OmniMount LEDW60 Kasutusjuhend

Bränd
OmniMount
Kategooria
lameda paneeliga seinakinnitused
Mudel
LEDW60
Tüüp
Kasutusjuhend

  - OmniMount Systems, Inc.         .  , OmniMount Systems, Inc.  ,   
    ,   .                .
,    ,         . OmniMount Systems, Inc.        
  . OmniMount Systems, Inc.     ,     ,    .
 
:   ,  ,       ,       ,   
     !
  ,              .       
  ,   
      1-800-668-6848   [email protected].
                  . ,       
, ,         1-800-668-6848  info@omnimount.com   ,     ,     ,  
  .
                ( ).        ,
     51   2  x 102   4   16   5/8    .        
       .        , ,        .   
 , ,     ,      4     .   ,       ,    
. ,                      .
EESTI
Kohustustest lahtiütlemine – Firma OmniMount Systems, Inc. eesmärk on koostada täpne ja põhjalik juhend. Siiski ei väida OmniMount Systems, Inc. et selles dokumendis olev teave katab kõiki üksikasju,
tingimusi või kõrvalekaldeid. Samuti ei sisalda see kõikvõimalikke ettenägematuid asjaolusid, mis võivad ilmneda toote paigaldamisel või kasutamisel. Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ette
õi il d äi d k h O iM S I i ll d k di l b k h i
i
iididkdidiiidOiMS Ii
teatamata v
õi
il
ma muu
d
e t
äi
en
d
avate
k
o
h
ustusteta.
O
mn
iM
ount
S
ystems,
I
nc. e
i
anna se
ll
es
d
o
k
umen
di
s o
l
eva tea
b
e
k
o
h
ta m
i
tte m
i
ng
i
suguse
id
otsese
id
ega
k
au
d
se
id
garant
ii
s
id
.
O
mn
iM
ount
S
ystems,
I
nc. e
i
vastuta
selles dokumendis oleva teabe täpsuse, täielikkuse või piisavuse eest.
Seinakinnitused
HOIATUS: LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÕIK JUHISED, SAAGE NEIST PÕHJALIKULT ARU JA JÄRGIGE NEID. VASTASEL JUHUL VÕIB TAGAJÄRJEKS OLLA TÕSINE KEHAVIGASTUS, VARALINE KAHJU VÕI
TEHASEGARANTII TÜHISTAMINE!
Paigaldaja vastutab selle eest, et kõik komponendid on nõuetekohaselt monteeritud ja paigaldatud vastavalt antud juhistele. Kui te ei saa nendest juhistest aru, teil tekib küsimusi või probleeme, võtke ühendust
klienditeenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil [email protected].
Kui toode või paigaldusosad on katki või puudu, ärge proovige toodet paigaldada või monteerida. Kui vajate asendusosi või paigaldusosi, võtke ühendust klienditeenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil
[email protected]. Kliendid, kes vajavad abi muudes riikides, peaksid ühendust võtma edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid.
Komplektis olevad paigaldusosad on mõeldud kasutamiseks vertikaalsetel puitkarkass- või betoonseintel. Puitkarkass-sein on sein, mis koosneb minimaalselt 2 x 4 puitpostidest (posti ristlõike mõõtmed 51 mm ehk 2”
ja 102 mm ehk 4”) ja maksimaalselt 16 mm (5/8”) paksusest kipsplaadist. Komplektis olevad paigaldusosad ei ole mõeldud kasutamiseks metallkarkass- või kergbetoonplokkidest seinte puhul. Kui te ei tea oma seina
konstruktsiooni, siis paluge kvalifitseeritud ehitusspetsialisti või paigaldaja abi. Ohutuks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust.
Kui see nii ei ole tuleb pinda vastavalt tugevdada Paigaldaja peab tagama et seinakonstruktsioon ja ning kõik mis tahes p
aig
aldusviisil kasutatavad paigaldusosad toetavad ohutult koguraskust
Kui
see
nii
ei
ole
,
tuleb
pinda
vastavalt
tugevdada
.
Paigaldaja
peab
tagama
,
et
seinakonstruktsioon
ja
ning
kõik
mis
tahes
p
aig
aldusviisil
kasutatavad
paigaldusosad
toetavad
ohutult
koguraskust
.
LATVIEŠU
Atruna – OmniMount Systems, Inc. ir paredzjis sastdt šo rokasgrmatu preczu un pilngu. Tomr, OmniMount Systems, Inc. nepretend uz to, ka taj iekaut informcija aptver visas detaas, nosacjumus vai
variantus. T nenodrošina ar pret katru iespjamo nejaušbu saistb ar š izstrdjuma uzstdšanu vai izmantošanu. Informcija, ko satur šis dokuments, ir pakauta izmaim bez jebkura veida brdinjuma vai
saistbm. Attiecb uz šeit iekauto informciju OmniMount Systems, Inc. neveido nekdu garantijas prstvbu, izteiktu vai netieši nordtu. OmniMount Systems, Inc. neuzemas nekdu atbildbu par šaj dokument
ietverts informcijas precizitti, pilngumu vai pietiekambu.
Montža uz sienas
BRDINJUMS: VISU INSTRUKCIJU NEIZLASŠANA, TO NEIZPRAŠANA PILNB UN NEPILDŠANA VAR IZRAIST NOPIETNAS PERSONISKS TRAUMAS, PERSONISK PAŠUMA BOJJUMU VAI RPNCAS
GARANTIJAS ANULŠANU!
Uzstdtja atbildba ir nodrošint, lai visi mezgli btu pareizi, izmantojot piegdts instrukcijas, samontti un uzstdti. Ja js neizprotat šs instrukcijas vai jums ir kdi jautjumi, vai šaubas, ldzu, sazinieties ar
klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai info
@
omnimount.com.
LIETUVI
Atsakomybs apribojimas. Bendrov „OmniMount Systems, Inc.“ siekia, kad šis vadovas bt tikslus ir išbaigtas. Taiau „OmniMount Systems, Inc.“ netvirtina, kad ia pateikta informacija apima visas detales,
slygas ar variantus. Ši informacija taip pat nenumato vis manom netiktum, susijusi su šio gaminio rengimu arba jo naudojimu. Šiame dokumente pateikta informacija gali bti pakeista be spjimo ar koki kit
pareig vykdymo. „OmniMount Systems, Inc.“ neteikia jokios tiesiogiai ar netiesiogiai išreikštos garantijos dl ia pateiktos informacijos. „OmniMount Systems, Inc.“ neprisiima jokios atsakomybs už šiame dokumente
@
Neminiet uzstdt vai samontt šo izstrdjumu, ja izstrdjums vai armatra ir bojti vai iztrkst. Gadjum, ja nepieciešamas rezerves daas vai armatra, ldzu, sazinieties ar klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai
[email protected]. Starptautiskajiem klientiem, kam nepieciešama paldzba, vajadztu kontaktties ar tirgotju, no kura vii nopirkuši izstrdjumu.
Iekaut armatra ir projektta izmantošanai uz vertiklajm sienm, kas bvtas ar koka spraišiem vai masva betona. Sienai ar koka spraišiem noteikts, ka taj atrodas vismaz 50 x100 mm spraišiem (2” platums pie
4” dziuma) ar maksimlo 16 mm (5/8”) sauso apmetumu. Iekaut armatra nav paredzta izmantošanai ar metla spraišiem vai klinkerbetona sienm. Ja js šaubties par jsu sienas konstrukciju, tad, ldzu,
paldzbai konsultjieties ar kvalifictu darba uzmju vai uzstdtju. Drošai uzstdšanai sienai, uz kuras js montjiet, jiztur svars, kas 4 reizes lielks par kopjo slodzi. Ja n, tad virsma ir jpastiprina, lai
apmierintu šo standartu. Uzstdtjs ir atbildgs par to, lai prbaudtu, ka sienas struktra un armatra, kas izmantota ar jebkuru uzstdšanas metodi, droši izturs kopjo slodzi.
pateiktos informacijos tikslum, išbaigtum ar pakankamum.
Sieniniai tvirtinimo elementai
SPJIMAS: NEPERSKAIIUS, GERAI NESUPRATUS ARBA NESILAIKANT VIS INSTRUKCIJ GALIMA RIMTAI SUSIŽALOTI, SUGADINTI TURT ARBA NETEKTI TEISS GAMYKLIN GARANTIJ!
Už tinkam vis komponent surinkim ir sumontavim pagal pateiktas instrukcijas atsako montuotojas. Jei ši instrukcij nesuprantate arba turite koki nors klausim ar rpesi, susisiekite su klient aptarnavimo
tarnyba telefonu 1-800-668-6848 arba el. paštu [email protected].
Nemginkite montuoti ar surinkti šio gaminio, jei jis pats arba jo tvirtinimo dalys pažeistos, arba yra ne visos. Jei reikia pakaitini dali (skaitant tvirtinimo dalis), kreipkits klient aptarnavimo tarnyb telefonu 1-800-
668-6848 arba el. paštu [email protected]. Klientams, esantiems už JAV rib, patariama kreiptis prekybos atstov, iš kurio jie gamin sigijo.
Kartu pateiktos tvirtinimo dalys skirtos naudoti vertikaliose sienose, sudarytose iš medini statramsi arba vientiso betono. Karkasin siena su mediniais statramsiais – tai siena, kurioje 5/8 colio (16 mm) gipskartonis
pritvirtintas ant bent 2x4 coli (51x102 mm) medini statrams
i. Kartu pateiktos tvirtinimo dalys neskirtos naudoti sienose su metaliniais statramsiais arba iš šlakbetonio blok. Jei nesate tikri dl savo sienos
konstrukcijos, pasitarkite su kvalifikuotu rangovu arba montuotoju. Kad tvirtinimas bt saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesn svor.Jeigu taip nra, paviršius turi bti sutvirtintas, kad
atitikt š standart. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad taikant bet kur montavimo bd sienos struktra ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikyt bendr apkrov.
SLOVENSKA
SLOVENSKA
Izjava o omejitvi odgovornosti – Podjetje OmniMount Systems, Inc., si je prizadevalo, da bi bil ta prironik natanen in popoln. Vendar OmniMount Systems, Inc., ne jami, da informacije v tem prironiku
obravnavajo vse podrobnosti, pogoje ali odstopanja. Prav tako ne more predvideti sleherne možne okolišine v povezavi z namestitvijo ali uporabo tega izdelka. Informacije, ki jih ta dokument vsebuje, se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti. OmniMount Systems, Inc., ne ponuja nikakršne garancije, izrecne ali naznaene, v povezavi z informacijami, ki jih ta dokument vsebuje. OmniMount
Systems, Inc., ne prevzema nikakršne odgovornosti za natannost, celovitost in zadostnost informacij, ki jih ta dokument vsebuje.
Stenski nosilci
OPOZORILO: E TEH NAVODIL NE BOSTE PREBRALI, V CELOTI RAZUMELI IN JIH UPOŠTEVALI, LAHKO PRIDE DO HUDIH TELESNIH POŠKODB, MATERIALNE ŠKODE IN POŠKODB LASTNINE, TER
RAZVELJAVITVE TOVARNIŠKE GARANCIJE!
Monter mora zagotoviti, ob upoštevanju predloženih navodil, da so vsi sestavni deli pravilno sestavljeni in pritrjeni. e ne razumete teh navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na službo za pomo
strankam na telefonski številki 1-800-668-6848 ali e-naslovu [email protected].
e sta izdelek ali okovje poškodovana ali kateri koli del manjka, izdelka ne poskušajte sestaviti oziroma pritrditi. e so potrebni nadomestni deli ali okovje, se obrnite na službo za pomo strankam na telefonski številki
1-
800
-
668
-
68
4
8
a
li
e
-n
as
l
o
v
u
inf
o@o
mnim
ou
n
t
.
co
m. K
upc
i v
d
r
ug
ih
d
a
v
a
h
,
ki
pot
r
ebujejo
po
m
o,
se
m
o
r
ajo
ob
rni
t
i n
a
p
r
odaja
l
ca,
p
ri k
ate
r
e
m
so
iz
de
l
e
k k
up
ili.
800
668
68 8
ae
as o u
o@o ou t co
upc d ug d a a , pot ebujejo po o, se o ajo ob t a p odaja ca, p ate e so de e up
Priloženi izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpinih stenah, sezidanih iz lesa ali iz masivnega betona. Stena z lesenimi nosilci je opredeljena kot stena, sestavljena iz lesenih nosilcev z merami najmanj 51x102
mm (2x4 palce) (širine 51 mm oziroma 2 palca in globine 102 mm oziroma 4 palce) in mavnih ploš debeline najve 16 mm (5/8 palca). Priloženi izdelek ni namenjen za uporabo na kovinskih stebrih ali stenah iz votlih
zidakov. e niste prepriani o sestavi svoje stene, se za pomo obrnite na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, 4-krat veja od teže izdelka. e nimate take površine, jo
morate ojaati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bosta stenska struktura in okovje za uporabljeni nain montaže varno podpirala celotno breme.
SLOVENSKY
Vyhlásenie o obmedzení zodpovednosti – OmniMount Systems, Inc. malo v úmysle a pripravilo tieto pokyny presne a vo všeobecnosti kompletne. Avšak, OmniMount Systems, Inc. týmto nevydáva zaväzujúce
prehlásenie, že informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa vzahujú na všetky možné drobné alternatívy, podmienky alebo zmeny. Tiež nepopisuje všetky možnosti v súvislosti s inštaláciou alebo používaním tohto
produktu. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzkov akéhokovek druhu. OmniMount Systems, Inc. neposkytuje žiadnu záruku,
vyjadrenú alebo implicitnú pokia ide o informácie obsiahnuté v tomto dokumente. OmniMount Systems, Inc. nenesie žiadnu zodpovednos za presnos, úplnos alebo vyerpávajúcu dostatonos informácií
obsiahnutých v tomto dokumente.
P5
Upevnenie na stenu
VAROVANIE: Nepreítanie, nepochopenie a nedodržanie pokynov môže vies k vážnym poraneniam, škode na majetku alebo zrušeniu výrobnej záruky!
Je zodpovednosou inštalujúceho subjektu ubezpei sa, že všetkyasti sú správne zmontované a nainštalované poda poskytnutých pokynov. Ak týmto pokynom nerozumiete alebo máte akékovek otázky i
nejasnosti, prosím, kontaktujte službu zákaznikom na 1-800-668-6848 alebo na [email protected].
Nepokúšajte sa inštalova alebo zostavi tento produkt, ak je výrobok alebo hardvér poškodený alebo chýba. V prípade, že potrebujete náhradné diely alebo hardvér, prosím, kontaktujte zákaznícky servis na 1-800-
668-6848 alebo [email protected] . Zahraniní zákaznici, ktorí potrebujú pomoc mali by kontaktova svojho predajcu, u ktorého výrobok zakúpili.
Zahrnutý hardvér je navrhnutý pre použitie na zvislé steny postavené z drevených panelov alebo pevného betónu. Stenou z drevených panelov sa myslí stena, ktorá sa skladá z najmenej 2x4 drevených spov
(51mm alebo 2 palce široké a 102mm alebo 4 palce hlboké) alebo z minimálne 16mm (5/8 palcov) sadrokartónu. Zahrnutý hardvér nie je urený pre použitie materiálu s kovovými hrotmi alebo panelovou stenou. Ak si
nie ste istí aký typ steny máte, konzultujte to prosím s kvalifikovaným odborníkom alebo odborným inštalátorom. Aby bola inštalácia bezpená, musí by stena, na ktorú tento produkt montujete, schopná unies 4-
násobok celkovej hmotnosti záaže. Ak nie, musí by povrch steny posilnený tak, aby splnil túto normu. Inštalujúci subjekt je zodpovedný za overenie toho, že stena a hardvér použitý pri akejkovek inštalanej
metóde budú môc bezpene zvládnu celkovú záaž.
SYMBOLS
Drill
Agujerear
Percer
Bohren
Boor
Forare
Level
Nivel
Niveau
Wasserwaage
Waterpas
Livellare
Caution
Precaución
Attention
Vorsicht
Voorzichtig
Attenzione
Hammer
Martillo
Marteau
Hammer
Hamer
Martello
Team Lift
Levantar Con Ayuda
Travail D’équipe
Nicht Alleine Hochheben
Tillen Met Team
Sollevamento In Squadra
Forare
Wywier
Vrtat
Készítsen furatot

Furar
Bor
Poraa
Borra
Burghiu

Livellare
Poziomnica
Vodováha
Szintez

Nível
Vaterpas
Vesivaaka
Pass
Nivel
Attenzione
Przestroga
Pozor
Figyelmeztetés

Cuidado
Pas på
Varoitus
Försiktighet
Atenie
Martello
Motek
Kladivo
Kalapács
  
Martelo
Hammer
Vasara
Hammare
Ciocan
Sollevamento
In
Squadra
Wspólne Podnoszenie
Zdvihat Ve Více Lidech
Több Személy Által Végzett Emelés
 Me A 
Levação Em Conjunto
Vær Flere Til At Løfte
Osta Yhdessä
Lyft Med Hjälp
Ridicare În Echip


Puurige
Urbis
Gržti
Izvrtajte
Vta

Delin
Bormaskin


Lood
Lmenis
Lygis
Vodna tehtnica
Vodováha

Aynı Seviyeye Getir
Vater


Hoiatus.
Brdinjums
Dmesio
Previdno
Pozor

Dikkat
Forsiktig

Haamer
murs
Kalti
Kladivo
Kladivo

Çekiç
Hammer



Õstke Mitmekesi
Brigdes Pacljs
Kelkite Keliese
Za Dvigovanje Je Potrebnih Ve Oseb
Tímovy Zdvih
   
Birkaç Kii Birlikte Kaldirin
Lagløft
     
队 举
2
Optional
Opcional
Optionnel
Optional
Pencil Mark
Marque con lápiz
Marque de crayon
Bleistiftmarkierung
Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis Phillips
Kreuzschlitzschraubendreher
Allen Wrench
Llave Allen
Clé hexagonale
Inbusschlüssel
Tighten
Ajustar
Serrer
Festziehen
Optional
Optioneel
Opzionale
Opcjonalne
Volitelné
Választható

Opcional
Valgfrit
Valinnainen
Bleistiftmarkierung
Potloodmarkering
Segno di matita
Znak wykonany oówkiem
Poznamenejte si polohu
Jelöl ceruza
  
Marcar a lápis
Blyantsmærke
Lyijykynämerkki
Kreuzschlitzschraubendreher
Phillips schroevendraaier
Cacciavite a croce
rubokrt krzyakowy
Kížový šroubovák
Keresztfejes csavarhúzó

Chave-de-fendas Phillips
Philips skruetrækker
Ristipääruuvitaltta
Inbusschlüssel
Inbussleutel
Chiave esagonale
Klucz do wkrtów
Klí imbus
Imbuszkulcs
 
Chave Allen
Unbrakonøgle
Kuusiotappiavain
Festziehen
Vastdraaien
Serrare
Dokr
Utáhnout
Rögzítse

Apertar
Stram
Kiristä
Valfri
Opional

Valikuline
Pc izvles
Pasirinktinis
Izbirno
Volite

ste
e Ba
lı
Märke med penna
Marcaj de creion
 
Pliiatsimärge
Atzme ar zmuli
Pažymti pieštuku
Oznaka s svinnikom
Poznamenajte si
 
Kalem
areti
Philips skruvmejsel
urubelni Phillips
 Phillips
Ristkruvikeeraja
Phillips skrvgriezis
Kryžminis atsuktuvas
Križni izvija Phillips
Krížový skrutkova
 
Yıldız Tornavida
Insexnyckel
Cheie Allen
 
Kuuskantpesapeakruvi
Sešstra stieatslga
Šešiakampis raktas
Imbus klju
Imbusový kú
 
Allen Anahtarı
Spänn
Strângei

Pingutage
Savilkt
Priveržti
Privrstite
Utiahnu

Sıkı
tırın
P8
Valgfritt

Blyantmerke
  
铅 标记
Stjerneskrujern
 
Sekskantnøkkel
  
Stram

STEP 2 - DRYWALL
Drill pilot hole
Rli l j ilt
Drywall
IMPORTANT! A MINIMUM OF 5/8” DRYWALL IN REQUIRED FOR THIS INSTALLATION.
IF YOU ARE NOT SURE HOW TO VERIFY WALL THICKNESS, PLEASE CONTACT A
QUALIFIED INSTALLER BEFORE CONTINUING.
MINIMUM 5/8
R
ea
li
ce e
l
agu
j
ero p
il
o
t
o
Percez le trou de guidage
Bohren Sie die Vorbohrung
Boor een montagegat
Trapanare il foro pilota
Wywier otwór pilotowy
Vyvrtejte vodicí otvor
Fúrja ki a vezetlyukat.

 


mampos
t
er
í
a seca
cloison sèche
Trockenmauer
drywall
muro a secco
pyty okadzinowe
sádrokartón
szárazfalazat


MINIMUM
5/8

Executar um furo piloto
Bor styrehul
Poraa ohjausreikä
Borra styrhål
Gaur de ghidare a burghiului
   
Puurige esialgne auk
Izveidojiet priekšurbumu
Išgržkite bandomj skyl
 
drywall
tørvæg
laastiton kiviseinä
kallmur
pereu uscat
 
kipsplaat
ipškartons
sausasis tinkas
DRILL BIT
NOT INCLUDED
A
Išgržkite
bandomj
skyl
Navrtajte zaetno luknjo
Vyvtajte vodiacu dieru
 
Kılavuz delik açın
Drill pilothull
  
钻导
sausasis
tinkas
mavne ploše
sadrokartón
drywall
alçıpan
tørrvegg
 
1
B
P12
STEP 2 – WOOD STUD
Find stud and mark edge and center locations
Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro.
Repérez l'emplacement d'une poutre, puis marquez l'emplacement des bords et du centre de cette poutre.
Suchen Sie einen Balken und markieren Sie Seiten und Mitte.
Zoek de drager en markeer de rand- en middenlocaties.
Individuare il montante e segnare la posizione dei bordi e del centro del montante stesso.
Wood Stud
Panel de madera
Poutre de bois
Holzbalken
Houten dragers
Montante in legno
Znajd belk i zaznacz jej krawdzie oraz rodek.
Najdte devný trám a vyznate jeho okraje a sted.
Keressük meg a gerendát, és jelöljük meg a szélét és a közepét.
           .
Encontrar a viga e marcar os locais extremos e centrais.
Find underligger og markér kant og midt.
Etsi pystypuu ja merkitse reunat ja keskikohta.
Hitta stift och markera kant och centerposition.
Gsii panoul imarcailocaiile de pe margine i din centru.
Drewniane supy
Devný kolíek
Fagerenda
 
Vigas de madeira
Trætap
Pystypuu
Träregel
Panou de lemn
Gsii
panoul
i
marcai
locaiile
de
pe
margine
i
din
centru.
     .
Otsige üles sõrestikupost ning märkige selle servad ja keskkoht.
Atrodiet naglu un atzmjiet malas un centra atrašans vietas
Surasti varžt ir pažymti kraštines bei centrin padtis
Najdite steber in oznaite robove in sredino.
Nájdite drevený trám a vyznate jeho okraje a stred.
     .
Direi bulun, kenarını ve ortasını iaretleyin.
Finn stenderen og marker kantene og midten
Panou
de
lemn
 
Puidust sõrestikupost.
Koka tapa
Medžio karkasas
Leseni zati
Drevený kolík
 
Ahap Çivi
Ttd
Finn
stenderen
og
marker
kantene
og
midten
.
         .
标记
T
res
t
en
d
e
r
 
A
B
B
P14
STEP 3 – WOOD STUD
Wood Stud
Drill pilot hole
Rli l j ilt
IMPORTANT! WHEN TIGHTENING WALL SCREW (PART W-A), USE A PHILLIPS HEAD #3
SCREWDRIVER OR POWER BIT. A STANDARD PHILLIPS HEAD #2 WILL STRIP SCREW
HEAD.
Panel de madera
Poutre de bois
Holzbalken
Houten dragers
Montante in legno
Drewniane supy
Devný kolíek
Fagerenda
 
R
ea
li
ce e
l
agu
j
ero p
il
o
t
o
Percez le trou de guidage
Bohren Sie die Vorbohrung
Boor een montagegat
Trapanare il foro pilota
Wywier otwór pilotowy
Vyvrtejte vodicí otvor
Fúrja ki a vezetlyukat.

 


A


Vigas de madeira
Trætap
Pystypuu
Träregel
Panou de lemn
 
Puidust sõrestikupost.
Koka tapa
Mdži k k

Executar um furo piloto
Bor styrehul
Poraa ohjausreikä
Borra styrhål
Gaur de ghidare a burghiului
   
Puurige esialgne auk
Izveidojiet priekšurbumu
Išgržkite bandomj skyl
DRILL BIT
NOT INCLUDED
M
e
dži
o
k
ar
k
asas
Leseni zati
Drevený kolík
 
Ahap Çivi
Trestender
 
Išgržkite
bandomj
skyl
Navrtajte zaetno luknjo
Vyvtajte vodiacu dieru
 
Kılavuz delik açın
Drill pilothull
  
钻导
1
2
1 2
B
W-A
TIGHTEN
UNTIL SNUG
P15
PLEASE CONTINUE INSTALLATION ON STEP 4
STEP 4
8
8
STEP 5
Hang with monitor attached
Cuelgue con el monitor adherido.
A h l it i t llé
8
A
ccroc
h
ez avec
l
e mon
it
eur
i
ns
t
a
llé
.
Mit dem befestigten Monitor aufhängen.
Hang op terwijl de monitor is bevestigd.
Appendere con lo schermo attaccato.
Powie z przymocowanym monitorem.
Zavste s pipevnným monitorem.
Függessze fel a monitorral együtt.
    
Suporte com monitor preso
Hæng op med skærm påsat
Ripusta näyttö kiinnitettynä
Häng med bildskärm fastsatt
Agai cu monitorul ataat
  
Riputage koos kinnitatud ekraaniga
Piekrt ar pievienoto monitoru
Pakabinti su pritvirtintu monitoriumi
Obesite s pritrjenim monitorjem
Obesite
s
pritrjenim
monitorjem
Zaveste s pripevnenou obrazovkou.
  .
Takılı monitörle asın
Heng med skjermen festet
   
SNAP
P17
STEP 6
Level
Nivel
Niveau
Wasserwaage
Waterpas
Livellare
Route Cables
Tienda los cables
Installez les câbles
Verlegen Sie die Kabel
Plaats de kabels
Inserire i cavi
Poziomnica
Vodováha
Szintez

Nível
Vaterpas
Vesivaaka
Pass
Nivel
Poprowad kable
Natáhnte kabely
Vezesse el a kábeleket.
 
Dispor os cabos
Føringskabler
Reititä kaapelit
Lägg kablar
Direcionai cablurile
Nivel

Lood
Lmenis
Lygis
Vodna tehtnica
Vodováha

Aynı Seviyeye Getir
Vt
Direcionai
cablurile
 
Suunake kaablid oma kohale
Virzienu kabei
Kabeli išvedžiojimas
Napeljava kablov
Natiahnite káble
 
Kabloları Düzenleyin
Før kablene
V
a
t
e
r

Før
kablene
 
线
B
A
P18
WARRANTY INFORMATION
This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. OmniMount
will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from OmniMount will result in void of warranty.
To obtain warranty service, contact OmniMount customer service at 800.MOUNT.IT (800.668.6848) or in[email protected]. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be
shipped to OmniMount for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.
OmniMount disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by OmniMount. To the maximum
extent permitted by law, OmniMount disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. OmniMount will not
be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, OmniMount products. OmniMount bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited
to, any labor charges for the repair of OmniMount products performed by anyone other than OmniMount.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
Specifications are subject to change without prior notice.
Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de OmniMount. Esta garantía cubre los productos OmniMount de los defectos de
materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. OmniMount, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las
instrucciones de Omnimount para el cuidado del producto la garantía quedará anulada.
Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount. Llame al 800.MOUNT.IT (800.668.6848) o escríbanos a [email protected]. Deberá
proporcionar el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a OmniMount para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá
con los gastos de envío pagos.
OmniMount no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan
seguido las instrucciones proporcionadas por OmniMount. En la medida en que la ley lo permita, OmniMount no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías
de aptitud para un fin determinado o de comercialización. OmniMount no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos OmniMount o por el uso inapropiado de
dichos productos OmniMount no es responsable de los daños incidentales o emergentes Dentro de éstos se incluyen todo tipo d
eg
astos que pudieran surgir de las reparaciones de productos
ESPAÑOL
dichos
productos
.
OmniMount
no
es
responsable
de
los
daños
incidentales
o
emergentes
.
Dentro
de
éstos
se
incluyen
todo
tipo
d
e
g
astos
que
pudieran
surgir
de
las
reparaciones
de
productos
OmniMount que no se hayan realizado en OmniMount.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Cette garantie s'applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit OmniMount auprès d'un détaillant OmniMount autorisé. Les produits OmniMount sont garantis 5 ans contre les défauts
de matériaux et de fabrication. OmniMount se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s'avérera défectueux. Le non-respect des directives d’entretien fournies par
OmniMount annulera la garantie.
Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.MOUNT.IT (800.668.6848) ou à in[email protected]. Vous devrez fournir une copie de votre reçu
d'achat original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation OmniMount pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port
payé.
OmniMount rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d
'
un produit
àu
ne mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les
FRANÇAIS
OmniMount
rejette
toute
responsabilité
relativement
à
quelque
problème
pouvant
être
associé
à
une
modification
dun
produit
,
à
u
ne
mauvaise
installation
ou
à
une
installation
ne
respectant
pas
les
limites de charge, ou du non-respect des directives d’entretien fournies par OmniMount. Sous réserve des lois en vigueur, OmniMount réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment
toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. OmniMount réfute toute responsabilité pour des dommages résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des
produits OmniMount. OmniMount réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'œuvre pour la réparation de
produits OmniMount par une personne ne travaillant pas pour OmniMount.
Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.
Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
INTERNATIONAL WARRANTY INFORMATION
Notice to customer outside the United States: Please contact the dealer where you purchased this
product for details about how to obtain warranty service in your country.
Aviso para clientes que residen fuera de los Estados Unidos: Comuníquese con la tienda donde compró el producto para obtener detalles sobre cómo acceder en su país a
los servicios que otorga la garantía.
Avis aux clients en dehors des États-Unis : Veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit pour obtenir des détails quant à l’obtention d’une
réparation sous garantie dans votre pays.
Hinweis für Kunden außerhalb der USA: Für Informationen über den Garantie-Service in Ihrem Land kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft
haben.
Kennisgeving voor klanten buiten de Verenigde Staten: neem contact met de dealer waar u dit product hebt gekocht voor meer informatie over het verkrijgen van
garantieservice in uw eigen land.
Avvertenza per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti: si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto sulle modalità per ottenere il
servizio di garanzia nel proprio paese.
Uwaga dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych: W celu uzyskania informacji dotyczcych serwisu gwarancyjnego w kraju uytkownika naley si skontaktowa ze
sprzedawc produktu.
Upozornní pro zákazníky mimo USA: Chcete-li se dozvdt detaily o tom, jak získat záru servis ve své zemi, kontaktujte prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen.
Megjegyzés az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek részére: Az adott országban érvényes garanciális szervizszolgáltatással kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a
kereskedelmi egységgel, ahol a terméket vásárolta.
      :                 
  service     
 .
Aviso aos clientes fora dos Estados Unidos: Contacte o fornecedor ao qual adquiriu o produto para saber como beneficiar do serviço de garantia no seu país.
Bemærkninger til kunder udenfor USA: Kontakt forhandleren, hvor du købte dette produkt, for oplysninger om, hvordan du får service under garantien i dit land.
Huomautus asiakkaille Yhdysvaltojen ulkopuolella: Ota yhteys kauppiaaseen, jolta ostit tuotteen, saadaksesi lisätietoja maassasi tarjolla olevien takuupalveluiden
saamisesta.
Meddelande till kunder utanför USA: Kontakta din återförsäljare för information om hur du får garantiservice i ditt land.
Notificare pentru clienii din afara Statelor Unite: Contactai distribuitorul de la care ai achiziionat acest produs pentru detalii privind modalitatea de efectuare a
reparaiilor de service în garanie în ara dvs.
    :       , ,    ,    
 .

.
Teave väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatele klientidele: lisateabe saamiseks garantiiteeninduse kohta teie riigis võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt te toote ostsite.
Paziojums klientiem rpus Savienotm Valstm: ldzu, sazinieties ar tirgotju, no kura nopirkt šo izstrdjumu, lai preciztu par to, k saemt garantijas servisu sav
valst.
Klientams už JAV rib: jei reikia informacijos, kaip pasinaudoti garantija js valstybje, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio sigijote š gamin.
Opozorilo za kupce izven Združenih držav Amerike: Za podrobne informacije o pridobivanju garancijskega servisa v svoji državi se obrnite na prodajalca, pri katerem ste
izdelek kupili.
Oznámenie pre zákazníkov mimo Spojených štátov: Vo veci záruného servisu, prosím, obráte sa na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili vo vašej krajine.
              

 
P19



,




.


,



,






   .
Amerika Birleik Devletleri dıındaki müterilerin dikkatine: Ülkenizde garanti hizmetini nasıl alacaınıza dair ayrıntıları örenmek için bu ürünü satın aldıınız satıcıya
bavurunuz.
Merknad til kunder utenfor USA: Vennligst kontakt forhandleren du kjøpte dette produktet fra for detaljer om hvordan du får service som faller inn under garantien i ditt
land.
     :                 
.
:
/