Electrolux ECO26112W Kasutusjuhend

Kategooria
Sügavkülmikud
Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

ECO 19112 W
ECO 26112 W
ECO 38112 W
Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung
Käyttöopas
Handbok för Användare
DA
DE
FI
SV
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
DA
Afskaffelse
Ved at sørge for at afskaffe apparatet på korrekt vis er du med til
at forebygge miljømæssige og sundhedsmæssige farer.
Symbolet , som kan ses pa produktet, indikerer at dette produkt
ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men bør
bringes til en genbrugsplads for elektrisk og elektronisk udstyr.
For mere detaljerede informationer om genbrug af dette produkt
kan du kontakte din kommune, dit renoveringsselskab eller
butikken hvor du har købt apparatet.
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
IInnddhhoolldd
Sikkerhedsinformation . . . . . . . . . . . . .4
Produktbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kontrol panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Første ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . .5
Tænd/sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Daglig brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Vedligeholdelse og rengøring . . . . . . .7
Gode råd og tips . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Hvad gør jeg hvis… . . . . . . . . . . . . . . .8
Service eller reparation . . . . . . . . . . . .9
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4 electrolux
DA
SSiikkkkeerrhheeddssiinnffoorrmmaattiioonn
Læs denne instruktionsbog grundigt for
apparatet installeres og tages i brug. Den
indeholder sikkerhedsforanstaltninger,
tips, informationer og ideer. Hvis fryseren
bruges i overensstemmelse med disse
instruktioner vil den fungere rigtigt og
give dig den største tilfredsstillelse.
Disse advarsler gives af
sikkerhedshensyn. L
æs dem grundigt før
apparatet installeres eller tages i brug.
Brug kun fryseren til at opbevare
frosne madvarer, til indfrysning af
friske madvarer og til at lave
isterninger
Spis ikke isterninger eller sodavandsis
lige efter de er taget ud af fryseren, da
dette kan give frostskader.
Lad ikke b
ørn lege eller gemme sig
inde i fryseren, da de kan blive fanget
og kvalt derinde.
Opbevar ikke glasbeholdere med
vaske i fryseren, da de kan springe.
S
ørg for at fryseren ikke står på
ledningen.
Tr
æk altid stikket ud eller sluk for
hovedkontakten for reparation eller
rengøring af apparatet.
Anvend ikke elektriske apparater
(såsom ismaskiner) inde i apparatet.
Apparatet indeholder milj
øvenlig
naturgas, isobutan (R600a). Vær
opmærksom på at isobutan er
brandfarlig. Det er derfor vigtigt at
sørge for at rørene ikke bliver
beskadiget.
Opbevar denne instruktionsbog til
fremtidig brug.
Produktbeskrivelse
1. Håndtag til låg
2. Sikkerhedslås
3. Forsegling
4. Afl
øb til tøvand
5. Kontrolpanel
6. Termostatknap: indstilling af
temperatur
7.
Øverste kant
8. Lampe
9. Ventil: Let gen-åbning af låg
10.LowFrost system: reducerer tilisning
af fryseren med op til 80 procent
1
3
10
8
5
7
4
2
9
6
electrolux 5
DA
A. Rød lampe: Lyser når
frysertemperaturen ikke er
tilstrækkelig lav.
B. Gr
øn lampe: Lyser når apparatet er
tændt.
C. Gul lampe: Lyser når Superfrys
funktionen er slået til.
D. Superfrys knap: Slår Superfrys
funktionen til/fra når store m
ængder
friske madvarer skal indfryses og
slukker for bip-lyden ved alarm.
Kontrol panel
Installation
Vent mindst 2 timer for fryseren
tilsluttes Strøm, for at sikre at
kølesystemet er fuldt
funktionsdygtigt.
Placér fryseren i et t
ørt lokale med
luftgennemstrømning. Undgå at
placere det tæt på en varmekilde
eller i direkte sollys.
Rummets temperatur skal passe til
den klimaklassifikation som
fryseren er lavet til. Se afsnittet
"Tekniske data".
Placér fryseren horisontalt på alle
fire ben på en fast overflade.
Lad der v
ære mindst 5 cm afstand
til væggen bagved og ved siden af
fryseren for at sikre optimal effekt
og for at undgå skader, når låget
åbnes.
Kontrollér at Str
ømstyrken i
udgangsstikket svarer til den
påkrævede strømstyrke angivet i
"Tekniske data" under
"Str
ømstyrke".
Fare!
Sørg for at fryseren ikke står på
strømledningen.
Tr
æk ikke stikket ud ved at hive i
ledningen, vær særligt opmærksom
når fryseren flyttes fra sin plads.
Str
ømledningen må kun udskiftes
af en autoriseret elektriker.
S
ørg for at strømstikket ikke bliver
mast eller på anden måde
beskadiget mellem fryseren og
væggen.
Der skal v
ære tilstrækkelige
luftgennemstrømning omkring
apparatet.
Alt elarbejde i forbindelse med
apparatets installation skal udf
øres
af en autoriseret elektriker.
Advarsel! Dette apparat skal
v
ære tilsluttet jord.
Første ibrugtagning
For fryseren tages i brug, bør den
gøres ren indvendig. Se afsnittet
"Vedligeholdelse og rengøring".
S
æt apparatet i stik.
Den gr
ønne lampe tændes.
Den r
øde lampe tændes og alarmen
bipper fordi temperaturen inde i
fryseren endnu ikke er tilstrækkelig
lav.
Tryk på knappen (D) for at slukke
alarmen. Den r
øde lampe slukker
normalt efter adskillige timer.
Placér f
ørst madvarer i fryseren efter
den røde lampe er slukket.
Tænd/sluk
Tænd fryseren
Drej termostatknappen til en indstilling
mellem og .
6 electrolux
DA
Sluk fryseren
Drej termostatknappen til
indstillingen Off.
Daglig brug
Indstilling af temperatur
For at indstille fryserens temperatur skal
man gøre følgende:
Tryk på knap (B) gentagne gange indtil
den
ønskede temperatur nås.
Temperaturen der blinker pa displayet
Drej termostatknappen i urets retning
mod for at opnå en koldere
temperatur.
Drej termostatknappen i urets retning
mod for at opnå en mindre kold
temperatur.
Superfrys funktion
Hvis mere end 3-4 kg friske madvarer skal
indfryses, skal fryseren køles ekstra ned
forinden.
Tryk på knap (D) senest 24 timer for
madvarerne placeres i fryser.
Den gule lampe t
ændes.
Placér madvarerne i fryseren.
Superfrys funktionen slår automatisk
fra efter 52 timer og fryseren vender
tilbage til normal temperatur.
Funktionen kan slås fra manuelt ved at
trykke på knap (D) igen.
Alarm
Hvis temperaturen i fryseren ikke er
tilstrækkelig lav, bipper alarmen og den
røde lampe tændes.
Tryk på knap (D) for at slukke for
lyden. Den r
øde lampe vil være tændt
så længe fryserens temperatur er
højere end termostaten angiver.
Alarmen kan skyldes f
ølgende:
Der er placeret en for stor m
ængde
friske madvarer i fryseren på én gang.
Låget har stået åbent for lange.
Der er en fejl i systemet. Se afsnittet
"Hvad g
ør jeg hvis….".
Opbevaringskurve
Hæng kurven på den øverste kant (X)
eller placér de stabelbare kurve i
fryseren (Y).
Drej håndtagene for at låse dem i
disse stillinger, som vist på
tegningerne.
Ekstra kurve kan fås hos dit lokale
service center eller (i nogle lande) via
Electrolux´ hjemmeside. Illustrationerne
her på siden viser hvor mange kurve der
kan v
ære i de forskellige frysermodeller.
electrolux 7
DA
Sikkerhedslås
Tryk nøglen ind i låsen og drej.
Ekstra n
øgler kan fåes hos dit lokale
service center.
Vigtigt! Opbevar n
øglerne udenfor
børns rækkevidde. Fjern n
øglerne f
ør
afskaffelse af en gammel fryser.
At åbne og lukke låget
På grund af den tætte forsegling kan
låget ikke åbnes umiddelbart efter det er
lukket.
Vent et par minutter for låget åbnes
igen. En ventil g
ør det let at gen-åbne
låget. Træk aldrig hårdt i håndtaget.
Vedligeholdelse og rengøring
Afrimning af fryseren
Nar rimlaget er 10-15 mm tykt skal
fryseren afrimes. Vi anbefaler at afrime
fryseren når der er få eller ingen
madvarer i den.
Afbryd str
ømtilførslen til apparatet.
Fjern indholdet af fryseren, pak dem
ind i avispapir og opbevar dem et koldt
sted.
Lad låget til apparatet stååbent.
Tag proppen ud af vandafl
øbet.
T
øvandet kan opsamles i en bakke
som vist på tegningen. Brug
rumopdeleren hvis det er muligt.
Opt
øningen sker hurtigere hvis den
vedlagte skraber bruges til at frigøre is
fra apparatets sider.
T
ør indersiden af apparatet grundigt
af.
Husk at s
ætte proppen til vandafløbet
i igen.
Vigtigt! Brug aldrig knive eller andre
skarpe genstande til at fjerne rim eller
isbel
ægninger.
Rengøring
Det er mest praktisk at rengøre fryseren i
forbindelse med afrimning.
Afbryd str
ømtilførslen til apparatet og
fjern alle l
øsdele.
Brug en fugtig klud til at reng
øre
fryseren. Brug varmt vand og et mildt
rengøringsmiddel uden duft.
Reng
ør løsdelene for de sættes på
plads i fryseren igen.
Vigtigt! Brug aldrig st
ærke
rengøringsmidler, skurepulver eller
rengøringsmidler med duft til at rengøre
fryseren.
Når fryseren ikke bruges
Afbryd strømtilførslen til apparatet.
Tag alle madvarer ud af fryseren.
Reng
ør fryseren som beskrevet
ovenfor.
Låd laget stå på klem.
Skift pære
Afbryd strømtilførslen til apparatet.
Skru p
æren ud og sæt en ny pære i
(max 15W).
Tilslut apparatet igen.
Gode råd og tips
Indfrysning af madvarer
For madvarer indfryses skal de pakkes
i lufttæt og fugtbevarende emballage
for at forhindre udtørring.
Brug kun friske madvarer af h
øjeste
kvalitet.
8 electrolux
DA
Ved strømsvigt eller
funktionsfejl
Åben ikke låget.
Vigtigt! Hvis str
ømmen har været afbrudt
l
ængere tid end angivet i afsnittet
"Tekniske data" under
"Indeholdsperiode" skal de opt
øede
madvarer indtages eller tilberedes hurtigt
og derefter eventuelt indfryses igen (efter
nedkøling til stuetemperatur).
Hvad gør jeg hvis…
Gennemgå først de
løsningsmulighederne der er angivet her
for at undgå unødvendige servie opkald.
Din fryser vil ikke t
ænde
Er elledning sat i stik?
Er der g
ået en sikring?
Er der generelt str
ømsvigt?
St
år temperaturknappen pa indstilling
Off?
Alarmen bliver ved med at lyde og den
r
øde lampe/symbolet ( ) lyser.
Er l
åget helt lukket? Se underneden.
Er temperaturen indstillet korrekt i
forhold til omgivelserne?
St
år fryseren for tæt på en
varmekilde?
Lyset i fryser virker ikke
Er elledning sat i stik?
Sidder p
æren løs i fatningen eller er
pæren defekt?
Sørg altid for at lade varm mad køle
ned til stuetemperatur f
ør det lægges i
fryseren.
Del maden op i sm
å portioner for
indfrysning. Dette sikrer hurtigere
indfrysning og optøning kan ske i
portioner til umiddelbar fortæring.
Markér datoen for indfrysning p
å
pakken.
L
æg friske madvarer til indfrysning tæt
på fryserens kolde sider og sørg for at
det ikke ligger op ad de frosne
madvarer i fryseren.
Frosne madvarer kan opbevares
hvorsomhelst i fryseren, men s
ørg for
at der er mindst 5 mm til den øverste
kant.
Fyld aldrig fryseren over linien, som er
vist p
å illustrationen.
Hvis indfrysningen g
år for langsomt
forringes madens kvalitet. Den
maksimale mængde mad der kan
indfryses indenfor 24 timer er angivet i kg
i afsnittet "Tekniske data" under
"Indfrysningskapacitet".
Opbevaring af madvarer
For friske madvarer se skemaer
nedenfor.
For indk
øbte frostvarer skal
udløbsdatoen overholdes.
N
år du købe frostvarer skal du sikre
dig, at det har været opbevaret under
den korrekte temperatur. Køb ikke
varer med våd eller beskadiget
emballage. Læg varerne i din fryser så
hurtigt så muligt. Vi anbefaler
anvendelse af en thermopose når
varerne transporteres.
Vigtigt! Husk helt eller delvist opt
øede
madvarer ikke m
å genindfryses. Dog må
tilberedte (kogte, bagte eller stegte) retter
lavet af frosne varer gerne indfryses.
electrolux 9
DA
Det virker som om motoren kører for
meget
Er l
åget helt lukket? Se underneden.
Er lokalet varmere end normalt?
Er der lige lagt en stor m
ængde friske
madvarer i fryseren?
Er l
åget ofte blevet åbnet?
Er temperaturen indstillet korrekt i
forhold til omgivelserne?
Er l
ågets forsegling beskadiget eller
deformeret?
Er der nok plads til
luftgennemstr
ømning omkring
fryseren?
Er Superfrys funktionen ved en fejl
blevet sl
ået til?
Temperaturen er for varm
Er der lige lagt en stor m
ængde friske
madvarer i fryseren?
Er l
åget ofte blevet åbnet?
Er temperaturen indstillet korrekt i
forhold til omgivelserne?
L
åget vil ikke lukke helt i
Er der isbel
ægninger eller en pakke
der blokerer?
Er der madvarer der blokerer?
Er l
ågets forsegling beskidt eller
klistret?
St
år fryseren ustabilt eller vipper?
L
åget er svært at åbne
Er l
ågets forsegling beskidt eller
klistret?
Er ventilen blokeret?
Kontakt dit lokale service center hvis du
stadig har brug for hj
ælp.
Service eller reparation
I tilfælde af funktionsfejl skal din fryser
repareres af et autoriseret Electrolux
service center.
Vigtigt! Du m
å under ingen
omstændigheder forsøge at reparere
apparatet selv.
10 electrolux
DA
Klimaklassifikation Temperaturgrænser for omgivelserne
SN from +10°C to +32°C
N from +16°C to +32°C
ST from +18°C to +38°C
T from +18°C to +43°C
Dette apparat er i overensstemmelse med følgende EU direktiver:
72/23/EEC af 19.02.1973 lavstromsdirektiv
89/336/EEC af 03.05.1989 (inklusiv tillagsdirektiv 92/31/EEC - EMC
direktiv)
Model
Volumen (gross) Liter
Volumen (net) Liter
Højde Cm
Bredde Cm
Dybde Cm
Vekt Kg
Energiforbrug/24 timer kWh/24h
Frysekapacitet kg/24h
Indeholdelsestid Hours
Strømstyrke Watt
Volt Volts
Klimaklassifikation
Tekniske Data
BMI190
ECO19112W
189
184
87,6
93,5
66,5
45
0,559
23
46
78
230
SN/N/ST
BMI265
ECO26112W
261
255
87,6
119
66,5
57
0,649
27
50
100
230
SN/N/ST
BMI390
ECO38112W
378
368
87,6
160
66,5
68
0,792
29
55
82
230
SN/N/ST
electrolux 11
DE
Entsorgung
Sie tragen mit der Sicherstellung der korrekten Entsorgung des
Produkts dazu bei, potentielle Schäden für die Umwelt und
menschliche Gesundheit zu vermeiden.
Das Symbol auf dem Produkt deutet darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern einer geeigneten
Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten zugeführt werden muss. Eine genauere Auskunft über das
Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem zuständigen
Stadtamt, Ihrem kommunalen Abfallwirtschaftsbetrieb oder Ihrem
Fachhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben.
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . .12
Produktbeschreibung . . . . . . . . . . .12
Schalttafel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Aufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Erste Benutzung . . . . . . . . . . . . . .13
Ein-/Ausschalten . . . . . . . . . . . . . .14
Inhalt
Tägliche Benutzung . . . . . . . . . . . .14
Reinigung und Pflege . . . . . . . . . .15
Nützliche Hinweise und Tipps . . . .16
Was ist zu tun, wenn... . . . . . . . . . .17
Kundendienst und Reparaturen . . .18
Technische Daten . . . . . . . . . . . . .19
12 electrolux
DE
DE
Sicherheitshinweise
Bevor Sie aber das Gerät aufstellen und
benutzen, sollten Sie diese
Gebrauchsanweisung aufmerksam
durchlesen. Sie enthält
Sicherheitsmaßnahmen, Hinweise,
Informationen und Ideen. Wenn das
Gerät nach den hier beschriebenen
Anweisungen benutzt wird, wird es zu
Ihrer größten Zufriedenheit einwandfrei
funktionieren.
Diese Hinweise dienen Ihrer Sicherheit.
Sie müssen diese aufmerksam
durchlesen, bevor Sie das Kühlgerät
aufstellen oder benutzen.
Benutzen Sie das Gefriergerät nur zur
Lagerung von eingefrorenen
Lebensmitteln, zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zur
Zubereitung von Eiswürfeln.
Nehmen Sie Eiswürfel oder Speiseeis
sofort nach der Entnahme aus dem
Gefriergerät nicht gleich in den Mund,
weil diese Frostbrand verursachen
können.
Gestatten Sie den Kindern nicht, im
Inneren des Gefriergeräts zu spielen
oder sich dort zu verbergen, weil sie
daraus möglicherweise nicht
herauskommen und ersticken
könnten.
Bewahren Sie keine Glasbehälter mit
Flüssigkeit im Gefriergerät auf, weil
der Glasbehälter platzen kann.
Sorgen Sie dafür, dass das
Gefriergerät nicht auf dem Stromkabel
aufgestellt wird.
Vor der Instandhaltung oder Reinigung
muss das Gerät vom Stromnetz
getrennt werden (Netzstecker aus der
Steckdose ziehen).
Im Inneren des Geräts dürfen keine
Elektrogeräte (z.B. Eismacher)
betrieben werden.
In Ihrem Gefriergerät kommt ein
umweltfreundliches Gas - Isobutan -
R600a) - zur Anwendung. Allerdings
ist Vorsicht geboten, weil Isobutan
entzündlich ist. Daher ist es wichtig,
dafür zu sorgen, dass die Rohrleitung
des Kühlmittels nicht beschädigt ist.
Diese Gebrauchsanweisung sollte auf
einem sicheren Ort aufbewahrt werden,
damit sie in Zukunft jederzeit zum
Nachschlagen bereitsteht.
Produktbeschreibung
1. Deckelgriff
2. Sicherheitsschloss
3. Dichtung
4. Schmelzwasserabfluss
5. Schalttafel
6 Thermostatknopf:
Temperatureinstellung
7. Oberkante
8. Licht
9. Ventil: Deckel leicht wieder zu
öffnen
10. Low Frost System: Eisbildung in der
Tiefkühltruhe wird um 80 % gesenkt
1
3
10
8
5
7
4
2
9
6
electrolux 13
DE
DE
Schalttafel
A. Rotes Licht: Leuchtet, wenn die
Temperatur im Gefriergerät nicht tief
genug ist.
B. Grünes Licht: Leuchtet, wenn das
Gerät eingeschaltet ist.
C. Gelbes Licht: Leuchtet, wenn die
Super Freeze Funktion eingeschaltet
ist.
D. Super Freeze Knopf: Schaltet die
Super Freeze Funktion für größere
Mengen an frischen Lebensmitteln ein
und aus und schaltet die Alarmglocke
aus.
Aufstellung
Warten Sie nach dem Auspacken
mindestens 2 Stunden, bevor Sie das
Gefriergerät an das Stromnetz
anschließen, um sicherzustellen, dass
der Kühlmittelkreis einwandfrei
arbeitet.
Stellen Sie das Gefriergerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum auf.
Meiden Sie bei der Auswahl des
Aufstellungsortes die Nähe von
Wärmequellen oder direkte
Sonnenbestrahlung.
Die Raumtemperatur sollte der
Klimaklasse entsprechen, für die das
Gefriergerät ausgelegt ist (siehe
Kapitel "Technische Daten").
Stellen Sie das Gefriergerät
waagrecht auf eine feste Oberfläche
so auf, dass das Gerät auf allen vier
Füssen steht.
Für den optimalen Betrieb und zur
Vermeidung von Schäden bei der
Öffnung des Deckels muss ein
Abstand von jeweils 5 cm von den
angrenzenden Wandflächen
freigelassen werden.
Bevor Sie das Gefriergerät an die
Stromversorgung anschließen, prüfen
Sie, ob die Netzspannung und die
Spannungsangabe im Kapitel
"Technische Daten" unter "Spannung"
übereinstimmen.
Gefahr!
Achten Sie darauf, dass das
Gefriergerät nicht auf dem Stromkabel
steht.
Auf keinen Fall am Netzkabel ziehen,
wenn das Gefriergerät aus einer Ecke
herausgenommen werden soll.
Das Netzkabel darf nur durch
qualifiziertes Personal eines
Fachreparaturbetriebs ausgewechselt
werden.
Sorgen Sie dafür, dass der
Netzstecker nicht durch die
Rückwand des Gefriergeräts
zusammengedrückt oder beschädigt
wird.
Sorgen Sie für ausreichende
Belüftung in der Umgebung des
Geräts.
Elektrische Arbeiten zur Aufstellung
dieses Geräts dürfen nur durch einen
qualifizierten Elektriker ausgeführt
werden.
Achtung! Dieses Gerät muss
geerdet werden.
Erste Benutzung
Vor dem ersten Gebrauch muss das
Innere des Kühlgeräts erst gereinigt
werden (siehe Kapitel "Reinigung und
Pflege").
Schließen Sie das Kühlgerät an das
Stromnetz an.
Das grüne Kontrolllicht leuchtet auf.
14 electrolux
DE
DE
Das rote Kontrolllicht leuchtet
ebenfalls auf und die Alarmglocke
ertönt, weil die Temperatur im Inneren
des Kühlgeräts für die Einlagerung
von Lebensmitteln nicht tief genug ist.
Drücken Sie den Knopf D und
schalten Sie damit die Alarmglocke
aus. Das rote Kontrolllicht erlischt im
Normalfall erst nach einigen Stunden.
Lagern Sie erst dann Lebensmittel in
das Gefriergerät ein, wenn das rote
Kontrolllicht erloschen ist.
Ein-/Ausschalten
Schalten Sie das Gefriergerät ein
Drehen Sie den
Thermostatendrehknopf in eine
Stellung zwischen und .
Schalten Sie das Gefriergerät aus
Drehen Sie den
Thermostatendrehknopf in die Aus-
Stellung.
Tägliche Benutzung
Temperatureinstellung
Die Temperatur des Gefriergeräts wird
wie folgt eingestellt:
Um eine kältere Lagertemperatur
einzustellen, drehen Sie den
Thermostaten-Drehknopf im
Uhrzeigersinn in Richtung .
Um eine weniger kalte
Lagertemperatur einzustellen, drehen
Sie den Thermostaten-Drehknopf
entgegen dem Uhrzeigersinn in
Richtung
Super Freeze Funktion
Wenn mehr als 3-4 kg frisches Fleisch
eingefroren werden soll, muss das
Gefriergerät vorgekühlt werden.
Drücken Sie den Knopf (D)
mindestens 24 Stunden vor der
Einlagerung von frischen
Lebensmitteln.
Das gelbe Kontrolllicht leuchtet auf.
Lagern Sie die einzufrierenden
Speisen in das Kühlgerät ein. Nach
52 Stunden schaltet sich diese
Funktion automatisch aus und das
Gerät kehrt zur normalen
Lagerungstemperatur zurück. Durch
wiederholtes Drücken auf den Knopf
(D) kann diese Funktion jederzeit
ausgeschaltet werden.
Alarm
Wenn die Temperatur des Gefriergeräts
nicht tief genug ist, ertönt die
Alarmglocke und das rote Kontrolllicht
leuchtet auf.
Zur Ausschaltung des Tonsignals
drücken Sie bitte auf Knopf (D). Die
rote Kontrollleuchte leuchtet solange,
bis die Temperatur im Gefriergerät
höher als die Temperatureinstellung
des Thermostaten ist.
Ursachen des Alarms:
Einlagerung von größeren Mengen
von frischen Lebensmitteln.
Öffnung des Gerätedeckels für
längere Zeit.
Fehlermeldung des Systems, siehe
Kapitel "Was ist zu tun, wenn...".
Lagerkörbe
Hängen Sie die Körbe auf die Oberkante
(X) oder stellen Sie die stapelbaren
Körbe in das Gefriergerät (Y).
Drehen Sie und arretieren Sie die
Griffe für diese zwei Positionen wie
abgebildet.
electrolux 15
DE
Zusätzliche Körbe sind bei Ihrem
örtlichen Vertragshändler erhältlich oder
können auf der Website von Electrolux
bestellt werden (je nach Land
unterschiedlich). Die Illustrationen auf
dieser Seite zeigen, wie viele Körbe in
die verschiedenen Gefriergeräte passen.
Sicherheitsschloss
Führen Sie den Schlüssel in das
Schloss ein und drehen Sie den
Schlüssel.
Ersatzschlüssel sind von Ihrem örtlichen
Vertragshändler erhältlich.
Wichtig! Bewahren Sie die Schlüssel
immer außerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Vor der Entsorgung eines
alten Gefrierschranks entfernen Sie bitte
die Schlüssel daraus.
Öffnen und Schließen des
Deckels
Der Deckel des Geräts ist mit einer dicht
schließender Dichtung ausgerüstet und
wird sofort nach einer Schließung keine
Wiederöffnung zulassen.
Warten Sie einige Minuten, bis sich
der Deckel wieder öffnen lässt.
Das Öffnen des Deckels wird durch ein
Ventil erleichtert.
Der Griff darf nicht mit Gewalt angezogen
werden.
Reinigung und Pflege
Abtauen des Gefriergeräts
Wenn die Eisschicht eine Stärke von 10-
15 mm erreicht hat, muss das
Gefriergerät abgetaut werden. Wir
empfehlen Ihnen, das Abtauen dann
vorzunehmen, wenn im Gefriergerät
wenig oder keine Lebensmittel gelagert
werden.
Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz.
Entleeren Sie den Inhalt des
Gefriergeräts, packen Sie das
Gefriergut in Zeitungspapier und
bewahren Sie es an einem kalten Ort
auf.
Lassen Sie den Deckel des Geräts
offen.
Nehmen Sie den Stopfen für die
Schmelzwasserableitung heraus.
Das Schmelzwasser kann auf einem
Tablett (siehe Abbildung) aufgefangen
werden. Falls Ihr Gerät damit
ausgerüstet ist, verwenden Sie dazu
bitte den Teiler.
Den Abtauvorgang können Sie
beschleunigten, indem Sie mit Hilfe
des mitgelieferten Schabers das Eis
von den Gerätewänden abziehen.
Lassen Sie die Innenflächen des
Gerätes gründlich trocknen.
Vergessen Sie nicht, den Stopfen für
die Schmelzwasserableitung wieder
einzusetzen.
Wichtig! Messer oder andere spitze
Gegenstände dürfen nicht zur
Entfernung von Eis oder Reif verwendet
werden.
Reinigung
Am günstigsten ist es, die Reinigung des
Gefriergeräts nach dem Abtauen
vorzunehmen.
16 electrolux
DE
DE
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz
und entfernen Sie daraus alle nicht
fest eingebauten Teile.
Für die Reinigung des Gefriergeräts
verwenden Sie bitte einen nassen
Tuch. Verwenden Sie dabei warmes
Wasser und ein mildes, nicht
aromatisiertes Reinigungsmittel.
Vor dem Wiedereinsetzen säubern Sie
die nicht fest eingebauten Teile.
Wichtig! Verwenden Sie bitte für die
Reinigung Ihres Gefriergeräts niemals
starke Reinigungsmittel, Scheuerpulver
oder Reinigungsmittel mit Duftaroma.
Wenn das Gerät nicht benutzt
wird
Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz.
Nehmen Sie alle Lebensmittel aus
dem Gefriergerät heraus.
Reinigen Sie das Gefriergerät wie
oben beschrieben.
Lassen Sie den Deckel einen Spalt
offen.
Ersetzen der Glühbirne
Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz.
Schrauben Sie die defekte Glühbirne
heraus und setzen Sie eine neue
Glühbirne (max. 15W) ein.
Schließen Sie das Gerät wieder an
das Stromnetz an.
Nützliche Hinweise
und Tipps
Einfrieren von Lebensmitteln
Vor dem Einfrieren müssen frische
Lebensmittel luftdicht und
feuchtigkeitsabsperrend verpackt
werden, um eine Austrocknung zu
vermeiden.
Verwenden Sie immer einwandfreie
Lebensmittel bester Qualität.
Vor der Einlagerung von warmen
Speisen in das Gefriergerät müssen
diese erst auf Zimmertemperatur
abgekühlt werden.
Teilen Sie die Lebensmittel vor dem
Einfrieren in kleinere Portionen auf.
Damit wird erreicht, dass der
Gefriervorgang schneller abläuft und
nur die zum sofortigen Verzehr
benötigte Mengen an Lebensmitteln
aufgetaut werden.
Tragen Sie auf die Verpackung der
einzufrierenden Lebensmittel das
Datum des Einfrierens auf.
Stellen Sie frische, einzufrierende
Lebensmittel möglichst nahe zu den
kältesten Seiten des Gefriergeräts ab
und sorgen Sie dafür, dass diese nicht
in direkte Berührung mit den bereits
gefrorenen Lebensmittel im
Gefriergerät kommen.
Gefrorene Lebensmittel können
überall im Gefriergerät gelagert
werden, müssen aber mindestens 5
mm unterhalb der Oberkante gehalten
werden.
Wenn der Gefriervorgang zu langsam
verläuft, leidet darunter die Qualität der
einzufrierenden Lebensmittel. Die Menge
(in kg) an frischen Lebensmitteln, die in
24 Stunden eingefroren werden können,
wird im Kapitel "Technische Daten" unter
"Gefrierkapazität" angegeben.
electrolux 17
DE
DE
Lebensmittellagerung
Für frisch eingefrorene Lebensmittel:
die Lagerungszeit entnehmen Sie bitte
der untenstehenden Tabelle.
Für Lebensmittel, die im tiefgekühlten
Zustand gekauft wurden: beachten
Sie bitte die angegebenen
Verfallszeiten.
Wenn Sie tiefgekühlte Lebensmittel
einkaufen, achten Sie stets darauf, ob
diese bei der richtigen Temperatur
gelagert worden sind. Kaufen Sie
keine Ware, die eine nasse oder
verletzte Verpackung aufweist.
Verstauen Sie die gekaufte
Tiefkühlware so schnell wie möglich in
Ihrem Gefriergerät. Wir empfehlen
Ihnen, eine Isolierkühltasche für den
Transport der Ware nach Hause zu
verwenden.
Wichtig! Beachten Sie bitte, dass völlig
oder teilweise aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder eingefroren werden dürfen.
Allerdings dürfen Speisen, die durch
Kochen aus aufgetauten Lebensmitteln
zubereitet wurden, eingefroren werden
Bei Stromsperre oder Ausfall
des Gefriergeräts
Öffnen Sie bitte nicht den Deckel.
Wichtig! Wenn die Stromsperre die im
Kapitel "Technische Daten" unter
"Haltbarkeitsdauer" angegebenen Werte
übersteigt, müssen die aufgetauten
Lebensmittel schnell verzehrt oder sofort
gekocht und (nach Abkühlung) wieder
eingefroren werden.
Was ist zu tun, wenn...
Um bei einer möglichen Betriebsstörung
die Kosten eines unnötigen Besuchs in
der Fachwerkstatt zu vermeiden,
versuchen Sie zunächst die
nachfolgenden Tipps anzuwenden:
Ihr Gefriergerät arbeitet nicht
Ist das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen?
Ist eine Haushaltssicherung
durchgebrannt?
Gibt es eine Stromsperre?
Ist der Temperaturregler auf die
Position AUS gestellt?
Der Alarmton ertönt weiter und/oder
das rote Licht/Symbol ( ) leuchtet
Ist der Deckel nicht ganz
geschlossen? Siehe weiter unten.
Ist der Temperaturregler den
Umgebungsbedingungen gerecht
eingestellt?
Wurde das Gefriergerät zu nahe an
einer Wärmequelle aufgestellt?
Das Innenlicht geht nicht an
Ist das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen?
Hat sich die Glühbirne in ihrer
Fassung gelockert oder ist sie
ausgebrannt?
Der Motor scheint zu viel zu laufen
Ist der Deckel nicht ganz
geschlossen? Siehe weiter unten.
Ist die Raumtemperatur höher als
üblich?
Wurde gerade eine größere Menge
frischer Lebensmittel in das
Gefriergerät eingelagert?
Wird der Deckel zu oft geöffnet?
Ist der Temperaturregler den
Umgebungsbedingungen gerecht
eingestellt?
Ist die Deckeldichtung beschädigt
oder deformiert?
18 electrolux
DE
DE
Gibt es ausreichenden Raum für die
Luftzirkulation um das Gefriergerät
herum?
Wurde die Super Freeze Funktion
versehentlich eingeschaltet?
Temperatur ist zu hoch
Wurde gerade eine größere Menge
von Lebensmitteln in das Gefriergerät
eingelagert?
Wird der Deckel zu oft geöffnet?
Ist der Temperaturregler den
Umgebungsbedingungen gerecht
eingestellt?
Zu viel Eis wurde gebildet
Ist der Deckel nicht ganz
geschlossen? Siehe weiter unten.
Wurde der
Schmelzwasserabflussstopfen richtig
eingesteckt?
Der Deckel schließt nicht ganz
Gibt es zu viel Eis oder eine
Verpackung, die den Deckel an einer
korrekten Schließung behindern?
Gibt es Lebensmittelverpackungen,
die den Deckel blockieren?
Ist die Deckeldichtung verschmutzt
oder verklebt?
Gibt es eine Zitterbewegung am
Gefriergerät oder scheint das Gerät
unstabil aufgestellt zu sein?
Der Deckel lässt sich schwer öffnen
Ist die Deckeldichtung verschmutzt
oder verklebt?
Ist das Ventil blockiert?
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen,
wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche
Vertragswerkstatt.
Kundendienst und Reparaturen
Im Falle eines Ausfalls oder Fehlbetriebs
muss Ihr Gefriergerät durch eine
Electrolux Vertragswerkstatt repariert
werden.
Wichtig! Unter keinen Umständen
sollten Sie versuchen, das Gerät selbst
zu reparieren.
electrolux 19
DE
DE
Klimaklassen Umgebungstemperaturgrenzen
SN von +10°C bis +32°C
N von +16°C bis +32°C
ST von +18°C bis +38°C
T von +18°C bis +43°C
Dieses Gerät erfüllt die Auflagen folgender EG-Richtlinien:
73/23/EWG vom 19. 02. 1973 (Richtlinie über Niederspannungen)
89/336/EWG vom 03. 05. 1989 (einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG - EMV-Richtlinie)
Technische Daten
Modell
Volumen (brutto) l
Volumen (netto) l
Höhe cm
Breite cm
Tiefe cm
Gewicht kg
Energieverbrauch in
24 Stunden kWh/24 h
Gefrierkapazität kg/24 h
Gefrierhaltezeit Stunden
Nennleistung W
Spannung V
Klimaklasse
BMI190
ECO19112W
189
184
87,6
93,5
66,5
45
0,559
23
46
78
230
SN/N/ST
BMI265
ECO26112W
261
255
87,6
119
66,5
57
0,649
27
50
100
230
SN/N/ST
BMI390
ECO38112W
378
368
87,6
160
66,5
68
0,792
29
55
82
230
SN/N/ST
20 electrolux
FI
FI
Hävittäminen
Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa
mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle turmeltavien seurausten
välttämisessä.
Tuotteessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä
talousjätteenä, vaan on vietävä sopivaan sähköisten tai
sähkökäyttöisten laitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Saat
yksityiskohtaisempaa tietoa tämän tuotteen kierrätyksestä ottamalla
yhteyttä paikallisen kaupungin toimistoon, talousjätteen
hävittämispalveluun tai kauppaan, jossa ostit koneen.
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Sisältö
Turvallisuustietoa . . . . . . . . . . . . . .21
Tuotteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . .21
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . .22
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ensimmäinen käyttö . . . . . . . . . . . .22
Kytke päälle-pois . . . . . . . . . . . . . .23
Päivittäinen käyttö . . . . . . . . . . . . .23
Huolto ja puhdistaminen . . . . . . . . .24
Hyödyllisiä vihjeitä ja tippejä . . . . . .25
Mitä teen, jos... . . . . . . . . . . . . . . .25
Huolto tai korjaus . . . . . . . . . . . . . .26
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . .27
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Electrolux ECO26112W Kasutusjuhend

Kategooria
Sügavkülmikud
Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka