BIOLAN GARDEN TOILET Instructions For Installation, Use And Maintenance Manual

Tüüp
Instructions For Installation, Use And Maintenance Manual
MÖKKIKÄYMÄLÄ
DE
EN
ET
LT
RU
Anleitung für Installation,
Gebrauch und Wartung
Instructions for installation,
use and maintenance
Paigaldus-, kasutus- ja
hooldusjuhend
LV
Instrukcijas uzstādīšanai,
lietošanai un uzturēšanai
Įrengimo, naudojimo ir
priežiūros instrukcijos
Инструкция по установке,
эксплуатации и обслуживанию
Serial number
Assembler Date of manufacture
Seller’s stamp, signature and date of purchase
70570000
052012
FI
Asennus-, käyttö- ja
huolto-ohjeet
2
FI-1
FI
MÖKKIKÄYMÄLÄ
Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet
Biolan Mökkikäymälä on hajuton, siisti ja
ympäristöystävällinen käymälä. Toimintaperiaate
on luonnollinen, eikä se vaadi toimiakseen vesi- tai
sähköliitäntää.
Sisällysluettelo
Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet FI-1
Osaluettelo FI-2
1. Suunnittelu ja asentaminen FI-3
1.1 Tekniset tiedot FI-3
2. Ennen asennusta FI-3
3. Asentaminen käymälärakennukseen FI-3
4. Ennen käyttöönottoa FI-4
5. Käymäläsäiliön ilmakanava FI-4
6. Mitä Mökkikäymälään voi laittaa FI-4
7. Kuivikkeen käyttö FI-4
8. Biolan Mökkikäymälän ympärivuotinen käyttö FI-4
9. Talvikäytön huomioiminen FI-4
10. Biolan Mökkikäymälän tyhjentäminen FI-4
11. Suotonestekanisterin tyhjentäminen FI-4
12. Mahdolliset ongelmatilanteet FI-5
12.1 Hyönteiset tai niiden toukat FI-5
12.2 Kosteus FI-5
12.3 Massa ei putoa itsekseen alas tyhjennyksen jälkeen FI-5
Tuotteen hävittäminen FI-5
Biolan tarvikkeet FI-6
Takuuasiat FI-6
Rekisteröintikortti FI-7
FI-2
FI
Osaluettelo
Osa Nimike Osanro Materiaali
1 Runko 17769000 PE
2 Kansi 17577900 PE + PU
Tiiviste EPDM
Niitti RST
3 Pehvakka 70578500 PP
4 Ilmakanava ja 18710040 PE
Ilmakanavan ruuvi 4 kpl RST
5 Tyhjennysluukku 17769200 PE
6 Tyhjennysluukun salpa, 2 kpl ja 18710370 EPDM
Salvan aluslevy 2 kpl PA
Salvan ruuvi, 2 kpl RST
Salvan aluslaatta 2 kpl RST
Salvan mutteri 2 kpl RST
7 Tuuletuskanava ja 18576900 PE
Tuuletuskanavan ruuvi, 2 kpl RST
8 O-rengas 19701390 EPDM
9 Läpivientikumi 30/40 2 kpl 19780050 EPDM
10 Tuloilmaritilä 18710400 PP
11 Haihdutusallas 17769010 PE
12 Haihdutusaltaan kansi 17769020 PE
13 Tyhjennyskaukalo 17769300 PE
14 Nesteputki 32 mm 28578010 PE
15 Kanisteri 16187700 PE
16 Tuuletusputki 505 mm 28710280 PE
17 Tuuletusputki 1000 mm, 3 kpl 28710241 PE
18 Lukitusnasta 18790004 PA
19 Putkenkannake, 2 kpl 18704050 PP
20 Tuuletusputken hattu, 75 mm 18710250 PP
21 Tyhjennysavustin 70726300 PP
Mökkikäymälä sisältää osakuvassa esitettyjen osien lisäksi:
Kanisterin korkki, reiällinen 16187710 PE
Kanisterin suojakorkki 16187720 PE
Käyttöohje 27578000 PAPERI
Leikkaussabluuna 27579100 PAPERI
FI-3
FI
1. Suunnittelu ja asentaminen
Huomioi Biolan Mökkikäymälälle suunnitellun tilan rakentamisessa
ja käymälälaitteen sijoittamisessa mm. käymälän käytön ja huollon
kannalta riittävä tilan mitoitus, tuuletusputken johtaminen suorana
rakennuksen katonharjan yläpuolelle sekä suotonestekanisterin si-
joittaminen. Katso käymälälaitteen mittapiirros (sivu 2).
Asenna käymälälaite suoraan kantavalle maapohjalle tai betoni-
alustalle. Älä sijoita laitetta lautalattian päälle.
1.1 Tekniset tiedot
- Kannen ala 53 x 53 cm
- Kokonaiskorkeus istuirenkaan yläreunaan 86 cm
- Laitteen kokonaispituus 124 cm
- Haihdutusaltaan korkeus 9,7 cm
- Runko-osan tilavuus noin 130 l
- Paino noin 14 kg
- Nesteenpoistoletkun ulkohalkaisija 32 mm
- Suotonestekanisterin tilavuus 15 l
- Tuuletusputken ulkohalkaisija 75 mm,
pituus 3 x 1,0 m 1 x 0,5 m
2. Ennen asennusta
Varmista, että runko-osan sisällä oleva ilmakanava (osa 4) on kulje-
tuksen jäljiltä paikoillaan. Kanavan tulee levätä rungon sisäseinis-
sä olevan kynnyksen päällä siten, että rungon kyljessä oleva tuloil-
maritilä (osa 10) johtaa ilman ilmakanavan sisään. Tuloilmaventtiili
ei ole säädettävä. Säästä suotonestekanisterin (osa 15) suojakork-
ki kanisterin tyhjennyksen aikaista käyttöä varten.
3. Asentaminen käymälärakennukseen
Biolan Mökkikäymälä asennetaan lattian läpi siten, että säiliön
kansi (osa 2) muodostaa istuinkannen. Sahaa lattiaan ja seinään
pakkauksessa mukana olevaa sabluunaa apuna käyttäen käy-
mälän rungolle (osa 1) ja tuuletuskanavalle (osa 7) sopivat reiät
esimerkiksi pisto- tai kuviosahalla. Tällöin istumakorkeus on noin
43 cm. Laitteen vaatimaa korkeus käymälärakennuksen lattian ylä-
pinnasta maahan on 43 cm. Alustan tulee olla vaakasuora koko
haihdutusaltaan (osa 11) alalta. Aseta runko lattiassa olevan rei-
kään. Aseta haihdutusallas rungon alle siten, että runko asettuu jä-
mäkästi haihdutusaltaan päälle. Haihdutusallas asennetaan siten,
että suotonesteen poistoa varten oleva reikä on eri päässä kuin
runko. Asenna tuuletuskanava (osa 7) seinään tehdyn aukon kaut-
ta kuvan 1 osoittamalla tavalla. Ruuvaa kanava kiinni runkoon (kat-
so kuva 2). Asenna kansi (osa 2) paikoilleen rungon (osa 1) päälle.
Liitä suotonesteputki (osa 14) haihdutusaltaan (osa 11) päässä
olevaan läpivientikumiin (osa 9). Johda putki kanisteriin (osa 15).
Upota kanisteri maahan tai sijoita muutoin niin, että suotoneste va-
luu painovoimaisesti kanisteriin.
Tarvittaessa nesteputken jatkamiseen sopivat viemäriputket ja
liitososat (Ø 32 mm). Käytä putkien toisiinsa kiinnittämiseen aina
tiivistysrenkaallista muhviosaa. Mikäli suotonestekanisteria on vai-
kea upottaa, voit korvata sen pienemmällä kanisterilla. Voit sijoit-
taa suotonestekanisterin myös kyljelleen.
Kiinnitä tuuletuskanavasta (osa 7) ylöspäin lähtevät 1 m pituiset
tuuletusputket (osa 17) toisiinsa ja tue seinään putkenkannakkei-
den (osa 19) avulla. Asenna ylimmäisen tuuletusputken päähän
poistoilmaputken hattu (osa 20). Voit katkaista tuuletusputkia tar-
vittaessa. Varmista kuitenkin, että tuuletusputki yltää käymälära-
kennuksen harjan yläpuolelle.
Asenna haihdutusaltaan kansi (osa 12) paikoilleen. Asenna 0,5 m
pituinen tuuletusputki (osa 16) haihdutusaltaan kannen ja tuule-
tuskanavan väliin siten, että putki liittyy tuuletuskanavaan (osa 7).
Lukitse putki paikoilleen laittamalla lukitusnasta (osa 18) putken
alapäässä olevaan reikään.
Kuva 1 Asenna tuuletuskanava (osa 7) seinän läpi
paikalleen runko-osaan.
Esimerkkikuva käymälän asennuksesta ja nesteenpoistokanisterin
sijoituksesta.
Kuva 2 Ruuvaa kanava kiinni mukana olevilla ruuveilla (osa 7) run-
koon.
FI-4
FI
FI
4. Ennen käyttöönottoa
Laita runko-osan pohjalle noin 5 cm:n kerros (noin 20 l) Biolan
Komposti- ja Huussikuiviketta, oksasilppurihaketta tai kuorikatetta,
jotta pohjassa olevat nesteenpoistoreiät eivät tukkeennu.
Laita haihdutusaltaaseen lannoittamatonta ja kalkitsematonta tur-
vetta (esimerkiksi Biolan Perusturve) tai Biolan Komposti- ja Huus-
sikuiviketta korkeimman pykälän tasolle. Osio, jossa on suotones-
teletkulle tarkoitettu läpivienti, jätetään tyhjäksi. Täytä rungon alla
oleva osa tiiviisti kuivikeella tyhjennysluukun alareunaan asti.
5. Käymäläsäiliön ilmakanava
Käymälän runko-osan sisällä olevan ilmakanavan (osa 4) ansiosta
Biolan Mökkikäymälän toiminta on tehokasta. Kanava tuo kompos-
tin tarvitseman ilman kompostimassan keskelle, kerrokseen, missä
sitä eniten tarvitaan. Samalla ilmakanava estää kompostimassaa
tiivistymästä pohjalle ja pitää massaa ylhäällä tyhjentämisen aika-
na. Ilmakanava on näkyvissä vain alkuvaiheessa, sen jälkeen se on
käytännössä aina massan peitossa.
6. Mitä Mökkikäymälään voi laittaa
Biolan Mökkikäymälä on tarkoitettu kompostoituville käymäläjät-
teille. Keittiöjätteen laittamista Mökkikäymälään ei suositella. Älä
laita käymälään mitään, mikä haittaa kompostin toimintaa tai ei
kompostoidu, kuten:
- roskia, siteitä
- kemikaalia (ml. kalkki)
- pesuaineita, pesuvesiä
- tuhkaa, tupakan tumppeja, tulitikkuja
7. Kuivikkeen käyttö
Lisää jokaisen käyttökerran jälkeen noin 2-5 dl Biolan Komposti- ja
Huussikuiviketta jätösten päälle. Huomaa, että kuiviketta tarvitaan
myös virtsaamisen jälkeen. Sopivan kuivikkeen käyttö on käymälän
toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kuivikkeeksi suositel-
laan Biolan Komposti- ja Huussikuiviketta.
8. Biolan Mökkikäymälän
ympärivuotinen käyttö
Kylmiin tiloihin asennettu käymälä jäätyy talven aikana. Jäätymi-
nen ei vahingoita laitetta eikä kompostimassaa, jonka hajoaminen
jatkuu ilmojen lämmettyä. Kylmässä tilassa olevaa käymälälaitetta
voidaan käyttää satunnaisesti talven aikana.
9. Talvikäytön huomioiminen
Jatkuvaa talvikäyttöä suunniteltaessa asenna käymälä lämpimään
tilaan ja huolehdi myös nesteenpoistoletkun ja suotonestekaniste-
rin sekä haihdutusalaan sulana pysymisestä. Lämpöeristä lämpi-
miin sisätiloihin asennetun käymälän tuuletusputki kylmien tilojen,
esimerkiksi välikaton, osuudelta kondenssiveden synnyn estämi-
seksi.
Satunnainen talvikäyttö (= viikonloppukäyttö) onnistuu myös kyl-
mässä käymälätilassa.
10. Biolan Mökkikäymälän
tyhjentäminen
Poista haihdutusaltaan kannesta (osa 12) lähtevä ilmaputki (osa
16) ja haihdutusaltaan kansi. Aseta tyhjennyskaukalo (osa 13)
haihdutusaltaan reunojen päälle tyhjennysluukun (osa 5) alle. Avaa
ja poista tyhjennysluukku. Poista tyhjennysaukosta massaa lapiolla
tai tyhjennysavustimella (osa 22). Kerrallaan laitteesta suositellaan
poistettavan korkeintaan noin puolet massasta, jotta kompostoi-
tuminen jatkuisi mahdollisimman tehokkaasti. Tee ensimmäinen
tyhjennys vasta kun säiliö on täynnä. Käymäläsäiliön sisäpuolinen
pesu tyhjennyksen yhteydessä ei ole tarpeen.
Käymäläjäte saattaa olla niin sitkoista, ettei se putoa itsekseen tyh-
jennyksen jälkeen käymälälaitteen pohjalle. Jos näin käy, painele
tukevalla kepillä tai tyhjennysavustimella (osa 22) massaa alas.
Tämä on helpointa aloittaa kulmista. Varo laitteen keskellä olevaa
ilmakanavaa (osa 4), ettet riko sitä.
Tyhjennä kesäkäytössä oleva käymälä keväällä, ennen ensimmäis-
tä käyttökertaa. Tällöin tyhjentäminen on helpointa ja miellyttävin-
tä.
Vaihda haihdutusaltaassa oleva turve/kuivike keväällä ennen käy-
mälän käyttöönottoa. Massan poisto onnistuu tyhjennysavustimen
(osa 22) avulla.
11. Suotonestekanisterin
tyhjentäminen
Tyhjennä suotonestekanisteri tarvittaessa, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa. Voit hyödyntää ravinnepitoisen suotonesteen
kompostin typpilähteenä. Se tehostaa erityisesti ravinneköyhän ja
hiilipitoisen puutarhakompostin toimintaa. Näin käytettäessä suo-
tonestettä ei tarvitse laimentaa.
Voit käyttää suotonesteen myös pihan ja puutarhan koristekasvien
lannoitukseen. Turvallinen laimennussuhde on 1:5. Laimentama-
tonta suotonestettä voi myös käyttää, mutta kastele alue tällöin
huolellisesti levityksen jälkeen lehtipoltteen välttämiseksi.
Lannoitusta ei suositella syksyisin, jotta ei häiritä monivuotisten
kasvien valmistautumista talveen. Suositeltu varastointiaika suoto-
nesteelle ennen lannoitekäyttöä on noin vuosi.
FI-5
FI
Tietoa kompostointia koskevista määräyksistä saa alu-
eelliselta jäteneuvojalta. Lisää tietoa kompostoinnista
ja suotonesteen hyötykäytöstä löytyy sivuilta www.bio-
lan..
Ravinnepitoisia nesteitä ei saa johtaa suoraan maa-
perään, koska ne aiheuttavat liiallista pistemäistä ra-
vinnekuormitusta.
12. Mahdolliset ongelmatilanteet
12.1 Hyönteiset tai niiden toukat
Yleisemmin kompostikäymälöissä olevat ”kärpäset” ovat pieniko-
koisia lantasääskiä, harsosääskiä, liejukärpäsiä tai hedelmäkär-
päsiä. Kärpäsverkko ei estä näiden ”pikkukärpästen” pääsyä kom-
postiin. ”Kärpästen” toukat ovat vaaleita toukkia, jotka saattavat
pyrkiä myös käymälälaitteesta istuimen kautta ulos, jos olosuhteen
käymälässä ovat niille liian kuumat.
Mikäli kompostiin tulee kärpäsiä, on kompostimassa usein liian
märkää.
- tarkista, että kuivikkeena on käytetty Biolan Komposti- ja Huus-
sikuiviketta. Jotkut kuivikkeet, esimerkiksi tuore lehtipuuhake,
houkuttelevat kompostiin kärpäsiä. Sen sijaan Komposti- ja
Huussikuivikkeessa oleva männyn kuori karkottaa kärpäsiä.
- lisää reilusti kuiviketta kompostin pintaan.
- hävitä käymälätilassa tai haihdutusaltaassa lentävät hyönteiset
sumutettavalla torjunta-aineella, jonka tehoaine on pyretriini.
Kysy neuvoa kauppavalmisteen valinnassa puutarhakauppiaal-
tasi. Toista torjunta vähintään parin päivän välein, jotta munista
ja toukista kehittyvät uudet kärpässukupolvet tuhoutuvat. Suih-
kuta torjunta-ainetta myös käymälälaitteen sisälle ja sulje kansi.
Torju niin kauan, että lentäviä hyönteisiä ei enää näy.
12.2 Kosteus
Kompostoitumisen ollessa tehokkaimmillaan on normaalia, että is-
tuinkannen alapinta saattaa olla kostea. Mikäli kosteutta kertyy is-
tuinkanteen sekä istuinrenkaan reunoille runsaasti, jotain on vialla.
Vika on yleensä joko poistoilmanvaihdossa tai nesteenerotuksessa.
- tarkista, ettei tuuletusputki (osa 17) ole tukkeutunut.
- tarkista, että käymälälaitteesta lähtevä tuuletusputki on johdet-
tu suorana katolle, katon harjan yläpuolelle. Mikäli tuuletusputki
ei ole suora, tai yllä katon harjan yläpuolelle, korjaa tuuletus-
putken asennus tai tehosta tuuletusta Biolan Tuulituulettimella.
Ilmanvaihtoa voi tehostaa myös jatkamalla tuuletusputkea.
- tarkista, että suotonesteenpoisto toimii: ylimääräinen neste
erottuu haihdutusaltaasta kanisteriin.
- varmista, etteivät rungon pohjassa olevat reiät ole tukkeutu-
neet.
- tarkista, että kuivikkeena on käytetty Biolan Komposti- ja Huus-
sikuiviketta.
- tarkista, että Biolan Komposti- ja Huussikuiviketta on käytetty
riittävästi, noin 2–5 dl jokaisen käyttökerran jälkeen. Tilapäinen
kuivikkeen käytön kaksinkertaistaminen saattaa olla tarpeen.
Tuotteen hävittäminen
Valmistusmateriaalit selviävät osaluettelosta (s.4) Hävitä kukin osa
asianmukaisesti. Noudata aina alueellisia ja keräyspistekohtaisia
ohjeita.
Energiajätekeräykseen tai muovin kierrätykseen:
EPDM = eteenipropeeni
PE = polyeteeni
PP = polypropeiini
Metallinkeräykseen:
RST = ruostumaton teräs
Paperinkeräykseen:
Paperi
12.3 Massa ei putoa itsekseen alas tyhjennyksen
jälkeen
On normaalia, että käymäläjäte voi olla sitkoista ja tarttuu käymä-
län seiniin niin, ettei se välttämättä tipahda tyhjennyksen jälkeen
itsekseen alas.
- pudota massa istuinreiän kautta Kompostimöyhennintä tai
tukevaa keppiä apuna käyttäen. Pudotus on helpointa aloittaa
kulmista. Varo käymälälaitteen keskellä olevaa ilmakanavaa
(osa 4), ettet riko sitä.
FI-6
FI
Biolan Komposti- ja Huussikuivike
Biolan Komposti- ja Huussikuivike on puhtaas-
ta, kuivatusta ja rouhitusta havupuunkuoresta,
-puuaineksesta sekä turpeesta valmistettu se-
osaine kompostointiin ja kuivakäymälöihin. Sen
säännöllinen käyttö kompostissa pitää kompos-
timassan ilmavana ja varmistaa tehokkaan ja
hajuttoman kompostoitumisen.
Pakkauskoko: 40 litran säkki, 85 litran säkki
Tuotenumero: 40 l 70562100, 85 l 70562500
LVI-numero: 40 litraa 3663112, 85 litraa
3663122
Biolan Perusturve
Biolan Perusturve on puhdasta, vaaleaa rahka-
turvetta, jota ei ole lannoitettu eikä kalkittu. Se
on luonnollisen hapanta. Perusturve soveltuu
esim. juuresten varastointiin ja maanparannuk-
seen sekä kuivakäymälän suotonesteen haihdu-
tusaltaaseen.
Pakkauskoko: 70 litran säkki
Tuotenumero: 55544200
Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka on saranallinen lämpöistuin,
joka on hygieeninen ja kestävä. Vaahdotettu,
joustava materiaali ei murru käytössä eikä ime
kosteutta. Sekä kansi että istuinrengas nouse-
vat, joten istuimen puhdistaminen perusteel-
lisesti on helppoa. Sen voi puhdistaa kaikilla
yleisimmillä kodinpuhdistusaineilla. Istuin so-
veltuu käymälöihin, joiden saranatappiväli on
16 tai 18 cm:ä.
Tuotenumero: 70578500
LVI-numero: 3663115
Biolan Tuulituuletin
Biolan Tuulituuletin on tuulen voimalla toimiva ilmanvaihtoa tehos-
tava tuuletin varastotiloihin, kuivakäymälöihin,
kylpyhuonetiloihin ja jätevedenpuhdistamoihin
yms. ilmanvaihtoa tarvitseviin kohteisiin. Tuu-
lituuletin on valmistettu alumiinista ja erittäin
herkän laakeroinnin ansiosta se toimii jo heikol-
lakin tuulella tehostaen ilmanvaihtoa merkittä-
västi.
Tuotenumero: 70572500
LVI-numero: 3663109
Takuuasiat
Biolan Mökkihuussilla on vuoden takuu.
1. Takuu alkaa ostopäivästä ja koskee mahdollisia materiaali- ja
valmistusvikoja. Takuu ei kata mahdollisia välillisiä vahinkoja.
2. Biolan Oy pidättää oikeuden päättää viallisen osan korjaamises-
ta tai vaihtamisesta.
3. Vahingot, jotka aiheutuvat laitteen huolimattomasta tai väkival-
taisesta käsittelystä, käyttöohjeiden noudattamatta jättämises-
tä tai normaalista kulumisesta eivät kuulu tämän takuun piiriin.
Takuuasioissa pyydämme teitä kääntymään suoraan Biolan Oy:n
puoleen.
Biolan Oy
PL 2, 27501 KAUTTUA
Tuoteneuvonta: 0600 16999, arkisin klo 9 - 12
www.biolan.
Biolan Puutarhakompostori
Biolan Puutarhakompostori on tarkoitet-
tu käymälä-, puutarha- ja keittiöjätteen
kompostointiin omakotitaloissa ja vapaa-
ajanasunnoilla. Suuri saranoitu kansi hel-
pottaa kompostorin täyttöä. Tiivis raken-
ne ja säädettävä ilmanvaihto ehkäisevät
kompostimassan kuivumista ja vähentä-
vät siten kompostin hoitotarvetta.
Tuotenumero: vihreä 70572000, harmaa 70576700
Biolan Maisemakompostori Kivi
Biolan Maisemakompostori Kivi on tar-
koitettu puutarha- ja keittiöjätteen kom-
postointiin omakotitaloissa ja vapaa-ajan-
asunnoilla. Reilun kokonsa ansiosta se
soveltuu hyvin puutarhajätteen sekä ke-
sämökin käymäläjätteen kompostointiin.
Luonnonkiven värinen Maisemakompos-
tori sulautuu osaksi ympäristöään ja sopii
näin pieneenkin pihaan.
Tuotenumero: harmaagraniitti 70573200
Biolan Kompostimöyhennin
Biolan Kompostimöyhennin on valmistettu lasikuituvahvistetusta
propeenista, joten se ei syövy eikä hapetu aikojenkaan kuluessa.
Biolan Kompostimöyhentimen avulla kompostin sekoittaminen on
vaivatonta.
Tuotenumero: 70575200
Biolan Suotis
Biolan Suotis on biologis-kemiallinen suo-
datin kuivakäymälän suotonesteille. Laite
puhdistaa suotonesteen, jotta sen voi joh-
taa suoraan luontoon. Suodatin toimii pai-
novoimaisesti eikä tarvitse sähköä toimi-
akseen. Laitteen kapasiteetti on 60 litraa.
Tuotenumero: 70572100
LVI-numero: 3623612
Tuorein tuotetieto: www.biolan.
06/2013
Biolan tarvikkeet
(Saatavuus vaihtelee maittain. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi)
REKISTERÖINTIKORTTI
Biolan Oy täyttää
Saapumispäivä:
Leikkaa tästä
Kuluttajapalaute on meille tärkeää. Tämän rekisteröintikortin palauttaneiden kesken arvotaan vuosittain maaliskuussa Biolan tuote-
paketti (arvo noin 100 €). Rekisteröintikortin voit täyttää myös nettisivuillamme, www.biolan./tuoretekisterointi. Rekisteröintikortin
tiedot säilytetään Biolan Oy:llä mahdollisten takuuasioiden varalta.
KÄYMÄLÄ ON:
o Biolan Kompostikäymälä
o Biolan Icelett
o Biolan Naturum
o Biolan Mökkikäymälä
o Biolan Kuivikekäymälä
o Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä
o Biolan Populett 200 o Biolan Populett 300
Valmistenumero: ________________________________________
Valmistuspäivä: _________________________________________
Kokoonpanija: __________________________________________
Ostopäivä ja paikka: _____________________________________
Käyttöönottopäivä: _______________________________________
Yhteyshenkilön nimi: _______________________________
Katuosoite: ______________________________________
Postinumero: ____________________________________
Postitoimipaikka: _________________________________
Puhelinnumero: _________________________________________
Sähköpostiosoite: _______________________________________
Käymälän sijaintiosoite: __________________________________
_______________________________________________________
o Yhteystietoni saa antaa tutkimustarkoituksiin
o Yhteystietoni saa luovuttaa ostopäätöstä harkitseville
o Yhteystietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin
o Yhteystietojani ei saa luovuttaa ulkopuolisille
KÄYMÄLÄN ASENNUSPAIKKANA ON
o vakituinen asunto
o ympärivuotinen loma-asunto
o kesäkäytössä oleva loma-asunto
o muu, mikä? ______________________________
RAKENNUKSEN SIJAINTI:
o taajama
o kunnallistekniikan piirissä
o muu, mikä? __________________________________
KÄYMÄLÄ ON SIJOITETTU
o ulkokäymäläksi
o sisätilojen yhteyteen omalla sisäänkäynnillä
o sisätiloihin
o muualle, minne? ______________________________
KÄYMÄLÄTILA ON
o lämmittämätön
o lämmitetty, huonelämpötila noin__astetta
o muu, mikä? __________________________________
KÄYMÄLÄN ILMANVAIHTO:
o painovoimainen
o tehostettu sähkökäyttöisellä tuulettimella
o tehostettu Tuulituulettimella
o liitetty koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään
o muu, mikä? ______________________________________
KÄYMÄLÄN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ
o on yleensä noin _______ henkeä
KÄYMÄLÄN NESTEET
o kerätään kanisteriin tai säiliöön, koko _______ litraa
o säiliön neste hyödynnetään tontilla
o säiliön neste kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle
o johdetaan yleiseen viemäriverkkoon
o johdetaan jätevedenpuhdistukseen muiden jätevesien kanssa
o muuta, mitä? ____________________________________
KÄYMÄLÄ TYHJENNETÄÄN
o talous- tai puutarhajätekompostoriin
o erilliseen käymäläkompostoriin
o jälkikompostikasaan
o suoraan koristekasveille
o muu, mikä? _____________________________________
Viesti Biolan Oy:lle.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
06/2013
Taita ja teippaa yhteen
Taita ja teippaa yhteen
maksaa postimaksun
Biolan Oy
Tunnus 5015625
27003 VASTAUSLÄHETYS
DE-1
DE
Die Biolan Gartentoilette ist eine geruchlose, saubere
und umweltfreundliche Toilette. Das Funktionsprinzip der
Toilette ist ganz natürlich und für den Betrieb wird weder
Wasser noch Elektrizität benötigt.
Inhalt
Anleitung für Installation, Gebrauch und Wartung DE-1
Liste der Einzelteile DE-2
1. Planung und Installation DE-3
1.1 Technische Daten DE-3
2. Vor der Installation DE-3
3. Installation im Toilettengebäude DE-3
4. Vor der Verwendung DE-4
5. Luftkanal im Toilettengehäuse DE-4
6. Womit kann die Gartentoilette befüllt werden? DE-4
7. Verwendung von Streumaterial DE-4
8. Ganzjährige Verwendung der Biolan Gartentoilette DE-4
9. Anweisungen für eine Benutzung während der
Wintermonate DE-4
10. Entleerung der Biolan Gartentoilette DE-4
11. Entleerung des Behälters für die Sickerüssigkeit DE-4
12. Möglicherweise auftretende Probleme DE-5
12.1 Insekten oder Maden DE-5
12.2 Feuchtigkeit DE-5
12.3 Die Masse fällt nach der Entleerung nicht
von selbst auf den Boden des Komposters DE-5
Entsorgung des Produkts DE-5
Biolan Zubehör DE-6
Garantiebestimmungen DE-6
GARTENTOILETTE
Anleitung für Installation, Gebrauch und Wartung
DE-2
DE
Liste der Einzelteile
Ein-
zel-
teil
Bezeichnung Teilnummer Material
1 Toilettengehäuse 17769000 PE
2 Gehäusedeckel 17577900 PE + PU
Dichtung EPDM
Niete RST
3 Thermositz Pehvakka 70578500 Polypropy-
len
4 Luftkanal 18710040 PE
Schrauben für den Luftkanal, 4 Stück RST
5 Entleerungstüre 17769200 PE
6 Riegel für Entleerungstüre, 2 Stück und 18710370 EPDM
Unterlagscheibe für Riegel, 2 Stück PA
Schraube für Riegel, 2 Stück RST
Unterlagscheibe für Riegel , 2 Stück RST
Mutter für Riegel, 2 Stück RST
7 Entlüftungskanal und 18576900 PE
Schraube für Entlüftungskanal, 2 Stück RST
8 O-Ring 19701390 EPDM
9 Gummimanschette, 30/40, 2 Stück 19780050 EPDM
10 Lüftungsgitter 18710400 Polypropy-
len
11 Verdunstungspfanne 17769010 PE
12 Deckel für Verdunstungspfanne 17769020 PE
13 Entleerungsschale 17769300 PE
14 Flüssigkeitsschlauch, 32 mm 28578010 PE
15 Kanister 16187700 PE
16 Entlüftungsrohr 505 mm 28710280 PE
17 Entlüftungsrohr 1000 mm, 3 Stück 28710241 PE
18 Befestigungsstopfen 18790004 PA
19 Rohrklammern, 2 Stück 18704050 Polypropy-
len
20 Kappe für Entlüftungsrohr, 75 mm 18710250 Polypropy-
len
21 Entleerungshilfe 70726300 Polypropy-
len
Zusätzlich zu den in der Teileskizze abgebildeten Einzelteilen enthält
die Gartentoilette ebenfalls:
Kappe für Kanister, mit Loch 16187710 PE
Schutzkappe für Kanister 16187720 PE
Gebrauchsanweisung 27578000 PAPIER
Sägeschablone 27579100 PAPIER
DE-3
DE
1. Planung und Installation
Bei der Auswahl des Standortes für die Biolan Gartentoilette ist es
notwendig darauf zu achten, dass ausreichend Platz für die Benut-
zung und Wartung der Toilette vorhanden ist. Der Standort muss so
gewählt werden, dass das Entlüftungsrohr ohne Biegungen durch
das Dach über den Dachrst hinaus verlegt und der Kanister für die
Sickerüssigkeit an einem geeigneten Ort aufgestellt werden kann.
Siehe Dimensionszeichnung für die Toilette (Seite 2).
Platzieren Sie die Toiletteneinheit direkt auf den ebenen Erdboden
oder eine Betonäche. Stellen Sie die Toilette nicht auf einem Bret-
terfußboden auf.
1.1 Technische Daten
- Obere Fläche 53 x 53 cm
- Gesamthöhe bis zur oberen Kante des Toilettensitzes 86 cm
- Gesamtlänge der Toiletteneinheit 124 cm
- Höhe der Verdunstungspfanne 9,7 cm
- Fassungsvermögen des Behälters ungefähr 130 l
- Gewicht ca. 14 kg
- Äußerer Durchmesser des Ableitungsschlauchs 32 mm
- Fassungsvermögen des Sickerwasserkanisters 15 l
- Äußerer Durchmesser des Entlüftungsrohres 75 mm, Länge 3 x
1 m 1 x 0,5 m
2. Vor der Installation
Überprüfen Sie, ob sich der Luftkanal (Einzelteil Nr. 4) nach dem Trans-
port an der entsprechenden Stelle im Inneren des Gehäuses ben-
det. Das Entlüftungsrohr muss auf dem Vorsprung an der Innenwand
des Behälters auiegen, um einen ungehinderte Luftstrom durch
das Lüftungsgitter (Einzelteil Nr. 10) oberhalb der Entleerungstüre in
den Luftkanal zu ermöglichen. Das Lufteinlassventil kann nicht ein-
gestellt werden. Bewahren Sie die Schutzkappe für den Sickerwas-
serkanister (Einzelteil Nr. 15) für die Entleerung des Kanisters auf.
3. Installation im Toilettengebäude
Die Biolan Gartentoilette wird durch ein Loch im Fußboden aufge-
stellt, so dass der Geyhäusedeckel (Einzelteil Nr. 2) den Sitzdeckel
bildet. Sägen Sie mit einer Stich- oder Pendelsäge ein geeignetes
Loch für das Toilettengehäuse (Einzelteil Nr. 1) und den Entlüf-
tungskanal (Einzelteil Nr. 7) in den Boden und die Wand. Verwen-
den Sie als Vorlage die in der Packung beigelegte Sägeschablone.
Die Sitzhöhe beträgt dann etwa 43 cm. Der für die Toiletteneinheit
erforderliche Abstand zwischen Erdboden und Fußboden beträgt
43 cm. Die Basis der Verdunstungspfanne (Einzelteil Nr. 11) muss
über die gesamte Fläche (113 cm) eben aufgestellt werden. Stel-
len Sie das Gehäuse in der Öffnung im Fußboden. Platzieren Sie
die Verdunstungspfanne unter das Gehäuse und achten Sie dar-
auf, dass die Toilette darauf stabil auiegt. Positionieren Sie die
Verdunstungspfanne so dass die Öffnung zur Ableitung der Sicker-
wasserüssigkeit sich am hinteren Ende bendet. Installieren Sie
den Entlüftungskanal (Einzelteil Nr. 7) durch die gesägte Öffnung
in der Wand (siehe Abb. 1). Befestigen Sie das Rohr mit Hilfe von
Schrauben am Gehäuse (siehe Abb. 2). Positionieren Sie den obe-
ren Deckel (Einzelteil Nr. 2) auf dem Gehäuse (Einzelteil Nr. 1).
Verbinden Sie das Rohr zur Ableitung der Sickerüssigkeit (Einzel-
teil Nr. 14) mit der Gummimanschette (Einzelteil Nr. 9) auf der Seite
der Verdunstungspfanne (Einzelteil Nr. 11). Führen Sie das Rohr
in den Kanister (Einzelteil Nr. 15). Vergraben Sie den Kanister im
Erdboden oder platzieren Sie ihn an einem Ort, an dem die Sicker-
üssigkeit mit Hilfe der Schwerkraft zuießen kann.
Falls erforderlich kann das Entlüftungsrohr mit Hilfe von Abwasser-
rohren und entsprechenden Verbindungsstücken (Durchmesser 32
mm) verlängert werden. Verwenden Sie immer Manschetten mit
Dichtungsring für den Zusammenschluss von Rohren. Lässt sich
der Sickerwasserkanister nur schwer im Boden eingraben, kann er
durch einen kleineren Kanister ersetzt werden. Wenn Sie möchten,
können Sie den Sickerwasserbehälter auch auf die Seite legen.
Abb. 1 Positionieren Sie den Luftkanal (Einzelteil Nr. 7) im Gehäu-
se.
Skizze für die Toiletteninstallation und Aufstellung des Flüssigkeits-
sammelbehälters
Abb. 2 Befestigen Sie das Rohr mit den in der Packung mitgeliefer-
ten Schrauben (Einzelteil Nr. 7) am Gehäuse.
DE-4
DE
DE
Verbinden Sie die 1 m langen Entlüftungsrohre (Einzelteil Nr. 17),
die vom Entlüftungskanal nach oben führen (Einzelteil Nr. 7) und
stützen Sie diese entlang der Wand mit Rohrklammern (Einzelteil
Nr. 19). Montieren Sie die Kappe für das Entlüftungsrohr (Einzelteil
Nr. 20) am Ende des obersten Rohres. Die Entlüftungsrohre kön-
nen bei Bedarf zugeschnitten werden. Achten Sie jedoch darauf,
dass das Entlüftungsrohr über den Dachrst des Toilettengebäudes
hinausragt.
Geben Sie den Deckel auf die Verdunstungspfanne (Einzelteil Nr.
12). Installieren Sie das Entlüftungsrohr mit 0,5 m Länge (Einzel-
teil Nr. 16) zwischen dem Deckel der Verdunstungspfanne und dem
Entlüftungskanal, um eine Verbindung mit dem Entlüftungskanal
(Einzelteil Nr. 7) herzustellen. Befestigen Sie das Rohr in seiner Po-
sition durch das Einschieben des Stopfens (Einzelteil Nr. 18) in die
Öffnung am unteren Ende des Rohres.
4. Vor der Verwendung
Streuen Sie eine Schichte von etwa 5 cm (etwa 20 l) Biolan Kom-
post- und Toilettenstreu, grobe Holzschnitzel oder Rindenschnitzel
auf den Boden des Toilettengehäuses um die Verstopfung der Ab-
leitungsöffnungen für die Sickerüssigkeit zu verhindern.
Füllen Sie die Verdunstungspfanne bis zur oberen Kerbe mit unge-
düngtem und ungekalktem Torf (wie z.B. das Biolan Torf) oder Bio-
lan Kompost- und Toilettenstreu. Der Auslass für den Sickerwasser-
schlauch sollte dabei freibleiben. Füllen Sie den Bereich unterhalb
des Gehäuses dicht mit Streumaterial und zwar bis zum unteren
Rand der Entleerungstüre.
5. Luftkanal im Toilettengehäuse
Der Luftkanal (Einzelteil Nr. 4) im Toilettengehäuse gewährleistet
die efziente Funktion der Biolan Gartentoilette. Durch diesen Ka-
nal wird die für den Kompostierungsprozess notwendige Luft in
die Mitte der Kompostmasse geleitet - dorthin, wo sie am meisten
benötigt wird. Gleichzeitig verhindert der Luftkanal eine Verdich-
tung des Komposts am Boden des Gehäuses und sorgt für eine
Anhebung der Masse während der Entleerung. Der Luftkanal ist zu
Beginn des Kompostierungsprozesses sichtbar, wird aber im Laufe
der Zeit durch die Kompostmasse verdeckt.
6. Womit kann die Gartentoilette
befüllt werden?
Die Biolan Gartentoilette ist als Komposttoilette konzipiert. Es dür-
fen daher keine Küchenabfälle in die Gartentoilette eingebracht
werden. Geben Sie keine Materialien in den Kompost, die den Kom-
postierungsprozess beeinträchtigen könnten, wie zum Beispiel:
- Abfall, Damenbinden
- Chemikalien (einschließlich Kalk)
- Reinigungsmittel, Waschwasser
- Asche, Zigarettenkippen, Zündholzer
7. Verwendung von Streumaterial
Nach jeder Verwendung der Toilette muss eine Menge von ca. 0,2-
0,5 Liter Biolan Kompost- und Toilettenstreu zugegeben werden,
um die neuen Abfälle zu bedecken. Beachten Sie bitte, dass Streu-
material auch nach dem Urinieren zugegeben werden muss. Der
sorgfältige Einsatz von Trockenstreu ist für die ordnungsgemäße
Funktion der Toilette wesentlich. Wir empfehlen die Verwendung
von Biolan Kompost- und Toilettenstreu.
10. Entleerung der Biolan
Gartentoilette
Entfernen Sie das Entlüftungsrohr (Einzelteil Nr. 16) das aus dem
Deckel der Verdunstungspfanne herausführt (Einzelteil Nr. 12)
sowie den Deckel der Verdunstungspfanne. Stellen Sie die Ent-
leerungsschale (Einzelteil Nr. 13) an die Kante der Verdunstungs-
pfanne, unterhalb der Entleerungstüre (Einzelteil Nr. 5). Öffnen und
entfernen Sie die Entleerungstüre. Entnehmen Sie mit Hilfe eines
Spatens oder der Entleerungshilfe (Einzelteil Nr. 22) einen Teil der
Kompostmasse durch die Entleerungsöffnung. Um einen effekti-
ven, kontinuierlichen Prozess der Kompostierung zu ermöglichen,
empfehlen wir, dass nicht mehr als die Hälfte der Kompostmasse
auf einmal entnommen wird. Entleeren Sie den Behälter nicht be-
vor er das erste Mal ganz voll ist. Das Toilettengehäuse muss im
Zuge der Entleerung im Inneren nicht gereinigt werden.
Toilettenabfälle können sich verhärten, so dass Sie nach einer
Entleerung nicht von selbst auf den Boden der Toilette fallen. In
diesem Fall müssen Sie die Masse mit Hilfe eines festen Stocks
oder der Entleerungshilfe (Einzelteil Nr. 21) niederdrücken. Am ein-
fachsten ist es dabei, von den Ecken her zu beginnen. Achten Sie
dabei jedoch darauf, den Luftkanal (Einzelteil Nr. 4) im Inneren der
Toiletteneinheit nicht zu beschädigen.
Wird die Toilette ausschließlich während der Sommermonate ver-
wendet, sollte der Behälter vor der ersten Verwendung im Frühjahr
entleert werden. Der Prozess der Entleerung ist zu diesem Zeit-
punkt am einfachsten und bequemsten.
Wechseln Sie den Torf/das Streumaterial in der Verdunstungspfan-
ne im Frühjahr vor der ersten Benutzung der Toilette. Die Masse
kann mit der Entleerungshilfe (Einzelteil Nr. 21) entnommen wer-
den
11. Entleerung des Behälters für die
Sickerüssigkeit
Entleeren Sie den Sickerwasserkanister nach Bedarf, jedoch min-
destens einmal pro Jahr. Sie können die nährstoffreiche Sickerüs-
sigkeit als Stickstoffquelle für den Kompost verwenden. Dadurch
wird vor allem die Aktivität im Gartenkompost verbessert, der zwar
kohlenstoffreich, aber nährstoffarm ist. Bei dieser Vorgangsweise
müssen Sie die Sickerüssigkeit nicht verdünnen.
8. Ganzjährige Verwendung der
Biolan Gartentoilette
Eine Toiletteneinheit, die an einem kalten Ort aufgestellt ist, friert
während der Wintermonate. Weder die Toilettenanlage noch die
Kompostmasse werden durch den Frost beschädigt und der Kom-
postierungsprozess wird fortgesetzt, wenn die Temperaturen wie-
der ansteigen. Eine an einem kalten Ort aufgestellte Toilette, kann
auch im Winter gelegentlich benutzt werden.
9. Anweisungen für eine Benutzung
während der Wintermonate
Wird die Toilette ohne Unterbrechung während der Wintermonate
verwendet, installieren Sie die Einheit an einem warmen Ort und
achten Sie darauf, dass der Schlauch zur Ableitung, der Sammel-
behälter für die Sickerüssigkeit und die Verdunstungspfanne nicht
gefrieren. Wird die Toilette an einem warmen Ort im Innenbereich
aufgestellt, isolieren Sie das Entlüftungsrohr der Toilette dort, wo
es der Kälte ausgesetzt ist, zum Beispiel im Dachbereich, um die
Kondensation von Wasser zu vermeiden.
Wird die Toilette in einem nicht geheizten Raum aufgestellt, kann
die Toilette dennoch gelegentlich auch während der Wintermonate
benutzt werden (zum Beispiel bei einer Nutzung an Wochenenden).
DE-5
DE
Kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Abfallberatungsstelle,
um sich über die geltenden Richtlinien für die Kompos-
tierung zu informieren. Für weitere Informationen zur
Kompostierung und Verwendungsmöglichkeiten von Si-
ckerüssigkeit besuchen Sie bitte unsere Website www.
biolan..
Das Eindringen von extrem nährstoffreichen Flüssig-
keiten in den Boden muss verhindert werden, weil da-
durch eine starke Anreicherung von Nährstoffen in der
Erde verursacht wird.
12. Möglicherweise auftretende
Probleme
12.1 Insekten oder Maden
Zumeist nden sich kleine Fliegenarten wie Pilzmücken, Frucht-
iegen usw. in den Komposttoiletten. Ein Fliegennetz kann diese
kleinen Insekten gewöhnlich nicht daran hindern, in den Kompost
zu gelangen. Fliegenmaden sind von heller Farbe und können ver-
suchen, durch den Toilettensitz aus dem Toilettengehäuse zu ent-
kommen, wenn die Temperatur in der Toilette zu hoch ist.
Die Anwesenheit von Fliegen im Kompost zeigt häug an, dass die
Kompostmasse zu nass ist.
- sorgen Sie dafür, dass Sie Biolan Kompost- und Toilettenstreu
als Einlagematerial verwenden. Einige Streumaterialien (z.B.
frische Holzschnitzel von Laubbäumen) locken Fliegen in den
Kompost. Im Gegensatz dazu wirkt die im Biolan Kompost- und
Toilettenstreu enthaltene Kiefernrinde als Schutzmittel gegen
Insekten.
- geben Sie eine dicke Schichte Streumaterial oben auf den
Kompost.
- Fliegen im Toilettenraum oder der Verdunstungspfanne können
mit Insektensprays auf Pyrethrum-Basis bekämpft werden. Ge-
eignete Produkte erhalten Sie in Ihrem lokalen Kaufhaus für den
Gartenbedarf. Wiederholen Sie die Besprühung im Verlauf der
folgenden zwei bis drei Tage, um auch die neuen Generationen
von Fliegen, die aus den Eiern und Larven schlüpfen, zu vernich-
ten. Sprühen Sie Insektizide auch in das Innere der Toilette und
schließen Sie den Deckel. Wiederholen Sie die Besprühung bis
keine iegenden Insekten mehr zu sehen sind.
12.2 Feuchtigkeit
Es ist normal, dass bei einem effektiven Kompostierungsprozess
die untere Seite des Sitzdeckels feucht ist. Sollten sich jedoch grö-
ßere Wassermengen am Sitzdeckel und an den Seiten des Toilet-
tensitzes ansammeln, stimmt etwas nicht.
Normalerweise treten Probleme im Entlüftungs- oder Flüssigkeits-
abscheidungssystem auf.
- achten Sie darauf, dass das Entlüftungsrohr (Einzelteil Nr. 17)
nicht verstopft ist.
- überprüfen Sie, ob das Entlüftungsrohr, das von der Toilettenein-
heit zum Dach geleitet wird, gerade ist und über den Dachrst
hinausragt. Führt das Entlüftungsrohr nicht gerade nach oben
ragt es nicht über den Dachrst hinaus, können Sie entweder
die Installation korrigieren oder die Entlüftung durch die Instal-
lation des Biolan Windventilators verbessern. Sie können die
Entlüftung ebenfalls durch die Verlängerung des Entlüftungsroh-
res verbessern.
- überprüfen Sie ob das System zur Ableitung der Sickerüssigkeit
einwandfrei funktioniert: die überschüssige Flüssigkeit wird aus
der Verdunstungspfanne in den Flüssigkeitsbehälter abgeleitet.
- überprüfen Sie, dass die Öffnungen am Boden nicht verstopft
sind.
- achten Sie darauf, dass Sie Biolan Kompost- und Toilettenstreu
als Einlagematerial verwenden.
- achten Sie darauf, dass eine ausreichende Menge an Biolan
Kompost- und Toilettenstreu (ca. 0,2-0,5 l) nach jeder Ver-
wendung zugegeben wurde. Möglicherweise ist es notwendig,
die Menge an zugegebenem Streumaterial vorübergehend zu
verdoppeln.
Entsorgung des Produkts
Die verwendeten Rohmaterialien sind in der Liste (siehe Seite 4)
aufgeführt. Entsorgen Sie bitte jedes Einzelteil gemäß den Anlei-
tungen. Befolgen Sie immer die entsprechenden regionalen Richt-
linien sowie die Bestimmungen der jeweiligen Abfallentsorgungs-
stelle.
Entsorgung mit Energie-aus-Abfall oder Kunststoffrecycling:
EPDM = Ethylenpropylen
PE = Polyethylen
PP = Polypropylen
Entsorgung mit Altmetall:
RST = rostfreier Stahl
Entsorgung mit Altpapier
Papier
Sie können die Sickerüssigkeit ebenfalls als Düngemittel für Zier-
panzen in Hof und Garten verwenden. Das sichere Verdünnungs-
verhältnis beträgt 1:5. Unverdünnte Sickerüssigkeit kann eben-
falls verwendet werden. Die gedüngten Stellen müssen nach dem
Aufbringen sorgfältig gegossen werden, um eine frühe Bleiche zu
verhindern.
Die Aufbringung des Düngers im Herbst wird nicht empfohlen, um
die Vorbereitung der mehrjährigen Panzen auf die Winterruhe
nicht zu stören. Die empfohlene Lagerungszeit für die Sickerüssig-
keit vor einer Verwendung als Dünger beträgt etwa ein Jahr.
12.3 Die Masse fällt nach der Entleerung nicht von
selbst auf den Boden des Komposters
Es ist normal, dass sich Toilettenabfälle verhärten, an den Wänden
der Toilette haften bleiben und nach der Entleerung nicht auf den
Boden des Komposters fallen.
- drücken Sie die Masse durch den Toilettensitz entweder mit
Hilfe des Kompostmischers oder einem festen Stock hinunter.
Es ist am einfachsten, in den Ecken zu beginnen. Achten Sie
darauf, den Luftkanal (Einzelteil Nr. 4) im Inneren des Toiletten-
behälters nicht zu beschädigen.
DE-6
DE
Biolan Gartenkomposter
Der Biolan Gartenkomposter eignet sich
für die Kompostierung von Haushalts-,
Garten- und Toilettenabfällen in einem
Einfamilienhaus oder einem Ferienhaus.
Sein großer, mit Scharnieren versehener
Deckel erleichtert das Befüllen des Kom-
posters. Die hermetisch abgedichtete Struktur und der einstellbare
Luftaustausch verhindert ein Austrocknen der Kompostmasse und
reduziert den Aufwand bei der Betreuung.
Produktnummer: grün 70572000, grau 70576700
Biolan Komposter Stein
Der Biolan Komposter Stein eignet sich für
die Kompostierung von Haushalts-, Gar-
ten- und Toilettenabfällen in einem Einfa-
milienhaus oder einem Ferienhaus. Dank
seiner Größe eignet sich dieser Kompos-
ter besonders für die Kompostierung von
Garten- und Toilettenabfällen, die in einem
Sommerhaus anfallen. Der Biolan Kompos-
ter Stein ähnelt in seinem Design und sei- ner Farbe einem natürli-
chen Steinblock und fügt sich somit wunderbar in seine Umgebung
ein. Er eignet sich auch gut für kleine Gärten.
Produktnummer: harmaagraniitti 70573200
Biolan Kompostmischer
Der Biolan Kompostmischer ist aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff hergestellt, einem Material das selbst im Verlauf der Zeit
weder korrodiert noch oxidiert. Der Biolan Kompostmischer ermög-
licht die mühelose Durchmischung des Komposts.
Produktnummer: 70575200
Biolan Suotis
Biolan Suotis ist ein biochemisches Si-
ckerwasserlter für die Verwendung in der
Trockentoilette. Es reinigt die Sickerüssig-
keit, so dass diese direkt in die Umgebung
abgeleitet werden kann. Das Filter funktio-
niert mittels Schwerkraft und benötigt keine
Stromversorgung. Die Kapazität des Filters
beträgt 60 Liter.
Produktnummer: 70572100
Aktuelle Produktinformationen nden Sie unter www.biolan.
Biolan Kompost- und Toilettenstreu
Biolan Kompost- und Toilettenstreu ist eine
Mischung, die aus reiner, getrockneter und
geriebener Nadelbaumrinde, Holz und Torf zu-
sammensetzt ist und beim Kompostieren und
in Trockentoiletten Verwendung ndet. Eine re-
gelmäßige Zugabe zum Kompost verschafft der
zu kompostierende Masse eine luftdurchlässige
und lockere Struktur und gewährleistet somit
eine efziente und geruchlose Kompostierung.
Verpackungsgröße: 40 l-Sack, 85 l-Sack
Produktnummer: 40 l 70562100, 85 l 70562500
Biolan Torf
Biolan Torf ist gereinigtes, weißes, nicht mit
Kalk oder Düngemittel behandeltes Torfmoos.
Es zeichnet sich durch einen natürlichen Säure-
gehalt aus. Biolan Torf eignet sich zum Beispiel
für die Lagerung von Rübenfrüchten, als Boden-
verbesserer und zur Verwendung in der Verduns-
tungspfanne für Sickerüssigkeit.
Verpackungsgröße: 70 l-Sack
Produktnummer: 55544200
Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka ist ein aufklappbarer, hygie-
nischer Thermositz von langer Lebensdauer.
Das geschäumte, elastische Material bricht
nicht und absorbiert keine Feuchtigkeit. Um
eine gründliche Säuberung zu ermöglichen,
kann sowohl der Deckel als auch der Sitzring
hochgeklappt werden. Für die Reinigung wer-
den gewöhnliche Haushaltsreiniger verwendet.
Er passt auf Toiletten, bei denen der Abstand
zwischen den Scharnierstiften entweder 16 cm
oder 18 cm beträgt.
Produktnummer: 70578500
Biolan Windventilator
Der Biolan Windventilator ist ein efzientes,
mit Windkraft betriebenes Absauggebläse. Er
eignet sich hervorragend für die Lüftung von
Lagerhäusern, Trockentoiletten, Badezimmern,
Kleinkläranlagen sowie anderen Orten, die gut
entlüftet werden müssen. Der Windventilator
ist aus Aluminium gefertigt und besitzt ein äu-
ßerst empndlich ausgelegtes Lager. Nur ein
schwacher Wind wird benötigt, um den Luft-
austausch erheblich zu verbessern.
Produktnummer: 70572500
Garantiebestimmungen
Auf die Biolan Gartentoilette gibt es ein Jahr Garantie.
1. Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum und deckt möglicherweise
auftretende Material- und Herstellungsfehler. Die Garantie gilt
nicht für indirekte Schäden.
2. Biolan Oy behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen,
Entscheidungen über die Reparatur oder den Ersatz von beschä-
digten Teilen zu treffen.
3. Jegliche Schäden, die durch unsachgemäße oder gewaltsame
Handhabung des Gerätes, Nichtbefolgen der Gebrauchsanlei-
tung oder normale Abnutzung entstehen, sind unter dieser Ga-
rantie nicht gedeckt.
Bitte wenden Sie sich mit allen diese Garantie betreffenden Ange-
legenheiten direkt an Biolan Oy.
Biolan Oy
Postfach 2, FI-27501 KAUTTUA
Tel. +358 2 5491 600
www.biolan.
06/2013
Biolan Zubehör
(Dieses Zubehörteil ist nicht in allen Ländern erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.)
EN-1
EN
The Biolan Garden Toilet is an odourless, tidy and
environment-friendly toilet. Its operating principle is
natural so it requires neither water nor electricity supply.
Contents
Instructions for installation, use and maintenance EN-1
Component list EN-2
1 Planning and installation EN-3
1.1Technicalspecications EN-3
2. Before installation EN-3
3. Installation in the toilet building EN-3
4. Before use EN-3
5. Air channel in the toilet tank EN-4
6. What can be placed in the Garden Toilet? EN-4
7. Using bulking material EN-4
8. Year-round use of the Biolan Garden Toilet EN-4
9. To be observed if used in winter EN-4
10. Emptying the Biolan Garden Toilet EN-4
11. Emptying the seep liquid canister EN-4
12. Problems that may occur EN-5
12.1 Insects or maggots EN-5
12.2 Moisture EN-5
12.3 The mass does not drop down by itself after the emptying EN-5
Disposal of the product EN-5
Biolan accessories EN-6
About the guarantee EN-6
GARDEN TOILET
Instructions for installation, use and maintenance
EN-2
EN
Component list
Com-
po-
nent
Part name Part No. Material
1 Tank 17769000 PE
2 Top 17577900 PE + PU
Gasket EPDM
Rivet RST
3 thermal seat Pehvakka 70578500 PP
4 Air channel 18710040 PE
Air channel screws, 4 pcs RST
5 Emptying door 17769200 PE
6 Emptying door latch, 2 pcs. and 18710370 EPDM
Latch washer, 2 pcs. PA
Latch screw, 2 pcs. RST
Latch washer, 2 pcs. RST
Latch nut, 2 pcs. RST
7 Ventilation channel and 18576900 PE
Ventilation channel screw, 2 pcs. RST
8 O-ring 19701390 EPDM
9 Lead-through rubber 30/40, 2 pcs. 19780050 EPDM
10 Inlet air grate 18710400 PP
11 Evaporating pan 17769010 PE
12 Evaporating pan cover 17769020 PE
13 Emptying trough 17769300 PE
14 Liquid pipe, 32 mm 28578010 PE
15 Canister 16187700 PE
16 Ventilation pipe 505 mm 28710280 PE
17 Ventilation pipe 1000 mm, 3 pcs. 28710241 PE
18 Locking stud 18790004 PA
19 Pipe bracket, 2 pcs. 18704050 PP
20 Ventilation pipe cap, 75 mm 18710250 PP
21 Emptying Aid 70726300 PP
In addition to the components illustrated in the components
picture, the Garden Toilet also includes:
Canister cap, with hole 16187710 PE
Protective cap for canister 16187720 PE
Instructions for use 27578000 PAPER
Sawing template 27579100 PAPER
EN-3
EN
1. Planning and installation
When selecting the location for and erecting the Biolan Garden Toi-
let,itisessentialtoprovidesufcientspaceforitsuseandmainte-
nance, to route the ventilation pipe without bends through the roof
of the building over the ridge and to locate the seep liquid canister
in a suitable place. See the dimension drawing for the toilet unit
(page 2).
Placethetoiletunitdirectlyonsufcientlyrmgroundorconcrete
surface.Donotplacetheunitontoboardedoor.
1.1 Technical specications
- Top area 53 x 53 cm
- Total height to the upper edge of the seat ring 86 cm
- Total length of the unit 124 cm
- Height of the evaporating pan 9.7 cm
- Volume of the body about 130 l
- Weight about 14 kg
- External diameter of the liquid removal hose 32 mm
- Volume of the seep liquid canister 15 l
- External diameter of the ventilation pipe 75 mm, length 3 x 1.0
m 1 x 0.5 m
2. Before installation
Make sure that the air channel (part 4) inside the body is still in
place after transportation. The channel must rest on the sill on the
inside wall of the tank so that the inlet air grate (part 10) at the side
ofthebodywillallowunobstructedairowintotheairchannel.The
air inlet valve cannot be adjusted. Keep the protective cap for the
seep liquid canister (part 15) for emptying of the canister.
3. Installation in the toilet building
TheBiolanGardenToiletisinstalledthroughtheoorsothatthe
top cover of the tank (part 2) will serve as the seat ring. Using, for
example, a keyhole saw or a jig saw, cut a suitable hole for the toilet
tank(part1)andtheventilationchannel(part7)outoftheoor
and the wall using the sawing template included in the package as
a guide. Then the sitting height will be about 43 cm. The height re-
quiredbytheunitfromtheuppersurfaceoftheoortotheground
is 43 cm. The base must be level across the entire area (113 cm) of
the evaporating pan (part 11). Insert the body into the opening in
theoor.Placetheevaporatingpanunderthebodyinsuchaman-
nerthatthebodystandsrmlyinpositionontopofit.Positionthe
evaporating pan so that the seep liquid drain hole is at the opposite
end to the body. Install the ventilation channel (part 7) through the
opening made in the wall, as shown in Fig. 1. Attach the channel to
the body using screws (see Fig. 2). Position the top (part 2) on top
of the tank (part 1).
Connect the seep liquid pipe (part 14) to the lead-through rubber
(part 9) at the end of the evaporating pan (part 11). Route the pipe
into the canister (part 15). Bury the canister in the ground, or place
itsomeotherwaysothattheseepliquidowsbygravitationinto
the canister.
Where necessary, the ventilation pipe can be extended using sewa-
gepipesandttings(32mmindiameter).Alwaysusesleeveswith
a sealing ring for joining up the pipes. If the seep liquid canister is
difculttobury,youcanreplaceitwith asmallercanister. Ifyou
want, you can lay the seep liquid canister on its side.
Join up the 1m-long ventilation pipes (part 17) that point up from
the ventilation channel (part 7), and support them on the wall by
means of the pipe brackets (part 19). Install the outlet air pipe cap
(part 20) in the end of the topmost ventilation pipe. The ventilation
pipes may be cut off as necessary. Ensure, however, that the venti-
lation pipe reaches above the roof ridge of the toilet building.
Put the evaporating pan cover (part 12) in place. Install the 0.5m-
long ventilation pipe (part 16) between the evaporating pan cover
and the ventilation channel so that the pipe connects with the ven-
tilation channel (part 7). Lock the pipe in position by inserting the
locking stud (part 18) in the hole at the lower end of the pipe.
Fig. 1 Position the ventilation channel (part 7) inside the body.
Example picture of toilet installation and placing the liquid canister.
Fig. 2 Attach the channel to the body by the screws (part 7), inclu-
ded in the delivery.
EN-4
EN
4. Before use
Put a layer approximately 5 cm thick (about 20 l) of Biolan Compost
and Toilet Bulking Material, chips or coarse bark on the bottom of
the body to prevent the liquid removal holes from getting clogged.
Fill the evaporating pan with non-fertilised and non-limed peat
(such as e.g. Biolan Peat) or Biolan Compost and Toilet Bulking Ma-
terial, to the level of the highest notch. The compartment with the
lead-through for the seep liquid hose shall be left empty. Fill up
tightly the space below the body with bulking material up to the
lower edge of the emptying door.
5. Air channel in the toilet tank
The air channel (part 4) inside the toilet body ensures efcient
operation of the Biolan Garden Toilet. This channel conducts the
required to the centre of the compost mass – to the layer where
it is needed most. At the same time, the air channel prevents the
compost mass from packing on the bottom and keeps the mass
elevated during emptying. The air channel is visible at the initial
stage, but after that, it is virtually obscured by the mass all the time.
6. What can be placed in the Garden
Toilet?
The Biolan Garden Toilet is intended for composting toilet waste.
Kitchen waste should not be placed in the Garden Toilet. Do not
put into the toilet anything that hampers the composting process or
does not compost, such as:
- debris, sanitary towels
- chemicals (incl. lime)
- detergents, washing water
- ash, cigarette butts, matches
7. Using bulking material
Every time after the toilet is used, apply approximately 0.2-0.5 litres
of Biolan Compost and Toilet Bulking Material over the left mat-
ter. Note that bulking material must also be applied after urinating.
Applying suitable bulking material is essential for proper operation
of the toilet. We recommend using the Biolan Compost and Toilet
Bulking Material as bedding.
8. Year-round use of the Biolan
Garden Toilet
A toilet, installed in a cold space, freezes during winter. Freezing
damages neither the unit nor the compost mass itself and the com-
posting process continues when the temperature rises. A toilet unit
located in a cold space can be used occasionally during winter.
9. To be observed if used in winter
If you plan to use the toilet continuously in winter, install the unit
in a warm space and also make sure that the liquid removal hose,
the seep liquid canister and the evaporating pan do not freeze. If
installing the toilet in a warm space indoors, insulate the ventilation
pipe of the toilet where it runs through cold spaces, for example,
in the intermediate roof space, to prevent condensation of water.
The toilet can be used occasionally in winter (= weekend use) even
if the unit is located in a cold space.
10. Emptying the Biolan Garden
Toilet
Remove the ventilation pipe (part 16), leaving from the evaporating
pan cover (part 12), and the evaporating pan cover. Place the emp-
tying trough (part 13) on the edge of the evaporating pan, below the
emptying door (part 5). Open and remove the emptying door. Using
a spade or the emptying aid (part 22), remove some mass from the
emptyingopening.Toenableanefcientuninterruptedcomposting
process, we recommend that no more than half of the mass be
discharged from the unit at a time. Do not empty the tank until it
hasbecomefullforthersttime.Thereisnoneedtowashthetoilet
tank internally when emptying it.
Toilet waste can be so tough that it does not drop down onto the
bottom of the toilet unit by itself after the emptying. If this is the
case, push the mass down using a sturdy stick or the emptying aid
(part 22). This is easiest to begin from the corners. Be careful not to
break the air channel (part 4) in the centre of the unit.
If the toilet is to be used only in summer, empty it in spring before
usingitforthersttime.Theemptyingprocessismostconvenient
and easiest at this stage.
Change peat/bulking material in the evaporating pan in spring be-
fore starting to use the toilet. The mass can be removed by means
of the emptying aid (part 22).
11. Emptying the seep liquid canister
Empty the seep liquid canister as required, however, at least once
a year. You can utilise the seep liquid, that is rich in nutrients, as
asourceofnitrogenforcompost.Thisintensiestheactivityofthe
garden compost in particular, as it is poor in nutrients but rich in
carbon. This way, you do not have to dilute the seep liquid.
You can also use seep liquid as fertiliser for ornamental plants in
the yard and garden. A safe dilution ratio is 1:5. Undiluted seep
liquid can also be used, but then you must water the area carefully
after the application to avoid early blight.
Fertilising in the autumn is not recommended so as not to disturb
the preparation of perennial plants for winter. The recommended
storing time for the seep liquid before use as fertiliser is approxi-
mately one year.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

BIOLAN GARDEN TOILET Instructions For Installation, Use And Maintenance Manual

Tüüp
Instructions For Installation, Use And Maintenance Manual

teistes keeltes