Toro 48cm Super Bagger Lawn Mower Kasutusjuhend

Bränd
Toro
Kategooria
pliidikubud
Mudel
48cm Super Bagger Lawn Mower
Tüüp
Kasutusjuhend
FormNo.3376-626RevA
SuperBagger-ruohonleikkuri,48cm
Mallinro:20835—Sarjanro:313000001taisuurempi
Mallinro:20836—Sarjanro:313000001taisuurempi
Käyttöopas
Johdanto
Tämätyönnettävävaakatasoleikkuriontarkoitettu
kotikäyttöön.Seontarkoitettupääasiassa
asuinkiinteistöjenviheralueidenruohonleikkuuseen.
Sitäeioletarkoitettupensaidenleikkuuseeneikä
maatalouskäyttöön.
Luenämätiedothuolellisesti,jottaopitkäyttämään
jahuoltamaanlaitettaasianmukaisestisekävälttämään
tapaturmiajatuotevaurioita.Oletitsevastuussatuotteen
asianmukaisestajaturvallisestaytöstä.
VoitottaayhteydenToroonsuoraanosoitteessa
www.Toro.com,jostarvitsettietojatuotteista,lisävarusteista
tailähimmästäjälleenmyyjästätaihaluatrekisteröidätuotteesi.
Ainakuntarvitsethuoltoa,alkuperäisiäToro-varaosiatai
lisätietoja,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseentai
Toronasiakaspalveluun.Otatällöintuotteesimalli-ja
sarjanumerotvalmiiksiesiin.Kuva1osoittaalaitteenmalli-ja
sarjanumeronsijainnin.
Kuva1
1.Malli-jasarjanumerokilpi
Kirjoitatuotteenmalli-jasarjanumerotallaolevaantilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässäkäyttöoppaassaesiintyvävaroitusmerkintä(Kuva2)
ilmaiseeuhkaa,jostasaattaaollaseurauksenavakava
tapaturmataijopakuolema,jossuositellutvarotoimenpiteet
laiminlyödään.
Kuva2
1.Varoitusmerkintä
Tässäkäyttöoppaassakäytetäänkahtatermiätietojen
korostamiseksi.Tärkeääkiinnittäähuomiotamekaanisiin
erikoistietoihinjaHuomautuskorostaaerityishuomion
ansaitseviayleistietoja.
Tämätuoteonasiaankuuluvieneurooppalaistendirektiivien
mukainen.Lisätietojaonerillisessätuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Mallit,joidenmoottoreidenhevosvoimaonilmoitettu:
moottorinvalmistajaonmitannutmoottorin
bruttohevosvoimanlaboratorio-olosuhteissaSAEJ1940:n
mukaisesti.Tämänluokanruohonleikkurinmoottorin
todellinenhevosvoimaonhuomattavastialhaisempi,koskase
onsäädettyturvallisuuteen,päästöihinjakäyttöönliittyvien
vaatimustenmukaisesti.
Älämuutamoottorinasetuksiataikierrosnopeussäätimen
nopeutta,sillätämäsaattaaheikentäälaitteenturvallisuuttaja
aiheuttaahenkilövahinkoja.
Sisältö
Johdanto.......................................................................1
Yleisiäruohonleikkurinturvaohjeita...........................2
Äänenpaine............................................................3
Ääniteho...............................................................3
Käden–käsivarrenvärinä..........................................3
Turva-jaohjetarrat.................................................4
Käyttöönotto................................................................5
1Kahvansuoristaminen...........................................5
2Narukäynnistimenasennusnaruohjaimeen...............5
3Öljynlisääminenmoottoriin...................................6
Laitteenyleiskatsaus.......................................................7
Teknisettiedot.......................................................7
Käyttö..........................................................................7
Polttoainesäiliönyttö.............................................7
Moottorinöljymääräntarkistus..................................8
Leikkuukorkeudensäätö...........................................8
©2013—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Rekisteröituotteesiosoitteessa
www.Toro.com.
Käännösalkuperäisestätekstistä(FI)
PainettuTšekintasavallassa
Kaikkioikeudetpidätetään
*3376-626*A
Kahvankorkeudensäätö..........................................8
Moottorinkäynnistys...............................................9
Itsevetolaitteistonkäyttö...........................................9
Moottorinsammutus...............................................9
Leikkuujätteidenkierrättäminen...............................10
Leikkuujätteidenkerääminenruohonkeräi-
meen.................................................................10
Leikkuujätteidenheittotaaksepäin............................11
Käyttövihjeitä.......................................................11
Kunnossapito...............................................................12
Kunnossapitotaulukko...............................................12
Valmisteluhuoltoavarten........................................12
Ilmanpuhdistimenhuolto........................................12
Moottoriöljynvaihto...............................................13
Sytytystulpanhuolto...............................................14
Teränvaihto..........................................................14
Laitteenkotelonalapuolenpuhdistus.........................15
Varastointi...................................................................16
Laitteenvalmisteluvarastointiavarten.......................16
Kahvantaittaminen................................................16
Laitteenyttöönottovarastoinninjälkeen.................16
Turvaohjeet
Ruohonleikkurinvirheellinenkäyttötaihuoltosaattaa
aiheuttaaloukkaantumisen.Vähennätapaturmariskiä
noudattamallanäitäturvaohjeita.
Toroonsuunnitellutjatestannuttämänruohonleikkurinsiten,
ettäsenkäyttöolisiturvallista,muttaseuraavienohjeiden
noudattamattajättäminensaattaaaiheuttaahenkilövahingon.
Maksimiturvallisuudenjahyvänsuorituskyvyn
takaamiseksisekätuotetuntemuksenhankkimiseksi
ontärkeää,ettäkaikkiruohonleikkurinkäyttäjät
lukevattämänkäyttöoppaanjaomaksuvatsentiedot
ennenmoottorinkäynnistämistä.Erityistähuomiota
onkiinnitettäväturvaohjeenvaroitusmerkintään
Kuva2jokatarkoittaaVaroitusta,Vaaraatai
Hengenvaaraa”henkilöturvallisuusohjeet”.Lueja
omaksunämäohjeet,sillänekäsittelevätturvallisuutta.
Ohjeidennoudattamattajättäminensaattaajohtaa
henkilövahinkoon.
Yleisiäruohonleikkurin
turvaohjeita
SeuraavatohjeetonmukailtuEN836:npohjalta.
Tämäleikkuulaitevoikatkaistajalantaikädensekäsingota
esineitä.Seuraavienturvaohjeidennoudattamattajättäminen
saattaaaiheuttaavakavanloukkaantumisentaikuoleman.
Koulutus
Lueohjeethuolellisesti.Tutustuohjauslaitteisiinja
laitteenasianmukaiseenyttöön.
Äläkoskaanannalastentainäihinohjeisiin
perehtymättömienhenkilöidenkäyttääleikkuria.
Paikallisetsäännöksetsaattavatasettaarajoituksia
käyttäjäniälle.
Muista,ettäkäyttäjävastaamuilleihmisilletaiheidän
omaisuudelleenaiheutuneistavahingoista.
Ymmärruohonleikkurissataiohjeissakäytettyjen
kuvienselitykset.
Bensiini
VAARA
Bensiiniontulenarkaa.Noudataseuraavia
varo-ohjeita:
Säilytäpolttoainetarkoitukseensuunnitelluissa
astioissa.
Täytäpolttoainesäiliöainaulkonaäläkätupakoi
täyttäessäsipolttoainesäiliötä.
Lisääpolttoaineennenmoottorin
käynnistämistä.Äläkoskaanirrota
polttoainesäiliönkorkkiatailisääbensiiniä
moottorinollessakäynnissätailämmin.
Josbensiiniäroiskuu,äläyritäkäynnistää
moottoriavaansiirlaitepoisalueelta,jollaon
bensiiniroiskeita.Vältäluomastaminkäänlaisia
kipinälähteitä,ennenkuinbensiinihöyrytovat
hälvenneet.
Asennapolttoainesäiliöidenjamuidensäiliöiden
korkithuolellisesti.
Valmistelut
Käytäainaruohoaleikatessatukeviakenkiäjapitkiä
housujaaina.Äläkäytälaitettaavojalointaiavoimissa
sandaaleissa.
Tarkastahuolellisestialue,jollalaitettaontarkoitus
käyttää,japoistakaikkikivet,kepit,johdot,puruluutja
muutesineet.
Tarkistaainaennenkäyttöäsilmämääräisesti,että
suojuksetjasuojalaitteet,kutensuuntainlevytja/tai
ruohonkeräimetovatpaikoillaanjatoimivatoikein.
Tarkastaainaennenyttöäsilmämääräisesti,ettäterät,
terienpultitjaleikkuujärjestelmäeivätolekuluneettai
vaurioituneet.Vaihdakuluneettaivaurioituneetterätja
pultitsarjoissa,jottatasapainosäilyy.
Käynnistys
Käynnistämoottorihuolellisestiohjeidenmukaanjalat
kaukanaterästä.Älämyöskäänseisoheittosuppilonedessä.
Käyttö
Äläkoskaanleikkaaruohoa,kunlähistölläonihmisiä
(varsinkinlapsia)tailemmikkieläimiä.
2
Leikkaaruohoavainpäivänvalossataihyvässä
keinovalaistuksessa.
Pidäsilmällämonttujajamuitapiileviävaaroja.
Älälaitakäsiätaijalkojapyörivienosienlähelletaialle.
Älämenekoskaanheittoaukoneteen.
Älänostataikannalaitettamoottorinollessakäynnissä.
Oleerittäinvarovainenvaihtaessasisuuntaataivetäessäsi
leikkuriaitseäsikohti.
Käytälaitettavellen,äläjuokse.
Rinteet:
Äläyritäleikataruohoajyrkissärinteissä.
Noudataerittäinsuurtavarovaisuuttarinteillä.
Leikkaarinteetpoikittaissuunnassaeiylösjaalas.
Oleerittäinvarovainenvaihtaessasisuuntaarinteillä.
Varo,ettäjalkasieivätluistarinteissä.
Vähennänopeuttarinteissäjaennenjyrkkiäkäännöksiä,
jottakoneeikaadutaimenetäohjattavuuttaan.
Pysäytäterät,joskonettaonkallistettavaylitettäessämuita
kuinruohoalustojajakuljetettaessalaitetta.
Äläkäytämoottoriaahtaissatiloissa,joihinvoikertyä
vaarallistahäkäkaasua.
Sammutamoottori
aina,kunpoistutlaitteenluota.
ennenpolttoainesäiliöntäyttämistä
ennenruohonkerääjänirrottamista
ennenkorkeudensäätämistä,paitsijossäätövoidaan
tehdäkuljettajanistuimeltakäsin.
Sammutamoottorijairrotasytytystulpanjohto
ennentukkeumanpoistamistataitukoksen
poistamistasuppilosta
ennenlaitteentarkastamista,puhdistamistatai
huoltamista.
Joslaiteosuuvieraaseenesineeseen,tarkasta,onko
laitteessavaurioitajakorjaaneennenlaitteen
käynnistämistäjakäyttämistä.
joslaitealkaatäristäepänormaalisti(tarkistaheti).
Salamaniskuvoiaiheuttaavakavanloukkaantumisentai
hengenvaaran.Josalueellaonukonilma,konettaeisaa
käyttää.Tällöinonhakeuduttavasuojaan.
Varoliikennettä,kunylitättientaityöskentelettien
lähistöllä.
Kunnossapitojavarastointi
Huolehdi,ettämutterit,pultitjaruuvitovattiukalla,jotta
laitettaonturvallistayttää.
Äläpeselaitettapainepesulaitteilla.
Äläsäilytälaitetta,jonkasäiliössäonbensiiniä,sisätiloissa,
jossakaasutvoivatjoutuakosketuksiinavotulentai
kipinänkanssa.
Annamoottorinjäähtyä,ennenkuinvarastoitkoneen
suljettuuntilaan.
Puhdistamoottori,äänenvaimennin,akkutilajabensiinin
säilytysalueruohosta,lehdistätailiiallisestarasvasta
palovaaranvähentämiseksi.
Tarkistaruohonkerääjänosatjaheittosuppilonsuojus
säännöllisestijavaihdanetarvittaessavalmistajan
suosittelemiinvaraosiin.
Vaihdakuluneettaivaurioituneetosatturvallisuuden
parantamiseksi.
Vaihdaviallisetäänenvaimentimet.
Tyhjennäpolttoainesäiliöulkona.
Älämuutamoottorinkierrosnopeudensäätimenasetuksia
taikäytämoottoriaylikierroksilla.Moottorinyttäminen
ylikierroksillalisäähenkilövahingonriskiä.
Varoleikkuriasäätäessäsi,etteivätsormetjääjumiin
leikkurinliikkuvienterienjakiinteidenosienväliin.
Varmistahyväsuorituskykyjaturvallisuus
hankkimallaainoastaanalkuperäisiäToro-varaosia
ja-lisävarusteita.Äläkäytä
muiden v almistajien
osiajalisävarusteita,sillänevoivataiheuttaa
turvallisuusriskin.
Äänenpaine
Tämänlaitteenäänenpainetasokäyttäjänkorvankohdalla
on86dB(A),johonsisältyyepävarmuusarvo(K)1dB(A).
ÄänenpainetasoonmääritettystandardissaEN836määritetyn
menettelynmukaisesti.
Ääniteho
Tämänlaitteentaattuäänitehontasoon96dBA,johonsisältyy
epävarmuusarvo(K)1dB(A).Äänitehontasoonmääritetty
standardissaISO11094kuvatunmenettelynmukaisesti.
Käden–käsivarrenvärinä
Vasemmallekädellemitattuvärinätaso=4,8m/s
2
Oikeallekädellemitattuvärinätaso=5,5m/s
2
Epävarmuusarvo(K)=2,2m/s
2
MitatutarvotonmääritettystandardissaEN836määritetyn
menettelynmukaisesti.
3
Turva-jaohjetarrat
Tärkeää:Turva-jaohjetarratonsijoitettumahdollisestivaarallistenalueidenlähelle.Vaihdavaurioituneettarrat.
Valmistajanmerkki
1.Osoittaa,ettäteränonvalmistanutalkuperäinen
laitevalmistaja.
112-8760
1.Esineidensinkoutumisvaarapidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
2.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaarapysyetäällä
liikkuvistaosista.
112-8867
1.Lukitus2.Auki
114-7982
1.Vaaraluekäyttöopas.
2.Esineidensinkoutumisvaarapidäsivullisetturvallisen
matkanpäässäkoneesta.
3.Käsienjajalkojensilpoutumisvaara,leikkuuteräirrota
virta-avainjalueohjeetennenkorjaamistataihuoltamista.
4.Jalkojenjakäsienloukkaantumisvaara,leikkuuteräpysy
etäälläliikkuvistaosista.
5.Käsienjajalkojensilpoutumisvaara,leikkuuterä
laitettaeisaakäyttäärinteessäylös-taialaspäinvaan
sivuittaissuunnassa.Sammutamoottoriennenkuinpoistut
ohjaajanpaikaltajakatsotaaksepäinperuuttaessasi.
119–2283
1.Leikkuukorkeudenasetukset
4
Käyttöönotto
1
Kahvansuoristaminen
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
VAARA
Joskahvataitetaantaisuoristetaanväärin,kaapelit
saattavatvahingoittua.Tällöinruohonleikkuriaei
oleturvallistakäyttää.
Älävahingoitakaapeleita,kuntaitattaisuoristat
kahvaa.
Joskaapelionvaurioitunut,otayhteyttä
valtuutettuunhuoltoliikkeeseen.
1.Löysääkahvannupit(kuva3).
G020721
Kuva3
1.Kahvannupit
2.Liikutayläkahvaavarovastieteenpäin,kunneskahvan
puoliskotovatlinjassajaasettuvatyhteenkuvan4
mukaisesti.
G020722
Kuva4
3.Kiristäkahvannupittiukastikäsin.
4.Kierkahvaataaksepäinkäyttöasentoonja
lukitsekahvahalutullekorkeudelle.Katso
Kahvankorkeudensäätö(sivu8).
2
Narukäynnistimenasennus
naruohjaimeen
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
Tärkeää:Narukäynnistinonasennettava
naruohjaimeen.
Pidäteränohjaustankoayläkahvaavastenjavedä
narukäynnistinkahvassaolevannaruohjaimenläpi(Kuva5).
Kuva5
1.Narukäynnistin2.Naruohjain
5
3
Öljynlisääminenmoottoriin
Mitäänosiaeitarvita
Ohjeet
Tärkeää:Laitteenmoottorissaeioleöljyä
toimitettaessa.Täytämoottoriöljylläennenmoottorin
käynnistämistä.
1.Siirlaitetasaisellealustalle.
2.Poistamittatikku(Kuva6)jakaadaöljyä
öljyntäyttöputkeennoinkolmenneljäsosanverran
kampikammiontilavuudesta.
Huomaa:Tilavuus:0,59l,tyyppi:puhdistavaSAE30-
taiSAE10W-30-öljy,jonkaAPI-huoltoluokitusonSF,
SG,SH,SJ,SLtaikorkeampi.
Kuva6
1.Öljyäonenimmäismäärä.3.Öljyäonliianvähänlisää
öljyäkampikammioon.
2.Öljyäonliikaapoista
öljyäkampikammiosta.
3.Pyyhimittatikkupuhtaallaliinalla.
4.Asennamittatikkuöljyntäyttöputkeen,muttaälä
ruuvaasitäkiinni.
5.Irrotamittatikkujatarkistaöljymäärämittatikusta
(Kuva6).
Josöljyäonliianvähän,lisääöljyntäyttöputkeen
hitaastipienimääräöljyäjatoistasittenvaiheet–5,
kunnesöljynmääräonoikea.
Josöljyäonliikaa,valutaylimääräistäöljyä,kunnes
öljynmääräonmittatikunmukaanoikea.Lisätietoa
ylimääräisenöljyntyhjentämisestäonkohdassa
Moottoriöljynvaihto(sivu13).
Tärkeää:Joskampikammiossaonliikaa
tailiianvähänöljyämoottoriakäytettäessä,
moottorivoivaurioitua.
6.Asennamittatikkutukevastipaikalleen.
Tärkeää:
V aihda moottoriöljy viiden ensimmäisen
käyttötunnin
jälkeenjasittenvuosittain.Katso
Moottoriöljynvaihto(sivu13).
6
Laitteenyleiskatsaus
Kuva7
1.Yläkahva8.Ilmansuodatin
2.Vetoavunkahva
9.Sytytystulppa
3.Teränohjaustanko
10.Täyttöputki/mittatikku
4.Ruohonkeräin11.Keräimenvalitsimenvipu
(vainmalli20836)
5.Takasuuntaimenluukku
12.Leikkuukorkeusvipu(2)
6.Polttoainesäiliönkorkki13.Narukäynnistimenkahva
7.Pesuportti(eikuvassa,
vainmalli20836)
Teknisettiedot
MalliPainoPituus
Leveys
Korkeus
2083538kg152cm53cm109cm
2083639kg152cm53cm109cm
Käyttö
Polttoainesäiliöntäyttö
HENGENVAARA
Bensiinionerittäintulenarkaajaräjähdysherkkää.
Bensiininaiheuttamatulipalotairäjähdysvoi
aiheuttaapalovammoja.
Asetasäiliöja/tailaitesuoraanmaahanennen
polttoaineenlisäystä.Äläasetaniitäajoneuvoon
taiminkäänesineenpäälle.Muutoinstaattinen
purkausvoisytyttääbensiinin.
Täytäpolttoainesäiliöulkona,moottorinollessa
kylmänä.Pyyhiläikkynytpolttoainepois.
Äläkäsittelebensiiniätupakoidessasitai
avotulentaikipinöidenlähellä.
Säilytäbensiiniäsillehyväksytyssäsäiliössäja
poissalastenulottuvilta.
Moottoritoimiiparhaiten,kunkäytetäänvainpuhdasta
jauuttalyijytöntäbensiiniä,jonkatieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku)onvähintään87(RON+MON
/2).
Happipitoisialisäaineita(enintään10%etanoliatai15%
MTBE:tä)sisältävääpolttoainettavoidaanyttää.
Etanoliseosbensiiniä,jossaonenemmänkuin10
tilavuusprosenttiaetanolia(kutenE15taiE85),ei
saayttää.Tämävoiaiheuttaatoimintaongelmiatai
moottorivaurioita,joitatakuueikata.
Metanoliasisältävääbensiiniäeisaayttää.
Polttoainettaeisaasäilyttäätalvenylipolttoainesäiliössä
tai-astioissa,elleipolttoaineeseenolelisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniineisaalisätäöljyä.
Täytäpolttoainesäiliötuoreella,matalaoktaanisella
lyijyttömälläbensiinillä(Kuva8).
Tärkeää:Käynnistysongelmienvähentämiseksilisää
polttoaineeseenpolttoaineenstabilointiainettaympäri
vuoden.Sekoitastabilointiainealle30päiväävanhaan
bensiiniin.
Kuva8
7
Moottorinöljymääräntarkistus
Huoltoväli:Ainaennenkäyttöätaipäivittäin—Tarkista
moottoriöljynmäärä.
Huomaa:Tilavuus:0,59l,tyyppi:puhdistavaSAE30-tai
SAE10W-30-öljy,jonkaAPI-huoltoluokitusonSF,SG,SH,
SJ,SLtaikorkeampi.
1.Siirlaitetasaisellealustalle.
2.Irrotamittatikku(
Kuva9).
Kuva9
1.Öljyäonenimmäismäärä.3.Öljyäonliianvähänlisää
öljyäkampikammioon.
2.Öljyäonliikaapoista
öljyäkampikammiosta.
3.Pyyhimittatikkupuhtaallaliinalla.
4.Asennamittatikkuöljyntäyttöputkeen,muttaälä
ruuvaasitäkiinni.
5.Irrotamittatikkujatarkistaöljymäärämittatikusta
(Kuva9).
Josöljyäonliianvähän,lisääöljyntäyttöputkeen
hitaastipienimääräöljyäjatoistasittenvaiheet3–5,
kunnesöljynmääräonoikea.
Josöljyäonliikaa,valutaylimääräistäöljyä,kunnes
öljynmääräonmittatikunmukaanoikea.Lisätietoa
ylimääräisenöljyntyhjentämisestäonkohdassa
Moottoriöljynvaihto(sivu13).
Tärkeää:Joskampikammiossaonliikaa
tailiianvähänöljyämoottoriakäytettäessä,
moottorivoivaurioitua.
6.Asennamittatikkutukevastipaikalleen.
Leikkuukorkeudensäätö
VAARA
Leikkuukorkeuttasäädettäessäkädetjajalat
saattavatjoutuakosketuksiinliikkuvanterän
kanssa,mikävoiaiheuttaavakaviavammoja.
Sammutamoottorijaodota,kunneskaikki
liikkuvatosatovatpysähtyneet.
Älälaitasormiakotelonallesäätäessäsi
leikkuukorkeutta.
VAROITUS
Josmoottorionjuurisammutettu,äänenvaimennin
onkuumajavoiaiheuttaavakaviapalovammoja.
Pysyetäälläkuumastaäänenvaimentimesta.
Säädäleikkuukorkeushalutuksi.
Huomaa:Nostalaitettasiirtämälläkumpaakin
leikkuukorkeusvipuaeteenpäinjalaskelaitettasiirtämälläniitä
taaksepäin(Kuva10).
Kuva10
1.Leikkuukorkeusvipu
Huomaa:Keskimääräisetleikkuukorkeusasetukset:A=
25mm;B=38mm;C=51mm;D=64mm;E=83mm;
F=95mm;G=108mm.
Kahvankorkeudensäätö
Yläkahvanvoilaskeatainostaayttäjällemukavaanasentoon.
Käännäkahvanlukkoa,siirräkahvaa(käytettävissäonkolme
asentoa)jalukitsekahvapaikalleen(Kuva11).
8
Kuva11
1.Kahvanlukko2.Kahvanasennot
Moottorinkäynnistys
1.Pidäteränohjaustankoa(Kuva12)kahvaavasten.
Kuva12
1.Teränohjaustanko
2.Vedänarukäynnistimenkahvasta(Kuva13).
Kuva13
Huomaa:Joslaiteeikäynnistyuseanyrityksen
jälkeen,otayhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseen.
Itsevetolaitteistonkäyttö
Itsevetolaitteistoaytetäänkävelemälläjapitämälläkäsiä
yläkahvanpäälläjakyynärpäitäsivuilla,jolloinlaiteliikkuu
automaattisestioikeaavauhtia(Kuva14).
Kuva14
Moottorinsammutus
Huoltoväli:Ainaennenkäyttöätaipäivittäin—Varmista,että
teräpysähtyykolmensekunninkuluessa
teränohjaustangonvapauttamisesta.
Sammutamoottorivapauttamallateränohjaustanko
(Kuva15).
Tärkeää:Kunvapautatteränohjaustangon,moottorin
jateränpitäisipysähtyä3sekunninkuluessa.Josne
eivätpysähdy,lopetalaitteenkäyttövälittömästijaota
yhteysvaltuutettuunhuoltoliikkeeseen.
9
Kuva15
Leikkuujätteiden
kierrättäminen
Vainmalli20836
Laitteessaonvalmiinaominaisuuskierrättääruoho-jalehtijäte
takaisinnurmelle.
Huomaa:Ruohonkeräinvoiollakiinnilaitteessa
leikkuujätteidenkierrätyksenaikana.
Kunhaluatkierrättääleikkuujätteet,siirräkeräimenvalitsimen
vipukierrätysasentoon(Kuva16).
Kuva16
1.Kierrätysasento2.Keräysasento
Leikkuujätteidenkerääminen
ruohonkeräimeen
Käytäruohonkeräintä,joshaluatkerätäruoho-jalehtijätteet
nurmikolta.
VAARA
Josruohonkeräinonkulunut,pieniäkiviätai
muutavastaavaajätettävoisinkoutuakäyttäjään
taisivulliseenpäin,mikävoijohtaavakavaan
henkilövahinkoontaikuolemaan.
Tarkastaruohonkeräinsäännöllisesti.Joskeräinon
vaurioitunut,asennauusiToro-ruohonkeräin.
VAARA
Teräonterävä,jasenkoskettaminenvoiaiheuttaa
vakaviahenkilövahinkoja.
Sammutamoottorijaodota,ettäkaikkiliikkuvat
osatovatpysähtyneet,ennenkuinpoistutkäyttäjän
paikalta.
1.Sammutamoottorijaodota,kunneskaikkiliikkuvat
osatovatpysähtyneet.
2.Asennaruohonkeräin.Katsokohta
Ruohonkeräimenirrotus(sivu11)jasiirräke-
räimenvalitsimenvipukeräysasentoonkuvan
mukaisesti(
Kuva16)(vainmalli20836).
Ruohonkeräimenasennus
1.Sammutamoottorijaodota,kunneskaikkiliikkuvat
osatovatpysähtyneet.
2.Nostatakaluukkuylösjapidäsitäylhäällä,asenna
keräinloviinjalasketakaluukkualas(Kuva17).
10
Kuva17
Ruohonkeräimenirrotus
1.Sammutamoottorijaodota,kunneskaikkiliikkuvat
osatovatpysähtyneet.
2.Nostaruohonkeräintäylösjapoispäinkahvasta.
Huomaa:Kallistaruohonkeräintähiemantaaksepäin,
mikäestääkerättyjenleikkuujätteidenputoamisen.
Leikkuujätteidenheitto
taaksepäin
Käytätakaheittojärjestelmääerittäinpitkänruohon
leikkaamiseen.
Huomaa:Josruohonkeräinonkiinnilaitteessa,irrota
se(katsokohtaRuohonkeräimenirrotus(sivu11))ennen
leikkuujätteidenheittoataaksepäin.Keräimenvalitsimen
vivunonoltavakeräysasennossakuvanmukaisesti(Kuva16)
(vainmalli20836).
VAARA
Teräonterävä,jasenkoskettaminenvoiaiheuttaa
vakaviahenkilövahinkoja.
Sammutamoottorijaodota,ettäkaikkiliikkuvat
osatovatpysähtyneet,ennenkuinpoistutkäyttäjän
paikalta.
Käyttövihjeitä
Yleisiäleikkuuvinkkejä
Siivoaalueeltakepit,kivet,johdot,oksatjamuutjätteet,
joihinteräsaattaisiosua.
Äläisketerääkiinteisiinesineisiin.Äläkoskaanaja
ruohonleikkurillatarkoituksellaminkäänesineenyli.
Joslaitetörmääesteeseentaialkaatäristä,sammuta
moottorivälittömästi,irrotasytytystulpanjohtojatarkasta
laitevaurioidenvaralta.
Jottaruohonleikkuritoimisiparhaallamahdollisella
tavalla,asennauusiteräennenleikkuukaudenalkamista.
VaihdaterätarvittaessaToro-vaihtoterään.
Ruohonleikkaaminen
Leikkaavainnoinkolmasosaruohonpituudesta
kerrallaan.Äläleikkaaruohoa51mm:nasetusta
lyhyemmäksi,paitsijosruohoonharvaataionmyöhäinen
syksy,jolloinruohonkasvualkaahidastua.Katso
Leikkuukorkeudensäätö(sivu8).
Leikattaessayli15cmkorkeaaruohoaleikkaaensin
korkeimmallaleikkuukorkeudenasetuksellajavele
hitaasti.Leikkaasenjälkeenmatalammallaasetuksella,
jottanurmikostatuleehyvännäköinen.Josruohoonliian
pitkää,laitesaattaatukkeutuajamoottoripysähtyä.
Leikkaavainkuivaaruohoatailehtiä.Kostearuohoja
lehdetpaakkuuntuvatnurmikollejavoivattukkialaitteen
taipysäyttäämoottorin.
VAARA
Kostearuohotailehdetvoivataiheuttaavakavan
loukkaantumisen,josliukastutjakosketatterää.
Leikkaavainruohonollessakuivaa.
Vaihdaleikkuusuuntaa.Tällöinleikkuujätteethajaantuvat
ruohikolletasaisestijalannoittavathyvin.
Josleikattunurmikkoeinäytähyvältä,kokeileseuraavia
toimenpiteitätaijotainniistä:
Vaihdaterätaiteroitase.
Kävelehitaamminleikatessasi.
Nostalaitteenleikkuukorkeutta.
Leikkaaruohouseammin.
Kuljeainaosaksiedellisenleikkuukaistanpäällä;älä
leikkaakokonaanuuttakaistaa.
Asetaetupyörienleikkuukorkeusyhtäpykälää
takapyörienleikkuukorkeuttaalemmaksi.Säädä
eturenkaidenkorkeudeksiesimerkiksi51mmja
takarenkaidenkorkeudeksi64mm.
Lehtienleikkaaminen
Kunnurmikkoonleikattu,tarkista,ettäpuoletruohosta
näkyylehtikerroksenläpi.Joudutehkäleikkaamaanlehdet
vieläkerrantaiuseamminkin.
Joslehtiäonnurmikollayli13cm,asetaetuosan
leikkuukorkeusyhtätaikahtapykälääkorkeammallekuin
takaosanleikkuukorkeus.
Hidastaleikkuunopeutta,joslaiteeileikkaalehtiä
tarpeeksihienoksi.
11
Kunnossapito
Huomaa:Koneenvasenjaoikeapuolimääritelläännormaalistayttöasennostakäsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
Huoltotoimenpide
5ensimmäisenkäyttötunnin
jälkeen
Vaihdamoottoriöljy.
Ainaennenkäyttöätai
päivittäin
Tarkistamoottoriöljynmäärä.
Varmista,ettäteräpysähtyykolmensekunninkuluessateränohjaustangon
vapauttamisesta.
Jokaisenkäytönjälkeen
Puhdistalaitteenkotelonalaosa.
100käyttötunninvälein
Huollasytytystulppa.
Ennenvarastointia
Tyhjennäpolttoainesäiliöennenkorjauksiaohjeidenmukaanjaennenvuosittaista
varastointia.
Vuosittain
Puhdistailmansuodatin(useammin,joskäyttöolosuhteetovatpölyiset).
Vaihdamoottoriöljy.
Vaihdaterätaiteroitutase(useammin,josterätylsyynopeasti).
Lisäävuosittaisiahuoltotoimenpiteitäonmoottorinkäyttöoppaassa.
Valmisteluhuoltoavarten
1.Sammutamoottorijaodota,kunneskaikkiliikkuvat
osatovatpysähtyneet.
2.Irrotasytytystulpanjohtosytytystulpasta(Kuva18)
ennenhuoltotöidensuorittamista.
Kuva18
1.Sytytystulpanjohto
3.Kytkesytytystulpanjohtosytytystulppaanhuoltotöiden
jälkeen.
Tärkeää:Ennenkuinkallistatlaitettaöljyntai
teränvaihtoavarten,annapolttoainesäiliönkäy
tyhjäksinormaalissakäytössä.Joslaitettaon
kallistettavaennenpolttoaineenloppumista,poista
polttoainekäsipumpulla.Kallistalaitekyljelleen
ainasiten,ettämittatikkuosoittaaalaspäin.
VAARA
Laitettakallistettaessasaattaavalua
polttoainetta.Bensiiniontulenarkaa
jaräjähdysherkkääjavoiaiheuttaa
henkilövahingon.
Käytämoottoria,kunnesbensiiniloppuu,
taipoistabensiinikäsipumpulla,eikoskaan
lapolla.
Ilmanpuhdistimenhuolto
Huoltoväli:Vuosittain
1.Painailmanpuhdistimensuojuksessaolevatsalvatalas
(Kuva19).
12
Kuva19
1.Salvat
3.Vaahtomuovinen
esisuodatin
2.Paperinenilmansuodatin
2.Avaasuojus.
3.Irrotapaperinenilmansuodatinjavaahtomuovinen
esisuodatin(Kuva19).
4.Tarkistavaahtomuovinenesisuodatinjavaihdase,jos
seonvaurioitunuttaierittäinlikainen.
5.Tarkistapaperinenilmansuodatin.
A.Vaihdasuodatin,josseonvaurioitunuttaiöljyn
taipolttoaineenkastelema.
B.Jospaperinenilmansuodatinonlikainen,napauta
sitäkovaapintaavastenuseitakertojataipuhalla
paineilmaa(alle207kPa(30psi))suodattimen
moottorinpuoleisensivunläpi.
Huomaa:Äläharjaalikaairtisuodattimesta,sillä
harjaaminentyöntääliankuituihin.
6.Poistalikailmanpuhdistimenrungostajasuojuksesta
kosteallaliinalla.Äläpyyhilikaailmakanavaan.
7.Asennavaahtomuovinenesisuodatinjapaperinen
ilmansuodatinilmanpuhdistimeen.
8.Asennakansi.
Moottoriöljynvaihto
Huoltoväli:5ensimmäisenyttötunninjälkeen
Vuosittain
1.Siirlaitetasaisellealustalle.
2.Lämmitäöljyennenvaihtoakäyttämällämoottoria
muutamanminuutinajan.
Huomaa:Lämminöljyjuokseeparemminjakuljettaa
enemmänepäpuhtauksia.
3.Irrotasytytystulpanjohtosytytystulpasta(katsokohta
Valmisteluhuoltoavarten(sivu12)).
4.Valutakäytettyöljyöljyntäyttöputkenläpi
tyhjennysastiaankallistamallalaitekyljelleensiten,että
mittatikkuosoittaaalaspäin(Kuva20).
Kuva20
5.Kunöljyontyhjentynyt,palautalaiteyttöasentoon.
6.Kaadaöljyäöljyntäyttöputkeennoinkolmenneljäsosan
verrankampikammiontilavuudesta.
Huomaa:Tilavuus:0,59l,tyyppi:puhdistavaSAE30-
taiSAE10W-30-öljy,jonkaAPI-huoltoluokitusonSF,
SG,SH,SJ,SLtaikorkeampi.
7.
Pyyhimittatikkupuhtaallaliinalla.
8.Asennamittatikkuöljyntäyttöputkeen,muttaälä
ruuvaasitäkiinni.
9.Irrotamittatikkujatarkistaöljymäärämittatikusta
(Kuva21).
13
Kuva21
1.Öljyäonenimmäismäärä.3.Öljyäonliianvähänlisää
öljyäkampikammioon.
2.Öljyäonliikaapoista
öljyäkampikammiosta.
Josöljyäonliianvähän,lisääöljyntäyttöputkeen
hitaastipienimääräöljyäjatoistasittenvaiheet–9,
kunnesöljynmääräonoikea.
Josöljyäonliikaa,valutaylimääräistäöljyä,kunnes
öljynmääräonmittatikunmukaanoikea.Lisätietoa
ylimääräisenöljyntyhjentämisestäonkohdassa
Moottoriöljynvaihto(sivu13).
Tärkeää:Joskampikammiossaonliikaa
tailiianvähänöljyämoottoriakäytettäessä,
moottorivoivaurioitua.
10.Asennamittatikkutukevastipaikalleen.
11.Kierrätäkäytettyöljyasianmukaisesti.
Sytytystulpanhuolto
Huoltoväli:100käyttötunninvälein
KäytäChampionRN9YC-sytytystulppaataivastaavaa.
1.Sammutamoottorijaodota,kunneskaikkiliikkuvat
osatovatpysähtyneet.
2.Irrotajohtosytytystulpasta(
Kuva18).
3.Puhdistasytytystulpanympäristö.
4.Irrotasytytystulppasylinterinkannesta.
Tärkeää:Vaihdaviallinentailikainen
sytytystulppa.Äläpuhdistaelektrodeja,koska
niistävoiirrotasylinteriinkarstaa,jolloinmoottori
voivaurioitua.
5.Asetasytytystulpankärkiväliksi0,76mm.Katso
Kuva22.
Kuva22
1.Keskielektrodineriste
3.Kärkiväli(ei
mittakaavassa)
2.Sivuelektrodi
6.Asennasytytystulppajatiiviste.
7.Kiristäsytytystulppamomenttiin20N·m.
8.Kytkejohtosytytystulppaan.
Teränvaihto
Huoltoväli:Vuosittain
Tärkeää:
T erän asentamiseen tar vitaan momenttia v ain
.
Jossinullaeiolemomenttiavaintataiethalua
suorittaatoimenpidettäitse,otayhteysvaltuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Tarkistateräainabensiininloppuessa.Josterävaurioituu
taimurtuu,vaihdaseheti.Josteräontylsätaiuurteinen,
teroitutaterätaivaihdaseuuteen.
VAARA
Teräonterävä,jasenkoskettaminenvoiaiheuttaa
vakaviahenkilövahinkoja.
Käytäkäsineitä,kunhuollatterää.
1.Irrotasytytystulpanjohtosytytystulpasta(katso
Valmisteluhuoltoavarten(sivu12)).
2.Kallistalaitekyljelleen(Kuva23)siten,ettämittatikku
osoittaaalaspäin.
Kuva23
14
3.Tueteräpuunkappaleella.
4.Irrotateräkääntämälläteräpulttiavastapäivään.
Huomaa:Säilytäkaikkikiinnitystarvikkeet.
5.Asennauusiterävaiheessa4irrotetuilla
kiinnitystarvikkeilla.
6.Kiristäteräpulttimomenttiavaimella82N·m:n
tiukkuuteen.
Tärkeää:82N·m:iinkiristettypulttionerittäin
tiukalla.Pidäterääpaikoillaanpuunkappaleella,
asetapainosiräikäntaivääntötyökaluntaakseja
kiristäpulttihyvin.Tätäpulttiaonhyvinvaikea
kiristääliiankireälle.
Laitteenkotelonalapuolen
puhdistus
Huoltoväli:Jokaisenytönjälkeen
Laitteenkotelonalaosanpuhdistus
ilmanpesuporttia(vainmalli20835)
VAARA
Leikkuujätettäsaattaairrotalaitteenkotelonalta.
Käytäsilmäsuojaimia.
Pysykäyttäjänpaikalla(kahvantakana),kun
moottorionkäynnissä.
Äläpäästäsivullisiaalueelle.
1.Käytämoottoriatasaisellajapäällystetylläalustallaja
ruiskutavettäoikeantakapyöräneteen(Kuva24).
Kuva24
Huomaa:Vesiroiskuuteränreitillejapoistaa
leikkuujätteet.
2.Kunleikkuujätettäeienäätuleulos,lopetaruiskutusja
siirlaitekuivallealueelle.
3.Käytämoottoriamuutamanminuutinajan,jottalaitteen
kotelokuivuu.
Laitteenkotelonalaosanpuhdistus
pesuporttiakäyttämällä(vainmalli
20836)
VAARA
Leikkuujätettäsaattaairrotalaitteenkotelonalta.
Käytäsilmäsuojaimia.
Pysykäyttäjänpaikalla(kahvantakana),kun
moottorionkäynnissä.
Äläpäästäsivullisiaalueelle.
1.Laskelaitealimpaanleikkuukorkeudenasetukseen.
KatsoLeikkuukorkeudensäätö(sivu8).
2.Siirlaitetasaisellepäällystetyllepinnalle.
3.Kiinnitävesipisteeseenliitettypuutarhaletkulaitteen
kotelonpesuporttiin(Kuva25).
Kuva25
4.Avaavedensyöttö.
5.Käynnistämoottorijaannasenkäydä,kunneslaitteen
kotelonaltaeienäätuleleikkuujätettä.
6.Sammutamoottori.
7.Katkaisevedensyöttöjairrotapuutarhaletkulaitteesta.
8.Käynnistämoottorijaannasenydämuutaman
minuutinajan,jottakotelokuivuu.
15
Varastointi
Varastoilaiteviileään,puhtaaseenjakuivaanpaikkaan.
Laitteenvalmistelu
varastointiavarten
VAARA
Bensiinihöyrytvoivaträjähtää.
Äläsäilytäbensiiniä30päivääkauempaa.
Älävarastoilaitettasuljettuuntilaanlähelle
avotulta.
Annamoottorinjäähtyäennenvarastointia.
1.Lisääpolttoaineeseenstabilointiainettamoottorin
valmistajanohjeidenmukaanvuodenviimeisellä
polttoainesäiliöntäyttökerralla.
2.Käytälaitetta,kunnesmoottoripysähtyypolttoaineen
loppumisenvuoksi.
3.Käynnistämoottoriuudelleen.
4.Annamoottorinkäydä,kunnessepysähtyy.Kunet
enääsaamoottoriakäyntiin,seontarpeeksikuiva.
5.Irrotajohtosytytystulpasta.
6.Irrotasytytystulppa,lisää30mlöljyäsytytystulpan
aukkoonjavedänarukäynnistintähitaastiuseitakertoja,
jottaöljyleviääkaikkiallesylinteriinjaestääsylinterin
ruostumisenvarastoinninaikana.
7.Asetasytytystulppaysästipaikalleen.
8.Kiristäkaikkimutterit,pultitjaruuvit.
Kahvantaittaminen
1.Käännäkahvaaeteenpäin(kuva26).
Tärkeää:Viekaapelitkahvannuppien
ulkopuolelle,kuntaitatyläkahvaa.
2.Suoristakahvakohdan
1Kahvansuoristaminen(sivu5)mukaisesti.
Laitteenkäyttöönotto
varastoinninjälkeen
1.Tarkistajakiristäkaikkikiinnikkeet.
2.Irrotasytytystulppajapyöritämoottorianopeasti,jotta
liikaöljypoistuusylinteristä.
3.Asennasytytystulppajakiristäsemomenttiavaimella
momenttiin20N·m.
4.Teetarvittavathuoltotoimenpiteet.Katsokohta
Valmisteluhuoltoavarten(sivu12).
5.Tarkistamoottorinöljymäärä.Katsokohta
Moottorinöljymääräntarkistus(sivu8).
6.Täytäpolttoainesäiliöuudellabensiinillä,katsokohta
Polttoainesäiliöntäyttö(sivu7).
7.Kytkejohtosytytystulppaan.
16
Huomautuksia:
17
Huomautuksia:
18
Kansainvälisetjakelijat
Jakelija:Maa:Puhelinnumero:Jakelija:Maa:Puhelinnu-
mero:
AtlantisSuveSulamaSisstemleriLt
Turkki902163448674
MaquiverS.A.
Kolumbia5712364079
BalamaPrimaEngineeringEquip.Hongkong85221552163
MaruyamaMfg.Co.Inc.
Japani81332522285
B-RayCorporation
Korea82325512076
AgrolancKft
Unkari3627539640
CascoSalesCompany
PuertoRico7877888383
Mountelda.s.
Tšekintasavalta420255704220
CeresS.A.CostaRica
5062391138
MunditolS.A.
Argentiina541148219999
CSSCTurfEquipment(pvt)Ltd.SriLanka
94112746100
OslingerTurfEquipmentSA
Ecuador59342396970
CyrilJohnston&Co.
Pohjois-Irlanti442890813121
OyHakoGroundandGardenAbSuomi
35898700733
EquiverMeksiko525553995444ParklandProductsLtd.
Uusi-Seelanti
6433493760
FemcoS.A.Guatemala
5024423277
PratoVerdeS.p.A.
Italia390499128128
G.Y.K.CompanyLtd.
Japani81726325861
Prochaska&Cie
Itävalta4312785100
GeomechanikiofAthens
Kreikka30109350054
RTCohen2004Ltd.
Israel97298617979
GuandongGoldenStar
Kiina862087651338RiversaEspanja34952837500
HakoGroundandGarden
Ruotsi4635100000
ScSvendCarlsenA/S
Tanska4566109200
HakoGroundandGarden
Norja4722907760
SolvertS.A.S.
Ranska33130817700
HayterLimited(U.K.)
Yhdistynyt
kuningaskunta
441279723444
SpyprosStavrinidesLimited
Kypros35722434131
HydroturfInt.CoDubai
Arabiemiirikuntienliitto97143479479
SurgeSystemsIndiaLimited
Intia911292299901
HydroturfEgyptLLC
Egypti2025194308T-MarktLogisticsLtd.Unkari3626525500
IrrimacPortugali351212388260T oroAustraliaAustralia61395807355
IrrigationProductsInt'lPvtLtd.Intia862283960789ToroEuropeNVBelgia3214562960
JeanHeybroekb.v.Alankomaat31306394611
Eurooppalainentietosuojailmoitus
Toronkeräämättiedot
ToroWarrantyCompany(Toro)huolehtiiasiakkaidentietosuojasta.Takuuvaatimustenkäsittelyäjamahdollisiatuotteidentakaisinkutsukampanjoitavarten
pyydämme,ettäasiakkaatlähettäväthenkilötiedotsuoraanT orolletaipaikalliselleToro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmätoimiiyhdysvaltalaisillapalvelimilla,eivätkäyhdysvaltalaisettietosuojalaitvälttämättätarjoasamanlaistasuojaakuinvastaavat
laitasiakkaanomassamaassa.
ANTAMALLAHENKILÖTIEDOTTOROLLEASIAKASSUOSTUUSIIHEN,ETTÄNÄITÄTIETOJAKÄSITELLÄÄNTÄSSÄTIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLATAVALLA.
Tapa,jollaTorokäyttäätietoja
Torovoikäyttäähenkilötietojatakuuvaatimustenkäsittelyyn,yhteydenottoihinmahdollisissatuotteidentakaisinkutsukampanjoissajamuissa
mahdollisissatarkoituksissa,joistakerrotaanerikseen.TorovoijakaatietojaToronsisaryhtiöille,jälleenmyyjillejamuilleliiketoimintakumppaneille
näidentarkoitustenyhteydessä.T oroeimyyasiakkaidenhenkilötietojamuilleyhtiöille.Toropidättääoikeudenluovuttaahenkilötietojalain
määräämiintarkoituksiintaiasiaankuuluvienviranomaistenpyynnöstä,ToronjärjestelmientoiminnanvarmistamiseksitaiToronturvallisuudentai
muidenkäyttäjienturvallisuudenvarmistamiseksi.
Henkilötietojensäilytys
Henkilötietojasäilytetäänniinkauankuinniitätarvitaanniidenalkuperäiseentarkoitukseentaimuihinasianmukaisiintarkoituksiin(kuten
viranomaismääräystennoudattamiseksi)tailainmääräämänajan.
Toronvakuutusasiakkaidenhenkilötietojentietosuojasta
Toropyrkiisäilyttämäänhenkilötietojentietosuojankohtuullistenvarotoimienavulla.Lisäksisepyrkiihuolehtimaantietojentarkkuudestaja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojenkäyttöjakorjaus
Joshaluattarkistaahenkilötietositaikorjataniitä,lähetäsähköpostiaosoitteeseen[email protected]
Australiankuluttajalainsäädäntö
AustralialaisetasiakkaatvoivatsaadalisätietojaAustraliankuluttajalainsäädännöstäpakkauksensisälläolevastamateriaalistataipaikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269RevF
Torontakuu
ja
ToroGTS-käynnistystakuu
Ehdotjatakuunalaisettuotteet
ToroCompanyjasensisaryhtiöToroWarrantyCompanyantavatyhteisen
sopimuksensamukaisestialkuperäiselleostajalle
1
takuunkorjataalla
ilmoitettuToro-tuote,jossiinäilmeneemateriaali-taivalmistusvikojatai
josToroGTS(GuaranteedtoStart)-käynnistystakuunpiiriinkuuluva
laiteeikäynnistyensimmäisellätaitoisellavedolla,edellyttäen,että
käyttöoppaassakuvatuistasäännöllisistähuoltotoimenpiteistäon
huolehdittu.
Tuotteilleannetaanseuraavattakuuajatostopäivästälukien:
TuotteetTakuuaika
Työnnettävätruohonleikkurit
Valettuleikkuupöytä5vuottakotikäytössä
2
90päivääkaupallisessakäytössä
Moottori
5vuodenGTS-takuu,
kotikäytössä
3
Akku2vuotta
Teräsleikkuupöytä2vuottakotikäytössä
2
90päivääkaupallisessakäytössä
Moottori
2vuodenGTS-takuu,
kotikäytössä
3
TimeMaster-leikkurit3vuottakotikäytössä
2
90päivääkaupallisessakäytössä
Moottori
3vuodenGTS-takuu,
kotikäytössä
3
Akku2vuotta
Sähkökäyttöisetkannettavatlaitteet
2vuottakotikäytössä
2
Eitakuutakaupallisessakäytössä
Lumilingot
Yksivaiheinen2vuottakotikäytössä
2
45päivääkaupallisessakäytössä
Moottori
2vuodenGTS-takuu,
kotikäytössä
3
Kaksivaiheinen3vuottakotikäytössä
2
45päivääkaupallisessakäytössä
Suppilo,suppilonsuuntainja
siipipyöränkotelonsuojus
Elinikäinen(vainalkuperäinen
omistaja)
5
Sähkökäyttöisetlumilingot
2vuottakotikäytössä
2
Eitakuutakaupallisessakäytössä
Kaikkiseuraavatajoleikkurit
MoottoriKatsomoottorinvalmistajantakuu
4
Akku2vuottakotikäytössä
2
Lisälaitteet2vuottakotikäytössä
2
Ajoleikkuritjapuutarhatraktorit(DH)
2vuottakotikäytössä
2
90päivääkaupallisessakäytössä
Ajoleikkuritjapuutarhatraktorit(XLS)
3vuottakotikäytössä
2
90päivääkaupallisessakäytössä
TimeCutter
3vuottakotikäytössä
2
90päivääkaupallisessakäytössä
TITAN-leikkurit3vuottatai240tuntia
5
Runko
Elinikäinen(vainalkuperäinen
omistaja)
6
ZMaster-leikkurit:2000-sarja4vuottatai500tuntia
5
Runko
Elinikäinen(vainalkuperäinen
omistaja)
6
1
Alkuperäinenostajaonhenkilö,jokaalunperinostiT oro-tuotteen.
2
Kotikäyttötarkoittaatuotteenkäyttöäsamallatontilla,jollaasiakkaankotisijaitsee.Käyttöä
useammassakuinyhdessäpaikassapidetäänkaupallisenakäyttönä,johonsovelletaan
kaupalliseenkäyttöönannettuatakuuta.
3
ToroGTS-käynnistystakuueikatakaupallisessakäytössäoleviatuotteita.
4
JoillakinToro-tuotteissakäytetyillämoottoreillaonmoottorinvalmistajanantamatakuu.
5
Kumpitahansailmeneeensin.
6
Elinikäinentakuu:Joskoneenpäärakenteenmuodostavarunko(jokakoostuuyhteenhitsatuista
osistajajohonmoottorinkaltaisetmuutosatkiinnitetään)halkeaataimurtuunormaalikäytössä,
sekorjataantaivaihdetaanT oronharkinnanmukaantakuunpuitteissamaksuttaosienjatyön
osalta.T akuueikatarungonvaurioitumistaväärinkäytöntairuostumisenedellyttämienkorjausten
laiminlyönninseurauksena.
Takuukattaaosatjatyön,muttakuljetuskustannuksetovatasiakkaan
vastuulla.
Takuuvoidaanevätä,jostuntilaskurionirrotettu,siihenontehtymuutoksia
taijossitäonmuutenpeukaloitu.
Omistajanvastuut
Toro-tuotettaonhuollettavakäyttöoppaanhuolto-ohjeidenmukaisesti.
Tällaisenkunnossapidonkustannuksistavastaaomistajahuollon
suorittajastariippumatta.
Takuuhuollonohjeet
Josepäilet,ettäToro-tuotteessasionmateriaali-taivalmistusvirhe,toimi
näin:
1.Otayhteystuotteenmyyjäänhuollonjärjestämiseksi.Joset
voijostainsyystäottaayhteyttätuotteenmyyjään,otayhteys
mihintahansavaltuutettuunToro-jälleenmyyjään.Katsooheinen
jakelijaluettelo.
2.Vielaitejaostotodistus(ostokuitti)huoltoliikkeeseen.Josetole
tyytyväinenhuoltoliikkeenarvioontaisaamaasipalveluun,ota
yhteysT oroon:
ToroCustomerCareDepartment,RLCDivision
ToroWarrantyCompany
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420-1196
001–952–948–4707
Takuunulkopuolisetkohteetjaviat
Tämätakuueikataseuraavia:
Määräaikaishuoltotaikuluvatosat,kutenterät,roottorilavat,
kaavinterät,hihnat,polttoaine,voiteluaineet,öljynvaihdot,
sytytystulpat,ilmarenkaat,kaapeli/vivustotaijarrujensäätö
Laitteettaiosat,joitaonmuutettutaikäytettyväärin,taijotkaon
vaihdettavataikorjattavaonnettomuuksientaiasianmukaisenhuollon
laiminlyönninvuoksi
Korjaukset,jotkajohtuvatvanhanpolttoaineen(ylikuukaudenikäisen)
käytöstätaisiitä,ettälaitettaeiolevalmisteltuoikeinennenkuinse
onjätettykäyttämättäylikuukaudenajaksi
Kaikkinäidentakuidenpiiriinkuuluvatkorjauksetonsuoritettava
valtuutetussaT oro-huoltoliikkeessä,janiissäsaakäyttäävainToron
hyväksymiävaraosia.
Yleisetehdot
Ostajaasuojaavatmaakohtaisetlait.Tämätakuueirajoitaostajan
lakisääteisiäoikeuksia.
374-0268RevE
/

See käsiraamat sobib ka