EKVIP 021811 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
BETJENINGSANVISNINGER
Oversettelse av originalinstruksjonene
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przekład instrukcji oryginalnej
BRUKSANVISNING
Översättning av originalinstruktioner
OPERATING INSTRUCTIONS
Original instructions
BEDIENUNGSANLEITUNG
Übersetzung der Originalanleitung
YTTÖOHJE
Alkuperäisten ohjeiden käännös
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Traduction des instructions d’origine
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Vertaling van de originele instructies
CHRISTMAS TREE LIGHTS
JULETREBELYSNING
OŚWIETLENIE CHOINKOWE
JULGRANSBELYSNING
CHRISTMAS TREE LIGHTS
021811
WEIHNACHTSBAUMLICHTER
JOULUKUUSEN VALOT
GUIRLANDE SAPIN DE NOËL
KERSTBOOMVERLICHTING
Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com
Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen nner du på www.jula.com
Z zastrzeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com
Jula reserves the right to make changes.
For latest version of operating instructions, see www.jula.com
Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung nden Sie auf www.jula.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com
Nous nous réservons le droit d’apporter des modications.
Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir www.jula.com
Wijzigingen voorbehouden.
Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie www.jula.com
2022-03-11
© Jula AB
JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA
SV
3
andra extrema förhållanden och placera
dem inte på värmeradiatorer.
Undvik att få batterivätska på hud, i ögon
eller på slemhinnor. Om du kommer i
kontakt med batterivätska, spola
omedelbart med stora mängder vatten
och kontakta läkare.
Kontrollera att produkten är avstängd
efter användning.
SYMBOLER
Läs bruksanvisningen.
Godkänd enligt gällande
direktiv/förordningar.
Uttjänt produkt ska återvinnas
enligt gällande bestämmelser.
TEKNISKA DATA
Ljus
Batteri 1 x 1,5 V (AAA)
Ljusöde Ca 1 lm
Fjärrkontroll
Batteri 2 x 1,5 V AAA
Mått 90 x 45 x 22 mm
HANDHAVANDE
INNAN ANVÄNDNING
1. Ljusen fästs vid trädgrenarna med hjälp av
fästklämmor i botten.
2. Kontrollera att ljusen sitter stadigt på
plats.
3. Säkerställ ohindrad siktlinje mellan
ärrkontrollen och ljusen. Fjärrkontrollens
räckvidd blir kortare om batteriernas
laddningsnivå är låg eller om det nns
hinder i linjen mellan ärrkontroll och ljus.
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs dessa anvisningar noga före användning
och spara dem för framtida behov.
Anvisningarna ska följa med produkten om
den säljs eller lämnas vidare.
Produkten kan användas av personer från
8 års ålder och av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
brist på erfarenhet eller kunskap om de
har fått övervakning eller anvisningar
gällande användning av produkten på
säkert sätt och förstår föreliggande risker.
Barn ska hållas under uppsikt så att de
inte leker med produkten. Låt inte barn
rengöra eller underhålla produkten utan
övervakning.
Produkten är endast avsedd för
inomhusbruk.
Rengör produkten utvändigt med en
fuktig trasa.
Lysdioderna i ljusen kan inte bytas. Vid fel
på en lysdiod måste därför hela ljuset
kasseras.
BATTERIER
Använd endast 1,5 V-batterier storlek AAA.
Försök inte ladda icke laddningsbara
batterier. Risk för explosion!
Ta omedelbart ut urladdade batterier ur
produkten, annars nns risk för
batteriläckage.
Förvara batterier oåtkomligt för barn och
husdjur. Batterier får aldrig kortslutas, tas
isär eller brännas.
Kontakta omedelbart läkare om någon
svalt ett batteri.
Kontrollera och vid behov rengör
produktens batterikontaktytor innan
batterierna sätts i.
Sätt i batterierna med rätt polaritet.
Ta ut batterierna om produkten inte ska
användas på en längre tid.
Utsätt inte batterier för direkt solstrålning,
öppen låga, höga temperaturer eller
SV
4
ANVÄNDNING
Ljusen tänds med ärrkontrollens knappar,
antingen med fast färginställning varmvit
(Warm white) eller gulorange (Amber),
eller med växlande färg (RGB). I de fasta
färginställningarna varmvit och gulorange
kan ljustyrkan ställas in med knapparna + och
–. Tryck på knappen OFF för att släcka ljusen.
I de fasta färginställningarna varmvit och
gulorange kan en oregelbundet varierande
ljusstyrka som efterliknar addrande lågor
ställas in – håll knappen för varmvit färg
intryckt tills ljuset börjar ”addra”.
UNDERHÅLL
ISÄTTNING/BYTE AV BATTERIER
Ljus (mottagare)
1. Skruva loss ljuset från dess botten
(moturs) och ta ut det urladdade
batteriet.
2. Sätt i ett 1,5 V-batteri AAA med pluspolen
framåt i isättningsriktningen.
3. Skruva försiktigt tillbaka ljuset på dess
botten. Dra inte åt för hårt, det kan skada
gängan. Om batteriet är korrekt isatt
tänds ljuset när det skruvas ihop.
Fjärrkontroll (sändare)
OBS!
Byt alltid båda batterierna samtidigt. Blanda
inte nya och gamla batterier eller batterier av
olika typ.
1. Skjut batterilocket på ärrkontrollens
baksida i pilens riktning och ta loss det. Ta
ut de urladdade batterierna.
2. Sätt i två 1,5 V-batterier AAA med rätt
polaritet enligt märkningen (+/–) i
batterifacket.
3. Sätt tillbaka batterilocket.
NO
5
Ikke utsett batterier for direkte sollys,
åpen ild, høye temperaturer eller andra
ekstreme forhold, og plasser dem ikke på
radiatorer.
Unngå å få batterivæske på hud, i øynene
eller slimhinner. Hvis du kommer i kontakt
med batterivæske, skyll umiddelbart med
store mengder vann og kontakt lege.
Kontroller at produktet er slått av etter bruk.
SYMBOLER
Les bruksanvisningen.
Godkjent i henhold til gjeldende
direktiver/forskrifter.
Kasserte produkter skal
gjenvinnes etter gjeldende
forskrifter.
TEKNISKE DATA
Lys
Batteri 1 x 1,5 V (AAA)
Lysstrøm Ca. 1 lm
Fjernkontroll
Batteri 2 x 1,5 V AAA
Mål 90 x 45 x 22 mm
BRUK
FØR BRUK
1. Lysene festes i grenene på treet ved hjelp
av festeklemmer i bunnen.
2. Kontroller at lysene sitter forsvarlig på
plass.
3. Sørg for uhindret siktlinje mellom
ernkontrollen og lysene. Fjernkontrollens
rekkevidde blir kortere hvis batterienes
ladenivå er lavt eller hvis det er hindringer
i linjen mellom ernkontrollen og lysene.
SIKKERHETSANVISNINGER
Les disse anvisningene nøye før bruk, og ta
vare på dem for eventuell fremtidig bruk.
Anvisningene skal følge med produktet hvis
det selges eller gis videre.
Produktet kan brukes av personer fra 8 år
og av personer med nedsatt fysiske,
sansemessige eller mentale evner, eller
med manglende erfaring og kunnskap
dersom de er under oppsyn eller har fått
anvisninger om sikker bruk av produktet
og forstår risikoene knyttet til bruk.
Barn skal holdes under oppsyn, slik at de
ikke leker med produktet. Ikke la barn
rengjøre eller vedlikeholde produktet uten
tilsyn.
Produktet er kun beregnet på innendørs
bruk.
Rengjør produktet utvendig med en fuktig
klut.
Lysdiodene i lysene kan ikke byttes. Ved
feil på lysdiode må derfor hele lyset
kasseres.
BATTERIER
Bruk bare 1,5 V-batterier i størrelse AAA.
Ikke prøv å lade engangsbatterier. Fare for
eksplosjon!
Ta umiddelbart utladde batterier ut av
produktet, ellers er det fare for
batterilekkasje.
Oppbevar batterier utilgjengelig for barn
og husdyr. Batterier må aldri kortsluttes,
tas fra hverandre eller brennes.
Kontakt umiddelbart lege hvis noen
svelger et batteri.
Kontroller og rengjør ved behov
overatene på batterikontaktene før
batteriene settes inn.
Sett inn batteriene med riktig polaritet.
Ta ut batteriet hvis produktet ikke skal
brukes over lengre tid.
NO
6
BRUK
Lysene tennes med knappene på ernkontrollen,
enten med fast, varmhvit (Warm white) eller
guloransje (Amber) fargeinnstilling, eller med
skiftende farge (RGB). I de faste fargeinnstillingene
varmhvit og guloransje kan lysstyrken reguleres
med knappene + og –. Trykk på OFF-knappen
for å slokke lysene. I de faste fargeinnstillingene
varmhvit og guloransje er det mulig å velge en
uregelmessig varierende lysstyrke som etterligner
akkende ammer – hold knappen for varmhvit
farge inne til lyset begynner å «akke».
VEDLIKEHOLD
INNSETTING/BYTTE AV BATTERIER
Lys (mottaker)
1. Skru løs lyset fra sokkelen (mot klokken)
og ta ut det utladede batteriet.
2. Sett inn et 1,5 V-batteri AAA med
plusspolen forover i innsettingsretningen.
3. Skru lyset forsiktig tilbake på sokkelen.
Ikke trekk til for hardt, det kan skade
gjengene. Hvis batteriet er satt riktig inn,
tennes lyset når det skrus sammen.
Fjernkontroll (sender)
MERK!
Bytt alltid begge batteriene samtidig.
Ikke bland nye og gamle batterier eller
batterier av forskjellige typer.
1. Skyv batterilokket på baksiden av
ernkontrollen i pilens retning og løsne
det. Ta ut de utladede batteriene.
2. Sett inn to 1,5 V-batterier AAA med riktig
polaritet i henhold til merkingen (+/–) i
batterirommet.
3. Sett batteridekselet på plass.
PL
7
Nie narażaj baterii na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
otwartego ognia, wysokiej temperatury
ani innych ekstremalnych warunków.
Nie kładź ich także na grzejniku.
Nie narażaj skóry, oczu ani błon śluzowych
na kontakt zpłynem zakumulatora.
Wprzypadku kontaktu zpłynem
zakumulatora natychmiast przemyj
narażone miejsce dużą ilością wody
izasięgnij porady lekarza.
Po użyciu sprawdź, czy produkt jest
wyłączony.
SYMBOLE
Przeczytaj instrukcję obsługi.
Zatwierdzona zgodność
zobowiązującymi dyrektywami/
rozporządzeniami.
Zużyty produkt oddaj do
utylizacji, postępując zgodnie
zobowiązującymi przepisami.
DANE TECHNICZNE
Lampki
Baterie 1x1,5V (AAA)
Strumień świetlny Ok. 1lm
Pilot zdalnego sterowania
Baterie 2x1,5V AAA
Wymiary 90x45x22mm
OBSŁUGA
PRZED UŻYCIEM
1. Zamocuj lampki do gałęzi drzewa,
używając zacisków na spodzie.
2. Sprawdź, czy lampki są stabilnie umieszczone.
3. Upewnij się, że przestrzeń między pilotem
alampkami jest wolna. Zasięg pilota skraca
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem zapoznaj się zniniejszą
instrukcją izachowaj ją naprzyszłość.
Wrazie przekazania lub sprzedaży produktu
innej osobie należy dołączyć niniejszą
instrukcję.
Produktu mogą używać osoby wwieku
powyżej ośmiu lat, osoby oobniżonej
sprawności zycznej lub psychicznej oraz
osoby, które nie używały go wcześniej,
oile korzystają zniego pod nadzorem lub
otrzymały wskazówki dotyczące jego
bezpiecznej obsługi oraz rozumieją
zachodzące ryzyko.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły
się produktem. Nie pozwalaj dzieciom
czyścić ani konserwować produktu bez
nadzoru.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do
użytku wewnątrz pomieszczeń.
Wyczyść produkt zzewnątrz zwilżoną
szmatką.
Diody wlampkach są niewymienne.
Jeśli dioda ulegnie uszkodzeniu,
należy wyrzucić całą lampkę.
BATERIE
Używaj wyłącznie baterii AAA 1,5V.
Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
Ryzyko wybuchu!
Natychmiast wyjmij wyczerpane
akumulatory zproduktu. Wprzeciwnym
razie zachodzi ryzyko wycieku.
Przechowuj akumulatory wmiejscu
niedostępnym dla dzieci. Baterii nie należy
zwierać, rozkładać ani spalać.
Wprzypadku połknięcia baterii
natychmiast skontaktuj się zlekarzem.
Skontroluj iwrazie potrzeby oczyść
powierzchnie styku przed włożeniem
baterii.
Włóż baterie, pamiętając ozachowaniu
zgodności zbiegunami.
Wyjmij baterie, jeśli produkt nie będzie
używany przez dłuższy czas.
PL
8
się, jeśli poziom naładowania baterii jest
niski lub jeśli wprzestrzeni między lampkami
apilotem znajdują się przeszkody.
SPOSÓB UŻYCIA
Lampki włącza się, używając przycisków na
pilocie. Do wyboru są kolory stałe: ciepło
biały (Warm white) lub żółto-pomarańczowy
(Amber), atakże kolor zmienny (RGB).
Wprzypadku wyboru kolorów stałych (ciepło
biały lub żółto-pomarańczowy) natężenie
światła można ustawić przyciskami „+” i„–”.
Naciśnij przycisk OFF, aby wyłączyć lampki.
Wprzypadku wyboru kolorów stałych (ciepło
biały lub żółto-pomarańczowy) możliwe jest
także ustawienie nieregularnego natężenia
światła, które przypomina migające płomienie
– należy przytrzymać przycisk światła ciepłego
białego, aż lampki zaczną migać.
KONSERWACJA
WKŁADANIE/WYMIANA BATERII
Lampki (odbiornik)
1. Odkręć lampkę od podstawy (wlewo)
iwyjmij rozładowaną baterię.
2. Włóż baterię AAA 1,5V, ustawiając biegun
dodatni zgodnie zkierunkiem wkładania.
3. Ostrożnie przykręć ponownie lampkę do
podstawy. Nie dokręcaj zbyt mocno–
może to uszkodzić gwint. Jeśli bateria jest
włożona poprawnie, światło zaświeci się
po przykręceniu lampki.
Pilot zdalnego sterowania
(nadajnik)
UWAGA!
Zawsze wymieniaj obie baterie jednocześnie.
Nie łącz nowych istarych baterii ani baterii
różnego typu.
1. Przesuń pokrywę komory baterii wtył
zgodnie ze strzałką izdejmij ją. Wyjmij
rozładowane baterie.
2. Włóż dwie baterie AAA 1,5V zgodnie
zoznaczeniem biegunów (+/–) wewnątrz
komory baterii.
3. Załóż pokrywę zpowrotem.
EN
9
naked ames, high temperatures or other
extreme conditions, and do not put them
on radiators.
Avoid getting battery uid on the skin,
in the eyes or on mucous membrane.
On contact with battery uid, rinse
immediately with plenty of water and
seek medical attention.
Check that the product is switched o
after use.
SYMBOLS
Read the instructions.
Approved in accordance with
the relevant directives.
Recycle end-of-life product
in accordance with local
regulations.
TECHNICAL DATA
Light
Battery 1 x 1.5 V (AAA)
Luminous ux Approx. 1 lm
Remote control
Battery 2 x 1.5 V AAA
Size 90 x 45 x 22 mm
USE
BEFORE USE
1. The lights are fastened on the branches of
the tree with clips in the base.
2. Check that the lights are rmly in place.
3. Make sure there are no obstructions
between the remote control and the
lights. The range of the remote control
will be reduced if the charge level of
the batteries is low, or if there are
SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before use,
and save them for future reference.
These instructions should be enclosed
with the product if it is sold or passed on.
This product can be used by children from
8 years of age and by persons with
physical, sensorial or mental disabilities,
or persons who lack experience or
knowledge, if they are supervised or
receive instructions concerning the safe
use of the product and understand the
risks involved.
Keep children under supervision to make
sure they do not play with the product.
Do not allow children to clean or maintain
the product without supervision.
The product is only intended for indoor use.
Clean the outside of the product with a
damp cloth.
The LEDs in the lights cannot be replaced.
The complete light must therefore be
discarded if there is a fault on an LED.
BATTERIES
Only use 1.5 V batteries, size AAA.
Do not attempt to charge non-rechargeable
batteries. Risk of explosion.
Remove discharged batteries from the
product at once, otherwise there is a risk
of battery leakage.
Store batteries out of the reach of children
and pets. Never short circuit, dismantle or
burn batteries.
Seek medical attention immediately if
anyone has swallowed a battery.
Check and if necessary clean the battery
contact surfaces on the product before
inserting the batteries.
Insert the batteries with the correct
polarity.
Remove the batteries if the product is not
going to be used for some time.
Do not expose batteries to direct sunlight,
EN
10
obstructions between the remote control
and the lights.
HOW TO USE
The lights are switched on with the buttons
on the remote control, either with constant
warm white or amber, or with alternating
colour (RGB). The brightness can be set with
the + and – buttons for the constant colours
warm white and amber. Press the OFF button
to switch o the lights. An irregular brightness
that resembles ickering ames can be set for
the constant colours warm white and amber –
push the button for warm white until the light
begins to “icker.
MAINTENANCE
INSERTING/REPLACING BATTERIES
Light (receiver)
1. Unscrew the light from its base
(anticlockwise) and remove the
discharged battery.
2. Insert a 1.5 V battery AAA with the positive
terminal pointing forwards in the direction
of insertion.
3. Carefully screw the light back on its base.
Do not overtighten, this can damage the
thread. The light goes on when it is screwed
together if the battery is correctly inserted.
Remote control (transmitter)
NOTE:
Always replace both batteries at the same
time. Do not mix new and old batteries,
or dierent types of batteries.
1. Push the battery cover on the back of
the remote control in the direction of
the arrow and remove it. Remove the
discharged batteries.
2. Insert two 1.5 V batteries AAA with the
correct polarity as shown by the markings
(+/–) in the battery compartment.
3. Replace the battery cover.
DE
11
Die Kontaktächen der Batterien des
Produkts kontrollieren und bei Bedarf
reinigen.
Die Batterien müssen mit der richtigen
Polarität eingesetzt werden.
Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn
das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
Batterien keiner direkten
Sonneneinstrahlung, oenem Feuer,
hohen Temperaturen oder anderen
extremen Bedingungen aussetzen und
nicht auf Heizkörper legen.
Batterieüssigkeit darf nicht auf Haut,
Augen oder Schleimhäute gelangen. Bei
Kontakt mit Batterieüssigkeit müssen die
betroenen Stellen sofort mit reichlich
klarem Wasser gespült werden. Es ist ein
Arzt aufzusuchen.
Kontrollieren, dass das Produkt nach der
Verwendung ausgeschaltet ist.
SYMBOLE
Die Bedienungsanleitung lesen.
Zulassung gemäß den
geltenden Richtlinien/
Verordnungen.
Das Altprodukt ist gemäß den
geltenden Bestimmungen dem
Recycling zuzuführen.
TECHNISCHE DATEN
Licht
Batterie 1 x 1,5 V (AAA)
Lichtstrom Ca. 1 lm
Fernbedienung
Batterie 2x 1,5 V AAA
Maße 90 x 45 x 22 mm
SICHERHEITSHINWEISE
Diese Anweisungen vor der Verwendung
sorgfältig durchlesen und zum späteren
Nachschlagen auewahren. Sollte das
Produkt weiterverkauft/weggegeben
werden, sind diese Anweisungen beizulegen.
Das Produkt kann von Personen ab 8
Jahren sowie von Personen mit
körperlichen, sensorischen oder geistigen
Beeinträchtigungen oder mangelnder
Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie beaufsichtigt werden
oder Anweisungen zur sicheren
Verwendung des Produkt erhalten haben
und die damit verbundenen Risiken
verstehen.
Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Kinder dürfen das Produkt nicht
unbeaufsichtigt reinigen oder pegen.
Das Produkt ist ausschließlich für die
Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
Das Produkt außen mit einem feuchten
Tuch reinigen.
Die Leuchtdioden in den Kerzen können
nicht ausgetauscht werden. Ist eine
Leuchtdiode kaputt, muss daher die
gesamte Kerze entsorgt werden.
BATTERIEN
Ausschließlich Batterien mit 1,5V der
Größe AAA verwenden.
Es dürfen keine nicht auadbaren
Batterien aufgeladen werden.
Explosionsgefahr!
Leere Batterien sofort aus dem Produkt
entfernen, da sie ansonsten auslaufen
können.
Batterien außerhalb der Reichweite von
Kindern und Haustieren auewahren.
Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen,
auseinandergenommen oder verbrannt
werden.
Bei Verschlucken einer Batterie
unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
DE
12
BEDIENUNG
VOR GEBRAUCH
1. Die Kerzen werden mit Befestigungsclips
an den Zweigen des Baumes befestigt.
2. Kontrollieren, dass die Kerzen
ordnungsgemäß an den Zweigen
angebracht sind.
3. Zwischen Fernbedienung und den Kerzen
dürfen sich keine Hindernisse benden.
Die Reichweite der Fernbedienung
verkürzt sich, wenn der Ladezustand
der Batterien niedrig ist oder sich ein
Hindernis zwischen Fernbedienung und
Kerze bendet.
VERWENDUNG
Die Kerzen werden mit den Tasten der
Fernbedienung eingeschaltet: entweder
Dauerlicht in Warmweiß (Warm white) oder
Gelborange (Amber) oder mit wechselnden
Farben (RGB). In den Dauerlichtfarben
Warmweiß und Gelborange kann die Helligkeit
mit den Tasten + und - eingestellt werden. Mit
der Taste OFF können die Kerzen ausgeschaltet
werden. In den Dauerlichtfarben Warmweiß
und Gelborange kann eine unregelmäßig
variierende Helligkeit wie bei ackernden
Flammen eingestellt werden. Dazu die Taste für
die warmweiße Farbe gedrückt halten, bis die
Kerze zu ackern beginnt.
PFLEGE
EINSETZEN/WECHSELN DER
BATTERIEN
Kerze (Empfänger)
1. Die Kerze vom Unterteil schrauben (gegen
den Uhrzeigersinn) und die entladene
Batterie herausnehmen.
2. Eine AAA-Batterie (1,5 V) mit dem Pluspol
nach vorn in Einlegerichtung einsetzen.
3. Die Kerze wieder vorsichtig auf das
Unterteil schrauben. Nicht zu fest
anziehen, da dies das Gewinde
beschädigen kann. Ist die Batterie richtig
eingelegt, leuchtet die Kerze, wenn sie
zusammengeschraubt wird.
Fernbedienung (Sender)
ACHTUNG!
Immer beide Batterien gleichzeitig
austauschen. Keine neuen und alten
Batterien oder unterschiedliche Batterietypen
mischen.
1. Die Batterieabdeckung auf der Rückseite
der Fernbedienung in Pfeilrichtung
schieben und abnehmen. Die entladenen
Batterien entnehmen.
2. Zwei AAA-Batterien (1,5V) gemäß der
Markierung (+/-) im Batteriefach mit der
richtigen Polarität einsetzen.
3. Batteriefach wieder schließen.
FI
13
säteilylämmittimien päälle.
Vältä paristonesteen joutumista iholle,
silmiin tai limakalvoille. Jos
paristonestettä pääsee iholle, huuhtele
välittömästi runsaalla määrällä puhdasta
vettä ja ota yhteyttä lääkäriin.
Tarkasta, että tuote on sammutettu
käytön jälkeen.
SYMBOLIT
Lue käyttöohje.
Hyväksytty voimassa olevien
direktiivien/säädösten
mukaisesti.
Käytetty tuote on kierrätettävä
voimassa olevien määräysten
mukaisesti.
TEKNISET TIEDOT
Valo
Paristo 1 x 1,5 V (AAA)
Valovirta Noin 1 lm
Kaukosäädin
Paristo 2 x 1,5 V AAA
Mitat 90 x 45 x 22 mm
KÄYTTÖ
ENNEN KÄYTTÖÄ
1. Kynttilät kiinnitetään puun oksiin
alareunassa olevilla kiinnikkeillä.
2. Varmista, että kynttilät ovat tukevasti
kiinni.
3. Varmista, että kaukosäätimen ja
kynttilöiden välillä on esteetön
näköyhteys. Kaukosäätimen kantama on
lyhyempi, jos paristot ovat lopussa tai jos
kaukosäätimen ja kynttilöiden välisellä
linjalla on esteitä.
TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä
ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
Ohjeiden on oltava tuotteen mukana, jos se
myydään tai luovutetaan eteenpäin.
Tätä tuotetta voivat käyttää lapset 8
vuoden iästä alkaen ja henkilöt, joilla on
fyysinen tai psyykkinen toimintarajoitus tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa,
edellyttäen, että heitä valvotaan tai
opastetaan tuotteen turvallisessa käytös
ja että he ymmärtävät tuotteen käyttöön
liittyvät riskit.
Huolehdi siitä, että lapset eivät leiki
tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai
huoltaa tuotetta valvomatta.
Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Puhdista tuote kostealla liinalla.
Kynttilöiden LED-valoja ei voi vaihtaa. Siksi
koko kynttilä on hävitettävä, jos LED
vikaantuu.
PARISTOT
Käytä vain 1,5 V:n paristoja, koko AAA.
Älä yritä ladata muita kuin ladattavia
akkuja. Räjähdysvaara!
Poista tyhjentyneet paristot tuotteesta
välittömästi, muutoin on olemassa
vuotovaara.
Säilytä paristot poissa lasten ja
lemmikkien ulottuvilta. Paristoja ei saa
koskaan oikosulkea, purkaa tai polttaa.
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos
joku nielee pariston.
Tarkista ja tarvittaessa puhdista tuotteen
paristojen kosketuspinnat ennen
paristojen asettamista.
Aseta paristot oikeaa napaisuutta
noudattaen.
Poista paristot, jos tuotetta ei käyte
pitkään aikaan.
Älä altista paristoja suoralle
auringonvalolle, avotulelle, korkeille
lämpötiloille tai muille äärimmäisille
olosuhteille äläkä aseta niitä
FI
14
KÄYTTÖ
Kynttilät kytketään päälle kaukosäätimen
painikkeilla, joko kiinteällä väriasetuksella
lämmin valkoinen tai keltainen tai vaihtuvalla
värillä (RGB). Lämpimän valkoisen ja kelta-
oranssin kiinteissä väriasetuksissa kirkkautta
voidaan säätää painikkeilla + ja -. Sammuta
kynttilät painamalla kaukosäätimen OFF-
painiketta. Lämpimän valkoisen ja kelta-
oranssin kiinteisiin väriasetuksiin voidaan
asettaa epäsäännöllisesti vaihteleva kirkkaus,
joka jäljittelee välkkyvää liekkiä - paina ja
pidä painettuna lämpimän valkoisen värin
painiketta, kunnes valo alkaa "välkkyä".
HUOLTO
AKUN ASENTAMINEN/
VAIHTAMINEN
Kynttilä (vastaanotin)
1. Ruuvaa kynttilä irti jalustasta
(vastapäivään) ja poista tyhjentynyt
paristo.
2. Aseta 1,5 V:n AAA-paristo niin, että sen
positiivinen napa on asetussuuntaan
päin.
3. Kierrä kynttilä varovasti takaisin
jalustaansa. Älä kiristä liikaa, sillä se voi
vahingoittaa kierrettä. Jos paristo on
asetettu oikein, kynttilä syttyy, kun se
ruuvataan kiinni.
Kaukosäädin (lähetin)
HUOM!
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti.
Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja tai
erityyppisiä paristoja.
1. Siirrä kaukosäätimen takana olevaa
paristokotelon kantta nuolen suuntaan ja
poista se. Poista tyhjentyneet paristot.
2. Aseta kaksi 1,5 V:n AAA-paristoa
paristolokeroon merkityn oikean
napaisuuden mukaisesti.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin
paikalleen.
FR
15
Vériez et, si nécessaire, nettoyez les
surfaces de contact avant d’insérer les
piles.
Insérez les piles en respectant la polarité.
Retirez les piles si le produit n’est pas
utilisé pendant une longue période.
N’exposez pas les piles à la lumière directe
du soleil, aux ammes nues, aux
températures élevées ou autres conditions
extrêmes, et ne les posez pas sur un
radiateur.
Évitez tout contact entre le liquide de pile
et la peau, les yeux et les muqueuses. En
cas de contact avec le liquide de pile,
rincez immédiatement et abondamment
à l’eau, et contactez un médecin.
Vériez que le produit est éteint après
utilisation.
PICTOGRAMMES
Lisez le mode d’emploi.
Homologué selon les directives/
règlements en vigueur.
Le produit usagé doit être
recyclé conformément aux
dispositions en vigueur.
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Éclairage
Piles 1x 1,5V (AAA)
Flux lumineux Env. 1lm
Télécommande
Piles 2 x 1,5 V AAA
Dimensions 90x 45x 22mm
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement ces instructions avant
utilisation et conservez-les pour vous y
référer ultérieurement. Les instructions
doivent accompagner le produit s’il est vendu
ou cédé.
Le produit peut être utilisé par les enfants
à partir de 8ans et par des personnes
ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un
manque d’expérience ou de
connaissances, si elles ont reçu un suivi ou
des instructions concernant l’utilisation du
produit en toute sécurité et comprennent
les risques existants.
Les enfants doivent être sous surveillance
pour veiller à ce qu’ils ne jouent pas avec
le produit. Ne laissez pas les enfants
nettoyer ou entretenir le produit sans
surveillance.
Ce produit est conçu uniquement pour
être utilisé en intérieur.
Nettoyez la surface externe du produit
avec un chion humide.
Les LED ne peuvent pas être remplacées.
Par conséquent, en cas de
dysfonctionnement d’une LED, le
luminaire entier doit être mis au rebut.
PILES
Utilisez uniquement des piles AAA de
1,5V.
Ne tentez pas de charger des piles non
rechargeables. Risque d’explosion!
Retirez immédiatement les piles
déchargées du produit. Risque de fuite.
Gardez les piles hors de la portée des
enfants et des animaux de compagnie.
Les piles ne doivent pas être court-
circuitées, démontées ou brûlées.
Contactez immédiatement un médecin en
cas d’ingestion d’une pile.
FR
16
UTILISATION
AVANT UTILISATION
1. Les luminaires s’accrochent aux branches
du sapin à l’aide des pinces de xation du
dessous.
2. Vériez que les luminaires sont
solidement xés.
3. Veillez à ce qu’il n’y ait aucun obstacle
entre la télécommande et les luminaires.
La portée de la télécommande diminue
si le niveau de charge des piles est
faible, ou s’il y a des obstacles entre la
télécommande et les luminaires.
UTILISATION
Les luminaires s’allument au moyen des
boutons de la télécommande et trois modes
sont possibles: lumière constante blanche
chaleureuse (Warm white), lumière constante
jaune-orange (Amber) ou alternance de
couleurs (RGB). Si vous choisissez le mode
lumière constante blanche chaleureuse ou
jaune-orange, vous pouvez régler l’intensité
lumineuse à l’aide des boutons + et -. Appuyez
sur le boutonOFF pour éteindre le luminaire.
Pour les modes de lumière constante blanche
chaleureuse et jaune-orange, vous pouvez
activer un eet de variation d’intensité
lumineuse semblable à une amme vacillante.
Pour cela, maintenez le bouton «Warm
White» enfoncé jusqu’à ce que la lumière se
mette à «trembloter».
ENTRETIEN
INSTALLATION/REMPLACEMENT
DES PILES
Luminaires (récepteur)
1. Dévissez le luminaire de sa base (sens
antihoraire) et retirez la pile déchargée.
2. Insérez une pile AAA de 1,5V, le pôle
positif en avant, dans le sens d’insertion.
3. Revissez soigneusement le luminaire
sur sa base. Ne serrez pas trop fort, car
cela pourrait endommager le letage.
Si la pile a été correctement insérée, le
luminaire s’allume une fois l’assemblage
terminé.
Télécommande (émetteur)
REMARQUE !
Remplacez toujours toutes les piles en même
temps. Ne mélangez pas des piles neuves et
usagées ni des piles de types diérents.
1. Faites glisser le couvercle du
compartiment à piles au dos de la
télécommande dans le sens de la èche,
puis retirez-le. Retirez les piles déchargées.
2. Insérez deux piles AAA de 1,5V dans
le compartiment à piles en veillant à
respecter la polarité indiquée sur le
compartiment (+/-).
3. Remettez en place le couvercle du
compartiment à piles.
NL
17
batterijcontactvlakken van het product
voordat u de batterijen plaatst.
Plaats de batterijen met de juiste
polariteit.
Haal de batterijen uit het product als het
langere tijd niet gebruikt gaat worden.
Stel batterijen niet bloot aan direct
zonlicht, open vuur, hoge temperaturen of
andere extreme omstandigheden en
plaats ze niet op verwarmingsradiatoren.
Zorg ervoor dat er geen batterijvloeistof
op de huid, in de ogen of op de
slijmvliezen terechtkomt. Als u in
aanraking komt met batterijvloeistof:
onmiddellijk spoelen met grote
hoeveelheden water en een arts
raadplegen.
Zorg ervoor dat het product na gebruik
wordt uitgeschakeld.
SYMBOLEN
Lees de gebruiksaanwijzing.
Goedgekeurd volgens
de geldende richtlijnen/
verordeningen.
Afgedankte producten moeten
worden gerecycled volgens de
geldende voorschriften.
TECHNISCHE GEGEVENS
Licht
Batterij 1 x 1,5 V (AAA)
Lichtstroom Ca. 1 lm
Afstandsbediening
Batterij 2 x 1,5 V AAA
Afmetingen 90 x 45 x 22 mm
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze instructies zorgvuldig door vóór
gebruik en bewaar ze voor toekomstig
gebruik. De instructies moeten bij het
product worden meegeleverd als dat wordt
verkocht of doorgegeven.
Het product kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met een fysieke, sensorische of mentale
beperking of personen die onvoldoende
kennis of ervaring hebben, mits er
toezicht wordt gehouden of er instructies
worden gegeven voor het veilige gebruik
van het product en zij de aanwezige
risico's begrijpen.
Houd kinderen in de gaten om te
voorkomen dat zij met het product spelen.
Laat kinderen het product niet zonder
toezicht schoonmaken of onderhouden.
Het product is uitsluitend bedoeld voor
gebruik binnenshuis.
Maak het product aan de buitenkant
schoon met een vochtige doek.
De LED's in de lampjes kunnen niet
worden vervangen. Als een LED niet werkt,
moet daarom de hele verlichting worden
weggegooid.
BATTERIJEN
Gebruik alleen AAA-batterijen van 1,5 V.
Probeer nooit om niet-oplaadbare
batterijen op te laden. Explosiegevaar!
Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit
het product omdat de batterijen anders
kunnen gaan lekken.
Bewaar batterijen buiten bereik van
kinderen en huisdieren. Batterijen mogen
nooit worden kortgesloten, uit elkaar
worden gehaald of worden verbrand.
Raadpleeg onmiddellijk een arts als
iemand een batterij heeft ingeslikt.
Controleer en reinig, indien nodig, de
NL
18
AANWENDING
VÓÓR HET GEBRUIK
1. De lampjes worden aan de
boomtakken bevestigd met behulp van
bevestigingsklemmen aan de onderkant.
2. Controleer of de lampjes stevig vastzitten.
3. Zorg ervoor dat er geen obstakels
aanwezig zijn tussen de afstandsbediening
en de lampjes. Het bereik van de
afstandsbediening zal korter zijn als de
batterij bijna leeg is of bij obstakels in de
lijn tussen de afstandsbediening en de
lampjes.
GEBRUIK
De lampjes worden ingeschakeld met de
knoppen van de afstandsbediening. Dit kan
met een vaste kleurinstelling van warm wit
(Warm white) of geel-oranje (Amber) of
met wisselende kleuren (RGB). Bij de vaste
kleurinstellingen warm wit en geel-oranje
kan de lichtsterkte worden ingesteld met
de knoppen + en –. Druk op de OFF-knop
om de lampjes uit te schakelen. Bij de vaste
kleurinstellingen warm wit en geel-oranje kan
een afwisselend veranderende lichtsterkte
worden ingesteld die akkerende vlammetjes
nabootst. Houd hiervoor de knop voor
warm wit ingedrukt totdat het licht begint te
“akkeren”.
ONDERHOUD
BATTERIJEN PLAATSEN/VERVANGEN
Lampje (ontvanger)
1. Draai het lampje los van de onderkant
(linksom) en verwijder de lege batterij.
2. Plaats een AAA-batterij van 1,5 V
met de pluspool naar voren in de
plaatsingsrichting.
3. Draai het lampje voorzichtig terug op
de onderkant. Draai het niet te hard
aan, omdat het schroefdraad hierdoor
beschadigd kan raken. Als de batterij goed
is geplaatst, gaat het lampje branden als
het in elkaar wordt gedraaid.
Afstandsbediening (zender)
LET OP!
Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of
verschillende soorten batterijen door elkaar.
1. Schuif het batterijklepje op de achterkant
van de afstandsbediening in de richting
van de pijl en verwijder het. Verwijder de
lege batterijen.
2. Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V met
de juiste polariteit (zoals gemarkeerd met
(+/–)) in het batterijvak.
3. Plaats het batterijklepje terug.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

EKVIP 021811 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend