Palram 704743 paigaldusjuhend

Tüüp
paigaldusjuhend
Lisainformatsioon
Palun kandke peale silikoonliim, kui seda on tarvis.
Teie olete ainuisikuliselt vastutav selle eest, kas toote käsitsemine, hoiustamine,
kokkupanek, paigaldamine, kasutamine on turvaline ja sobiv asukohale või ükskõik
millisele kasutusotstarbele. Tootja ei ole vastutav teile või teie omandile põhjustatud
vigastuste või kahju eest, mis on tingitud selle toote ebakohasest käsitsemisest,
hoiustamisest, kokkupanekust, paigaldamisest või kasutamisest või võimetusest tegutseda
vastavalt tootja kirjalikele juhistele selle toote käsitsemise, hoiustamise, paigaldamise,
kokkupaneku ja kasutamise kohta. See toode on mõeldud vaid tavapäraseks koduseks
kasutamiseks. Ärge kasutage seda toodet ühelgi otstarbel, mida ei soovitata käesolevas
kasutusjuhendis või selle toote kasutamise asukoha ehituseeskirjas. Alati hoolitsege toote
eest ja kasutage sobilikku turvavarustust (sh silmakaitse), kui toodet kokku panete või
paigaldate.
Kasutage osade all pehmet platvormi, et vältida kriimustuste ja kahjustuste teket.
Samm 5: Alates sellest sammust olge ettevaatlik, et mitte kriimustada paneeli!
* Palun tihendage kokkupaneku lõpetamisel kõiki kruvisid.
ET
OLULINE
Palun tutvuge käesolevate juhistega põhjalikult enne seda, kui alustate selle toote
kokkupanemist. Palun teostage nimetatud sammud käesolevates juhistes mainitud
järjekorras. Palun hoidke käesolevad juhised turvalises kohas alles, et tulevikus neid
kasutada.
Ohutusnõuanded
Ohutuskaalutlustel soovitame toodet kokku panna vähemalt kahel inimesel.
Enne puurimist veenduge kindlasti, et seintel pole peidetud torusid või kaableid.
Mõnel osal võivad olla teravad ääred. Palun olge koostisosade käsitsemisel ettevaatlik.
Kandke oma toodet kokku pannes või selle juures hooldustöid teostades alati kindaid, jalanõusid,
ohutusprille ja pikki varrukaid.
Ärge üritage toodet kokku panna tuulistes või märgades tingimustes.
Ärge üritage toodet kokku panna, kui olete väsinud, olete tarbinud uimasteid,ravimeid või
alkoholi, või kui muutute kergesti uimaseks.
Vabanege kõigist plastikkottides turvaliselt - vältige nende sattumist väikeste laste käeulatusse.
Vältige laste sattumist eseme kokkupanemisalale.
Kasutades treppredelit või elektrilisi tööriistu, veenduge, et järgite tootja ohutusjuhiseid.
Ärge ronige katusele ega seiske katusel.
Ärge rippuge ega lebage profiilidel.
Raskeid artikleid ei tohiks nõjatuda postide vastu.
Hoidke katus ja renn lumest, mustusest ja lehtedest puhtana.
Kui kokkupanekul on värvikihti kriimustatud, siis on seda võimalik parandada
Puhastusjuhised
Toote puhastamiseks kasutage pehmet pesuvahendilahust ja küürige toodet puhta
külma veega.
Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusaineid ega
muid erilisi detergente.
Puhastage toodet siis, kui selle kokkupanek on lõppenud.
Enne kokkupanekut
Valige kokkupaneku eelselt hoolikalt selleks sobiv koht.
Sorteerige osad ära ja kontrollige, et kõik osade nimekirjas leiduvad osad on olemas.
Võtke arvesse seda, kuidas uks avaneb (seest- või väljastpoolt).
Osad tuleks laiali laotada enda ligidale. Hoidke väikeseid osi (kruvid jne) kausis, et need
kaduma ei läheks.
Palun konsulteerige oma kohalike võimudega, kui toote kokkupanekuks on tarvis
lubasid.
Märkus:
Seina ankurdamise komplekt, mis selle toote juurde kuulub, on sobilik betoon-
või tellisseinte jaoks. Muud tüüpi seinte korral on tarvis kasutada vastavalt
sobilikku fikseerimiskomplekti.
Kokkupaneku ajal
Kohates teabeikooni, pöörduge lisakommentaaride või abi saamiseks vastava
kokkupanekusammu juurde.
Palrami 3-aastane piiratud garantii
Toote üksikasjad: Katusega uksekate
Palram Applications (1995) Ltd (Ettevõtte number: 512106824), kelle registrijärgne asukoht on Teradion Tööstuspargis, M. Misgav 20174,
Iisrael („Palram”) garanteerib, et Toode ei sisalda materjali- ega valmistamisvigu 10 aasta jooksul alates originaali ostukuupäev vastavalt
käesolevas garantiis sisalduvatele mõistetele, tingimustele ja tingimustele.
1. Tingimused
1.1 Käesolev garantii kehtib ainult siis, kui toode on paigaldatud, puhastatud, käideldud ja hooldatud vastavalt Palrami kirjalikele soovitustele.
1.2 Eespool nimetatust kõrvale kaldumata, vigastused, mis on põhjustatud jõu kasutamisest, valest käsitsemisest, sobimatust kasutamisest,
hooletusest või kokkupanemisest või hooldusest, õnnetustest, võõrkehadest, vandalismist, saasteainetest, muundamisest, värvimisest,
ühendamisest, liimimisest, tihendamisest, mis ei ole kooskõlas Kasutusjuhendiga või selle ühildumatute pesuvahenditega puhastamise
tagajärjel tekkinud kahjustustega ja toote väikeste kõrvalekalletega see garantii ei kehti.
1.3 Käesolev garantii ei kehti vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kahju suhtes, mis hõlmab, kuid mitte ainult, rahe, tormi, tornaado, orkaan,
lumetorm, üleujutus, tulekahju.
1.4 Garantii on tühine, kui kasutatavad konstruktsiooniosad ja komponendid ei ole kooskõlas Palrami kirjalike soovitustega.
1.5 Käesolev garantii kehtib ainult toote algsele ostjale. See ei laiene ühelegi teisele toote ostjale või kasutajale (sealhulgas, kuid mitte ainult,
isikule, kes omandab toote algsest ostjast).
2. Nõuded ja teated
2.1 Iga garantiinõue tuleb Palramile kirjalikult teatada 30 päeva jooksul pärast defektse toote avastamist, lisades originaalse müügikviitungi ja
selle garantii.
2.2 Taotleja peab lubama Palramil kontrollida toodet ja paigalduskohta ise, kui toode on endiselt algasendis ja seda ei ole eemaldatud või
teisaldatud ega muudetud ega / või tagastatud toode Palramile testimiseks tagastatud.
2.3 Palram jätab endale õiguse uurida sõltumatult mis tahes ebaõnnestumise põhjust.
3. Hüvitis
3.1 Kui käesoleva garantiiga seotud nõue on nõuetekohaselt teavitatud ja Palram on selle heaks kiitnud, võib ostja Palrami valikul kas (a) osta
asendustoode või osa / osad; või (b) saada algse toote või osa / ostuhinna tagasimakseid vastavalt järgmisele ajakavale:
3.2 Kahtluse vältimiseks põhineb ülaltoodud ajakava kohaselt defektse osade / osade hüvitamise kindlaksmääramine vigase osa panusel
toote esialgse maksumusega. Palram jätab endale õiguse teha asendusi, kui toode või selle osa ei ole kättesaadav või vananenud.
3.3 Käesolev garantii ei kata toote eemaldamise ja paigaldamise kulusid ega kulusid ega makse või transpordikulusid ega muid otseseid või
kaudseid kahjusid, mis võivad tekkida toote riketest.
4. Üldtingimused Ja - Piirangud
4.1 MUUD TÄIENDATUD GARANTIIDES MÄÄRATUD TEISED GARANTIID, MILLELE ON VÄLJA ARVATUD VÕI KASUTATUD, TÄHELEPANU KÕIKI
KASUTATAVATE GARANTIITEGA VÕI KASUTATAVATE TÄHTSUSTE SUHTES KOHALDATAVAD GARANTIID ON VÄLJA JÄRGI.
4.2 VAJADUSEL, KUI ME OLEME ERILISELT SELLE GARANTIIS TUNNISTATUD, EI OLE PALRAMI VASTU VÕIMALIKE KAHJUDE VÕI KAHANDAMISE
KOHTA, KES VASTUTAB OTSESE, KINDLAKSMÄÄRATUD VÕI KASUTAMISEKS VÕI MUUDE TOODETEGA SEOTUD KASUTUST.
4.3 KUI PALRAM ON KEELATUD KOHALDATAVA ÕIGUSE JÄRGI, KUI KASUTATAKSE VÕIMALIKE KASUTATAVUSE GARANTIIDI VÕI TOODETE
SUHTES KOHALDAMISEKS, KÕIKI NENDE KASUTATUD GARANTII KESTUS ON VÄLJA KEHTIVATUD KÄESOLEVA GARANTII VÕI KUI VAJADUSEL,
KOHALDATAVA ÕIGUSEGA ESITATAV MAKSIMAALNE PERIOOD.
4.4 OSTJA ON VASTUTAV SELLE EEST, ET MÄÄRATA KINDLAKS, KAS TOOTE KÄSITSEMINE, LADUSTAMINE, MONTAAŽ, PAIGALDAMINE VÕI
KASUTAMINE ON IGAS KOHAS, MIS TAHES KASUTUSVALDKONNAS VÕI MIS TAHES KOHAS. PALRAM EI OLE VASTUTAB TOOTJA, MUUDE
ISIKUTE VÕI MÜÜGIKS KASUTAMISE, SÄILITAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE VÕI KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE, HOIUSTAMISE,
PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, PAIGALDAMISE, KASUTAMISE, KASUTAMISE,
KASUTAMISE, KASUTAMISE KOHTA. , TOOTE KOOSTAMINE JA KASUTAMINE.
4.5 TULEB, KUI MUUDE PALRAMI NÄIDATUD, KASUTATAKSE TOODET AINULT NORMAALSEKS JA KAUBANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS. PALRAM
EI OLE VÕIMALIKE TOODE KASUTAMISEKS VÕIMALIKE KAHJUDE, KAHJUDE, KULUDE VÕI KULUDE KOHTA, MIDA KIRJALIKUD JUHENDID VÕI
MITTE KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID VÕI MUUD KOODID, MIS TULEB SOOVITUSES OSTJA KASUTADA TOOTE.
Periood pärast ostmist Asendustoode või osa / osad Tagasimakse
Alates ostukuupäevast kuni 1. aasta lõpuni Tasuta 100%
1. aasta lõpp kuni 2. aasta lõpuni ostja maksab 33% algsest ostuhinnast 66%
2. aasta lõpp kuni 3. aasta lõpuni ostja maksab 66% algsest ostuhinnast 33%
ET
SK
3-ročná obmedzená záruka Palram
Podrobnosti o produkte: Kryt brány bokov
Palram Applications (1995) Ltd (číslo spoločnosti: 512106824), ktorej sídlo je v priemyselnom parku Teradion, M.P Misgav 20174000,
Izrael (ďalej len „Palram“) poskytuje záruku, že výrobok bude bez chýb materiálu a vyhotovenia po 3 troch rokov od pôvodného
dátumu nákupu, na ktorý sa vzťahujú denície a podmienky obsiahnuté v tejto záruke.
1. Podmienky
1.1 Táto záruka je platná iba v prípade, že bol výrobok nainštalovaný, čistený a udržiavaný v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti
Palram a ak sa s ním v súlade s nimi aj zaobchádza.
1.2 Ďalej sa táto záruka nevzťahuje ani na škody spôsobené použitím sily, nesprávnym zaobchádzaním, nevhodným použitím, nedbalým
používaním, montážou alebo údržbou, nehodami, nárazom cudzích predmetov, vandalizmom, znečisťujúcimi látkami, úpravami,
náterom, spájaním, lepením a tesnením, ktoré nie je v súlade s návodom, alebo poškodenie v dôsledku čistenia pomocou nevhodných
čistiacich prostriedkov a drobné odchýlky vo výrobku, a to ani pri splnení vyššie uvedených podmienok.
1.3 Táto záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku zásahu „vyššej moci,“ napríklad v dôsledku krupobitia, víchrice, tornáda,
hurikánu, snehovej búrky, povodne či požiaru.
1.4 Táto záruka neplatí, pokiaľ boli použité konštrukčné diely a komponenty, ktoré nie sú v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti
Palram.
1.5 Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho výrobku. Záruka sa nevzťahuje na žiadneho iného kupujúceho alebo používateľa
výrobku (vrátane akejkoľvek ďalšej osoby, ktorá získala výrobok od pôvodného kupujúceho)..
2. Reklamácia a oznámenie
2.1 Každá reklamácia musí byť oznámené písomne spoločnosti Palram do 30 dní po zistení vady na výrobku. K oznámeniu musí byť priložený
originál dokladu o zakúpení a táto záruka.
2.2 Žiadateľ musí umožniť spoločnosti Palram prehliadku výrobku a samotné miesto inštalácie s výrobkom vo svojej pôvodnej polohe, z ktorej
nebol výrobok odstránený, presunutý alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmenený a/alebo vrátiť daný výrobok spoločnosti Palram za
účelom prehliadky.
2.3 Spoločnosť Palram si vyhradzuje právo nezávisle vyšetriť príčiny akéhokoľvek zlyhania.
3. Náhrada
3.1 Ak je reklamácia v rámci tejto záruky riadne oznámená a potvrdená spoločnosťou Palram, kupujúci si môže podľa uváženia spoločnosti
Palram, buď
(a) zakúpiť náhradný výrobok alebo diel/-y; alebo
(b) dostať náhradu za pôvodný výrobok alebo jeho časť/časti kúpnej ceny, vždy podľa nasledujúceho postupu:
3.2 Pre vylúčenie pochybností bude výpočet týkajúci sa náhrady chybnej časti/-í podľa uvedeného postupu vychádzať z pomeru chybnej
časti k pôvodnej obstarávacej cene výrobku. Spoločnosť Palram si vyhradzuje právo poskytnúť náhradu v prípade, že nie je výrobok či
jeho časť k dispozícii alebo sa už viac nepoužíva.
3.3 Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne náklady či výdavky na demontáž a montáž výrobku, dane, prepravné náklady alebo akékoľvek iné
priame alebo nepriame výdaje, ktoré môžu byť dôsledkom vady výrobku.
4. Všeobecné podmienky a obmedzenia
4.1 ZÁRUKY INÉ AKO VÝSLOVNE TU UVEDENÉ, VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE VŠETKÝCH ODVODENÝCH
ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ VYLÚČENÉ, AK TO ZÁKON UMOŽŇUJE.
4.2 OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TEJTO ZÁRUKE, SPOLOČNOSŤ PALRAM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY,
KTORÉ KUPUJÚCI UTRPÍ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ČI V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA VÝROBKU ALEBO AKÝMKOĽVEK INÝM SPÔSOBOM
VZŤAHUJÚCIM SA K VÝROBKU.
4.3 AK NEMÔŽE SPOLOČNOSŤ PALRAM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV VYLÚČIŤ DANÚ ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL VO VZŤAHU K VÝROBKU, TRVANIE VŠETKÝCH TAKÝCH ZÁRUK JE VÝSLOVNE OBMEDZENÉ NA DOBU
TEJTO ZÁRUKY, PRÍPADNE AK SÚ DLHŠIE, TAK NA MAXIMÁLNU DOBU POŽADOVANÚ PRÁVOM.
4.4 KUPUJÚCI JE VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA URČENIE, ČI JE MANIPULÁCIA, SKLADOVANIE, MONTÁŽ, INŠTALÁCIA, ALEBO POUŽITIE
PRÍPRAVKU BEZPEČNÉ A VHODNÉ V DANOM MIESTE, PRE DANÉ POUŽITIE ALEBO ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ. SPOLOČNOSŤ PALRAM
NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU ALEBO ZA ZRANENIE KUPUJÚCEHO, AKEJKOĽVEK INEJ OSOBY ALEBO MAJETKU V
DÔSLEDKU NEPRIMERANÉHO ZAOBCHÁDZANIA, SKLADOVANIA, INŠTALÁCIE, MONTÁŽE, POUŽITIA VÝROBKU ALEBO ZA NEDODRŽANIE
PÍSOMNÝCH POKYNOV TÝKAJÚCICH SA MANIPULÁCIE, SKLADOVANIA, INŠTALÁCIE, MONTÁŽE A POUŽÍVANIA VÝROBKU.
4.5 TENTO VÝROBOK JE URČENÝ IBA NA BEŽNÉ DOMÁCE A OBCHODNÉ POUŽITIE, POKIAĽ TO SPOLOČNOSŤ PALRAM VÝSLOVNE NEUVÁDZA
INAK. SPOLOČNOSŤ PALRAM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU, ŠKODU, NÁKLADY ČI VÝDAVKY PLYNÚCE Z AKÉHOKOĽVEK POUŽITIA
TOHTO VÝROBOK, BEZ OHĽADU NA JEHO ÚČEL, POKIAĽ NIE JE ODPORÚČANÝ V PÍSOMNÝCH POKYNOCH ALEBO NIE JE DOVOLENÝ PODĽA
PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV ČI AKÝMIKVEK INÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI PLATNÝMI V MIESTE, KDE KUPUJÚCI DANÝ VÝROBOK
POUŽÍVA.
Obdobie po zakúpení Náhradný produkt alebo diel/-y Výška náhrady
Od dátumu nákupu až do konca prvého roka Bezplatne 100%
Koniec 1. roka až do konca 2. roka kupujúci zaplatí 33% z pôvodnej kúpnej ceny 66%
Koniec 2. roka až do konca 3. roka kupujúci zaplatí 66% z pôvodnej kúpnej ceny 33%
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39

Palram 704743 paigaldusjuhend

Tüüp
paigaldusjuhend