Electrolux EXH12HL1WE Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
EXH09HL1W
EXH12HL1W
INVERTTERI OHJEKIRJA
LÄMPÖPUMPPU
2 www.electrolux.com
SISÄLLYSLUETTELO
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite,
joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista
tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme, joka sisältää:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
Turvallisuusohjeet ...................................................................................................... 3
Kuvaus ...................................................................................................................... 4
Kaukosäädin ............................................................................................................. 4
Puhdistaminen ja kunnossapito ............................................................................... 10
Vianmääritys ........................................................................................................... 11
Käyttöä koskevia neuvoja ........................................................................................ 13
Asennus .................................................................................................................. 14
Terveyssuodatin ...................................................................................................... 23
SUOMI 3
TURVALLISUUSOHJEET
• Lueohjekirjahuolellisestiennen
käyttöä.
• Säilytäohjekirjatuleviakäyttökertoja
varten.
• Tämälaiteeioletarkoitettufyysisesti
tai sensorisesti rajoitteisten tai
muulla tavalla taitamattomien tai
kokemattomien henkilöiden (ei
myöskään lasten) käyttöön, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkilö valvo ja opasta heitä
laitteen käytössä.
• Pikkulapsiaonvalvottava,etteiväthe
pääsisi laitteen lähelle.
• Jospoikkeavuuksia(esim.
epämiellyttävää palaneen hajua)
esiintyy, irrota laite sähköverkosta
ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun. Jos poikkeavuudet
toistuvat, ilmastointilaite voi olla
vaurioitunut tai se voi aiheuttaa jopa
sähköisku- tai tulipalovaaran.
• Ennenpuhdistus-tai
huoltotoimenpiteitä katkaise virta
laitteesta ja irrota laite pistorasiasta.
Jos laite on liitetty sulakekoteloon,
poista sulake.
• Älävaurioitavirtajohtoataisignaalin
hallintajohtoa. Jos virtajohto tai
signaalinhallintajohtovaurioituu,anna
pätevän sähköasentajan vaihtaa se.
• Äläkäytämäärittämätöntävirtajohtoa
sähköisku- ja tulipalovaaran
välttämiseksi.
• Laitetuleeasentaapaikallisia
sähköturvallisuusmääräyksiä
noudattaen. Virheellinen johdotus
voi johtaa kaapelin, pistokkeen tai
pistorasian ylikuumenemiseen tai
syttymiseen.
Älä kytke laitetta usein päälle ja pois
päältä.
• Josjänniteonliiankorkea,vastukset
vaurioituvat helposti. Jos jännite on
liian matala, kompressori tärisee
voimakkaasti ja jäähdytysjärjestelmä
tai kompressori vaurioituvat.
Sähköosat eivät toimi.
• Varmista,ettälaiteonmaadoitettu
oikein sähköiskun välttämiseksi.
• Äläyritäkorjatalaitettaitsesähköisku-
ja tulipalovaaran välttämiseksi. Vie
laite valtuutetun huoltopalvelun
korjattavaksi.
• Pidäsyttyvätmateriaalitvähintään
1 m:n päässä laitteesta tulipalo- tai
räjähdysvaaran välttämiseksi.
• Asennaulkoyksikköhyvin
henkilövahinkojen välttämiseksi.
• Äläseisoulkoyksikönpäällä.Äläaseta
painavia esineitä ulkoyksikön päälle.
• Älätukiilmanotto-tai
ilmanpoistoaukkoja.
• Äläroiskutavettälaitteeseen
sähköiskun välttämiseksi.
• Äläkäytälaitettamärilläkäsillä
sähköiskuvaaran välttämiseksi.
• Äläasetakäsiätaiesineitäilmanotto-
tai ilmanpoistoaukosta sisään.
• Äläaltistaeläimiätaikasvejasuoraan
ilmavirtaukselle.
• Äläaltistaitseäsisuoraankylmälle
ilmalle pitkään.
• Äläkäytälaitettamihinkäänmuuhun
tarkoitukseen, kuten ruokien
säilyttämiseen tai vaatteiden
kuivaamiseen.
• Valitsesopivinlämpötilaenergian
säästämiseksi.
• Äläpidäikkunoitajaoviaaukipitkään
käytön aikana.
• Voitmuuttaailmavirtauksen
suuntaa säätämällä vaaka- ja
pystysuoraa ilmavirtauksen suuntaa
kaukosäätimellä.
• Älähävitätätälaitettatavallisen
sekajätteen mukana. Hävitä kyseiset
jätteet viemällä ne erilliskeräykseen.
4 www.electrolux.com
KUVAUS
KAUKOSÄÄ
16
1
9
2
7
12
8
10 11 3
4
5
14
15
16
6
13
1
Sisäyksikkö
2
Ilmantuloaukko (sisäyksikkö)
3
Ilmanpoistoaukko (sisäyksikkö)
4
Ulkoyksikkö
5
Ilmantuloaukko (ulkoyksikkö)
6
Ilmanpoistoaukko (ulkoyksikkö)
7
Virtajohto
8
Kaukosäädin
9
Etupaneeli
10
Suodatin
11
Vaakasuuntainen säleikkö
12
Seinäputki
13
Kiinnitysteippi
14
Liitosputki
15
Tyhjennysletku
16
Tyhjennysaukon liitin
Kaukosäädintä voidaan käyttää
eri tiloissa. Jotkin kaukosäätimen
toiminnoista eivät välttämättä ole
käytettävissä mallista riippuen.
HUOMIO
• Äläpudotataiheitäkaukosäädintä.
• Äläkaadanesteitäkaukosäätimen
päälle.
• Äläaltistakaukosäädintäsuoralle
auringonvalolle.
• Äläasetakaukosäädintäerittäin
kuumiin paikkoihin.
HUOMAA
• Varmista,etteikaukosäätimen
signaalinlähettimenjalaitteen
signaalinvastaanottimenvälissä
ole esteitä.
Mode
Fan
Swing-H
Swing-V
Quiet
Turbo
ION
Filter
Sleep
Clock
X-Fan
Light
I Feel
Timer
On
Timer
Off
20
17
19
21
33
26
27
28
18
24
29
32
30
25
31
22
23
SUOMI 5
Painikkeiden kuvaus
Nro Painike Selitys
17 ON/OFF Kytke laite päälle painiketta painamalla. Kytke laite pois päältä
painamalla painiketta uudelleen.
18 MODE Aseta toimintatila painiketta painamalla: AUTO, COOL, DRY,
FAN ja HEAT. Oletusasetus: AUTO.
Lämpötila ei näy AUTO-tilassa. HEAT-tilan lähtöarvo on 28 °C
(82 °F). Muissa tiloissa lähtöarvo on 25 °C (77 °F).
19 FAN Aseta puhallusnopeus painiketta painamalla: AUTO,
LOW, MEDIUM LOW, MEDIUM, MEDIUM HIGH ja HIGH.
Oletusasetus: AUTO. DRY-tilassa voidaan asettaa vain
LOW-asetus.
20 UP ^ Nosta lämpötilaa painiketta painamalla. Pidä painiketta
alhaalla kahden sekunnin ajan selausnopeuden
kiihdyttämiseksi. Vapauta painike asettaaksesi lämpötilan
jakomennonlähettämiseksi°C/°F-signaalinnäyttämiseksi
jatkuvasti.
Lämpötilaväli: 16-30 °C (61-86 °F).
AUTO-tilassa ei voida asettaa lämpötilaa. Äänimerkki kuuluu,
jos painiketta UP tai DOWN painetaan.
21 DOWN v Laske lämpötilaa painiketta painamalla. Pidä painiketta
alhaalla kahden sekunnin ajan selausnopeuden
kiihdyttämiseksi. Vapauta painike asettaaksesi lämpötilan
jakomennonlähettämiseksi°C/°F-signaalinnäyttämiseksi
jatkuvasti.
Lämpötilaväli: 16-30 °C (61-86 °F).
AUTO-tilassa ei voida asettaa lämpötilaa, mutta komento
voidaan lähettää painiketta painamalla.
22 KELLO Aseta kello painiketta painamalla. Jos kellon symboli
vilkkuu, aseta aika painiketta UP tai DOWN painamalla. Pidä
painiketta alhaalla kahden sekunnin ajan selausnopeuden
kiihdyttämiseksi. Aseta kello painamalla uudelleen CLOCK-
painiketta. Kellon symboli lakkaa vilkkumasta.
Kun paristo on vaihdettu, näytössä näkyy ”12:00 PM”. Jos
kellon symboli näkyy, näytössä näkyy nykyinen aika. Jos
kellon symboli ei näy, näytössä näkyy ajastin.
23 LIGHT Kytke sisäyksikön näyttö päälle tai pois päältä painiketta
painamalla. Oletusasetus: OFF.
24 TURBO Paina COOL- tai HEAT-tilassa painiketta turbotoiminnon
kytkemiseksi päälle tai pois päältä. Jos turbotoiminto on
päällä, näytössä näkyy Turbo-symboli. Oletusasetus: OFF.
6 www.electrolux.com
Jos turbotoiminto on päällä, laite toimii turbonopeudella
nopeaa jäähdytystä tai lämmitystä varten niin, että
ympäristölämpötila on mahdollisimman nopeasti
asetetulla lämpötilatasolla.
Jos toimintatilaa tai puhallusnopeutta muutetaan, Turbo-
symboli ei näy.
25 X-FAN Paina COOL- tai DRY-tilassa painiketta X-FAN-toiminnon
kytkemiseksi päälle tai pois päältä. Jos X-FAN-toiminto on
päällä, näytössä näkyy X-FAN-symboli. Oletusasetus: OFF.
Jos X-FAN-toiminto on päällä, sisäpuhallin jatkaa toimintaa
alhaisella nopeudella 10 minuutin ajan laitteen pois päältä
kytkemisen jälkeen. Tämä toiminto estää mahdollisen
kondensaation muodostumisen sisäyksikön kylmiin osiin.
Kytke laite pois päältä prosessin aikana painamalla X-FAN-
painiketta.
Jos X-FAN-toiminto on pois päältä, laite kytkeytyy välittömästi
pois päältä.
X-FAN-toiminto ei ole valittavissa AUTO, FAN tai HEAT
-tiloissa.
26 ION-FILTER Ota terveyssuodatin käyttöön tai kytke se pois käytöstä
painiketta painamalla.
27 TIMER ON Aseta laitteen päälle kytkeytymisen ajastin painiketta
painamalla. Jos TIMER ON -symboli vilkkuu, aseta aika
painiketta UP tai DOWN painamalla. Pidä painiketta alhaalla
kahden sekunnin ajan selausnopeuden kiihdyttämiseksi.
Aseta ajastin painiketta painamalla. Oletusasetus: 8:00 AM
(12-tunnin tila). Peruuta ajastintoiminto painamalla uudelleen
painiketta.
28 TIMER OFF Aseta laitteen pois päältä kytkeytymisen ajastin painiketta
painamalla. Jos TIMER OFF -symboli vilkkuu, aseta aika
painiketta UP tai DOWN painamalla. Pidä painiketta alhaalla
kahden sekunnin ajan selausnopeuden kiihdyttämiseksi.
Aseta ajastin painiketta painamalla. Oletusasetus: 17:00 AM
(12-tunnin tila). Peruuta ajastintoiminto painamalla uudelleen
painiketta.
29 SWING-V Ota pystysuora kääntötoiminto käyttöön tai kytke se pois
käytöstä painiketta painamalla.
30 SWING-H Ota vaakasuora kääntötoiminto käyttöön tai kytke se pois
käytöstä painiketta painamalla.
31 I FEEL Ota I FEEL-toiminto käyttöön tai kytke se pois käytöstä
painiketta painamalla. Jos I FEEL -toiminto on päällä,
näytössä näkyy I FEEL -symboli.
Jos I FEEL -symboli näkyy, kaukosäädin lähettää
ympäristölämpötilan pääyksikköön 10 minuutin välein
tai kun jotakin painiketta painetaan.
SUOMI 7
32 QUIET Ota QUIET-toiminto käyttöön tai kytke se pois käytöstä
painiketta painamalla. Jos QUIET-toiminto on käytössä,
sisäpuhallin toimii erittäin alhaisella nopeudella, jotta äänitaso
sisällä on alhainen.
33 SLEEP Valitse (SLEEP 1, SLEEP 2, SLEEP 3 tai SLEEP CANCEL)
painiketta painamalla. Oletusasetus: SLEEP CANCEL.
SLEEP 1 COOL- ja DRY-tilassa:
Unitila 1 käyttötunnin jälkeen: Lämpötila nousee 1 °C.
Unitila 2 käyttötunnin jälkeen: Lämpötila nousee 2 °C.
Tämän aikajakson kuluttua laite jatkaa uuden lämpötilan
käyttämistä.
HEAT-tilassa:
Unitila 1 käyttötunnin jälkeen: Lämpötila laskee 1 °C.
Unitila 2 käyttötunnin jälkeen: Lämpötila laskee 2 °C.
Tämän aikajakson kuluttua laite jatkaa uuden lämpötilan
käyttämistä.
SLEEP 2 COOL-tilassa:
Jos asetat lämpötilan 16-23 °C, lämpötila nousee 1 °C joka
tunti. 3 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään. 7 tunnin jälkeen
lämpötila laskee 1 °C. Tämän jälkeen laite jatkaa uuden
lämpötilan käyttämistä.
Jos asetat lämpötilan 24-27 °C, lämpötila nousee 1 °C joka
tunti. 2 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään. 7 tunnin jälkeen
lämpötila laskee 1 °C. Tämän jälkeen laite jatkaa uuden
lämpötilan käyttämistä.
Jos asetat lämpötilan 28-29 °C, lämpötila nousee 1 °C joka
tunti. 1 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään. 7 tunnin jälkeen
lämpötila laskee 1 °C. Tämän jälkeen laite jatkaa uuden
lämpötilan käyttämistä.
Jos asetat lämpötilan 30 °C, lämpötila laskee 1 °C seitsemän
tunnin välein. Tämän aikajakson kuluttua laite jatkaa uuden
lämpötilan käyttämistä.
HEAT-tilassa:
Jos asetat lämpötilan 16 °C, laite toimii kyseisellä lämpötilalla.
Jos asetat lämpötilan 17-20 °C, lämpötila laskee 1 °C joka
tunti. 1 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään.
Jos asetat lämpötilan 21-27 °C, lämpötila laskee 1 °C joka
tunti. 2 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään.
Jos asetat lämpötilan 28-30 °C, lämpötila laskee 1 °C joka
tunti. 3 °C jälkeen lämpötila ylläpidetään.
8 www.electrolux.com
SLEEP 3 Käyttäjän määrittämä käyttötila. Kaukosäätimen aika on
”1 tunti”. Käyttölämpötila vilkkuu 1 tunnin kuluttua.
Aseta haluamasi lämpötila painikkeilla UP ja DOWN. Vahvista
painamalla TURBO-painiketta.
Arvo ”1 tunti” nousee arvoon ”2 tuntia”, ”3 tuntia” tai
”8 tuntia”. Vastaava lämpötila vilkkuu kussakin vaiheessa.
Toista yllä mainitut (2-3) toimenpiteet ”2 tunnin”, ”3 tunnin” ja
”8 tunnin” välein.
Sleep 3: Lämpötila-asetuksen näyttäminen:
Valitse SLEEP 3 lämpötilaa muuttamatta. Vahvista painamalla
TURBO-painiketta.
Huomautus: Yllä oleva asetus tai pyyntötoiminto päättyy,
jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin. Asetus- tai
pyyntötoiminto päättyy myös, jos ON/OFF-painiketta,
MODE-painiketta tai SLEEP-painiketta painetaan.
Yleinen toiminta
1 Irrota laite sähköverkosta.
2 Käynnistä laite painamalla ON/OFF-
painiketta.
3 Aseta toimintatila painamalla MOD-
painiketta.
4 Aseta lämpötila painamalla UP- ja
DOWN-painikkeita. (Huomio: Aseta
lämpötila AUTO-tilassa.)
5 Aseta puhaltimen nopeus painiketta
FAN painamalla.
6 Aseta kääntö painamalla SWING-H-
ja SWING-V-painikkeita.
Valinnainen toimenpide
1 Ota unitila käyttöön tai kytke se
pois käytöstä SLEEP-painiketta
painamalla.
2 Ota ajastin käyttöön tai kytke se pois
käytöstä TIMER ON ja TIMER OFF
-painikkeita painamalla.
3 Kytke sisäyksikön näyttö päälle
tai pois päältä painamalla LIGHT-
painiketta.
4 Ota Turbo-toiminto käyttöön tai
poista se käytöstä painamalla
TURBO-painiketta.
Erikoistoiminnot
AUTO-tila
Lämpötila ei näy. Laite asettaa
toimintatilan automaattisesti.
Kaukosäätimen lukitseminen/avaaminen
Paina samanaikaisesti SWING-V ja
ION-FILTER -painiketta kaukosäätimen
lukitsemiseksi tai lukituksen
avaamiseksi. Jos kaukosäädin on
lukittu, näkyviin tulee LOCK-symboli.
Paina mitä tahansa painiketta, jotta
LOCK-symboli vilkkuisi 3 kertaa ja
kaukosäätimen lukitus avautuisi. Jos
kaukosäädin on avattu, näkyviin ei tule
LOCK-symbolia.
Celsius (°C) ~ Fahrenheit (°F)
Jos laite on kytketty pois päältä, paina
samanaikaisesti SWING-H ja ION-
FILTER -painiketta asetuksen Celsius
(°C) tai Fahrenheit (°F) valitsemiseksi.
Energiansäästötoiminto
Paina COOL-tilassa samanaikaisesti
ION-FILTER ja CLOCK -painiketta
energiansäästötoiminnonottamiseksi
käyttöön tai poistamiseksi käytöstä.
Näytössä näkyy ”SE”.
SUOMI 9
8 °C lämmitystoiminto
Paina HEAT-tilassa samanaikaisesti
ION-FILTER ja CLOCK -painiketta 8 °C
lämmitystoiminnon ottamiseksi käyttöön
tai poistamiseksi käytöstä. Näytössä
näkyy
”8 °C” (”46 °F”). Laite alkaa
lämmittämään, kun lämpötila laskee alle
8 °C. Puhaltimen nopeus säätyy
automaattisesti ei sitä voida muuttaa.
Paristojen vaihtaminen
Kaukosäädin toimii kahdella 1,5 V
AAA-paristolla.
1 Avaa paristokotelon kansi.
2 Poista vanhat paristot.
3 Aseta uudet paristot paikoilleen.
Varmista, että paristojen positiivinen
(+)janegatiivinen(-)merkintä
vastaavat paristokotelon positiivista
(+)janegatiivista(-)merkintää.
4 Sulje paristokotelon kansi.
HUOMIO
• Käytäainasamantyyppisiäuusia
paristoja. Älä käytä vanhoja paristoja
tai eri paristotyyppejä.
• Poistaparistot,kunkaukosäädintäei
tulla käyttämään pitkään aikaan.
HUOMAA
• Käytäkaukosäädintäsenlähetys-ja
vastaanottovälillä.
• Käytäkaukosäädintävähintään1m:n
päässä TV:stä tai stereokaiuttimista.
• Suuntaakaukosäädinpääyksikön
vastaanottimeen pääyksikön
vastaanottoherkkyyden
parantamiseksi
• Joskaukosäädinvälittääsignaalin,
välityksen symboli vilkkuu 1 sekunnin
ajan. Äänimerkki kuuluu, jos
pääyksikkövastaanottaasignaalin.
• Joskaukosäädineitoiminormaalisti,
poista paristot ja aseta ne takaisin
30 sekunnin päästä. Jos kaukosäädin
ei vieläkään toimi normaalisti, vaihda
paristot.
Toimintaohjeet hätätilassa
Jos kaukosäädintä ei voida käyttää,
käytä pääyksikön AUTO/STOP-
painiketta. Laite toimii AUTO-tilassa.
Lämpötilaa tai puhaltimen nopeutta
ei voida muuttaa.
1 Kytke laite päälle AUTO/STOP-
painiketta painamalla. Laite asettaa
toimintatilan automaattisesti.
2 Kytke laite pois päältä painamalla
uudelleen AUTO/STOP-painiketta.
Tila Malli Lämpötila-asetus
Puhaltimen
nopeus
AUTO Vain jäähdytys 25 °C (COOL, FAN) AUTO
AUTO Lämpöpumppu 25 °C (COOL, FAN) AUTO
AUTO Lämpöpumppu 20 °C (HEAT) AUTO
10 www.electrolux.com
PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO
VAROITUS
• Ennenpuhdistustajakunnossapitoa
laite on irrotettava pistorasiasta.
• Äläupotalaitettaveteentaimuuhun
nesteeseen. Jos laite upotetaan
veteen tai muuhun nesteeseen,
älä poista laitetta käsillä. Irrota laite
välittömästi sähköverkosta. Jos
laite upotetaan veteen tai muuhun
nesteeseen, älä käytä laitetta
uudelleen.
• Äläroiskutavettälaitteeseen
sähköiskun välttämiseksi.
HUOMIO
• Äläkäytävoimakkaitanesteitä(esim.
ohennusainetta tai bensiiniä) laitteen
puhdistamiseen. Puhdista laite
pehmeällä, kuivalla tai hiukan veteen
tai puhdistusaineeseen kostutetulla
liinalla.
Etupaneelin puhdistaminen
1 Irrota etupaneeli.
2 Puhdista etupaneeli hiukan veteen
kostutetulla liinalla.
3 Asenna etupaneeli.
Ilmansuodattimen
puhdistaminen
Ilmansuodattimet tulee puhdistaa
3 kuukauden välein.
VAROITUS
• Äläkosketasisäyksikönsiipeen
henkilövahinkojen välttämiseksi.
HUOMIO
• Äläkäytäyli45°Cvettä
ilmansuodattimen puhdistamiseen
epämuodostumisten tai
värimuutoksien estämiseksi.
1 Avaa etupaneeli.
2 Irrota ilmansuodatin.
3 Poista pöly ilmansuodattimesta
imurilla.
4 Jos ilmansuodatin on likainen,
puhdista ilmansuodatin lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella.
Anna ilmansuodattimen kuivua
luonnollisesti viileässä ja pimeässä
paikassa.
5 Asenna ilmansuodatin.
6 Sulje etupaneeli.
Tarkistukset ennen käyttöä
• Varmista,etteimikääntukitulo-tai
poistoilma-aukkoja.
• Varmista,etteiulkoyksikön
asennustelineessä ole vaurioita. Jos
asennusteline on vaurioitunut, ota
yhteyttä pätevään teknikkoon.
• Varmista,ettäparistotonasennettu
kaukosäätimeen.
Kunnossapito käytön jälkeen
• Irrotalaitesähköverkosta.
• Puhdistasuodattimetsekäsisä-ja
ulkoyksikön ulkokuoret.
• Poistaulkoyksikönmahdollisetesteet.
SUOMI 11
HUOMIO
•Laitteessaeiolekäyttäjän
huollettavissa olevia osia. Älä yritä
korjata laitetta itse sähköisku- ja
tulipalovaaran välttämiseksi. Vie
laite valtuutetun huoltopalvelun
korjattavaksi. Seuraavien tarkistuksien
avulla voit säästää aikaa ja rahaa
ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
VIANMÄÄRITYS
Ongelma Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan. Laite ei toimi, jos se kytketään päälle
välittömästi pois päältä kytkemisen jälkeen. Kun
laite on sammutettu, odota noin 3 minuuttia
ennen sen kytkemistä päälle uudelleen.
Laitteesta pääsee hajua. Sisäyksiköstä voi päästä hiukan hajua
laitteeseen päässeiden huoneen hajujen
vuoksi (kalusteet, tupakan haju, jne.). Jos
hajut jatkuvat, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Veden virtausäänet. Veden virtausäänet johtuvat laitteen sisällä
virtaavasta jäähdytysaineesta.
Kosteuden muodostuminen
COOL-tilassa.
Jäähdytyksen aikana sisäyksiköstä voi päästä
kosteutta, korkean huoneen lämpötila- ja
kosteustason vuoksi. Huuru poistuu, jos
huoneen lämpötila ja kosteus laskevat.
Rätisevää ääntä. Rätisevä ääni johtuu kitkasta, jota syntyy
etupaneelin tai muiden osien laajentumisesta ja/
tai supistumisesta lämpötilamuutoksien vuoksi.
Laitetta ei voida käynnistää. Onko laite kytketty sähköverkkoon?
Onko pistoke kunnolla pistorasiassa?
Onko ylivirtasuoja lauennut?
Onko jännite suurempi tai pienempi?
(ammattilaisten testaama)
Käytetäänkö ajastinta oikeaoppisesti?
Jäähdytys-/lämmitysteho on
heikko.
Onko lämpötila asetettu oikein?
Onko ilmanotto- tai ilmanpoistoaukko tukossa?
Onko ilmansuodatin likainen?
Onko ikkuna tai luukku auki?
Onko asetettu alhainen puhaltimen nopeus?
Onko huoneessa lämpölähteitä?
Kaukosäädin ei toimi. Onkolaitteenlähellämagneetti-tai
sähköhäiriötä? Jos näin on, poista ja asenna
paristot uudelleen paikoilleen.
12 www.electrolux.com
Onko kaukosäädin sen lähetys- ja
vastaanottovälillä ja onko sen toiminta
esteetöntä? Vaihda tarvittaessa paristot.
Onko kaukosäädin vaurioitunut?
Sisäyksikön vesivuoto. Huoneen kosteustaso on suuri.
Lauhdevesi virtaa yli.
Tyhjennysletku on löysällä.
Ulkoyksikön vesivuoto. Veden kondensoitumista muodostuu COOL-
tilassa putkien ja liitäntöjen ympärille.
HEAT-tilassa vettä vuotaa lämmönvaihtimesta.
Sulatusvesi vuotaa ulos sulatustilassa.
Sisäyksiköstä pääsee poikkeavaa
ääntä.
Ääntä pääsee, kun puhallin tai kompressorin
rele kytkeytyy päälle tai pois päältä.
Jos sulatustila käynnistetään tai pysäytetään,
kuulet jäähdytysnesteen virtausääniä
vastakkaiseen suuntaan.
Sisäyksikkö ei puhalla ilmaa. Kun sisätilan lämmönvaihtimen lämpötila on
alhainen HEAT-tilassa, ilmavirtaus pysäytetään
2 minuutin kuluessa kylmän ilman estämiseksi.
Kun ulkotilan lämpötila on alhainen tai
kosteustaso suuri HEAT-tilassa, ulkotilan
lämmönvaihtimeen muodostuu huurretta. Laite
sulaa automaattisesti ja sisäyksikön ilman
puhallus loppuu 3-12 minuutin ajaksi.
DRY-tilassa sisätilan puhallin lopettaa ilman
puhaltamisen 3-12 minuutiksi, jotta lauhdevettä
ei muodostuisi.
Sulatustilassa voi muodostua vettä tai höyryä.
Ilmanpoistoaukon kosteus. Jos laitetta käytetään pitkään kosteustason
ollessa suuri, ilmanpoistoaukon säleikköön
muodostuu kosteutta.
C5: Liittimen hyppyjohtimen
toimintahäiriö.
Tarkista, onko liittimen hyppyjohdin liitetty
oikein. Vaihda tarvittaessa vanha piirilevy
uuteen.
F1: Sisätilan ympäristölämpötila-
anturin toimintahäiriö.
Tarkista, onko sisätilan lämpötila-anturi liitetty
oikein.
F2: Haihduttimen lämpötila-
anturin toimintahäiriö.
Tarkista, onko haihduttimen lämpötila-anturi
liitetty oikein.
Käytön aikana kuuluu voimakasta
ääntä.
Lopeta käyttö välittömästi, irrota laite
sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
SUOMI 13
Voimakasta hajua esiintyy käytön
aikana.
Lopeta käyttö välittömästi, irrota laite
sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Sisäyksikössä on vesivuoto. Lopeta käyttö välittömästi, irrota laite
sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Ilmakytkin tai suojakytkin
katkaisee virransyötön usein.
Lopeta käyttö välittömästi, irrota laite
sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Laitteeseen on roiskunut vettä tai
muuta nestettä.
Lopeta käyttö välittömästi, irrota laite
sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Virtajohto ja pistoke ovat
ylikuumentuneet.
Lopeta käyttö välittömästi, irrota laite
sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Jäähdyttäminen
Ilmastointilaitteet imevät lämpöä
sisätilasta ja välittävät lämmön
ulkoyksikköön huoneen lämpötilan
laskemiseksi. Jäähdytysteho nousee tai
laskee ulkolämpötilan mukaan.
Pakkassuoja
Jos laite on COOL-tilassa ja
ympäristölämpötila on alhainen,
sisäyksikön lämmönvaihtimeen
muodostuu huurretta. Jos
lämmönvaihtimen lämpötila laskee alle
nolla-arvon, kompressori pysähtyy
laitteen suojaamiseksi.
Lämmittäminen
Ilmastointilaitteet imevät lämpöä
ulkotilasta ja välittävät lämmön
sisäyksikköön huoneen lämpötilan
nostamiseksi. Lämmitysteho nousee tai
laskee ulkolämpötilan mukaan.
Sulattaminen
• Josulkolämpötilaonalhainenja
kosteustaso suuri, ulkoyksikköön
muodostuu huurretta pitkäaikaisen
käytön aikana. Lämmitysteho
laskee. Laite voi lakata toimimasta
sulattamisen aikana.
• Sulatuksenaikanasisä-jaulkoyksikön
tuulettimen moottorit eivät toimi.
• Sisäyksikönmerkkivalovilkkuuja
ulkoyksiköstä voi päästä höyryä
sulatuksen aikana. Tämä on
normaali toimenpide ulkoyksikön
lämmönvaihtimen jään poistamiseksi.
• Sulatuksenjälkeenlämmitysjatkaa
toimintaa automaattisesti.
Lämmitystoiminto
Sisäyksikön puhallin ei toimi HEAT-
tilassa, jotta kylmää ilmaa ei pääsisi
ulos, jos sisäyksikön lämmönvaihdin ei
saavuta tiettyä lämpötilaa seuraavissa
tilanteissa:
• lämmityksenkäynnistyminen
• sulatuksenpäättyessä
• alhaisillalämpötiloillalämmittäessä.
YTTÖÄ KOSKEVAT NEUVOT
14 www.electrolux.com
Kevyt puhallus
Sisäyksikkö voi puhaltaa kevyesti ja
vaakasuora säleikkö kiertää tiettyyn
asentoon jossakin seuraavista
tilanteista:
• HEAT-tilassakompressorieikäynnisty
laitteen päälle kytkemisen jälkeen.
• HEAT-tilassalämpötilasaavuttaa
asetusarvon ja kompressori on
pysähtynyt 1 minuutin ajaksi.
Käyttölämpötila-alue
Ainoastaan jäähdyttävien laitteiden
käyttölämpötilaväli on 16-48 ˚C.
Lämpöpumpun käyttölämpötilaväli on
-20-(+24) ˚C.
Energiansäästöön liittyviä
vinkkejä
• Äläjäähdytätailämmitäliikaa.Säästät
energiaa,kunasetatlämpötilan
keskisuureen asetukseen.
• Peitäikkunatsäleiköllätaiverholla.
Jäähdytys on tehokkaampaa, kun
ulkoilmanauringonvalojailmavirtaus
estetään.
• Puhdistailmansuodattimet
kahden viikon välein. Tukkiutuneet
ilmansuodattimet johtavat alhaiseen
tehoonjaenergiahukkaan.
Suhteellista kosteutta
koskeva vinkki
• Joslaitettakäytetäänalueella,
jonka suhteellinen kosteus on yli
80 % pitkään, lauhdevettä voi valua
sisäyksiköstä.
Asennusohjeet
• Mikäliohjeitaeinoudateta,
seurauksena voivat olla
henkilövahingotja/tai
omaisuusvahingot.
• Mikäliohjeitaeinoudateta,laitteen
suorituskyky voi olla heikko.
• Jätälaitteenasennusvaltuutetun
huoltopalvelun vastuulle.
• Varmista,ettälaiteasennetaan
paikallisten ja maakohtaisten
määräyksien mukaisesti.
• Varmista,ettälaiteasennetaantämän
ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
• Otayhteyttävaltuutettuun
huoltopalveluun, jos jo asennetun
laitteen siirtäminen on tarpeen.
• Katkaisevirtaennenlaitteen
käyttämistä.
• Annavaltuutetunhuoltopalvelun
tai pätevän asiantuntijan korjata
virtajohto, kun laitteessa on Y-liitäntä.
• Pistorasiaanonpäästävähelposti
asennuksen jälkeen.
Sisäpuoli (°C) Ulkopuoli (°C)
Maks. jäähdytys 32 48
Min. jäähdytys 21 16
Maks. lämmitys 27 24
Min. lämmitys 20 -20
ASENNUS
SUOMI 15
• Säilytäriittäväväliliitosjohdonja
jäähdytysputken välissä, koska
järjestelmän käyttölämpötila on
korkea.
• Sisä-jaulkoyksikönvälisiäliitosputkia
ei toimiteta laitteen mukana.
• Ulkoyksikkösaavirtaasisäyksiköstä.
Asennuspaikka
• Äläasennalaitettaalueelle,jossaon:
- voimakkaita lämpölähteitä
- höyryä tai syttyviä kaasuja
- öljyhiukkasten kontaminaatiota
- suurentaajuudensähkömagneettisia
laitteita (esim. hitsauslaitteisto tai
lääkinnälliset laitteet)
- korkea suolapitoisuus (esim.
rannikoilla)
- rikkiä sisältäviä kaasuja (esim.
kuumavesilähteet)
- huono ilman laatu.
Sisäyksikkö
• Säilytätässäasiakirjassamääritetyt
asennuksen vähimmäisvälimatkat.
Älä tuki ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoja.
• Äläkäytälaitettaerittäinkosteissa
paikoissa.
• Asennasisäyksikkölasten
ulottumattomiin.
• Seinänonoltavariittävänvahva
laitteen painon ja tärinän tukemiseen.
• Asennasisäyksikkövähintään50cm
lattiatason yläpuolelle.
• Jätäriittävästitilaapuhdistus-ja
huoltotoimenpiteitä varten.
• Ilmansuodattimeenpääsyon
varmistettava.
• Varmista,ettälaitteenjamuiden
sähkölaitteiden välissä on vähintään
1 m tilaa.
• Asennasisäyksikköpaikkaan,jossa
lauhdevesi voidaan helposti tyhjentää.
• Varmistaasennuksenaikana,ettei
laitealtistusuoralleauringonvalolle.
Ulkoyksikkö
• Säilytätässäasiakirjassamääritetyt
asennuksen vähimmäisvälimatkat.
• Älätukiilmanotto-tai
ilmanpoistoaukkoja.
• Asennaulkoyksikkölasten
ulottumattomiin.
• Asennaulkoyksikköpaikkaan,jossa
on riittävän hyvä tuuletus.
• Asennaulkoyksikköpaikkaan,jossa
laitteen äänet ja ilmavirtaus eivät
häiritse naapureita tai eläimiä.
• Asennaulkoyksikkökuivaanpaikkaan.
• Asennaulkoyksikköpaikkaan,
jossa se on suojassa suoralta
auringonvaloltataivoimakkaalta
tuulelta.
• Asennalaitepaikkaan,jokakestää
laitteen painon ja tärinän.
• Sisä-jaulkoyksikönkorkeuserosaa
olla enintään 5 m.
• Liitosputkienpituudenonoltavaalle
10 m.
• Jätäriittävästitilaapuhdistus-ja
huoltotoimenpiteitä varten.
• Ulkoyksikkösaavirtaasisäyksiköstä.
Sähkölaitteiden varotoimenpiteet
• Käytäerillistäpäävirtapiiriä.
• Laiteonmaadoitettava
oikeaoppisesti.
• Asennavikavirtasuojakytkin
henkilövahinkojen välttämiseksi
mahdollisen virran vuotaessa.
• Käytämoninapaistakatkaisinta,
jonka koskettimien väli on vähintään
3 mm kaikissa johdotuksen navoissa.
Pistokkeella varustetuissa malleissa
tulee varmistaa pistokkeeseen pääsy.
• Asennuksenonoltavapaikallisten
sähköturvallisuutta koskevien
määräyksien ja vastaavien paikallisten
määräyksien mukainen.
• Laiteonasennettavakansallisten
kytkentämääräysten mukaisesti.
• Äläkohdistavirtajohtoonvoimaa.
16 www.electrolux.com
• Laitteenjalämpölähteidenvälimatkan
on oltava vähintään 1,5 m.
• Ilmakytkimenkäyttö.Ilmakytkimessä
onoltavatoimintojamagneetinja
lämmön pysäyttämiseen oikosulku-
tai ylikuormitusvaaran välttämiseksi.
Sopiva kapasiteetti on annettu
seuraavassa taulukossa.
HUOMAA
• Varmista,ettävirtajohto,neutraali
johto ja maadoitusjohto on liitetty
hyvin pistorasiaan.
• Puutteellisettaivirheelliset
sähköliitännät voivat aiheuttaa
sähköisku- ja tulipalovaaran.
Maadoitusvaatimukset
• LaiteontyypinIsähkölaite.Varmista,
että laite on maadoitettu oikein.
• Keltavihreäjohtoonmaadoitusjohto,
jota ei voida käyttää muihin
tarkoituksiin. Virheellinen maadoitus
voi aiheuttaa sähköiskun.
• Maadoituksenvastuksenonoltava
paikallisten määräyksien mukainen.
• Virransyöttöjärjestelmässäon
oltava luotettava maadoitusliitin. Älä
liitä maadoitusjohtoa vesiputkiin,
kaasuputkiin, kontaminaatioputkiin tai
muihin vaarallisiin paikkoihin.
• Sulakkeidenonoltavasulakekotelon
kanteen tai piirilevyyn merkittyjen
mallitietojen ja tehoarvojen mukaiset.
Ilmastointilaite (Btu) Ilmakytkimen tilavuus
09-12K 16 A
SUOMI 17
Asennuskaavio
Laitteen oikeaoppisen asennuksen mitat
sisältävät vähimmäisvälit lähellä oleviin
osiin.
* Maksimaalisen ilmavirtauksen
suositeltu välimatka on 15 cm.
15cm
50cm
30cm
200cm
15cm
30cm
min.
5cm*
50
cm
50
cm
18 www.electrolux.com
Sisäyksikkö
Asennuslevyn asentaminen
1 Asenna asennuslevy vaakasuoraan.
2 Kiinnitä asennuslevy seinään
ruuveilla. Varmista, että asennuslevy
kestäänoin60kg:npainon.Painon
tulee jakautua tasaisesti kuhunkin
ruuviin.
Porausaukko
1 Taivuta seinässä olevaa putken
aukkoa (Ø 55 mm) hiukan alaspäin
ulkotilaan päin.
2 Aseta putken aukon laippa reikään,
jotta liitosputki ja johdotus ei
vaurioituisi.
Tyhjennysletkun asentaminen
1 Liitä tyhjennysletku sisäyksikön
poistoputkeen. Sido liitos
kumihihnalla.
2 Aseta tyhjennysletku eristysputkeen.
3 Kääri eristysputki kumihihnaan, jotta
eristysputki ei pääsisi liikkumaan.
Taivuta tyhjennysletkua hiukan
alaspäin lauhdeveden poistamiseksi
tasaisesti.
HUOMAA
• Eristysputkituleeliittääluotettavasti
laippaan poistoputken ulkopuolella.
Tyhjennysletkua on taitettava
hiukan alaspäin sitä vääntämättä,
pullistamatta tai vaihtelematta. Älä
aseta tyhjennysletkun poistopäätä
veteen, jotta tyhjennysletku ei jäätyisi.
Sisäyksikön sähkökaavio:
1 2 3 4
Nro Väri
1 Sininen (neutraali)
2 Musta
3 Ruskea
4 Keltainen (maa)
HUOMIO
• Tarkistajohdotusjavarmista,ettei
oikosulkuja ole. Virheellinen johdotus
voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
1 Avaa etupaneeli.
2 Poista johdotuksen suojus.
3 Kiinnitä virtajohto liitinalustaan
(kuvan mukaisesti).
4 Ohjaa virtajohto reiän läpi
sisäyksikön takaosassa.
5 Asenna johdon kiinnitin ja
johdotuksen suoja.
6 Sulje etupaneeli.
HUOMAA
• Ainoastaanpäteväsähköasentaja
saa liittää sisä- ja ulkoyksikön välisen
sähköjohdon.
• Kiristäkytkentäkotelonruuvittiukasti.
• Vedäjohtoahiukanruuvien
kiristämisen jälkeen varmistaaksesi
sen kireyden.
• Varmista,ettäsähköliitännäton
maadoitettu oikein sähköiskun
välttämiseksi.
SUOMI 19
•Varmista,ettäjohtojenliitännät
ovat tiukat ja että suojakannet
on asennettu oikein sähköiskun
välttämiseksi.
Sisäyksikön asennus
Putket voivat tulla ulos oikealta, oikealta
takaosasta, vasemmalta tai vasemmalta
takaosasta.
1 Kun putket ja johdot reititetään
sisäyksikön vasemmalta tai oikealta
puolelta, leikkaa tarvittaessa pois
rungonpäät.
2 Poistaputketrungonkotelosta.
3 Kääri putket, virtajohdot ja
tyhjennysletku teipillä.
4 Vie putket, virtajohdot ja
tyhjennysletku putken aukon läpi.
5 Ripusta sisäyksikön asennusaukot
hyvin asennuslevyn yläkoukkuihin.
6 Asennuspaikan on oltava vähintään
50 cm lattiapinnan yläpuolella.
Liitosputken asentaminen
1 Kohdista putken kaarevan osan
keskikohta vastaavaan venttiiliin.
2 Ruuvaa kiinnitysmutteri käsin ja
kiristä mutteri ruuviavaimella ja
momenttiavaimella. Katso seuraavaa
taulukkoa.
Kuusiomutterin
halkaisija (mm)
Kiristysmomentti
(Nm)
Ø 6 15-20
Ø 9,52 30-40
Ø 12 45-55
Ø 16 60-65
Ø 19 70-75
HUOMAA
• Liitäensinliitosputkisisäyksikköönja
sen jälkeen ulkoyksikköön Käsittele
putkien taitoskohtaa varoen. Varo
vahingoittamastaliitosputkea.
Kiristä liitosmutteri tiukasti vuotojen
estämiseksi.
• Sisä-jaulkoyksikönvälisiäliitosputkia
ei toimiteta laitteen mukana.
• Josliitosputkionyli7,5mpitkä,lisää
yksikköön enemmän jäähdytysainetta.
Lisää20g/mtuotettaR410A
malleihin, joiden kapasiteetti on
alle6500W.Lisää50g/mmuihin
malleihin.
Ulkoyksikkö
Sähköjohdot
1 2 3 4
Nro Väri
1 Sininen (neutraali)
2 Musta
3 Ruskea
4 Keltainen (maa)
HUOMIO
• Tarkistajohdotusjavarmista,ettei
oikosulkuja ole. Virheellinen johdotus
voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
1 Irrota kahva (x2) ulkoyksikön
oikeanpuoleisesta levystä.
2 Poista virtajohdon liitäntä.
3 Liitä virtajohto liitinalustaan.
4 Lukitse johdon asento johdon
kiinnittimillä.
5 Tarkista liitäntöjen virheettömyys.
6 Asenna kahva takaisin.
20 www.electrolux.com
HUOMAA
• Tarkistaliitännänjalukitusasentojen
välinen välys.
HUOMIO
• Avaapakatunventtiilinvartta,kunnes
se osuu pysäyttimeen. Älä yritä avata
sitä enempää. Sulje pakatun venttiilin
varsi erityisellä välineellä. Sulje
pakatun venttiilin suoja ruuviavaimella.
HUOMAA
Ulkoyksikössä on kaksi ulostuloaukkoa,
yksi alaosassa ja toinen yläosassa.
Ainoastaan alaosan ulostuloaukossa on
latausportti. Alaosan ulostuloaukko on
esitetty alla.
2 5 4 1
1 2 3 5 4
6
1
Sisäyksikkö
2
Ulkoyksikkö
3
Jäähdytysaine
4
Kaasu
5
Pakattu venttiili
6
Puoliliitos
6
5
1
1
2
3
5
4
6
1
Venttiilin runko
2
Venttiilin varsi
3
Latausportti
4
Pysäytin
5
Liitosmutteri
6
Suoja
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Electrolux EXH12HL1WE Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

teistes keeltes