Husqvarna QT3549FX Kasutusjuhend

Bränd
Husqvarna
Kategooria
sügavkülmikud
Mudel
QT3549FX
Tüüp
Kasutusjuhend
8183914- 02/0
Bruks--
anvisning
Käyttöohje
S
FIN
NO
FRYS PAKASTIN
QT3549W QT3549FX
24
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Turvallisuus
Uudessa pakastimessasi saattaa olla toimintoja, j oita edellisessä laitteessasi
ei ollut.
Tutustu näihin kaapin käyttö- ja huolto-ohjeisiin huolellisesti. Säilytä tämä
ohjekirjanen. Sitä tarvitaan, mikäli haluat myöhemmin myydä kaapin tai
antaa sen jollekulle.
Käyttö
- Kaappi on tarkoitettu ruokatavaroiden säilytykseen ja jään valmistukseen
kotitalouskäyttöön tämän käyttöohjeen mukaan.
· Jääkaappi- tai pakastinosassa ei tule säilyttää räjähtäv kaasuja tai
nesteitä. saattavat jähtää ja aiheuttaa henkilö- ja
materiaalivahinkoja.
· Älä aseta tavaroita siten, että takaseinän ilma-aukot tukkiintuvat.
· Älä säilytä pakastinosassa hiilihapotettuja juomia tai pulloja. Lasipullot
saattavat rikkoutua.
· Kaappi on painava. Kaapin reunat tai ulkonevat osat voivat olla teräviä.
Kaappia siirrettäessä on toimittava varoen ja käytettävä aina hansikkaita.
Lapset
· Huolehdi siitä, etteivät pikkulapset pääse käsiksi laitteen säätimiin tai
kaapin sisäosiin.
Vanhan kaapin romuttaminen
Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin puoleisesta päästä.
Varmista, että kaikki lukot ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten
joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko ovi.
Varo, ettet vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää. Kaapin eristeet ja
kylmäjärjestelmä saattavat sisältää aineita, jotka vahingoittavat
otsonikerrosta. Tämän vuoksi kaappi on vietävä asianmukaiseen
kierrätyskeskukseen.
HUOM! Uudessa kaapissa ei ole otsonikerrosta vahingoittavia aineita. Lisää
tietoa löydät käyttöohjeesta.
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. män tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja tervey-
teen kohdistuvat haittavaikutukset, j oita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän
tuotteen kierttämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta
t
ai lii
k
k
ees
t
ä,
j
os
t
a
t
uo
t
eonos
t
e
t
t
u.
25
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Sisällysluettelo
Turvallisuus 24.............................................
Vanhan kaapin romuttaminen 24......................................
Sisällysluettelo 25..........................................
Pakastimen kuvaus 26......................................
Säätölaitteet ja merkkivalot (Ohjauspaneeli) 26..........................
Säätölaitteet ja merkkivalot (jääannostelija) 27...........................
Ennen kaapin käyttöönottoa 28..............................
Pakastimen käyttö 28.......................................
Kytke virta pakastimeen ja säädä oikea lämpötila 28......................
Pakastimen sisälämpötila 28..........................................
Virran katkaiseminen 29.............................................
Hälytykset ja muut ominaisuudet 30...................................
Pakastus 32.......................................................
Pakasteiden säilytysaikoja 33.........................................
Sulattaminen 33...................................................
Kaapin sisätilat 34.................................................
Käytännön ohjeita 35........................................
Energiansäästövihjeit ä 35............................................
Ympäristön säästämiseksi 35.........................................
Ympäristönäkökohtia 36.............................................
Hoito ja puhdistus 36........................................
Ilmanvaihtosäleikön irrotus 36........................................
Puhdistus 36......................................................
Jääannostelijan hoito ja puhdistus 37...................................
Sisävalo - lampun vaihto 37..........................................
Kun kaappi on pois käytöstä 37.......................................
Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi 38..........................
Huolto ja varaosat 40...............................................
Kuluttajaneuvonta 40...............................................
Takuu 41.........................................................
Tekniset tiedot 41...........................................
Sallittu vedenpaine (toiminnan varmistamiseksi) 41.......................
Asennus 42.................................................
Pakkauksen purkaminen 42..........................................
Kuljetustuet 42....................................................
Puhdistus ennen käyttöä 42..........................................
26
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Vetimen kiinnitys 42................................................
Oven kätisyyden vaihto 42...........................................
Vesiletkun liittäminen 43............................................
Kun vesijärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 44..................
Sähköliitäntä 44...................................................
Liitäntäjohto 44....................................................
Asennus 44.......................................................
Pakastimen kuvaus
Malli QT3549W/QT3549FX
1. luukkuhylly
2. pakastimen laatikko
3. jääpalalaatikko
4. lasihylly
5. kylmävaraaj a
6. ilmanvaihtosäleikkö
3
4
5
1
6
2
2
2
2
2
2
2
Säätölaitteet ja merkkivalot (Ohjauspaneeli)
ALARM OFF
ON/OFF
A
BC
DF
GH
E
ACTION FREEZE
SUPER
18
A. Pakastimen virtakytkin
Käytetään pakastimen toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.
B. Vihreä merkkivalo
Palaa aina kun pakastin on toiminnassa.
C. Lämpömittariyttö
D. Lämpötilanvalitsin
E. Pikapakastuspainike (ACTION FREEZE)
27
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
F. Keltainen merkkivalo
G. Akustisen hälytyksen kuittauspainike Käytetään akustisen hälytyksen
kuittaamiseen.
Käytetään jääpalakoneen toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.
H. Punainen varoitusvalo Vilkkuu, kun kaapin hälytys on toiminut.
Säätölaitteet ja merkkivalot (jääannostelija)
I
J
N
M
K
L
I. Keltainen merkkivalo
Palaa lukituksen ollessa käytössä.
J. Lukituspainike
Käytetään lukituksen tilapäiseen poistamiseen ja hälytyksen nollaamiseen.
K. Yöasento/valo-painike
Käytetään yöasennon kytkemiseen päälle/pois päältä sekä valon
sytyttämiseen ja hälytyksen nollaamiseen.
L. Optinen tunnistin
Havaitsee vallitsevat valo-olosuhteet peitä).
M. Jäänotto
Aktivoidaan painamalla syöttölaitteen vipu kokonaan sisään.
N. Valaistus
28
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Ennen kaapin käyttöönottoa
Laita kaappi paikalleen ja puhdista se kappaleen "Asennus" mukaisesti.
Ennen pis
t
o
k
k
een
k
y
t
k
e
m
is
t
äpis
t
o
r
asiaan ja
k
aapin
k
äynnis
t
ä
m
is
t
ä
ensimmäistä kertaa on kaapin annettava seistä paikoillaan noin neljä
tuntia. Tässä ajassa jäähdytysjärjestelmän neste ehtii vakaantua.
Muussa tapauksessa kaapin kompressori saattaa vaurioitua.
Pakastimen käyttö
Kytke virta pakastimeen
ja säädä oikea lämpötila
Painetaan ON/OFF (päällä/pois
päältä)-painiketta. Tällöin vihreä
merkkivalo syttyy.
Mikäli pakastimen sisälämpötila
nousee huoneenlämpöiseksi,
kuuluu
hälytysääni
. Kuittaa hälytys
painiketta painamalla.
Lämpötilansäätöpainikkeet
Lämpötilaa säädetään käyttämällä
painikkeita "+" (WARMER,
lämpimämpi) ja "-" (COLDER,
kylmempi).
Painikkeet ovat lämpötilanäytön
yhteydessä.
ALARM OFF
ON/OFF
ACTION FREEZE
SUPER
18
Pakastimen sisälämpötila
Jotta ruokatarvike säilyy pitkään, on pakastimen sisälämpötilan oltava -18°C
tai alhaisempi. Huomaa, että virrankulutus kasvaa lämpötilan laskiessa.
Kun lämpötila-asetus on tehty, näyttää lämpötilanosoitin pakastimen
kulloisenkin lämpötilan.
Lämpötila-asetuksen muutoksen jälkeen anna kaapin olla käynnissä 24
tuntia. Tässä ajassa kaapin sisäinen lämpötila ehtii vakiintua.
Kun kaappi otetaan käyttöön tauon jälkeen ei lämpötilaa tarvitse asettaa
uudelleen.Termostaatti asettuu automaattisesti samaan lämpötilaan kuin
ennen virran katkaisemista.
Lämpötilanäyttö voidaan vaihtaa ACTUAL (todellinen) -lämpötilan
näytöstä (jolloin näyttö on tasaisesti valaistu) DESIRED (haluttu)
-lämpötilan näyttöön (näyttö vilkkuu) painamalla toista näistä kahdesta
painikkeesta: "+" (WARMER, lämpimämpi) tai "-" (COLDER, kylmempi).
29
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Joka kerta, kun toista painiketta painetaan uudelleen, DESIRED (haluttu)
-lämpötila muuttuu 1°C.
Jos kumpaakaan painiketta ei paineta, lämpötila- näyttö vaihtuu
automaattisesti hetken kuluttua (n. 5 sek) näyttämään ACTUAL (todellinen)
-lämpötilaa. Kaapin ACTUAL (todellinen) -lämpötila on tällöin säädetty
vastaamaan esivalittua DESIRED (haluttu) -lämpötilaa.
DESIRED (haluttu) -lämpötila:
Tämä on kaapissa tarvittava lämpötila, ja sitä voidaan säätää vastaamaan
näytössä olevia lämpötiloja. Vilkkuvat numerot osoittavat DESIRED
(haluttu) -lämpötilaa.
ACTUAL (todellinen) -lämpötila:
Lämpötilanäyttö osoittaa l ämpötilaa, joka tällä hetkellä kaapissa on.
Valaistut numerot osoittavat ACTUAL (todellinen) -lämpötilaa.
Kun TURBO/FROSTMATIC -toiminto on kytketty päälle, alkuperäistä
valittua DESIRED (haluttu) -lämpötilaa ei voida muuttaa.
Lämpötilanäyttö ilmoittaa pakastettujen tuotteiden lämpimimmän
lämpötilan. Mikäli lämpötila halutaan mitata lämpömittaria käyttäen, on
tämä sijoitettava pakastettujen tuotteiden väliin, jolloin se osoittaa niiden
todellisen lämpötilan. Lämpötilanäyttö ilmoittaa muulla tavalla mitattua
lämpötilaa hieman korkeamman arvon.
Mikäli kaappi vioittuu, lämpötilannäytölle ilmestyy neliö- tai kirjainmerkki.
Virran katkaiseminen
Katkaise virta pitämällä
ON/OFF-painikkeita alaspainettuna
noin 1 sekuntia. Tällöin
lämpötila-ikkunassa lukemat
siirtyvät 3:sta 1:een. Virta kytkeytyy
pois kun lukema "1" on saavutettu.
Lämpötilaikkuna sammuu.
ALARM OFF
ON/OFF
ACTION FREEZE
SUPER
18
Huomautus:
Laitetta ei voida kytkeä pois päältä tällä tavoin, ellei siihen tule virtaa, ts.
ellei pistotulppa ole kytketty pistorasiaan, tai sähkökatkoksen aikana. Kun
laitteeseen jälleen tulee virtaa, se palauttaa käyttöön ennen virran
katkeamista voimassa olleet asetukset.
Ellei laitetta tulla käyttämään pitkään aikaan:
1. Sulje laite pitämällä ON/OFF-painiketta alaspainettuina noin 1 sekunnin
ajan.
2. Irrota pistotulppa pistorasiasta tai katkaise virta virtakytkimestä.
3. Sulata pakastin ja puhdista kaappi huolella (katso kappale "Huolto ja
puhdistus").
4. Jätä laitteen ovet auki pahan hajun muodostumisen estämiseksi.
30
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Hälytykset ja muut ominaisuudet
Toimintovirhetilanne
Jos kaapin elektroniikkajärjestelmä havaitsee teknisen vian, joka edellyttää
valtuutetun huoltoliikkeen toimenpiteitä, lämpötilanäytön alaosaan ilmestyy
neliö- tai kirjainmerkki. Punainen varoitusmerkkivalo vilkkuu. Kaappi
jatkaa toimintaansa hätätilassa.
"Ovi auki" hälytin
Jos ovi on auki yli n.1,5 minuutin,
alkaa punainen varoitusvalo vilkkua
ja äänimerkki kuulua.
Hälytysäänen sulkeminen:
Kuittaa äänimerkki painikkeella .
Äänimerkki toistuu niin kauan kun
ovi on auki.
Punainen varoitusvalo sammuu, kun
ovi suljetaan.
ALARM OFF
ON/OFF
ACTION FREEZE
SUPER
18
Lämpötilamuisti
Lämpötilamuisti osoittaa, että kaappi on hälyttänyt.
Lämpötilamuisti toimii seuraavasti:
Kun lämpötila kaapissa on lämpötilan kohoamisen jälkeen jälleen alle -11°C
lakkaa äänimerkki kuulumasta. Lämpötilamuisti osoittaa, että hälytin on
toiminut, lämpömittarinäyttö ja punainen varoitusvalo vilkkuvat.
Kun painat kuittauspainikkeesta näet kaapin lämpimimmän lämpötilan
hälytyksen aikana ja lämpötilanäytön vilkkuminen lakkaa. Lämpötilannäyttö
voi olla avuksi kun arvioit voidaanko elintarvikkeita käyttää vai täytyykö ne
hävittää.
Tarkista kuitenkin aina itse elintarvikkeiden laatu nähdäksesi voidaanko ne
pakastaa uudelleen vai hävittää.
Jääpalakone päälle/pois päältä
Jääpalakone asetetaan päälle
tehtaalla, ja se käynnistyy
automaattisesti, kun tuote liitetään
vesi- ja sähköverkkoon. Jos
jääpalakone halutaan sulkea,
painiketta (G, yläpaneelissa)
painetaan noin sekunnin ajan. Jos
jääpalakone suljetaan, toimitukseen
sisältyvä kansi tulee asentaa ovessa
olevaan jäänottoaukkoon.
31
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Lukitus - Jääannostelijan
ohjauspaneeli
Lukitus kytketään päälle tehtaalla.
Lukituksen poistaminen
tilapäisesti:
Paina painiketta (J) tai (K) noin 3
sekunnin ajan, kunnes keltainen
merkkivalo (I) sammuu.
Käytön jälkeen lukitus kytkeytyy
jälleen päälle automaattisesti noin 3
sekunnin kuluttua.
Lukituksen poistaminen
pysyvästi:
Paina painikkeita (J) ja (K)
samanaikaisesti noin 3 sekunnin
ajan. Lukon avauduttua painikkeen
(J) tai (K) merkkivalo syttyy.
Lukituksen käyttöönotto:
Paina painikkeita (J) ja (K)
samanaikaisesti noin 3 sekunnin
ajan. Lukituksen aktivoiduttua
keltainen merkkivalo (I) syttyy.
Valo:
Jääannostelijan valo (N) syttyy
automaattisesti jää otettaessa.
Pysyvä valo:
1. Tarkista, että jääannostelija on
lukitusasennossa.
2. Paina painiketta (K) noin 3
sekunnin ajan, kunnes valo syttyy.
Valo palaa sen jälkeen noin puolella
teholla.
Valon sammuttaminen:
Paina painiketta (K) noin 3 sekunnin
ajan, kunnes valo sammuu.
Jään ottaminen
Jäänotto käynnistyy, kun vipu (M)
painetaan kokonaan sisään, j a jatkuu
vivun vapauttamiseen asti. Jääntulo
lakkaa, kun astia poistetaan.
I
J
N
M
K
L
32
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Yöasento
Toiminto sulkee yön ajaksi ne
jääpalakoneen osat, jotka
synnyttävät ääntä.
Yöasento päälle:
Paina painiketta (K) ja vapauta se,
jolloin painikkeen merkkivalo
syttyy.
Yöasento pois päältä:
Paina painiketta (K) ja vapauta se,
jolloin painikkeen merkkivalo
sammuu.
Neuvojajaohjeita:
Jos jääntuotantoa halutaan lisätä,
kannattaa yläpaneelin
pakastuspainike painaa sisään.
Toiminto kytkeytyy pois
automaattisesti.
Pakastus
Paina pikapakastuspainiketta noin 24
tuntia ennen pakastettavan
ruokatarvikkeen laittamista
pakastimeen.
Pikapakastuspainiketta ei tarvitse
painaa, mikäli pakastettavana on 24
tunnin aikana ainoastaan pieniä
ruokatarvikemääriä.
I
J
N
M
K
L
ALARM OFF
ON/OFF
ACTION FREEZE
SUPER
18
Sulkeminen:
Pikapakastusvaihe päättyy automaattisesti noin 50 tuntia painikkeen
painamisen jälkeen.
Pikapakastusvaihe voidaan lopettaa painamalla pikapakastuspainiketta
uudelleen.
Keltainen pikapakastuksen merkkivalo palaa niin kauan kuin pakastusvaihe
on päällä.
"SF" (Super Frost) näkyy näytöllä noin 5 sekunnin ajan.
33
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Pakastamiseen liittyviä käytännön
ohjeita
· Tuotteiden pakastaminen
tapahtuu ylähyllyllä, tai tämän alla
olevalla hyllyllä.
· Laita ruokatarvikkeet suoraan
pakastushyllyille.
· Asettele ruokatarvikkeet siten,
että kylmä ilma pääsee kiertämään
vapaasti niiden välissä.
· Älä l aita pakastettavaa ruokatarviketta suoraan kiinni jo pakastuneeseen
tuotteeseen. Pakastettavan ruokatarvikkeen lämpö saattaa sulattaa jo
pakastunutta ruokatarviketta.
· Kun ruokatarvikkeet ovat pakastuneet , l aita ne mahdollisimman
tiiviisti toisiaan vasten. Näin ne säilyvät mahdollisimman pitkään kylminä
esim. sähkökatkoksen sattuessa.
· Älä pakasta liian suuria määriä kerrallaan. Laitteen pakastusteho on
ilmoitettu teknisissä tiedoissa.
Va
r
m
is
t
a, e
t
t
ä
k
aappi
t
oi
m
ii ja e
t
t
älä
m
t
ila pysyy ase
t
e
t
un
mukaisena vuorokauden ensikäynnistyksestä. Käytä pakastinta
tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastukseen vasta tämän jälkeen.
Pakasteiden säilytysaikoja
Kaupasta ostetut valmiit pakasteet: Noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.
Kotona pakastetut ruokatarvikkeet:
Rasvaisia ja suolaisia ruokatarvikkeita ei tule säilyttää pakastettuna
kauempaa kuin kolme kuukautta. Keitetty ja vähärasvainen ruoka säilyy
pakastettuna noin kuusi kuukautta. Rasvaton ruoka ja marjat säilyvät
pakastimessa noin vuoden.
Sulattaminen
Ruokatarvikkeet on parasta sulattaa jääkaapissa. Aseta ruokatarvike syvälle
lautaselle, jotta sulavasta tuotteesta irtoava neste ei pääse valumaan kaapin
sisätiloihin. Ruoan nopea sulattaminen tapahtuu asettamalla se
huoneenlämpöön tai kylmään veteen. Mikäli ruoan sulattaminen tapahtuu
mikroaaltouunissa, noudata laitteen valmistajan ohjeita.
34
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Kaapin sisätilat
Pakastimen laatikot
Pakastimen laatikoiden ansiosta on
halutun tuotteen löytäminen nopeaa
ja helppoa. Tilan lisäämiseksi
voidaan laatikot poistaa ja tuotteet
sijoittaa suoraan hyllyille. Ylähyllyä
lukuun ottamatta voidaan kaikille
hyllyille sijoittaa tuotteita, jotka
tulevat 20 mm hyllyn etureunan yli.
Näin saadaan pakastimen suurin
mahdollinen tila käyttöön.
Kylmävaraaja
Kylmävaraaja pitää elintarvikkeet
pidempään kylminä esim. sähkö-
katkoksen sattuessa. Kylmävaraaja
toimii tehokkaimmin, kun se
laitetaan ylimmälle hyllylle.
Pakastettaessa suurenpia ruoka-
tarvikemäär siirretään kylmä-
varaaja ruokatarvikkeiden päälle.
Ulosvedettävä hylly
Pakastehyllyt voidaan vetää ulos. Jos
jokin niistä otetaan pois,
pakastimessa voidaan säilyttää
suurempikokoisia ruokatavaroita..
Jääpalakoneen hylly
Ei voi irrottaa.
Jääpalasäiliö
Voidaan irrottaa. Nostetaan
etureunasta ja vedetään ulos. Kun
jääpalasäiliö on otettu ulos,
jääpalakoneen kaikki toiminnot
keskeytyvät.
Uudelleen asennuksen yhteydessä
jääpalasäiliön syöttöruuvi on
(tarvittaessa) sovitettava selustassa
olevaan pidikkeeseen.
35
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Käytännön ohjeita
Energiansäästövihjeitä
· Kaapin sijoituspaikka on valittava huolella. Katso kappale "Asennus".
Oikein sijoitettuna laite kuluttaa vähemmän energiaa.
· Vältä kaapin oven tarpeetonta avaamista, älä myöskään pidä sitä auki
pitkiä aikoja.
· Tarkista, että kaapin ovi on kunnolla kiinni.
· Sulata pakastetut ruokatarvikkeet jääkaapissa; näiden kylmyys vähentää
jääkaapin virrankulutusta.
· Imuroi kaapin takana sijaitsevat kompressori ja jäähdytysjärjestelmä noin
kerran vuodessa.
· Anna lämpimien elintarvikkeiden jäähtyä ennen kuin laitat ne
jääkaappiin.
· Jäähdytä ruokatarvikkeet jääkaapissa ennen kuin laitat ne pakastimeen.
· Vältä tarpeetonta huurtumista pakkaamalla kaikki ruokatarvikkeet
tiiviisti.
· Pakastuksen yhteydessä noudata tarkasti kappaleessa "Pakastimen
käyttö" annettuja ohjeita. Näin säästyt turhalta energiankulutukselta.
· Älä käytä pakastinta tarpeettoman kylmänä. Sopiva pakastinlämpötila on
-18°C - -20°C .
· Varmista, että oven tiiviste on ehjä ja pidä se aina puhtaana.
Ympäristön säästämiseksi
· Vie pakkaus sekä käytetyt jääkaapit ja pakastimet kierrätyslaitokseen.
Kysy lisätietoja paikkakuntasi viranomaisilta tai laitteen jälleenmyyjältä.
· Säilytä elintarvikkeet purkeissa, astioissa ja pakkauksissa, joita voidaan
käyttää m onta kertaa.
· Käytä kaapin puhdistukseen mietoa astianpesuainetta.
· Noudata "Energiansäästövihjeitä"
Ympäristönäkökohtia
· Kaapin eriste ja laitteen kylmäaine eivät vahingoita otsonikerrosta.
· Pakkauksen kaikki osat ovat kierrätettäviä.
· Kaappi on suunniteltu siten, että se on helppo purkaa kierrätystä varten.
36
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Hoito ja puhdistus
Ilmanvaihtosäleikön irrotus
Ilmanvaihtosäleikkö voidaan irrottaa
esim. puhdistusta varten.
Ilmanvaihtosäleikön irrotuksen
yhteydessä tulee oven olla auki.
Napsauta säleikön yläreuna auki
vetämällä säleikköä samanaikaisesti
ulos- ja alaspäin. Vedä säleikkö
tämän jälkeen suoraan ulos, jolloin
se irtoaa.
Puhdistus
Puhdista kaappi säännöllisesti.
Kytke virta pois kaapista ja irrota
pistoke pistorasiasta.
Puhdista sisäpuoli
Poista irtonaiset osat ja pese ne
käsin. Pyyhi kaappi ulkoa ja sisältä
sekä oven tiiviste. ytä pehmeää
liinaa ja haaleaan veteen lisättyä
mietoa pesuliuosta. Älä sulje ovea
ennen kuin kaappi on sisältä
kokonaan kuiva.
Puhdista ulkopinta
Käytä vettä ja käsitiskiainetta
ruostumattoman teräksen ja
anti-finger-print-päällystettyjen
pintojen puhdistukseen. Älä käytä
hankaavia puhdistusaineita.
Irrota ilmanvaihtosäleikkö (katso
kappale "Ilmanvaihtosäleikön
irrotus") ja imuroi kaapin alla oleva
alue. Siirrä kaappi etäämmälle
seinästä ja imuroi sen takana oleva
alue, jäähdytysjärjestelmä sekä
kompressori.
Kaappia siirrettäessä
on lattian naarmuttami-
sen välttämiseksi suositeltavaa
nostaa kaappia etureunasta.
37
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Jääannostelijan hoito ja puhdistus
Puhdista tarvittaessa vain pehmeällä rievulla ja lämpimällä vedellä
annostelijan ja jääpalasäiliön ulkoa päin käden ulottuvilla olevat pinnat.
Älä käytä missään olosuhteissa naarmuttavia ja/tai syövyttäviä
puhdistusaineita.
Puhdista tarvittaessa vain pehmeällä rievulla ja lämpimällä vedellä
annosteluosan ja jääpalasäiliön ulkoa päin käden ulottuvilla olevat pinnat,
irrotuksen jälkeen.
Tarkista, että jääpalasäiliö on täysin kuiva ennen kuin se asennetaan takaisin
paikoilleen.
Jos järjestelmää ei aiota käyttää pitkään aikaan, jääpalakone ja vesi
kannattaa sulkea, tyhjentää jääpalasäilö ja asentaa toimitukseen sisältyvä
kansi ovessa olevaan jäänottoaukkoon. Uudelleenkäynnistämisen yhteydessä
pitäisi ensimmäisen vuorokauden aikana valmistetun jään käyttöä välttää.
Sulattaminen
Tuotetta ei tarvitse välttämättä sulattaa. Tavaratila ja höyrystin sulatetaan
automaattisesti säännöllisin (tavallisesti 24 h:n) väliajoin niiden
kuormituksesta riippuen.
Sulatuksen nopeuttamiseenei saa käyttää hiustenkuivaajaa tai muuta
lämmityslaitetta. Liika kuumuus saattaa vahingoittaa kaapin
sisätilojen muoviosia ja laitteen sähköosiin voi päästä kosteutta, jolloin on
olemassa sähköiskun vaara.
Sisävalo - lampun vaihto
Kaapin sisävalo syttyy
automaattisesti, kun kaapin ovi
avataan. (Valo sammuu jos ovi on
auki yli 7 min.) Irrota pistoke
pistorasiasta ennen lampun
vaihtamista.
Purista j ousi kokoon ja työnnä säleikköä samanaikaisesti alaspäin.
Käytä samantyyppistä lamppua, kanta E14, teho enintään 25 W.
Kun kaappi on pois käytöstä
Kytke virta pois kaapista ja irrota pistoke pistorasiasta.
Puhdista kaappi kappaleen "Puhdistus" mukaisesti. Jätä ovi raolleen, sillä
muuten kaappiin saattaa muodostua ummehtunut haju.
Mikäli kaappi pidetään toiminnassa, pyydä jotakuta tarkistamaan tilanne,
jotta elintarvikkeet eivät pääse pilaantumaan esim. sähkökatkoksen
sattuessa.
38
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi
Jos kaappi ei toimi niinkuin pitäisi, voi syynä olla asia, jonka itse voit
korjata. Lue tarkoin ja noudata seuraavaa taulukkoa, niin vältyt turhilta
huoltokäynneiltä.
Ongelma Mahdollinen syy/Toimenpide
ehdotus
"" näkyy
lämpömittarinäytössä.
Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Pakastimessa on liian
lämmintä.
Aseta kylmempi l ämpötila.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Lämpöisiä ruokatarvikkeita on laitettu
pakastimeen. Odota muutama tunti ja
tarkista lämpötila uudelleen.
Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden välissä.
Pakastimessa on liian
kylmää.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Pakastus voi olla toiminnassa.
Lämpömittarinäyttö näyttää kaapin
lämpöisimmän lämpötilan.
Poikkeama l ämpötilassa
lämpömittarinäytön ja muutoin mitatun
lämpötilan välillä on normaalia.
Muodostuu paljon
huurretta ja ätä.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Kompressori käy
jatkuvasti.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Kaapin ympäristön lämpötila on normaalia
huonelämpötilaa korkeampi.
Ei jäätä Jääpalakone ei ole päällä. Käynnistä
jääpalakone.
Katso kohta "Jääpalakone päälle/pois
päältä".
Vettä ei saada. Korjaa vedensaanti.
39
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Jääannostelijan valo
vilkkuu
Vuoto vesiliitännässä. Korjaa vuoto ja
tyhjennä kotel o vet äm ällä punainen
pistoke ulos.
Katso kuva kohdassa "Vesiletkun liittämi-
nen".
Ovessa oleva jääpalojen kulkureitti on
tukossa. Poista tukos.
Jääannostelijan valo
vilkkuu ei ätä tule ulos.
Vettä ei saada. Korjaa vedensaanti.
Nollaa järjestelmä painamalla painiketta
(J).
Kaappi ei toimi lainkaan.
Jäähdytys ja valo eivät
toimi. Merkkivalot eivät
toimi.
Kaappiin ei ole kytketty virtaa.
Kaappiin ei tule virtaa (kokeile liittämällä
pistorasiaan jokin muu sähkölaite).
Sulake on rikki.
Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa.
Säännöllisesti toistuva
koliseva ääni.
Jääpalasia sekoitetaan, jotta palaset eivät
jäädy kiinni toisiinsa. Ei toimenpiteitä,
normaali ääni.
Vaihtoehtoinen yöasennon käyttöönotto.
Virtakatkos Älä avaa kaappia turhaan. Jos katkoksen
oletetaan kestävän kauan, tulee
ruokatarvikkeet mahdollisuuksien mukaan
siirtää toimivaan kaappiin.
Jos ruokatarvikkeet ovat kovia
sähkökatkoksen jälkeen, voidaan ne
pakastaa heti uudelleen. Jos elintarvikkeet
ovat sulaneet ja näyttävät edelleen
hyvälaatuisilta ja tuoksuvat niin kuin
pitäisi, ne on kypsennettävä ennen käyttöä
tai uudelleen pakastamista.
40
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Kaapin äänitaso on liian
korkea.
Jäähdytysjärjestelmässä muodostuu
normaalisti jonkunverran ääntä. Sykkivä
ääni syntyy, kun kaappi on käynnissä ja
kylmäaine kiertää jäähdytysjärjestelmässä.
Kun kompressori käynnistyy ja pysähtyy
saattaa termostaatista kuulua napsahduksia.
Jos äänitaso koetaan häiritseväksi:
Taivuta varovasti putkisilmukoita kaapin
takana niin että ne eivät kosketa toisiaan.
Aseta mahdollisesti pudonneet
vaimentimet (kaapin ja putkiston välissä)
takaisin paikoilleen.
Noudata tarkoin kappaleen "Asennus"
ohjeita.
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon
0200-2662 (0,1597 e/min + pvm), * tai katsomalla puhelinluettelon
keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi
sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot
alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa
yhteys huoltoliikkeeseen.
MOD (Malli):.....................................................
PROD.NO (Tuotenumero):..................................
SER:NO (Sarjanumero):.....................................
Ostopäivä............................................................
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttaja-
neuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 e/min + pvm).
Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa,
carelux.fs[email protected]rolux.fi.
41
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsääntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän
mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
· aiheettomasta huoltokäynnistä
· ellei valmistajan laitteen asennuksesta, ytöstä ja hoidosta antamia ohjeita
ole noudatettu.
Tekniset tiedot
Malli QT3549W/QT3549FX
Nettotilavuus jääkaappi 252 l
Leveys 595 mm
Korkeus 1800 mm
Syvyys 650 mm
Energiankulutus 324 kWh/vuosi
Energialuokka A
Nimellisteho 120 W
Pakastusteho 15 kg/24 tuntia
Sallittu vedenpaine (toiminnan varmistamiseksi)
Järjestelmän kokonaisvirtaus voi vaihdella paikallisten vesiolosuhteiden ja/tai
vedenpaineen mukaan.
Alin sallittu veden-paine:
1 bar (100kPa)
Neuvotte le asentajan kanssa, jos veden-
paine on alle 1 barin.
Ylin sallittu veden-paine:
10 bar (1mPa)
Vedenpaine en ollessa yli 10 baria
täytyy asentaa paineen-alennusventtiili
(voidaan hankkia eri-koisliikkeestä)
Ä
lii
t
ä
t
uo
t
e
t
t
ave
t
een
t
iloissa, joissa y
m
r
is
t
ön
m
t
ila voi
laskea jäätymispisteen alle.
Tuotteen saa liittää vain juomavesijohtoon.
Tuotteen saa liittää vain kylmävesijohtoon.
42
Husqvarna/Electrolux 8183914-02/0
Asennus
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että kaappi on virheetön ja vahingoittumaton. Kuljetusvaurioista on
välittömästi ilmoitettava kaapin jälleenmyyjälle. Vie pakkaus
kierrätyspisteeseen. Pyydä lisätietoja paikkakuntasi vastaavalta
viranomaiselta tai laitteen jälleenmyyjältä.
Älä anna lasten leikkiä pakkauksella. Muovikelmu saattaa
aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Kuljetustuet
Irrota teipit ja kuljetustuet oven
sivuilta.
Eräiden kaappimallien alla on
vaimennustyyny. Älä poista sitä.
Puhdistus ennen käyttöä
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen
haaleaa vettä, mietoa pesuainetta ja
pehmeää liinaa.
Vetimen kiinnitys
1. Kiinnitä vetimen kiinnike
tankoon.
2. Kiinnitä toinen kiinnike oveen.
3. Asenna tanko ja kiinnike oveen ja
ruuvaa kiinni.
HUOM! Älä kiinnitä ruuveja liian
tiukkaan (max 2 Nm) ettei oven
muovi vauriodu.
1
2
3
Oven kätisyyden vaihto
Oven kätisyyttä ei voi vaihtaa.
/

Teistes keeltes

See käsiraamat sobib ka