GROHE Essence spetsifikatsioon

Kategooria
Segistid
Tüüp
spetsifikatsioon
8
Kasutusala:
Ei ole võimalik kasutada koos survevaba boileriga (lahtise
veekuumutiga).
Tehnilised andmed
Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada
survealandaja.
Vältige suuri surveerinevusi külma- ja kuumaveetorust
siseneva vee vahel!
EST
Käesolev tehniline tooteinformatsioon on
suunatud eranditult paigaldajale või pädevale
spetsialistile.
Palume edastada see kasutajale!
Veesurve: minimaalselt 0,5 baari, soovitavalt 1 – 5 baari
Surve töörežiimis: maksimaalselt 10 baari
Testimissurve: 16 baari
Läbivool 3-baarise veesurve korral: ca 11 l/min
EcoJoy: 5,8 l/min
Siseneva kuuma vee temperatuur maksimaalselt 80 °C
Soovituslik temperatuur energiasäästuks: 60 °C
Klemmi pikkus: maksimaalselt 60mm
Paigaldamine:
Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast
paigaldamist (vastavalt EN 806)!
Funktsioon:
Veenduge, et ühenduskohad ei leki ja segisti töötab.
Vee voolumäära piiraja:
Survestatud läbivooluboileri puhul ei ole soovitav
voolumäära piirajat kasutada.
Tehniline hooldus:
Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada ja
vajadusel asendada.
Hooldustööde ajaks palume sulgeda vee juurdevoolu!
Keraamilise sisu paigaldamisel jälgige tihendite
õiget asendit.
Keerake sisse ja kruvige kinni kruvi.
Tagavaraosad: vt koostejoonist
(* = lisatarvikud)
Hooldamine: vt hooldusjuhiseid.
Lietojums:
Izmantošana ar zema spiediena ūdens uzkrājējiem
(atklātajiem karstā ūdens sildītājiem) nav iespējama.
Tehniskie dati
Ja miera stāvokļa spiediens lielāks par 5 bāriem, iemontēt
reduktoru.
Jāizvairās no lielas spiediena starpības siltā un aukstā ūdens
pieslēgumos!
LV
Šī tehniskā informācija par produktu ir paredzēta
tikai uzstādītājam vai profesionāliem speciālistiem!
Lūdzam nodot izmantotājam!
Hidrauliskais spiediens: vismaz 0,5 bāri /
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem
Darba spiediens: maksimāli 10 bāri
Kontrolspiediens: 16 bāri
Caurtece pie 3 bāru plūsmas spiediena: apmēram 11 l/min
EcoJoy: 5,8 l/min
Ieplūstošā siltā ūdens temperatūra: maksimāli 80 °C
Ieteicamā temperatūra (enerģijas taupīšanai): 60 °C
Stiprināšanas garums maksimāli 60mm
Instalācija:
Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms un pēc
instalācijas (ievērojiet EN 806)!
Funkcija:
Pārbaudiet pieslēgumu blīvumu un armatūras
funkcionēšanu.
Patēriņa ierobežošana:
Ja tiek izmantots caurteces ūdens sildītājs, nav
ieteicams ierobežot caurteces daudzumu.
Tehniskā apkope:
Pārbaudiet, tīriet un pēc iespējas apmainiet visas
daļas.
Tehniskās apkopes laikā noslēgt ūdens padevi!
Ievietojot patronu, ievērojiet pareizu blīvējumu
stāvokli.
Leskrūvēt saskrūvi un stingri pievilkt.
Rezerves daļas: skatīt detaļu attēlojumu
(* = speciālie piederumi)
Apkope: skatīt kopšanas pamācību
Naudojimo sritis
Negalima naudoti su neslėginiais vandens kaupikliais
(atvirais vandens šildytuvais).
Techniniai duomenys
Jei statinis slėgis didesnis nei 5 bar, reikia įmontuoti slėgio
reduktorių.
Neleiskite susidaryti dideliam šalto ir karšto vandens slėgių
skirtumui!
LT
Ši techninė informacija apie gaminį skirta tik
santechnikui ir apmokytam personalui!
Prašome ją perduoti vartotojui.
Vandens slėgis: min. 0,5 baro; rekomenduojama 1 – 5 barai
Darbinis slėgis: maks. 10 barų
Bandomasis slėgis: 16 barų
Vandens prataka esant 3 barų vandens slėgiui: apie 11 l/min.
EcoJoy: 5,8 l/min.
Įtekančio karšto vandens temperatūra: maks. 80 °C
Rekomenduojama temperatūra (taupant energiją): 60 °C
Jungties ilgis: maks. 60mm
Įrengimas
Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to
(vadovaukitės EN 806)!
Veikimas
Patikrinkite, ar jungtys sandarios ir ar veikia
maišytuvas.
Vandens debito ribojimas
Nerekomenduojame naudoti vandens debito ribotuvo,
jei maišytuvas jungiamas su hidrauliniu tekančio
vandens šildytuvu.
Techninė priežiūra
Patikrinkite ir nuvalykite detales. Jei reikia,
pakeiskite jas naujomis.
Atlikdami techninės priežiūros darbus, užsukite vandenį!
Montuodami įdėklą, atkreipkite dėmesį į tai, ar
tinkamai uždėti tarpikliai.
Įsukite srieginį sujungimą ir tvirtai suveržkite.
Atsarginės detalės: žr. išmontuoto įrenginio
iliustraciją (* = specialūs priedai)
Priežiūra: žr. priežiūros nurodymus
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14

GROHE Essence spetsifikatsioon

Kategooria
Segistid
Tüüp
spetsifikatsioon