ELEKTRO HELIOS SN6130 Kasutusjuhend

Bränd
ELEKTRO HELIOS
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
SN6130
Tüüp
Kasutusjuhend
Spis
Liesi
B R U K S A N V I S N I N G
K Ä Y T T Ö O H J E
SN 6130
SN 7130
821 03 99-00/1
Innehåll
2
Innehåll
Säkerhet ...................................................... 3
Spisen ........................................................... 4
Uppackning ....................................... 4
Tillbehören ......................................... 4
Säkerhetsutrustningen .............................. 5
Tippskyddet ....................................... 5
Kastrullskyddet (extra tillbehör) ...... 5
Luckspärren ....................................... 6
Före första användning ............................ 6
Rengöring av spisen .......................... 6
Rengör tillbehören ............................. 6
Upphetta plattorna ........................... 6
Bränn av ugnen ................................. 7
Manöverpanelen ........................................ 7
Kontrollamporna ............................... 7
Platthällen .................................................... 8
Användning av hällen ........................ 8
Rengöring av plattorna ...................10
Säkerhetsfunktioner ........................11
Ugnen .........................................................12
Ugnens funktioner ..........................12
Praktisk användning ........................13
Rengöring och skötsel .....................14
Installation .................................................16
Ändring av sockelhöjd och -djup ....16
Nivåjustering ....................................17
Elektrisk anslutning .........................17
Service .......................................................18
Tekniska uppgifter ...................................19
Tabeller .....................................................20
Bakning ............................................20
Placering i ugn .................................20
Grill & Matlagning ..........................21
Praktiska råd och tips .............................22
Problem och åtgärder ............................23
Skrotning ...................................................23
Sisällys
Turvallisuus ...............................................24
Liesi .............................................................25
Pakkauksen purkaminen ................25
Varusteet ..........................................25
Turvavarusteet .........................................26
Kaatumiseste ...................................26
Keittotason suoja (lisävaruste) .......26
Luukun salpa ...................................27
Ennen lieden käyttöönottoa .................27
Yleistä ...............................................27
Puhdista varusteet ...........................27
Kuumenna keittolevyt .....................28
Polta uunin suojarasva ....................28
Toimintopaneeli .......................................29
Merkkivalolamput ...........................29
Keittolevyt ................................................30
Keraaminen keittotaso ...................30
Keittolevyjen puhdistaminen ..........32
Turvatoiminnot ...............................33
Uuni ............................................................34
Uunin toiminnot ...............................34
Hyödyllisiä ohjeita ...........................35
Puhdistus ja hoito ............................37
Asennus .....................................................39
Jalustan korkeuden ja
syvyyden muutos .............................39
Asennus vaakasuoraan ...................40
Sähköliitäntä ....................................40
Huolto ........................................................41
Tekniset tiedot .........................................43
Taulukot ....................................................44
Pellin korkeuden valinta ..................44
Ruoanvalmistustaulukko & grillaus 45
Neuvoja ja vinkkejä
käytännön ongelmin ................................46
Neuvoja ja vinkkejä .................................47
Romutus ....................................................47
Säkerhet
3
Säkerhet
Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga
igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hus-
hållsanvändning. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om spisen säljs eller överlåts på annan
person. Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning.
Adress och telefonnummer finns under kapitlet ”Service”.
Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar
dig själv, andra eller spisen.
Barn och spisen
Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det
mesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona
några saker som du bör tänka på om du har barn eller
besök av barn:
Det måste finnas minst 40 cm avställningsyta, alter-
nativt en vägg eller ett högskåp, på båda sidor om
spisen. Se till att
TIPPSKYDDET är monterat, så att spisen
inte tippar framåt vid onormal belastning.
Om du har
KASTRULLSKYDD till din spis, skall det vara
monterat.
LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA skall också vara
i funktion.
Använd
SPISLÅSET. Aktivera låsknappen och lås
spisen när den inte används.
Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem
att kärl, häll och ugnar blir mycket varma och behåller
värmen en tid efter användning. Beröring kan ge
brännskador!
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN.
Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda
till skada på person och/eller egendom.
Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid förflyttning av spisen.
TIPPSKYDDET ska vara monterat, då undviker du att
spisen tippar vid onormal belastning.
Användning
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin
eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid brand, noll-
ställ spisens vred och stäng av köksfläkten.
KVÄV ELDEN
MED LOCK, använd aldrig vatten.
Använd endast kärl som är avsedda för platta respek-
tive ugn.
Kontrollera att spisen är avstängd när den inte
används, samtliga vred ska vara nollställda.
Rengöring
Håll plattor och ugn rena. Fett och spill osar rejält vid
uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand.
Underhåll & service
Nollställ samtliga vred före byte av trasig lampa.
Service och reparationer bör utföras av ett av leve-
rantören godkänt företag. Använd endast original
reservdelar.
Skrotning
Förhindra olyckor med den skrotade spisen; Lossa
sladden från vägguttaget och kapa den så nära spisens
bakstycke som möjligt. Sätt luckspärren/luckspärrarna
ur funktion.
Spisen
4
Spisen
1 Löstagbar imkåpa
2 Häll med PLATTOR
3 Manöverpanel med VRED
4 Ugn
5 Förvaringslåda
6 Sockel
Spisen har hjul baktill för att
underlätta förflyttning vid
städning. Öppna luckan, lyft
försiktigt i ugnens överkant
och dra sedan ut spisen.
2
4
5
6
1
3
Uppackning
Kontrollera att spisen är felfri och utan skador. Trans-
portskador anmäler du omedelbart till återförsäljaren
kontakta dem.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt kommun-
kontor om du inte vet var du ska lämna det.
Tillbehören
DESSA LEVERERAS MED SPISEN:
Emaljerade plåtar och långpanna
Ugnsgaller
Tippskydd inkl. monteringsdetaljer
•Bruksanvisning
FÖLJANDE FINNS ATT KÖPA SOM EXTRA TILLBEHÖR:
Kastrullskydd inkl. monteringsdetaljer
kerhetsutrustningen
5
kerhetsutrustningen
Se till att det finns avställningsytor, minst 40 cm breda, på
båda sidor om spisen
(SE BILD). En av bänkarna kan ersättas
av en vägg eller ett högskåp.
Barnsäkerheten ökar om du dessutom ser till att
följande är monterat/i funktion:
Tippskyddet
Tippskyddet måste vara monterat, för att hindra
spisen från att tippa vid onormal belastning.
Tippskyddet fungerar endast när spisen är in-
skjuten på plats.
Innan du monterar tippskyddet, skall du se till att spisen
har blivit justerad till den rätta nivån, se kapitel Installation,
s. 16.
HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET PÅ SPISEN:
1 Rita en linje på väggen längs hällens bakre kant
(SE BILD).
2 Måttuppgifter gäller för montering på vänster eller
höger sida
(SE BILD). Mät ut var tippskyddet ska
placeras och skruva fast det i massivt material eller
lämplig förstärkning.
OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än
spisens bredd, måste du justera sidmåttet om du önskar
centrera spisen.
3 Tänk på, om du justerat måttet, att passa in tipp-
skyddet i hålet på spisens bakstycke när du skjuter
in spisen.
Kastrullskyddet (extra tillbehör)
Kastrullskyddet ska vara monterat. Det gör det
svårare för barn att komma åt kärl på hällen
1 Tryck in propparna i de främre hålen.
2 Placera skyddet på spisen med propparna över
hällkanten.
3 Vrid skyddet snett nedåt och
4 sedan uppåt så att kortsidans kanter griper tag under
hällkanten.
5 Lås med de bakre propparna.
min. 40 cm
min. 40 cm
55-60 mm
35-65 mm
2
3
1
4
5
kerhetsutrustningen
6
Luckspärren
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan/
lådan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid
behov kopplas ur.
A Tryck ner spärren när du ska ÖPPNA luckan.
B När du vill TTA SPÄRREN UR FUNKTION, kontrol-
lera att ugnen inte är varm, tryck ner och för
spärren på luckans överkant ett par mm åt höger.
C Om spärren inte är i funktion, för spärren på
luckans överkant ett par mm åt vänster.
re första användning
Rengöring av spisen
Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren trasa,
varmt vatten och lite handdiskmedel direkt efter
användning.
ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER ANDRA
REPANDE MEDEL, utom till vissa delar av spisen som
ibland kan behöva en grovrengöring. Glöm inte att
göra rent under imkåpan. Den kan du diska i maskin.
Tänk på att tippskyddet inte fungerar när du dragit
ut spisen för att göra rent bakom den.
Rengör tillbehören
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och hand-
diskmedel. Skölj och torka torrt.
Upphetta plattorna
Plattorna är förbehandlande med ett rostskyddsmedel,
som fäster bättre om du upphettar plattorna före använd-
ning.
Värm upp två plattor i taget, diagonalt placerade, på
högsta effekt i max. fem minuter. Plattorna blir mycket
heta. Håll därför spisen under uppsikt så att ingen
kommer till skada. Lätt rök och os utvecklas när rester
av lösningsmedlet förångas. Bränn inte av ugnen för-
rän du är klar med plattorna.
A
C
B
max. 5 min.
Säkerhetsutrustningen
7
Bränn av ugnen
Håll barn under uppsikt!
Spisen blir mycket varm.
Innan du använder ugnen för första gången, måste du
bränna av den. Gör så här:
1 Sätt på över/undervärme samt maximal
temperatur. Ugnsluckan ska vara stängd.
2 Vädra i köket. Stäng av ugnen när lukt och
rökutveckling upphört.
3 Torka av ugn, lucka och stegar med varmt vat-
ten och handdiskmedel. Torka torrt.
Manöverpanelen
1a Kontrollampa SPISEN
1b Kontrollampa UGNEN
2 Funktionsvred UGNEN
3 Termostatvred UGNEN
4 Vred till PLATTORNA
5 Spislås
Kontrollamporna
Kontrollamporna är av glimlampetyp och har normalt
lång livslängd. Om de slutar fungera, kontakta service.
max.°C
1
a
1b
4
32
5
Platthällen
8
Platthällen
Spisen har fyra plattor. Snabbplattan, den främre högra
har överhettningsskydd och är märkt med en röd prick.
Den främre vänstra plattan är temperaturstyrd och
märkt med tre T. Den inbyggda termostaten ser till att
plattan håller en jämn värme när den kommit upp i
önskad temperatur. Det innebär
att stekpannan/kastrullen håller en stabil
temperatur, vilket är viktigt för att resultatet
ska bli bra
att du sällan behöver ändra vredinställning
under tillagningen
en minimal risk för överkok
en minimal risk för vidbränning av t.ex. mjölk-
mat.
Användning av hällen
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid
eventuell brand, nollställ spisens vred och stäng
av köksfläkten.
KVÄV ELDEN MED LOCK, använd
aldrig vatten.
Val av vredläge beror på dina kärl samt vad och hur
mycket du ska tillaga. Använd rekommendationerna
här nedan som riktvärden, så lär du dig snart vad som
gäller.
Den temperaturstyrda plattan
Vredet till plattan har lägen för min resp. max tempera-
tur. I övrigt är det steglöst så att du kan finjustera för
bästa möjliga resultat. Uppvärmningstiden varierar
med valt läge. För stekning av pannkakor på läge 9 tar
uppvärmningen ca 7 minuter.
Temperaturstyrningen fungerar som bäst om du
använder en bra stekpanna/kastrull. Ställ in vredet
direkt på önskat värmeläge;
Läge 1
Mycket svag
värme.
Lämpligt för varmhåll-
ning, smältning av smör
och choklad.
ø 180 mm
ø 220 mm
ø 145 mm
ø 145 mm
Platthällen
9
Kokning
Ljudet eller storleken på ”vattenbubblorna” kan hjälpa
dig att välja rätt läge:
Stekning
Vid stekning blir resultatet bäst, om maten inte är kylskåps-
kall och täcker högst 2/3 av stekpannans botten.
Lägg margarinet/smöret i stekpannan och ställ in ett läge på
vredet. Det är viktigt att fettet har rätt färg (temperatur) när du
börjar steka för att du ska få ett bra resultat. Tryck en ljus steks-
pade mot botten så ser du lätt fettets färg.
Övriga plattor
Vreden till plattorna har fasta lägen 1–6, där 6 ger den
högsta värmen. Ställ in vredet på önskat värmeläge:
0 Ingen värme
1 Kokning, svag – medelvärme
2 Kokning, medelvärme – stark värme.
Stekning, svag värme
3 Stekning, svag – medelvärme
Läge1– 3
Svag värme.
Sjudande vatten
med bubblor
à la kolsyrat.
Lämpligt för vidare-
kokning av ris, fisk, samt
grönsaker som t.ex
sockerärter och
broccoli.
Läge 2– 5
Medelvärme.
Småkokande
vatten med
bubblor à la
fiskögon.
Lämpligt för det mesta
som ska kokas t.ex. kött,
rotfrukter och
vidarekokning av
potatis.
Läge 12
Stark värme. Lju-
det tystnar innan
vattnet börjar
bubbla kraftigt.
Lämpligt för uppkokning
av vatten till pasta och
ris. Ställ sedan in önskat
läge för vidarekokning.
Läge 5– 6
Svagt brynt fett.
Svag värme.
Lämpligt för t.ex. ägg, lök,
rå potatis, kotletter och
biffar samt hel fisk.
Läge 6– 7
Brynt fett.
Medelvärme.
Lämpligt för det mesta
som ska stekas, t.ex
färsrätter.
Läge 6– 9
Grytbitar, korv och tunna
fiskfiléer.
Läge 8–10
Pannkakor.
Läge 10–11
Kraftigt brynt
fett. Stark
värme.
Lämpligt för tunna
köttskivor. Var försiktig,
fettet blir lätt bränt.
Platthällen
10
4 Stekning, medel - stark värme
5 Stekning, stark värme
6 Uppkokning, mycket stark värme
0 Eftervärme
Vanligtvis kan du koka upp på högsta läget för att
sedan vidarekoka på en lägre inställning.
Val av kastrull/stekpanna
För att spara tid och därmed energi ska kastrullens/
stekpannans botten
täcka plattan helt. Med en för liten botten
bränner dessutom överkok lätt fast på plattan.
vara plan. En botten som buktar för mycket utåt
eller inåt ger förlängda uppvärmningstider.
När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja en
rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en stabil
botten med lager av olika metaller.
Spara energi!
Använd lock och du halverar energiåtgången
(jfr med utan lock).
Använd kärl med plan botten och spar 25%
energi (jfr med oplan botten).
Se till att plattan är ren och torr. Smuts och
vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl
och platta.
Stäng av plattan och låt maten bli färdig på
eftervärmen.
Ång– och tryckkokning spar också energi.
Rengöring av plattorna
Låt inte överkok bränna fast utan ta bort det med en
gång. Smuts försämrar värmeöverföringen mellan
platta och kärl.
Rengöring och rostskyddsbehandling
1 Rengör plattorna grundligt med stålull, typ
Svinto. Skölj bort allt lödder och torka torrt med
hushållspapper.
2 Stryk ut ett jämnt lager rostskyddsmedel på den
torra och kalla plattan. Medlet finns att köpa hos
återförsäljarna och AB Elektroservice.
3 Bränn därefter in rostskyddet genom att värma
upp plattan på högsta temperatur i max. fem
minuter. Lätt rök och os utvecklas då rester av
lösningsmedel förångas.
4 Ev. färg på händerna och emaljen, när den
kallnat, tar du lätt bort med lacknafta.
max. 5 min.
Platthällen
11
Säkerhetsfunktioner
Spislåset
Spislåset är inbyggt i ugnens termostatvred och har två
säkerhetslägen.
OBS! Huvudströmmen till spisen är inte
bruten. Välj om du vill använda låset med enkel– eller
dubbelsäkerhet eller ingen alls.
ENKEL: Strömmen till häll och ugn är bruten när ter-
mostatvredet är inställt på
OFF.
DUBBEL: Om du dessutom aktiverar låsknappen krävs
det tvåhandsgrepp för att sätta på spisen. Då blir det
ännu svårare för barn att ”använda” spisen.
ENKELKERHET
LÅS
SPISEN HÄR (SE BILD A):
Vrid termostatvredet moturs till OFF.
GÖR HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN:
1 Vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
åter står i läge klockan 12).
2 Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är på-
slagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
DUBBELKERHET
Innan du använder låset med dubbel–säkerhet
första gången måste du aktivera låsknappen
(SE BILD B):
1 Nollställ termostatvredet m.a.o. se till att vredet
står i läge klockan 12.
2 Sätt en bordskniv bakom vredet och bryt lätt för
att avlägsna det.
3 Ta bort den röda hylsan.
4 Sätt tillbaka vredet ”nollställt”.
I fortsättningen behöver du bara vrida termostatvredet
moturs till ”
OFF” för att låsa spisen (SE BILD A).
GÖR HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN
(SE BILD C):
1 Skjut låsknappen till vänster och
2 vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
åter står i läge klockan 12).
3 Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är på-
slagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
Ugnen
12
Ugnen
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med sju falser på var
sida. Vilken falsnivå som är lämplig att använda för olika
funktioner och temperaturer, kan du se i tabellerna för
bakning och matlagning i slutet av bruksanvisningen.
Ugnens funktioner
För samtliga funktioner gäller att den gula kontroll-
lampan på manöverpanelen lyser under uppvärmning
och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks
när termostaten slår till och från). För att välja ugns-
funktion vrider du funktionsvredet medurs till sym-
bolen för önskad funktion (se nedan).
UGNEN HAR LJANDE FUNKTIONER:
Belysning
Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga
inställningar. Du kan även ha enbart belysningen på,
utan att någon av de andra funktionerna är igång.
Över/undervärme
Tak- och bottenelement är inkopplade.
Övervärme
Takelement inkopplat.
Undervärme
Bottenelement inkopplat.
Grill
Grillelement inkopplat.
Snabbstart
Grill- och bottenelement inkopplade. Det tar ca sju
minuter att värma upp ugnen till 200ºC. Kan även
användas vid gratinering.
S
Ugnen
13
Praktisk användning
Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt
direkt på ugnsbotten. Hindras undervärmen kan
emaljen skadas på grund av överhettning.
Ugnen blir varm under användning,
HÅLL BARN
UNDER UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av
t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår sig (blir
skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den
kallnar.
Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du
använder ugnen? Här nedan får du praktiska råd och
tips på hur du bäst utnyttjar ugnens olika funktioner för
olika typer av matlagning:
Bakning
Prova mjuka kakor med en provsticka ca fem minuter
före full tid. Du har då möjlighet att förkorta/förlänga
gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept,
formars material, färg, form och storlek.
ÖVER/UNDER-
VÄRME ger jämn färgsättning.
Matlagning
ÖVER/UNDERVÄRME är i regel bäst vid matlagning på en
fals. Följ tabellrekommendationerna.
Stekning
Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt. Stekar av nöt-
kött, som rostbiff och innanlår, blir saftigast om de
tillagas i 125°C ugnsvärme, men tar lite längre tid än
vid högre ugnstemperatur. Välj en ugnssäker form med
låg kant där steken precis får plats, så undviker du att
skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det
ofta mycket spad. Använd därför ett stort stekfat eller
en långpanna och var försiktig när du tar ut den.
Användning av stektermometer
För bästa resultat måste spetsen på stektermometern
hamna mitt i den tjockaste delen av steken dit värmen
når sist. Ugnsvärmen påverkar termometern, därför
bör helst hela röret vara inne i köttet. Tänk på att en
termometer kan visa fel temperatur om den stöter mot
fett eller ben.
Sätt in steken i nedre delen av den förvärmda
ugnen. När önskad köttemperatur är uppnådd tar du ut
steken, täcker den med aluminiumfolie och låter den
vila ca 15 minuter. Köttet går sedan lättare att
tranchera (skära upp) och mindre köttsaft sipprar ut.
Ugnen
14
Grillning
Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen,
mängden och temperaturen på det som du ska grilla
inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött
(fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som
mörkt kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grill-
kryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta.
Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas inte
tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på
ugnsgallret och krydda efter önskemål. Placera en
långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att samla
upp fettstänk m.m. Fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o.d.
placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbens-
spjäll placeras i nedre delen av ugnen.
Ställ funktionsvredet på och termostatvredet på
önskad temperatur. Börja grilla efter 3–5 minuters
uppvärmning. Passa noga och vänd minst en gång
under tiden. En för lång grilltid ger torr, tråkig och i
värsta fall bränd mat. Ugnsluckan ska vara stängd vid
grillning.
Gratinering (snabbstart)
Utmärkt vid färgsättning av gratänger och varma
smörgåsar. Den här funktionen kan du även använda
för snabbuppvärmning av ugnen till inställd tempera-
tur. När ugnen kommit upp i den valda temperaturen
väljer du önskad funktion. Det tar ca åtta minuter att
värma upp ugnen till 200ºC. Men, ingen regel utan
undantag, undvik snabbuppvärmning om du ska
grädda småkakor eller maränger.
Rengöring och skötsel
Ugnen
Ugnen har slät emalj.
GÖR HÄR OM UGNEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1 Spill eller överkok som sitter fast, lossar du med
t.ex. en stekspade.
2 Stryk med en svamp ut såpa i ugnen.
3 Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och över/
undervärme i ca 10 minuter.
4 När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten,
ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull.
Torka torrt.
S
Ugnen
15
Ugnsluckan
RENGÖRING MELLAN GLASEN
Var försiktig så att du inte skadar luckglaset.
Sprickbildningar i kanterna kan leda till att det
spricker efter några uppvärmningar.
1 Kontrollera att ugnen inte är varm och att luck-
spärren är i funktion innan du tar bort den yttre
delen, luckfronten.
2 Öppna luckan och placera, för att hindra luckan
från att slå igen, t.ex. hoprullade grytlappar mel-
lan bågarna i gångjärnen (
SE BILD). Fäll sedan upp
luckan.
3 Håll i luckhandtaget, tryck ner de två fjädrarna på
luckans övre kant och ta bort luckfronten.
4 Efter rengöring med ett fönsterputsmedel hakar
du åter fast fronten i konsolen (
SE BILD). Se till att
luckan sitter säkert fasthakad på båda sidor.
5 Tryck sedan ner de två fjädrarna på luckans övre
kant och tryck fronten på plats.
6 Ta bort grytlapparna.
Byte av ugnslampa
1 Nollställ alla vred och kontrollera att ugnen inte
är varm.
2 Skruva av skyddsglaset (SE BILD).
3 Skruva ur den trasiga lampan.
4 Sätt i en ny ugnslampa märkt 230–240V, 15W,
300°C, med E14–sockel.
5 Återmontera skyddsglaset.
Ugnstillbehören
Lossa stegen i de nedre hörnen (1), lyft snett uppåt och
ta ut den (2). Diska stege och galler (samt andra even-
tuella tillbehör som grillställning och grillspett) för
hand eller i diskmaskin. Om de är rejält smutsiga, lägg
dem i blöt innan du rengör med t.ex. tvålull.
Plåtar, även eventuella proffsplåtar, och långpanna
torkas av med hushållspapper och kan vid behov dis-
kas för hand. Fastbrända fläckar tar du bort med en
bakplåtsskrapa (gäller inte proffsplåten).
Förvaringslådan
1 Töm lådan och dra ut den till ”stopp”.
2 Ta tag i handtaget, lyft lätt uppåt och lådan går
fri från spärren i bakkanten.
3 Dra ut lådan helt.
Efter rengöring sätter du lådans hjul på konsolerna
(
SE BILD). Skjut in lådan. Lyft upp den något den första
biten så hakar hjulen inte fast i främre spärren.
2
4
3
2
1
Installation
16
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACK-
MAN. Spisen är tung. Kanter och hörn, som du
vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara
vassa.
ANVÄND HANDSKAR vid förflyttning av
spisen.
Stämmer spisens mått överens med övrig köksinred-
ning? Mät arbetsbänkens höjd från golvet till bänkens
ovansida och sockeldjupet från väggen till sockelns
framkant
(SE BILD). Spisen kan även installeras med en
vägg eller ett högskåp på den ena sidan och en
avställningsyta på den andra.
60 cm bred spis har fast sockel anpassad till en
bänkhöjd på 90 cm och ett sockeldjup på 53 cm. Du kan
endast ändra sockelns placering i djupled (se nedan). 70
cm bred spis har teleskopsockel och levereras för att
passa till en bänkhöjd på 85 cm och ett sockeldjup på 53
cm. Du kan ändra höjd och djup på sockeln, så att spisen
passar till en bänkhöjd på 88 eller 90 cm och ett sockel-
djup på 55 cm (se nedan).
Se till att spisens kabel inte kommer i kläm vid för-
flyttning av spisen.
Ändring av sockelhöjd och -djup
Fast sockel
53 cm är minsta sockeldjup för spisen. Ett min-
dre sockeldjup kan medföra att spisen tippar vid
tung belastning på luckan.
1 Lägg ned spisen försiktigt (SE BILD). Använd t.ex.
frigolit från emballaget som skydd mellan golv
och spis.
2 Skruva ur skruvarna B (4 ST, SE BILD) och ta bort
sockeln.
3 Välj läge 55 cm (SE BILD B) och sätt tillbaka sock-
eln. Skruva i skruvarna
B (glöm inte brickorna).
4 Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut
in spisen på plats och nivåjustera (se nedan)
innan du monterar säkerhetsutrustningen.
90
88
85
55
53
B
53
55
B
B
B
B
Installation
17
Teleskopsockel
53 cm är minsta sockeldjup för spisen. Ett min-
dre sockeldjup kan medföra att spisen tippar vid
tung belastning på luckan.
Om du vill ändra båda måtten så bör du göra det samti-
digt. Men läs först igenom samtliga punkter här nedan
innan du börjar.
1 Lägg ned spisen försiktigt (SE BILD). Använd t.ex. frigolit
från emballaget som skydd mellan golv och spis.
2 Skruva ur skruvarna A (4 ST, SE BILD). Dra ut den inre
sockeln en bit om du endast vill ändra höjden. Dra i de
konsoler på vilka hjul och fötter är monterade.
OBS! Var
försiktig, det finns vassa kanter under spisen. Läs
vidare fr. o.m. punkt 5. För ändring av djupet drar du
ut sockeln helt.
3 Skruva ur skruvarna B (4 ST, SE BILD) och ta bort den
yttre sockeln.
4 Haka fast den yttre sockeln i läge 55 cm (SE BILD B).
Skruva i skruvarna
B (glöm inte brickorna) och skjut in
den inre sockeln en bit.
5 Skruva åter i A i något av hålen för 85, 88 eller 90 cm
bänkhöjd
(SE BILD A).
6 Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut in
spisen på plats och nivåjustera (se nedan) innan du
monterar säkerhetsutrustningen.
Nivåjustering
Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska fördela sig jämnt
i stekpannan. Om du vill kontrollera att spisen står plant plac-
erar du ett vattenpass på hällramen, först på ramens vänstra
eller högra sida, därefter på dess framsida. Vid behov kan du
från sockelns framsida sänka resp. höja (-6, +12mm) spisens
hjul och fötter. Använd en kryssmejsel för att justera de bakre
hjulen och en polygrip till de främre fötterna (1). När spisen
står plant ”låser” du fötterna med muttern, skruva moturs (2).
Använd den medföljande nyckeln.
Elektrisk anslutning
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACK-
MAN. Arbete utfört av lekman kan försämra
spisen samt leda till skada på person och/eller
egendom.
Spis som levereras med sladd och stickpropp ska anslutas
till jordat vägguttag. Inkopplingsalternativ för spisen framgår
av skylten på bakstycket. Anslutningseffekt och spänning
finns angivet på dataskylten (se spisens högra sida).
OBS! Vid fast installation där anslutningen till elnätet
ej sker med stickpropp i vägguttag, måste allpolig brytare
monteras för att du ska kunna koppla bort spisen från nätet.
90
88
85
53
55
B
A
B
B
B
B
A
A
A
A
1
2
Service
18
Service
Ingrepp i spisen ska utföras av behörig fackman.
Arbete utfört av lekman kan leda till skada på
person och/eller egendom samt försämra spisen.
Problem med spisen? Vi rekommenderar att du läser
bruksanvisningen, speciellt s. 22 och 23. Det kan löna
sig. Om du behöver hjälp, se här nedan vad som gäller
för respektive land.
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller konsu-
mentköp EHL-91, samt övriga EHL–bestämmelser
som du får av säljaren. Spara dessa samt kvittot för
spisen. Även om EHL gäller kan du själv få stå för
servicekostnaden om lösningen på ditt problem finns
beskrivet i ”Råd och tips”.
KONSUMENTKONTAKT
Ring 08-672 53 70 om du har frågor om spisen eller
dess användning, eller skicka ett e-mail på vår hemsida
www.elektro-helios.se.
SERVICE OCH RESERVDELAR
Om du behöver service eller reservdelar, kontakta åter-
försäljaren eller vår rikstäckande service på telefon-
nummer 020-76 76 76. Du kan också skicka ett e-mail
www.elektroservice.se.
Finland
Spisen har i Finland två års garanti och omfattar
material– och produktionsfel, som meddelats inom
garantitiden. Garantivillkoren uppfyller branschens
allmänna villkor och finns att få hos återförsäljaren
eller leverantören. Spar inköpskvittot.
Om du kontaktar service under garantitiden kan du
själv få stå för kostnaden om servicebesöket var
onödigt, eller du inte följt anvisningarna i bruks-
anvisningen.
KONSUMENTKONTAKT
Ring 0200-2662 (0.95 mk/min + Ina) om du har frågor
om spisen eller dess användning.
SERVICE OCH RESERVDELAR
Kontakta electrolux kotitalouskoneet ab huoltolux i
Björneborg, tel. (02) 622 33 00, eller en av lever-
antören godkänd servicefirma, se telefonkatalogens
gula sidor eller ring 0200-2662 (0.95 mk/min + Isa).
Tekniska uppgifter
19
Tekniska uppgifter
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven
i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG IEC klass Y.
KONTROLLAMPORNA är av glimlampetyp.
UGNSLAMPORNA har E-14 sockel, märkt 230-240V, 15W och 300ºC.
SN 6130 SN 7130
Bredd (mm): 600 700
Höjd vid leverans (mm): 900 850
Djup (mm): 600 600
Ugnsvolym (liter): 48 55
Total effekt (W)
230V-spis:
400V-spis:
9015
9032
9015
9032
PLATTORNA STORLEK(mm) EFFEKT (W)
Bakre vänstra: 145 1000
Bakre högra: 180 1500
Främre vänstra: 220 2000
Främre högra: 145 1500
Tabeller
20
Tabeller
Bakning
Placering i ugn
Ugnen har sju falser (se bild):
Ö = Övre delen av ugnen (fals 5–7).
M = Mitten av ugnen (fals 3–4).
N = Nedre delen av ugnen (fals 1–2).
°Cminuter
Bondbröd
225 N 3035
Bullar, mat & kaffebröd
225 M 812
lkakor
200225 M 1015
Kuvertbröd
225250 M 810
Limpor, lätta/formbröd
200225 N 3040
Limpor, tunga
175200 N 5060
ngder/kransar
200225 N 1520
Maränger
100125 M 4050
Muffins
225 M 1012
rdegskakor
175200 M 510
Pepparkakor
175 M 5 7
Rulltårta
225250 M 57
Scones
225250 M 810
Sockerkakor, lätta
175 N 3545
Sockerkakor, tunga/fina
150175 N 5060
rtbotten
175200 N 3040
7
3
1
/

See käsiraamat sobib ka