OmniMount LPHDS-C Kasutusjuhend

Bränd
OmniMount
Kategooria
lameda paneeliga seinakinnitused
Mudel
LPHDS-C
Tüüp
Kasutusjuhend
OM1004409
ULN #
LPHDS-C = L27-OM1004409-CON-072210vD
PN #
LPHDS-C
Kezelési Kézikönyv
HU
Návod K Obsluze
CZ
Instrukcja Obsługi
PL
Benutzerhandbuch
DE
Instructiehandleiding
NL
Manuale Di Istruzioni
IT
Instruction Manual
EN
Manual De Instrucciones
ES
Manuel D’instructions
FR
Obrázek se může od skutečného produktu lišit.CZ
A kép eltérhet a tényleges terméktől.
HU
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που
έχετε.
GK
As imagens poderão divergir do produto real
PT
Billederne kan variere fra det faktiske produkt
DA
Rzeczywisty produkt możesię żnić od
przedstawionego na ilustracji.
PL
Abbildung weicht möglicherweise von
tatsächlichem Produkt ab.
DE
De afbeelding kan verschillend zijn van het
eigenlijke product.
NL
L’immagine può non corrispondere al prodotto
effettivo.
IT
Images may differ from actual productEN
El producto real puede variar respecto a la
imagen mostrada.
ES
Le produit réel peut différer de l'illustration.
FR
ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻋ رﻮﺼﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺪﻗAR
产 不
CN
JP
Kuvat voivat erota itse tuotteesta
FI
Bilder kan skilja sig från befintlig produkt
SV
Este posibil ca imaginile să difere faţă de produsul real
RO
Възможно е изображенията да се различават от
продукта в действителност
BL
Pildid võivad tegelikust tootest erineda
ET
Attēli var aķirties no pašreizējā izstrādājuma
LV
Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo produkto
LT
Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka
SL
Obrázky sa môžu od skutočho produktu odlišovať.
SK
Изображение товара, представленное в этом
документе, может отличаться от реального внешнего
вида товара.
RU
Resimler, gerçek ürünle farklılık gösterebilir
TR
Bildene kan variere i forhold til det faktiske produktet
NO
Ultra Low Profile Cantilever Wall Mount
تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺐﻴﺘآ
AR
CN
JP
Bruksanvisning
NO
Talimat Kilavuzu
TR
Руководство По Эксплуатации
RU
Návod Na Obsluhu
SK
Navodila
SL
Naudojimo Instrukcija
LT
Lietošanas Pamācība
LV
РъководствоЗаРабота
BL
Juhend
ET
Manual Cu Instrucţiuni
RO
Monteringsanvisning
SV
Asennusopas
FI
Brugervejledning
DA
Εγχειριδιο Οδηγιων
GK
Manual De Instruções
PT
Maximum screen size: 32
Maximum weight 50lbs – 22.7 KG
CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED
WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY
DAMAGE MAY OCCUR!
DVERSION
P5
AVERTISMENT! – ROMÂNĂ
AVERTISMENT! ÎN CAZUL UNEI INSTALĂRI SAU ASAMBLĂRI INCORECTE, POT SURVENI RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE ŞI CHIAR MOARTEA. ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI,
CITIŢI URMĂTOARELE AVERTISMENTE.
Dacă nu înţelegeţi instrucţiunile sau dacă aveţi nelămuriri sau întrebări, contactaţi un instalator calificat. Rezidenţii din America de Nord pot contacta serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 sau la
Nu începeţi instalarea sau asamblarea dacă produsul sau structura hardware sunt deteriorate sau au părţi lipsă. Dacă aveţi nevoie de piese de schimb, contactaţi serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848
sau la [email protected]omnimount.com. Clienţii din străinătate trebuie să contacteze un distribuitor local pentru asistenţă.
Pentru produsele montate pe perete: Acest produs a fost proiectat pentru a fi utilizat pe un perete vertical construit din panouri de lemn sau din beton solid. Panourile de lemn sunt pereţi formaţi din panouri de cel
puţin 5 x 10 cm, cu o distanţă maximă între panouri de 60 cm şi o distanţă minimă între panouri de 41 cm şi o izolaţie de 13 mm (pereu uscat, şipcă, ipsos). Pentru instalări personalizate, contactaţi un instalator
calificat. Pentru instalarea în siguranţă, peretele pe care montaţi produsul trebuie să suporte de 4 ori greutatea sarcinii totale. În caz contrar, suprafaţa trebuie consolidată pentru a îndeplini acest standard.
Instalatorul este responsabil pentru verificarea faptului că structura/suprafaţa peretelui şi cârligele utilizate la instalare vor suporta în siguranţă sarcina totală.Acest produs nu este creat pentru a suporta sarcinau nui
ecran CRT.Nu utilizaţi acest produs cu alte aparate decât cele specificate de OmniMount.
Este posibil ca acest produs să conţină părţi mobile. Utilizaţi-le cu atenţie.
NU DEPĂŞIŢI CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS.
HOIATUS! – EESTI
BRĪDINĀJUMS! – LATVISKI
HOIATUS! VALE PAIGALDUS VÕI MONTEERIMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI, VARALIST KAHJU VÕI SURMA. ENNE ALUSTAMIST Kui juhised ei ole teie jaoks arusaadavad või
teil on paigalduse kohta küsimusi, pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Põhja-Ameerika elanikud võivad ühendust võtta OmniMounti klienditeenindusega telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil
Kui toode on katki või mõni selle osa on puudu, ärge toodet paigaldage ega monteerige. Varuosade saamiseks pöörduge OmniMounti klienditeeninduse poole telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil
[email protected]imount.com. Muude riikide kliendid saavad abi oma kohalikult edasimüüjalt.
Seinale paigaldatavad tooted: See toode on mõeldud kasutamiseks vertikaalsel puitkarkass-seinal või betoonist müüritisel. Puitkarkass-sein on sein, mis koosneb vähemalt 5 cm x 10 cm postidest, mis asuvad
üksteisest maksimaalselt 60 cm ja minimaalselt 41 cm kaugusel ja millel on maksimaalselt 13 mm paksune seinakate (kipsplaat, krohvivõrk, krohv). Eritingimustes toimuva paigalduse puhul pöörduge kvalifitseeritud
paigaldaja poole. Turvaliseks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust. Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada.
Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja -pind ning kõik paigaldusel kasutatavad kinnitusvahendid toetavad turvaliselt koguraskust.See toode ei ole mõeldud kandma kineskoop- või lameekraanteleri
raskust.Ärge kasutage seda toodet mõnel muul kui OmniMounti määratletud eesmärgil.
Toode võib sisaldada liikuvaid osi. Olge kasutamisel ettevaatlik.
ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET.
BRĪDINĀJUMS! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI MONTĀŽA VAR IZRAISĪT SMAGUS MIESAS BOJĀJUMUS, ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS VAI DZĪVĪBAS ZAUDĒŠANU. PIRMS DARBA SĀKŠANAS
IZLASIET ŠOS BRĪDINĀJUMUS.
Ja neizprotat norādījumus vai arī rodas kādas šaubas vai jautājumi, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Ziemeļamerikas iedzīvotāji var sazināties ar uzņēmuma OmniMount klientu apkalpošanas dienestu
pa tālruni 800 668 6848 vai sūtīt e-pasta ziņojumu uz [email protected].com.
Neveiciet uzstādīšanu vai monāžu, ja izstrādājums vai aparatūra ir bojāta vai to trūkst. Ja nepieciešamas rezerves detaļas, sazinieties ar OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai
sūtiet e-pasta ziņojumu uz inf[email protected]nt.com. Starptautiskie klienti var saņemt palīdzību, sazinoties ar vietējo preču izplatītāju.
Uz sienas montējamiem izstrādājumiem: Šo izstrādājumu paredzēts izmantot tikai pie vertikālu koka statņu vai monolīta betona sienas. Koka statņu siena ir siena, ko veido statņi ar minimālo izmēru 5 x 10 cm, kas
izvietoti ar maksimālo atstarpi 60 cm un minimālo atstarpi 41 cm, un kuras apdare (ģipškartons, latas, apmetums) ir maksimums 13 mm bieza. Individuālai uzstādīšanai sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Lai
garantētu drošu uzstādīšanu, sienai, pie kuras veicat montēšanu, jāiztur četrreiz lielāks svars nekā kopējā noslodze. Pretējā gadījumā virsma ir jānostiprina, lai tā atbilstu minētajam standartam. Uzstādītājam ir
jāpārbauda, vai sienas struktūra/virsma un uzstādīšanai izmantotie enkuri var droši izturēt kopējo noslodzi.Šis izstrādā
jums nav konstruēts tam, lai izturētu katodstaru lampas vai plakanā ekrāna televizora svaru.
Nelietojiet šo izstrādājumu citiem nolūkiem, nekā norādījis uzņēmums OmniMount.
Šajā izstrādājumā var būt kustīgas detaļas. Lietot piesardzīgi!. SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU.
ĮSPĖJIMAS! – LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! NETINKAMAI SUMONTAVĘ ARBA SURINKĘ PRIETAISĄ, GALITE PATIRTI RIMTŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ, SUGADINTI NUOSAVYBĘ ARBA NET ŽŪTI. PRIEŠ PRADĖDAMI, ĮDĖMIAI
PERSKAITYKITE ŠIUOS PERSPĖJIMUS.
Jeigu nesuprantate šių instrukcijų, abejojate arba turite klausimų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Šiaurės Amerikos gyventojai gali kreiptis į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el.
paštu: [email protected]nimount.com.
Nemontuokite ir nesurinkite produkto arba jo aparatūros, jeigu ji yra pažeista arba trūksta dalių. Jeigu reikalingos atsarginės dalys, kreipkitės į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el.
paštu: In[email protected]t.com. Tarptautiniai klientai pagalbos turi kreiptis į vietinį platintoją.
Prie sienos montuojamiems gaminiams: Šis gaminys sukurtas tvirtinti vertikaliai prie medinės arba vientiso betono sienos. Medinių statramsčių sienayratokiasiena, kurią sudaro ne mažesni, kaip 5 x 10 cm
statramsčiai, tarp kurių yra ne didesni kaip 60 cm tarpai, ne mažesni kaip 41 cm tarpai ir ne storesnė kaip 13 mm sienos danga (sausasis tinkas, lentos, tinkas). Norėdami individualizuoto sumontavimo, kreipkitės į
kvalifikuotą specialistą. Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo
privalo užtikrinti, kad sienos struktūra / paviršius ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.Šis gaminys nėra skirtas laikyti televizorius su kineskopais arba plokščiaisiais ekranais.
Nenaudokite šio produkto jokiu kitu„OmniMount“.
Šiame produkte gali būti judančių dalių. Būkite atsargūs.
NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO.
OPOZORILO! NEUSTREZNA PRITRDITEV ALI MONTAŽA LAHKO POVZROČI POŠKODBE, MATERIALNO ŠKODO ALI SMRT. PRED ZAČETKOM PREBERITE NASLEDNJA OPOZORILA.
Če ne razumete navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na strokovnjaka. Prebivalci Severne Amerike se lahko obrnejo na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki
800.668.6848 ali e-naslovu i[email protected]ount.com.
Če je izdelek ali orodje poškodovano ali manjka, izdelka ne sestavljajte oz. pritrjujte. Če potrebujete nadomestne dele, se obrnite na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali
e-naslovu [email protected]mount.com. Kupci v drugih državah se morajo za pomoč obrniti na pooblaščene lokalne prodajalce.
Izdelki za pritrditev na steno: Ta izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpični steni, ki je sezidana iz lesa ali iz masivnega betona. Leseni nosilci, opredeljeni kot stene, sestavljeni iz najmanj 5 x 10 cm nosilcev z
največ 60 cm razmika in najmanj 41 cm razmika med nosilcema ter z največ 13 mm stenskega opaža (mavčne plošče, letev, omet). Za namestitve po meri se obrnita na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti
nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, štirikrat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bodo stenska
struktura/površina in sidra varno podpirala celotno breme.Ta izdelek ni zasnovan kot nosilec za katodne televizijske zaslone.Izdelek laho vsebuje premične dele. Bodite previdni pri uporabi..
NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI.
OPOZORILO – SLOVEČINA
VAROVANIE! – SLOVENSKY
VAROVANIE! NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO MONTÁŽ ŽE SPÔSOBIŤ ŠKODU NA MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. PRED ZAČIATKOM INŠTALÁCIE SI PREČÍTAJTE
NASLEDUJÚCE VAROVANIA.
V prípade, že pokynom nerozumiete, máte nejaké pripomienky alebo otázky, kontaktujte kvalifikovaného technika. Zákazníci so sídlom v Severnej Amerike môžu kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom
spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovej adrese [email protected]imount.com.
V prípade, že je produkt alebo hardvér poškodený, alebo nejaká časť chýba, nezostavujte a neinštalujte ho. Ak potrebujete náhradné súčasti, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na
čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovej adrese [email protected]nimount.com. Zákazníci mimo územia Spojených štátov, ktorí chcú získať pomoc, musia kontaktovať miestneho distribútora.
Produkty určené na pripevnenie na stenu: Tento produkt bol navrhnutý pre montáž na zvislé steny z drevených hranolov alebo betónového masívu. Drevené hranoly definované ako stena pozostávajúca z
hranolov s rozmermi minimálne 5 x 10 cm s maximálne 60 cm rozstupom a minimálne 41 cm rozstupom s maximálne 13 mm stenovej krytiny (sadrokartón, lata, omietka). Pri iných inštaláciách sa obťte prosím na
kvalifikovaného montéra. Bezpečná montáž vyžaduje, aby mala stena nosnosť zodpovedajúcu štvornásobku hmotnosti celkového zaťaženia. V prípade, že má stena nižšiu nosnosť, musí sa vystužiť tak, aby
spĺňala tento štandard. Osoba, ktorá vykonáva montáž, je zodpovedná za overenie, či konštrukcia steny, jej povrch a ukotvenia použité pri montáži, bezpečne vydržia celkové zaťaženie.
Tento produkt nie je určený pre zaťaženie CRT televízorom.Tento produkt môže obsahovať pohyblivé časti. Pri jeho používaní buďte opatrní.
DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZAŤAŽENIE TOHTO PRODUKTU.
UYARI – TÜRKÇE
UYARI! HATALI KURULUM VEYA MONTAJ; CİDDİ KİŞİSEL YARALANMALARA, MAL HASARINA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI OKUYUN.
Talimatları anlamaz veya soru ya da sorunlarınız olursa, lütfen yetkili bir montajcıya başvurun. Kuzey Amerika'da ikamet edenler 800.668.6848 numaralı telefondan veya [email protected]omnimount.com adresinden
OmniMount müşteri hizmetleriyle bağlantıya geçebilir.
Ürün veya donanım hasarlı veya eksikse kurulumu veya montajı yapmayın. Yedek parça gerekirse, 800.668.6848 numaralı telefondan veya [email protected]imount.com adresinden OmniMount Müşteri Hizmetleriyle
bağlantı kurun. Uluslararası şteriler, yardım için yerel bir distribütöre başvurmalıdır.
Duvara monte edilen ürünler için: Bu ürün, ahşap direklerle veya betondan inşa edilmiş dikey bir duvarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Duvar olarak tanımlanan ahşap direkler, maksimum 13 mm duvar
kaplamasına (alçıpan, kafes, sıva) sahip en fazla 60 cm, en az 41 cm direk açıklığı olan minimum 5 x 10 inç'lik direklerden oluşur. Özel montaj için lütfen bir montaj uzmanına danışın. Güvenli kurulum için, montajı
gerçekleştirdiğiniz duvar toplam yük ağırlığının 4 katını desteklemelidir. Desteklemiyorsa, yüzey bu standardı karşılayacak şekilde kuvvetlendirilmelidir. Montajcı, duvar yapısının/yüzeyinin ve kurulumda kullanılan
dayanak noktalarının toplam yük ağırlığını güvenle destekleyeceğini doğrulamakla sorumludur.Bu ürün CRT. Bu ürünü, OmniMount tarafından belirtilenlerden farklı uygulamalar için kullanmayın.
Bu ürün hareketli parçalar içeriyor olabilir. Dikkatle kullanın. BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN.
P8
ﺮﻔﺣا
Bormaskin
Delin
Сверление
V
ŕ
ta
ť
Izvrtajte
Gr
ęž
ti
Urbis
Puurige
Пробив
Burghiu
Borra
Poraa
Bor
Furar
Διατρήστε
Készítsen furatot
Vrtat
Wywier
ć
Forare
Boor
Bohren
Percer
Agujerear
Drill
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﻲﺳاﺪ ﻂﺑر حﺎﺘﻔﻣ
Sekskantnøkkel
Allen Anahtar
ı
Торцовый ключ
Imbusový k
ľ
ú
č
Imbus klju
č
Šešiakampis raktas
Sešst
ū
ra stie
ņ
atsl
ē
ga
Kuuskantpesapeakruvi võti
Шестостепенен ключ
Cheie Allen
Insexnyckel
Kuusiotappiavain
Unbrakonøgle
Chave Allen
Κλειδί Άλεν
Imbuszkulcs
Klí
č
imbus
Klucz do wkr
ę
tów
Chiave esagonale
Inbussleutel
Inbusschlüssel
Clé hexagonale
Llave Allen
Allen Wrench
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
SYMBOL KEY
ناﺰﻴﻣ
AR
VodováhaCZ
Szintez
ő
HU
Αλφάδι
GK
NívelPT
VaterpasDA
VesivaakaFI
PassSV
NivelăRO
Ниво
BL
LoodET
L
ī
menisLV
LygisLT
Vodna tehtnicaSL
VodováhaSK
Уровень
RU
Ayn
ı
Seviyeye GetirTR
VaterNO
PoziomnicaPL
WasserwaageDE
WaterpasNL
LivellareIT
Level
EN
NivelES
NiveauFR
JP
CN
ﻪﻴﺒﻨﺗ
Forsiktig
Dikkat
Предостережение
Pozor
Previdno
D
ė
mesio
Br
ī
din
ā
jums
Hoiatus.
Внимание
Aten
ţ
ie
Försiktighet
Varoitus
Pas på
Cuidado
Προσοχή
Figyelmeztetés
Pozor
Przestroga
Attenzione
Voorzichtig
Vorsicht
Attention
Precaución
Caution
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
铅 标记
صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ
Blyantmerke
Kalem
İş
areti
Карандашная пометка
Poznamenajte si polohu ceruzkou
Oznaka s svin
č
nikom
Pa
ž
ym
ė
ti pieštuku
Atz
ī
me ar z
ī
muli
Pliiatsimärge
Обозначаване с молив
Marcaj de creion
Märke med penna
Lyijykynämerkki
Blyantsmærke
Marcar a lápis
Σημειώστε με μολύβι
Jelöl
ő
ceruza
Poznamenejte si polohu tu
ž
kou
Znak wykonany o
ł
ówkiem
Segno di matita
Potloodmarkering
Bleistiftmarkierung
Marque de crayon
Marque con lápiz
Pencil Mark
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﻗﺮﻄﻣ
Hammer
Çekiç
Молоток
Kladivo
Kladivo
Kalti
Ā
murs
Haamer
Чук
Ciocan
Hammare
Vasara
Hammer
Martelo
Χτυπήστε με σφυρί
Kalapács
Kladivo
M
ł
otek
Martello
Hamer
Hammer
Marteau
Martillo
Hammer
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
يرﺎﻴﺘﺧا
Valgfritt
İ
ste
ğ
eBa
ğ
l
ı
Дополнительно
Volite
ľ
Izbirno
Pasirinktinis
P
ē
cizv
ē
les
Valikuline
Допълнителен
Op
ţ
ional
Valfri
Valinnainen
Valgfrit
Opcional
Προαιρετικό
Választható
Volitelné
Opcjonalne
Opzionale
Optioneel
Optional
Optionnel
Opcional
Optional
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﺒﻴﻠﺻ ﻚﻔﻣ
Stjerneskrujern
Y
ı
ld
ı
z Tornavida
Крестовая отвертка
Krí
ž
ový skrutkova
č
Kri
ž
ni izvija
č
Phillips
Kry
ž
minis atsuktuvas
Phillips skr
ū
vgriezis
Ristkruvikeeraja
Отвертка
Phillips
Ş
urubelni
ţ
ă Phillips
Philips skruvmejsel
Ristipääruuvitaltta
Philips skruetrækker
Chave-de-fendas Phillips
Σταυροκατσάβιδο
Keresztfejes csavarhúzó
K
ř
í
ž
ový šroubovák
Ś
rubokr
ę
tkrzy
ż
akowy
Cacciavite a croce
Phillips schroevendraaier
Kreuzschlitzschraubendreher
Tournevis Phillips
Destornillador Phillips
Phillips Screwdriver
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﻣزﻼﻟا تاودﻷا
AR
Pot
ř
ebné nástrojeCZ
Szükséges eszközökHU
Απαιτούμενα εργαλεία
GK
Ferramentas necessáriasPT
Nødvendigt værktøjDA
Tarvittavat työkalutFI
Verktyg som krävsSV
Instrumente necesareRO
Необходими уреди
BL
Vajalikud tööriistadET
Nepieciešamie r
ī
kiLV
Reikalingi
į
rankiaiLT
Potrebno orodjeSL
Potrebné náradieSK
Необходимые инстру
RU
Gerekli AletlerTR
Nødvendige verktøyNO
Potrzebne narz
ę
dziaPL
Benötigte WerkzeugeDE
Benodigde gereedschappenNL
Strumenti necessariIT
Tools Needed
EN
Herramientas necesariasES
Outils requisFR
JP
CN
P9
SYMBOL KEY
لزأ
AR
CN
JP
Fjern
Kald
ı
r
Удалите
Odstrá
ň
te
Odstranite
Pašalinti
No
ņ
emt
Eemaldage
Отстрани
Scoate
ţ
i
Ta bort
Poista
Fjern
Desmontar
Αφαιρέστε
Távolítsa el
Odstra
ň
te
Zdejmij
Rimuovere
Verwijder
Entfernen Sie
Retirez
Retire
Remove
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
ﻂﺒﺿا
Juster
Ayarlay
ı
n
Отрегулируйте
Upravte polohu
Prilagodite
Nustatykite
Piel
ā
gojiet
Sättige paika
Регулирайте
Regla
ţ
i
Justera
Säädä
Justér
Ajustar
Προσαρμόστε
Igazítsa helyére.
Upravte polohu
Wyreguluj
Regolare
Regel
justieren Sie
Ajustez
Ajuste
Adjust
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
تﻼﺒﻜﻟا ةرادإ
Kabelorganisering
Kablo
İ
daresi
Монтаж кабелей
Kryty káblov
Dr
ž
alozakable
Kabelio tvarkymas
Kabe
ļ
upen
āļ
i
Kaablite korraldamine
Управление на кабели
Gestionarea cablurilor
Kabelhantering
Kaapelien hallinta
Kabelstyring
Gestão de cabos
Διαχείριση καλωδίου
Kábelkezelés
Kryty kabel
ů
Pokrywa na przewody
Passacavi
Kabelgoten
Kabelführung
Gestion des câbles
Sistema de organización de cables
Cable Management
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
拧紧
ﺪﻴﻟﺎﺑ ﻂﺑرا
Stram for hånd
Elle s
ı
k
ış
t
ı
r
ı
n
Затяжка вручную
Utiahnite rukou
Privijte z roko
Priver
ž
ti ranka
Savilkšana ar roku
Pingutage käsitsi
Затегнете с ръка
Strâns cu mâna
Handspänn
Kiristä käsin
Stram med hånden
Apertar à mão
Σφίξτε με το χέρι
Kézi rögzítés
Utáhnout rukou
Dokr
ęć
r
ę
cznie
Serrare a mano
Met de hand vastdraaien
Mit der Hand festziehen
Serrer avec les doigts
Ajuste manual
Hand tighten
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻂﺑرا
AR
Utáhn
ě
te upevn
ě
CZ
Szorítsa meg a rögzít
ő
t.HU
Βιδώστε τον σφιγκτήρα
GK
Apertar apertoPT
Stram fæstnerenDA
Kiristä kiinnitinFI
Spänn fästeSV
Strânge
ţ
i dispozitivul de fixareRO
Затегнете натегача
BL
Pingutage kinnititET
Savelciet fiksatoruLV
Priver
ž
ti tvirtinimo element
ą
LT
Pri
č
vrstite objemkoSL
Utiahnite upevnenieSK
Затяните крепление
RU
K
ı
skac
ı
S
ı
k
ış
t
ı
r
ı
nTR
Stram holderenNO
Zaci
ś
nij
łą
cznikPL
Ziehen Sie die Befestigung festDE
Draai de bevestiging vastNL
Serrare il dispositivo di fissaggioIT
Tighten Fastener
EN
Ajuste el sujetadorES
Serrez l'attacheFR
JP
拧紧紧
CN
ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻞﺣ
AR
Uvoln
ě
te upevn
ě
CZ
Lazítsa meg a rögzít
ő
t.HU
Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα
GK
Soltar apertoPT
Løsgør fæstnerenDA
Löysää kiinnitintäFI
Lossa fästeSV
Slăbi
ţ
i dispozitivul de fixareRO
Разхлабете натегача
BL
Laske kinniti lõdvemaksET
Atbr
ī
vojiet fiksatoruLV
Atlaisvinti tvirtinimo element
ą
LT
Zrahljajte objemkoSL
Uvo
ľ
nite upevnenieSK
Ослабьте крепление
RU
K
ı
skac
ı
Gev
ş
etinTR
Løsne holderenNO
Poluzuj zapi
ę
ciePL
Lösen Sie die BefestigungDE
Draai de bevestiging losNL
Allentare il dispositivo diIT
Loosen Fastener
EN
Afloje el sujetadorES
Desserrez l'attacheFR
JP
开紧
CN
ًﺎ آ ًﺎ ﺿ دﺪﺣ
Finn midtpunktet
Orta Noktayı Bulma
Найдите центральную точку
Nájdite stredovú polohu
Poiščite središče
Raskite vidurinę padėtį
Atrodiet centra stāvokli
Leidke keskkoht
Намерете положението на
Localizare poziţie centrală
Leta upp en central position
Etsi keskiasento
Find midterposition
Encontrar Posição Central
Βρείτε τη θέση κέντρου
Keresse meg a középső pozíciót
Najděte středovou pozici
Znajdźśrodek
Determinare posizione centrale
Midden bepalen
Finden Sie die mittige Position
Repérez la position centrale
Encuentre la posición del centro
Find Center Position
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
فﺮﻄﻟا حﻮﺘﻔﻣ ﻂﺑر حﺎﺘﻔﻣ
Fastnøkkel
Kurba
ğ
ac
ı
k
Рожковый ключ
K
ľ
ú
č
–o
č
ko
Vili
č
asti klju
č
Ver
ž
liaraktis atviru galu
Uzgrie
žņ
atsl
ē
ga ar atv
ē
rtu atveri
Harkvõti
Гаечен ключ без предвари
Cheie cu cap deschis
Öppen nyckel
Kiintoavain
Åben nøgle
Chave de boca aberta
Κλειδί ανοιχτού άκρου
Nyitott villáskulcs
Klí
č
–o
č
ko
Klucz p
ł
aski
Chiave a forchetta
Open sleutel
Gabelschlüssel
Clé ouverte
Llave española
Open-Ended Wrench
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
P13
WOOD STUD INSTALLATION
ﺐﻴآﺮﺘﻟا طﺎﻘﻧ ﻢﺳﻮﻟ ﻂﺋﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ةﺮﻳﺎﻌﻣ ﺔﺤﻴﻔﺻ مﺪﺨﺘﺳا
Ta utgangspunkt i veggplaten eller tverrtreet når du merker av monteringsposisjonene
Montaj yerlerini işaretlemek için duvar plakası veya duvar şablonu kullanın
Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину
Na označenie upevňovacích miest použite stenovú dosku alebo stenovú šablónu
Uporabite ploščico ali predlogo za pritrditev na steno, da označite mesta za pritrditev
Montavimo vietai pažymėti naudokite sieninę plokštę arba šabloną
Ar sienas plāksni vai šablonu atzīmējiet montēšanas vietas
Kasutage seinaplaati või seinamalli paigalduskohtade märkimiseks
Използвайте пластината за стена или шаблона за стена, за да отбележите позициите за монтиране
Utilizaţi placa pentru perete sau şablonul pentru perete pentru a marca locaţia de montare
Använd väggplatta eller väggmall när du ska markera monteringsplatser
Merkitse asennuskohdat seinälevyn tai seinämallin avulla
Tag udgangspunkt i vægpladen eller tværtræet, når du markerer monteringspunkterne
Utilizar placa de parede ou escantilhão de parede para marcar as localizações da armação
Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τις θέσεις εγκατάστασης
A szerelési helyek megjelöléséhez használja a fali lemezt vagy fali sablont
Pomocí nástěnné desky nebo šablony označte místa uchycení
Użyj płyty ściennej lub szablonu ściennego do oznaczenia punktów montażu
Utilizzare la piastra a muro o la guida per segnare le posizioni di montaggio
Wandplaat of wandsjabloon gebruiken om de montageplaatsen af te tekenen
Verwenden Sie die Wandplatte oder die Wandschablone, um die Montagestellen zu markieren
Utilisez la plaque ou le gabarit mural pour marquer les emplacements de montage
Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación
Use wall plate or wall template to mark mounting locations
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
X2
8
P14
WOOD STUD INSTALLATION
JP
CN
ﺔﻴﺒﺸﺨﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟا تاذ ﻂﺋاﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﺐﻴآﺮﺘﻟا
AR
Installasjon på vegg med trestendere
NO
Ah
ş
ap Direkli Duvara Montaj
TR
Установка на стену с деревянными стойками
RU
Inštalácia na drevenú stenu
SK
Stenska pritrditev na lesen steber
SL
Tvirtinimas prie medin
ė
s sienos
LT
Uzst
ā
d
ī
šana pie koka stat
ņ
u sienas
LV
Paigaldus puidust sõrestikupostidele ehitatud seinale
ET
Монтиране на дървена преграда на стена
BL
Instalarea pe un perete din panouri din lemn
RO
Träfackverksmontering
SV
Asennus pystypuiseen seinään
FI
Installation på trævæg
DA
Instalação numa parede de vigas de madeira
PT
Εγκατάσταση επιτοίχιου ξύλινου ορθοστάτη
GK
Falra szerelés fagerendánál
HU
Instalace na st
ě
nu s d
ř
ev
ě
nými trámy
CZ
Instalacja
ś
cienna z wykorzystaniem s
ł
upów drewnianych
PL
Installazione su muro con montanti in legno
IT
Installatie op muur met houten dragers
NL
Montage an Holzbalken an der Wand
DE
Installation murale sur poteau de cloison en bois
FR
Instalación en pared con paneles de madera
ES
Wood Stud Wall Installation
EN
钻导
ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا
Drill pilothull
K
ı
lavuz delik
ı
n
Просверлите направляющее отверстие
Vyv
ŕ
tajte vodiacu dieru
Navrtajte za
č
etno luknjo
Išgr
ęž
kite bandom
ą
j
ą
skyl
ę
Izveidojiet priekšurbumu
Puurige esialgne auk
Пробиване на основна дупка
Gaură de ghidare a burghiului
Borra styrhål
Poraa ohjausreikä
Bor styrehul
Executar um furo piloto
Ανοίξτε οπή οδηγό
Fúrja ki a vezet
ő
lyukat.
Vyvrtejte vodicí otvor
Wywier
ć
otwór pilotowy
Trapanare il foro pilota
Boor een montagegat
Bohren Sie die Vorbohrung
Percez le trou de guidage
Realice el agujero piloto
Drill pilot hole
Wood Pilot
Pilot Hole Size Pilot Drill Depth
1/8” inch 2.75” inch
3.2 mm 70 mm
X2
P15
CONCRETE INSTALLATION
Solid Concrete Only
Do Not Drill Into Mortar
ﺐﻴآﺮﺘﻟا طﺎﻘﻧ ﻢﺳﻮﻟ ﻂﺋﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ةﺮﻳﺎﻌﻣ ﺔﺤﻴﻔﺻ مﺪﺨﺘﺳا
Ta utgangspunkt i veggplaten eller tverrtreet når du merker av monteringsposisjonene
Montaj yerlerini işaretlemek için duvar plakası veya duvar şablonu kullanın
Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину
Na označenie upevňovacích miest použite stenovú dosku alebo stenovú šablónu
Uporabite ploščico ali predlogo za pritrditev na steno, da označite mesta za pritrditev
Montavimo vietai pažymėti naudokite sieninę plokštę arba šabloną
Ar sienas plāksni vai šablonu atzīmējiet montēšanas vietas
Kasutage seinaplaati või seinamalli paigalduskohtade märkimiseks
Използвайте пластината за стена или шаблона за стена, за да отбележите позициите за монтиране
Utilizaţi placa pentru perete sau şablonul pentru perete pentru a marca locaţia de montare
Använd väggplatta eller väggmall när du ska markera monteringsplatser
Merkitse asennuskohdat seinälevyn tai seinämallin avulla
Tag udgangspunkt i vægpladen eller tværtræet, når du markerer monteringspunkterne
Utilizar placa de parede ou escantilhão de parede para marcar as localizações da armação
Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τις θέσεις εγκατάστασης
A szerelési helyek megjelöléséhez használja a fali lemezt vagy fali sablont
Pomocí nástěnné desky nebo šablony označte místa uchycení
Użyj płyty ściennej lub szablonu ściennego do oznaczenia punktów montażu
Utilizzare la piastra a muro o la guida per segnare le posizioni di montaggio
Wandplaat of wandsjabloon gebruiken om de montageplaatsen af te tekenen
Verwenden Sie die Wandplatte oder die Wandschablone, um die Montagestellen zu markieren
Utilisez la plaque ou le gabarit mural pour marquer les emplacements de montage
Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación
Use wall plate or wall template to mark mounting locations
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
X4
8
P16
CONCRETE INSTALLATION
ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا
Drill pilot hole
Realice el agujero guía
Percez le trou de guidage
Bohren Sie die Vorbohrung
Boor een montagegat
Trapanare il foro pilota
Wywierć otwór pilotowy
Vyvrtejte vodicí otvor
Fúrja ki a vezetőlyukat
Ανοίξτε οπή οδηγό
Executar um furo piloto
Bor styrehul
Poraa ohjausreikä
Borra styrhål
Gaură de ghidare a burghiului
Пробиване на основна дупка
Puurige esialgne auk
Izveidojiet priekšurbumu
Išgręžkite bandomąją skylę
Izvrtajte začetno luknjo
Vyvŕtajte vodiacu dieru
Просверлите направляющее отверстие
Kılavuz delik ın
Drill pilothull
ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺨﻟا ﻂﺋاﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﺐﻴآﺮﺘﻟا
Installasjon på betongvegg
Beton Duvara Montaj
Установка на бетонную стену
Inštalácia na murovanú stenu
Pritrditev na betonsko steno
Tvirtinimas prie betonin
ė
ssienos
Uzst
ā
d
ī
šana pie betona sienas
Paigaldus betoonseinale
Монтиране бетонна плоча на стена
Instalarea pe un perete din beton
Betongmontering
Asennus betoniseinään
Installation på betonvæg
Instalação numa parede de betão armado
Εγκατάσταση σε τοίχο σκυροδέματος
Falra szerelés betonnál
Instalace na betonovou st
ě
nu
Instalacja na
ś
cianach betonowych
Installazione su muro di cemento
Installatie op betonnen muur
Montage an Betonwand
Installation sur mur en béton
Instalación en pared de hormigón
Concrete Wall Installation
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻧﺎﺳﺮﺧ
Solid Concrete
Concreto sólido
Béton massif
Beton
Massief beton
Calcestruzzo pieno
Beton zwykły
Beton
Tömör beton
Συμπαγές τσιμέντο
Betão armado
Fast beton
Betoni
Betong
Beton solid
Плътен бетон
Betoon
Vienlaidus betons
Vientisas betonas
Masivni beton
Betón
Для стен из бетонных блоков
Saf Beton
Fast betong
Concrete Pilot
Pilot Hole Size Pilot Drill Depth
5/16” inch 2.75” inch
8 mm 70 mm
W-B
X4
X4
P18
STEP 6
4
4
STEP 2
Piestipriniet p
ā
rsegus
Kinnitage kaaned
Прикрепете капаците
Ata
ş
a
ţ
i capacele
Sätt fast höljen
Kiinnitä suojukset
Sæt dækplader på
Prender as coberturas
Τοποθετήστε τα καπάκια
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
ﺔﻴﻄﻏﻷا ﻂﺑرا
Fest dekslene
Kapaklar
ı
tak
ı
n
Установите крышки
Pripevnite kryty
Namestite pokrove
U
ž
d
ė
kite dangtelius
AR
LT
SL
SK
RU
TR
NO
JP
CN
Tegye fel a burkolatokat.
P
ř
ipevn
ě
te kryty
Zamontuj pokrywy
Montare i coperchi
Bevestig de bedekkingen
Befestigen Sie die Abdeckungen
Fixez les caches
Coloque las cubiertas
Attach covers
CZ
HU
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
P21
SPACERS - OPTIONS
EN
Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs
ES Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V
FR Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V
DE Verwenden Sie Abstandhalter für zurückversetzte Montagebohrungen oder um A/V-Eingänge zu erreichen
NL Gebruik afstandshouders voor verzonken montageopeningen of voor toegang tot A/V-ingangen
IT Usare distanziatori per i fori di montaggio incassati o per accedere a componenti A/V
PL U
ż
yj dystansów w przypadku otworów monta
ż
owych lub w celu uzyskania dost
ę
pu do wej
ść
A/V
CZ Pou
ž
ijte distan
č
ní podlo
ž
ky pro zahloubené otvory pro dr
ž
ák a pro p
ř
ístup k vstup
ů
m zvuku a videa
HU A süllyesztett szerel
ő
lyukakhoz és A/V-bemenetekhez használjon távtartókat.
GK
Χρησιμοποιήστε διαστολείς για οπές στήριξης σε εσοχή ή για πρόσβαση στις εισόδους
A/V
PT Utilizar anilhas para furos de montagem em ressaltos ou para aceder às entradas A/V
DA Brug afstandsskiver i indfræsede monteringshuller eller til A/V-indgange
FI Käytä välilevyjä upotetuissa kiinnitysrei'issä tai A/V-sisääntuloihin
SV Använd distansbrickor för infällda monteringshål eller för att komma åt A/V ingångar
RO Utiliza
ţ
idistan
ţ
iere pentru găurile de montare din spa
ţ
iile scobite sau pentru acces la intrările A/V
BL
Използвайтеразстояниятазавдлъбнатинипостенатаилизадостъпдо
A/V
входове
ET Kasutage nõgusate paigaldusaukude puhul või A/V sisendile ligipääsuks vahepukse
LV Lietojiet starplikas padzi
ļ
in
ā
jum
ā
esošajiem mont
āž
as caurumiem vai lai piek
ļū
tu audiovideo ieej
ā
m
LT Nišos skyl
ė
ms arba nor
ė
damipasiektiA / V
į
vestis, naudokite tarpiklius
SL Distan
č
nike uporabite za vgreznjene luknje za pritrditev ali za dostop do vhodov A/V
SK Pou
ž
ite distan
č
né podlo
ž
ky na zapustené otvory pre dr
ž
iak a na prístup k vstupom zvuku a videa
RU
Вслучае
,
если крепежные отверстия утоплены
,
или для доступа к аудио
-
и видеовходам используйте втулки
TR Oyuk montaj delikleri için veya A/V giri
ş
lerine eri
ş
mek için ara halkalar
ı
n
ı
kullan
ı
n
NO Bruk avstandsstykker for innfelte monteringshull eller for å få tilgang til A/V-inngangene
AR
ﺼﻟا ﻞﺧاﺪﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ وأ ةﺮﺋﺎﻐﻟا ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا بﻮﻘﺛ ﻊﻣ تاﺪﻋﺎﺒﻤﻟا مﺪﺨﺘﺳا ﻮﻳﺪﻴﻔﻟاو تﻮ
CN A/V
JP A/V
Extra Steel Washers
(Not Included)
M-A –
M-B
M-C
P-B
M-C
P-B
P-B
P23
STEP 4
ًﺎ بﺎﻗﺮﻤﻟاو ﻖﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗAR
Zav
ě
ste s p
ř
ipevn
ě
ným monitorem.
CZ
Függessze fel a monitorral együtt.
HU
Κρεμάστε με την οθόνη προσαρτημένη
GK
Suporte com monitor preso
PT
Hæng op med skærm påsat
DA
Ripusta näyttö kiinnitettynä
FI
Häng med bildskärm fastsatt
SV
Agă
ţ
a
ţ
i cu monitorul ata
ş
at
RO
Закачи с монитора прикрепен
BL
Riputage koos kinnitatud ekraaniga
ET
Piek
ā
rt ar pievienoto monitoru
LV
Pakabinti su pritvirtintu monitoriumi
LT
Obesite s pritrjenim monitorjem
SL
Zaveste s pripevnenou obrazovkou.
SK
Навесьте с установленным монитором
.RU
Tak
ı
l
ı
monitörle as
ı
n
TR
Heng med skjermen festet
NO
Powie
ś
z przymocowanym monitorem.
PL
Mit dem befestigten Monitor aufhängen.
DE
Hang op terwijl de monitor is bevestigd.
NL
Appendere con lo schermo attaccato.
IT
Hang with monitor attached
EN
Cuelgue con el monitor adherido.
ES
Accrochez avec le moniteur installé.
FR
JP
CN
ﺎهﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﻦﻴﺼﺨﺷ ةﻮﻄﺨﻟا ﻩﺬه ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺪﻗ
Det må kanskje to til for å utføre dette steget
Bu işlem için iki kişi gerekebilir
Для выполнения этого действия может потребоваться участие двух человек
Vykonanie tohto kroku si môževyžadovať dvoch ľudí
Za ta korak sta morda potrebni dve osebi
Šiam veiksmui atlikti reikalingi du žmonės
Tam var būtvajadzīgi divi cilvēki
Selles sammus võib vaja minna kahe inimese abi
За тази стъпка може да са необходими двама души
Este posibil ca, pentru această etapă, să fie nevoie de două persoane
Två personer kan behövas för detta steg
Tähän vaiheeseen saatetaan tarvita kaksi henkilöä
Dette trin kræver muligvis to personer
Este passo pode ter de ser efectuado por duas pessoas
Αυτό το βήμα μπορεί να απαιτεί δύο άτομα
Ehhez a lépéshez két emberre lehet szükség
Tato činnost se lépe provádí ve dvou
Ten etap musi być wykonywany przez dwie osoby
Per questa operazione possono essere necessarie due persone
Hiervoor zijn mogelijk twee mensen nodig
Für diesen Schritt sind eventuell zwei Personen erforderlich
Il est possible que deux personnes soient nécessaires pour cette étape
Este paso podría requerir de dos personas.
This step may require two people
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
9
P24
STEP 9
x2
STEP 5
Droš
ī
bas skr
ū
ve
Turvakruvi
Обезопасен винт
Ş
urub de securitate
Säkerhetsskruv
Varmistusruuvi
Sikkerhedsskrue
Parafuso de segurança
Κοχλίας ασφαλείας
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
ﻦﻴﻣﺄﺗ رﺎﻤﺴﻣ
Sikkerhetsskrue
Güvenlik Vidas
ı
Предохранительный винт
Bezpe
č
nostná skrutka
Varnostni vijak
Saugos var
ž
tas
AR
LT
SL
SK
RU
TR
NO
JP
CN
Biztonsági csavar
Bezpe
č
nostní šroub
Ś
ruba zabezpieczaj
ą
ca
Vite di sicurezza
Veiligheidsschroef
Sicherheitsschraube
Vis de sécurité
Tornillo de seguridad
Security Screw
CZ
HU
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
P-C P-D P-E
P26
CAUTION!
Avoid pinch points.. Leave slack in cables to
allow cantilever arm adjustment.
CABLE MANAGEMENT - OPTIONAL
Δρομολόγηση καλωδίων
GK
Dispor os cabos
PT
Føringskabler
DA
Reititä kaapelit
FI
Lägg kablar
SV
Direc
ţ
iona
ţ
i cablurile
RO
Маршрутни кабели
BL
Suunake kaablid oma kohale
ET
Virzienu kabe
ļ
i
LV
تﻼﺒﻜﻟا ﻪﻴﺟﻮﺗAR
Kabeli
ų
išved
ž
iojimas
LT
Napeljava kablov
SL
Natiahnite káble
SK
Укладка кабелей
RU
Kablolar
ı
Düzenleyin
TR
Før kablene
NO
JP
线
CNNatáhn
ě
te kabelyCZ
Vezesse el a kábeleket.
HU
Poprowad
ź
kable
PL
Verlegen Sie die Kabel
DE
Plaats de kabels
NL
Inserire i cavi
IT
Route Cables
EN
Tienda los cables
ES
Installez les câbles
FR
7
7
P27
PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY
ﺪﺼﻗ ﻦﻋ ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻩﺬه ﺖآﺮﺗ
Denne siden skal være tom
Sayfa, Kas
ı
tl
ı
Olarak Bo
ş
B
ı
rak
ı
lm
ış
t
ı
r
Пустая страница
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Namerno puš
č
ena prazna stran
Specialiai paliktas tuš
č
ias lapas
Lapa t
ī
šupr
ā
tatst
ā
ta tukša
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Лявата страница е оставена празна нарочно
Pagină lăsată goală inten
ţ
ionat
Blank sida
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Denne side er med vilje tom.
Página deixada em vazio propositadamente
Σκόπιμα κενή σελίδα
Szándékosan üresen hagyott oldal
Zám
ě
rn
ě
prázdná stránka
Strona celowo pozostawiona pusta
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Pagina werd leeg gehouden
Seite absichtlich freigelassen
Cette page est intentionnellement vierge
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Page Left Blank Intentionally
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
P28
PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY
ﺪﺼﻗ ﻦﻋ ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻩﺬه ﺖآﺮﺗ
Denne siden skal være tom
Sayfa, Kas
ı
tl
ı
Olarak Bo
ş
B
ı
rak
ı
lm
ış
t
ı
r
Пустая страница
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Namerno puš
č
ena prazna stran
Specialiai paliktas tuš
č
ias lapas
Lapa t
ī
šupr
ā
tatst
ā
ta tukša
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Лявата страница е оставена празна нарочно
Pagină lăsată goală inten
ţ
ionat
Blank sida
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Denne side er med vilje tom.
Página deixada em vazio propositadamente
Σκόπιμα κενή σελίδα
Szándékosan üresen hagyott oldal
Zám
ě
rn
ě
prázdná stránka
Strona celowo pozostawiona pusta
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Pagina werd leeg gehouden
Seite absichtlich freigelassen
Cette page est intentionnellement vierge
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Page Left Blank Intentionally
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
P29
PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY
ﺪﺼﻗ ﻦﻋ ﺔﻏرﺎﻓ ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻩﺬه ﺖآﺮﺗ
Denne siden skal være tom
Sayfa, Kas
ı
tl
ı
Olarak Bo
ş
B
ı
rak
ı
lm
ış
t
ı
r
Пустая страница
Úmyselne ponechaná prázdna stránka
Namerno puš
č
ena prazna stran
Specialiai paliktas tuš
č
ias lapas
Lapa t
ī
šupr
ā
tatst
ā
ta tukša
Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
Лявата страница е оставена празна нарочно
Pagină lăsată goală inten
ţ
ionat
Blank sida
Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Denne side er med vilje tom.
Página deixada em vazio propositadamente
Σκόπιμα κενή σελίδα
Szándékosan üresen hagyott oldal
Zám
ě
rn
ě
prázdná stránka
Strona celowo pozostawiona pusta
Pagina lasciata intenzionalmente vuota
Pagina werd leeg gehouden
Seite absichtlich freigelassen
Cette page est intentionnellement vierge
Esta página se dejó en blanco intencionalmente
Page Left Blank Intentionally
AR
CZ
HU
GK
PT
DA
FI
SV
RO
BL
ET
LV
LT
SL
SK
RU
TR
NO
PL
DE
NL
IT
EN
ES
FR
JP
CN
/