Medisana MC 840 Omaniku manuaal

Bränd
Medisana
Kategooria
massöörid
Mudel
MC 840
Tüüp
Omaniku manuaal
EE/LV
88949 10/2020 Ver. 1.5
EE KASUTUSJUHEND Massaažipadi MC 840
Sümbolite selgitus
TÄHTIS
Selle juhendi mittejärgmine võib põhjusta-
da raskeid vigastusi või kahjustada sea-
det.
HOIATUS
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada,
et vältida võimalikku kasutaja vigastamist.
TÄHELEPANU!
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada,
et vältida võimalikku seadme kahjusta-
mist.
JUHIS
Need juhised annavad teile vajalikku
lisateavet paigaldamise või kasutamise
kohta.
Kasutage massaažipatja ainult
suletud ruumides!
Ärge kasutage massaažipatja niisketes
ruumides (nt vannis või duši all).
Kaitseklass II
Kaitseklass III
Partii number
Tootja
Seade ja juhtelemendid
Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme
kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edas-
pidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kol-
mandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.
EE Ohutusjuhised
Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel. Vale kasutamise
korral muutub garantiinõue kehtetuks.
Seade pole mõeldud kasutamiseks ärilistel ega meditsiinilistel eesmärkidel.
Vooluvarustus
Enne seadme ühendamist voolutoitega, kontrollige et tüübisildil märgitud nimi-
pinge langeks kokku teie vooluvõrgu pingega.
Ühendage adapter pistikupessa ainult siis, kui seade on välja lülitatud.
Kasutage seadet ainult koos massaažiseadmega kaasasoleva adapteriga.
Hoidke adapter, juhe ja seade eemal kuumusest, kuumadest pindadest, niisku-
sest ja vedelikest.
Ärge puudutage adapterit vees seistes; adapterit tohib puudutada ainult kuiva-
de kätega.
Ärge haarake kinni seadmest, mis on vette kukkunud. Tõmmake toitepistik või
-adapter kohe pistikupesast välja.
Seade tuleb ühendada selliselt, et adapter oleks vabalt ligipääsetav.
Pärast kasutamist lülitage seade alati kohe välja, vajutades juhtseadmel olevaid
nuppe, ja tõmmake adapter pistikupesast välja.
Seadme vooluvõrgust lahutamisel ärge tõmmake kunagi toitejuhtmest, vaid ala-
ti adapterist.
Ärge kandke, tõmmake ega keerake seadet kunagi, hoides juhtmest või adap-
terist.
Kui juhe või adapter on kahjustatud, ei tohi seadet edasi kasutada. Ohutuse
tagamiseks tohib need osad välja vahetada ainult volitatud hooldustöökojas.
Ohtude vältimiseks saatke seade remonti hooldustöökotta.
Jälgige, et juhtmete otsa ei komistataks. Neid ei tohi murda, muljuda ega vää-
nata.
Erivajadustega isikud
Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, samuti vähenenud füüsi-
liste, aistinguliste või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega
isikud, kui neil on järelevaataja või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasuta-
mist ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Ärge kasutage seadet meditsiiniliste protseduuride toetamiseks ega asendami-
seks. Kroonilised sümptomid võivad veelgi süveneda.
Peaksite hoiduma seadme kasutamisest või konsulteerima enne oma arstiga,
kui
- olete rase;
- teil on südamestimulaator, kunstliigesed või
elektroonilised implantaadid;
- teil on üks või mitu järgmistest haigustest või
vaevustest: vereringehäired, veenilaiendid,
lahtised haavad, verevalumid, kriimustused, veenipõletikud.
Ärge kasutage seadet silmade ega muude tundlike kehaosade lähedal.
Kui tunnete valu või kui massaaž tundub ebameeldiv, katkestage kasutamine ja
konsulteerige oma arstiga.
Ettevaatust soojendusfunktsiooni kasutamisel. Seadmel on kuumad pinnad.
Ärge kasutage seadet väikelaste, puudega isikute ega isikute puhul, kellel puu-
dub kuumatundlikkus.
Seletamatute valude korral, kui viibite arstiravil ja/või kui kasutate meditsiini-
seadmeid, pidage enne massaažiseadme kasutamist nõu oma arstiga.
Enne seadme kasutamist
Kontrollige adapterit, juhet ja massaažiseadet enne iga kasutuskorda hoolikalt
kahjustuste suhtes. Defektset seadet ei tohi kasutada.
• Ärge kasutage seadet, kui märkate kahjustusi seadmel või juhtmel, kui seade ei
tööta laitmatult, kui see on maha kukkunud või märjaks saanud. Ohtude vältimi-
seks saatke seade remonti hooldustöökotta.
Ärge hoiustage elektrilisi seadmeid kohtades, kust need võivad kukkuda vanni
või kraanikaussi.
Kasutage seadet ainult õiges asendis, s.t nii, nagu käesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatud.
Ärge kasutage seadet magades või voodis lamades.
Ärge kasutage seadet enne uinumist. Massaažil on ergutav toime.
Ärge kasutage seadet kunagi sõidukit juhtides ega mõnda masinat kasutades.
Seadet tohib järjest kasutada maksimaalselt 15 minutit. Pikemaaegne kasu-
tamine lühendab seadme tööiga ja võib lihaste lõdvestamise asemel tekitada
lihaspingeid.
Liiga pikaajaline kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist. Enne uuesti ka-
sutamist laske seadmel alati jahtuda.
Ärge asetage ega kasutage seadet kunagi otse elektrilise ahju või muude soo-
jusallikate läheduses.
Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
Vältige seadme kokkupuutumist terava otsaga või teravate esemetega.
Ärge katke seadet kinni, kui see on sisse lülitatud. Ärge kasutage seadet mingil
juhul tekkide või patjade all. Esineb tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste oht.
Kindlustage, et sõrmed ega muud kehaosad ei jääks pöörlevate massaažipea-
de vahele. Vigastuse oht!
Ärge kasutage seadme sisselülitamiseks taimereid ega väliseid juhtseadmeid.
Ärge kasutage seadet kohas, kus pihustatakse aerosoolipudelist või samaaeg-
selt hapniku kasutamisega.
Hooldus ja puhastamine
Seade on hooldusvaba. Kui sellegipoolest peaks tekkima tõrge, kontrollige, kas
võrguadapter on kindlalt ühendatud. Ärge tõmblukku avage. Selle taga pole
ühtki osa, mida kasutaja peaks puhastama või hooldama.
Ise võite seadmel teha üksnes puhastustöid. Rikete või kahjustuste korral ärge
remontige seadet ise, kuna see tühistab garantii kehtivuse. Pöörduge oma eda-
simüüja poole ja laske remonditöid teostada ainult volitatud hooldustöökoda-
des, et vältida ohtusid.
Ärge mitte kunagi asetage seadet vette ega muudesse vedelikesse. Kui sellegi-
poolest peaks seadmele sattuma vedelikku, tõmmake kohe pistik välja.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
Otstarbekohane kasutamine
Seade on mõeldud teatud kehaosade ise masseerimiseks, et
lõõgastumise ja hea enesetunde eesmärgil. See pole mõeldud meditsiinilisel ra-
viotstarbel kasutamiseks. See ei sobi kasutamiseks haiglates, massaažisalongi-
des, tervisekeskustes jne. Massaažiseade ei ole meditsiiniline seade ega pole
mõeldud valu vaigistamiseks. Kahtluste või küsimuste korral pöörduge enne ka-
sutamist oma arsti poole.
Seade ja juhtelemendid
1
massaažipadi
2
massaažipead
3 juhtimisseade
4 LED-tulega toitenupp seadme sisse- ja väljalülitamiseks
5
LED-tulega Reverse-nupp sissepoole suunatud massaažiks
6
LED-tulega Forward-nupp väljapoole suunatud massaažiks
7
LED-tulega soojendusnupp
8
toiteadapter
Tarnekomplekt
Kõigepealt kontrollige, et seade oleks terve ega poleks kahjustatud. Kui kahtlete
selles, ärge võtke seadet kasutusele ja pöörduge edasimüüja või teeninduspunk-
ti poole.
Tarnekomplekti kuuluvad:
1 medisana massaažipadi MC 840
1 adapter
1 kasutusjuhend
Kui märkate seadme pakendist väljavõtmisel transpordikahjustusi, võtke viivita-
matult ühendust oma edasimüüjaga.
Seadme kasutamine
Asetage massaažipadi kõrge tooti seljatoele
ja kinnitage see kinnitusrihmaga selle tagaküljel.
• Istuge toolile ja veenduge, et padi oleks
soovitud asendis.
• Ühendage toiteadapter
8
ja massaažipadi adapteri ühenduspessa ja seejärel
ühendage adapter pistikupessa. Jälgige, et need oleks hõlpsalt ligipääsetavad.
• Lülitage seade toitenupule
4
(Power) vajutades sisse. Toiteindikaator
(LED-tuli) lülitub sisse.
• Vajutage Forward-nuppu
6
, et lülitada sisse
väljapoole pöörlev massaažifunktsioon. Forward-LED süttib. Kui soovite pöörlemis-
suunda muuta, vajutage Reverse-nuppu
5
. Forward-LED
kustub ja Reverse-LED süttib. Massaažifunktsiooni väljalülitamiseks vajutage viimati
vajutatud nuppu (
5
või
6
)
veelkord. Massaaži saab alustada ka teistpidise
pöörlemissuunaga.
• Shiatsu-massaažile saab alati lisada soojendusfunktsiooni.
Selle funktsiooni saab sisse lülitada vajutades soojenduse nupule
7
. Süttib
LED-tuli. Soojust kiirgavad massaažipead
2
. Vajutades
uuesti soojenduse nupule
7
lülitub soojendusfunktsioon välja.
LED-tuli kustub.
• Lülitage seade pärast iga kasutuskorda toitenupust
4
(Power) välja ja eemaldage
toiteadapter pistikupesast.
Puhastus ja hooldus
• Enne seadme puhastamist veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja võrgupistik
pistikupesast välja tõmmatud. Puhastage
jahtunud seadet ainult niiske ja pehme lapiga.
• Ärge mingil juhul kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, tugevaid harju,
lahusteid ega alkoholi. See võib pealispinda kahjustada.
• Ärge kunagi kastke seadet puhastamiseks vette ja jälgige,
et vesi ei tungiks seadmesse.
• Kasutage seadet taas alles siis, kui see on täielikult kuivanud.
• Keerake juhe lahti, kui see on keerdus.
• Pange seade hoiule soovitavalt originaalpakendis ning hoidke seda
kindlas, puhtas, jahedas ja kuivas kohas.
Jäätmekäitlus
Seda seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete
pöörlemissuunaga. Iga kasutaja on kohustatud viima kõik elektrilised või
elektroonilised seadmed (olenemata sellest, kas need sisaldavad
kahjulikke aineid või mitte)
oma linna kogumispunkti või tagastama need poodi, et need saaks kesk-
konnasõbralikult utiliseerida. Pöörduge utiliseerimise küsimustes oma kohaliku
omavalitsuse poole või seadme müüja poole.
Tehnilised andmed
Nimi ja mudel:
Toiteallikas:
12 V 1,5 A
Mõõtmed P x L x K:
Kaal:
Hoiustamistingimused:
Tootenumber:
EAN-number:
HOIATUS
Jälgige, et pakkekile ei satuks laste kätte! Lämbumisoht!
medisana massaažipadi MC 840
100–240 V~ 50/60 Hz 0,7 A
u 31 x 23 x 11 cm
u 1,2 kg
puhas ja kuiv
88949
40 15588 88949 3
Selle kasutusjuhendi olemasoleva ajakohase versiooni leiate veebiaadressilt: www.medisana.com
Toote pidevaks edasiarendamiseks jätame endale õiguse teha tehnilisi ja
disainialaseid muudatusi.
Garantii- ja remonditingimused
Pöörduge garantiinõude korral oma edasimüüja poole või otse teeninduspunkti. Kui peaksite seadme
posti teel saatma, kirjeldage defekti ja lisage koopia ostudokumendist.
Seejuures kehtivad alljärgnevad garantiitingimused:
1. medisana toodetele kehtib 3-aastane garantii alates
ostukuupäevast. Ostukuupäeva tuleb garantiinõude korral tõendada ostukviitungi või arvega.
2. Materjali- või tootmisvigadest tulenevad puudused kõrvaldatakse
garantiiperioodil tasuta.
3. Garantiiremondi korral ei pikene seadme ega väljavahetatud
detailide garantiiperiood.
4. Garantii alla ei kuulu:
a. kõik väärast kasutamisest, nt kasutusjuhendi eiramisest
tingitud kahjud;
b. kahjud, mis on tekkinud ostja või volitamata kolmandate isikute
sekkumiste või remondi tagajärjel;
c. transpordikahjustused, mis on tekkinud teel tootja juurest tarbija juurde
või teeninduspunkti;
d. varuosad, mis kuluvad tavapäraselt.
5. Välistatud on vastutus ka otseselt või kaudselt
seadme kasutamisest tulenevate kahjude eest –
seda isegi siis, kui seadme kahjustused kuuluvad garantii alla.
medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, SAKSAMAA
/