Thermex Preston Lux paigaldusjuhend

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
paigaldusjuhend
DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ESPAÑOL ENGLISH
MONTERINGSVEJLEDNING
Installationsvejledning Monteringssanvisning Asennusohjeet
Instrucciones de montaje Mounting instruction
Preston Lux
THERMEX SCANDINAVIA A/S
www.thermex.dk
THERMEX SCANDINAVIA AS
www.thermex.no
THERMEX SCANDINAVIA AB
www.thermex.se
THERMEX SCANDINAVIA S.L.U.
www.thermex.es
THERMEX SCANDINAVIA A/S
www.thermex.
THERMEX SCANDINAVIA A/S
www.thermexscandinavia.nl
YDERLIGERE INFORMATION
Mer informasjon • Mer information • Lisätietoja
Más información Further Information
3 THERMEX PRESTON LUX M 540232168231032022
INDHOLD »
INDHOLD
Dansk 4
Norsk 14
Svenska 25
Suomi 36
Español 47
Nederlands 58
English 68
4 THERMEX Preston Lux M 540232168231032022
DANSK »
INDHOLD
Generel advarsel 5
Montering 6
Elinstallation 10
Kelvin justering og Thermex VoiceLink® 10
Service 12
Rengøring og vedligehold 13
M 540232168231032022 THERMEX PRESTON LUX 5
DANSK » GENEREL ADVARSEL
GENEREL ADVARSEL
Emhætten er udviklet og produceret i henhold til DS/EN 60335-1.
Denne emhætte er kun beregnet til brug i private hjem, hvis den
benyttes til andre formål bortfalder reklamationsretten.
Al installation skal udres af en faguddannet tekniker i overens-
stemmelse med anvisningerne fra Thermex Scandinavia A/S
(Thermex) og gældende lovgivning.
Thermex fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der er opstået
som følge af forkert installation, montering, brug eller forkerte
indstillinger.
FØR MONTERING/IBRUGTAGNING
Kontrollér emhætten for transportskader, fejl og mangler straks
ved modtagelsen.
Transportskader anmeldes straks ved modtagelse til transportfir-
ma og Thermex.
Fejl og mangler skal anmeldes til Thermex inden 8 dage efter mod-
tagelsen, og senest inden montering/ibrugtagning.
MONTERING
Emhætten er beregnet til drift ved 230 Volt ±10%~ 50 HZ i hen-
hold til EN 50160
Tilslut emhætten med den påmonterede stikprop. BEMÆRK: Er
der jordtilslutning på stikproppen, SKAL emhætten forbindes til
jord.
For modeller med ekstern motor gælder det, at der IKKE må an-
vendes fælles nul ved installation af emhætte og motor, da dette
vil påvirke styringen.
Ved brug af en ekstern motor fra en anden leverandør SKAL det
sikres, at motoren er brugbar sammen med den valgte emhætte.
Ellers vil reklamationsretten på emhætten bortfalde.
Tilslut ikke strøm til emhætten før monteringen er fuldført.
Luften må ikke ledes fra emhætten ud i et rør, der bruges til af-
træk fra apparater, der anvender gas eller andre brændbare mate-
rialer, men skal have et separat aftræk.
Den nationale lovgivning vedrørende udledning af luften skal over-
holdes.
Benyt altid den oprindelige aftræksdimension. Ved reduktion af
aftræksstørrelsen mindskes ydeevnen og lydniveauet forjes.
Aftrækket fra emhætten ud til det fri bør være kortest muligt, for
at få srst mulig eekt af emhætten.
Antallet af bøjninger på aftrækket bør minimeres mest muligt, for
at få srst mulig eekt af emhætten.
Thermex anbefaler, at der altid anvendes lyd- og kondensisoleret
aftræksslange ved gennemføring i ikke-opvarmede rum.
Thermex anbefaler, at der ved brug af flexslange anvendes en lyd-
dæmper for at minimere lydniveauet
Ved brug af flexslange skal det altid sikres, at denne er fuldt ud-
strakt for at minimere luftmodstanden og derved opnå maksimal
sugeevne.
Forskellige materialer kver forskellige rawlplugs og skruer. Brug
rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal
monteres i.
Hvis ikke anvisningerne for montering af skruer og beslag følges,
kan det medføre elektrisk stød.
Minimumsafstanden til gaskogeplader fra brænderkant til under-
siden af emhætten SKAL være 65 cm i henhold til EN 60335-2-31.
For skabsintegrerede, frithængende og væghængte emhætter
anbefaler Thermex, at afstanden mellem kogeplade og emhætte
er mellem 50 cm og 70 cm for at sikre maksimal sugeevne.
Kontrollér altid den angivne mindsteafstand mellem kogeplade og
emhætte i vejledningen til kogepladen. Hvis denne vejledning an-
giver en srre afstand, end den af Thermex anbefalede, SKAL
forskrifterne for kogepladen overholdes.
For loftsintegrerede modeller anbefaler Thermex, at afstanden
mellem kogeplade og emhætte ikke overstiger 3 meter.
6 THERMEX Preston Lux M 540232168231032022
DANSK » MONTERING
MONTERING
Mål ud og marker de to “nøglehuller” på
ggen. BEMÆRK: anvendes bagudvendt
aftræk, skal hullerne måles ud i forhold til
aftrækkets placering i væggen.
Monter rawlplugs og skruer, der er beregnede
til det materiale de monteres i, i de forborede
huller.
BEMÆRK: Skruerne skal ikke skrues længere i
end, at emhætten kan monteres.
x2
x2
x2
Hæng emhætten på skruerne. Tag filter ud. Marker placeringen af de to låsehuller på
ggen, og tag derefter emhætten ned fra
ggen igen.
Forbor hullerne og monter rawlplugs i hullerne.
x2
x2
Hæng emhætten op igen. Skru skruerne i de to
låsehuller. BEMÆRK: Anvendes bagudvendt
aftræk, skal aftrækket monteres på emhætten
i dette trin.
t filteret i emhætten igen og luk glaspladen. Monter aftrækket på emhætten.
BEMÆRK: Dette gælder kun hvis der ønskes
aftræk til det fri, og aftrækket er opadvendt.
78
x2
1
46
9
2
5
3
M 540232168231032022 THERMEX PRESTON LUX 7
DANSK » MONTERING
Mål ud til placering af beslaget, og marker
hullernes placering på væggen.
BEMÆRK: Beslaget skal placeres så det passer
med hullerne i kanalen.
Bor hullerne og monter rawlplugs hvis det er
nødvendigt..
1
Skru beslaget op på væggen.
23
x2
x2
x2
Sæt kanalen på emhætten. Skub kanalens øverste del op, og monter den
fast i beslaget med de to selvskærende skruer.
4 5
x2
MONTERING AF KANAL
8 THERMEX Preston Lux M 540232168231032022
DANSK » MONTERING
Mål ud til placering af beslaget, og marker
hullernes placering på væggen.
BEMÆRK: Beslaget skal placeres så det passer
med hullerne i kanalen.
Forbor hullerne og monter rawlplugs hvis det er
nødvendigt.
1
Skru beslaget og dækpladen op på væggen.
2
x2
x2
x2
Sæt kanalen på emhætten. Skub kanalens øverste del op, og skru den fast
i beslaget med de to selvskærende skruer.
4 5
3
x2
MONTERING AF KANAL, NÅR EMHÆTTEN ANVENDES TIL RECIRKULATION
Skal emhætten anvendes til recirkulation, skal den medfølgende dækplade monteres op mod loftet, for at lukke kanalen.
Kanalen monteres derfor på følgende måde:
MONTERING AF RECIRKULERINGSFILTER
Recirkuleringsfiltrene monteres direkte på motoren. Der skal to filtre til én motor.
M 540232168231032022 THERMEX PRESTON LUX 9
DANSK » MONTERING
VENDBART AFTRÆK
Aftrækket på emhætten kan vendes, så aftrækket vender bagud.
Skru bøjlen af pladen på emhætten. Skru de skruer, der holder pladen fast på
emhætten, ud.
BEMÆRK: Vær opmærksom på ikke at skrue de
skruer ud der holder motoren fast til pladen.
1
Løsen aflastningen på elledningen.
ft motoren ud.
56
2
t motoren på emhætten med aftrækket
bagud.
Skru pladen med motoren fast til emhætten.
Sæt aflastning på elledningen.
x2
x4
x6
x2
x2
x6
x4
3
4
7
10 THERMEX Preston Lux M 540232168231032022
DANSK » ELINSTALLATION
ELINSTALLATION
230 V
!
KELVIN JUSTERING OG THERMEX VOICELINK®
Kelvin ajustment
in Remote App
Thermex VoiceLink®
setup in Remote App
control hood via
voice commands
Thermex Remote App®
COLD WARM
M 540232168231032022 THERMEX PRESTON LUX 11
DANSK » KELVIN JUSTERING OG THERMEX VOICELINK®
FJERNBETJENING
1. Diode
2. Tænd/sluk lys
3. (-)-knap
4. (+)-knap
5. Tænd/sluk udsugning
1
2
5
4
3
Fjernbetjeningen anvender et radiofrekvenssystem, der gør det muligt at styre emhættens funktioner på op til 8 meters afstand (afstanden kan
mindskes, hvis signalet forstyrres af en væg og/eller et møbel, samt når batterierne er ved at være opbrugte).
Når en knap aktiveres på ernbetjeningen, lyser dioden på ernbetjeningen.
rste gang ernbetjeningen tages i brug, skal det medfølgende batteri monteres:
Fjern beskyttelsesfolien der sidder omkring batteriet.
Afmonter klappen på bagsiden af ernbetjeningen, ved at udløse den lille klips.
Sæt batteriet i. BEMÆRK: vær opmærksom på at få vendt batteriet korrekt.
Sæt klappen på ernbetjeningen igen.
Fjernbetjeningen er nu klar til brug.
Da der anvendes et radiofrekvenssystem i mellem ernbetjening og emhætte, skal de to enheder kobles op mod hinanden. Når du modtager din
emhætte, er denne koblet op med ernbetjeningen fra fabrikken.
UDSUGNING
Motoren aktiveres/deaktiveres ved at trykke på tænd/sluk
udsugning.
Motorhastigheden øges ved at trykke på (+)-knappen
og sænkes ved at trykke på (-)-knappen.
LED-indikatoren på ernbetjeningen
viser hvilket eekttrin emhætten er
aktiveret på (trin 1-4)
LYS
Lyset på emhætten tændes og slukkes ved at trykke på
knappen tænd/sluk lys. Dette kan gøres uafhængigt af,
om motoren er i drift.
=
=
=
=
=
=
=
=
15 min.
30 min.
45 min.
60 min.
=
=
=
=
=
=
=
=
15 min.
30 min.
45 min.
60 min.
=
=
=
=
=
=
=
=
15 min.
30 min.
45 min.
60 min.
=
=
=
=
=
=
=
=
15 min.
30 min.
45 min.
60 min.
12 THERMEX Preston Lux M 540232168231032022
DANSK » SERVICE
Hvis der skal skabes en ny forbindelsen mellem de to enheder gøres dette i følgende trin:
Sørg for at der er batteri i ernbetjeningen.
Afbryd hovedstmmen til emhætten i ca. 1 min (det er ikke nok at lys og sug på
emhætten er slukket).
Sæt strøm til emhætten.
Aktiver PAIR-knappen på ernbetjeningen, som er placeret ved siden af batteriet. Dette
skal gøres inden der er gået 8 sekunder, fra stmmen er blevet sluttet til emhætten.
Hvis parringen mislykkes, start da forfra på processen.
2.
8 sec.
1.
1 min.
...
3.
8 sec.
...
SERVICE
Før du melder service på dit Thermex produkt, er det vigtigt at, du har læst monterings- og/eller brugervejledningen grundigt igennem. Det
tilsikrer, at Thermex kan yde dig bedst mulige assistance.
Serviceafdelingen hos Thermex kan kontaktes med henblik på:
Teknisk support til montering og installering af dit produkt.
Præcisering af funktionaliteter i dit produkt.
Serviceanmodning under reklamationsretten på dit produkt.
Forsøg altid inden en serviceanmodning under reklamtionsretten at afbryde strømforsyningen til produktet i ca. 5 minutter. Tilslut derefter
strømmen igen, for at se om problemet er afhjulpet.
Hvis ikke fejlen er afhjulpet, så afbryd strømforsyningen til produktet i en time. Hvis produktet stadig ikke fungerer korrekt, og punkterne i fejl-
findingsoversigten er gennemgået, kontakt da serviceafdelingen.
BEMÆRK: Ved henvendelser inden for reklamationsretten, vil du blive bedt om dokumentation for dit køb i form af en købskvittering. Gem derfor
altid din købskvittering.
Inden henvendelse vedrørende serviceanmodninger indenfor reklamationsretten er det vigtigt at have alle de nødvendige oplysninger parat:
Oplysninger og dokumentation for køb - købskvittering
Fejlbeskrivelse
Model
Serviceanmodninger under reklamationsretten kan ske ved at udfylde serviceformularen på www.thermex.dk/service, hvor også servicebetin-
gelserne kan læses.
Henvendelser vedrørende teknisk support eller præcisering af funktionaliteter kan ske ved at sende en forespørgsel til [email protected] eller
på tlf. +45 9892 6233.
M 540232168231032022 THERMEX PRESTON LUX 13
DANSK » RENGØRING OG VEDLIGEHOLD
RENGØRING OG VEDLIGEHOLD
Afbryd altid strømmen før rengøring.
Emhætten skal rengøres jævnligt for at sikre en optimal drift og lang levetid.
Fedt og støvrester samles i filteret og kan risikere at antænde ved mangelfuld rengøring.
Emhætten bør rengøres både udvendigt og indvendigt jævnligt for at undgå fedtpletter på vægge eller andre overflader.
DAGLIG RENGØRING
For skabsintegrerede, frithængende og væghængte emhætter anbefaler Thermex, at fedtfilteret tørres af med en opvredet klud efter hver
madlavning. Det kræver en meget lille indsats hver dag at holde din emhætte ren og eektiv.
Stålvoverflader rengøres med en fugtig klud med opvaskemiddel, og efterbehandles med 3M Polish.
Lakerede overflader rengøres med en fugtig klud med sulfo/opvaskemiddel. Brug ALDRIG slibemiddel.
Det anbefales at bruge et specialrensemiddel til brug på glas og krombelagte overflader.
RENS AF FEDTFILTRE
Fedtfiltre skal rengøres efter behov. Thermex anbefaler at filteret som minimum rengøres i følgende intervaller, alt efter hvilket fedtstof der
anvendes til stegning:
Stegemargarine – filteret rengøres hver 3. uge
Flydende margarine – filteret rengøres hver 2. uge
Olie – filteret rengøres 1 gang om ugen
Ved friturestegning – filteret rengøres 2-3 gange om ugen
SÅDAN AFMONTERES OG RENSES FILTERET
Fjern fedtfilteret ved at trække i filterets låsemekanisme, og derved løsne filteret fra emhætten.
Læg filteret i blød i varmt sæbevand, og rengør evt. med en blød børste.
Skyl efter med varmt vand.
Gentag processen hvis dette er nødvendigt.
Monter filteret igen.
Filteret kan også vaskes i opvaskemaskinen, vær dog opmærksom på at maskinvask kan resultere i misfarvning af filtrene. Misfarvning af fil-
trene påvirker ikke ydeevnen.
14 THERMEX Preston Lux M 540232168231032022
NORSK »
INNHOLD
Generell advarsel 15
Installasjon 16
Strømtilkobling 20
Kelvin-justering og Thermex VoiceLink® 20
Vedlikehold og rengjøring 23
Service 24
M 540232168231032022 THERMEX PRESTON LUX 15
NORSK » GENERELL ADVARSEL
Produktet er udviklet og produsert i henhold til DS/EN 60335-1.
Dette produktet er kun beregnet til bruk i private boliger, dersom
det benyttes til andre formål bortfaller reklamasjonsretten.
All installasjon skal utføres av en autori sert installatør i overens-
stemmelse med anvisningene fra Thermex Scandinavia A/S
(Thermex) og gjeldende lovgivning.
Thermex fraskriver seg ethvert ansvar for skader, som oppstår
som følge av feil installasjon, montering, bruk eller feilak tige inns-
tillinger.
FØR MONTERING/IDRIFTSETTELSE
Kontrollér produktet for transportskader, feil og mangler umiddel-
bart ved levering.
Transportskader anmeldes straks ved levering til transportfirma
og Thermex.
Feil og mangler skal meldes til Thermex innen 8 dager etter leve-
ring, og senest før montering/idriftsettelse.
MONTERING
Ventilatoren er beregnet til drift ved 230 Volt ±10%~ 50 HZ i hen-
hold til EN 50160
Tilkoble kjøkkenviften med den påmonterte stikkontakt. Bemerk:
er det jordtilkobling på stikkontakten Skal kkkenviften tilkobles
til jord.
For modeller med ekstern motor, må det IKKE må brukes felles
null ved installasjon av ventilator og motor, da dette vil påvirke
styringen.
Ved bruk av ekstern motor fra en annen leverandør SKAL det for-
sikres om at motoren kan brukes sammen med ventilatoren. Der-
som dette ikke sikres vil reklamasjonsretten bortfalle.
Tilkoble ikke strøm til ventilatoren før monteringen er fullført.
Luften må ikke ledes fra viften til rør som benyttes til avtrekk fra
apparater som drives av gass eller annen type brennsto. Viften
skal ha et separat avtrekk.
Nasjonal lovgivning for avtrekk skal overholdes.
Benytt alltid den opprinnelige/oppgitte avtrekksdi¬mensjon på
utluftingskanalen. Ved reduksjon av dimensjon på avtrekkskana-
len reduseres kapasiteten og lydnivået økes.
Avtrekket fra ventilatoren ut til friluft bør være kortest mulig, for
å få størst mulig eekt av ventilatoren.
Antall bend på avtrekkskanalen bør minimeres mest mulig for å få
størst mulig eekt av ventilatoren.
Thermex anbefaler, at det alltid anvendes lyd- og kondensisolert
avtrekkskanal ved gjennomring i uisolerte rom.
Thermex anbefaler, at der ved bruk av flexslange monteres en lyd-
demper på avtrekket for å redusere synivået
Flexslange skal alltid være helt utstrukket for å redusere luft-
motstanden og derved oppnå maksimal sugeevne.
Forskjellige materialer krever ulike plugger og skruer for inn-
festing. Bruk plugger og skruer, som er beregnet til det materialet
ventilatoren skal monteres i.
Dersom instruksjonene for installering av skruer og beslag ikke blir
fulgt kan dette medføre fare for elektrisk støt.
Minimumsavstanden til gasskomfyrer, fra brennerkant til undersi-
den av ventilatoren SKAL være 65 cm, i henhold til EN 60335-2-31.
For skapintegrerte, fritthengende og vegghengte ventilatorer an-
befaler Thermex, at avstanden mellom komfyr og ventilator er
mellom 50 cm og 70 cm for å sikre optimall sugeevne.
Kontrollér alltid den oppgitte minsteavstand mellom komfyr og
ventilator i bruksanvisningen til komfyren. Hvis denne i bruksan-
visningen angir en større avstand, enn den avstand Thermex an-
befaler, SKAL forskriftene til komfyren overholdes.
For takintegrerte modeller anbefaler Thermex, at avstanden mel-
lom komfyr og ventilator ikke oversiger 3 meter
GENERELL ADVARSEL
16 THERMEX Preston Lux M 540232168231032022
NORSK » INSTALLASJON
INSTALLASJON
Mål opp og merk av de to «nøkkelhullene» på
veggen. MERK: Dersom avtrekket skal gå ut
fra baksiden av viften, må hullene måles i
forhold til avtrekkets plassering på veggen.
Monter rawlplugs og skruer, der er beregnede
til det materiale de monteres i, i de forborede
huller.
MERK: Skruene må ikke skrus lenger inn enn
at de kan støtte viften.
x2
x2
x2
Heng viften på skruene. Åpne glasslokket og ta
ut filteret.
Marker plasseringen til de to nøkkelhullene på
veggen, og ta deretter viften ned fra veggen
igjen.
Bor hullene og fest pluggene.
x2
x2
Heng deretter viften på plass igjen.
MERK: Dersom avtrekket skal monteres på
baksiden av viften, skal monteringen gjøres i
dette trinnet.
Plasser filteret i viften igjen og sett glasslok-
ket på plass.
Monter avtrekket på viften.
MERK: Dette gjelder kun dersom det ønskes
avtrekk til friluft og avtrekket vender oppover.
78
x2
1
56
9
4
23
M 540232168231032022 THERMEX PRESTON LUX 17
NORSK » INSTALLASJON
Mål hvor braketten skal plasseres og marker
hullene på veggen.
MERK: Braketten må plasseres slik at den
samsvarer med hullene til kanalen.
Bor hullene og installer pluggene.
1
Skru braketten fast til veggen.
23
x2
x2
x2
Sett kanalen på viften. Skyv kanalens overdel oppover, og fest den i
braketten med de to selvborende skruene.
4
x2
5
MONTERING AV KANAL
18 THERMEX Preston Lux M 540232168231032022
NORSK » INSTALLASJON
Mål hvor braketten skal plasseres og marker
hullene på veggen.
MERK: Braketten må plasseres slik at den
samsvarer med hullene til kanalen.
Bor hullene og installer pluggene.
1
Skru braketten og dekkplaten fast til veggen.
2
x2
x2
x2
Sett kanalen på viften.
MERK: Det skal IKKE monteres avtrekkskanal,
hvis kjøkkenhetten skal benyttes til resirkulas-
jon.
Skyv kanalens overdel oppover, og fest den i
braketten med de to selvborende skruene.
4 5
3
x2
INSTALLASJON AV KANAL NÅR VIFTEN BRUKES TIL Å RESIRKULERE LUFTEN
Dersom viften skal brukes til å resirkulere luften, må den medlgende dekkplaten monteres i taket for å lukke kanalen.
Kanalen monteres derfor på følgende måte:
M 540232168231032022 THERMEX PRESTON LUX 19
NORSK » INSTALLASJON
VENDBART AVTREKK
Avtrekket til viften kan snus slik at det vender ut fra baksiden.
Løsne braketten fra vifteplaten. Skru ut de skruene som fester platen til viften.
MERK: Pass på ikke å skru ut de skruene som
holder motoren fast til platen.
1
Løsne strekkavlasteren fra ledningen.
ft ut motoren og ta ut støpselet.
56
2
Plasser motoren i viften slik at avtrekket
vender ut fra baksiden.
Skru platen med motoren fast til viften.
Fest strekkavlasteren på ledningen.
x2
x4
x6
x2
x2
x6
x4
3
4
7
20 THERMEX Preston Lux M 540232168231032022
NORSK » STRØMTILKOBLING
STRØMTILKOBLING
230 V
!
KELVIN-JUSTERING OG THERMEX VOICELINK®
Kelvin ajustment
in Remote App
Thermex VoiceLink®
setup in Remote App
control hood via
voice commands
Thermex Remote App®
COLD WARM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80

Thermex Preston Lux paigaldusjuhend

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
paigaldusjuhend