GROHE Veris 13 245 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

11
BG
Област на приложение
Може да се използва с: хидроакумулатори, с проточни
водонагреватели с термично и хидравлично управление.
Есплоатация с бойлери без налягане (отворени
водонагреватели) не е възможна!
Технически данни
Налягане на потока мин. 0,5 бара /
препоръчва се 1 - 5 бара
Работно налягане макс. 10 бара
Изпитвателно налягане 16 бара
При постоянно налягане над 5 бара
трябва да се вгради редуктор на налягането.
Да се избягват големи разлики в налягането
между връзките за студената и топлата вода!
Дебит при 3 бара налягане на потока:
Чучур около 25 л/мин.
Температура
на топлата вода при входа: макс. 80 °C
Препоръчва се:(икономия на енергия) 60 °C
Монтаж
Спазвайте чертежите с размерите на страница I.
I. Монтаж на арматурата, виж страница II, фиг.[1] до [6].
1. Свалете капака (A) на тялото за вграждане и отрежете
монтажния шаблон (B) на 8мм, виж фиг. [1].
2. Свалете винтовата тапа (C) от страната на свързания
тръбопровод, в противен случай водата не може да
потече виж фиг. [2].
3. Поставете розетката (D) и фланеца (E) върху тръбата (F)
и завинтете втулката (G), виж фиг. [3].
4. Избутайте фланеца (Е) и поставете предварително
монтираната арматура върху тялото за вграждане, виж
фиг. [4]. Захранващата тръба (H) трябва да влезе в
съответния отвор на тялото за вграждане.
5. Нивелирайте арматурата хоризонтално и вертикално
към пода и я закрепете посредством шайбите (J) и
винтовет (J1), виж фиг. [5].
6. Уплътнете фугите около монтажния шаблон с трайно
еластичен материал, виж фиг. [6].
Пуснете студената и топлата вода и проверете
връзките за теч.
7. Избутайте розетката (D) към пода.
Техническо обслужване
Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо,
подменете ги и ги смажете със специална грес за
арматура.
Успокоител (13 907), виж страница I.
Монтажът се извършва в обратна последователност.
Резервни части, виж страница I (* = специални части).
Поддръжка
Указания за поддръжка на тази арматура можете да
намерите в приложените инструкции за поддръжка.
EST
Kasutusala
Võib kasutada ühendatuna survestatud soojussalvestiga,
termiliselt ja hüdrauliliselt reguleeritud läbivooluboileritega.
Ei ole võimalik kasutada koos survestamata
soojussalvestitega (lahtiste veekuumutitega)!
Tehnilised andmed
veesurve min 0,5 baari / soovituslik 1–5 baari
surve töörežiimis maks 10 baari
testimissurve: 16 baari
Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari,
tuleb paigaldada survealandaja.
Vältige suuri surveerinevusi külma ja kuuma
vee juurdevoolu vahel!
Läbivool 3-baarise veesurve korral:
Segistitila u 25 l/min
Temperatuur
Sooja vee sissevool maks 80 °C
Soovituslik temperatuur (energiasäästuks) 60 °C
Paigaldamine
Järgige tehnilisi jooniseid voldikus lk I.
I. Segisti paigaldamine, vt voldiku II lk, joonised [1] kuni [6].
1. Eemaldage peitsegisti korpuse kaas (A) ja lühendage
paigaldusšablooni (B) 8mm-ni, vt joonist [1].
2. Eemaldage ühendatud torujuhtme küljelt keermega
torukork (C), vastasel korral vesi ei voola, vt joonist [2].
3. Lükake rosett (D) ja äärik (E) torule (F) ning keerake
hülss (G) peale, vt joonist [3].
4. Lükake äärik (E) tagasi ja paigaldage eelmonteeritud segisti
peitsegisti korpuse peale, vt joonist [4]. lgige, et
juurdevoolutoru (H) läheks peitsegisti korpuse
vastavasse avasse.
5. Seadke segisti põranda suhtes horisontaalselt ja
vertikaalselt õigeks ning kinnitage seibide (J) ja kruvide (J1)
abil, vt joonist [5].
6. Tihendage vuuk paigaldusšablooni ümber püsielastse
materjaliga, vt joonist [6].
Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja veenduge, et
ühenduskohad ei leki.
7. Lükake rosett (D) vastu põrandat.
Tehniline hooldus
Kõiki osi tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja
määrida spetsiaalse segistimäärdega.
Aeraator (13 907), vt voldiku I lk.
Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.
Tagavaraosad, vt voldiku I lk (* = Eriosad).
Hooldamine
Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasasolevas
hooldusjuhendis.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

GROHE Veris 13 245 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka