Husqvarna QRT4227W paigaldusjuhend

Bränd
Husqvarna
Mudel
QRT4227W
Tüüp
paigaldusjuhend
BG
Инструкции за инсталиране
Внимание! Преди да пристъпите към
инсталирането, прочетете информацията за
безопасност в Ръководството за потребителя.
Забележка: Изображенията представят само общ
преглед на продукта. Вътрешното оборудване може
да се различава.
CS
Pokyny k instalaci
Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
bezpečnostní informace v návodu k použití. Poznám-
ka: Vyobrazení představuje pouze obecný přehled
spotřebiče. Vnitřní vybavení se může lišit.
DA
Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner ve-
drørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
Bemærk: Grafi kken giver kun et generelt overblik over
produktet. Det indvendige udstyr kan variere.
DE
Montageanweisung
Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die
Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.
Hinweis: Die Abbildungen stellen nur eine allgemeine
Produktübersicht dar. Die Innenausstattung kann
abweichen.
EL
Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση,
διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας στο εγχειρίδιο
χρήστη. Σημείωση: Τα σχέδια αναπαριστούν μόνο
τη γενική επισκόπηση του προϊόντος. Ο εσωτερικός
εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει.
EN
Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation, read the
safety information in the User Manual. Note: The graph-
ics present only general product overview. The internal
equipment might differ.
ES
Instrucciones de instalación
¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la infor-
mación de seguridad del Manual del usuario. Nota: los
gráfi cos presentan únicamente una descripción general
del producto. El equipo interno puede variar.
ET
Paigaldusjuhis
Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutusjuhen-
dis olevad ohutusjuhised. Märkus. Joonisel on toodud
vaid toote üldine ülevaade. Seadme sisemus võib olla
erinev.
FI
Asennusohjeet
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyt-
töohjeen sisältämät turvallisuusohjeet. Huomautus:
Kuvat esittävät ainoastaan yleisen tuotteen kuvauksen.
Sisällä oleva laitteisto voi poiketa kuvista.
FR
Instructions d’installation
Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité que
contient la Notice d’utilisation avant d’installer l’appareil.
Remarque: les graphiques donnent uniquement une
présentation générale du produit. L’équipement interne
peut varier.
HR
Upute za instalaciju
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne
informacije u Uputama za uporabu. Napomena: Slika
predstavlja samo općeniti prikaz proizvoda. Unutarnja
oprema može se razlikovati.
HU
Üzembe helyezési útmutató
Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe helyezéssel,
olvassa el a biztonsági információkat a felhasználói
kézikönyvben. Megjegyzés: Az ábra csupán az
általános termékmegjelenítést szolgálja. A készülék
tényleges kialakítása ettől eltérő lehet.
IT
Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all’installazione, leg-
gere le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto
Istruzioni. Nota: Le immagini offrono solo una pano-
ramica generale del prodotto. La dotazione interna
potrebbe essere diversa.
KK
Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында
пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік
туралы ақпаратты оқыңыз. Ескерім: Суреттерде
құрылғының жалпы сыртқы көрінісі ғана
бейнеленген. Құрылғы əр түрлі болуы мүмкін.
LT
Įrengimo instrukcija
Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite sau-
gos informaciją naudojimo instrukcijoje. Pastaba:
Paveikslėliai skirti tik bendrajai gaminių apžvalgai.
Vidaus įranga gali skirtis.
LV
Uzstādīšanas norādījumi
Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet
lietotāja rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju.
Piezīme: šie attēli sniedz tikai vispārēju izstrādājuma
pārskatu. Iekšējās iekārtas var atšķirties.
MK
Упатство за монтажа
Предупредување! Пред да почнете со монта
жата, во Прирачникот прочитајте ги упатствата
за безбедна работа. Напомена: Сликите го
претставуваат само општиот преглед на производот.
Внатрешната опрема може да се разликува.
NL
Installatie-instructies
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de ge-
bruikershandleiding voordat u met de installatie begint.
Opmerking: De afbeelding geeft alleen een algemeen
productoverzicht. De interne apparatuur kan verschillen.
NO
Monteringsanvisning
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksanvis-
ningen før du begynner installasjonen. Merk: Grafi kken
presentere kun generell produktoversikt. Medfølgende
utstyr kan avvike.
PL
Wskazówki dotyczące instalacji
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem instalacji należy
przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa
podane w Instrukcji obsługi. Uwaga: ilustracja przed-
stawia tylko ogólny wygląd urządzenia. Wewnętrzne
wyposażenie może się różnić od widocznego na
ilustracji.
PT
RO
RU
SK
SL
SQ SR
SV
TR
UK
AR
2
PT
Instruções de instalação
Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as infor-
mações de segurança no Manual de Utilizador. Nota:
As ilustrações apresentam apenas uma visão geral do
produto. O equipamento interno pode ser diferente.
RO
Instrucţiuni de instalare
Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi
informaţiile privind siguranţa din Manualul Utilizato-
rului. Observație: Grafi cele indică doar o prezentare
generală a produsului. Echipamentul intern poate fi
diferit.
RU
Указания по установке
Внимание! Перед тем как приступать к установке,
прочтите информацию по технике безопасности
в руководстве пользователя. Примечание:
Графическое изображение представляет собой
лишь общий обзор изделия. Состав содержащегося
внутри оборудования может различаться.
SK
Pokyny na inštaláciu
Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte
bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
Poznámka: Obrázky predstavujú iba všeobecné zobra-
zenie výrobku. Vnútorné vybavenie sa môže líšiť.
SL
Navodila za namestitev
Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo preberite
varnostna navodila v navodilih za uporabo. Opomba:
Na sliki je predstavljen samo splošni pregled izdelka.
Notranja oprema se lahko razlikuje.
SQ
Udhëzime Instalimi
Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin, lexoni të
dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit. Shënim:
Figurat paraqesin vetëm pamjen e përgjithshme të
produktit. Pajisjet e brendshme mund të ndryshojnë.
SR
Упутство за инсталирање
Упозорење! Пре него што приступите инсталирању
уређаја, прочитајте информације о безбедности у
Упутству за употребу. Напомена: Слика представља
само општи преглед производа. Унутрашња опрема
се може разликовати.
SV
Installationsanvisningar
Varning! Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvis-
ningen innan du fortsätter med installationen. OBS!
Bilderna visar bara en allmän produktöversikt. Den inre
utrustningen kan vara annorlunda.
TR
Montaj Talimatları
Uyarı! Montaj işlemine başlamadan önce, kullanma
kılavuzundaki güvenlik bilgilerini okuyunuz. Not: Bu gör-
seller ürüne ilişkin sadece genel bakış sağlamaktadır. İç
donanımlar farklılık gösterebilir.
UK
Інструкція з установки
Увага! Перед початком встановлення прочитайте
інформацію щодо безпеки у Посібнику користувача.
Примітка: Ілюстрації представляють лише
загальний вигляд продукту. Внутрішнє оснащення
може відрізнятись.
AR
3
1. 2.
min.
20 mm
min.
30 mm
min.
30 mm
min.
100 mm
3.
4.
5.
6.
4
9. 10.
11.
12.
1
1
2
2
7. 8.
5
13. 14.
15. 16.
17. 18.
6
22.21.
20.19.
7
BRRR!
HISSS!
CLICK!
BLUBB!
CRACK!
SSSRR
R!
OK
CLICK!
CLICK!
SSSRRR!
SSSRRR!
BRRR!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!CRACK!
280154811-C-052016
/

Teistes keeltes