Robus R075LEDE-01 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

INSTRUCTION MANUAL
The emergency lighting must be inspected and tested
regularly in accordance with local codes of practice:
note: for safety reasons tests should be carried out
during daylight hours.
The minimum recommended test schedule is as follows:
After installation, allow 24 hours to ensure full battery
charge and then interrupt the supply; the maximum
duration time is 3 hours check that LEDs are still
lighting.
1. Daily check that charge indicator LED is working
2. Monthly, interrupt mains for a short period and
check LED lights
3. Annual 12 month check, full duration test.
Interrupt mains supply, LEDs will light and
should last for a minimum 3 hours operation:
batteries must be replaced when they can no
longer support 3 hour operation.
4. Complete record sheet on installation and retain in
maintenance file.
5. Update file with ongoing test records for inspection
by fire officer or other duly authorised person
Testing
De noodverlichting moet regelmatig worden gecontroleerd
en getest in overeenstemming met de plaatselijke
praktijkrichtlijnen. Opmerking: om veiligheidsredenen
moeten testen tijdens daglichturen worden uitgevoerd. Het
minimum aanbevolen testschema ziet er als volgt uit:
Na installatie 24 uur wachten om ervoor te zorgen dat de
batterij volledig is opgeladen en daarna de
stroomvoorziening onderbreken; de maximum duur is 3 uur.
Controleer of de leds nog licht geven.
1. Controleer dagelijks of de ladingindicator van de led
werkt.
2. Schakel maandelijks de stroomvoorziening even uit en
controleer de ledlampen.
3. Verricht jaarlijks een complete inspectie, een test van
volledige duur. Schakel de stroomvoorziening uit. De leds
zullen oplichten en dienen ten minste 3 uur mee te gaan.
De batterijen moeten worden vervangen als ze geen 3
uur meer werken.
4. Vul het registratieblad van de installatie in en bewaar in
het onderhoudsbestand.
5. Werk het bestand bij met de verschillende testresultaten
ter inspectie van de brandweer of een andere naar
behoren bevoegde persoon.
Testen
PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.
! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product,
consult a competent electrician
Note:
Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical
information please visit our web site www.robus.com or robusdirect.com
Issue 2 260521 Page 1
Information for the Product user:
Installation
1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste
(WEEE marked with crossed out wheelie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre
for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is
important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The “crossed out wheelie bin symbol” on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household
waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations
The Installation must be carried out by a qualified electrician
-10°C < Ta < +35°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65, Battery Warranty: 2 Years
Luminaire is non-dimmable
Suitable for mounting on a normally flammable surface.
-10°C < Ta < +35°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65, Batterij Garantie: 2 Jaar
Niet-dimbare armatuur
Geschikt voor montage op normal ontvlambaar oppervlakte
Installatie
LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.
! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of
het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien
Opmerkingen:
Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest
recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robusdirect.com
Informatie voor de gebruiker van het product:
1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van
gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te
leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid.
Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor
AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone
huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving
voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).
De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien
EN NL
GOLF LED WITH PRO-DIFFUSER EMERGENCY, 4000K
1. Ensure mains supply is switched off before commencing
work
2. Ensure there is at least 100mm of free space around the
luminaire location
3. Remove trim/ diffuser and LED plate from base of the fitting
4. Drill cable entry and mounting holes in the base
5. Mark fixing hole positions on wall, check location buried
cables, pipes or other building services before drilling.
6. Feed supply cables through cable entry hole and attach
base to surface of wall
7. Write installation date on battery and connect battery
8. Connect wires from unswitched supply to terminals on
metal plate, brown to PL,Blue to N and green/yellow to
earthFor fitting always on , link terminal “SL” to terminal
“PL”, fitting controlled by switch connect switched live wire
to terminal SL and permanent live to PL.
Note: if “SL” terminal not connected, fitting works as
non-maintained.
9. Refit LED plate and trim/ diffuser to base. Attention:In order
to protect the battery life, please disconnect the battery if
the power supply shut off over 3 days.
Switch on supply:
The green led should come on indicating correct battery
charge status, all LEDs will come on.When supply to the
switched live PL is lost, battery will operate fitting in
emergency mode.
1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begin te werken
2. Zorg dat u minstens 100 mm vrije ruimte hebt rond de installatie
plaats van de verlichtingsarmatuur
3. Verwijder de sierrand/ lichtverspreider en LED-plaat van de
basis van het armatuur
4. Boor een kabelingang en monteergaten in de basis.
5. Markeer de plaats van de bevestigingsgaten op de muur en zorg
dat u geen verborgen kabels, leidingen of andere voorzieningen
van het gebouw kunt beschadigen voordat u begint met boren.
6. Steek de stroomkabels door de kabelingang en bevestig de
basis aan het muuroppervlak.
7. Schrijf de installatiedatum op de batterij en sluit de batterij aan
8. Sluit de draden van de uitgeschakelde stroomvoorziening aan
op de aansluitklemmen op de metalen plaat, bruin op PL, blauw
op N en groen/geel op aarding; verbindt om de verlichting
permanent aan te hebben aansluitklem "SL" met aansluitklem
"PL", sluit om het armatuur met een schakelaar te bedienen de
geschakelde stroomdraad aan op aansluitklem SL en de
permanente stroomdraad op PL. Opmerking: als geen
aansluiting wordt gemaakt op de aansluitklem “SL”, werkt de
verlichtingsarmatuur als niet-zelfstandig
9. Plaats de LED-plaat en sierrand/ lichtverspreider opnieuw op de
basis.
Aandacht: gelieve om de levensduur van de batterij te
optimaliseren de batterij te verwijderen als de stroomvoorziening
meer dan 3 dagen wordt uitgeschakeld.
Schakel de stroom in: De groene LED moet gaan branden, wat
aangeeft dat de laadstatus van de batterij juist is, alle LED's gaan
branden. Als de stroomvoorziening naar de permanente
stroomdraad PL wordt onderbroken, wordt het armatuur in
noodmodus gevoed door de batterij.
R075LEDE-01, 7.5W
R100LEDE-01, 10W
R150LEDE-01, 15W
GOLF LED MET PRO-DIFFUSER NOODSITUATIE, 4000K
R075LEDE-01, 7.5W
R100LEDE-01, 10W
R150LEDE-01, 15W
Market Surveillance: These products contain light sources of energy
efficiency as detailed below.
R075LED-LS: Class D
R100LED-LS: Class D
R150LED-LS: Class D
Disconnect driver input and output connections.
Remove mounting screws and remove driver.
Markttoezicht: Deze producten bevatten lichtbronnen van
energie-efficiëntie zoals hieronder beschreven.
R075LED-LS: Klasse D;
R100LED-LS: Klasse D;
R150LED-LS: Klasse D
Koppel de invoer- en uitvoerverbindingen van het
stuurprogramma los. Verwijder de bevestigingsschroeven en
verwijder de driver.
Die Notbeleuchtung muss gemäß den lokalen Vorschriften
regelmäßig gewartet und geprüft werden: Hinweis: Aus
Sicherheitsgründen sollte die Wartung stets bei Tageslicht
durchgeführt werden. Der Wartungsplan sollte mindestens
die folgenden Maßnahmen umfassen: Nach der Installation
den Akku 24 Stunden lang aufladen, um eine maximale
Aufladung zu gewährleisten; anschließend die.
Stromversorgung unterbrechen (max. 3 Stunden) und
sicherstellen,
dass die LEDs aufleuchten.
1. Täglich überprüfen, ob die LED-Ladestatusanzeige
ordnungsgemäß funktioniert.
2. Einmal im Monat die Stromversorgung für kurze Zeit
unterbrechen und die LED-Leuchten kontrollieren.
3. Einmal jährlich einen vollständigen Funktions- und
Dauertest durchführen.Die Stromversorgung
unterbrechen. Daraufhin sollten die LEDs aufleuchten
und mind. 3 Stunden lang in Betrieb. bleiben:Falls die
LEDs weniger als 3 Stunden lang aufleuchten,
muss der Akku ausgetauscht werden.
4. Nachder Installation sämtliche Maßnahmen
schriftlichfesthalten und mit dem Wartungsbogen
aufbewahren.
5. Den Wartungsbogen stets auf dem neuesten Stand
halten (für Kontrollen durch die Feuerwehr bzw.
entsprechend befugtes Personal).
LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE
VERWENDUNG AUF.
! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder. Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation
oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
Hinweis:
Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie
unsere Webseite www.robus.com oder robusdirect.com für aktuelle technische Informationen.
Page 2
Informationen für den Benutzer:
1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die
Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei
einer Sammelstelle für. Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen,
entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig,
dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses. Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern
gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss
Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS
FUTURES.
Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l’installation
ou sur l’utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.
Remarque :
Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces
possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robusdirect.com.
Informations pour l’utilisateur du produit :
1. Veuillez, s’il vous plait, noter l’importance de disposer des Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques séparément des
déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d’une croix).
2. Veuillez tenir compte de l’importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant
dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l’achat du
produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l’environnement s’il est jeté n’importe où. Il est important
de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La “poubelle barrée d’une croix” présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais
doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.
L’installation doit être effectuée par un électricien qualié
DE FR
-10°C < UT < +35°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65, Batterie-Garantie: 2 Jahre
Leuchte ist nicht dimmbar
Kann auf normal entflammbaren Oberflächen montiert werden.
Installation
Funktionsprüfungen
Le luminaire doit être inspecté et testé régulièrement en
accord avec les codes de pratiques locaux : remarque: pour
des raisons de sécurité les tests doivent être effectués
durant la journée où la lumière du jour
est présente. Le programme de test d’essai minimal
recommandé est le suivant: Après installation, attendre 24
heures afin d’assurer une charge complète de la batterie,
puis coupez l’alimentation: la durée de
fonctionnement max est de 3h, vérifiez que les LEDs
éclairent toujours.
1. Quotidiennement : Vérifiez que l’indicateur LED
fonctionne
2. Mensuellement : Coupez l’alimentation, sur une
courte période de temps afin de vérifier la lumière
des LEDs
3. Annuellement: faites un test complet. Coupez
l’alimentation, les LEDs vont éclairer et devraient
fonctionner pendant minimum 3 heures:
les batteries doivent être remplacées quand elles ne
peuvent pas supporter 3 heures de fonctionnement.
4. Complétez la fiche d’enregistrement et conservez-la
dans le dossier maintenance.
5. Mettez à jour le fichier avec les tests suivants pour
l’inspection d’un agent ou toute autre personne
dûment autorisée
Test
-10°C < Ta < +35°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe I, IP65, Batterie Garantie: 2 Ans
Ce luminaire est non-dimmable.
Convient à une installation sur une surface normalement inflammable
Installation
1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist,
bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Achten Sie darauf, dass rund um den Installationsbereich
mindestens 100 mm Platz sind.
3. Verkleidung/Diffusor und LED-Platine von der Bodenplatte
abnehmen.
4. Kabeleingang und Montagelöcher in die Bodenplatte bohren.
5. Vor dem Bohren überprüfen, dass keine unter Putz liegenden
Kabel, Rohre oder andere Leitungen beschädigt werden.
6. Stromkabel durch den Kabeleingang führen und Bodenplatte an
der vorgesehenen Stelle an der Wand befestigen.
7. Installationsdatum auf dem Akku notieren und Akku anschließen
8. Kabel der (ausgeschalteten) Stromversorgung mit den
Anschlüssen auf der Metallplatte verbinden: Braun an PL, Blau
an N und Gelb/Grün an Erde.Bei dauerhaft eingeschalteten
Leuchten, Kabelanschluss „SL“ an „PL“ anschließen; wenn die
Leuchte durch einen Schalter gesteuert werden soll,
Schalterkabel an „SL“ und das dauerhaft spannungsführende
Kabel an „PL“ anschließen. Hinweis: Wenn „SL“ nicht
angeschlossen ist, funktioniert die Installation im
Bereitschafts-Modus.
9. LED-Platine und Verkleidung/Diffusor wieder an der Bodenplatte
anbringen. Achtung: Um die Lebensdauer des Akkus zu
verlängern, trennen sie den Akku vom Strom, wenn die
Stromversorgung mehr als 3 Tage unterbrochen wird.
Stromversorgung einschalten: Das grüne LED-Licht zeigt den
korrekten Batterieladestand an, alle LEDs leuchten auf. Wenn der
Strom im Dauerbetrieb ausfällt, betreibt der Akku die Lampe im
Notfallmodus.
1. Assurez-vous que l’alimentation est coupée avant de
commencer
2. Veuillez-vous assurer qu’il y a au moins 100mm d’espace
disponible autour de la localisation du luminaire
3. Retirez la collerette/ diffuseur et la plaque LED de la base du
luminaire
4. Percez l’entrée du câble et les trous de montage dans la base
5. Marquez sur le mur la position des futures fixations, Avant
le forage, assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles : câbles,
tuyaux etc..
6. Passez les câbles dans le trou d’entrée et fixez la base à la
surface du mur
7. Inscrivez sur la batterie la date d’installation et connectez-la.
8. Connectez les câbles de l’alimentation non-commutée aux
bornes sur la plaque de métallique, marron à “PL”, Bleu à « N »
et vert/jaune à « Earth/ Terre » ; Pour que le luminaire soit
toujours allumé, veuillez raccorder la borne « SL » à la borne
« PL ». Quand il est contrôlé par un interrupteur, connectez le
câble phase à la borne ”SL” et le câble de tension permanent à
« PL ». Remarque: Si la borne “SL” n’est pas connectée, le
luminaire fonctionnera de manière « non-permanente»
9. Remontez la plaque LED et la collerette/ le diffuseur à la base.
Attention: afin de protéger la durée de vie de la batterie, veuillez
déconnecter la batterie si l’alimentation est coupée plus de 3 jours.
Allumer l’alimentation :
La LED verte indique l’état de charge correcte de la batterie, toutes
les LEDs s’allumeront. Quand l’alimentation permanente PL est
perdue, la batterie se met en mode d’urgence
GOLF LED MIT PRO-DIFFUSER EMERGENCY, 4000K
R075LEDE-01, 7.5W
R100LEDE-01, 10W
R150LEDE-01, 15W
GOLF LED AVEC URGENCE PRO-DIFFUSEUR, 4000K
R075LEDE-01, 7.5W
R100LEDE-01, 10W
R150LEDE-01, 15W
Marktüberwachung: Diese Produkte enthalten Lichtquellen der
Energieeffizienz, wie unten beschrieben.
R075LED-LS: Klasse D;
R100LED-LS: Klasse D;
R150LED-LS: Klasse D
Trennen Sie die Treibereingangs- und -ausgangsverbindungen.
Entfernen Sie die Befestigungsschrauben und entfernen Sie den Treiber.
Surveillance du Marché: Ces produits contiennent des sources
lumineuses d'efficacité énergétique comme détaillé ci-dessous.
R075LED-LS: Classe D;
R100LED-LS: Classe D;
R150LED-LS: Classe D;
Déconnectez les connexions d’entrée et de sortie du conducteur.
Retirer les vis de montage et retirer le conducteur.
Zasilna razsvetljava mora biti pregledana in testirana v
skladu z lokalnimi predpisi. Opomba: zaradi varnosti je
priporočeno teste izvajati podnevi oz. v času dnevne
svetlobe. Minimalni priporočeni urnik testiranja je
sledeč: Po namestitvi počakajte 24 ur, da se baterija
napolni do konca, nato pa prekinite napajanje;
maksimalni čas delovanja je 3 ure, preverite, če LED
diode še svetijo.
1. Dnevno preverite, da LED indikator polnjenja deluje
pravilno.
2. Na 1 mesec prekinite napajanje za kratek čas in
preverite delovanje LED diod.
3. Na 12 mesecev naredite test celotne dolžine
delovanja. Prekinite napajanje, LED diode bodo
svetile, kar mora trajati minimalno 3 ure: baterije
morate zamenjati, ko ne morejo več napajati
delovanja svetilke 3 ure.
4. Izpolnite evidenco testov ob namestitvi in jo shranite
v servisno knjižico.
5. Posodabljajte evidenco z novimi podatki o preizkusih
zaradi pregleda s strani požarnega inšpektorja ali
druge pooblaščene osebe.
Testing
PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE
POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.
! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Če dvomite o montaži, priklopu in uporabi tega
proizvoda, se posvetujte s strokovnjakom za elektrotehniko.
Opomba:
Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične
informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robusdirect.com.
Informacije za uporabnika:
Montaža
1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med
gospodinjske odpadke (OEEO s simbolom: prekrižanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu
zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da
proizvod ločite od drugih gospodinjskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekrižani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med
običajne gospodinjske odpadke,
Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko
-10°C < Tdel < +35°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Razred zaščite I, stopnja zaščite IP65, Garancija na baterijo: 2 leti
Svetilka nima možnosti zatemnitve.
Primerna za montažo na normalno vnetljivo površino.
SL
GOLF LED Z PRO-DIFFUSER NUJNO, 4000K
1. Pred začetkom namestitve mora biti napajanje izključeno.
2. Okrog mesta namestitve mora biti vsaj 100mm prostora.
3. Odstranite obroč/ difuzor in ploščo z LED diodami iz ohišja.
4. V ohišje naredite odprtino za kabel in luknje za namestitev
svetilke.
5. Označite primerne lokacije za luknje na steni; pred vrtanjem
preverite, da tam ni nobenih kablov, cevi ali drugih
napeljav.
6. Napeljite napajalne žice skozi odprtino in pritrdite ohišje
svetilke na steno.
7. Zapišite datum namestitve na baterijo in baterijo priključite.
8. Povežite napajalne žice na vhode na kovinski plošči: rjava
na PL, modra na N in zeleno/rumena na ozemljitev.
Če želite stalno delovanje svetilke povežite vhod For fitting
“SL” z vhodom “PL”, za upravljanje svetilke s stikalom pa
povežite žico stikala na vhod SL in žico svetilke na vhod
PL. Opomba: če vhod “SL” ni povezan, svetilka deluje kot s
pripravnim spojem.
9. Ponovno namestite ploščo z LED diodami in obroč/difuzor
na ohišje svetilke. Pozor: Za ohranitev življenjske dobe
baterije je priporočljivo odklopiti baterijo, če je napajanje
izključeno več kot 3 dni.
Vklop napajanja: Zeleni LED indikator se mora prižgati, kar
pomeni, da se baterija pravilno polni, prižgale se bodo vse
LED diode v svetilki. V primeru, da je napajanje prekinjeno, bo
baterija napajala svetilko v zasilnem načinu delovanja.
R075LEDE-01, 7.5W
R100LEDE-01, 10W
R150LEDE-01, 15W
Tržni nadzor: Produkti vsebujejo svetlobne vire z energijsko
učinkovitostjo, kot je navedeno spodaj:
R075LED-LS: Razred D
R100LED-LS: Razred D
R150LED-LS: Razred D
Odklopite vhodne in izhodne povezave napajalnika.
Odvijte vijake in odstranite napajalnik.
Installation and Maintenance Record: Installatie en onderhoud Record:
Installer
Installation Type
Installation test duration & Date
Installateur
Installatie Type
Installatie testduur & Date
Signed
Tekende
Month
Maand Test
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
3Hr.
Short
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Date
1st Year 1st Jaar
Date Date Date Date
Signed
Tekende
Signed
Tekende
Signed
Tekende
Signed
Tekende
2st Year 2st Jaar 3st Year 3st Jaar 4st Year 4st Jaar 5st Year 5st Jaar
IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l’apparecchio. In caso di dubbi
sull’installazione o sull’utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.
Assicurarsi che l’alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.
EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel
kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.
SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o
inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj
Page 3
SL PL N
SL PL N
12
3 4
NM
M
N
PL
L
N
L
N
R075LEDE-01
D
Ø272mm
Ø330mm 118mm
Ø330mm 118mm
90mm
H
R100LEDE-01
R150LEDE-01
D
H
1 2
Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Website: www.robus.com
L.E.D lighting & Electrical Distribution Group UC
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean
House, 12th Floor, The Ring, Bracknell,
Berkshire RG12 1AX, UK
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Robus R075LEDE-01 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka