Powerplus POWX3240 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Kategooria
pliidikubud
Mudel
POWX3240
Tüüp
Omaniku manuaal
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ........................................................................................... 3
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ............................................................ 3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ................................................................ 3
4 SYMBOLIT ....................................................................................... 3
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET ................................................ 4
5.1 Työskentelyalue ...................................................................................................... 4
5.2 Sähköturvallisuus ................................................................................................... 4
5.3 Henkilöturvallisuus ................................................................................................. 4
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö ...................................................... 5
5.5 Huolto ...................................................................................................................... 5
6 ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA .................................................. 5
7 LAITTEEN KOKOAMINEN .............................................................. 5
7.1 Moottorin kotelon asennus ja irrotus..................................................................... 5
7.2 Pyörien asennus ..................................................................................................... 6
7.3 Letkun asennus ....................................................................................................... 6
7.4 Erikoissuodattimen asennus (kuva 1) ................................................................... 6
7.5 Pölypussin asennus (kuva 2) ................................................................................. 6
7.6 Imuputken kiinnittäminen letkuun ......................................................................... 6
7.7 Sähkötyökalun liittäminen imuriin (kuva 3) ........................................................... 6
8 KÄYTTÖ ........................................................................................... 6
8.1 Imurin kytkeminen päälle ja päällä pois ................................................................ 6
8.2 Karkeiden roskien imurointi ................................................................................... 6
8.3 Pienten roskien ja pölyn imurointi ......................................................................... 7
8.4 Sähkötyökalun synnyttämän pölyn imurointi ....................................................... 7
8.5 Säiliön tyhjennys..................................................................................................... 7
8.6 Nesteiden imurointi ................................................................................................. 7
8.7 Nesteen tyhjennys (kuva 4) .................................................................................... 7
8.8 Puhallus (kuva 5)..................................................................................................... 7
9 PUHDISTUS JA HUOLTO ............................................................... 7
9.1 Puhdistus ................................................................................................................ 7
9.2 Säiliön puhdistus .................................................................................................... 7
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 2 www.varo.com
9.3 Erikoissuodattimen puhdistaminen ....................................................................... 7
10 VIRHEEN TUNNISTUS .................................................................... 8
11 TEKNISET TIEDOT .......................................................................... 8
12 HUOLTO-OSASTO .......................................................................... 8
13 SÄILYTYS ........................................................................................ 8
14 TAKUU ............................................................................................. 9
15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ......................................... 9
16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS .................................... 10
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 3 www.varo.com
KUIVA/MÄRKÄIMURI
POWX3240
1 KÄYTTÖ
Tämä märkä-/kuivaimuri soveltuu sekä kuivien roskien ja pölyn että myös nesteiden imurointiin
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Virtakatkaisin
2. Lisäsähköpistoke
3. Moottorin kotelo
4. Kätevä kielekkeinen moottorin kotelo
5. Puristin
6. Säiliö
7. Letkun liitäntä
8. Kääntyvä pyörä
9. Letku
10. Ilmaventtiilillä varustettu kahva
11. Putki
12. Märkä & kuiva lattiaharja
13. 2 in 1 harja
14. Apukahva
15. Nesteen tyhjennys
16. Puhallus
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x letku
1 x teleskooppiputki + muoviputki
1 x ilmaventtiilillä varustettu kahva
1 x märkä & kuiva lattiaharja
1 x 2 in 1 harja (rakosuulake)
1 x vaahtomuovisuodatin
1 x uusi erikoissuodatin + suojaristikko
3 x paperinen pölypussi
4 x pyörä
1 x apukahva
1 x käyttöopas
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
4 SYMBOLIT
Tässä käyttöoppaassa ja koneessa käytetään seuraavia symboleita:
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
Voimassa olevien EU-direktiivien turvallisuusstandardien mukainen.
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 4 www.varo.com
5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
5.1 Työskentelyalue
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
5.2 Sähköturvallisuus
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä
jännitettä.
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
hköiskun vaaraa.
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
5.3 Henkilöturvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden
fyysiset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta
tai osaamista laitteen käytöstä, jollei henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna
heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä.
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
Käytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää
tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja käyttötarkoitusta
vastaaviksi.
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on
asennossa OFF (0), ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea
katkaisimella kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa
päällä, tapaturmien vaara on suuri.
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 5 www.varo.com
Älä yliarvioi taitojasi. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että
pystyt pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin
ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Sähkölaitetta ei saa altistaa kuumuudelle.
Älä laita mitään esineitä aukkoihin. Älä käytä laitetta, jonka aukot ovat tukkeutuneet.
Älä imuroi jauheita, sementtiä jne. ylikuormituksen välttämiseksi.
Vältä koskemasta huonekalun pintaa suuttimella tai harjalla.
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteelle asetuksia, vaihdat lisävarusteita
tai asetat laitteen syrjään. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse tahattomasti
käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla laitetta huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat moitteettomasti
eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai sillä tavoin viallisia osia, että ne
haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet
tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tälle tietylle laitetyypille on ohjeistettu käytettäväksi. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
5.5 Huolto
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.
6 ERITYISIÄ TURVAVAROITUKSIA
Älä imuroi helposti syttyviä nesteitä, happoja tai ohenteita.
Älä Imuroi yli 60 asteista vettä.
Älä imuroi myrkyllisiä aineita.
Huolehdi siitä, että pölynsuodatin on paikallaan aina, kun imuroit kuivaa jätettä tai pölyä.
Tarkista, ettei pölynsuodatin ole paikallaan, kun ryhdyt imuroimaan nesteitä.
Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että se on rakenteeltaan veden pitävä.
Älä tuki ilmanottoaukkoa, ettei lämpötila nouse kotelossa ja vaurioita moottoria.
Älä imuroi teräviä esineitä.
7 LAITTEEN KOKOAMINEN
7.1 Moottorin kotelon asennus ja irrotus
HUOMAUTUS: kiinnitä apukahva (14) ensin ennen moottorin kotelon (3) liittämistä
välttyäksesi osien välisiltä häiriöiltä.
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 6 www.varo.com
Moottorin kotelo on kiinni säiliössä kiinnittimillä.
Kun haluat irrottaa moottorin kotelon (3), avaa ensin kiinnittimet (5) ja nosta sitten kotelo
säiliön (6) päältä.
Asenna moottorin kotelo takaisin panemalla se säiliön päälle ja kiristämällä kiinnittimet.
7.2 Pyörien asennus
Käännä säiliö (6) ylösalaisin ja työnnä pyörät (8) aukkoihinsa.
Käännä säiliö oikein päin.
Asenna moottorin kotelo takaisin.
7.3 Letkun asennus
Työnnä letku (9) liitäntään (7) ja lukitse kääntämällä.
7.4 Erikoissuodattimen asennus (kuva 1)
Erikoissuodatin sopii pienen jäteaineen ja pölyn keräämiseen.
Irrota moottorikotelo (3).
Pane erikoissuodatin moottorikotelon pohjaan.
Paina suodatin kiinni paikalleen.
Asenna moottorikotelo takaisin.
7.5 Pölypussin asennus (kuva 2)
Pölypussi on kätevä kun imuroit pieniä roskia jalyä.
Irrota moottorin kotelo (3).
Aseta pötypussi liitäntään (7). Huolehdi siitä. että liu'utat aukon kohotetun reunan yli.
Asenna moottorin kotelo takaisin.
7.6 Imuputken kiinnittäminen letkuun
Liitä imuputki kädensijaan.
Asenna haluamasi suutin imuputken pään.
7.7 hkötkalun liittäminen imuriin (kuva 3)
Imurissa on virtaliitäntä, johon voit liittää sähkötyökalun. Imuri kytkeytyy päälle automaattisesti,
kun kytket sähkötyökalun päälle.
Liitä letku (9) suoraan sähkötyökalun pölynpoistoliitäntään.
Kytke sähkötyökalun pistotulppa virtaliitäntään (2).
Paina I: Imuri käynnistyy välittömästi.
Paina II: Kun käynnistät virtaliitännässä olevan sähkötyökalun, imuri käynnistyy 34
sekunnin kuluttua. Kun pysäytät työkalun, imuri pysähtyy 8 sekunnin kuluttua.
Paina 0: Imuri pysähtyy, mutta työkalu voi toimia ilman imuria.
8 KÄYTTÖ
Varmista. että imurin sähköjohto on vedetty kokonaan ulos ennen kuin kytket laitteen päälle.
Älä tuki ritilöitä, jotta ilma pääsee vapaasti poistumaan.
Jos olet liittänyt sähkötyökalun imurin sähköpistorasiaan, sinun tarvitsee kytkeä vain
hkötyökalu päälle.
ytä rakosuutinta, kun imuroit pölyä kapeista ja ahtaista koloista.
Kun imuroit nesteitä, älä upota suutinta kokonaan imuroitavaan nesteeseen.
Puhdista imuri käytön jälkeen ohjeiden mukaisesti ja kelaa sähköjohto paikalleen.
8.1 Imurin kytkeminen päälle ja päällä pois
Kun haluat kytkeä imurin päälle, aseta on/off-kytkin (1) asentoon
"I".
Kun haluat sammuttaa imurin, aseta on/ott -virtakytkin (1) asentoon "0" / ”=”.
8.2 Karkeiden roskien imurointi
Tarkasta onko erikoissuodatin asennettu.
Asenna putki (11) letkuun (9).
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 7 www.varo.com
8.3 Pienten roskien ja pölyn imurointi
Tarkasta onko erikoissuodatin asennettu.
Asenna pölypussi.
Asenna imuputki (11) letkuun (9).
8.4 hkötyökalun synnyttämän pölyn imurointi
Tarkasta onko erikoissuodatin asennettu.
Asenna pölypussi.
Liitä letku (9) suoraan sähkötyökalun pölynpoistoliitäntään.
8.5 Säiliön tyhjennys
Kytke imuri pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
Irrota moottorin kotelo (3).
Tyhjennä säiliö (6).
8.6 Nesteiden imurointi
Tarkasta onko erikoissuodatin ja pölypussi irrotettu.
Varmista ettei säiliössä (6) ole pölyä.
Asenna imuputki (11) letkuun (9) ja asenna mär & kuiva -lattiaharja.
8.7 Nesteen tyhjennys (kuva 4)
Kun säiliö on täynnä vettä, käännä tyhjennystulppaa niin, että vesi pääsee pois.
8.8 Puhallus (kuva 5)
Irrota pölykansi ja laita letkun liitin puhallusaukkoon, niin voit käyttää puhallustoimintoa.
9 PUHDISTUS JA HUOLTO
Huomio! Ennen kuin suoritat mitään töitä laitteessa, irrota virtajohto.
9.1 Puhdistus
Pidä koneen tuuletusaukot puhtaina, ettei moottori ylikuumene.
Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä kankaalla, mieluiten jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
Jos lika ei irtoa, käytä pehmeää kangasta, joka on kostutettu saippuaveteen.
Älä koskaan käytä bensiinin, alkoholin tai ammoniakkiveden tapaisia
liuottimia. Nämä liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia.
Älä upota moottorin koteloa veteen!
9.2 Säiliön puhdistus
Tyhjennä ja puhdista iliö (6) jokaisen käyttökerran jälkeen.
Kuivaa säiliö huolellisesti sen jälkeen, kun olet käyttänyt imuria nesteiden imurointiin.
9.3 Erikoissuodattimen puhdistaminen
Ravistele pöly suodattimesta joka käytön jälkeen.
Ota sihti pois ja puhdista se huolellisesti.
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 8 www.varo.com
10 VIRHEEN TUNNISTUS
Ongelma
Mahdollinen syy
Ohje
Moottori ei käynnisty
- Virtajohtoa ei ole kytketty
kunnolla liitäntään
- Liitäntä on vioittunut
- Imuria ei ole kytketty päälle
- Kytke laite liitäntään
kunnolla
- Tarkista liitäntä
- Kytke laite päälle
Imuteho on heikentynyt
- Laite on jumittunut
- Paperisuodatin on vaihdettava
- Vedentyhjennystulppa on auki
- Poista tukkeutuman
aiheuttaja
- Vaihda paperisuodatin
- Sulje vedentyhjennystulppa
11 TEKNISET TIEDOT
220-240 V
50 Hz
1200 W
30 l
12 HUOLTO-OSASTO
Vialliset kytkimet voidaan vaihtaa huoltopalvelussamme.
Jos liitäntäjohto (tai pistotulppa) on vioittunut, se on vaihdettava asiakaspalvelusta
(huoltopisteestä) saatavaan erityisjohtoon. Liitäntäjohdon saa vaihtaa vain
asiakaspalvelumme (huoltopisteet, ks. viimeinen sivu) tai muu ammattilainen (sähkömies).
13 SÄILYTYS
Puhdista koko kone ja sen lisävarusteet.
Säilytä lasten ulottumattomissa vakaassa ja turvallisessa asennossa, viileässä ja kuivassa
paikassa, välttäen liian kuumia tai liian kylmiä lämpötiloja.
Suojele suoralta auringonpaisteelta. Säilytä pimeässä mikäli mahdollista.
Älä säilytä muovipusseissa kosteuden kerääntymisen välttämiseksi.
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 9 www.varo.com
14 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 36 kuukauden takuu, joka alkaa
hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eikä
tulppia tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka
johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä
myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
15 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä
ympäristöä suojaavalla tavalla. Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä
samalla tavalla kuin tavallisia kotitalousjätteitä.
Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä tavallisten kotitalousjätteiden
tapaan. Vie ne kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
POWX3240 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 10 www.varo.com
16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että
Tuote: Kuiva/Märkäimuri
Tavaramerkki: POWERplus
Malli: POWX3240
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien sovellettavien
eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten
mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset):
2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
Euroopan yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset):
EN60335-1 : 2012
EN60335-2-2 :2010
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Philippe Vankerkhove
Sertifiointijohtaja
02/02/2021, Lier - Belgium
/