Lenovo 3596 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
ThinkCentre
Käyttöopas
Konetyypit:0900,0967,1271,3578,3594,3596,3598,3629,3654,
3660,3664,3668ja3676
Huomautus:Ennentämänjulkaisunjasiinäkuvattujentuotteidenkäyttöäluehuolellisestiseuraavattiedot:
”Tärkeätturvaohjeet”sivullavjaLiiteA”Huomioonotettavaa”sivulla119.
Ensimmäinenpainos(toukokuu2012)
©CopyrightLenovo2012.
RAJOITETTUJAOIKEUKSIAKOSKEVAHUOMAUTUS:JostiedottaiohjelmistotoimitetaanGeneralServices
Administration(GSA)-sopimuksenehtojenmukaisesti,niidenkäyttöä,jäljentämistäjaluovuttamistakoskevat
sopimuksenGS-35F-05925rajoitukset.
Sisältö
Tärkeätturvaohjeet...........v
Huoltojapäivitykset.............v
Staattiseltasähköltäsuojautuminen.......v
Verkkojohdotjaverkkolaitteet..........vi
Jatkojohdotjaniihinliittyvätlaitteet.......vi
Pistokkeetjapistorasiat...........vii
Ulkoisetlaitteet..............vii
Lämpöjatuotteentuuletus..........vii
Käyttöympäristö..............viii
Modeemiinliittyviäturvaohjeita........viii
Laserturvaohjeet...............ix
Virtalähteeseenliittyvätturvaohjeet........ix
Tietokoneenpuhdistusjaylläpito........ix
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus......1
Ominaisuudet................1
Teknisettiedot................4
Ohjelmistonyleiskuvaus............4
Lenovontoimittamatohjelmat........4
AdobeReader..............7
Virustentorjuntaohjelmisto.........7
Osiensijainti................7
Tietokoneenetuosassaolevienvastakkeiden,
säädintenjamerkkivalojensijainti......8
Tietokoneentakaosassaolevienvastakkeiden
sijainti.................9
Sisäistenosiensijainti..........11
Emolevynosiensijainti..........12
Sisäistenasemiensijainti.........13
Koneentyyppi-jamallimerkintä......14
Luku2.Tietokoneenkäyttö......15
Useinesitettyjäkysymyksiä.........15
Näppäimistönkäyttö............15
Windowsinpikanäppäintenkäyttö.....15
Sormenjälkitunnistimenkäyttö.......16
Rullahiirenkäyttö..............16
Äänitoimintojensäätö............16
Tietojatietokoneenäänitoiminnoista....16
Äänenvoimakkuudensäätäminen
työpöydältä..............17
Äänenvoimakkuudensäätäminen
ohjauspaneelinavulla..........17
CD-jaDVD-levyjenkäyttäminen........17
CD-jaDVD-levyjenkäsittelyjasäilytys...18
CD-taiDVD-levyntoisto.........18
CD-taiDVD-levyntallentaminen......18
Luku3.Tietokonejakäyttäjä.....19
Helppokäyttötoiminnotjakäyttömukavuus....19
Työtilanjärjestely............19
Mukavuus...............19
Valaistusjaheijastukset.........20
Ilmanvaihto..............20
Pistorasiat,verkkojohdotjakaapelienpituus.20
Tietokoneenrekisteröinti...........20
Tietokoneensiirtäminentoiseenmaahantaitoiselle
alueelle.................21
Jännitekytkin.............21
Vaihtovirtajohdot............21
Luku4.Suojaus............23
Suojausominaisuudet............23
Tietokoneenkannenlukitseminen.......24
Vaijerilukonkiinnittäminen..........25
Salasanojenkäyttö.............25
BIOS-salasanat............25
Windows-salasanat...........26
Sormenjälkitunnistimenkokoonpanonmääritys..26
Palomuurienkäyttöjatuntemus........26
Tietojensuojausviruksiavastaan.......26
Luku5.Laitteidenasennustai
vaihto.................29
Staattisellesähkölleherkkienlaitteidenkäsittely.29
Laitteidenasennustaivaihto.........29
Ulkoistenlisävarusteidenasennus.....29
Tietokoneenkannenirrotus........30
Etuosanpeitelevynirrotusja
uudelleenasennus...........30
Emolevynosienjaasemienkäsittely....32
Muistimoduulinasennusjavaihto.....33
PCI-kortinasennustaivaihto.......35
Paristonvaihto.............37
SSD-asemanasennus..........38
Kiintolevyasemanvaihto.........39
Optisenasemanasennustaivaihto.....41
Jäähdytyslevy-tuuletinmoduulinvaihto...45
Virtalähdemoduulinvaihto........48
Suorittimenvaihto...........52
EtuosanäänivastakkeetjaUSB-portit
sisältävänmoduulinvaihto........55
Järjestelmäntuuletinmoduulinvaihto....56
WiFi-yksiköidenvaihto..........58
TakaosanWiFi-antenninasennustaiirrotus.62
©CopyrightLenovo2012
i
EtuosanWiFi-antenninasennustaiirrotus..64
Näppäimistönvaihto..........66
Hiirenvaihto..............67
Osienasennuksenviimeistely.......68
Luku6.Elvytysmenetelmiäkoskevia
tietoja.................71
Elvytystietovälineidenluontijakäyttö......71
Elvytystietovälineidenluonti........71
Elvytystietovälineidenkäyttö.......72
Varmistuskopiointijaelvytys.........72
Varmistuskopiointi...........73
Elvytystoimientoteutus.........73
RescueandRecovery-työtilankäyttö.....74
Pelastamistietovälineenluontijakäyttö.....75
Pelastamistietovälineenluonti.......75
Pelastamistietovälineenkäyttö.......75
Esiasennettujensovellustenjalaiteajurien
uudelleenasennus.............76
Ohjelmienuudelleenasennus.........77
Laiteajurienuudelleenasennus........77
Elvytykseenliittyvienongelmienratkaisu....77
Luku7.SetupUtility-ohjelman
käyttö.................79
SetupUtility-ohjelmanaloitus........79
Asetustentarkastelujamuutto........79
Salasanojenkäyttö.............79
Salasanojakoskevatohjeet........80
Power-OnPassword..........80
AdministratorPassword.........80
HardDiskPassword...........80
Salasananasetus,muuttojapoisto.....80
Kadonneentaiunohtuneensalasananpoisto
(CMOS-muistintyhjennys)........81
Laitteenkäyttöönottotaikäytöstäpoisto....81
Käynnistyslaitteenvalinta..........81
Tilapäisenkäynnistyslaitteenvalinta....82
Käynnistyslaitteidenlukujärjestyksenvalinta
taimuutto...............82
ErP-vaatimustenmukaisuustilankäyttöönotto...82
SetupUtility-ohjelmankäytönlopetus.....83
Luku8.Järjestelmäohjelmien
päivitys................85
Järjestelmäohjelmienkäyttö.........85
BIOS-ohjelmakoodinpäivityslevystä......85
BIOS-ohjelmakoodinpäivitys
käyttöjärjestelmästä............86
Tietokoneenelvytysautomaattisten
käynnistystestientaiBIOSinpäivityksen
häiriöistä.................86
Luku9.Häiriöidenennaltaehkäisy..89
Tietokoneenpitäminenajantasalla......89
Ajantasaistenlaiteajureidennouto
tietokoneeseen.............89
Käyttöjärjestelmänpäivitys........89
SystemUpdate-ohjelmankäyttö......90
Tietokoneenpuhdistusjaylläpito.......90
Perusohjeet..............90
Tietokoneenpuhdistus..........91
Tietokoneenkäsittely..........92
Tietokoneenkuljetus............93
Luku10.Vianmääritysjahäiriöiden
poisto.................95
Yleisimpienhäiriöidenvianmääritys......95
Vianmääritystoimet.............96
Vianmääritys...............96
Äänitoimintojenhäiriöt..........97
CD-asemanhäiriöt...........98
DVD-asemanhäiriöt...........99
Satunnaisethäiriöt...........101
Näppäimistön,hiirentaipaikannuslaitteen
häiriöt................101
Näytönhäiriöt.............103
Verkkoyhteyshäiriöt...........104
Lisävarusteidenhäiriöt..........107
Suorituskykyynjalukittumiseenliittyvät
häiriöt................108
Kirjoittimenhäiriöt...........110
Sarjaportinhäiriöt............111
Ohjelmistonhäiriöt...........111
USB-asemanhäiriöt...........112
Vianmääritysohjelmat............113
LenovoSolutionCenter.........113
LenovoThinkVantageToolbox.......113
PC-DoctorforDOS-ohjelma.......114
Luku11.Tietojen,tuenja
huoltopalvelujensaanti.......115
Tietolähteitä................115
LenovoThinkVantageTools........115
LenovoWelcome............115
Ohjejatuki..............115
Turvaohjeetjatakuutiedot........115
LenovonWeb-sivusto
(http://www.lenovo.com).........115
Lenovontukisivusto...........116
Tuki-jahuoltopalvelut............116
Ohjeidenjavianmääritysohjelmienkäyttö..116
Soittotukipalveluun...........116
Muidenpalvelujenkäyttö.........117
iiThinkCentreKäyttöopas
Lisäpalvelujenhankinta.........117
LiiteA.Huomioonotettavaa....119
Tavaramerkit...............120
LiiteB.Tietojamääräyksistä....121
Vientiluokitustakoskevahuomautus......121
Televisionkäyttöönliittyvähuomautus.....121
Tietojasähkömagneettisestasäteilystä.....121
IlmoitusFCC(FederalCommunications
Commission)-säännöstenmukaisuudesta..121
Muitamääräyksiäkoskevailmoitus.......123
LiiteC.Sähkö-ja
elektroniikkalaiteromuasekä
kierrätystäkoskevatilmoitukset..125
TärkeitätietojaEuroopanunionindirektiivistä
2002/96/EC................125
Kierrätykseenliittyviätietoja.........125
KierrätykseenliittyviätietojaBrasiliassa.....126
AkkujenkierrätykseenliittyviätietojaTaiwanissa..127
AkkujenkierrätykseenliittyviätietojaEuroopan
unionissa.................127
LiiteD.EkBilgiler..........129
LiiteE.Servisistasyonlari......131
Hakemisto..............139
©CopyrightLenovo2012
iii
ivThinkCentreKäyttöopas
Tärkeätturvaohjeet
VAROITUS:
Luehuolellisestikaikkitähäntuotteeseenliittyvätturvaohjeet,ennenkuinteetmitääntässä
julkaisussakuvattujatoimia.LisätietojatässäosiossajatuotteenmukanatoimitetunThinkCentre,
Turvaohjeetjatakuutiedot-julkaisunturvaohjeitakäsittelevässäosiossa.Näidenturvaohjeiden
tuntemusvähentäähenkilövahinkojenjatuotevaurioidenriskiä.
JosoletkadottanutThinkCentre,Turvaohjeetjatakuutiedot-julkaisun,voitnoutaasenPortableDocument
Format(PDF)-muodossaLenovon
®
tukisivustostaosoitteessahttp://www.lenovo.com/support.ThinkCentre,
Turvaohjeetjatakuutiedot-jaThinkCentre,Käyttöopas-julkaisujenmuunkielisiäversioitaonmyössaatavilla
Lenovontukipalvelujenverkkosivustossa.
Huoltojapäivitykset
Äläyritähuoltaatuotettaitse,elleiasiakastukikeskuksenedustajataiohjeaineistotähänkehota.Käytävain
valtuutettuahuoltopalvelua,jollaonoikeusantaahuoltoakyseiselletuotteelle.
Huomautus:Asiakasvoiitsepäivittäätaivaihtaajoitakintietokoneenosia.Päivitysosiakutsutaan
lisävarusteiksi.Vaihto-osia,joitavoiasentaaitse,nimitetäänasiakkaanvaihdettavissaoleviksiosiksi
(CRU,CustomerReplaceableUnit).Lenovontoimittamissaohjeissakerrotaan,voikoasiakasitseasentaa
lisävarusteentaivaihtaaCRU-osan.Kaikkiaohjeitaonnoudatettavatarkastiosiaasennettaessatai
vaihdettaessa.Tuotteensisälläsaattaaollaosia,joissaonjännite,vaikkavirranmerkkivaloeipala.Jos
tuotteessaonverkkojohto,varmistaaina,ettävirtaonkatkaistujaettätuotteenverkkojohtoonirrotettu
virtalähteestä,ennenkuinirrotattuotteenkansia.Lisätietojaasiakkaanvaihdettavissaolevistaosistaon
kohdassaLuku5”Laitteidenasennustaivaihto”sivulla29
.Jossinullaonaiheeseenliittyviäkysymyksiätai
huolenaiheita,otayhteysasiakastukikeskukseen.
Vaikkatietokoneenosateivätliikusenjälkeen,kunverkkojohtoonirrotettu,otaseuraavavaroitushuomioon:
VAROITUS:
Vaarallisialiikkuviaosia.Varo,etteivätsormettaimuutruumiinosatkosketaosiin.
VAROITUS:
Tärkeää:Ennenkuinvaihdatasiakkaanvaihdettavissaoleviaosia,sammutatietokonejaodota
kolmestaviiteenminuuttiajottatietokoneehtiijäähtyä,ennenkuinavaattietokoneenkotelon.
Staattiseltasähköltäsuojautuminen
Staattisestasähköstäeiolevaaraaihmiselle,muttasesaattaavioittaatietokoneenosiajalisävarusteita.
Staattisellesähkölleherkkienlaitteidenvirheellinenkäsittelyvoivioittaatällaistalaitetta.Kunpurat
©CopyrightLenovo2012
v
lisävarusteentaiasiakkaanvaihdettavissaolevanosanpakkausta,äläavaastaattiseltasähköltäsuojaavaa
pakkausta,ennenkuinasennusohjeissaneuvotaantekemäänniin.
Jottavälttäisitstaattisensähkönaiheuttamatvauriot,noudataseuraaviavarotoimiakäsitellessäsi
laitteisto-osiajamuitatietokoneenosia:
Vältätarpeettomialiikkeitä.Liikkuminenvoimuodostaastaattistasähkövaraustaympärillesi.
Käsitteleosiaainavarovaisesti.Tartusovitinkortteihin,muistimoduuleihinjapiirikortteihinainaniiden
reunoista.Äläkoskepaljaisiinvirtapiireihintailiittimiin.
Äläannamuidenhenkilöidenkoskeaosiin.
Kunasennatjärjestelmäänuudenlaitteen,kosketalaitteenstaattiseltasähköltäsuojaavallapakkauksella
sovitinkorttipaikanmetallistakanttataitietokoneenmaalaamatontametallipintaavähintäänkahden
sekunninajan.Tämäpienentääpakkauksenjakehosistaattistavarausta.
Mikälimahdollista,poistastaattisellesähkölleherkkäosapakkauksestaanjaasennasesuoraan
tuotteeseenlaskemattasitävälilläkäsistäsi.Jostämäeionnistu,asetaosanstaattiseltasähköltäsuojaava
pakkaustasaisellealustallejaosapakkauksenpäälle.
Äläasetaosaatietokoneenkannentaimuunmetallipinnanpäälle.
Verkkojohdotjaverkkolaitteet
Käytävaintuotteenvalmistajantoimittamiaverkkojohtojajaverkkolaitteita.
Verkkojohtojentuleeollaturvallisiksihyväksyttyjä.SaksassatuleekäyttäätyyppimerkinnälläH05VV-F,3G,
0,75mm
2
varustettuaverkkojohtoataisitälaadukkaampaaverkkojohtoa.Muissamaissatuleekäyttää
kyseisessämaassahyväksyttyäverkkojohtoa.
Äläkiedoverkkojohtoaverkkolaitteentaimuunesineenympärille.Sesaattaaaiheuttaajohdonlohkeilemisen,
murtumisentaikiertymisen.Tästävoisyntyävaaratilanteita.
Sijoitaverkkojohdotainaniin,ettäniidenpäälleeiastuta,niihineikompastutataietteivätnejääpuristuksiin.
Suojaajohdotjaverkkolaitteetnesteiltä.Äläjätäverkkojohtoatai-laitettapesualtaidentaiammeidenlähelle
taiWC:hentailattioille,joitapestäänvedelläjapesuaineilla.Kastuminensaattaaaiheuttaaoikosulun,etenkin
josverkkojohtotaiverkkolaiteonkulunutväärinkäytöntakia.Kastuminenvoimyösvähitellensyövyttää
verkkojohdonjaverkkolaitteenliittimiä,mikävoiajanmittaanaiheutuaylikuumenemista.
Kytkeainaverkkojohdotjaliitäntäkaapelitoikeassajärjestyksessäjavarmista,ettäkaikkiverkkojohdotovat
kunnollakiinnipistorasiassa.
Äläkäytäverkkolaitetta,jossaonmerkkejäsyöpymisestätaikulumisestapistokkeenliittimissätaimerkkejä
ylikuumenemisesta(kutensulaneitakohtiamuoviosassa)pistokkeessataiverkkolaitteenmuissaosissa.
Äläkäytäverkkojohtoja,joidenjommankummanpäänliittimissäonmerkkejäkulumisestatai
ylikuumenemisestataijotkanäyttävätjollakintavallavaurioituneilta.
Jatkojohdotjaniihinliittyvätlaitteet
Varmista,ettäkäytössäolevatjatkojohdot,ylijännitesuojat,keskeytymättömänvirransaanninvarmistavat
laitteet(UPS-laitteet)jajatkopistorasiattäyttävättuotteensähkövaatimukset.Äläkoskaanylikuormitanäitä
laitteita.Joskäytätjatkopistorasioita,kuormituseisaaylittääjatkopistorasianottojännitettä.Jossinullaon
kuormitukseen,tehovaatimuksiintaiottojännitteeseenliittyviäkysymyksiä,pyydälisätietojasähköasentajalta.
viThinkCentreKäyttöopas
Pistokkeetjapistorasiat
Jospistorasia,johonaiotkytkeätietokoneentaisiihenliittyvätlaitteet,näyttäävahingoittuneeltatai
kuluneelta,äläkäytäpistorasiaavaanannavaltuutetunsähköasentajanvaihtaasentilalleuusirasia.
Äläväännäpistokettataiteesiihenmuutoksia.Jospistokevahingoittuu,hankivalmistajaltauusipistoke
tilalle.
Äläliitätietokonettasamaanpistorasiaanpaljonvirtaakuluttavanlaitteenkanssa.Muutoinmahdolliset
jännitevaihtelutvoivatvioittaatietokonetta,sentietojataisiihenliitettyjälaitteita.
Joidenkintuotteidenmukanatoimitetaankolmiliittiminenpistoke.Tämäpistokesopiivainmaadoitettuun
pistorasiaan.Tämäontarkoituksellinensuojaavaominaisuus.Äläyritäkiertääsuojaustapakottamalla
pistokemuuhunkuinmaadoitettuunpistorasiaan.Josetpystyasettamaanpistokettapistorasiaan,
otayhteyssähköasentajaanjapyydähäneltähyväksyttymuuntosovitinpistokkeelletaipyydähäntä
vaihtamaanpistorasiamaadoitettuunpistorasiaan.Äläkoskaanylikuormitapistorasioita.Järjestelmän
kokonaiskuormitussaaollaenintään80prosenttiahaaroituskytkennännimellistehosta.Jossinullaon
kuormitukseentaihaaroituskytkennännimellistehoonliittyviäkysymyksiä,pyydälisätietojasähköasentajalta.
Varmista,ettäkäytettäväpistorasiaonjohdotettuoikeinjaettäsesijaitseelähellälaitteitapaikassa,jossa
siihenpääseehelpostikäsiksi.Älävedäverkkojohtojakokonaansuoriksitavalla,jokarasittaajohtoja.
Varmista,ettäpistorasianjännitejavirtavastaavatasennettavantuotteenvaatimuksia.
Kytkelaitteidenpistokkeetpistorasiaanjairrotanepistorasiastavarovasti.
Ulkoisetlaitteet
ÄläkytketaiirrotamitäänulkoistenlaitteidenkaapeleitaUSB-ja1394-kaapeleitalukuunottamattasilloin,
kuntietokoneessaonvirtakytkettynä.Muutointietokonesaattaavaurioitua.Odotavähintäänviisisekuntia
tietokoneenvirrankatkaisunjälkeen,ennenkuinirrotatulkoisenlaitteen.
Lämpöjatuotteentuuletus
Tietokoneet,verkkolaitteetjamonetlisävarusteettuottavatlämpöä,kunniihinonkytkettyvirtajakunakkuja
ladataan.Noudataainanäitäturvaohjeita:
Äläpidätietokonetta,verkkolaitettatailisävarustettasylissäsipitkääntaiannasenkoskettaamuitakehosi
osiapitkäänkäytöntaiakunlatauksenaikana.Tietokone,verkkolaitejauseatlisävarusteettuottavat
normaalinkäytönaikanajonkinverranlämpöä.Pitkäaikainenkosketussaattaaaiheuttaaepämukavuutta
taijopapalovamman.
Älälataaakkuataikäytätietokonetta,verkkolaitettatailisävarustettatulenarkojenaineidenlähellätai
ympäristöissä,joissaonräjähdysvaara.
Tuotteessaolevientuuletusaukkojen,tuulettimienjajäähdytyslevyjentarkoitusonvarmistaatuotteen
turvallisuusjatoimintavarmuus.Ilmavirrankulkusisäosiintaituulettimienjajäähdytyslevyjentoiminta
saattaaestyä,jostuoteasetetaanvuoteelle,sohvalle,matolletaijollekinmuullejoustavallealustalle.Älä
tukitaipeitätuuletusaukkojataiestätuulettimientaijäähdytyslevyjentoimintaa.
Tarkistatietokoneesipölynkerääntymisenvaraltavähintäänkerrankolmessakuukaudessa.Katkaise
tietokoneestavirtajairrotatietokoneenverkkojohtopistorasiasta,ennenkuinaloitattarkistuksen.Poista
sittenkaikkitietokoneenpeitelevynrakoihinjaaukkoihinkertynytpöly.Joshavaitsettietokoneenulkopuolella
kerääntynyttäpölyä,tarkistamyöstietokoneensisäpuolijapoistasinnekertynytpölymyösjäähdytysrivoista,
tuuletusaukoistajatuulettimista.Sammutatietokonejairrotatietokoneenverkkojohtopistorasiastaaina
©CopyrightLenovo2012
vii
ennenkuinavaattietokoneenkannen.Vältätietokoneenkäyttöä50senttimetriälähempänävilkasliikenteisiä
paikkoja.Jostietokonettajoudutaankäyttämääntällaisellaalueellataisenlähistöllä,tietokonekannattaa
tarkistaapölynkerääntymisenvaraltajapuhdistaapölystämainittuauseammin.
Noudataainaseuraaviaperusohjeitaomanturvallisuutesivuoksijatietokoneentoimintakyvynoptimoimiseksi:
Pidäkansiainakiinnitietokoneenverkkojohdonollessakytkettynäpistorasiaan.
Tarkistatietokoneenulkopintasäännöllisestipölynkerääntymisenvaralta.
Poistakaikkipeitelevynrakoihinjaaukkoihinkertynytpöly.Pölyisissäjavilkasliikenteisissäpaikoissa
oleviatietokoneitapitäämahdollisestipuhdistaauseammin.
Älärajoitataipeitätuuletusaukkoja.
Äläsäilytätaikäytätietokonettakalustukseenupotettuna,koskatämäsaattaalisätäylikuumenemisen
vaaraa.
Tietokoneeseenohjautuvanilmavirranlämpötilasaaollaenintään35°C.
Äläasennamitäänilmansuodatuslaitteita.Nesaattavathäiritätietokoneenjäähdytysjärjestelmän
toimintaa.
Käyttöympäristö
Tietokoneenkäyttöympäristönlämpötilantuleeolla10–35°Cjasuhteellisenilmankosteuden35–80%.
Jostietokonettavarastoidaantaikuljetaanalle10°C:nlämpötilassa,annatietokoneenlämmetähitaasti
optimaaliseenkäyttölämpötilaan(10–35°C),ennenkuinkytketsiihenvirran.Tämävoikestääjopakaksi
tuntia.Virrankytkeminentietokoneeseen,ennenkuinseonlämmennytoikeaankäyttölämpötilaan,saattaa
vaurioittaatietokonettaniin,etteisitävoikorjata.
Asetatietokonekuivaanpaikkaan,jossaonhyväilmanvaihtojajokaeiolealttiinasuoralleauringonpaisteelle.
Äläpidämuitasähkölaitteita,kutentuuletinta,radiota,tehokkaitakaiuttimia,ilmastointilaitettatai
mikroaaltouunia,liianlähellätietokonetta,koskanäidenlaitteidenmuodostamatvoimakkaatmagneettikentät
saattavatvaurioittaanäytintätaikiintolevyasemantietoja.
Äläasetamitäänjuomiatietokoneentaisenlisälaitteidenpäälletailäheisyyteen.Tietokoneentailisälaitteen
päällekaatuvanestevoiaiheuttaaoikosuluntaimuitavaurioita.
Äläsyötaitupakoitietokoneennäppäimistönääressä.Näppäimistöönputoavatmurusettaituhkavoivat
aiheuttaavaurioita.
Modeemiinliittyviäturvaohjeita
VAROITUS:
Voitvähentäätulipalonvaaraakäyttämällätietoliikennekaapelia26AWGtaisitäpaksumpaakaapelia
(esimerkiksikaapelia24AWG),jonkaUnderwritersLaboratories(UL)onhyväksynytluetteloonsatai
jonkaCanadianStandardsAssociation(CSA)onsertioinut.
Seuraavienturvaohjeidennoudattaminenpuhelinlaitteitakäytettäessävähentäätulipalon,sähköiskuntai
ruumiinvammanvaaraa:
Äläasennapuhelinlaitteitataipuhelinkaapeleitaukonilmanaikana.
Äläasennapuhelinpistorasioitakosteisiintiloihin,josasennettavaapistorasiaaeioleerityisestisuunniteltu
käytettäväksikosteissatiloissa.
Äläkoskeeristämättömiinpuhelinkaapeleihintailiittimiin,elleipuhelinkaapeliaoleirrotettuverkosta.
Noudatavarovaisuuttaasentaessasipuhelinkaapeleitataikytkiessäsiniitäuudelleen.
viiiThinkCentreKäyttöopas
Vältämuunkuinlangattomanpuhelimenkäyttöäukonilmanaikana.Salamasaattaaaiheuttaasähköiskun.
Äläilmoitakaasuvuodostapuhelimitsevuodonläheisyydessä.
Laserturvaohjeet
VAROITUS:
Kunasennatlasertuotteita(kutenCD-levyjä,DVD-asemia,kuituoptiikkalaitteitatailähettimiä),
huomaaseuraavatseikat:
Äläavaakoteloa.Lasertuotteenkotelonavaaminensaattaaaltistaavaarallisellelasersäteilylle.
Laitteensisälläeiolehuollettaviaosia.
Muidenkuintässäjulkaisussamainittujensäätöjentaitoimientekovoialtistaavaaralliselle
säteilylle.
VAARA
Joissakinlasertuotteissasaattaaollaluokan3Atai3Blaserdiodi.Otahuomioonseuraavatseikat.
Avattutuotealtistaalasersäteilylle.Äläkatsosuoraansäteeseenpaljaallasilmällätaioptisella
välineellä.Säteeseenkatsominenvoivahingoittaasilmiäsi.
Virtalähteeseenliittyvätturvaohjeet
Äläirrotavirtalähteensuojakuortataimuitaosia,jossaonseuraavatarra.
Osissa,joissaontämätarra,onvaarallinenjännite.Näissäosissaeiolehuollettaviksitarkoitettuja
komponentteja.Josepäiletnäidenosienolevanviallisia,otayhteyshuoltoteknikkoon.
Tietokoneenpuhdistusjaylläpito
Pidätietokonejatyöympäristöpuhtaana.Sammutatietokonejairrotaverkkojohtopistorasiastaennen
tietokoneenpuhdistusta.Äläruiskutanestemäistäpuhdistusainettasuoraantietokoneeseen.Äläkäytä
herkästisyttyvääpuhdistusainetta.Kostutapehmeäkangaspuhdistusaineellajapyyhisillätietokoneen
pinnat.
©CopyrightLenovo2012
ix
xThinkCentreKäyttöopas
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus
Tässäluvussaontietokonettakoskeviateknisiätietojajatietojatietokoneenominaisuuksista,Lenovon
toimittamistaohjelmista,sisäisistäasemistajaosista,vastakkeidenjaporttiensijainnistasekäosien
sijainnistaemolevyssä.
Ominaisuudet
Tässäosiossaontietojatietokoneenominaisuuksista.Seuraavattiedotkoskevatuseitamalleja.Voit
tarkastellahankkimasimallintietojaSetupUtility-ohjelmassa.KatsokohtaLuku7”SetupUtility-ohjelman
käyttö”sivulla79
.
Suoritin
Tietokoneessaonjokinseuraavistamikrosuorittimista(sisäisenvälimuistinkokovaihteleemallinjatyypin
mukaan):
Intel
®
Core™i3-suoritin
IntelCorei5-suoritin
IntelCorei7-suoritin
IntelCeleron
®
-suoritin
IntelPentium
®
-suoritin
Muisti
TietokoneessaonkahdenDDR3DIMM(DoubleDataRate3DualInlineMemoryModule)-muistimoduulin
tuki.
Sisäisetasemat
Optinenasema:DVD-ROMtaiDVD-R(saatavanajoissakinmalleissa)
SATA(SerialAdvancedTechnologyAttachment)-kiintolevyasema
SATASSD-asema
Näyttöalijärjestelmä
Sisäinennäytönohjainkortti,jossaonVGA(VideoGraphicsArray)-vastakejaDVI(DigitalVideoInterface)
-vastake
(PCI)(PeripheralComponentInterconnect)Expressx16-korttipaikkaemolevyssäerilliselle
näytönohjainkortille
Äänialijärjestelmä
SisäinenHD-äänijärjestelmä
Äänisisään-,ääniulos-jamikrofonivastaketakalevyssä
Mikrofoni-jakuulokevastakeetulevyssä
Sisäinenkaiutin(saatavanajoissakinmalleissa)
Verkkoyhteydet
SisäinenEthernet100/1000Mbps-ohjain
©CopyrightLenovo2012
1
PCIEx1-faksimodeemi(joissakinmalleissa)
Järjestelmänhallintaominaisuudet
Laitteistonautomaattistenkäynnistystestien(POST)tulostentallennus
DesktopManagementInterface(DMI)-liittymä
DesktopManagementInterface-liittymänkauttakäyttäjätvoivattarkistaatietokoneeseenliittyviätietoja,
kutensuorittimentyypin,asennuspäivämäärän,liitetyttulostimetjamuutoheislaitteet,virtalähteetja
huoltohistorian.
ErP-vaatimustenmukaisuustila
ErP(energy-relatedproducts)-vaatimustenmukaisuustilavähentääsähkönkulutusta,kuntietokone
onvalmius-tailepotilassa.Lisätietojaonseuraavassajaksossa:”ErP-vaatimustenmukaisuustilan
käyttöönotto”sivulla82
.
PXE(PrebootExecutionEnvironment)-ympäristö
PrebootExecutionEnvironment-ympäristömahdollistaatietokoneidenkäynnistämisenverkkoliittymän
avullailmantallennuslaitteita(kutenkiintolevyasemaa)taiasennettujakäyttöjärjestelmiä.
Järjestelmänhallinta-BIOS(SMBIOS)jajärjestelmänhallintaohjelmat
JärjestelmänhallinnanBIOS-ohjainmäärittäätietorakenteitajakäyttötapojaBIOSissa,jonkaavullakäyttäjä
taisovellusvoitallentaajanoutaatietokonekohtaisiatietoja.
Lähiverkkokäynnistys(WakeonLAN)
LähiverkkokäynnistysonEthernet-tietokoneverkonstandardi,jokamahdollistaatietokoneen
käynnistämisentaipalauttamisenlepotilastaverkkoviestinavulla.Viestinlähettääyleensätoisensamassa
lähiverkossaolevantietokoneenohjelma.
Käynnistyssoittosignaalista(WakeonRing)
Käynnistyssoittosignaalista-toiminnonavullatuetuttietokoneetjalaitteetvoidaanpalauttaavalmius-tai
lepotilasta.
WMI(WindowsManagementInstrumentation)-palvelu
WindowsManagementInstrumentation(WMI)-palvelusisältääohjainlaajennuksiaWindowsDriverModel
-ohjaimelle.Palvelunavullakäytössäolevatkomponentitvoivatvälittäähallintatietoja-jailmoituksia
ohjaimillejaohjaimiltajärjestelmälle.
Siirräntäominaisuudet
9-nastainensarjaportti(toinenvakiovaruste,toinenlisävarusteenahankittava)
KuusiUSB(UniversalSerialBus)-vastaketta(kaksietulevyssäjaneljätakalevyssä)
Ethernet-vastake
YksiDVI-vastake
YksiVGA-liitäntäisennäyttimenvastake
YksiPersonalSystem/2(PS/2)-näppäimistövastake
YksiPS/2-hiirivastake
Kolmeäänivastaketta(äänisisään,ääniulosjamikrofoni)takalevyssä
Kaksiäänivastaketta(mikrofonijakuuloke)etulevyssä
Lisätietojaonkohdassa”Tietokoneenetuosassaolevienvastakkeiden,säädintenjamerkkivalojensijainti”
sivulla8
jakohdassa”Tietokoneentakaosassaolevienvastakkeidensijainti”sivulla9.
Laajennusominaisuudet
Yksiasemapaikkakiintolevyasemalle
2ThinkCentreKäyttöopas
Yksiasemapaikkaoptiselleasemalle
KaksiPCIExpressx1-korttipaikkaa
YksiPCIExpressx16-graikkakorttipaikka
Virtalähde
Tietokoneessaon240W:nvirtalähde,jossaonautomaattinenjännitteentunnistus.
Suojausominaisuudet
ComputraceAgent-ohjelmistoupotettunalaiteohjelmistoon
Kannenavauksentunnistuskytkin(saatavanajoissakinmalleissa)
Laitteenkäyttöönottotaikäytöstäpoisto
YksittäistenUSB-porttienkäyttöönottotaikäytöstäpoisto
Sormenjälkitunnistimensisältävänäppäimistö(joissakinmalleissa)
Käynnistyssalasana(Power-OnPassword,POP),pääkäyttäjänsalasanajakiintolevynsalasana,joiden
avullaestetääntietokoneenluvatonkäyttö
Käynnistysjärjestyksenhallinta
Käynnistysilmannäppäimistöätaihiirtä
Valmiusyhdysrakenteisenvaijerilukonkäytölle
Valmiusriippulukonkäytölle
Lisätietojaonseuraavassajaksossa:Luku4”Suojaus”sivulla23
.
Esiasennetutohjelmat
Tietokoneeseenonesiasennettuohjelmia,joidenavullatyöskentelysujuuhelpostijaturvallisesti.Lisätietoja
onseuraavassajaksossa:”Ohjelmistonyleiskuvaus”sivulla4
.
Esiasennettukäyttöjärjestelmä
Tietokoneeseenonesiasennettujompikumpiseuraavistakäyttöjärjestelmistä:
Microsoft
®
Windows
®
7
MicrosoftWindowsVista
®
Käyttöjärjestelmä(t),yhteensopivuusvarmennettutaitestattu
1
(vaihteleemallintyypinmukaan)
Linux
®
MicrosoftWindowsXPProfessionalSP3
1.Tässälueteltujenkäyttöjärjestelmienyhteensopivuudenvarmennustaitestausonollutmeneillääntämänjulkaisun
valmistumishetkellä.Lenovosaattaatämänjulkaisunvalmistumisenjälkeentodetamyösmuidenkäyttöjärjestelmien
olevanyhteensopiviatietokoneenkanssa.Tämäluettelovoimuuttuailmanennakkoilmoitusta.Tutustumalla
käyttöjärjestelmänvalmistajanWeb-sivustoonvoitselvittää,onkokäyttöjärjestelmänyhteensopivuusvarmennettu
taitestattu.
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus3
Teknisettiedot
Tässäjaksossakuvataantietokoneenfyysisiäominaisuuksia.
Mitat
Leveys:99mm
Korkeus:335mm
Syvyys:382mm
Paino
Enimmäiskokoonpano(toimitettaessa):6,26kg(ilmanpakkausta)
Enimmäiskokoonpano(toimitettaessa):8,96kg(pakkauksessa)
Ympäristö
Ilmanlämpötila:
Käytössä:10–35°C
Virtakatkaistuna:-40–60°C
Virtakatkaistuna:-10–60°C(ilmanpakkausta)
Ilmankosteus:
Käytössä:20–80%(eitiivistyvä)
Virtakatkaistuna:20–90%(eitiivistyvä)
Korkeus:
Käytössä:-15,2–3048m
Virtakatkaistuna:-15,2–10668m
Sähkönotto
Tulojännite:
Matalajännitealue:
Vähimmäisjännite:100V:nvaihtovirta
Enimmäisjännite:127V:nvaihtovirta
Virrantaajuus:50–60Hz
Korkeajännitealue:
Vähimmäisjännite:200V:nvaihtovirta
Enimmäisjännite:240V:nvaihtovirta
Virrantaajuus:50–60Hz
Ohjelmistonyleiskuvaus
TietokoneessaonesiasennettukäyttöjärjestelmäjauseitaLenovontoimittamiaohjelmia.
Lenovontoimittamatohjelmat
Lenovoontoimittanuttietokoneenmukanajäljempänämainitutohjelmat,jotkaauttavattehostamaan
työskentelyäjavähentämääntietokoneenylläpitokustannuksia.Tietokoneenmukanatoimitetutohjelmat
saattavatvaihdellatietokoneenmallinjaesiasennetunkäyttöjärjestelmänmukaan.
4ThinkCentreKäyttöopas
LenovoThinkVantageTools
LenovoThinkVantage
®
Tools-ohjelmanavullalöydäthelpostitietojajatyökaluja,joidenavullatyöskentely
sujuuhelpostijaturvallisesti.
Huomautus:LenovoThinkVantageTools-ohjelmaonvaintietokoneissa,joissaonLenovonasentama
Windows7-käyttöjärjestelmä.
VoitkäynnistääLenovoThinkVantageTools-ohjelmannapsauttamallaKäynnistäKaikkiohjelmat
LenovoThinkVantageTools.
Seuraavassataulukossaonluetteloohjelmista,jotkavoikäynnistääLenovoThinkVantageTools-ohjelmasta.
Voitkäynnistääohjelmankaksoisnapsauttamallasenkuvaketta.
Taulukko1.OhjelmakuvakkeidennimetLenovoThinkVantageTools-ohjelmassa
Ohjelmannimi
KuvakkeennimiLenovoThinkVantage
Tools-ohjelmassa
CreateRecoveryMedia
FactoryRecovery-levyt
FingerprintSoftware(saatavanajoissakinmalleissa)Sormenjälkitunnistin(saatavanajoissakinmalleissa)
LenovoSolutionCentertaiLenovoThinkVantageToolbox
Järjestelmäntoimintakuntojavianmääritys
ThinkVantagePasswordManager
Salasanaholvi
ThinkVantagePowerManagerVirranhallinta
ThinkVantageRescueandRecovery
®
Parannetutvarmistuskopiointi-japalautusominaisuudet
ThinkVantageSystemUpdate
Päivitysjaajurit
ViewManagerViewManager
LenovoWelcome
LenovoWelcome-ohjelmanavullavoittutustuatietokoneenominaisuuksiin.Ohjelmamyösopastaa
toteuttamaanjoitakintärkeitäasennus-jamääritystoimia,joidenavullasaatparhaanmahdollisenhyödyn
tietokoneestasi.
FingerprintSoftware
Joidenkinmalliennäppäimistöönyhdistetynsormenjälkitunnistimenavullavoittallentaasormenjälkesijaliittää
senkäynnistyssalasanaan,kiintolevynsalasanaanjaWindows-salasanaan.Sormenjälkitodennuskorvaa
salasanojenannonjamahdollistaatietokoneenvaivattomanjasuojatunkäytön.Sormenjälkitunnistimen
sisältävänäppäimistötoimitetaanvaintiettyjentietokonemallienmukana,muttakyseisennäppäimistönvoi
ostaasitätukevaatietokonettavarten.
LenovoSolutionCenter
Huomautus:TietokoneeseesionesiasennettujokoLenovoSolutionCenter-taiLenovoThinkVantage
Toolbox-vianmääritysohjelma.Tämäriippuutietokoneesivalmistusajankohdasta.LisätietojaLenovo
ThinkVantageToolbox-ohjelmastaonkohdassa”LenovoThinkVantageToolbox”sivulla113.
LenovoSolutionCenter-ohjelmanavullavoittehdätietokoneongelmienvianmäärityksiäsekäratkaista
ongelmia.Seyhdistäävianmääritystestit,järjestelmätietojenkeräämisen,suojaustilansekätukitiedotjavinkit
järjestelmänmahdollisimmantehokkaaseenkäyttöön.Lisätietojaonkohdassa”LenovoSolutionCenter”
sivulla113
.
LenovoThinkVantageToolbox
Huomautus:TietokoneeseesionesiasennettujokoLenovoSolutionCenter-taiLenovoThinkVantage
Toolbox-vianmääritysohjelma.Tämäriippuutietokoneesivalmistusajankohdasta.LisätietojaLenovoSolution
Center-ohjelmastaonkohdassa”LenovoSolutionCenter”sivulla113.
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus5
LenovoThinkVantageToolbox-ohjelmanavullavoitylläpitäätietokonettasi,parantaatietojenkäsittelyn
suojausta,selvittäätietokonehäiriöidensyyt,tutustuaLenovoninnovatiivisiintekniikoihinjahankkia
tietokoneeseenliittyviälisätietoja.Lisätietojaonkohdassa”LenovoThinkVantageToolbox”sivulla113.
ProductRecovery
Elvytysohjelman(ProductRecoveryProgram)avullakiintolevynsisältövoidaanpalauttaatehdasasetusten
mukaiseksi.
ThinkVantageClientSecuritySolution
ThinkVantageClientSecuritySolution-ohjelmaonkäytettävissäjoissakinLenovo-tietokonemalleissa.
Seauttaasuojaamaantietoja,mukaanlukientärkeätsuojaustiedot,kutensalasanat,salausavaimetja
elektronisettunnisteet,sekäsuojaamaanlaitettaluvattomaltatietojenkäytöltä.
Huomautus:ThinkVantageClientSecuritySolution-ohjelmaonkäytettävissävainLenovo-tietokoneissa,
joissaonLenovontoimittamaWindowsVista-käyttöjärjestelmä.
ThinkVantagePasswordManager
ThinkVantagePasswordManager-ohjelmakerääjatäyttääautomaattisestiWeb-sivustojenja
Windows-sovellustentodennustiedot.
Huomautuksia: Huomautuksia:
Huomautuksia:
ThinkVantagePasswordManager-ohjelmaonkäytettävissävainLenovo-tietokoneissa,joissaonLenovon
toimittamaWindows7-käyttöjärjestelmä.
JosLenovoThinkVantageTools-ohjelmanSalasanaholvi-kuvakeonhimmennetty,sinunonasennettava
ThinkVantagePasswordManager-ohjelmamanuaalisestiennensenominaisuuksienkäyttöönottoa.Voit
asentaaThinkVantagePasswordManager-ohjelmanseuraavasti:
1.ValitseKäynnistäKaikkiohjelmatLenovoThinkVantageToolsjakaksoisnapsauta
Salasanaholvi-vaihtoehtoa.
2.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
3.Salasanaholvi-kuvakeaktivoidaanasennuksenpäätyttyä.
ThinkVantagePowerManager
ThinkVantagePowerManager-apuohjelmanavullavoidaankätevästi,joustavastijakattavastihallita
virransyöttöäThinkCentre
®
-tietokoneessa.ThinkVantagePowerManager-apuohjelmanavullavoit
helpostimäärittäävirranhallinnanasetuksetniin,ettäsuorituskykyonmahdollisimmanhyväjavirtaakuluu
mahdollisimmanvähän.
ThinkVantageRescueandRecovery
ThinkVantageRescueandRecovery-ohjelmaonhelppokäyttöinenelvytys-japalautusratkaisu,johon
sisältyvienelvytystyökalujenavullakäyttäjävoijärjestelmähäiriöidenilmetessäselvittäähäiriöiden
syyt,etsiähäiriöihinliittyviäohjeitajaelvyttääjärjestelmännormaaliintoimintakuntoonsilloinkin,kun
Windows-käyttöjärjestelmäeikäynnisty.
Huomautus:JosLenovoThinkVantageTools-ohjelmanParannetutvarmistuskopiointi-ja
palautusominaisuudet-kuvakeonhimmeä,setarkoittaa,ettäThinkVantageRescueandRecovery-ohjelma
onasennettavamanuaalisestiennensentoimintojenottamistakäyttöön.VoitasentaaThinkVantageRescue
andRecovery-ohjelmanseuraavasti:
1.ValitseKäynnistäKaikkiohjelmatLenovoThinkVantageToolsjakaksoisnapsautaParannetut
varmistuskopiointi-japalautusominaisuudet-vaihtoehtoa.
2.Noudatanäyttööntuleviaohjeita.
3.Parannetutvarmistuskopiointi-japalautusominaisuudet-kuvakeaktivoidaanasennuksenpäätyttyä.
6ThinkCentreKäyttöopas
ThinkVantageSystemUpdate
ThinkVantageSystemUpdate-ohjelmanavullavoitpitäätietokoneenohjelmistonajantasaisena.Ohjelma
noutaajaasentaatietokoneeseenohjelmistopaketteja(ThinkVantage-sovelluksia,laiteajureitasekä
BIOS-päivityksiäjamuitakolmansienosapuoliensovelluksia).
ViewManager
ViewManager-ohjelmanavullavoitautomatisoidaikkunoidensijainnit.Ohjelmalisäätuottavuutta
siirtämälläikkunathaluttuihinkulmiinjaasettamallanenopeastiennaltamääritettyynkokoon.Senavulla
voittyöskennelläuseissanäyttimissä.
AdobeReader
AdobeReader-ohjelmanavullavoittarkastellajatulostaaPDF-asiakirjojasekäkohdistaaniihinhakuja.
Virustentorjuntaohjelmisto
Tietokoneenmukanaontoimitettuvirustentorjuntaohjelma,jonkaavullavoitetsiäjapoistaaviruksia.
Lenovotoimittaakiintolevyasemassavirustentorjuntaohjelmistontäydellisenversion,jollaon30päivän
maksutonkäyttöoikeus.30päivänjälkeenkäyttöoikeusonuusittava,jottasaatjatkossapäivityksiä
virustentorjuntaohjelmistoon.
Osiensijainti
Tämänosiontietojenavullavoitpaikantaatietokoneenetu-jatakaosanvastakkeet,emolevynosatsekä
tietokoneensisäisetasematjaosat.
Luku1.Tuotteenyleiskuvaus7
Tietokoneenetuosassaolevienvastakkeiden,säädintenjamerkkivalojen
sijainti
Kuva1”Etuosanvastakkeet,säätimetjamerkkivalot”sivulla8näyttäätietokoneenetuosassaolevien
vastakkeiden,säädintenjamerkkivalojensijainnin.
Kuva1.Etuosanvastakkeet,säätimetjamerkkivalot
1Optisenasemanpainike5USB-liitäntä(USB-portti2)
2Virtakytkin
6Mikrofonivastake
3Kiintolevyasemantoiminnanmerkkivalo7Kuulokevastake
4Virranmerkkivalo
8USB-liitäntä(USB-portti1)
8ThinkCentreKäyttöopas
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156

Lenovo 3596 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend