Acer XB273KGP Lühike juhend

Bränd
Acer
Kategooria
Telerid
Mudel
XB273KGP
Tüüp
Lühike juhend
Hollands
Beknopte handleiding Acer LCD-monitor
Belangrijke veiligheidsinstructies
Leesaandachtigdevolgendeinstructies.
1. HetschermvandeLCD-monitorreinigen.
• SchakeldeLCD-monitoruitenkoppeldevoedingskabellos.
• Spuiteenniet-oplossendreinigingsmiddelopeendoekenmaakhetschermvoorzichtigschoon.
2. PlaatsdeLCD-monitornietindebuurtvaneenvenster.Alsdemonitorwordtblootgesteldaanregen,vochtof
zonlicht,kandithetapparaaternstigbeschadigen.
3. OefengeendrukuitophetLCD-scherm.Overmatigedrukkanpermanenteschadeaanhetschermveroorzaken.
4. Verwijderhetdekselnietofprobeerhetapparaatnietzelfterepareren.Laatonderhoudenreparatieoveraan
bevoegdetechnici.
5. BewaardeLCD-monitorineenruimtemeteentemperatuurvan-20ºtot60ºC.AlsudeLCD-monitorbuitenditbereik
opslaat,kanditpermanenteschadeveroorzaken.
6. Koppeluwmonitoronmiddellijklosenneemcontactopmeteenbevoegdetechnicusalseenvandevolgende
omstandighedenoptreedt:
• Designaalkabeltussendemonitorendepcisgerafeldofbeschadigd.
• ErisvloeistofopdeLCD-monitorgemorstofdemonitorisblootgesteldaanregen.
• DeLCD-monitorofdebehuizingisbeschadigd.
7. OmschadeaanhetLCD-schermtevermijden,magudemonitornietmetdevoorzijdeomlaagopeenoppervlak
plaatsen.
Uw monitor aansluiten op een computer
1. Schakeldecomputeruitenkoppeldevoedingskabelvan
decomputerlos.
2. SluitdesignaalkabelaanopdeHDMI-ingang(optioneel)
en/ofDP-ingang(optioneel)vandemonitorenopde
HDMI-uitgang(optioneel)en/ofDP-uitgang(optioneel)van
degraschekaartopdecomputer.
3. DeUSB-kabel(optioneel)aansluiten
SluitdeUSB3.0-kabelaanopdepoortvoorsnelopladen.
SluitdeUSB3.0-kabelaanopdepoort.
4. Stopdevoedingskabelvandemonitorinde
voedingsaansluitingopdeachterkantvandemonitor.
5. Sluitdevoedingsadapterenvoedingskabelaanopde
monitorenvervolgensopeengoedgeaardstopcontact.
USB
DP
HDMI 1(2.0) HDMI 2(2.0)
Opmerking:Audio-outputisalleenvoorhetaudio-outputmodel.Bekijkdegebruikershandleidingvoormeer
instructies.
1
2
3
4
5
Externe bedieningselementen
1 Voedingsknop Schakeltdemonitorin/uit.Blauwgeeftaandatdemonitorisingeschakeld.Oranjegeeftaandathet
apparaatindemodusstand-by/energiebesparingis/OSDvergrendelen.
2 Functietoets
/
a. Drukhieropomdehoofdpaginaweertegeven.Drukopnieuwomdesneltoets1-functieintevoeren.
b. WanneerhetFunctiemenuactiefis,druktuopdezetoetsomdebasisinformatievooruwmonitoren
dehuidigeinvoerweertegevenofomdeaangepastekleurinstellingenopnieuwintestellennaarde
standaardinstellingen.
3 Functietoets
/
a. Drukhieropomdehoofdpaginaweertegeven.Drukopnieuwomdesneltoets2-functieintevoeren.
b. WanneerhetFunctiemenuactiefis,druktuopdezeknopomdescenariomodusofspelmoduste
selecteren.
4 Functietoets
/
X
a. IndrukkenomdeHoofdpaginaweertegeven.DrukopnieuwomnaardefunctieInvoerselectiete
gaan.
b. WanneerhetFunctiemenuactiefis,sluitumetdezeknophetOSD.
Hollands
5 Functietoets
/
a. IndrukkenomdeHoofdpaginaweertegeven.Drukopnieuwomdevolgendefunctieinhetmenu
Functieteopenen.
b. Deenkeleschakelknopopdeachterzijdevanhetpaneelwerktalseenjoystick.Omdecursorte
verplaatsen,zetudeknopgewooninvierrichtingen.Drukopdeknopomdegewensteoptiete
selecteren.Roodgeeftaandatdezebeschikbaaris.Grijsgeeftaandatdezenietbeschikbaaris.
AdaptiveSync (DP/HDMI) :
HiermeekaneenondersteundegrascheAdaptiveSync(DP/HDMI)-bronde
vernieuwingsfrequentievanhetdisplaydynamischaanpassenopbasisvandestandaardinhoudsframesnelhedenvoor
energiezuinige,nagenoegschokvrijeupdatevandisplaymetlagelatentie.
G-Sync-compatibel/AdaptiveSync:
DP-poortzouG-Sync-compatibel/AdaptiveSynckunnenondersteunen,HDMIzouHDMI-VRRkunnenondersteunen(voor
XboxOneVRR)
Voorschriften en veiligheidsrichtlijnen
FCC-verklaringen
DitapparaatwerdgetestenvoldoetaandebeperkingenvooreendigitaalapparaatvanKlasseB,inovereenstemmingmet
Deel15vandeFCC-voorschriften.Dezeeisenzijnopgesteldomeenredelijkebeschermingtebiedentegenschadelijke
interferentiebijgebruikineenwoning.Dezeapparatuurgenereert,gebruiktenstraaltradiofrequentie-energieuitdie,
indiennietgeïnstalleerdengebruiktinovereenstemmingmetdeinstructies,schadelijkestoringenkanveroorzakenaan
radiocommunicaties.Erkanechtergeengarantiewordengegevendatbepaaldeinstallatiesstoringsvrijzullenfunctioneren.
Alsditapparaattochschadelijkestoringenveroorzaaktaanradio-oftelevisieontvangst,watkanvastgesteldworden
doorhetapparaatinenuitteschakelen,moetdegebruikerdezestoringproberentecorrigerendooreenofmeervande
volgendemaatregelentenemen:
• Wijzigderichtingvandeontvangstantenneofverplaatsdeantenne.
• Vergrootdeafstandtussendeapparatuurendeontvanger.
• Sluithetapparaataanopeenstopcontactopeenandercircuitdandatwaaropdeontvangerisaangesloten.
• Raadpleegdeleverancierofeenervarenradio/tv-technicusvoorhulp.
CE-conformiteitsverklaring
AcerInc.verklaarthierbijdatdezeLCD-monitorvoldoetaandeessentiëlevereistenenandererelevantebepalingen
vandeEMCRichtlijn2014/30/EU,deLaagspanningsrichtlijn2014/35/EUendeRoHS-richtlijn2011/65/EUenRichtlijn
2009/125/EGmetbetrekkingtothettotstandbrengenvaneenkadervoordeinstellingvanecodesignvereistenvoor
energieverwanteproducten.
Opmerking: Afgeschermde kabels
AlleaansluitingenopanderecomputerapparatenmoetengebeurenmetafgeschermdekabelszodatdeEMC-voorschriften
steeds worden nageleefd.
Opmerking: Randapparaten
Alleenrandapparaten(invoer-/uitvoerapparaten,terminals,printers,enz.)diehetcerticaatdragenvoornalevingvande
beperkingenvoorKlasseB-apparaten,mogenopditapparaatwordenaangesloten.Hetgebruikmetniet-gecerticeerde
randapparatuurkanmogelijkstoringeninradio-entv-ontvangstveroorzaken.
Waarschuwing
Wijzigingenofaanpassingendienietuitdrukkelijkdoordefabrikantzijngoedgekeurd,kunnendebevoegdheidvande
gebruiker,diewordtverleenddoordeFederaleCommunicatiecommissie,omditproducttegebruiken,nietigverklaren.
Omschadeaandemonitortevoorkomen,magudemonitornietbijdevoetoptillen.
Gebruiksvoorwaarden
Hetapparaatvoldoetaandeel15vandeFCC-regels.Gebruikisonderworpenaandevolgendetweevoorwaarden:(1)dit
apparaatmaggeenschadelijkeruisveroorzakenen(2)ditapparaatdientontvangenruisteaccepteren,inclusiefruisdie
ongewenstewerkingkanveroorzaken.
Opmerking: Canadese gebruikers
CANICES-3(B)/NMB-3(B)
Verwijderen van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese
Unie
Ditsymboolophetproductofodeverpakkinggeeftaandathetproductnietmetanderhuisvuilmagworden
weggeworpen.Hetisuwverantwoordelijkheidervoortezorgendathetproductwordtweggebrachtnaarhet
darvoorbedoeldeinzamelingspuntvoorrecyclingvanafgedankteelektrischeenelektronischeapparatuur.
Doorgescheideninzamelingenrecyclingvanafgedankteapparatuurhelptumethetsparenvannatuurlijke
bronnenenzorgtuervoordatdeapparatuurwordthergebruiktopeenmanierdiedemenselijkegezondheid
enhetmilieuspaart.Voormeerinformatieoverdeplaatswaaruhetafvalmateriaalkuntafgevenvoorhet
recyclen,kuntucontactopnemenmetuwlokaalstadsbestuur,hetafvalverwerkingsbedrijfvoorhuishoudelijk
afvalofdewinkelwaaruhetproducthebtgekocht.
Hollands
SPECIFICATIES
LCD-scherm
Aandrijfsysteem TFTkleuren-LCD
Formaat 27"B(69cm)
Pixelpitch 0,15525mm(H)x0,15525mm(V)
Helderheid
350nits(intern)
HDR400-modus:piek400nits
Contrast 100,000,000:1Max.(ACM)
Weergeefbarehoek
(standaard)
178°(H)178°(V)(CR
10)
Responstijd 1ms(VRB)
Beeldschermtype In-PlaneSwitching
H-frequentie
HDMI:30K~160KHz,DP:510K~510KHz,
2DP:510K~510KHz
V-frequentie
HDMI:30~60Hz(adaptivesync:40~60Hz),DP:30~120Hz(adaptivesync:48~120
Hz),2DP:30~144Hz
Schermkleuren 1,07Bkleuren
Dotklok 1100MHz
Max.resolutie
2DP:3840x2160@144Hz,1DP:3840x2160@120Hz
HDMI:3840x2160@60Hz
Plug & Play VESADDCCI/DDC2B
Energiezuinigheidsklasse C
*Jaarlijksenergieverbruik(standaard) 80(kWh)(voormodelmetHDMI-ingang)
Stroomverbruik
@200cd/m
2
AAN-modus 120W(std.)
Slaapmodus 0,5W(std.)
Uit/stand-bymodus 0,37W(std.)
Ingangsaansluiting
DP(alleenDP-model)
HDMI(alleenHDMI-model)
USB-hub/USB3.0x4(alleenUSB-hubmodel)
Ingangvideosignaal
DP-signaal(alleenDP-ingangsmodel)
HDMI-signaal(alleenmodelmetHDMI-ingang)
Luidsprekers(standaard) 4Wx2
Audio Audio-output(enkelmodelmetaudio-output)
Maximaalschermformaat Horizontaal:596,16mm/Verticaal:335,34mm
Voedingsbron 100-240V~,50/60Hz
Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur:5°tot35°C
Opslagtemperatuur:-20°tot60°C
Bedrijfsvochtigheid:20%tot80%
Afmetingen 629(B)x441~541(H)x307,2(D)mm
Gewicht(Netto) Eenheid6,63kg(netto)
Specicatiesmechanisme
Kantelen:-5°tot+25°,Draaien:+/-20°,Hoogteafstelling:100mm
Pivot:Ja,Afneembaarvoetstuk:Ja
Externebedieningselementen: Functions(Functies)
Helderheid
Contrast
Zwartversterking
Blauw licht
ACM
HDR
Lichtsensor
Superscherpte
Gamma
Kleurtemperatuur
Modi
Kleurruimte
ModusGrijswaarden
6-astint
6-asVerzadigen
Volume
Dempen
Overdrive
AdaptiveSync
Vernieuwingsfrequentienum
VRB
Ultralage latentie
Richtpunt
Taal
Time-outOSD
Transparantie
OSDvergrendelen
Ingang
Automatischebron
DP-formaat
Breedbeeldmodus
Omgevingslicht
Sneltoets-toewijzingen
DDC/CI
HDMIzwartniveau
Snelstartmodus
LED-regeling
4K-144Hz-modus
USBopladenbijuitschakelen
*Allespecicatieskunnenzondervoorafgaandekennisgevingwordengewijzigd.
UkunthandleidingenenanderedocumentenvooruwAcer-productvindenopdeociëleondersteuningswebsitevanAcer.
*Hetjaarlijksenergieverbruikwordtberekendopbasisvaneenstandaardenergieverbruikvan4uurperdag,365dagenperjaar.
Opmerking:
• HDMI1(2.0):ondersteuningmax.timingresolutie(3840x2160-60Hz),ondersteuning(AdaptiveSync&HDR).
• HDMI2(2.0):ondersteuningmax.timingresolutie(3840x2160-60Hz),ondersteuning(AdaptiveSync&HDR).
• DP1:ondersteuningmax.timingresolutie(3840x2160-120Hz),ondersteuning(AdaptiveSync&HDR).
• DP2:ondersteuningmax.timingresolutie(3840x2160-120Hz),ondersteuning(AdaptiveSync&HDR).
• DP1+DP2:ondersteuningmax.timingresolutie(3840x2160-144Hz),nietondersteund(AdaptiveSync&HDR).
• VESA-gecerticeerdeDP-kabelszijnvereist
/

Teistes keeltes