Scheppach 5901202901 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

HM100Lxu
Art.Nr.
5901202901
AusgabeNr.
5901201851
Rev.Nr.
03/08/2017
www.scheppach.com / service@scheppach.com / +(49)-08223-4002-99 / +(49)-08223-4002-58
DE
Zug-, Kapp- und Gehrungssäge
Originalbetriebsanleitung
6
GB
Sliding cross cut mitre saw
Translation from the original instruction manual
18
FR
Scie à onglet
Traduction du manuel d’origine
29
NL
Trek-, kap- en verstekzaag
Vertaling van de originele handleiding
41
IT
Sega circolare per tagli obliqui
Traduzione delle istruzioni per l‘uso originali
53
ES
Sierra de tracción, oscilante y para cortar
ingletes
Traducción de las instrucciones originales de
funcionamiento
65
PT
Serra de esquadria
Tradução do manual de instruções original
78
CZ
Kapovací a pokosová pila s pojezdem
Překlad originálního návodu k obsluze
90
SK
Tesárska, kapovacia a pokosová píla
Preklad originálu návodu na obsluhu
101
PL

umaczenie oryginalnej instrukcji obugi
113
GR

Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης
125
FI
Katkaisu- ja jiirisaha
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
138
NO
Tømmer-, kapp- og gjærsag
Oversettelse av den originale bruksanvisningen
150
SE
Stock-, kap- och geringssåg
Översättning av original-bruksanvisning
161
DK
Kappe- og Geringssave med udtræck
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
173
TR

Orjinal operasyon el kitabından çevirilmiştir
185
EE
Tõmbe-, otsamis- ja eerungisaag
Tõlge Originaalkasutusjuhend
197
LT


Vertimas originali naudojimo instrukcija
209
LV


Tulkošana no oriģinālā lietošanas instrukcija
221
SI

Prevod originalnih navodil za uporabo
233
HU
V
Forditás az eredeti használati utasitásból
245
HR

Prijevod originalnog priručnika za uporabu
256
DE
Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeführt werden.
GB
Only for EU countries.
Do not dispose of electric tools together with household waste material!
In observance of european directive 2012/19/EC on wasted electrical and
electronic eqipment and its implementation in accordance with national
law, electric tools that have reached the end of their life must be collected
separately and returned to an environmentally compatible recycling
facility.
FR
Pour les pays européens uniquement
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères!
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux
déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa
transposition dans la législation nationale, les appareils électriques
doivent être collectés à part et être soumis à une recyclage respectueux
de l’environnement.
IT
Solo per i paesi EU.
Non smaltire gli elettroutensili con i riuti domestici!
In conformità con la Direttiva Europea 2012/19/CE sui riuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili devono essere raccolti separatamente e
riciclati nel rispetto dell'ambiente.
NL
Allen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de europese richtlijn 2012/19/EU inzake oude elektrische en
elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar en recycle bedrijf dat voldoet
aan de geldende milieu-eisen.
ES
Solo para países de la UE.
No arroje herramientas eléctricas a la basura doméstica.
Conforme con la Directiva europea 2012/19/CE sobre Residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos y la transposición a la legislación
nacional, los residuos de las herramientas eléctricas deben recogerse
de manera selectiva y reciclarse de un modo respetuoso con el medio
ambiente.
PT
Apenas para países da UE
Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
De acordo cum a directiva europeia 2012/19/CE sobre ferramentas
eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais,
as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.
SE
Gåller endast EU-länder
Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2012/19/EU som avser äldre elektrisk och elektronisk
utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta
elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
FI
Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana!
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/
ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut
on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
NO
Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om kasserte elektriske og
elektroniske produkter og direktivets iverksettning i nasjonal rett, må
elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres
til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
DK
Kun for EU-lande
Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EF em bortskaffelse af
elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal
brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner
miljøet mest muligt.
SK
Len pre štáty EÚ
Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu!
Podía európskej smernice 2012/19/EU o nakladani s použitými
elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení
právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí
zbierat’ oddelene od ostatného odpadu a podrobit’ ekologicky šetrnej
recyklácii.
SI
Samo za države članice EU.
Električnih orodij ne mečite med gospodinjske odpadke!
V skladu z evropsko smernico 2012/19/ES o električnih in elektronskih
odpadnih napravah in pretvorbo v državno pravo je treba odpadna
električna orodja zbirati ločeno ter jih predati v okolju prijazno reciklažo.
HU
Csak EU-tagállamoknak.
Ne dobja az elektromos kéziszerszámot a háztartási hulladék közé!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EK irányelv, valamint ennek a nemzeti jogba való átültetése
alapján a használt elektromos kéziszerszámokat külön, környezetvédő
újrahasznosítás céljából kell gyűjteni.
HR
Samo za EU-države
Elektriˇcne alate ne odlažite u kucne otpatke!
Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU o starim elektriˇcnim i
elektroniˇckim strojevima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju
se istrošeni elektriˇcni alati sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za
reciklažu.
CZ
Pouze pro země EU.
Elektrický nástroj nelikvidujte v domácím odpadu!
Podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních a jejího provedení ve vnitrostátním právu musí
být použité elektrické nástroje tříděny a odvezeny k ekologické recyklaci.
PL
Tylko dla państw UE
Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi!
Zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/WE dot. zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
odpowiednikiem w prawie narodowym zużyte elektronarzędzia muszą być
oddzielnie zbierane i wprowadzane do
ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
LT
Tik ES šalims.
Nemesti elektros prietaisų kartu su kitomis namų ūkio atliekomis!
Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų ir jos vykdymo pagal nacionalinius įstatymus elektros
įrankius, kurių tinkamumo naudoti laikas pasibaigė, reikia surinkti atskirai
ir perduoti aplinkai nekenksmingo pakartotinio perdirbimo įmonei.
EE
Kehtib vaid EL maade suhtes.
Ärge kasutage elektritööriistu koos majapidamisjäätmetega!
Vastavalt EÜ direktiivile 2012/19/EC elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete osas ja kooskõlas igas riigis kehtivate seadustega, kehtib
kohustus koguda kasutatud elektritööriistad eraldi kokku ja suunata need
keskkonnasõbralikku taasringlusesse.
LV
Tikai attiecībā uz ES valstīm.
Neutilizējiet elektriskas ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu,
elektriskas ierīces, kas nokalpojušas savu mūžu, ir jāsavāc dalīti un
jāatgriež videi draudzīgās pārstrādes vietās.
TR
Elektrikli aletleri çöpe atmayınız!
Eski elektrikli ve elektronik cihazları kapsayan Avrupa Yönetmeliği
2012/19/EU ve ulusal kanunlardaki uygulaması gereğince kullanılmış
elektrikli aletlerin ayrıştırılması ve çevreye zarara vermeyen bir dönüşüm
sürecine sokulması gerekmektedir.
GR
Μόνο για χώρες της Ε.Ε.
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα!
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ σχετικά με απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τη μεταφορά της στο εθνικό
δίκαιο, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται
χωριστά και να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον.
4 5
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1113 12
15
16
17
14
26
8 15
9
3
24
25
33
2
18 19
20
21
22
23
16a
3
10 11
6 7
12 13
22
27
6
19
18
a
14
c
c28d
6
b
14
22
4
7
4
7
1414
9
7
4
11
14 13
8
4
3
2
1
7
1514
16a
16b
e
8
16
4
3
2
1
7
1514
16a
16b
e
4
16
14 15
18 19
25
24
30
29
5
d
632
35
36
34
e
37
20
36
21
33
38 38
17
31
5
6 DE/AT/CH
Inhaltsverzeichnis:
Seite:
1.
Einleitung 8
2.
Gerätebeschreibung 8
3.
Lieferumfang 8
4.
Bestimmungsgemäße Verwendung 9
5.
Wichtige Hinweise 9
6.
Technische Daten 13
7.
Vor Inbetriebnahme 13
8.
Aufbau und Bedienung 13
9.
Transport 16
10.
Wartung 16
11.
Lagerung 16
12.
Elektrischer Anschluss 16
13.
Entsorgung und Wiederverwertung 17
14.
Störungsabhilfe 17
15.
Konformitätserklärung 270
7DE/AT/CH
DE
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!
DE
Schutzbrille tragen!
DE
Achtung! Verletzungsgefahr! Nicht in das laufende Sägeblatt greifen!
0
DE
Achtung! Laserstrahlung
DE
Schutzklasse II
DE
Gehörschutz tragen!
DE
Bei Staubentwicklung Atemschutz tragen!
Erklärung der Symbole auf dem Gerät
8 DE/AT/CH
1. Einleitung
HERSTELLER:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
VEREHRTER KUNDE,
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbei-
ten mit Ihrem neuen Gerät.
HINWEIS:
Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem gelten-
den Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an
diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei:
unsachgemäßer Behandlung,
Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,
Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach-
kräfte,
Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz-
teilen,
nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung
der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestimmun-
gen 0100, DIN 57113 / VDE0113.
Beachten Sie:
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den
ge samten Text der Bedienungsanleitung durch.
Diese Bedienungsanleitung soll es Ihnen erleichtern, Ihr
Elektrowerkzeug kennenzulernen und dessen bestim-
mungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise, wie
Sie mit dem Elektrowerkzeug sicher, fachgerecht und
wirt schaft lich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermei-
den, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern
und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Elektro-
werkzeugs erhöhen.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Be-
dienungsanleitung müssen Sie unbedingt die für den
Be trieb des Elektrowerkzeugs geltenden Vorschriften
Ihres Landes beachten.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in einer Plas tik-
hülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei dem
Elektrowerkzeug auf. Sie muss von jeder Bedienungs-
person vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig
beachtet wer den. An dem Elektrowerkzeug dürfen nur
Personen arbeiten, die im Gebrauch des Elektrowerk-
zeugs unterwiesen und über die damit verbundenen
Gefahren unterrichtet sind. Das ge for der te Mindestalter
ist einzuhalten.
Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthalte-
nen Si cherheitshinweisen und den besonderen Vor-
schriften Ih res Landes sind die für den Betrieb von
Holzbearbeitungs maschinen allgemein anerkannten
technischen Regeln zu beachten.
Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schä-
den, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den
Sicherheitshinweisen entstehen.
2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-21)
1. Handgriff
2. Ein-/Ausschalter
3. Entriegelungshebel
4. Maschinenkopf
5. Sägeblattschutz beweglich
6. Sägeblatt
7. Spannvorrichtung
8. Werkstückauage
9. Feststellschraube für Werkstückauage
10. Tischeinlage
11. Handgriff
12. Zeiger
13. Skala
14. Drehtisch
15. feststehender Sägetisch
16. Anschlagschiene
16a. Verschiebbare Anschlagschiene
16b. Feststellschraube
17. Spänefangsack
18. Skala
19. Zeiger
20. Feststellschraube für Zugführung
21. Zugführung
22. Feststellschraube
23. Sicherungsbolzen
24. Schraube für Schnitttiefenbegrenzung
25. Anschlag für Schnitttiefenbegrenzung
26. Feststellschraube für Drehtisch
27. Justierschraube (90°)
28. Justierschraube (45°)
29. Flanschschraube
30. Außenansch
31. Sägewellensperre
32. Innenansch
33. Laser
34. Ein-/Ausschalter Laser
35. Batteriefach
36. Batteriefachdeckel
37. Führungsbügel
a) 90° Anschlagwinkel (Im Lieferumfang nicht enthalten)
b) 45° Anschlagwinkel (Im Lieferumfang nicht enthalten)
c) Feder
d) Innensechskantschlüssel, 6 mm
3. Lieferumfang
Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Ge-
rät vorsichtig heraus.
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpa-
ckungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf
Transportschäden.
Bewahren Sie die Verpackung nach glichkeit bis
zum Ablauf der Garantiezeit auf.
9DE/AT/CH
ACHTUNG
Gerät und Verpackungsmaterialien sind kein Kin-
derspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoff-
beuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht
Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
Zug-, Kapp- und Gehrungssäge
1 x Spannvorrichtung (7)
2 x Werkstückauage (8)
Spänefangsack (17)
Innensechskantschlüssel (d)
2 x 1,5 V AAA Batterie
2 x Kohlerste
Betriebsanleitung
4. Bestimmnungsgemäße Verwendung
Die Zug-, Kapp- und Gehrungssäge dient zum Kappen
von Holz und Kunststoff, entsprechend der Maschinen-
größe. Die Säge ist nicht zum Schneiden von Brenn-
holz geeignet.
Warnung! Verwenden Sie das Get nicht zum schnei-
den anderer Materialien als in der Bedienungsanleitung
beschrieben.
Warnung! Das mitgelieferte Sägeblatt ist ausschließ-
lich zum Sägen von Holz bestimmt! Verwenden Sie die-
ses nicht zum Sägen von Kunststoff!
Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende
Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus
hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art
haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.
Es dürfen nur für die Maschine geeignete Sägeblätter
verwendet werden. Die Verwendung von Trennscheiben
aller Art ist untersagt.
Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist
auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die
Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedie-
nungsanleitung.
Personen, die die Maschine bedienen und warten, müs-
sen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren
unterrichtet sein.
Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungs-
vorschriften genauestens einzuhalten.
Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen
und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beach-
ten.
Veränderungen an der Maschine schließen eine Haf-
tung des Herstellers und daraus entstehende Schäden
gänzlich aus.
Trotz bestimmungsmäßiger Verwendung können be-
stimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt
werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der
Maschine können folgende Punkte auftreten:
Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten
Sägebereich.
Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverlet-
zung).
Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
Sägeblattbrüche.
Herausschleudern von fehlerhaften Hartmetallteilen
des Sägeblattes.
Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen Ge-
hörschutzes.
Gesundheitsschädliche Emissionen von Holzstäuben
bei Verwendung in geschlossenen Räumen.
Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungs-
gemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder
industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir überneh-
men keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewer-
be-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei
gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.
5. Wichtige Hinweise
Achtung! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs-
und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheits-
maßnahmen zu beachten. Lesen Sie alle diese Hinwei-
se, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, und
bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
Sicheres Arbeiten
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur
Folge haben.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen
aus.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter
oder nasser Umgebung.
Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsbe-
reichs.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wo Brand-
oder Explosionsgefahr besteht.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen (z. B. Rohren, Radiatoren, Elektroherden,
Kühlgeräten).
4 Halten Sie Kinder fern!
Lassen Sie andere Personen nicht das Werkzeug
der Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem Ar-
beitsbereich fern.
5 Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf
Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an einem
trockenen, hochgelegenen oder abgeschlosse-
nen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern,
abgelegt werden.
6 Überlasten Sie Ihr Elektrowerkzeug nicht
Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.
7 Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug
Verwenden Sie keine leistungsschwachen Elekt-
rowerkzeuge für schwere Arbeiten.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche
Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist. Benut-
zen Sie zum Beispiel keine Handkreissäge zum
Schneiden von Baumästen oder Holzscheiten.
Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht zum
Brennholzsägen.
10 DE/AT/CH
8 Tragen Sie geeignete Kleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, sie
könnten von beweglichen Teilen erfasst werden.
Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
9 Benutzen Sie Schutzausrüstung
Tragen Sie eine Schutzbrille.
Verwenden Sie bei stauberzeugenden Arbeiten
eine Atemmaske.
10 Schließen Sie die Staubabsaug-Einrichtung an
Falls Anschlüsse zur Staubabsaugung und Auf-
fangeinrichtung vorhanden sind, überzeugen Sie
sich, dass diese angeschlossen und richtig be-
nutzt werden.
Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist nur mit
einer geeigneten Absauganlage zulässig.
11 Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke, für die
es nicht bestimmt ist
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus
der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel
vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
12 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten als mit Ihrer Hand
und erglicht die Bedienung der Maschine mit
beiden Händen.
Bei langen Werkstücken ist eine zusätzliche Aua-
ge (Tisch, Böcke, etc.) erforderlich, um ein Kippen
der Maschine zu vermeiden.
Drücken Sie das Werkstück immer fest gegen Ar-
beitsplatte und Anschlag, um ein Wackeln bzw.
Verdrehen des Werkstückes zu verhindern.
13 Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung
Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie je-
derzeit das Gleichgewicht.
Vermeiden Sie ungeschickte Handpositionen, bei
denen durch ein plötzliches Abrutschen eine oder
beide Hände das Sägeblatt berühren könnten.
14 Pegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sau-
ber, um besser und sicherer arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Hinweise zur Schmierung und
zum Werkzeugwechsel.
Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung
des Elektrowerkzeugs und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungsleitungen regel-
mäßig und ersetzen Sie diese, wenn sie besc-
digt sind.
Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von
Öl und Fett.
15 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
Entfernen Sie nie lose Splitter, Späne oder einge-
klemmte Holzteile bei laufendem Sägeblatt.
Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, vor der
Wartung und beim Wechsel von Werkzeugen wie
z. B. Sägeblatt, Bohrer, Fräser.
16 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, dass Schlüs-
sel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
17 Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim
Einstecken des Steckers in die Steckdose aus-
geschaltet ist.
18 Benutzen Sie Verlängerungskabel für den Außen-
bereich
Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene
und entsprechend gekennzeichnete Verlänge-
rungskabel.
Verwenden Sie die Kabeltrommel nur im abge-
rollten Zustand.
19 Seien Sie stets aufmerksam
Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Elekt-
rowerkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
20 Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle
Beschädigungen
Vor weiterem Gebrauch des Elektrowerkzeugs
müssen Schutzvorrichtungen oder leicht beschä-
digte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und be-
stimmungsgemäße Funktion untersucht werden.
Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile ein-
wandfrei funktionieren und nicht klemmen oder
ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen
richtig montiert sein und alle Bedingungen erfül-
len, um den einwandfreien Betrieb des Elektro-
werkzeugs zu gewährleisten.
Die bewegliche Schutzhaube darf in geöffnetem
Zustand nicht festgeklemmt werden.
Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müs-
sen bestimmungsgemäß durch eine anerkannte
Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt wer-
den, soweit nichts anderes in der Bedienungsan-
leitung angegeben ist.
Beschädigte Schalter müssen bei einer Kunden-
dienstwerkstatt ersetzt werden.
Benutzen Sie keine fehlerhaften oder beschädig-
ten Anschlussleitungen.
Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen
sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.
21 ACHTUNG!
Bei Doppelgehrungsschnitten ist besondere Vor-
sicht geboten.
22 ACHTUNG!
Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und
anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr
für Sie bedeuten.
23 Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektro-
fachkraft reparieren
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlä-
gigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt
werden, indem Originalersatzteile verwendet wer-
den; anderenfalls können Unfälle für den Benutzer
entstehen.
11DE/AT/CH
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
1 Sicherheitsvorkehrungen
Warnung! Beschädigte oder deformierte -
geblätter nicht verwenden.
Tauschen Sie einen abgenutzten Tischeinsatz aus.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Sägeblätter, die EN 847-1 entsprechen.
Achten Sie darauf, dass ein für den zu schneiden-
den Werkstoff geeignetes geblatt ausgewählt
wird.
Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung. Dies schließt ein:
Gehörschutz zur Verminderung des Risikos
schwerhörig zu werden,
Atemschutz zur Verminderung des Risikos ge-
fährlichen Staub einzuatmen,
Tragen Sie beim Hantieren mit Sägeblättern
und rauen Werkstoffen Handschuhe. Tragen
Sie Sägeblätter, wann immer praktikabel, in
einem Behältnis.
Tragen Sie eine Schutzbrille.hrend der Ar-
beit entstehende Funken oder aus dem Gerät
heraustretende Splitter, Späne und Stäube
können Sichtverlust bewirken.
Schließen Sie das Elektrowerkzeug beim Sägen
von Holz an eine Staubauffangeinrichtung an. Die
Staubfreisetzung wird unter anderem durch die Art
des zu bearbeitenden Werkstoffs, die Bedeutung
lokaler Abscheidung (Erfassung oder Quelle) und
die richtige Einstellung von Hauben/Leitblechen/
Führungen beeinusst.
Verwenden Sie keine Sägeblätter aus hochlegier-
tem Schnellarbeitsstahl (HSS-Stahl).
2 Wartung und Instandhaltung
Ziehen Sie bei jeglichen Einstell- und Wartungs-
arbeiten den Netzstecker.
Die Lärmverursachung wird von verschiedenen
Faktoren beeinusst, unter anderem von der Be-
schaffenheit der Sägeblätter, Zustand von Säge-
blatt und Elektrowerkzeug. Verwenden Sie nach
Möglichkeit Sägeblätter, die zur Verringerung der
Geräuschentwicklung konstruiert wurden, warten
Sie das Elektrowerkzeug und Werkzeugaufsätze
regelmäßig und setzen Sie diese gegebenenfalls
instand, um Lärm zu reduzieren.
Melden Sie Fehler an dem Elektrowerkzeug,
Schutzeinrichtungen oder dem Werkzeugaufsatz
sobald diese entdeckt wurden, der für die Sicher-
heit verantwortlichen Person.
3 Sicheres Arbeiten
Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren höchstzu-
lässige Drehzahl nicht geringer ist als die maxima-
le Spindeldrehzahl der Maschine und die für den
zu schneidenden Werkstoff geeignet sind.
Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt in
keiner Stellung den Drehtisch berührt, indem Sie
bei gezogenem Netzstecker das Sägeblatt mit der
Hand, in der 45° und in der 90° Stellung drehen.
Sägekopf gegebenenfalls neu justieren.
Verwenden Sie beim Transportieren des Elekt-
rowerkzeuges nur die Transportvorrichtungen.
Verwenden Sie niemals die Schutzvorrichtungen
für Handhabung oder Transport.
Achten Sie darauf, dass während des Transportes
der untere Teil des Sägeblattes abgedeckt ist, bei-
spielsweise durch die Schutzvorrichtung.
Darauf achten, nur solche Distanzscheiben und
Spindelringe zu verwenden, die für den vom Her-
steller angegebenen Zweck geeignet sind.
Der Fußboden im Umkreis der Maschine muss
eben, sauber und frei von losen Partikeln, wie z.
B. Spänen und Schnittresten, sein.
Arbeitsstellung stets seitlich vom Sägeblatt.
Keine Schnittreste oder sonstige Werkstückteile
aus dem Schnittbereich entfernen, so lange die
Maschine läuft und das Sägeaggregat sich noch
nicht in der Ruhestellung bendet.
Darauf achten, dass die Maschine, wenn irgend
möglich, immer an einer Werkbank oder einem
Tisch befestigt ist.
Lange Werkstücke gegen Abkippen am Ende des
Schneidvorgangs sichern (z. B. Abrollständer oder
Rollbock).
Warnung! Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während
des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld
kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive
medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Ge-
fahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu
verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen
Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizi-
nischen Implantat zu konsultieren, bevor das Elektro-
werkzeug bedient wird.
SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN UMGANG MIT
GEBLÄTTERN
1 Setzen Sie nur Einsatzwerkzeuge ein, wenn Sie den
Umgang damit beherrschen.
2 Beachten Sie die Höchstdrehzahl. Die auf dem Ein-
satzwerkzeug angegebene Höchstdrehzahl darf
nicht überschritten werden. Halten Sie, falls ange-
geben, den Drehzahlbereich ein.
3 Beachten Sie die Motor- Sägeblatt- Drehrichtung.
4 Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge mit Rissen.
Mustern Sie gerissene Einsatzwerkzeuge aus. Eine
Instandsetzung ist nicht zulässig.
5 Reinigen Sie die Spannächen von Verschmutzun-
gen, Fett, Öl und Wasser.
6 Verwenden Sie keine losen Reduzierringe oder
-buchsen zum Reduzieren von Bohrungen bei Kreis-
sägeblättern.
7 Achten Sie darauf, dass xierte Reduzierringe
zum Sichern des Einsatzwerkzeuges den gleichen
Durchmesser und mindestens 1/3 des Schnittdurch-
messers haben.
8 Stellen Sie sicher, dass xierte Reduzierringe par-
allel zueinander sind.
9 Handhaben Sie Einsatzwerkzeuge mit Vorsicht.
Bewahren Sie diese am besten in der Originalver-
packung oder speziellen Behältnissen auf.
12 DE/AT/CH
10 Tragen Sie Schutzhandschuhe, um die Griffsicher-
heit zu verbessern und das Verletzungsrisiko weiter
zu mindern.
11 Stellen Sie vor der Benutzung von Einsatzwerkzeu-
gen sicher, dass alle Schutzvorrichtungen ordnungs-
gemäß befestigt sind.
12 Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das
von Ihnen benutzte Einsatzwerkzeug den techni-
schen Anforderungen dieses Elektrowerkzeuges
entspricht und ordnungsgemäß befestigt ist.
13 Benutzen Sie das mitgelieferte Sägeblatt nur für
gearbeiten in Holz, niemals zum Bearbeiten von
Metallen.
Achtung: Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Laserklasse 2
0
Schützen Sie sich und Ihre Umwelt durch geeignete
Vorsichtsmaßahmen vor Unfallgefahren!
Nicht direkt mit ungeschütztem Auge in den Laser-
strahl blicken.
Niemals direkt in den Strahlengang blicken.
Den Laserstrahl nie auf reektierende Flächen und Per-
sonen oder Tiere richten. Auch ein Laserstrahl mit ge-
ringer Leistung kann Schäden am Auge verursachen.
Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Ver-
fahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu einer
gefährlichen Strahlungsexposition führen.
Lasermodul niemals öffnen. Es könnte unerwartet zu
einer Strahlenexposition kommen.
Wenn die Kappsäge längere Zeit nicht benutzt wird,
sollten die Batterien entfernt werden.
Der Laser darf nicht gegen einen Laser anderen
Typs ausgetauscht werden.
Reparaturen am Laserrfen nur vom Hersteller des
Lasers oder einem autorisierten Vertreter vorgenom-
men werden.
Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien
1 Jederzeit darauf achten, dass die Batterien mit der
richtigen Polarität (+ und –) eingesetzt werden, wie
sie auf der Batterie angegeben ist.
2 Batterien nicht kurzschließen.
3 Nicht wiederauadbare Batterien nicht laden.
4 Batterie nicht überentladen!
5 Alte und neue Batterien sowie Batterien unter-
schiedlichen Typs oder Herstellers nicht mischen!
Alle Batterien eines Satzes gleichzeitig wechseln.
6 Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem
Gerät entfernen und richtig entsorgen! Wer-
fen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. De-
fekte oder verbrauchte Batterien müssen ge-
mäß Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden.
Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über
die angebotene Sammeleinrichtungen zurück.
Über Entsorgungsmöglichkeiten können Sie sich
bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung infor-
mieren.
7 Batterien nicht erhitzen!
8 Nicht direkt an Batterien schweißen oder löten!
9 Batterien nicht auseinander nehmen!
10 Batterien nicht deformieren!
11 Batterien nicht ins Feuer werfen!
12 Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.
13 Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von
Batterien gestatten!
14 Bewahren Sie Batterien nicht in der Nähe von
Feuer, Herden oder anderen Wärmequellen auf.
Legen Sie die Batterie nicht in direkte Sonnenein-
strahlung, benutzen oder lagern Sie diese nicht bei
heißem Wetter in Fahrzeugen.
15 Unbenutzte Batterien in der Originalverpackung
aufbewahren und von Metallgegenständen fern
halten. Ausgepackte Batterien nicht mischen oder
durcheinander werfen! Dies kann zum Kurzschluss
der Batterie und damit zu Beschädigungen, zu Ver-
brennungen oder gar zu Brandgefahr führen.
16 Batterien aus dem Gerät entnehmen, wenn dieses
für längere Zeit nicht benutzt wird, außer es ist für
Notfälle!
17 Batterien, die ausgelaufen sind NIEMALS ohne
entsprechenden Schutz anfassen. Wenn die aus-
gelaufene Flüssigkeit mit der Haut in Berührung
kommt, sollten Sie die Haut in diesem Bereich so-
fort unter laufendem Wasser abspülen. Verhindern
Sie in jedem Fall, dass Augen und Mund mit der
Flüssigkeit in Berührung kommen. Suchen Sie in
einem solchen Fall bitte umgehend einen Arzt auf.
18 Batteriekontakte und auch die Gegenkontakte im
Gerät vor dem Einlegen der Batterien reinigen.
13DE/AT/CH
6. Technische Daten
Wechselstrommotor 220 - 240 V ~ 50Hz
Leistung 2000 Watt
Betriebsart S6 25%*
Leerlaufdrehzahl n
0
5000 min
-1
Hartmetallsägeblatt ø 254 x ø 30 x 3,0 mm
Anzahl der Zähne 60
Schwenkbereich -45° / 0°/ +45°
Gehrungsschnitt 0° bis 45° nach links
Sägebreite bei 9 340 x 78 mm
Sägebreite bei 4 240 x 78 mm
Sägebreite bei 2 x 4
(Doppelgehrungsschnitt)
240 x 32 mm
Schutzklasse II
Gewicht ca. 17 kg
Laserklasse 2
Wellenlänge Laser 650 nm
Leistung Laser ≤ 1 mW
Stromversorgung Laser-
modul
2 x 1,5 V Micro (AAA)
* Betriebsart S6, ununterbrochener periodischer
Betrieb. Der Betrieb setzt sich aus einer Anlauf-
zeit, einer Zeit mit konstanter Belastung und einer
Leerlaufzeit zusammen. Die Spieldauer beträgt 10
min, die relative Einschaltdauer beträgt 25% der
Spieldauer.
Das Werkstück muss mindestens eine Hö-
he von 3 mm und eine Breite von 10 mm haben.
Achten Sie darauf, dass das Werkstück immer mit
der Spannvorrichtung gesichert wird.
Geräusch
Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entspre-
chend EN 61029 ermittelt.
Schalldruckpegel L
pA
91.9 dB(A)
Unsicherheit K
pA
3 dB
Schallleistungspegel L
WA
104.9 dB(A)
Unsicherheit K
WA
3 dB
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
Restrisiken
Das Elektrowerkzeug ist nach dem Stand der Tech-
nik und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln gebaut. Dennoch können beim Arbeiten ein-
zelne Restrisiken auftreten.
Gefährdung der Gesundheit durch Strom bei Verwen-
dung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlusslei-
tungen.
Desweiteren können trotz aller getroffener Vorkeh-
rungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.
Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Si-
cherheitshinweise“ und die Bestimmungsgemä-
ße Verwendung“, sowie die Bedienungsanweisung
insge samt beachtet werden.
Belasten Sie die Maschine nicht unnötig: zu starker
Druck beim Sägen beschädigt das Sägeblatt schnell,
was zu einer Leistungsverminderung der Maschine
bei der Verarbeitung und in der Schnittgenauigkeit
führt.
Beim Schneiden von Plastikmaterial verwenden Sie bit-
te immer Klemmen: die Teile, die gesägt werden sollen,
müssen immer zwischen den Klemmen xiert werden.
Vermeiden Sie zufällige Inbetriebsetzungen der Ma-
schine: beim Einführen des Steckers in die Steckdose
darf die Starttaste nicht gedrückt werden.
Verwenden Sie das Werkzeug, das in diesem Hand-
buch empfohlen wird. So erreichen Sie, dass Ihre
Kappsäge optimale Leistungen erbringt.
Halten Sie Ihrende vom Arbeitsbereich fern, wenn
die Maschine in Betrieb ist.
Bevor Sie Einstell- oder Wartungsarbeiten vorneh-
men, lassen Sie die Starttaste los und ziehen den
Netzstecker.
7. Vor Inbetriebnahme
Die Maschine muss standsicher aufgestellt werden,
d.h. auf einer Werkbank, dem Untergestell o. ä. fest-
schrauben.
Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Si-
cherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
Das Sägeblatt muss frei laufen können.
Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremdkörper, wie
z.B. Nägel oder Schrauben, usw. achten.
Bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen, vergewis-
sern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert ist
und bewegliche Teile leichtgängig sind.
Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen der Ma-
schine, dass die Daten auf dem Typenschild mit den
Netzdaten übereinstimmen.
8. Aufbau und Bedienung
8.1 Säge aufbauen (Abb.1/2/3/4/5)
Zum Verstellen des Drehtisches (14) die Feststell-
schraube (26) ca. 2 Umdrehungen lockern.
Drehtisch (14) und Zeiger (12) auf das gewünschte
Winkelmaß der Skala (13) drehen und mit der Fest-
stellschraube (26) xieren.
Durch leichtes Drücken des Maschinenkopfes (4)
nach unten und gleichzeitiges Herausziehen des Si-
cherungsbolzens (23) aus der Motorhalterung, wird
die Säge aus der unteren Stellung entriegelt.
Maschinenkopf (4) nach oben schwenken, bis der
Entriegelungshebel (3) einrastet.
Die Spannvorrichtung (7) kann sowohl links als auch
rechts an dem feststehenden Sägetisch (15) befes-
tigt werden. Stecken Sie die Spannvorrichtung (7) in
die dafür vorgesehene Bohrung an der Hinterseite
der Anschlagschiene (16) und sichern diese über die
Flügelschraube.
14 DE/AT/CH
Werkstückauagen (8) an dem feststehenden Säge-
tisch wie in Abbildung 5 gezeigt anbringen und mit
der Schraube (9) xieren.
Der Maschinenkopf (4) kann durch Lösen der Fest-
stellschraube (22), nach links auf max. 4geneigt
werden.
8.2 Feinjustierung des Anschlags für Kappschnitt
90° (Abb. 1/6/7)
Anschlagwinkel nicht im Lieferumfang enthalten.
Den Maschinenkopf (4) nach unten senken und mit
dem Sicherungsbolzen (23) xieren.
Feststellschraube (22) lockern.
Anschlagwinkel (a) zwischengeblatt (6) und Dreh-
tisch (14) anlegen.
Die Justierschraube (27) soweit verstellen, bis der
Winkel zwischen Sägeblatt (6) und Drehtisch (14) 90°
beträgt.
Die Einstellung muss nicht xiert werden, da diese
durch die Vorspannung der Feder gehalten wird.
Überprüfen Sie abschließend die Position der Win-
kelanzeige. Falls erforderlich, Zeiger (19) mit Kreuz-
schlitzschraubendreher lösen, auf 0°-Position der
Winkelskala (18) setzen und Halteschraube wieder
festziehen.
8.3 Kappschnitt 90° und Drehtisch 0° (Abb.8)
Bei Schnittbreiten bis ca. 100 mm kann die Zugfunktion
der Säge mit der Feststellschraube (20) in der hinteren
Position xiert werden. In dieser Position kann die Ma-
schine im Kapp-Betrieb betrieben werden. Sollte die
Schnittbreite über 100 mm liegen, muss darauf geachtet
werden, dass die Feststellschraube (20) locker und der
Maschinenkopf (4) beweglich ist.
Achtung! Die verschiebbare Anschlagschiene (16a)
muss für 9- Kappschnitte in der inneren Position -
xiert werden.
Öffnen Sie die Feststellschraube (16b) der verschieb-
baren Anschlagschiene (16a) und schieben Sie die
verschiebbare Anschlagschiene (16a) nach innen.
Die verschiebbare Anschlagschiene (16a) muss so-
weit vor der innersten Position arretiert werden, dass
der Abstand zwischen Anschlagschiene (16a) und
Sägeblatt (6) maximal 8 mm beträgt.
Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der An-
schlagschiene (16a) und dem Sägeblatt (6) keine Kol-
lision möglich ist.
Feststellschraube (16b) wieder anziehen.
Maschinenkopf (4) in die obere Position bringen.
Maschinenkopf (4) am Handgriff (2) nach hinten
schieben und gegebenenfalls in dieser Position -
xieren (je nach Schnittbreite).
Legen Sie das zu schneidende Holz an die Anschlag-
schiene (16) und auf den Drehtisch (14).
Das Material mit der Spannvorrichtung (7) auf dem
feststehenden Sägetisch (15) feststellen, um ein Ver-
schieben während des Schneidvorgangs zu verhin-
dern.
Entriegelungshebel (3) drücken um den Maschinenk-
opf (4) freizugeben.
Ein-, Ausschalter (2) drücken um den Motor einzu-
schalten.
Bei xierter Zugführung (21): Maschinenkopf (4) mit
dem Handgriff (1) gleichmäßig und mit leichtem Druck
nach unten bewegen, bis das Sägeblatt (6) das Werk-
stück durchschnitten hat.
Bei nicht xierter Zugführung (21): Maschinenkopf (4)
nach ganz vorne ziehen. Den Handgriff (1) gleichmä-
ßig und mit leichtem Druck ganz nach unten absen-
ken. Nun Maschinenkopf (4) langsam und gleichmä-
ßig ganz nach hinten schieben, bis das Sägeblatt (6)
das Werkstück vollständig durchschnitten hat.
Nach Beendigung des Sägevorgangs Ma-
schinenkopf wieder in die obere Ruhestellung
bringen und Ein,- Ausschalter (2) loslassen.
Achtung! Durch die Rückholfeder schlägt die Ma-
schine automatisch nach oben. Handgriff (1) nach
Schnittende nicht loslassen, sondern Maschinenk-
opf langsam und unter leichtem Gegendruck nach
oben bewegen.
8.4 Kappschnitt 90° und Drehtisch 0°- 45° (Abb. 9)
Mit der Kappsäge können Schrägschnitte nach links
und rechts von 0°-45° zur Anschlagschiene ausgeführt
werden.
Achtung! Die verschiebbare Anschlagschiene (16a)
muss für 9- Kappschnitte in der inneren Position -
xiert werden.
Öffnen Sie die Feststellschraube (16b) der verschieb-
baren Anschlagschiene (16a) und schieben Sie die
verschiebbare Anschlagschiene (16a) nach innen.
Die verschiebbare Anschlagschiene (16a) muss so-
weit vor der innersten Position arretiert werden, dass
der Abstand zwischen Anschlagschiene (16a) und
Sägeblatt (6) maximal 8 mm beträgt.
Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der An-
schlagschiene (16a) und dem Sägeblatt (6) keine Kol-
lision möglich ist.
Feststellschraube (16b) wieder anziehen.
Feststellschraube (26) lösen.
Mit dem Handgriff (11) den Drehtisch (14) auf den ge-
wünschten Winkel einstellen. Der Zeiger (12) auf dem
Drehtisch muss mit dem gewünschtem Winkelmaß
der Skala (13) auf dem feststehenden Sägetisch (15)
übereinstimmen.
Die Feststellschraube (26) wieder festziehen um
Drehtisch (14) zu xieren.
Schnitt wie unter Punkt 8.3 beschrieben ausführen.
8.5 Feinjustierung des Anschlags für Gehrungs-
schnitt 45° (Abb. 1/10/11)
Anschlagwinkel nicht im Lieferumfang enthalten.
Den Maschinenkopf (4) nach unten senken und mit
dem Sicherungsbolzen (23) xieren.
Den Drehtisch (14) auf 0° Stellung xieren.
Die Feststellschraube (22) lösen und mit dem Hand-
griff (1) den Maschinenkopf (4) nach links, auf 45°
neigen.
45°-Anschlagwinkel (b) zwischen Sägeblatt (6) und
Drehtisch (14) anlegen.
15DE/AT/CH
Justierschraube (28) soweit verstellen, bis der Win-
kel zwischen Sägeblatt (6) und Drehtisch (14) genau
45° beträgt.
Die Einstellung muss nicht xiert werden, da diese
durch die Vorspannung der Feder gehalten wird.
Überprüfen Sie abschließend die Position der Win-
kelanzeige. Falls erforderlich, Zeiger (19) mit Kreuz-
schlitzschraubendreher lösen, auf 45°-Position der
Winkelskala (18) setzen und Halteschraube wieder
festziehen.
8.6 Gehrungsschnitt 0°- 45° und Drehtisch 0°
(Abb. 1/2/12)
Mit der Kappsäge können Gehrungsschnitte nach links
von 0°- 45° zur Arbeitsäche ausgeführt werden.
Achtung! Die verschiebbare Anschlagschiene (16a)
muss für Grehrungschnitte (geneigtergekopf) in der
äußeren Position xiert werden.
Öffnen Sie die Feststellschraube (16b) der verschieb-
baren Anschlagschiene (16a) und schieben Sie die
verschiebbare Anschlagschiene (16a) nach außen.
Die verschiebbare Anschlagschiene (16a) muss so-
weit vor der innersten Position arretiert werden, dass
der Abstand zwischen Anschlagschiene (16a) und
Sägeblatt (6) mindestens 8 mm beträgt.
Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der An-
schlagschiene (16a) und dem Sägeblatt (6) keine Kol-
lision möglich ist.
Feststellschraube (16b) wieder anziehen.
Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
Den Drehtisch (14) auf 0° Stellung xieren.
Die Feststellschraube (22) lösen und mit dem Hand-
griff (1) den Maschinenkopf (4) nach links neigen, bis
der Zeiger (19) auf das gewünschte Winkelmaß an
der Skala (18) zeigt.
Feststellschraube (22) wieder festziehen.
Schnitt wie unter Punkt 8.3 beschrieben durchführen.
8.7 Gehrungsschnitt 0°- 45° und Drehtisch 0°- 45°
(Abb. 2/4/13)
Mit der Kappsäge können Gehrungsschnitte nach links
von 0°- 4zur Arbeitsäche und gleichzeitig 0°- 4
zur Anschlagschiene ausgeführt werden (Doppelgeh-
rungsschnitt).
Achtung! Die verschiebbare Anschlagschiene (16a)
muss für Grehrungschnitte (geneigtergekopf) in der
äußeren Position xiert werden.
Öffnen Sie die Feststellschraube (16b) der verschieb-
baren Anschlagschiene (16a) und schieben Sie die
verschiebbare Anschlagschiene (16a) nach außen.
Die verschiebbare Anschlagschiene (16a) muss so-
weit vor der innersten Position arretiert werden, dass
der Abstand zwischen Anschlagschiene (16a) und
Sägeblatt (6) mindestens 8 mm beträgt.
Prüfen Sie vor dem Schnitt, dass zwischen der An-
schlagschiene (16a) und dem Sägeblatt (6) keine Kol-
lision möglich ist.
Feststellschraube (16b) wieder anziehen.
Maschinenkopf (4) in die obere Stellung bringen.
Den Drehtisch (14) durch Lockern der Feststell-
schraube (26) lösen.
Mit dem Handgriff (11) den Drehtisch (14) auf den
gewünschten Winkel einstellen (siehe hierzu auch
Punkt 8.4).
Die Feststellschraube (26) wieder festziehen, um den
Drehtisch zu xieren.
Die Feststellschraube (22) lösen.
Mit dem Handgriff (1) den Maschinenkopf (4) nach
links, auf das gewünschte Winkelmaß neigen (siehe
hierzu auch Punkt 8.6).
Feststellschraube (22) wieder festziehen.
Schnitt wie unter Punkt 8.3 beschrieben ausführen.
8.8 Schnitttiefenbegrenzung (Abb. 3/14)
Mittels der Schraube (24) kann die Schnitttiefe stufen-
los eingestellt werden. Hierzu Rändelmutter an der
Schraube (24) lösen. Den Anschlag für die Schnitt-
tiefenbegrenzung (25) nach außen stellen. Die ge-
wünschte Schnitttiefe durch Eindrehen oder Heraus-
drehen der Schraube (24) einstellen. Anschließend
die Rändelmutter wieder an der Schraube (24) fest-
ziehen.
Überprüfen Sie die Einstellung anhand eines Probe-
schnittes.
8.9 Spänefangsack (Abb. 1)
Die Säge ist mit einem Spänefangsack (17) für Späne
ausgestattet.
Drücken Sie die Metallringügel des Staubbeutels zu-
sammen und bringen Sie ihn an der Auslassöffnung im
Motorbereich an.
Der Spänefangsack (17) kann über den Reißverschluss
auf der Unterseite entleert werden.
8.10 Austausch des Sägeblatts (Abb. 15/16/17/18)
Netzstecker ziehen!
Achtung!
Tragen Sie zum Wechseln des Sägeblatts Schutz-
handschuhe! Verletzungsgefahr!
Den Maschinenkopf (4) nach oben schwenken.
Schraube (e) des Führungsbügels (37) lösen, sodass
dieser frei ist und nach unten geschwenkt werden
kann.
Entriegelungshebel (3) drücken. Sägeblattschutz (5)
soweit nach oben klappen, dass die Aussparung im
Sägeblattschutz (5) über der Flanschschraube (29)
ist.
Mit einer Hand den Innensechskantschlüssel (d) auf
die Flanschschraube (29) setzen.
Innensechskantschlüssel (d) festhalten und Säge-
blattschutz (5) langsam schließen, bis dieser am In-
nensechskantschlüssel (d) ansteht.
Sägewellensperre (31) fest drücken und Flansch-
schraube (29) langsam im Uhrzeigersinn drehen.
Nach max. einer Umdrehung rastet die Sägewel-
lensperre (31) ein.
Jetzt mit etwas mehr Kraftaufwand Flanschschraube
(29) im Uhrzeigersinn lösen.
Flanschschraube (29) ganz heraus drehen und Au-
ßenansch (30) abnehmen.
Das Sägeblatt (6) vom Innenansch (32) abnehmen
und nach unten herausziehen.
16 DE/AT/CH
Flanschschraube (29), Außenansch (30) und Innen-
ansch (32) sorgfältig reinigen.
Das neue Sägeblatt (6) in umgekehrter Reihenfolge
wieder einsetzen und festziehen.
Achtung! Die Schnittschräge der Zähne d.h. die Dreh-
richtung des Sägeblattes (6), muss mit der Richtung
des Pfeils auf dem Gehäuse übereinstimmen.
hrungsbügel (37) in Position bringen und Schraube
(e) wieder festziehen.
Vor dem Weiterarbeiten die Funktionsfähigkeit der
Schutzeinrichtungen prüfen.
Achtung! Nach jedem Sägeblattwechsel prüfen, ob
das Sägeblatt (6) in senkrechter Stellung sowie auf
45° gekippt, frei in der Tischeinlage (10) läuft.
Achtung! Das Wechseln und Ausrichten des Sägeblat-
tes (6) muss ordnungsgemäß ausgeführt werden.
8.11 Betrieb Laser (Abb. 3/19/20)
Einschalten: Ein- / Ausschalter Laser (34) in Stellung
1“ bewegen. Auf das zu bearbeitende Werkstück wird
eine Laserlinie projiziert, die die genaue Schnittfüh-
rung anzeigt.
Ausschalten: Ein- / Ausschalter Laser (34) in Stel-
lung „0“ bewegen.
Batteriewechsel: Laser (33) abschalten. Batterie-
fachdeckel (36) entfernen. Batterien entfernen und
durch neue (2 x 1,5 Volt Typ R03, LR 03 Micro, AAA)
ersetzen. Beim Einsetzen der Batterien auf die richti-
ge Polung achten. Batteriefach (35) wieder schließen.
8.12 Justieren des Lasers (Abb. 21)
Falls der Laser (33) nicht mehr die korrekte Schnittlinie
anzeigt, kann dieser nachjustiert werden. Öffnen Sie
hierzu die Schrauben (38) und stellen Sie den Laser
durch seitliches verschieben so ein, dass der Laser-
strahl die Schneidzähne des Sägeblattes (6) trifft.
9. Transport
Feststellschraube (26) festziehen, um den Drehtisch
(14) zu verriegeln.
Entriegelungshebel (3) betätigen, Maschinenkopf (4)
nach unten drücken und mit Sicherungsbolzen (23)
arretieren. Die Säge ist nun in der unteren Stellung
verriegelt.
Zugfunktion der Säge mit der Feststellschraube für
Zugführung (20) in der hinteren Position xieren.
Maschine am feststehenden Sägetisch (15) tragen.
Zum erneuten Aufbau der Maschine, wie unter 7 be-
schrieben vorgehen.
10. Wartung
m Warnung! Vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung
oder Instandsetzung Netzstecker ziehen!
Allgemeine Wartungsmaßnahmen
Wischen Sie von Zeit zu Zeit mit einem Tuch Späne und
Staub von der Maschine ab. Ölen Sie zur Verlängerung
des Werkzeuglebens einmal pro Monat die Drehteile.
Ölen Sie nicht den Motor.
Benutzen Sie zur Reinigung des Kunststoffes keine ät-
zenden Mittel.
Bürsteninspektion
Prüfen Sie die Kohlebürstenbürsten bei einer neuen
Maschine nach den ersten 50 Betriebsstunden, oder
wenn neue Bürsten montiert wurden. Prüfen Sie sie
nach der ersten Prüfung alle 10 Betriebsstunden.
Wenn der Kohlenstoff auf 6 mm Länge abgenutzt ist,
die Feder oder der Nebenschlußdraht verbrannt oder
beschädigt sind, müssen Sie beide Bürsten ersetzen.
Wenn die Bürsten nach dem Ausbau für einsatzfähig
befunden werden, können Sie sie wieder einbauen.
11. Lagerung
Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem
dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder un-
zugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt
zwischen 5 und 30˚C.
Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalver-
packung auf.
Decken Sie das Elektrowerkzeug ab, um es vor Staub
oder Feuchtigkeit zu schützen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bei dem Elek-
trowerkzeug auf.
12. Elektrischer Anschluss
Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig an-
geschlossen. Der Anschluss entspricht den ein-
schlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen. Der kun-
denseitige Netzanschluss sowie die verwendete
Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften
entsprechen.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen de EN 61000-
3-11 und unterliegt Sonderanschlußbedingungen.
Das heisst, dass eine Verwendung an beliebigen frei
wählbaren Anschlusspunkten nicht zulässig ist.
Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnissen
zu vorübergehenden Spannungsschwankungen füh-
ren.
Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an
Anschlußpunkten vorgesehen, die
a) eine maximale zulässige Netzimpedanz “Z
(Z
max
= 0.382 Ω) nicht überschreiten, oder
b) eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von min-
destens 100 A je Phase haben.
17DE/AT/CH
Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig
in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunter-
nehmen, daß Ihr Anschlußpunkt, an dem Sie das
Produkt betreiben möchten, eine der beiden genann-
ten Anforderungen a) oder b) erfüllt.
Wichtige Hinweise
Bei Überlastung des Motors schaltet dieser selbständig
ab. Nach einer Abkühlzeit (zeitlich unterschiedlich) lässt
sich der Motor wieder einschalten.
Schadhafte Elektro-Anschlussleitung
An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Iso-
lationsschäden.
Ursachen hierfür können sein:
Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster
oder Türspalten geführt werden.
Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder
Führung der Anschlussleitung.
Schnittstellen durch Überfahren der Anschlusslei-
tung.
Isolationsschäden durch Herausreißen aus der
Wandsteckdose.
Risse durch Alterung der Isolation.
Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen
nicht verwendet werden und sind aufgrund der Isolati-
onsschäden lebensgefährlich. Elektrische Anschluss-
leitungen regelmäßig auf Schäden überprüfen. Achten
Sie darauf, dass beim Überprüfen die Anschlussleitung
nicht am Stromnetz hängt.
Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlä-
gigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen. Ver-
wenden Sie nur Anschlussleitungen mit Kennzeichnung
H05 VV-F.
Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem An-
schlusskabel ist Vorschrift.
Wechselstrommotor
Die Netzspannung muss 230 V~ betragen.
Verlängerungsleitungen bis 25 m Länge müssen ei-
nen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter aufwei-
sen.
Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Ausrüs-
tungrfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt
werden.
Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:
Stromart des Motors
Daten des Maschinen-Typenschildes
Daten des Motor-Typschildes
13. Entsorgung und Wiederverwertung
Das Gerät bendet sich in einer Verpackung um Trans-
portschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff
und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoff-
kreislauf zurückgeführt werden.
Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiede-
nen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Werfen
Sie Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins
Wasser. Batterien sollen gesammelt, recycelt oder um-
weltfreundlich entsorgt werden. Führen Sie defekte Bau-
teile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fach-
geschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!
14. Störungsabhilfe
Störung Mögliche Ursache Abhilfe
Motor funktioniert nicht Motor, Kabel oder Stecker defekt, Sicherungen
durchgebrannt
Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. Nie
Motor selbst reparieren. Gefahr! Sicherungen kont-
rollieren, evtl. auswechseln
Der Motor geht lang-
sam an und erreicht die
Betriebsgeschwin-dig-
keit nicht.
Spannung zu niedrig, Wicklungen beschädigt,
Kondensator durchgebrannt
Spannung durch Elektrizitätswerk kontrollieren
lassen. Motor durch einen Fachmann kontrollieren
lassen. Kondensator durch einen Fachmann aus-
wechseln lassen
Motor macht zu viel
Lärm
Wicklungen beschädigt, Motor defekt Motor durch einen Fachmann kontrollieren lassen
Motor erreicht volle
Leistung nicht.
Stromkreise in Netzanlage überlastet (Lam-
pen, andere Motoren, etc.)
Verwenden Sie keine andere Geräte oder Motoren
auf demselben Stromkreis
Motor überhitzt sich
leicht.
Überlastung des Motors, ungenügende Küh-
lung des Motors
Überlastung des Motors beim Schneiden verhin-
dern, Staub vom Motor entfernen, damit eine opti-
male Kühlung des Motors gewährleistet ist
Verminderte Schnittleis-
tung beim Sägen
Sägeblatt zu klein (zu oft geschliffen) Endanschlag des Sägeaggregates neu einstellen
Sägeschnitt ist rau oder
gewellt
Sägeblatt stumpf, Zahnform nicht geeignet für
die Materialdicke
Sägeblatt nachschärfen bzw. geeignetes Sägeblatt
einsetzen
Werkstück reißt aus
bzw. splittert
Schnittdruck zu hoch bzw. Sägeblatt für Ein-
satz nicht geeignet
Geeignetes Sägeblatt einsetzen
18 GB
Table of contents:
Page:
1.
Introduction 20
2.
Device description 20
3.
Scope of delivery 20
4.
Intended use 21
5.
Safety information 21
6.
Technical data 24
7.
Before starting the equipment 25
8.
Attachment and operation 25
9.
Transport 27
10.
Maintenance 27
11.
Storage 27
12.
Electrical connection 27
13.
Disposal and recycling 28
14.
Troubleshooting 28
15.
Declaration of conformity 270
19GB
GB
Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry
GB
Wear safety goggles!
GB
Important! Risk of injury. Never reach into the running saw blade!
0
GB
Important! Laser radiation
GB
Protection Class II
GB
Wear ear-muffs!
GB
Wear a breathing mask!
Explanation of the symbols on the equipment
20 GB
2. Layout (Fig. 1-21)
1. Handle
2. ON/OFF switch
3. Release lever
4. Machine head
5. Movable blade guard
6. Saw blade
7. Clamping device
8. Workpiece support
9. Locking screw for workpiece support
10. Table insert
11. Handle
12. Pointer
13. Scale
14. Turntable
15. Fixed saw table
16. Stop rail
16a. Moveable stop rail
16b. Set screw
17. Sawdust bag
18. Scale
19. Pointer
20. Locking screw for drag guide
21. Drag guide
22. Locking screw
23. Fastening bolt
24. screw for cutting depth limiter
25. Stop for cutting depth limiter
26. Fastening bolt for turn table
27. Adjustment screw (90°)
28. Adjustment screw (45°)
29. Flange bolt
30. Outer ange
31. Saw shaft lock
32. Inner ange
33. Laser
34. ON/OFF switch for laser
35. Battery compartment
36. Battery compartment cover
37. Guide bar
a) 90° stop angle (not supplied)
b) 45° stop angle (not supplied)
c) spring
d) Allen key, 6 mm
3. Scope of delivery
Open the packaging and remove the device carefully.
Remove the packaging material as well as the pack-
aging and transport bracing (if available).
Check that the delivery is complete.
Check the device and accessory parts for transport
damage.
If possible, store the packaging until the warranty pe-
riod has expired.
1. Introduction
MANUFACTURER:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
DEAR CUSTOMER,
We hope your new tool brings you much enjoyment and
success.
NOTE:
According to the applicable product liability laws, the
manufacturer of the device does not assume liability
for damages to the product or damages caused by the
product that occurs due to:
Improper handling,
Non-compliance of the operating instructions,
Repairs by third parties, not by authorized service
technicians,
Installation and replacement of non-original spare
parts,
Application other than specied,
A breakdown of the electrical system that occurs due
to the non-compliance of the electric regulations and
VDE regulations 0100, DIN 57113 / VDE0113.
WE RECOMMEND:
Read through the complete text in the operating instruc-
tions before installing and commissioning the device.
The operating instructions are intended to help the user
to become familiar with the machine and take advantage
of its application possibilities in accordance with the
recommendations. The operating instructions contain
important information on how to operate the machine
safely, professionally and economically, how to avoid
danger, costly repairs, reduce downtimes and how to in-
crease reliability and service life of the machine.
In addition to the safety regulations in the operating
instructions, you have to meet the applicable regula-
tions that apply for the operation of the machine in your
country. Keep the operating instructions package with
the machine at all times and store it in a plastic cover
to protect it from dirt and moisture. Read the instruction
manual each time before operating the machine and
carefully follow its information. The machine can only
be operated by persons who were instructed concern-
ing the operation of the machine and who are informed
about the associated dangers. The minimum age re-
quirement must be complied with.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272

Scheppach 5901202901 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka