OmniMount WorkSpace Black Kasutusjuhend

Bränd
OmniMount
Kategooria
lameekraaniga lauakinnitused
Mudel
WorkSpace Black
Tüüp
Kasutusjuhend
WS-3
EN
Instruction Manual
ES
Manual De Instrucciones
FR
Manuel D’instructions
DE
Benutzerhandbuch
NL
Instructiehandleiding
IT
Manuale Di Istruzioni
PL
Instrukcja Obsługi
CZ
Návod K Obsluze
HU
Kezelési Kézikönyv
GK
Εγχειριδιο Οδηγιων
PT
Manual De Instruções
DA
Brugervejledning
FI
Asennusopas
SV
Monteringsanvisning
RO
Manual Cu Instrucţiuni
BL
РъководствоЗаРабота
ET
Juhend
LV
Lietošanas Pamācība
LT
Naudojimo Instrukcija
SL
Navodila
SK
Návod Na Obsluhu
RU
Руководство По Эксплуатации
TR
Talimat Kilavuzu
NO
Bruksanvisning
CN
JP
AR
تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺐﻴﺘآ
EN Images may differ from actual product
ES El producto real puede variar respecto a la
imagen mostrada.
FR Le produit réel peut différer de l'illustration.
DE Abbildung weicht möglicherweise von
tatsächlichem Produkt ab.
NL De afbeelding kan verschillend zijn van het
eigenlijke product.
IT L’immagine può non corrispondere al prodotto
effettivo.
PL Rzeczywisty produkt możesię żnić od
przedstawionego na ilustracji.
CZ Obrázek se může od skutečného produktu lišit.
HU A kép eltérhet a tényleges terméktől.
GK Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που
έχετε.
PT As imagens poderão divergir do produto real
DA Billederne kan variere fra det faktiske produkt
FI Kuvat voivat erota itse tuotteesta
SV Bilder kan skilja sig från befintlig produkt
RO Este posibil ca imaginile să difere faţă de produsul real
BL Възможно е изображенията да се различават от
продукта в действителност
ET Pildid võivad tegelikust tootest erineda
LV Attēli var aķirties no pašreizējā izstrādājuma
LT Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo produkto
SL Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka
SK Obrázky sa môžu od skutočného produktu odlišovať.
RU Изображение товара, представленное в этом
документе, может отличаться от реального внешнего
вида товара.
TR Resimler, gerçek ürünle farklılık gösterebilir
NO Bildene kan variere i forhold til det faktiske produktet
AR ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻋ رﻮﺼﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺪﻗ
CN 产 不
JP
Desktop Monitor Stand
ULN #
UL10002
PN #
WS-3 = L27-UL10002-CON-070308vD-CC
HOIATUS! EESTI
BRĪDINĀJUMS! LATVISKI
ĮSPĖJIMAS! LIETUVIŲ
HOIATUS! VALE PAIGALDUS VÕI MONTEERIMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI, VARALIST KAHJU VÕI SURMA.
ENNE ALUSTAMIST LUGEGE KINDLASTI JÄRGMISI HOIATUSI.
Kui juhised ei ole teie jaoks arusaadavad või teil on paigalduse kohta küsimusi, pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Põhja-Ameerika
elanikud võivad ühendust võtta OmniMounti klienditeenindusega telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil [email protected]m.
Kui toode on katki või mõni selle osa on puudu, ärge toodet paigaldage ega monteerige. Varuosade saamiseks pöörduge OmniMounti
klienditeeninduse poole telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil [email protected] Muude riikide kliendid saavad abi oma
kohalikult edasimüüjalt.
Seinale paigaldatavad tooted: See toode on mõeldud kasutamiseks vertikaalsel puitkarkass-seinal või müüritisel (betoonist). Puitkarkass-
sein on sein, mis koosneb vähemalt 5 cm x 10 cm postidest, mis asuvad üksteisest maksimaalselt 61 cm ja minimaalselt 41 cm kaugusel ja
millel on maksimaalselt 19 mm paksune seinakate (kipsplaat, krohvivõrk, krohv). Kui te ei tea, mis tüüpi sein teil on, või kui vajate abi mõnd
muud tüüpi pinnale paigaldamisel (metallkarkass, ehitusplokk ja tellis), võtke ühendust kvalifitseeritud paigaldajaga. Turvaliseks
paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust. Kui see nii ei
ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja -pind ning paigaldusel kasutatavad kinnitusvahendid
toetavad turvaliselt koguraskust.
See toode ei ole mõeldud kandma kineskoop- või lameekraanteleri raskust.Ärge kasutage seda toodet mõnel muul kui OmniMounti
määratletud eesmärgil.
Toode võib sisaldada liikuvaid osi. Olge kasutamisel ettevaatlik.
ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET.
BRĪDINĀJUMS! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI MONTĀŽA VAR IZRAISĪT SMAGUS MIESAS BOJĀJUMUS, ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS
VAI DZĪVĪBAS ZAUDĒŠANU. PIRMS DARBA SĀANAS IZLASIET ŠOS BRĪDINĀJUMUS.
Ja neizprotat norādījumus vai arī rodas kādas šaubas vai jautājumi, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Ziemeļamerikas iedzīvotāji var
sazināties ar uzņēmuma OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai sūtīt e-pasta ziņojumu uz
Neveiciet uzstādīšanu vai monāžu, ja izstrādājums vai aparatūra ir bojāta vai to trūkst. Ja nepieciešamas rezerves detaļas, sazinieties ar
OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai sūtiet e-pasta ziņojumu uz in[email protected] Starptautiskie klienti
var saņemt palīdzību, sazinoties ar vietējo preču izplatītāju.
Uz sienas montējamiem izstrādājumiem: šo izstrādājumu paredzēts izmantot tikai pie vertikālu koka statņu vai mūra (monolīta betona) sienas.
Koka statņu siena ir siena, ko veido 5 x 10 cm statņi, kas izvietoti ar maksimālo vai minimālo atstarpi 61 cm un 41 cm, un kuras apdare
(ģipškartons, latas, apmetums) nepārsniedz 19 mm. Ja nezināt sienas veidu vai arī ir nepieciešama informācija par citām virsmām (metāla
statņu, vienlaidu paneļu vai ķieģeļu), sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Lai garantētu drošu uzstādīšanu, sienai, pie kuras veicat montēšanu,
jāiztur četrreiz lielāks svars nekā kopējā noslodze. Pretējā gadījumā virsma ir jānostiprina, lai tā atbilstu minētajam standartam. Uzstādītājam ir
jāpārbauda, vai sienas struktūra/virsma un uzstādīšanai izmantotie enkuri var droši izturēt kopējo noslodzi.
Šis izstrādājums nav konstruēts tam, lai izturētu katodstaru lampas vai plakanā ekrāna televizora svaru.
Nelietojiet šo izstrādājumu citiem nolūkiem, nekā norādījis uzņēmums OmniMount.
Šajā izstrādājumā var būt kustīgas detaļas. Lietot piesardzīgi!
SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU.
ĮSPĖJIMAS! NETINKAMAI SUMONTAVĘ ARBA SURINKĘ PRIETAISĄ, GALITE PATIRTI RIMTŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ, SUGADINTI
NUOSAVYBĘ ARBA NET ŽŪTI. PRIEŠ PRADĖDAMI, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIUOS PERSPĖJIMUS.
Jeigu nesuprantate šių instrukcijų, abejojate arba turite klausimų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Šiaurės Amerikos gyventojai gali kreiptis į
„OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el. paštu: [email protected]nt.com.
Nemontuokite ir nesurinkite produkto arba jo aparatūros, jeigu ji yra pažeista arba trūksta dalių. Jeigu reikalingos atsarginės dalys, kreipkitės į
„OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el. paštu: In[email protected] Tarptautiniai klientai pagalbos turi kreiptis į
vietinį platintoją.
Prie sienos montuojamiems gaminiams: Šis gaminys sukurtas tvirtinti vertikaliai prie medinėsarbamūrinės sienos (vientiso betono). Medinių
statramsčių siena yra siena, kurią sudaro ne mažesni, kaip 5 x 10 cm statramsčiai, tarp kurių yra ne didesni kaip 61 cm tarpai, ne mažesni kaip
41 cm tarpai ir ne storesnė kaip 19 mm sienos danga (sausasis tinkas, lentos, tinkas). Jeigu nežinote sienos tipo, arba reikalinga pagalba,
norint atpažinti kitus paviršius (metaliniai statramsčiai, vientisi blokai arba plytos), kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Kad tvirtinimas būtų
saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigutaipnėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad atitiktų šį
standartą. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad sienos struktūra / paviršius ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą
apkrovą.
Šis gaminys nėra skirtas laikyti televizorius su kineskopais arba plokščiaisiais ekranais.Nenaudokite šio produkto jokiu kitu
tikslu nei nurodyta „OmniMount“.
Šiame produkte gali būti judančių dalių. Būkite atsargūs.
NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO.
OPOZORILO – SLOVENŠČINA
OPOZORILO! NEUSTREZNA PRITRDITEV ALI MONTAŽA LAHKO POVZROČI POŠKODBE, MATERIALNO ŠKODO ALI SMRT. PRED
ZAČETKOM PREBERITE NASLEDNJA OPOZORILA.
Če ne razumete navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na strokovnjaka. Prebivalci Severne Amerike se lahko obrnejo
na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovu [email protected]
Če je izdelek ali orodje poškodovano ali manjka, izdelka ne sestavljajte oz. pritrjujte. Če potrebujete nadomestne dele, se obrnite na
OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovu [email protected]mount.com. Kupci v drugih državah se
morajo za pomoč obrniti na pooblaščene lokalne prodajalce.
Izdelki za pritrditev na steno: Ta izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpični steni, ki je sezidana na leseni ali pa na zidani konstrukciji (iz
masivnega betona). Leseni nosilci, opredeljeni kot stene, sestavljeni iz najmanj 5 x 10 cm nosilcev z največ 61 cm razmika in najmanj 41 cm
razmika med nosilcema ter z največ 19 mm stenskega opaža (mavčne plošče, letev, omet). Če ne veste, kakšna je stena, ali pa potrebujete
pomoč glede drugih vrst površin (masivnih blokov in opeke), se obrnite na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti nosilnost stene, na katero
izdelek pritrjujete, štirikrat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Montažer mora
preveriti, ali bodo stenska struktura/površina in sidra varno podpirala celotno breme.
Ta izdelek ni zasnovan kot nosilec za katodne televizijske zaslone ali LCD-zaslone.Izdelek laho vsebuje premične dele. Bodite
previdni pri uporabi..
NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI.
ﺮﻔﺣا
Bormaskin
Delin
Сверление
Vŕtať
Izvrtajte
Gręžti
Urbis
Puurige
Пробив
Burghiu
Borra
Poraa
Bor
Furar
Διατρήστε
Készítsen furatot
Vrtat
Wywierć
Forare
Boor
Bohren
Percer
Agujerear
Drill
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﻲﺳاﺪﺳ ﻂﺑر حﺎﺘﻔﻣ
Sekskantnøkkel
Allen Anahtarı
Торцовый ключ
Imbusový kľúč
Imbus ključ
Šešiakampis raktas
Sešstūra stieņatslēga
Kuuskantpesapeakruvi võti
Шестостепенен ключ за винтове
Cheie Allen
Insexnyckel
Kuusiotappiavain
Unbrakonøgle
Chave Allen
Κλειδί Άλεν
Imbuszkulcs
Klíč imbus
Klucz do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
Chiave esagonale
Inbussleutel
Inbusschlüssel
Clé hexagonale
Llave Allen
Allen Wrench
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
SYMBOL KEY
ناﺰﻴﻣ
AR
Vodováha
CZ
Szintező
HU
Αλφάδι
GK
Nível
PT
Vaterpas
DA
Vesivaaka
FI
Pass
SV
Nivelă
RO
Ниво
BL
Lood
ET
Līmenis
LV
Lygis
LT
Vodna tehtnica
SL
Vodováha
SK
Уровень
RU
Aynı Seviyeye Getir
TR
Vater
NO
Poziomnica
PL
Wasserwaage
DE
Waterpas
NL
Livellare
IT
Level
EN
Nivel
ES
Niveau
FR
JP
CN
ﻪﻴﺒﻨﺗ
Forsiktig
Dikkat
Предостережение
Pozor
Previdno
Dėmesio
Brīdinājums
Hoiatus.
Внимание
Atenţie
Försiktighet
Varoitus
Pas på
Cuidado
Προσοχή
Figyelmeztetés
Pozor
Przestroga
Attenzione
Voorzichtig
Vorsicht
Attention
Precaución
Caution
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
铅 标记
صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ
Blyantmerke
Kalem İşareti
Карандашная пометка
Poznamenajte si polohu ceruzkou
Oznaka s svinčnikom
Pažymėti pieštuku
Atzīme ar zīmuli
Pliiatsimärge
Обозначаване с молив
Marcaj de creion
Märke med penna
Lyijykynämerkki
Blyantsmærke
Marcar a lápis
Σημειώστε με μολύβι
Jelölő ceruza
Poznamenejte si polohu tužkou
Znak wykonany ołówkiem
Segno di matita
Potloodmarkering
Bleistiftmarkierung
Marque de crayon
Marque con lápiz
Pencil Mark
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﻗﺮﻄﻣ
Hammer
Çekiç
Молоток
Kladivo
Kladivo
Kalti
Āmurs
Haamer
Чук
Ciocan
Hammare
Vasara
Hammer
Martelo
Χτυπήστε με σφυρί
Kalapács
Kladivo
Młotek
Martello
Hamer
Hammer
Marteau
Martillo
Hammer
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN]
ES
FR
JP
CN
يرﺎﻴﺘﺧا
Valgfritt
İsteğeBağlı
Дополнительно
Voliteľ
Izbirno
Pasirinktinis
Pēcizvēles
Valikuline
Допълнителен
Opţional
Valfri
Valinnainen
Valgfrit
Opcional
Προαιρετικό
Választható
Volitelné
Opcjonalne
Opzionale
Optioneel
Optional
Optionnel
Opcional
Optional
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﺒﻴﻠﺻ ﻚﻔﻣ
Stjerneskrujern
Yıldız Tornavida
Крестовая отвертка
Krížový skrutkovač
Križni izvijač Phillips
Kryžminis atsuktuvas
Phillips skrūvgriezis
Ristkruvikeeraja
Отвертка Phillips
Şurubelniţă Phillips
Philips skruvmejsel
Ristipääruuvitaltta
Philips skruetrækker
Chave-de-fendas Phillips
Σταυροκατσάβιδο
Keresztfejes csavarhúzó
Křížový šroubovák
Śrubokrętkrzyżakowy
Cacciavite a croce
Phillips schroevendraaier
Kreuzschlitzschraubendreher
Tournevis Phillips
Destornillador Phillips
Phillips Screwdriver
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
P10
SYMBOL KEY
CN
JP
لزأ
Fjern
Kaldır
Удалите
Odstráňte
Odstranite
Pašalinti
Noņemt
Eemaldage
Отстрани
Scoateţi
Ta bort
Poista
Fjern
Desmontar
Αφαιρέστε
Távolítsa el
Odstraňte
Zdejmij
Rimuovere
Verwijder
Entfernen Sie
Retirez
Retire
Remove
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
ﻂﺒﺿا
Juster
Ayarlayın
Отрегулируйте
Upravte polohu
Prilagodite
Nustatykite
Pielāgojiet
Sättige paika
Регулирайте
Reglaţi
Justera
Säädä
Justér
Ajustar
Προσαρμόστε
Igazítsa helyére.
Upravte polohu
Wyreguluj
Regolare
Regel
justieren Sie
Ajustez
Ajuste
Adjust
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
تﻼﺒﻜﻟا ةرادإ
Kabelorganisering
Kablo İdaresi
Монтаж кабелей
Kryty káblov
Držalo za kable
Kabelio tvarkymas
Kabeļu penāļi
Kaablite korraldamine
Управление на кабели
Gestionarea cablurilor
Kabelhantering
Kaapelien hallinta
Kabelstyring
Gestão de cabos
Διαχείριση καλωδίου
Kábelkezelés
Kryty kabelů
Pokrywa na przewody
Passacavi
Kabelgoten
Kabelführung
Gestion des câbles
Sistema de organización de cables
Cable Management
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
拧紧
ﺪﻴﻟﺎﺑ ﻂﺑرا
Stram for hånd
Elle sıkıştırın
Затяжка вручную
Utiahnite rukou
Privijte z roko
Priveržti ranka
Savilkšana ar roku
Pingutage käsitsi
Затегнете с ръка
Strâns cu mâna
Handspänn
Kiristä käsin
Stram med hånden
Apertar à mão
Σφίξτε με το χέρι
Kézi rögzítés
Utáhnout rukou
Dokręć ręcznie
Serrare a mano
Met de hand vastdraaien
Mit der Hand festziehen
Serrer avec les doigts
Ajuste manual
Hand tighten
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻂﺑرا
AR
Utáhněte upevně
CZ
Szorítsa meg a rögzítőt.
HU
Βιδώστε τον σφιγκτήρα
GK
Apertar aperto
PT
Stram fæstneren
DA
Kiristä kiinnitin
FI
Spänn fäste
SV
Strângeţi dispozitivul de fixare
RO
Затегнете натегача
BL
Pingutage kinnitit
ET
Savelciet fiksatoru
LV
Priveržti tvirtinimo elementą
LT
Pričvrstite objemko
SL
Utiahnite upevnenie
SK
Затяните крепление
RU
Kıskacı Sıkıştırın
TR
Stram holderen
NO
Zaciśnij łącznik
PL
Ziehen Sie die Befestigung fest
DE
Draai de bevestiging vast
NL
Serrare il dispositivo di fissaggio
IT
Tighten Fastener
EN
Ajuste el sujetador
ES
Serrez l'attache
FR
JP
拧紧紧
CN
ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻞﺣ
AR
Uvolněte upevně
CZ
Lazítsa meg a rögzítőt.
HU
Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα
GK
Soltar aperto
PT
Løsgør fæstneren
DA
Löysää kiinnitintä
FI
Lossa fäste
SV
Slăbiţi dispozitivul de fixare
RO
Разхлабете натегача
BL
Laske kinniti lõdvemaks
ET
Atbrīvojiet fiksatoru
LV
Atlaisvinti tvirtinimo elementą
LT
Zrahljajte objemko
SL
Uvoľnite upevnenie
SK
Ослабьте крепление
RU
Kıskacı Gevşetin
TR
Løsne holderen
NO
Poluzuj zapięcie
PL
Lösen Sie die Befestigung
DE
Draai de bevestiging los
NL
Allentare il dispositivo di fissaggio
IT
Loosen Fastener
EN
Afloje el sujetador
ES
Desserrez l'attache
FR
JP
开紧
CN
P11
TOOLS NEEDED
ﺔﻣزﻼﻟا تاودﻷاAR
Potřebné nástroje
CZ
Szükséges eszközök
HU
Απαιτούμενα εργαλεία
GK
Ferramentas necessárias
PT
Nødvendigt værktøj
DA
Tarvittavat työkalut
FI
Verktyg som krävs
SV
Instrumente necesare
RO
Необходими уреди
BL
Vajalikud tööriistad
ET
Nepieciešamie rīki
LV
Reikalingi įrankiai
LT
Potrebno orodje
SL
Potrebné náradie
SK
Необходимые инструменты
RU
Gerekli Aletler
TR
Nødvendige verktøy
NO
Potrzebne narzędzia
PL
Benötigte Werkzeuge
DE
Benodigde gereedschappen
NL
Strumenti necessari
IT
Tools NeededEN
Herramientas necesarias
ES
Outils requis
FR
JP
CN
ﻦﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ
Není součástí
Nem tartalmazza
Δεν περιλαμβάνεται
Não incluído
Ikke vedlagt
Ei mukana
Ej inkluderad
Nu sunt incluse
Неевключен
Pole komplektis
Nav iekļauts
Nepridedama
Ni priloženo
Nie je súčasťou balenia
Вкомплектневходит
Dahil değildir
Ikke inkludert
Nie należy do zestawu
Nicht im Lieferumfang enthalten
Niet inbegrepen
Non incluso
Not included
No se incluye
Non inclus
P12
P14
Option B
Option A
A
B
EN Options
ES Opciones
FR Options
DE Optionen
NL Opties
IT Opzioni
PL Opcje
CZ Možnosti
HU Beállítások
GK Επιλογές
PT Opções
DA Valg
FI Vaihtoehdot
SV Alternativ
RO Opţiuni
BL Опции
ET Võimalused
LV Iespējas
LT Parinktys
SL Možnosti
SK Možnosti
RU Параметры
TR Seçenekler
NO Alternativer
AR تارﺎﻴﺧ
CN 选项
JP
EN Options
ES Opciones
FR Options
DE Optionen
NL Opties
IT Opzioni
PL Opcje
CZ Možnosti
HU Beállítások
GK Επιλογές
PT Opções
DA Valg
FI Vaihtoehdot
SV Alternativ
RO Opţiuni
BL Опции
ET Võimalused
LV Iespējas
LT Parinktys
SL Možnosti
SK Možnosti
RU Параметры
TR Seçenekler
NO Alternativer
AR تارﺎﻴﺧ
CN 选项
JP
P15
Step A-1
EN Install screws
ES Coloque los tornillos
FR Installez les vis
DE Drehen Sie die Schrauben ein
NL Installeer de schroeven
IT Installare le viti
PL Załóżśruby
CZ Nainstalujte šrouby
HU Helyezze be a csavarokat.
GK Τοποθετήστε τους κοχλίες
PT Montar parafusos
DA Isæt skruerne
FI Asenna ruuvit
SV Montera skruvar
RO Montaţi şuruburile
BL Поставяненавинтове
ET Paigaldage kruvid
LV Ievietojiet skrūves
LT Įsukite varžtus
SL Pritrdite vijake
SK Nainštalujte skrutky
RU Установите винты
TR Vidaları takın
NO Installer skruene
AR ﺐﻟاﻮﻠﻟا ﺐآر
CN
JP
1
2
X 4
1
2
A
P-F
P-GP-H
P16
Step A-2
EN Hand tighten
ES Ajuste manual
FR Serrer avec les doigts
DE Mit der Hand festziehen
NL Met de hand vastdraaien
IT Serrare a mano
PL Dokręć ręcznie
CZ Utáhnout rukou
HU Kézi rögzítés
GK Σφίξτε με το χέρι
PT Apertar à mão
DA Stram med hånden
FI Kiristä käsin
SV Handspänn
RO Strâns cu mâna
BL Затегнете с ръка
ET Pingutage käsitsi
LV Savilkšana ar roku
LT Priveržti ranka
SL Privijte z roko
SK Utiahnite rukou
RU Затяжка вручную
TR Elle sıkıştırın
NO Stram for hånd
AR ﺪﻴﻟﺎﺑ ﻂﺑرا
CN 拧紧
JP
1
1
2
A
P17
Step B-1
P-A
2.5”
LT Pašalinti
SL Odstranite
SK Odstráňte
RU Удалите
TR Kaldır
NO Fjern
AR لزأ
CN
JP
GK Αφαιρέστε
PT Desmontar
DA Fjern
FI Poista
SV Ta bort
RO Scoateţi
BL Отстрани
ET Eemaldage
LV Noņemt
EN Remove
ES Retire
FR Retirez
DE Entfernen Sie
NL Verwijder
IT Rimuovere
PL Zdejmij
CZ Odstraňte
HU Távolítsa el
Step B-2
X 1
P-A
ﻂﺑرا
Fest
Ekleyin
Приложить
Pripevniť
Pritrdite
Pritvirtinti
Pievienojiet
Kinnitage
Прикрепете
Ataşaţi
Fäst
Kiinnitä
Påsæt
Prender
Προσαρτήστε
Szerelje fel
Připevnit
Zamontuj
Fissare
Bevestig
Befestigen
Attacher
Fijar
Attach
بﻮﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا
Drill hull
Delik açın
Просверлите отверстия
Vyvŕtajte diery
Izvrtajte luknje
Išgręžkite skyles
Izurbiet caurumus
Puurige augud
Пробивни дупки
Daţigăuri
Borra hål
Poraa reiät
Bor huller
Perfurar
Ανοίξτε οπές
Fúrja ki a lyukakat.
Vyvrtejte otvory
Wywierć otwory
Trapanare i fori
Boor de gaten
Bohren Sie die Löcher
Percez les trous
Realice agujeros
Drill hole
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
P-A
B
B
P18
Step B-3
2.5”
EN Tighten Fastener
ES Ajuste el sujetador
FR Serrez l'attache
DE Ziehen Sie die Befestigung fest
NL Draai de bevestiging vast
IT Serrare il dispositivo di fissaggio
PL Zaciśnij łącznik
CZ Utáhněte upevně
HU Szorítsa meg a rögzítőt.
GK Βιδώστε τον σφιγκτήρα
PT Apertar aperto
DA Stram fæstneren
FI Kiristä kiinnitin
SV Spänn fäste
RO Strângeţi dispozitivul de fixare
BL Затегнете натегача
ET Pingutage kinnitit
LV Savelciet fiksatoru
LT Priveržti tvirtinimo elementą
SL Pričvrstite objemko
SK Utiahnite upevnenie
RU Затяните крепление
TR Kıskacı Sıkıştırın
NO Stram holderen
AR ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻂﺑرا
CN 拧紧紧
JP
EN Attach
ES Fijar
FR Attacher
DE Befestigen
NL Bevestig
IT Fissare
PL Zamontuj
CZ Připevnit
HU Szerelje fel
LT Pritvirtinti
SL Pritrdite
SK Pripevniť
RU Приложить
TR Ekleyin
NO Fest
AR ﻂﺑرا
CN
JP
GK Προσαρτήστε
PT Prender
DA Påsæt
FI Kiinnitä
SV Fäst
RO Ataşaţi
BL Прикрепете
ET Kinnitage
LV Pievienojiet
Step B-4
1
P-B
X 4
1
P-C
P-A
P-C
P-C
P-C
B
B
P-E
CAUTION! - SCREWS BOTTOMING OUT
ﻪﻴﺒﻨﺗ : ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ" ضﺎﻔﺨﻧا " ﺐﻟﻮﻠﻟا)ظووﻼﻘﻟا رﺎﻤﺴﻤﻟا ( ًا د ر ِو مﺪﺨﺘﺳا) ﺔﻨﻤﻀﻣ ﺮﻴ ( ﻲﻟﺪﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا ﻊﻓﺮﻟ
AR
EN
Attention: If screw "bottoms out" use washers (not included) to take up slack
ES Atención: Si el tornillo hace tope, utilice arandelas (no se incluyen) para ajustarlo al máximo.
FR Attention : Si les vis dépassent en dessous, utilisez des rondelles (non incluses) pour compenser
DE
Achtung: Falls sich die Schraube „eingräbt“, verwenden Sie Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), um die
Schraubenkraft auf eine größere Fläche zu verteilen
NL Opgepast: Indien de schroef los zit, gebruik plaatjes (niet inbegrepen) om de ruimte op te vullen
IT Attenzione: Se la vite "tocca il fondo", utilizzare delle rondelle (non in dotazione) per lo spazio eccedente
PL
Uwaga: Jeśli nie można dokręcićśruby, należyużyć podkładek, aby usunąć luz
CZ
Upozornění: Pokud je šroub příliš dlouhý, použijte podložky (nejsou přibaleny)
HU Figyelem: Ha a csavar „kiemelkedik”, alátéttel (nem tartozék) szüntesse meg a hézagot
GK
Προσοχή: Αν ο κοχλίας είναι πολύ κοντός χρησιμοποιήστε δακτυλίους (δεν περιλαμβάνονται) για να
κερδίσετε απόσταση
PT Atenção: Se o parafuso "bater no fundo" utilize anilhas (não incluídas) para remover a folga
DA OBS: Hvis skruens endestikker ud brugesspændeskiver (ikkevedlagt), så dette ikke sker
FI Huomautus: Jos ruuvi menee pohjaan, poista välys aluslevyjen (ei mukana) avulla.
SV Observera: Använd brickor för att minska glapp för skruvar som inte tar ordentligt (ej inkluderade)
RO
Atenţie: Dacă vârfurile şuruburilor „ies afară”, utilizaţipiunişe (nu sunt incluse) pentru a le strânge
BL
Внимание: Ако някои винт "се извади", използвайте промивачка (не се съдържа в комплекта),
за да го извадите
ET Tähelepanu. Kui kruvi tagumine ots ei mahu üleni sisse, kasutage tühja ruumi täitmiseks seibe (pole komplektis)
LV
Uzmanību! Ja caurskrūvējamāsskrūves savilkšanai tiek izmantotas starplikas (komplektācijā
neietilpst)
LT
Dėmesio: jeigu varžtas „įlenda per giliai“, sutvirtinimui naudokite tarpiklius (nepridedami)
SL
Pozor: Če se vijak odvije, uporabite podložke (niso priložene), da ga lahko dobro privijete
SK
Upozornenie: V prípade, že je skrutka príliš dlhá, použite podložky (nie sú súčasťou balenia).
RU
Внимание! В случае применения винтов типа гайка внизу”, для затягивания используйте
шайбы (не входят в комплект)
TR Dikkat: Vida "sonuna kadar girerse", bo
ş
lu
ğ
u almak için rondelalar
ı
(dahil de
ğ
ildir) kullan
ı
n
NO Obs: Hvis skruene når bunnen, må du bruke skiver (ikke inkludert) til å ta bort slark
CN
JP
CAUTION
**NOTE**
WHEN INSTALLING FLAT PANEL TV DO NOT OVER TIGHTEN
SCREWS AND MAKE SURE THAT SCREWS DO NOT BOTTOM
OUT IN MOUNTING HOLES!
!
P19
SPACERS
EN Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs
ES Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V
FR Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V
DE Verwenden Sie Abstandhalter für zurückversetzte Montagebohrungen oder um A/V-Eingänge zu erreichen
NL Gebruik afstandshouders voor verzonken montageopeningen of voor toegang tot A/V-ingangen
IT Usare distanziatori per i fori di montaggio incassati o per accedere a componenti A/V
PL Użyj dystansów w przypadku otworów montażowych lub w celu uzyskania dostępu do wejść A/V
CZ Použijte distanční podložky pro zahloubené otvory pro držák a pro přístup k vstupům zvuku a videa
HU A süllyesztett szerelőlyukakhoz és A/V-bemenetekhez használjon távtartókat.
GK Χρησιμοποιήστε διαστολείς για οπές στήριξης σε εσοχή ή για πρόσβαση στις εισόδους A/V
PT Utilizar anilhas para furos de montagem em ressaltos ou para aceder às entradas A/V
DA Brug afstandsskiver i indfræsede monteringshuller eller til A/V-indgange
FI Käytä välilevyjä upotetuissa kiinnitysrei'issä tai A/V-sisääntuloihin
SV Använd distansbrickor för infällda monteringshål eller för att komma åt A/V ingångar
RO Utilizaţidistanţiere pentru găurile de montare din spaţiile scobite sau pentru acces la intrările A/V
BL ИзползвайтеразстояниятазавдлъбнатинипостенатаилизадостъпдоA/V входове
ET Kasutage nõgusate paigaldusaukude puhul või A/V sisendile ligipääsuks vahepukse
LV Lietojiet starplikas padziļinājumā esošajiem montāžas caurumiem vai lai piekļūtu audiovideo ieejām
LT Nišos skylėms arba norėdami pasiekti A / V įvestis, naudokite tarpiklius
SL Distančnike uporabite za vgreznjene luknje za pritrditev ali za dostop do vhodov A/V
SK Použite distančné podložky na zapustené otvory pre držiak a na prístup k vstupom zvuku a videa
RU Вслучае, если крепежные отверстия утоплены, или для доступа к аудио- и видеовходам используйте втулки
TR Oyuk montaj delikleri için veya A/V girişlerine erişmek için ara halkalarını kullanın
NO Bruk avstandsstykker for innfelte monteringshull eller for å få tilgang til A/V-inngangene
AR ﺼﻟا ﻞﺧاﺪﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠ وأ ةﺮﺋﺎﻐﻟا ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا بﻮﻘﺛ ﻊﻣ تاﺪﻋﺎﺒﻤﻟا مﺪﺨﺘﺳا ﻮﻳﺪﻴﻔﻟاو تﻮ
CN A/V
JP A/V
M-C
M-A – M-B
6
P22
Step 2
EN Hang with monitor attached
ES Cuelgue con el monitor adherido.
FR Accrochez avec le moniteur installé.
DE Mit dem befestigten Monitor aufhängen.
NL Hang op terwijl de monitor is bevestigd.
IT Appendere con lo schermo attaccato.
PL Powieś z przymocowanym monitorem.
CZ Zavěste s připevněným monitorem.
HU Függessze fel a monitorral együtt.
GK Κρεμάστε με την οθόνη προσαρτημένη
PT Suporte com monitor preso
DA Hæng op med skærm påsat
FI Ripusta näyttö kiinnitettynä
SV Häng med bildskärm fastsatt
RO Agăţaţicu monitorulataşat
BL Закачи с монитора прикрепен
ET Riputage koos kinnitatud ekraaniga
LV Piekārt ar pievienoto monitoru
LT Pakabinti su pritvirtintu monitoriumi
SL Obesite s pritrjenim monitorjem
SK Zaveste s pripevnenou obrazovkou.
RU Навесьте с установленным монитором.
TR Takılı monitörle asın
NO Heng med skjermen festet
AR ًﺎ بﺎﻗﺮﻤﻟاو ﻖﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗ
CN
JP
Step 3
6
1
1
EN Install screws
ES Coloque los tornillos
FR Installez les vis
DE Drehen Sie die Schrauben ein
NL Installeer de schroeven
IT Installare le viti
PL Załóżśruby
CZ Nainstalujte šrouby
HU Helyezze be a csavarokat.
GK Τοποθετήστε τους κοχλίες
PT Montar parafusos
DA Isæt skruerne
FI Asenna ruuvit
SV Montera skruvar
RO Montaţi şuruburile
BL Поставяненавинтове
ET Paigaldage kruvid
LV Ievietojiet skrūves
LT Įsukite varžtus
SL Pritrdite vijake
SK Nainštalujte skrutky
RU Установите винты
TR Vidaları takın
NO Installer skruene
AR ﺐﻟاﻮﻠﻟا ﺐآر
CN
JP
8
7
P23
Step 4
EN Adjust to Desired Location or Tilt
ES Ajuste a la inclinación o ubicación deseada
FR Ajustez à la position désirée ou inclinez
DE An die gewünschte Position anpassen oder neigen
NL Stel in op de gewenste plaats of kantel
IT Regolare la posizione o l'inclinazione come desiderato
PL Dopasuj do żądanego położenia lub nachylenia
CZ Upravte polohu tak, abyste dosáhli požadovaného umístění nebo sklonu
HU Igazítsa a kívánt helyre vagy elforgatási helyzetbe.
GK Προσαρμογή στην επιθυμητή θέση ή κλίση
PT Ajustar ao local ou à inclinação desejada
DA Justér til ønsket placering eller vip
FI Säädä haluttuun kohtaan tai kulmaan
SV Justera till önskad position eller tippa
RO Reglaţnpoziţia şi la înclinaţia dorite
BL Регулирайте до желаната позиция или наклонете
ET Sättige soovitud asetus või kalle paika
LV Pielāgojiet nepieciešamajā stāvoklī vai slīpumā
LT Nustatykite norimą vietą arba pakreipimą
SL Prilagodite v ustrezen položaj ali nagib
SK Upravte polohu tak, aby ste dosiahli požadované umiestnenie alebo sklon
RU Отрегулируйте нужное положение и угол наклона
TR İstediğinizPozisyonaveyaEğime Ayarlayın
NO Juster til ønsket plassering eller skråstilling
AR بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻞﻴﻤﻟا وأ ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻰﻟإ ﻂﺒﻀﻟﺎﺑ ﻢﻗ
CN 倾 度
JP
Step 5
EN Route Cables
ES Tienda los cables
FR Installez les câbles
DE Verlegen Sie die Kabel
NL Plaats de kabels
IT Inserire i cavi
PL Poprowadź kable
CZ Natáhněte kabely
HU Vezesse el a kábeleket.
GK Δρομολόγηση καλωδίων
PT Dispor os cabos
DA Føringskabler
FI Reititä kaapelit
SV Lägg kablar
RO Direcţionaţi cablurile
BL Маршрутни кабели
ET Suunake kaablid oma kohale
LV Virzienu kabeļi
LT Kabelių išvedžiojimas
SL Napeljava kablov
SK Natiahnite káble
RU Укладка кабелей
TR Kabloları Düzenleyin
NO Før kablene
AR تﻼﺒﻜﻟا ﻪﻴﺟﻮﺗ
CN 线
JP
5
1
+
P-D
1
-
9
Step 6
1
1
ﻂﺑرا
Utáhnout
Rögzítse
Σφίξτε
Apertar
Stram
Kiristä
Spänn
Strângeţi
Затегнете
Pingutage
Savilkt
Priveržti
Pričvrstite
Utiahnuť
Затягивание
Sıkıştırın
Stram
Dokręć
Festziehen
Vastdraaien
Serrare
Tighten
Ajustar
Serrer
ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻞﺣAR
Uvolněte upevně
CZ
Lazítsa meg a rögzítőt.
HU
Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα
GK
Soltar aperto
PT
Løsgør fæstneren
DA
Löysää kiinnitintä
FI
Lossa fäste
SV
Slăbiţi dispozitivul de fixare
RO
Разхлабете натегача
BL
Laske kinniti lõdvemaks
ET
Atbrīvojiet fiksatoru
LV
Atlaisvinti tvirtinimo elementą
LT
Zrahljajte objemko
SL
Uvoľnite upevnenie
SK
Ослабьте крепление
RU
Kıskacı Gevşetin
TR
Løsne holderen
NO
Poluzuj zapięcie
PL
Lösen Sie die Befestigung
DE
Draai de bevestiging los
NL
Allentare il dispositivo di fissaggio
IT
Loosen FastenerEN
Afloje el sujetador
ES
Desserrez l'attache
FR
JP
开紧
CN
ﻂﺒﺿا
Juster
Ayarlayın
Отрегулируйте
Upravte polohu
Prilagodite
Nustatykite
Pielāgojiet
Sättige paika
Регулирайте
Reglaţi
Justera
Säädä
Justér
Ajustar
Προσαρμόστε
Igazítsa helyére.
Upravte polohu
Wyreguluj
Regolare
Regel
justieren Sie
Ajustez
Ajuste
Adjust
3
3
P24
/

See käsiraamat sobib ka