Powerplus POWDP6040 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Kategooria
pliidikubud
Mudel
POWDP6040
Tüüp
Omaniku manuaal
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ .......................................................................................... 3
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ........................................................... 3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ............................................................... 3
4 SYMBOLIT ...................................................................................... 4
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET .............................................. 4
5.1 Työskentelyalue ..................................................................................................... 4
5.2 Sähköturvallisuus .................................................................................................. 4
5.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................ 5
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö .................................................... 5
5.5 Huolto ..................................................................................................................... 5
6 ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA ................................................. 6
7 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA
VARTEN .......................................................................................... 6
7.1 Akut ........................................................................................................................ 6
7.2 Laturi ...................................................................................................................... 6
8 LAITTEEN KOKOAMINEN ............................................................. 6
8.1 Kääntyvien pyörien asennus ................................................................................ 6
8.2 Letkun asennus ..................................................................................................... 7
8.3 Moottorin kotelon asennus ¡a irrotus ................................................................... 7
8.4 Imuputken kiinnittäminen letkuun ........................................................................ 7
9 KÄYTTÖ .......................................................................................... 7
9.1 Akun lataaminen .................................................................................................... 7
9.1.1 Latauksen merkkivalot (kuva 1) ............................................................................... 7
9.2 Akun varauskyvyn ilmaisin (kuva 1a) ................................................................... 8
9.3 Akun asettaminen paikoilleen ja irrottaminen (kuva 2) ....................................... 8
9.4 Kytkeminen päälle ja pois ..................................................................................... 8
9.5 Roskien imurointi .................................................................................................. 8
9.6 Sähkötyökalun synnyttämän pölyn imurointi ...................................................... 8
9.7 Nesteiden imurointi ............................................................................................... 8
9.8 Puhaltaminen ......................................................................................................... 8
9.9 Säiliön tyhjennys ................................................................................................... 8
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 2 www.varo.com
10 PUHDISTUS JA HUOLTO .............................................................. 9
10.1 Puhdistus ............................................................................................................... 9
10.2 Säiliön puhdistus ................................................................................................... 9
10.3 Pölynsuodattimen puhdistus ................................................................................ 9
11 TEKNISET TIEDOT ......................................................................... 9
12 HUOLTO-OSASTO ......................................................................... 9
13 SÄILYTYS ....................................................................................... 9
14 TAKUU .......................................................................................... 10
15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ...................................... 10
16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ................................... 11
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 3 www.varo.com
MÄRKÄ/KUIVAIMURI 20 V 20 L
POWDP6040
1 KÄYTTÖ
Tämä märkä-/kuivaimuri soveltuu sekä kuivien roskien ja pölyn että myös nesteiden imurointiin
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Virtakytkin
2. Moottorin kotelo
3. Kahvan moottorin kotelo
4. Kiinnitin
5. Säiliö
6. Letkun liitäntä
7. Kääntyvä pyörä
8. Letku
9. Letkun kädensija
10. Imuputki
11. Märkä/kuiva-lattiaharja
12. Rakosuutin
13. Pölysuodatin
14. Letkun liitäntä (puhallustoiminto)
15. Akun kapasiteetin ilmaisin
16. Painike akun kapasiteetin ilmaisimelle
17. Akku (Ei kuulu toimitukseen)
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1x imuri
1x käyttöohje
1x rakosuutin / pölysuutin
4x pyörä
1x suodatin
1x joustava letku Ø 32mm x 1.5m
3x muoviletku Ø 32mm x 400mm
1x märkä/kuiva-lattiaharja
1x pesusienisuodatin
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 4 www.varo.com
4 SYMBOLIT
Seuraavia symboleja käytetään tässä ohjekirjassa ja/tai koneen päällä:
Henkilö- sekä laitevahinkovaara.
Lue käyttöopas huolellisesti
ennen käyttöä.
Voimassa olevien EU-
direktiivien
turvallisuusstandardien
mukainen.
Ympäristölämpötila korkeintaan
40 °C (vain akku).
Älä altista laturia eikä akkua
vedelle.
Käytä akkua ja laturia vain
suljetuissa tiloissa.
Akkua tai laturia ei saa polttaa.
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
5.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
5.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä
jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 5 www.varo.com
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
5.3 Henkilöturvallisuus
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-
asennossa, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea katkaisimella
kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa päällä,
tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
Älä kurottaudu. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että pystyt
pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin
ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
lisävarusteita tai asetat laitteen säilöön. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse
tahattomasti käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla sähkölaiteet huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat
moitteettomasti eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai muita viallisia osia,
että ne haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monet tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tietyn laitetyypin käyttöohjeissa on neuvottu. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
5.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 6 www.varo.com
6 ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA
Älä imuroi helposti syttyviä nesteitä. happoja tai ohenteita.
Älä Imuroi yli 60 asteista vettä.
Älä imuroi myrkyllisiä aineita.
Huolehdi siitä, että pölynsuodatin on paikallaan aina, kun imuroit kuivaa jätettä tai pölyä.
Tarkista, ettei pölynsuodatin ole paikallaan, kun ryhdyt imuroimaan nesteitä.
7 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA VARTEN
Käytä vain koneeseen sopivia akkuja ja latureita.
7.1 Akut
Älä yritä koskaan mistään syystä avata.
Älä varastoi tiloissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 °C.
Lataa vain 4 °C - 40 °C ympäristölämpötilassa.
Akkuja hävitettäessä noudata kohdassa “Ympäristön suojeleminen” annettuja ohjeita.
Älä aiheuta oikosulkuja. Jos liitäntä tehdään positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittimen
välillä suoraan tai tapahtuu vahingossa kosketus metalliesineisiin, akkuun tulee oikosulku
ja voimakas virta virtaa ja saa aikaan lämmön kehittymistä, mistä voi olla seurauksena
kotelon halkeaminen tai tulipalo.
Ei saa kuumentaa. Jos akkuja kuumennetaan yli 100 °C, tiivisteet ja eristeet ja muut
muovikomponentit voivat vioittua ja seurauksena voi olla akkunesteen vuoto ja/tai sisäinen
oikosulku, joka saa aikaan lämmön kehittymistä ja aiheuttaa halkeamia tai tulipalon. Älä
myöskään hävitä akkuja polttamalla. Siitä voi olla seurauksena räjähdys ja/tai vakava
palaminen.
Äärimmäisissä olosuhteissa voi tapahtua akun vuotaminen. Jos huomaat nestettä akun
päällä, toimi seuraavasti:
Pyyhi neste pois huolellisesti pyyhkeellä. Vältä ihokosketusta.
Iho- tai silmäkosketuksessa noudata alla olevia ohjeita:
Huuhtele välittömästi vedellä. Neutralisoi miedolla hapolla kuten sitruunamehulla tai
etikalla.
Silmäkosketuksessa huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia.
Hakeudu lääkärinhoitoon.
Tulipalon vaara! Vältä oikosulkua irrotetun akun liitännöissä. Akkua ei saa
polttaa.
7.2 Laturi
Älä yritä koskaan ladata ei ladattavia akkuja.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Älä altista vedelle.
Älä avaa laturia.
Älä lävistä laturia.
Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
8 LAITTEEN KOKOAMINEN
8.1 Kääntyvien pyörien asennus
Irrota moottorin kotelo (2).
Käännä säiliö (5) ylösalaisin ja työnnä kääntyvät pyörät (7) aukkoihin. Paina pyörät niille
varattuihin aukkoihin niin että ne muodostavat nelikulmion.
Käännä säiliö oikein päin.
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 7 www.varo.com
Asenna moottorin kotelo (2) takaisin.
8.2 Letkun asennus
Työnnä letku (8) liitäntään (6) ja paina se tukevasti paikalleen.
8.3 Moottorin kotelon asennus ¡a irrotus
Moottorin kotelo on kiinni säiliössä kiinnittimillä.
Kun haluat irrottaa moottorin kotelon (4), avaa ensin kiinnittimet (4) ja nosta sitten kotelo
säiliön (5) päältä.
Asenna moottorin kotelo takaisin asettamalla se säiliön päälle ja kiinnittämällä kiinnittimet.
8.4 Imuputken kiinnittäminen letkuun
Liitä imuputki kädensijaan (9).
Asenna haluamasi suutin imuputken päähän.
9 KÄYTTÖ
Varmista. että imurin sähköjohto on vedetty kokonaan ulos ennen kuin kytket laitteen päälle.
Älä tuki ritilöitä, jotta ilma pääsee vapaasti poistumaan. Kun käytät imuria yhdes
sähkötyökalun kanssa, kytke ensin imuri päälle ja vasta sitten sähkötyökalu.
9.1 Akun lataaminen
Tämän työkalun akut toimitetaan ongelmien välttämiseksi vain vähän ladattuina, joten ne on
ladattava ennen ensimmäistä käyttöä.
Huom.: Akut eivät saa täyttä latausta ensimmäisellä latauskerralla. Anna
laitteen latautua täysin useampi kerta. Akku tulee ladata vain sisätiloissa.
Normaalin käytön jälkeen tarvitaan noin 1 tunti latausaikaa, jotta akku olisi täysin ladattu.
Akku lämpenee hiukan latauksen aikana, tämä on normaalia eikä se ole osoitus viasta.
Älä aseta laturia erittäin kuumaan tai kylmään paikkaan. Paras paikka on huoneen
lämpötilassa. Kun akku on täysin latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja ota akku pois
laturista.
Huom.:
Anna akun jäähtyä täysin ennen lataamista
Tarkasta akku ennen lataamista, älä lataa halkeillutta tai vuotavaa akkua.
9.1.1 Latauksen merkkivalot (kuva 1)
Yhdistä laturi virtalähteeseen:
Kiinteästi palava vihreä: valmis lataamaan.
Vilkkuva punainen: lataus käynnissä.
Kiinteästi palava vihreä: ladattu.
Kiinteästi palava vihreä ja punainen: akku tai laturi vaurioitunut.
Huom.: Ellei akku mene oikein paikoilleen, irrota se ja varmista, että akku
on oikeanmallinen kyseiseen laturiin sen mukaan mitä on ilmoitettu laturin
teknisissä tiedoissa. Älä lataa mitään muuta akkua tai akkua, joka ei sovi
tukevasti laturiin.
Tarkasta laturi ja akku säännöllisesti niiden ollessa liitettyinä.
Irrota laturi ja irrota se akusta, kun olet valmis.
Anna akun jäähtyä kokonaan ennen kuin käytät sitä.
Säilytä laturi ja akku sisätiloissa, poissa lasten ulottumattomista.
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 8 www.varo.com
HUOM.: Jos akku on kuuma jatkuvan työkalussa käytön jälkeen, anna sen
jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen lataamista. Tämä pidentää akkujen
kestoikää.
HUOM.: Irrota akku laturin jalustasta peukaloa tai sormia käyttäen, painaen
akun vapautuspainike sisään ja vetämällä akku pois samanaikaisesti.
9.2 Akun varauskyvyn ilmaisin (kuva 1a)
Akussa on akun varauskyvyn ilmaisimet. Voit tarkastaa akun varauskyvyn painiketta
painamalla (16). Ennen kuin käytät konetta, paina kytkimen laukaisinta tarkistaaksesi, onko
akussa riittävästi latausta, jotta se toimii kunnolla.
Nämä 3 LED-valoa näyttävät akun varauskyvyn tason:
3 LEDiä palaa: Akku on täysin ladattu.
2 LEDiä palaa: Akku on 60% ladattu.
1 LED palaa: Akku on melkein tyhjä.
9.3 Akun asettaminen paikoilleen ja irrottaminen (kuva 2)
VAROITUS: Ennen kuin teet mitään säätöjä, varmista että pora on kytketty
pois ja että suunnanvalitsin on keskiasennossa.
Pidä työkalua yhdellä kädellä ja akkua (17) toisella.
Asennus: työnnä ja liu’uta akku akkuporttiin, varmista, että vapautussalpa akun
takapuolella napsahtaa paikoilleen ja akku on kiinni ennen kuin aloitat toimintoa.
Poista: Paina akun vapautussalpaa ja vedä akku ulos samalla kertaa.
9.4 Kytkeminen päälle ja pois
Kone käynnistetään panemalla virtakytkin (1) asentoon I.
Koneen virta katkaistaan panemalla virtakytkin asentoon '0'.
9.5 Roskien imurointi
Kiinnitä imuputki (10) letkuun (8).
9.6 Sähkötyökalun synnyttämän pölyn imurointi
Liitä kädensijalla (9) varustettu letku suoraan sähkötyökalun pölynpoistoliitäntään.
9.7 Nesteiden imurointi
Varmista, ettei säiliössä (5) ole pölyä.
Asenna imuputki (10) letkun kädensijaan (9). Jätä aukko yleissuuttimen päälle
ilmavirtausta varten.
9.8 Puhaltaminen
Voit käyttää tätä työkalua myös puhaltamaan pois pölyä, lehtiä jne. Irrota letku säiliön
sivulla olevasta letkun liitännästä (6) ja liitä letku työkalun päällä olevaan erityiseen
puhallustoiminnon liitäntään (14).
9.9 Säiliön tyhjennys
Kytke akku irti ja irrota se.
Irrota moottorin kotelo (2).
Tyhjennä säiliö (5).
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 9 www.varo.com
10 PUHDISTUS JA HUOLTO
Huomio! Ennen kuin suoritat mitään töitä laitteessa, irrota virtajohto.
10.1 Puhdistus
Pidä koneen tuuletusaukot puhtaina, ettei moottori ylikuumene.
Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä kankaalla, mieluiten jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
Jos lika ei irtoa, käytä pehmeää kangasta, joka on kostutettu saippuaveteen.
Älä koskaan käytä bensiinin, alkoholin tai ammoniakkiveden tapaisia
liuottimia. Nämä liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia.
Älä upota moottorin koteloa veteen!
10.2 Säiliön puhdistus
Tyhjennä ja puhdista säiliö (5) jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Kuivaa säiliö huolellisesti sen jälkeen, kun olet käyttänyt imuria nesteiden imurointiin.
10.3 Pölynsuodattimen puhdistus
Ravistele pölynsuodatin (13) puhtaaksi jokaisen käytön jälkeen.
11 TEKNISET TIEDOT
POWDP6040
Nimellisjännite
20 voltin tasavirta
Säiliön tilavuus
20 l
Imuteho
10 kPa
Säiliön materiaali
Ruostumaton teräs
Säiliön koko
295x285 mm
Puhallustoiminto
Kyllä
Putken pituus
1,5 m
Imutyyppi
Kuiva ja märkä
12 HUOLTO-OSASTO
Vialliset kytkimet voidaan vaihtaa huoltopalvelussamme.
13 SÄILYTYS
Puhdista koko kone ja sen lisävarusteet.
Säilytä lasten ulottumattomissa vakaassa ja turvallisessa asennossa, viileässä ja kuivassa
paikassa, välttäen liian kuumia tai liian kylmiä lämpötiloja.
Suojele suoralta auringonpaisteelta. Säilytä pimeässä mikäli mahdollista.
Älä säilytä muovipusseissa kosteuden kerääntymisen välttämiseksi.
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 10 www.varo.com
14 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 36 kuukauden takuu, joka alkaa
hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita, tulppia
tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka
johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä
myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
POWDP6040 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 11 www.varo.com
16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA ilmoittaa,
että
Tuote: MÄRKÄ/KUIVAIMURI
Tavaramerkki: PowerPlus
Malli: POWDP6040
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten
mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään saakka):
2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka):
EN60335-1 : 2012
EN60335-2-2 : 2010
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sääntelyasiat vaatimuksenmukaisuudesta vastaava johtaja
14/04/2020, Lier - Belgium
/