда на места с
пряка директна светлина.
Не монтирайте този уред в зони, които
са прекалено влажни или студени като
строителни халета, гаражи или
винарски изби.
Когато местите корпуса, наклонете го на
предния му ръб, за да избегнете
надраскване на пода.
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
пожар и токов удар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с данни
3
съответства на електрозахранването. В
противен случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Уверете се, че не сте повредели
електрическите компоненти (напр.
щепсел, кабел, компресор). Свържете
се с оторизираният сервизен център
или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или пожар.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
Внимавайте да не причините повреда
на хладилната верига. Той съдържа
изобутан (R600a), природен газ с високо
ниво на екологична съвместимост. Този
газ е запалим.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци и
запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове да
се допират до пластмасовите части на
уреда.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Вградена лампичка
Типът лампичка, която се ползва за този
уред, не е подходящ за домашно
осветление
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност
от нараняване или повреда на
уреда.
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако каналът
за отцеждане се запуши, размразената
вода ще се събере на дъното на уреда.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за
това как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
4
Действие
Включване
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата на позиция
"0".
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
Обикновено средната
настройка е най-подходяща.
Точната настройка обаче
трябва да се избере, като се
има предвид, че температурата
във вътрешността на уреда
зависи от:
стайната температура,
колко често се отваря
вратата,
количеството на
съхраняваните храни,
местоположението на уреда.
1. Завъртете регулатора за
температурата на по-ниска настройка с
цел минимално охлаждане.
2. Завъртете регулатора температурата
на по-висока настройка с цел
максимално охлаждане.
ВНИМАНИЕ! Ако
температурата в помещението
е висока или ако уредът е
напълно зареден и е настроен
на най-ниската температура,
тогава уредът може да работи
непрекъснато, предизвиквайки
образуването на скреж по
задната стена. В такъв случай
кръговият селектор трябва да
се завърти на по-висока
температура, за да се
задейства автоматичното
размразяване и следователно
да се намали консумацията на
енергия.
Всекидневна употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани със
серия от плъзгачи, така че рафтовете да
могат да се разположат според
предпочитанията ви.
Позициониране на рафтовете на
вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна големина,
рафтовете на вратата могат да се
поставят на различна височина.
1. Постепенно издърпайте рафта по
посока на стрелките, докато не я
освободите
2. Необходимо е препозициониране.
5
Препоръки и съвети
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е опасен).
Слаб звук на щракане от температурния
регулатор, когато компресорът се
включва или изключва.
Съвети за икономия на
електроенергия
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за съхраняване в хладилник
на пресни хранителни продукти
За да постигнете най-добри резултати:
не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в хладилника
покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма
поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
Месо (всички видове) : завийте в
полиетиленови пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджето за
зеленчуци.
За да е безопасно, съхранявайте
храната по този начин най-много за
един или два дни.
Готвени храни, студени ястия и т.н.:
трябва да са покрити и могат да се
поставят на всеки рафт.
Плодове и зеленчуци: трябва да са
добре измити и поставени в
специалното предоставено чекмедже.
Масло и сирене: трябва да се поставят
в специални херметично затворени
контейнери или да са завити с
алуминиево фолио или в
полиетиленови торбички, за да се
предпазят възможно най-добре от
влиянието на въздуха.
Бутилки: трябва да са с капачка и да се
съхраняват или на поставката за
бутилки или на рафта за бутилки на
вратата.
Банани, картофи, лук и чесън, ако не са
пакетирани, не трябва да се съхраняват
в хладилника.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Периодично почистване
Уредът трябва да се почиства редовно:
почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без
замърсявания.
изплакнете и подсушете напълно.
6
ВНИМАНИЕ! Не дърпайте, не
движете и не повреждайте
тръбите и/или кабелите в
корпуса.
Никога не използвайте миялни
препарати, абразивни прахове,
силно парфюмирани
почистващи продукти или
восъчни препарати за
полиране, тъй като могат да
повредят повърхността и да
оставят силна миризма.
Внимавайте да не повредите
охлаждащата система.
Изчистете кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка. Тази
операция ще подобри работата на уреда и
ще реализира икономия на енергия.
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път,
почистете вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка
сапунена вода (неутрален сапун), за да
отстраните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напълно.
Не използвайте миялни
препарати или абразивни
прахове, тъй като това ще
повреди покритието.
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране
на компресора на електромотора. Водата
от размразяването се оттича по улей и се
събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда, над
електромотора на компресора, откъдето се
изпарява.
Важно е периодично да почиствате отвора
за оттичане на размразената вода в
средата на хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
Изключете уреда от
електрозахранването
Извадете всичката храна
Размразете (ако е предвидено) и
изчистете уреда и всички
принадлежности
Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
Ако уредът ще остане включен,
помолете някого да го
проверява от време на време,
за да се предотврати
развалянето на виното в
случай на спиране на тока.
Отстраняване на неизправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем Възможна причина Решение
Уредът не работи. Уредът е изключен. Включете уреда.
7
Проблем Възможна причина Решение
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Няма напрежение в
захранващия контакт.
Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Уредът е шумен. Уредът не е укрепен
правилно.
Проверете дали уредът стои
стабилно.
Лампичката не свети. Лампичката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете
вратата.
Лампичката е дефектна. Вижте "Смяна на крушката".
Компресорът работи
непрекъснато.
Температурата е
зададена неправилно.
Вижте глава "Действие".
Поставени са прекалено
много хранителни
продукти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това проверете
температурата отново.
Температурата в
помещението е твърде
висока.
Вижте таблицата за
климатичен клас на
табелката с данни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Тапата на отвора за
отцеждане на водата не е
позиционирана правилно.
Позиционирайте тапата на
отвора за отцеждане на
водата правилно.
Хранителните продукти
не са увити правилно.
Увийте хранителните
продукти по-добре.
Температурата е
зададена неправилно.
Вижте глава "Действие".
В хладилника се стича
вода.
Изходът за вода е
запушен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
предотвратяват
изтичането на водата в
съда за събиране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до
задната стена.
8
Проблем Възможна причина Решение
Водата тече на пода. Изходящият маркуч за
топящата се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над
компресора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тавата
на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на
температурата не е
настроен правилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Температурата на
хранителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди
съхранение.
Прекалено много
хранителни продукти се
съхраняват
едновременно.
Съхранявайте едновременно
по-малко хранителни
продукти.
Дебелината на леда е
повече от 4-5 мм.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често. Отворете вратата само, ако е
необходимо.
Няма циркулация на
студен въздух в уреда.
Уверете се, че има
циркулация на студен въздух
в уреда.
В случай, че съветите не водят
до постигане на желаните
резултати, свържете се с най-
близкият оторизиран сервизен
център.
Смяна на крушката
Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
1. Свалете винта от капака на крушката.
2. Свалете капака на крушката (вж.
илюстрацията).
3. Сменете използваната крушка с нова
крушка със същата мощност и
специално проектирана за домакински
уреди (максималната мощност е
посочена на капака на крушката).
4. Поставете капака на крушката.
5. Затегнете винта на капака на крушката.
6. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
7. Отворете вратата.
9
Уверете се, че крушката свети.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте "Инсталиране".
3. Ако е необходимо, сменете дефектните
уплътнения. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
Техническа информация
Технически данни
Размери на отвора за вграждане
Височина мм 1225
Ширина мм 560
Дълбочина мм 550
Волтаж Волта 230 - 240
Честота Hz 50
Техническите данни се намират на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета
за енергийна категория.
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Разполагане
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда:
Климат
ичен
клас
Околна температура
SN +10°C до + 32°C
N +16°C до + 32°C
ST +16°C до + 38°C
Т +16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако се
извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Свързване към електрическата мрежа
Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща
мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният
10
контакт на електрозахранването не е
заземен, свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни разпоредби
след консултация с квалифициран
техник.
Производителят не носи отговорност,
ако горепосочените мерки за
безопасност не са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
Изисквания за вентилация
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
5 cm
min. 200cm
2
min.
200cm
2
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
11
Sadržaj
Informacije o sigurnosti 12
Sigurnosne upute 13
Rad uređaja 14
Svakodnevna uporaba 15
Savjeti 15
Čišćenje i održavanje 16
Rješavanje problema 16
Tehnički podaci 18
Postavljanje 19
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Opća sigurnost
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za
slične namjene kao što su:
Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
Klijenti hotela, motela, bed & breakfast ustanova i drugih
vrsta smještaja
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu ne smiju biti blokirani.
Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
12
Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje
namirnica ako nisu preporučeni od strane proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo
neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije postaviti
ovaj uređaj.
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je
težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
Provjerite može li zrak kružiti oko uređaja.
Pričekajte najmanje 4 sata prije
priključivanja uređaja na električno
napajanje. Na taj način se omogućuje
povrat ulja u kompresor.
Uređaj ne postavljajte u blizini radijatora,
štednjaka, pećnica ili ploča za kuhanje.
Stražnji dio uređaja mora biti postavljen uz
zid.
Uređaj ne postavljajte na direktno sunčevo
svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na prevlažna i
prehladna mjesta, poput gradilišta, garaža
ili vinskih podruma.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli ogrebotine
na podu.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni podaci
na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel napajanja,
kompresor). Za zamjenu električnih
komponenti kontaktirajte ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili požara.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to moguće.
Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
13
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj plin je
zapaljiv.
Ako dođe do oštećenja u sustavu hlađenja,
provjerite da nema vatre i izvora plamena
u prostoriji. Dobro prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Zapaljive predmete ili predmete namočene
zapaljivim sredstvima ne stavljajte u
uređaj, pored ili na njega.
Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
Unutarnje svjetlo
Vrsta žarulje u ovom uređaju nije prikladna
za osvjetljenje sobe domaćinstva
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust začepljen,
na dnu uređaja će se skupljati odmrznuta
voda.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali ovog
uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove.
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
Rad uređaja
Uključivanje
1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do srednje vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "0".
Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
Općenito je najprikladnija srednja
postavka.
Međutim, potrebno je odabrati
točnu postavku imajući u vidu da
temperatura u uređaju ovisi o:
sobnoj temperaturi,
koliko se često otvaraju vrata,
količini čuvane hrane,
mjestu gdje je uređaj
postavljen.
1. Okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli
manji stupanj hladnoće.
2. Okrenite regulator temperature prema
višim postavkama kako biste postigli veći
stupanj hladnoće.
Pozor! Ako je temperatura u
prostoriji visoka ili je uređaj
potpuno pun i postavljen na
najnižu temperaturu, on može
neprekidno raditi pa se na
stražnjoj stjenci može stvarati
inje. U tom slučaju, regulator se
mora postaviti na višu
temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko
odmrzavanje te manja potrošnja
električne energije.
14
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Stavljanje polica u vratima
Za spremanja pakiranja hrane različitih
veličina police vrata mogu se postaviti na
različitim visinama.
1. Postupno povlačite policu u smjeru
strelica dok se ne oslobodi
2. Razmjestite kako je potrebno.
Savjeti
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u cijevima
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom dilatacijom
(prirodna i neopasna fizička pojava).
Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
Savjeti za hlađenje svježe hrane
Za postizanje najboljih rezultata:
nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive
tekućine u hladnjaku
nemojte pokrivati ili zamatati hranu,
naročito ako ima jak miris
stavite hranu tamo gdje zrak može oko nje
slobodno kružiti
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
Meso (sve vrste): umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad
ladice za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: treba ih
pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice.
Maslac i sir: treba ih staviti u specijalne
nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako
biste ih što je više moguće zaštitili od
zraka.
Boce: trebaju poklopac i trebaju biti
pohranjene na policu za boce u vratima
(ako postoji) ili na stalak za boce.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se
ne nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
15
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Redovito čišćenje
Opremu treba redovito čistiti:
očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
redovito provjeravajte brtve na vratima i
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga.
dobro isperite i osušite.
Pozor! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar elementa.
Nikad ne koristite deterdžente,
abrazivna sredstva, sredstva za
čišćenje vrlo intenzivnih mirisa ili
sredstvo za poliranje s voskom
jer bi mogli oštetiti površinu i
ostaviti jak miris.
Pazite da ne oštetite rashladni
sustav.
Kondenzator i kompresor u stražnjem dijelu
uređaja čistite četkom. Ovaj će postupak
poboljšati rad uređaja i uštedjeti električnu
energiju.
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i sav
unutrašnji pribor operite toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan
miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
Ne koristite deterdžente ili
abrazivna sredstva jer mogu
oštetiti završni sloj.
Odleđivanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
pretinca hladnjaka svaki put kada se motor
kompresora zaustavi tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda se ispušta u
poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za ispuštanje
otopljene vode u sredini kanala odjeljka
hladnjaka kako bi se spriječilo da ga voda
preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
Iskopčajte uređaj iz električnog
napajanja
Izvadite svu hranu
Odmrznite (ako je predviđeno) i očistite
uređaj i sav pribor
Vrata ostavite otvorena kako biste spriječili
stvaranje neugodnih mirisa.
Ako ćete uređaj ostaviti
uključenim, zamolite nekog da ga
svako toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida
napajanja.
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
16
Što učiniti kad...
Problem Mogući uzrok Rješenje
Uređaj ne radi. Uređaj je isključen. Uključite uređaj.
Električni utikač nije isprav‐
no utaknut u utičnicu mrež‐
nog napajanja.
Ispravno utaknite utikač u utič‐
nicu mrežnog napajanja.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Priključite drugi električni uređaj
na utičnicu mrežnog napajanja.
Obratite se ovlaštenom servi‐
seru.
Uređaj je bučan. Uređaj ne stoji pravilno. Provjerite stoji li uređaj stabilno.
Svjetlo ne radi. Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Pogledajte poglavlje "Zamjena
žarulje".
Kompresor neprekidno radi. Temperatura je neispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Odjednom je u uređaj stavl‐
jeno puno namirnica.
Pričekajte nekoliko sati pa po‐
novno provjerite temperaturu.
Sobna temperatura je pre‐
visoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Hrana stavljena u uređaj bi‐
la je pretopla.
Prije pohranjivanja ostavite na‐
mirnice da se ohlade do sobne
temperature.
Vrata nisu pravilno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje "Zatvar‐
anje vrata".
Čep za ispuštanje vode nije
pravilno namješten.
Pravilno namjestite čep za is‐
puštanje vode.
Namirnice nisu ispravno
umotane.
Bolje umotajte namirnice.
Temperatura je neispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Voda teče u hladnjak. Izlaz za vodu je začepljen. Očistite izlaz za vodu.
Proizvodi sprječavaju pro‐
tok vode u kolektor za vo‐
du.
Provjerite da proizvodi ne dodir‐
uju stražnju stjenku.
Voda teče na podu. Izlaz otopljene vode nije
priključen na pliticu za is‐
paravanje iznad kompre‐
sora.
Postavite otvor za otopljenu vo‐
du u pliticu za isparavanje.
17
Problem Mogući uzrok Rješenje
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempera‐
turu.
Vrata nisu pravilno zatvore‐
na.
Pogledajte poglavlje "Zatvar‐
anje vrata".
Temperatura hrane je pre‐
visoka.
Prije spremanja namirnica osta‐
vite ih da se ohlade na sobnu
temperaturu.
Odjednom ste spremili pu‐
no namirnica.
Stavljajte manje proizvoda is‐
tovremeno.
Debljina leda veća je od
4-5 mm.
Odmrznite uređaj.
Vrata se često otvaraju. Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan zrak
unutar uređaja.
Ako ovi savjeti ne daju željene
rezultate, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Zamjena žarulje
Iskopčajte utikač iz električne utičnice.
1. Skinite vijak s poklopca žarulje.
2. Skinite poklopac žarulje (vidi sliku).
3. Istrošenu žarulju zamijenite novom
žaruljom jednake snage, posebno
namijenjenu kućanskim uređajima
(maksimalna snaga navedena je na
poklopcu svjetla).
4. Ugradite poklopac žarulje.
5. Zategnite vijak poklopca žarulje.
6. Utaknite električni utikač u utičnicu
mrežnog napajanja.
7. Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li se svjetlo.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte "Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Dimenzije udubine
18
Visina mm 1225
Širina mm 560
Dubina mm 550
Napon Volti 230 - 240
Frekvencija Hz 50
Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj
pločici na vanjskoj ili unutarnjoj strani uređaja
i na energetskoj oznaci.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Namještanje
Uređaj se može montirati na suho mjesto s
dobrom ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimat‐
ska kla‐
sa
Temperatura okoline
SN od +10°C do + 32°C
N od +16°C do + 32°C
ST od +16°C do + 38°C
T od +16°C do + 43°C
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade izvan
ovog raspona. Ispravan rad može
se zajamčiti samo unutar
navedenog raspona temperature.
U slučaju nedoumica po pitanju
mjesta postavljanja uređaja,
obratite se prodavaču, našoj
službi za korisnike ili najbližem
ovlaštenom servisu.
Spajanje na električnu mrežu
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena, spojite
uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s
važećim propisima, konzultirajući
ovlaštenog električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ.
Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti dovoljan.
5 cm
min. 200cm
2
min.
200cm
2
19
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i
ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje
označene simbolom ne bacajte zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
20
/

Teistes keeltes