EINHELL TE-DH 1027 Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
TE-DH 1027
Tüüp
Kasutusjuhend
TE-DH 1027
Art.-Nr.: 41.390.90 I.-Nr.: 11039
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Nedbrydningshammer
S Original-bruksanvisning
Rivningshammare
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Murtovasara
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Отбойный молоток
EE Originaalkasutusjuhend
Meiselhaamer
LV Oriģinālā lietošanas instrukcija
Triecienveseris
LT Originali naudojimo instrukcija
Gręžimo perforatorius
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 1Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 1 13.06.2019 10:06:5713.06.2019 10:06:57
- 2 -
1
2
7
5
1
3
+
4
a
2
2 3
4
6
-
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 2Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 2 13.06.2019 10:06:5713.06.2019 10:06:57
- 3 -
4 5
6
3
6
5
2
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 3Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 3 13.06.2019 10:06:5813.06.2019 10:06:58
DK/N
- 4 -
Fare! - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade
Forsigtig! Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv,
som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
Forsigtig! Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundheds-
skadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 4Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 4 13.06.2019 10:07:0013.06.2019 10:07:00
DK/N
- 5 -
Fare!
Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for skader på personer eller
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.
1. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger nder du i det
medfølgende hæfte.
Fare!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige an-
visninger. Følges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan
elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser
være følgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige anvisninger skal gemmes.
2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang
2.1 Produktbeskrivelse ( g. 1)
1. Støvværn
2. Låsemu e
3. Mejsel fastgørelse
4. Hjælpegreb
5. Fastlåsning til tænd/sluk-knap
6. Tænd/sluk-knap
7. Håndtag
2.2 Leveringsomfang
Kontroller på grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
købet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har købt varen, med
forevisning af gyldig købskvittering. Vær her op-
mærksom på garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.
Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.
Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sådanne forefin-
des).
Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbehør for transports-
kader.
Opbevar så vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udløb.
Fare!
Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer,
folier og smådele! Fare for indtagelse og
kvælning!
Nedbrydningshammer
Hjælpegreb
1x spidsmejsel
Original betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
3. Formålsbestemt anvendelse
Maskinen er beregnet til svære nedbrydnings- og
mejselarbejder under anvendelse af den rigtige
mejsel.
Saven må kun anvendes i overensstemmelse
med dens tiltænkte formål. Enhver anden form
for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os eth-
vert ansvar for skader, det være sig på personer
eller materiel, som måtte opstå som følge af, at
maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret
bæres alene af brugeren/ejeren.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt
produktet anvendes i erhvervsmæssigt, hånd-
værksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 5Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 5 13.06.2019 10:07:0013.06.2019 10:07:00
DK/N
- 6 -
4. Tekniske data
Netspænding: ..........................230-240 V~ 50Hz
Optagen e ekt: ........................................1500W
Slagantal: ............................................1900 min
-1
Kapslingsklasse: ........................................... II/
Vægt: ........................................................10,6 kg
Fare!
Støj og vibration
Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til
EN 60745.
Lydtryksniveau L
pA
.............................. 95,9 dB(A)
Usikkerhed K
pA
.............................................3 dB
Lyde ektniveau L
WA
............................. 105 dB(A)
Usikkerhed K
WA
............................................3 dB
Brug høreværn.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage hø-
retab.
Samlede svingningstal (vektorsum for tre retnin-
ger) beregnet i henhold til EN 60745.
Mejsling
Svingningsemissionstal a
h
= 18,083 m/s
2
Usikkerhed K = 1,5 m/s
2
Det angivne svingningsemissionstal er målt ud
fra en standardiseret prøvningsmetode og kan
- afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes
på - ændre sig og i undtagelsestilfælde ligge over
den angivne værdi.
Det angivne svingningsemissionstal kan anven-
des til at sammenligne et el-værktøj med et andet.
Det angivne svingningsemissionstal kan også an-
vendes til en indledende skønsmæssig vurdering
af den negative påvirkning.
Støjudvikling og vibration skal begrænses til
et minimum!
Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
Vedligehold og rengør maskinen med jævne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
Overbelast ikke maskinen.
Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.
Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
Bær handsker.
Forsigtig!
Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet fors-
kriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risiko-
faktorer at tage højde for. Følgende farer kan
opstå, alt efter el-værktøjets type og konst-
ruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet
støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet
høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-
vibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og vedli-
geholdes forskriftsmæssigt.
5. Inden ibrugtagning
Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet,
skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen
stemmer overens med netdataene.
Advarsel!
Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden
du foretager indstillinger på høvlen.
Undersøg arbejdsstedet for skjulte elektriske led-
ninger, gas- og vandrør med en kabelsøger.
5.1 Hjælpegreb ( g. 2)
Af sikkerhedsgrunde skal hjælpegrebet altid
benyttes! Hjælpegrebet (4) sikrer et mere stabilt
fæste under arbejdet med nedbrydningshamme-
ren. Hjælpegrebet (4) kan drejes i en vilkårlig po-
sition: Løsn skruen (a) i retning „+“ . Drej nu hjæl-
pegrebet (4) i den arbejdsposition, du nder mest
bekvem, og skru skruen (a) fast igen i retning „-“.
5.2 Indsættelse af værktøj ( g. 3)
Rengør værktøjet først, og smør værktøjsskaf-
tet med lidt borfedt.
Træk låsemuffen (2) tilbage, og hold den fast.
Skub det støvfrie værktøj ind i værktøjshol-
deren med en drejende bevægelse, så det
klikker fast. Værktøjet låser fast af sig selv.
Træk i værktøjet for at tjekke fastlåsningen.
5.3 Udtagning af værktøj ( g. 4)
Træk låsemu en (2) tilbage, hold den fast, og tag
værktøjet ud.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 6Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 6 13.06.2019 10:07:0013.06.2019 10:07:00
DK/N
- 7 -
5.4 Mejsel fastgørelse ( g. 5-pos.3)
Når der trykkes på mejsel fastgørelsen (3), kan
den isatte mejsel drejes i den ønskede position.
Tryk mejsel fastgørelsen (3) hen imod den
isatte mejsel
Drej mejslen i den nødvendige position, mens
der holdes på mejsel fastgørelsen (3)
Slip mejsel fastgørelsen igen
Bemærk
Kontroller, at mejslen sidder fast ved at dreje på
den.
6. Ibrugtagning
Vigtigt!
Af sikkerhedsgrunde må du altid kun holde fast i
maskinens to håndtag (4/7)! Ellers er der fare for
elektrisk stød ved mejsling i nærheden af lednin-
ger!
6.1 Tænde/Slukke ( g. 6)
Tænde:
Tryk på tænd/sluk-knappen (6)
Vedvarende drift:
Sikr tænd/sluk-knappen (6) med fastlåsningen til
tænd/sluk-knappen (5).
Slukke:
Tryk kortvarigt tænd/sluk-knappen (6) ind og slip
den så igen.
6.2 Arbejdsanvisninger
6.2.1 Skærpning af mejselværktøj
Skærpede mejsler er en forudsætning for et godt
resultat. Sørg derfor for at skærpe mejslerne i
tide for at sikre et godt arbejdsresultat og lang
holdbarhed.
Bemærk!
Mejsling kræver kun et ganske moderat presse-
tryk. Et for højt pressetryk vil belaste motoren un-
ødigt. Efterse med jævne mellemrum mejslen. En
stump mejsel skal slibes efter eller skiftes ud.
7. Udskiftning af
nettilslutningsledning
Fare!
Hvis produktets nettilslutningsledning beskadi-
ges, skal den skiftes ud af producenten eller den-
nes kundeservice eller af person med lignende
kvali kationer for at undgå fare for personskade.
8. Rengøring, vedligeholdelse og
reservedelsbestilling
Fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligehol-
delsesarbejde.
8.1 Rengøring
Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftsprækker og motorhuset fri for støv og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang
efter brug.
Rengør af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings-
eller opløsningsmiddel, da det vil kunne
ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på,
at der ikke kan trænge vand ind i maskinens
indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-
værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
8.2 Kontaktkul
Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet
efterses af en fagmand.
Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af
en fagmand.
8.3 Vedligeholdelse
Der ndes ikke yderligere dele, som skal
vedligeholdes inde i maskinen.
8.4 Bestilling af reservedele:
Ved bestilling af reservedele bedes følgende
oplyst:
Produktets typebetegnelse
Produktets varenummer
Produktets identnummer
Nummeret på den ønskede reservedel
Aktuelle priser og øvrig information ndes på
www.isc-gmbh.info
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 7Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 7 13.06.2019 10:07:0013.06.2019 10:07:00
DK/N
- 8 -
9. Bortska else og genanvendelse
Produktet leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbehør består af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter må ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsa ald. For at sikre en fagmæs-
sig korrekt bortska else skal produktet indleveres
på et a aldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt a aldsdepot, så kontakt din kommune.
10. Opbevaring
Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et
mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns ræk-
kevidde. Den optimale lagertemperatur ligger
mellem 5 og 30˚C. Opbevar el-værktøjet i den
originale emballage.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 8Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 8 13.06.2019 10:07:0013.06.2019 10:07:00
DK/N
- 9 -
Kun for EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsa ald!
I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om a ald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse
i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende
formål på miljømæssig forsvarlig vis.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortska e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation
– spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med
maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.
Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Produktet opfylder EN 61000-3-11-standarden og er underlagt særlige betingelser vedrørende tils-
lutning. Det vil sige, at anvendelse på vilkårligt udvalgte tilslutningssteder ikke er tilladt.
Ved ugunstige netforhold kan maskinen forårsage forbigående spændingsvariation.
Produktet er udelukkende beregnet til anvendelse via tilslutningssteder, som a) holder sig inden for
en maksimal tilladt netimpedans på Z sys = 0,392 Ω, eller b) har en tilladelig strømstyrke for kons-
tant netstrøm på mindst 100 A pr. fase.
Som bruger skal du sikre, om nødvendigt i samråd med dit energiforsyningsselskab, at det tilslut-
ningssted, du vil bruge til produktet, opfylder enten betingelse a) eller b).
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 9Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 9 13.06.2019 10:07:0013.06.2019 10:07:00
DK/N
- 10 -
Serviceinformationer
I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.
reparation, anska else af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.
Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt
slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.
Kategori Eksempel
Sliddele* Kontaktkul
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Mejsel
Manglende dele
* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!
Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.isc-gmbh.info. Det er vig-
tigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:
Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
Har du bemærket noget usædvandligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 10Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 10 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
DK/N
- 11 -
Garantibevis
Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken
vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige,
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse.
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger
udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: www.isc-gmbh.
info. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye appa-
rat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er
udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identi cering. Er defekten omfattet af garanti-
en, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.
Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.
Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 11Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 11 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
S
- 12 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget nns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material nns det risk för att hälsovåd-
ligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 12Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 12 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
S
- 13 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Dammskydd
2. Chuckhylsa
3. Mejsel xering
4. Stödhandtag
5. Spärrknopp för strömbrytare
6. Strömbrytare
7. Handtag
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Rivningshammare
Stödhandtag
1 st spetsmejsel
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Maskinen är avsedd för krävande rivnings- och
bilningsarbeten med en passande mejsel.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 13Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 13 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
S
- 14 -
4. Tekniska data
Nätspänning ...........................230-240 V~ 50 Hz
Upptagen e ekt ...................................... 1500 W
Slagtal .................................................1900 min
-1
Skyddsklass .................................................. II/
Vikt ...........................................................10,6 kg
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
pA
.............................. 95,9 dB(A)
Osäkerhet K
pA
..............................................3 dB
Ljude ektnivå L
WA
................................ 105 dB(A)
Osäkerhet K
WA
..............................................3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin-
gar) har bestämts enligt EN 60745.
Bilning
Vibrationsemissionsvärde a
h
= 18,083 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverk-
tyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan använ-
das om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig damm lter-
mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och un-
derhålls enligt föreskrift.
5. Före användning
Innan du ansluter maskinen måste du övertyga
dig om att uppgifterna på typskylten stämmer
överens med nätets data.
Varning!
Dra alltid ut stickkontakten innan du gör någ-
ra inställningar på maskinen.
Kontrollera med en kabeldetektor att området där
du ska arbeta är fritt från dolda gas- och vattenrör
samt elektriska ledningar.
5.1 Stödhandtag (bild 2)
Av säkerhetsskäl ska du alltid använda
rivningshammaren tillsammans med
stödhandtaget. Stödhandtaget (4) ger dig ytter-
ligare
stöd medan du använder rivningshammaren.
Stödhandtaget (4) kan vridas till en valfri position.
Lossa på skruven (a) i riktning “+”. Vrid runt
stödhandtaget (4) till ett lämpligt arbetsläge och
skruva sedan åt skruven (a) i riktning “-”.
5.2 Sätta in verktyg (bild 3)
Rengör verktyget och fetta in dess fäste med
en aning borrfett innan du sätter in det.
Dra tillbaka chuckhylsan (2) och håll fast den.
Vrid in det dammfria verktyget i verktygsfästet
till stopp. Verktyget spärras fast automatiskt.
Dra i verktyget för att kontrollera att det sitter
fast.
5.3 Ta ut verktyg (bild 4)
Dra tillbaka chuckhylsan (2), håll fast och dra ut
verktyget.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 14Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 14 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
S
- 15 -
5.4 Mejsel xering (bild 5/pos. 3)
Om mejsel xeringen (3) är intryckt kan den isatta
mejseln vridas till avsett läge.
Tryck mejselfixeringen (3) mot den isatta
mejseln.
Vrid mejseln till avsett läge medan mejselfixe-
ringen (3) hålls kvar.
Släpp mejselfixeringen igen.
Märk
Vrid på mejseln för att kontrollera att den sitter
fast.
6. Använda maskinen
Varning!
För att undvika faror får maskinen endast hållas
i de båda handtagen (1 /3)! I annat fall nns det
risk för elektriska slag om du skulle råka bila i
kablar!
6.1 Strömbrytare (bild 6)
Slå på:
Tryck på strömbrytaren (6).
Kontinuerlig drift:
Spärra strömbrytaren (6) med spärrknoppen för
strömbrytaren (5).
Slå ifrån:
Släpp eller tryck in eller strömbrytaren (6) kort.
6.2 Arbetsanvisningar
6.2.1 Vässa mejselverktyg
Endast vassa mejslar kan ge bra resultat. Se
därför till att vässa mejslarna i god tid för att ga-
rantera bra arbetsresultat och lång livslängd för
verktygen.
Märk!
När du bilar behöver du inte pressa maskinen
särskilt mycket. En alltför hög anliggningskraft
belastar bara motorn onödigt mycket. Kontrollera
mejseln i regelbundna intervaller. Slipa eller byt ut
trubbiga mejslar.
7. Byta ut nätkabeln
Fara!
Om nätkabeln till denna produkt har skadats mås-
te den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av
en annan person med liknande behörighet efter-
som det annars nns risk för personskador.
8. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
8.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
8.2 Kolborstar
Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en
behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.
Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en be-
hörig elinstallatör.
8.3 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
8.4 Reservdelsbeställning
Ange följande information när du beställer reser-
vdelar:
Produkttyp
Produktens artikelnummer
Produktens ID-nr.
Reservdelsnumret för reservdelen
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 15Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 15 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
S
- 16 -
9. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
10. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpack-
ningen.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 16Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 16 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
S
- 17 -
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig av-
fallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvin-
ning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Produkten uppfyller kraven i EN 61000-3-11 och är underkastad särskilda anslutningsvillkor. Detta
betyder att produkten inte får anslutas till valfria anslutningspunkter.
Vid bristfälliga villkor i elnätet kan maskinen orsaka temporära spänningsvariationer.
Produkten får endast användas vid anslutningspunkter som
a) inte överskrider en max. tillåten nätimpedans Z sys på 0,392 Ω eller
b) vars nät har en kontinuerlig strömbelastbarhet på minst 100 A för varje fas.
I din egenskap som användare måste du säkerställa, vid behov i samråd med elbolaget, att anslut-
ningspunkten där produkten ska användas uppfyller ett av ovan nämnda villkor a) eller b).
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 17Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 17 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
S
- 18 -
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners nns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom repara-
tion och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori Exempel
Slitagedelar* Kolborstar
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* Mejslar
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 18Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 18 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
S
- 19 -
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för av-
sikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller till-
verkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfakto-
rer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex över-
belastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantiti-
den fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hem-
besök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.isc-
gmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identi eras. Om defekten i produkten täcks av våra garan-
titjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 19Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 19 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
FIN
- 20 -
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä ter-
veydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 20Anl_TE_DH_1027_SPK3.indb 20 13.06.2019 10:07:0113.06.2019 10:07:01
/

See käsiraamat sobib ka