ECG RK 1777 Colore Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised veekeetjad
Tüüp
Kasutusjuhend
FR
1. Couvercle
2. Bec verseur avec filtre amovible
3. Indicateur de niveau de l’eau
et voyant
4. Base
5. Indicateur de température et
écran
6. Bouton de déchlorage
7. Bouton de mise en marche
8. Touche de réglage de
température
IT
1. Coperchio
2. Beccuccio con filtro estraibile
3. Indicatore del livello dell’acqua
e spia luminosa
4. Base
5. Indicatori e display di
temperatura
6. Pulsante di declorazione
7. Pulsante ON/OFF
8. Pulsante di impostazione della
temperatura
ES
1. Tapa
2. Cuello con filtro extraíble
3. Medidor de nivel de agua y luz
indicadora
4. Base
5. Indicadores y visor de
temperatura
6. Botón para decloración
7. Botón ON/OFF (Encendido/
Apagado)
8. Botón de configuración de
temperatura
ET
1. Kaas
2. Eemaldatava filtriga kael
3. Veetaseme näidik ja märgutuli
4. Alus
5. Temperatuurinäidikud ja kuvar
6. Dekloreerimise nupp
7. SEES/VÄLJAS nupp
8. Temperatuuri reguleerimisnupp
LT
1. Dangtis
2. Kakliukas su išimamu filtru
3. Vandens lygio matuoklis ir
indikatoriaus lemputė
4. Pagrindas
5. Temperatūriniai indikatoriai ir
ekranas
6. Chloro pašalinimo mygtukas
7. ON/OFF (įjungimo / išjungimo)
mygtukas
8. Temperatūros nustatymo
mygtukas
LV
1. Vāks
2. Kakls ar noņemamu filtru
3. Ūdens līmeņa rādītājs un
indikatora gaisma
4. Pamatne
5. Temperatūras indikatori un
displejs
6. Atkaļķošanas poga
7. Iesl./izsl. poga
8. Temperatūras iestatīšanas poga
ET
KEEDUKANN
68
OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!
Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma
kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama,
et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa
toodetesse integreerida. Seetõttu peab need tegurid tagama seadme
kasutaja. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasest
kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade
vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.
Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete
kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas
alljärgnevaid:
1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil
näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt
maandatud.
Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele
elektrieeskirjadele.
2. Ärge kasutage keedukannu, kui selle toitejuhe või pistik on
kahjustatud, kui see ei tööta nõuetekohaselt, kui see on põrandale
kukkunud ja kahjustatud või on kukkunud vette. Kõik remondid,
sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas
teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid,
see võib põhjustada elektrilööki!
3. Ärge sukeldage keedukannu või selle alust vette või muude vedelike
sisse!
4. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitske seadet otsese kokkupuutumise
eest veega ja teiste vedelikega.
5. Ärge kasutage keedukannu välistingimustes või niisketes
keskkondades. Ärge puudutage toitejuhet või keedukannu niiskete
kätega. Elektrilöögi oht.
6. Ärge jätke toitevõrku ühendatud keedukannu järelevalveta. Enne
mistahes hoolduse teostamist ühendage toitejuhe vooluvõrgust
lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest.
Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust.
ET
69
7. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning
ärge jätke seda teravatele servadele.
8. Kasutage ainult originaalseid tarvikuid.
9. Ärge jätke töötavat keedukannu järelevalveta.
10. Erilist tähelepanu pöörake keedukannu kasutamisel laste läheduses!
Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge lubage lastel kasutada seadet
iseseisvalt. Hoidke seadet lastele kättesaamatus asukohas. Ärge
laske toitejuhtmel rippuda üle laua või töötasapinna serva.
11. Hoidke keedukannu eemal kuumadest pindadest ja
kuumuseallikatest (näiteks elektripliitidest).
12. Kasutage keedukannu ainult vastavalt selle kasutusjuhendi
juhistele. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest
kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
13. Kui keedukann on ületäidetud, siis võib kuum vesi välja pritsida.
14. Enne kannu aluselt eemaldamist veenduge, et kann on välja
lülitatud
15. Kasutage kannu ainult koos kaasasoleva alusega!
16. HOIATUS: Ärge eemaldage kaant vee keemise ajal.
17. Vältige veepritsmete sattumist juhtpaneelile, vesi võib mõjutada
selle nõuetekohast toimimist.
18. See seade on ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises ja
muudes sarnastes kohtades, sealhulgas:
- kaupluste, büroode ja teiste töökohtade kööginurgad
- põllumajandusettevõtted
- hotellide, motellid ja muud ööbimiskohad
- majutuskohad
19. Seadet on lubatud kasutada 8-aastastel ja vanematel lastel siis, kui
nad on järelevalve all või kui neile on selgitatud seadme ohutut
kasutamist ning nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud
potentsiaalsetest riskidest. Puhastamis- ja hooldustoiminguid ei
ole lubatud teostada alla 8 aastastel ja järelevalveta lastel. Hoidke
seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.
Seadet on lubatud kasutada vähendatud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimetega isikutel, kui nad on järelevalve all või kui neile
ET
70
on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud
seadme kasutamisega seotud potentsiaalsetest riskidest. Ärge
lubage lastel seadmega mängida.
20. Ümberkukkumise ärahoidmiseks ja vee keetmise ajal vigastus
ärahoidmiseks veenduge, et keedukann seisab tasasel pinnal.
21. Ärge puudutage töötamise ajal või vahetult pärast vee keetmist
keedukannu pinda või kaant, välispinnad on kuumad.
22. Ärge kasutage seadet esemete lähedal, mida aur võib kahjustada.
Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!
HOIATUS
Kasutage keedukannu ainult vee keetmiseks. Ärge pange jookide valmistamiseks veekeedukannu kunagi
teekotte, teepuru või mistahes muid aineid.
Keedukannu täitmiseks kasutage alati külma vett.
Veetase peab olema maksimaalse ja minimaalse taseme vahel. Elektrikannu ületäitmisel võib vesi maha
loksuda.
Enne elektrikannu aluselt eemaldamist lülitage elektrikann alati välja.
Veenduge alati, et kaas on nõuetekohaselt suletud.
Elektrikannu alus ja väliskest ei tohi olla niisked.
Kasutage elektrikannu alati koos originaalse alusega.
SEADME KASUTAMINE
Enne esmakordset kasutamist
Enne esmakordset kasutamist peske elektrikannu tavalise nõudepesuvahendiga. Täitke keedukann puhta
ja külma joogiveega kuni maksimaalse taseme tähiseni, lülitage sisse ning laske veel keema minna. Seejärel
kallake vesi välja ja korrake protseduuri vähemalt viis korda. Selle protsessiga saab elektrikannu puhtaks
pesta ja eemaldada mistahes lõhnad. Kui tunnete keedetud veel mistahes kõrvalmaitset, siis soovitame seda
protsessi korrata. Lisaks soovitame jätta tühi keedukannu 24-ks tunniks avatuks. Kerge maitse või lõhn pärast
lahtipakkimist ja esmakordset kasutamist on tavaline ja ei peaks olema põhjuseks seadme suhtes kaebuse
esitamiseks. Veega kokkupuutuv keedukannu materjal on sertifitseeritud ja on tervisele ohutu.
Kui vesi hakkab keema, siis lülitub elektrikann automaatselt välja.
Vee väljavalamisel ärge avage elektrikannu kaant.
Pärast seadme kasutamist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.
Elektrikann on varustatud automaatse ohutuslülitiga, mis kaitseb seadet ülekuumenemise vastu. Kui
elektrikann lülitatakse sisse ebapiisava veekogusega, siis see ohutuslüliti aktiveeritakse. Kui automaatne
ohutuslüliti aktiveeritakse, siis lülitage elektrikann välja ning laske 5 kuni 10 minuti jooksul maha jahtuda.
Seejärel saate elektrikannu täita veega ning kasutada tavapärasel viisil.
Tavapärane kasutamine
1. Asetage alus kuivale ja tasasele pinnale ning ühendage toitejuhe toitevõrku. Asetage elektrikann alusele.
2. Vajutage lühidalt nuppu, kostub helisignaal ning kuumutamine algab. Põhitemperatuur on seadistatud
100 °C tasemele ja elektrikannu taustavalgus on punane. Kuvarile kuvatakse vee temperatuur.
3. Kui vesi läheb keema, siis lülitub veekeetja välja, näidik kustub ja kostub helisignaal.
4. Pärast seadme kasutamist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.
ET
71
Lisafunktsioonid
Dekloreerimise funktsioon
Vajutage lühiajaliselt nuppu. Kostub helisignaal ja algab vee kuumutamine. Seejärel vajutage nuppu.
Kostub helisignaal ja algab dekloreerimise protsess. Pärast 3-minutilist keemist lülitub elektrikann välja, kostub
helisignaal ja dekloreerimise protsess peatub.
Vee kuumutamine koos temperatuuri hoidmisega
1. Vajutage nuppu 2-ks sekundiks, kostub helisignaal, punane nupp lülitub sisse ning algab vee
kuumutamine koos temperatuuri säilitamisega. Taustavalgustuse punane LED-tuli hakkab vilkuma. Päras
vee keema hakkamist (100 °C), lülitub elektrikanna automaatselt välja, hoiab vee temperatuuri 2 tundi ja
samal ajal hakkab vilkuma punane taustatuli. Kui selle ajavahemiku jooksul langeb vee temperatuur alla
85 °C, siis lülitatakse kuumutamine uuesti sisse.
2. Vajutage nuppu 2-ks sekundiks, kostub helisignaal, punane nupp lülitub sisse ning algab vee
kuumutamine koos temperatuuri säilitamisega.
Vajutage üks kord nuppu, kuvarile ilmub 60 °C ja hakkab vilkuma elektrikannu roheline taustatuli. Kui
vee temperatuur jõuab 60 °C tasemeni, siis lülitub elektrikann automaatselt välja, hoiab vee temperatuuri
2 tundi ja samal ajal hakkab vilkuma roheline taustatuli. Kui selle ajavahemiku jooksul langeb vee
temperatuur alla 50 °C, siis lülitatakse kuumutamine uuesti sisse.
Vajutage üks kord nuppu, kuvarile ilmub 70 °C ja hakkab vilkuma elektrikannu sinine taustatuli. Kui vee
temperatuur jõuab 70 °C tasemeni, siis lülitub elektrikann automaatselt välja, hoiab vee temperatuuri 2
tundi ja samal ajal hakkab vilkuma sinine taustatuli. Kui selle ajavahemiku jooksul langeb vee temperatuur
alla 60 °C, siis lülitatakse kuumutamine uuesti sisse.
Vajutage kolm korda nuppu, kuvarile ilmub 80 °C ja hakkab vilkuma elektrikannu kollane taustatuli. Kui
vee temperatuur jõuab 80 °C tasemeni, siis lülitub elektrikann automaatselt välja, hoiab vee temperatuuri
2 tundi ja samal ajal hakkab vilkuma kollane taustatuli. Kui selle ajavahemiku jooksul langeb vee
temperatuur alla 70 °C, siis lülitatakse kuumutamine alati uuesti sisse.
Vajutage kolm korda nuppu, kuvarile ilmub 90 °C ja hakkab vilkuma elektrikannu lilla taustatuli. Kui
vee temperatuur jõuab 90 °C tasemeni, siis lülitub elektrikann automaatselt välja, hoiab vee temperatuuri
2 tundi ja samal ajal hakkab vilkuma lilla taustatuli. Kui selle ajavahemiku jooksul langeb vee temperatuur
alla 80 °C, siis lülitatakse kuumutamine alati uuesti sisse.
Märkus:
Kui eemaldate elektrikannu aluselt, siis temperatuuri hoidmise funktsioon peatub.
Vee kuumutamine vajaliku temperatuurini
Vajutage lühiajaliselt nuppu. Kostub helisignaal ja algab vee kuumutamine. Taustavalgustuse LED-tuli
hakkab helenduma punasena.
Vajutage üks kord nuppu, kuvarile ilmub 60 °C. Taustavalgustuse LED-tuli hakkab helenduma
rohelisena. Kui vee temperatuur jõuab 60 °C tasemele, siis lülitub elektrikann automaatselt välja.
Vajutage üks kord nuppu, kuvarile ilmub 70 °C. Taustavalgustuse LED-tuli hakkab helenduma sinisena.
Kui vee temperatuur jõuab 70 °C tasemele, siis lülitub elektrikann automaatselt välja.
Vajutage kolm korda nuppu, kuvarile ilmub 80 °C.Taustavalgustuse LED-tuli hakkab helenduma
kollasena. Kui vee temperatuur jõuab 80 °C tasemele, siis lülitub elektrikann automaatselt välja.
Vajutage kolm korda nuppu, kuvarile ilmub 90 °C. Taustavalgustuse LED-tuli hakkab helenduma lillana.
Kui vee temperatuur jõuab 90 °C tasemele, siis lülitub elektrikann automaatselt välja.
Soovitusliku temperatuurid erinevate jookide valmistamiseks
Jook Temperatuuri
seadistused
Vahemik
Sencha tee, lastetoit 60°C
+/-5 °C
Roheline tee 70 °C +/-5 °C
ET
72
Jook Temperatuuri
seadistused
Vahemik
Valge tee 80°C
+/-5 °C
Lahustuv kohv 90°C +/-5 °C
Jahvatatud kohv, must tee ja taimeteed. 100 °C +/-5 °C
Märkus: See toode ei ole kalibreeritud kommerts- ja teaduslikuks kasutamiseks. Saadud temperatuur võib
erineda juhtpaneelil näidatud temperatuurist +/- 5 °C võrra.
HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
Enne veekeetja puhastamist tõmmake toitejuhe alati seinakontaktist välja ning veenduge, et seade on
täielikult maha jahtunud!
Pühkige seadet väljast niiske lapiga ning seejärel pühkige kuivaks. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid
esemeid, või abrasiivseid puhastusvahendeid, need võivad kahjustada pinnaviimistlust.
Eemaldage katlakivifilter ja peske seda puhta veega.
Eemaldage tekkinud katlakivi regulaarselt. Kasutage selleks tavapäraselt kättesaadavaid kööginõudelt
katlakivi eemaldamise vahendeid.
TEHNILISED ANDMED
Mahutavus: 1,7 l
Nimipinge: 220–240 V~ 50–60 Hz
Nimivõimsus: 1850 - 2200 W
KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti utiliseerimiskonteineritesse.
TOOTE UTILISEERIMIME KASUTUSEA LÕPUS
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa
riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)
Näidatud sümbol tootel või pakendil tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid
inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma tootele nõuetekohase ringlussevõtu. Ringlussevõtt aitab säilitada
loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete
käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.
See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi
nõuetele.
Kasutusjuhend on kättesaadav veebisaidil www.ecg-electro.eu
Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on kaitstud.
08/05
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84

ECG RK 1777 Colore Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised veekeetjad
Tüüp
Kasutusjuhend