ECG RK 0520 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised veekeetjad
Tüüp
Kasutusjuhend
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod abezpnostní pokyny, které jsou vtomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen kpřístroji. Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod abezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt
gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the rst time. The user´s manual must be always included. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.
Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
knapravi.
Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.
Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit. Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso. Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
RK 0520
CZ
RYCHLOVARNÁ KONVICE
NÁVOD K OBSLUZE
SR/MNE
KUVALO ZA VODU
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SK
CHLOVARNÁ KANVICA
NÁVOD NA OBSLUHU
FR
BOUILLOIRE ELECTRIQUE
MODE D'EMPLOI
PL
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
INSTRUKCJA OBSŁUG
IT
BOLLITORE ELETTRICO
MANUALE DI ISTRUZIONI
HU
GYORSFORRALÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTA
ES
PAVA ELÉCTRICA
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE
WASSERKOCHER
BEDIENUNGSANLEITUNG
ET
KEEDUKANN
KASUTUSJUHEND
GB
ELECTRIC KETTLE
INSTRUCTION MANUAL
LT
LEKTRINIS VIRDULYS
INSTRUKCIJŲ VADOVAS
HR/BIH
KUHALO ZA VODU
UPUTE ZA UPORABU
LV
ELEKTRISKĀ TĒJKANNA
ROKASGRĀMATA
SI
GRELNIK VODE
NAVODILA
FR
1. Corps de la bouilloire avec
élément chauant caché et
niveau d’eau
2. Bouton ON pour démarrer le
chauage
3. Bouton OFF pour arrêter le
chauage
4. Couvercle
5. Voyant lumineux de chauage
6. 2x tasse de voyage
IT
1. Corpo del bollitore con
elemento riscaldante nascosto e
contrassegno per l’acqua
2. Pulsante ON per iniziare il
riscaldamento
3. Pulsante OFF per arrestare il
riscaldamento
4. Coperchio
5. Spia luminosa indicante il
riscaldamento
6. 2 tazze da viaggio
ES
1. El cuerpo de la pava con
elemento calentador oculto y
una marca del agua
2. Botón ON (encendido) para
comenzar a calentar
3. Botón OFF (apagado) para
detener
4. Tapa
5. Indicador luminoso de
calentamiento
6. 2 tazas de viaje
ET
1. Varjatud kütteelemendiga ja
veetaseme märgiga keedukannu
korpus
2. ON (sees) nupp kuumutamise
alustamiseks
3. OFF (väljas) nupp kuumutamise
peatamiseks
4. Kaas
5. Kuumutamise märgutuli
6. 2× reisitassi
LT
1. Virdulio korpusas su paslėptu
kaitinimo elementu ir vandens
žyma
2. ON mygtukas virdulio įjungimui
3. OFF mygtukas virdulio
išjungimui
4. Dangtis
5. Šviesinis kaitinimo indikatorius
6. 2 kelioniniai puodukai
LV
1. Tējkannas korpuss ar slēptu
sildelementu un ūdenszīmi
2. ON (IESL.) poga, lai sāktu
sildīšanu
3. OFF (IZSL.) poga, lai beigtu
sildīšanu
4. Vāks
5. Sildīšanas gaismas indikators
6. 2 ceļojumu kausiņi
ETET
52
KEEDUKANN
OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks.
Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma
kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama,
et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa
toodetesse integreerida. Seetõttu peab kasutaja seadmega töötamisel
nende teguritega arvestama. Me ei vastutata transportimisel,
mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või
seadme mistahes osade vahetamisest või muutmisest põhjustatud
kahjude eest.
Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete
kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas
alljärgnevaid:
1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil
näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt
maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele
elektrieeskirjadele.
2. Ärge kasutage keedukannu, kui selle toitejuhe või pistik on
kahjustatud, kui see ei tööta nõuetekohaselt, kui see on põrandale
kukkunud ja kahjustatud või on kukkunud vette. Kõik remondid,
sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas
teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid,
see võib põhjustada elektrilööki!
3. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitske seadet otsese kokkupuutumise
eest veega ja teiste vedelikega. Ärge sukeldage keedukannu vette
või muude vedelike sisse!
4. Ärge kasutage keedukannu välistingimustes või niisketes
keskkondades. Ärge puudutage toitejuhet või keedukannu niiskete
kätega. Elektrilöögi oht.
5. Ärge jätke toitevõrku ühendatud keedukannu järelevalveta. Enne
hooldamist või pärast kasutamist ühendage seade toitevõrgust
lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest.
Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust.
ETET
53
6. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning
ärge jätke seda teravatele servadele.
7. Ärge jätke töötavat keedukannu järelevalveta.
8. Erilist tähelepanu pöörake keedukannu kasutamisel laste läheduses!
Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge lubage lastel kasutada seadet
iseseisvalt. Hoidke seadet lastele kättesaamatus asukohas. Ärge
laske toitejuhtmel rippuda üle laua või töötasapinna serva.
9. Hoidke keedukannu eemal kuumadest pindadest ja
kuumuseallikatest (näiteks elektripliitidest).
10. Kasutage keedukannu ainult vastavalt selle kasutusjuhendi
juhistele. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest
kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
11. See seade on ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises ja
muudes sarnastes kohtades, sealhulgas:
- kaupluste, büroode ja teiste töökohtade kööginurgad
- põllumajandusettevõtted
- hotellide, motellide ja muude elukohtade külastajate poolt
kasutatavates kohtades
- majutuskohad
12. Seadet on lubatud kasutada 8-aastastel ja vanematel lastel siis, kui
nad on järelevalve all või kui neile on selgitatud seadme ohutut
kasutamist ning nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud
potentsiaalsetest riskidest. Puhastamis- ja hooldustoiminguid ei
ole lubatud teostada alla 8 aastastel ja järelevalveta lastel. Hoidke
seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.
13. Seadet on lubatud kasutada vähendatud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimetega isikutel, kui nad on järelevalve all või kui neile
on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud
seadme kasutamisega seotud potentsiaalsetest riskidest. Ärge
lubage lastel seadmega mängida.
14. Ümberkukkumise ärahoidmiseks ja vee keetmise ajal vigastus
ärahoidmiseks veenduge, et keedukann seisab tasasel pinnal.
Ärge puudutage töötamise ajal või vahetult pärast vee keetmist
ETET
54
keedukannu pinda või kaant, välispinnad on kuumad. Ärge
kasutage seadet esemete lähedal, mida aur võib kahjustada.
HOIATUS
1. Keedukannu täitmiseks kasutage alati külma vett. Kasutage
keedukannu ainult vee keetmiseks. Jookide valmistamiseks
ärge pange keedukannu kunagi teepakke, teepuru või mistahes
muid aineid!
2. Veetase peab olema MAX (maksimaalne) ja MIN (minimaalne)
tasemete vahel!
Kuum vesi võib ületäidetud keedukannu korral välja purskuda.
3. Veenduge alati, et kaas on nõuetekohaselt suletud.
4. Keedukannu väliskülg ei tohi olla kuum.
Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!
SEADME KASUTAMINE
Enne esmakordset kasutamist:
Tähelepanu: Plastist reisitassid on peidetud keedukannu sisse. Enne esmakordset kasutamist eemaldage nad
ning peske puhtaks tavapärase pesemisvahendiga. Seejärel loputage leige veega.
Täitke keedukann puhta ja külma joogiveega kuni maksimaalse taseme tähiseni, lülitage sisse ning laske
veel keema minna. Seejärel kallake vesi välja ja korrake protseduuri vähemalt viis korda. Selle protseduuriga
pesete keedukannu nõuetekohaselt puhtaks ja eemaldate võimaliku plastiku maitse. Kui Teil on tunne, et
keedetud veel on plastiku maitse, siis soovitame puhastusprotseduuri korrata. Lisaks soovitame jätta tühi
keedukannu 24-ks tunniks avatuks. Veega kokkupuutuv keedukannu materjal on sertitseeritud ja on tervisele
ohutu. Esialgse kasutamise ajal tuntav kerge plastiku „lõhn“ või „maitse“ on normaalne nähtus ning ei tohiks
põhjustada toote tagastamist.
1. Täitke keedukann veega ja sulgege kaas. Vältige keedukannu ületäitmist, jälgige taseme näidikut.
2. Ühendage seade toitevõrguga ning lülitage ON (sees) lüliti abil sisse. Süttinud näidik näitab vee
kuumenemist.
3. Pärast keemise algust lülitub keedukann automaatselt välja. Keedukannu saate igal ajal OFF (väljas) lülitiga
välja lülitada.
4. Ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.
5. Vee väljakallamisel ärge avage keedukannu kaant.
HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
Enne keedukannu puhastamist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti ning oodake kuni keedukann jahtub
maha.
Pühkige seadet väljast niiske lapiga ning seejärel pühkige kuivaks.
Katlakivi eemaldamiseks kasutage tavapäraselt kättesaadavaid aineid.
ETET
55
TEHNILISED ANDMED
Mahutavus 0,5 l
Nimipinge: 230 V ~ 50/60 Hz
Nimivõimsus: 1000 W
KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa
riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)
Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid
inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust
omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.
See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi
nõuetele.
Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
08/05
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

ECG RK 0520 Kasutusjuhend

Kategooria
Elektrilised veekeetjad
Tüüp
Kasutusjuhend