Endres+Hauser BA Ecofit CPA640 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Kasutusjuhend
Ecofit CPA640
Universaalne kompaktne koost 120 mm andurite
paigaldamiseks kõikidesse veemajanduse ja
tööstuse valdkondadesse
BA01355C/27/ET/02.23-00
71615927
2023-03-10
Dokumendi teave Ecofit CPA640
2 Endress+Hauser
1 Dokumendi teave
1.1 Hoiatused
Teabe ülesehitus Tähendus
LOHT
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida põhjustab eluohtlikke või raskeid
kehavigastusi.
LHOIATUS
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus ohtlikku olukorda vältida võib lõppeda eluohtlike või raskete
kehavigastustega.
LETTEVAATUST
Põhjused (/tagajärjed)
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Korrastav tegevus
See sümbol hoiatab teid ohtliku olukorra eest.
Suutmatus seda olukorda vältida võib lõppeda kergete või raskemate
kehavigastustega.
TEATIS
Põhjus/olukord
Vajaduse korral - mittejärgimise
tagajärjed (kui on kohaldatavad)
Tegevus/märkus
See sümbol hoiatab teid olukordade eest, mis võivad lõppeda varalise kahjuga.
1.2 Sümbolid
Lisateave, nõuanded
Lubatud
Soovitatud
Keelatud või mittesoovitatav
Viide seadme dokumentidele
Viide leheküljele
Viide graafikule
Juhise tulemus
1.2.1 Seadmel olevad sümbolid
Viide seadme dokumentidele
Ärge visake selle märgistusega tooteid sortimata olmejäätmete hulka. Selle asemel tagastage vastavalt
kohaldatavatele tingimustele need utiliseerimiseks tootjale.
Ecofit CPA640 Põhilised ohutusjuhised
Endress+Hauser 3
2 Põhilised ohutusjuhised
2.1 Nõuded personalile
Mõõtesüsteemi paigalduse, kasutuselevõtu, kasutuse ja hooldusega tohivad tegeleda üksnes
tehnilise väljaõppega töötajad.
Tehnilised töötajad peavad olema saanud tehase valdaja loa tööde tegemiseks.
Elektritöid tohib teha üksnes kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised töötajad peavad läbi lugema kasutusjuhendi, sellest aru saama ning selle sisu
järgima.
Mõõtepunkti rikkeid tohivad kõrvaldada üksnes volitatud ja väljaõppe saanud töötajad.
Parandustöid, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, tohib teha üksnes tootja juures või
teenindusettevõttes.
2.2 Otstarbekohane kasutamine
Ecofit Ecofit on adapter, mis on ette nähtud Ø 12 mm (0,47") andurite paigaldamiseks NPT
protsessiühendustesse kasutamiseks järgmistes valdkondades:
heitvee töötlemine
• veetöötlus
kondensaadi töötlemine
• vesijahutus
Seadme kasutamine muul otstarbel kujutab ohtu inimeste tervisele ja kogu mõõtesüsteemile
ega ole seetõttu lubatud.
Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud seadme valel või muul otstarbel
kasutamise tõttu.
2.3 Töökoha ohutus
Kasutajal on kohustus järgida alltoodud ohutustingimusi:
• Paigaldusjuhised
Kohaldatud standardid ja eeskirjad
Plahvatuskaitse eeskirjad
Elektromagnetiline ühilduvus
Toote elektromagnetiline ühilduvus on tõendatud rahvusvahelistele tööstusstandarditele
vastavate katsetustega.
Näidatud elektromagnetiline ühilduvus kehtib ainult toote puhul, mis on ühendatud
kooskõlas kasutusjuhendiga.
2.4 Tööohutus
Enne tervikliku mõõtepunkti kasutuselevõttu:
1. veenduge, et kõik ühendused oleksid õiged;
2. tagage, et elektrikaablite ja voolikute ühendused oleksid kahjustusteta;
3. ärge kasutage kahjustatud tooteid ja kaitske neid ettekavatsemata kasutamise eest;
Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine Ecofit CPA640
4 Endress+Hauser
4. märgistage kahjustatud tooted.
Töötamise ajal:
kui vigu ei saa tuvastada,
tuleb tooted kasutusest kõrvaldada ja kaitsta neid ettekavatsemata kasutamise eest.
2.5 Tooteohutus
Toode on välja töötatud kooskõlas heade inseneritavadega ja vastab tänapäevastele
ohutusnõuetele. Toode on läbinud katsed ja tehasest tarnitud kasutamiseks ohutus
seisukorras. Sealjuures on järgitud asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi.
3 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
3.1 vastuvõtukontroll
1. Veenduge, et pakend oleks kahjustamata.
Pakendi mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud pakend alles, kuni juhtum on lahendatud.
2. Veenduge, et pakendi sisu oleks kahjustamata.
Pakendi sisu mis tahes kahjustuse korral teavitage tarnijat.
Hoidke kahjustatud kaup alles, kuni juhtum on lahendatud.
3. Veenduge, et tarne on täielik ja midagi ei ole puudu.
Võrrelge saatelehti oma tellimusega.
4. Pakkige toode hoiustamiseks ja transportimiseks löögi- ja niiskusekindlalt.
Parimat kaitset pakub originaalpakend.
Tagage, et hoiutingimused vastaksid nõutud tingimustele.
Kui teil tekib küsimusi, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või müügiesindajaga.
3.2 Toote identifitseerimine
3.2.1 Andmeplaat
Andmeplaadil esitatud teave seadme kohta:
Tootja tähis
• Tellimiskood
Laiendatud tellimiskood
• Seerianumber
Ohutusteave ja hoiatused
Serdi teave
CSA C/US märk
Ecofit CPA640 Vastuvõtukontroll ja toote identifitseerimine
Endress+Hauser 5
• Hoiatussõnumid
Kontrolljoonise number
Sertifikaadi number
Võrrelge andmeplaadil olevat teavet oma tellimusega.
3.2.2 Toote identifitseerimine
Toote veebileht
www.endress.com/cpa640
Tellimiskoodi tõlgendamine
Toote tellimiskood ja seerianumber on kirjas:
• andmeplaadil
• tarnedokumentidel
Tooteteabe leidmine
1. Avage www.endress.com.
2. Lehekülje otsing (suurendusklaasi sümbol): sisestage kehtiv seerianumber.
3. Otsing (suurendusklaas).
Toote struktuur kuvatakse hüpikaknas.
4. Klõpsake toote ülevaatel.
Avaneb uus aken. Siin sisestage oma seadmega seotud teave, sealhulgas toote
dokumentatsioon.
Tootja aadress
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Saksamaa
3.3 Tarnekomplekt
Tarnekomplekt sisaldab järgmist:
Koostu tellitud versioon
• Kasutusjuhend
Paigaldamine Ecofit CPA640
6 Endress+Hauser
4 Paigaldamine
4.1 Paigaldusnõuded
Koostu saab paigaldada ainult siis, kui protsess on rõhuvaba ja mahuti on tühi.
Koost on mõeldud paigaldamiseks mahutitesse ja torudesse.
Paigaldamiseks tuleb ette valmistada sobivad protsessiühendused.
Veenduge, et suund on õige. Teavet leiate kasutatava anduri juhendist.
Protsessiühendused sõltuvad koostu versioonist:
Koostu versioon Protsessiühendus
CPA640-A/B*** NPT ½"
CPA640-C/D*** NPT ¾"
CPA640-E*** NPT 1"
CPA640-G/I*** M25 x 1,5
Ecofit CPA640 Paigaldamine
Endress+Hauser 7
4.1.1 Mõõtmed
Ø 25.4 (1.0)
Pg 13.5
NPT ½"
82 (3.23)
24 (0.95)
25.4 (1.0)
10 (0.40)
~ 57 (2.24)
120 (4.72)
15 (0.59)
Ø 25 (1.0)
22.1
(0.87)
A0052261
 1 CPA640-A/B***. Mõõtühik mm (in)
Paigaldamine Ecofit CPA640
8 Endress+Hauser
Ø 25.4 (1.0)
Pg 13.5
137 (5.37)
NPT ¾"
25.4 (1.0) 76 (3.0)
NPT ¾"
17 (0.69)
18 (0.7)
120 (4.72)
19 (0.76)
~ 22 (0.87)
25
(1.0)
29.2 (1.15)
A0052262
 2 CPA640-C/D***. Mõõtühik mm (in)
Ecofit CPA640 Paigaldamine
Endress+Hauser 9
Pg 13.5
NPT 1"
120 (4.72)
~ 22 (0.87)
20 (0.79)
17 (0.67)
137 (5.37)
25.4 (1.0) 20 (0.79)
58 (2.28)
28.6
(1.13)
33 (1.3)
A0052263
 3 CPA640-E***. Mõõtühik mm (in)
Paigaldamine Ecofit CPA640
10 Endress+Hauser
Pg 13.5
20.4 (0.8)
38 (1.50)
5 (0.20)
Ø 12.3 (0.48)
M 25x1.5
17 (0.67)
Ø 18 (0.71)
120 (4.72)
~ 115 (4.53)
Pg 13.5
Ø 25 (1.0)
A0052264
 4 CPA640-G/I***. Mõõtühik mm (in)
4.2 Koostu paigaldamine
LETTEVAATUST
Avatud ühendus keskkonnaga
Kõrgsurvest, kõrgest temperatuurist või kemikaalidest põhjustatud vigastuste oht, kui aine
välja pääseb.
Paigaldage koost ainult siis, kui mahutid või torud on tühjad ja rõhuvabad.
Vigastuste eest kaitsmiseks kandke sobivat kaitseriietust, näiteks kaitsekindaid, kaitseprille
jne.
1. Veenduge, et mahuti, voolukoos või protsessitoru on rõhuvaba ja tühi.
2. Eemaldage protsessiühenduselt kork.
3. Kruvige koost protsessiühendusse, pingutage käega.
Ecofit CPA640 Hooldus
Endress+Hauser 11
4. Paigaldage koostu andur või pimekork.
Käivitage protsess uuesti ja vajadusel lülitage tööle mõõtepunkt.
4.3 Paigaldusjärgne kontroll
Kas koost on kahjustusteta?
Kas suund on õige?
Kas andur või pimekork on koostu paigaldatud?
5 Hooldus
5.1 Koostu puhastamine
LETTEVAATUST
Avatud ühendus keskkonnaga
Kõrgsurvest, kõrgest temperatuurist või kemikaalidest põhjustatud vigastuste oht, kui aine
välja pääseb.
Veenduge enne iga hooldustööd, et mahuti, voolukoost või protsessitoru on rõhu alt
vabastatud, tühi ja loputatud.
Keskkonnajääkide eest kaitsmiseks kandke sobivat kaitseriietust, näiteks kaitsekindaid,
kaitseprille jne.
LHOIATUS
Halogeene ja atsetooni sisaldavad lahustid
Sissehingamisel tervisele ohtlik. Lahustid (nt kloroform) võivad põhjustada vähki ja hävitada
koostu või anduri plastosad (atsetoon).
Mitte kunagi ei tohi kasutada atsetooni ega halogeene sisaldavaid lahusteid.
Koostu tuleb regulaarselt puhastada. Puhastamise sagedus ja põhjalikkus oleneb keskkonnast.
1. Eemaldage kerge mustus sobivate puhastusvahenditega, vt tabelit.
2. Eemaldage tugevam mustus pehme harja ja sobiva puhastusvahendi abil.
3. Väga raskesti eemaldatava mustuse korral leotage osi puhastuslahuses. Seejärel
puhastage osad harjaga.
Levinumad saastumistüübid ja sobivad puhastusvahendid
Ummistus Sobiv puhastusvahend
Määrded ja õlid Pindaktiivseid aineid (leeliselisi aineid) või vees lahustuvaid orgaanilisi
lahusteid (halogeenivabad, nt etanool) sisaldavad ained
Katlakivi, metalli hüdroksiidi ladestus ja
lüofoobne bioloogiline ladestus
Ligikaudu 3% hüdrokloorhape
Sulfiidide ladestused 3% soolhappe ja tiokarbamiidi segu (poes müügil)
Valkude ladestus 3% soolhappe ja pepsiini segu (poes müügil)
Remont Ecofit CPA640
12 Endress+Hauser
Ummistus Sobiv puhastusvahend
Kiud, hõljum Tugeva survega vesi, võimaluse korral pindaktiivsed ained
Kerge bioloogiline ladestus Tugeva survega vesi
6 Remont
6.1 Tagastamine
Toode tuleb tagastada, kui see vajab remonti või tehase kaliibrimist või kui telliti või tarniti
vale toode. ISO-sertifikaadiga ettevõttena ja ka õigusnormidest tulenevalt on Endress+Hauser
kohustatud järgima teatud toiminguid mis tahes tagastatud toodete käitlemisel, millel on
olnud kokkupuude mõõdetava ainega.
Seadme kiireks, ohutuks ja professionaalseks tagastamiseks toimige järgmiselt.
Lisateavet seadmete tagastamise protseduuri ja tingimuste kohta leiate veebilehelt
www.endress.com/support/return-material.
6.2 Kasutusest kõrvaldamine
Seade sisaldab elektroonilisi komponente. Toode tuleb kõrvaldada elektroonikajäätmena.
Järgige kohalikke eeskirju.
Ecofit CPA640 Tarvikud
Endress+Hauser 13
7 Tarvikud
Alljärgnevalt on kirjas kõige olulisemad tarvikud, mis olid dokumendi väljaandmise ajal
saadaval.
Loetletud tarvikud on juhendis toodud tootega tehniliselt ühilduvad.
1. Võimalikud on rakendusepõhised piirangud tootekombinatsioonile.
Tagage mõõtepunkti vastavus rakendusele. Selle eest vastutab mõõtepunkti operaator.
2. Pöörake tähelepanu kõigi toodete juhendis sisalduvale teabele, eriti tehnilistele
andmetele.
3. Siin loetlemata tarvikute kohta küsige meie teenindus- või müügikontorist.
7.1 Seadmepõhised tarvikud
7.1.1 pH-andurid
Ceragel CPS71
pH-elektrood koos ioonipüünisega võrdlussüsteemiga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps71
Tehniline teave TI00245C
Memosens CPS71E
pH-andur rakendusteks keemilistes protsessides
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Toote konfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps71e
Tehniline teave: TI01496C
Ceraliquid CPS41
pH-elektrood koos keraamilise harukarbi ja KCl-vedelelektrolüüdiga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps41
Tehniline teave TI00079C
Memosens CPS41E
pH-andur protsessitehnoloogiale
Koos keraamilise harukarbi ja KCl-vedelelektrolüüdiga
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Toote konfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps41e
Tehniline teave: TI01495C
Memosens CPS77E
Steriliseeritav ja autoklaavitav ISFET-andur pH mõõtmiseks
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps77e
Tehniline teave TI01396
Tarvikud Ecofit CPA640
14 Endress+Hauser
7.1.2 ORP-andurid
Ceragel CPS72
ORP-elektrood koos ioonipüünisega võrdlussüsteemiga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps72
Tehniline teave TI00374C
Memosens CPS72E
ORP-andur rakendusteks keemilistes protsessides
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Toote konfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cps72e
Tehniline teave: TI01576C
7.1.3 Hapnikuandurid
Oxymax COS22
Steriliseeritav andur lahustunud hapniku mõõtmiseks
Memosens tehnoloogiaga või analoogandurina
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cos22
Tehniline teave TI00446C
Memosens COS22E
Mitme steriliseerimistsükli vältel maksimaalse mõõtmisstabiilsusega hügieeniline
amperomeetriline hapnikuandur
Digitaalne, koos Memosens 2.0 tehnoloogiaga
Tootekonfiguraator asub toote veebilehel: www.endress.com/cos22e
Tehniline teave TI01619C
Ecofit CPA640 Tehnilised andmed
Endress+Hauser 15
8 Tehnilised andmed
8.1 Protsess
8.1.1 Rõhu-/temperatuuriklassid
p [bar]
T[°C]
20 8060
40
T[°F]
p [psi]
0
32
00
10145
100 120 140
68 104 140 176 212 248 284
687
229
1
2
p [pa]
0
1000000
600000
200000
A0052613
 5 temperatuuri-/rõhuklassid
1 Roostevaba teras 1.4404/1.4435 (AISI 316L), MONEL
2 PVDF
8.2 Mehaaniline ehitus
8.2.1 Mõõtmed
Vt jaotist „Paigaldamine“
8.2.2 Kaal
Ligikaudu 0,1 kuni 0,3 kg (0,22 kuni 0,66 naela), sõltuvalt versioonist
8.2.3 Materjalid
Adapteri korpus
CPA640-A/C/E/G*** PVDF (polüvinülideenfluoriid)
CPA640-B/D*** Roostevaba teras 316L (1.4404/14435)
CPA640-I*** MONEL
Tihendusrõngas FDM (VITON), EPDM, CHEMRAZ, KALREZ
Standardile AISI 316L (DIN/EN materjali number 1.4404 või 14435) tarnib Endress+Hauser
DIN/EN protsessiühendused roostevabast terasest keermestatud ühendusega.
Tehnilised andmed Ecofit CPA640
16 Endress+Hauser
Materjalid 1.4404 ja 1.4435 on nende stabiilsustemperatuuri omaduste põhjal koondatud
standardi EN 1092-1 tablelis 18 veergu 13E0. Kahe materjali keemiline koostis võib olla
identne.
8.2.4 Protsessiühendused
Koostu saab paigaldada ainult siis, kui protsess on rõhuvaba ja mahuti on tühi.
Koost on mõeldud paigaldamiseks mahutitesse ja torudesse.
Paigaldamiseks tuleb ette valmistada sobivad protsessiühendused.
Veenduge, et suund on õige. Teavet leiate kasutatava anduri juhendist.
Protsessiühendused sõltuvad koostu versioonist:
Koostu versioon Protsessiühendus
CPA640-A/B*** NPT ½"
CPA640-C/D*** NPT ¾"
CPA640-E*** NPT 1"
CPA640-G/I*** M25 x 1,5
www.addresses.endress.com
*71615927*
71615927
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Endres+Hauser BA Ecofit CPA640 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend