Avent SCF796/01 Kasutusjuhend

Bränd
Avent
Kategooria
lutipudelid
Mudel
SCF796/01
Tüüp
Kasutusjuhend
ENGLISH
For your child‘s safety and health
WARNING!
- Always use this product with adult supervision.
- Continuous and prolonged sucking of uids will
cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Keep components not in use out of the reach of
children.
- Throw away at the rst signs of damage or weakness.
- Prevent your child from running or walking while
drinking.
- Only place the container in the microwave, without
other parts. It is not recommended to use a
microwave to warm up baby food or drinks.
Microwaves may destroy valuable nutrients in
food/drinks and may produce localized high
temperatures. If you decide to use the microwave,
take extra care to stir heated food/drinks to ensure
even heat distribution and check the temperature
before serving.
Caution
- Close the screw top tightly by turning it clockwise.
Otherwise, it may come off during use.
- To drink from the straw cup, open the lid by
ipping the cap to the back.
- Thick, zzy, pulpy drinks or formula milk may block
the valve and cause it to break or leak.
- Do not over tighten the lid on the straw cup.
- Make sure that the straw parts are properly
assembled (Fig. 1B).
- To prevent scalding, allow hot liquids to cool down
before you ll the cup.
- For safety and hygiene reasons, replace straws
after 3 months of use. Use only Philips Avent straws.
- Do not interchange the straw cup parts with a
glass bottle.
Cleaning and sterilization
Before rst use
- Remove the disposable straw cover from the straw
before you use the bottle for the rst time and
throw it away. The disposable straw cover is
packaging material and only intended as to ensure
hygiene during transport.
- To sterilize the straw cup boil all parts for
5 minutes. This is to ensure hygiene.
Caution
- Before the rst use and after each use,
disassemble all parts and clean them thoroughly in
warm water and mild washing-up liquid. You can
also clean all parts on the top rack of the
dishwasher.
- Food coloring can discolor parts.
- If necessary, clean the straw with a straw cleaning
brush.
- Do not use abrasive or anti-bacterial cleaning
agents or chemical solvents.
- Cups are suitable for all common sterilization
methods.
- Do not place parts directly on surfaces that have
been cleaned with anti-bacterial cleaners.
Storage
For hygiene and maintenance, disassemble the straw
cup completely (Fig. 1A) and store it in a dry and
covered container. Keep the straw cup away from heat
sources and direct sunlight. Do not store the straw cup
in drying/sterilizing cabinets with heating elements.
Tip 1: Mix and match Philips Avent bottle and cup parts
and create the product that works for you, when you
need it (Fig. 2).
Tip 2: Contact the Philips Consumer Care Center in your
country to receive replacement straws.
ČEŠTINA
Pro bezpečnost a zdraví vašeho
dítěte
VAROVÁNÍ!
- Tento výrobek vždy používejte pod dozorem
dospělé osoby.
- Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje zubní
kaz.
- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
- Části, které nepoužíváte, udržujte mimo dosah dětí.
- V případě jakýchkoli známek poškození nebo
opotřebení jej vyhoďte.
- Zajistěte, aby vaše dítě během pití neběhalo ani
nechodilo.
- Do mikrovlnné trouby je možné vložit pouze
nádobu bez jakýchkoli dalších částí. K ohřátí jídla
nebo pití pro děti se nedoporučuje používat
mikrovlnnou troubu. Mikrovlnné trouby
mohou zničit cenné živiny jídla/nápojů a mohou
v určitých místech vytvářet vysoké teploty. Pokud
se rozhodnete pro ohřev jídla v mikrovlnné troubě,
ohřáté jídlo/nápoje velmi pečlivě promíchejte a
zajistěte rovnoměrné rozložení tepla. Před
podáváním také zkontrolujte teplotu.
Upozornění
- Šroubovací víčko pevně uzavřete otáčením po
směru hodinových ručiček. Jinak by mohlo během
používání upadnout.
- Chcete-li se z hrnku s brčkem napít, otevřete víčko
překlopením krytu dozadu.
- Husté či perlivé nápoje nebo nápoje obsahující
dužinu, případně kojenecké mléko mohou ucpat
ventil a způsobit jeho rozbití nebo netěsnost.
- Víčko hrnku s brčkem příliš neutahujte.
- Zkontrolujte, zda je brčko správně sestaveno
(obr. 1B).
FSC
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
The Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4213.354.3882.3 (24/04/2020)
Secondary content
SCF798
SCF797
SCF796
2
A
B
1
2
1
1
2
Tīrīšana un sterilizācija
Pirms pirmās lietošanas reizes
- Noņemiet vienreizlietojamā salmiņa apvalku no
salmiņa pirms pudelītes izmantošanas pirmo reizi
un aizmetiet šo apvalku prom. Vienreizlietojamais
salmiņa apvalks ir iepakojuma materiāls un
paredzēts tikai higiēnas apsvērumu dēļ
transportēšanas laikā.
- Lai sterilizētu krūzīti ar salmiņu, 5 minūtes vāriet
visas daļas ūdenī. Tādējādi tiks nodrošināta higiēna.
Ievērībai
- Pirms pirmās lietošanas reizes un ikreiz pēc
lietošanas izjauciet un rūpīgi nomazgājiet visas
daļas siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas
šķidrumu. Visas daļas var mazgāt arī trauku
mazgājamajā mašīnā, novietojot augšējā
nodalījumā.
- Pārtikas krāsvielas var mainīt detaļu krāsu.
- Ja nepieciešams, tīriet salmiņu ar salmiņa tīrīšanas
suku.
- Nelietojiet abrazīvus vai antibakteriālus tīrīšanas
līdzekļus vai ķīmiskus šķīdinātājus.
- Krūzītes var sterilizēt, izmantojot visas parastās
sterilizēšanas metodes.
- Nenovietojiet daļas uz virsmām, kā tīrīšanai lietoti
antibakteriāli tīrīšanas līdzekļi.
Uzglabāšana
Higiēnas un apkopes nolūkā pilnībā izjauciet krūzīti ar
salmiņu (1.A att.) un glabājiet sausā un noslēgtā
tvertnē. Neglabājiet krūzīti ar salmiņu siltuma avotu
tuvumā un tiešā saules gaismā. Neglabājiet krūzīti ar
salmiņu žāvēšanas/sterilizācijas nodalījumos ar apsildes
elementiem.
1. padoms. Mainiet un salieciet Philips Avent pudelīšu
un krūzīšu daļas un izveidojiet vajadzīgajā brīdī
piemērotākos izstrādājumus (2. att.).
2. padoms. Lai saņemtu rezerves salmiņus, sazinieties
ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.
LIETUVIŠKAI
Jūsų vaiko saugumui ir sveikatai
ĮSPĖJIMAS!
- Visuomet naudokite šį produktą su suaugusiųjų
priežiūra.
- Nuolatinis ir per ilgas skysčio čiulpimas gali sukelti
dantų ėduonį.
- Prieš maitinimą patikrinkite maisto temperatūrą.
- Laikykite nenaudojamus komponentus vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
- Išmeskite, kai tik pastebėsite, kad jis pažeistas ar
silpnas.
- Neleiskite vaikui bėgioti ar vaikščioti, kai jis geria.
Hoiundamine
Hügieeni tagamiseks võtke kõrrega kruus täielikult
osadeks (joonis 1A) ning hoidke seda kuivas ja kaetud
anumas. Ärge hoidke kõrrega kruusi soojusallikate
lähedal ega otsese päikesekiirguse käes. Ärge hoidke
kõrrega kruusi kütteelementidega kuivatus- ega
steriliseerimiskapis.
Nõuanne 1. Kombineerige ja sobitage omavahel Philips
Aventi pudeli ja kruusi osasid, et luua toode, mis teile
vajamineval hetkel sobib (joon. 2).
Nõuanne 2. Varukõrte saamiseks pöörduge oma riigi
Philipsi klienditeeninduskeskusesse.
LATVIEŠU
Jūsu bērna drošībai un veselībai
BRĪDINĀJUMS!
- Vienmēr izmantojiet šo produktu pieaugušo
uzraudzībā.
- Nepārtraukta un ilgstoša šķidrumu sūkšana var
radīt zobu bojājumus.
- Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena
temperatūru.
- Visas neizmantotās daļas glabājiet bērniem
nepieejamā vietā.
- Izmetiet knupīti, tiklīdz pamanāt bojājumu
pazīmes.
- Neļaujiet bērnam dzeršanas laikā skriet vai staigāt.
- Ievietojiet trauku mikroviļņu krāsnī tikai bez
pārējām daļām. Nav ieteicams izmantot mikroviļņu
krāsni zīdaiņu pārtikas vai dzērienu uzsildīšanai.
Mikroviļņi var iznīcināt vērtīgas barības vielas
pārtikā/dzērienos, un dažās vietās var veidoties ļoti
augsta temperatūra. Ja nolemjat izmantot
mikroviļņu krāsni, īpašu uzmanību pievērsiet tam,
lai apmaisītu uzsildīto pārtiku/dzērienus, nodrošinot
vienmērīgu siltuma sadali, un pirms pasniegšanas
pārbaudiet temperatūru.
Ievērībai
- Cieši noslēdziet skrūvējamo augšējo vāciņu,
pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā. Citādi
tas var nokrist lietošanas laikā.
- Lai dzertu no krūzītes ar salmiņu, atlokiet uzgali uz
aizmuguri un atveriet vāku.
- Gan dzirkstošie dzērieni, gan dzērieni ar biezumiem
vai piena maisījumi var nosprostot vārstu un izraisīt
tā bojājumus vai noplūdi.
- Nepieskrūvējiet krūzītes ar salmiņu vāciņu pārāk cieši.
- Pārliecinieties, vai salmiņa daļas ir pareizi saliktas
(1.B att.).
- Lai novērstu applaucēšanos, ļaujiet karstiem
šķidrumiem atdzist, pirms uzpildāt krūzīti.
- Higiēnas un drošības apsvērumu dēļ iesakām
nomainīt salmiņus pēc 3 lietošanas mēnešiem.
Lietojiet tikai Philips Avent salmiņus.
- Stikla pudelītei nelietojiet krūzītes ar salmiņu
detaļas.
- Hoidke mittekasutatavad osad lastele
kättesaamatus kohas.
- Esimeste kahjustuste või kulumise märkide
ilmnemisel visake lutt minema.
- Ärge laske lapsel joomise ajal joosta või ringi
kõndida.
- Pange mikrolaineahju ainult kruus, ilma teiste
osadeta. Beebi toidu ja jookide soojendamiseks ei
ole soovitatav kasutada mikrolaineahju. Mikrolained
võivad hävitada toidus või joogis väärtuslikke
toitaineid ning põhjustada paiguti kõrget toidu
temperatuuri. Kui otsustate kasutada
mikrolaineahju, segage soojendatud toit/joogid
alati väga hoolikalt läbi, et kuumus jaguneks
ühtlaselt, ning kontrollige enne lapsele andmist
toidu/joogi temperatuuri.
Ettevaatust
- Keerake keeratav kaas kindlalt päripäeva kinni.
Muidu võib see kasutamise ajal pealt ära tulla.
- Kõrrega kruusist joomiseks avage kaas, tõmmates
korki tahapoole.
- Paksud, kihisevad, viljalihaga joogid või piimasegud
võivad klapi ummistada ja põhjustada selle
purunemist või lekkimist.
- Ärge keerake kõrrega kruusi kaant liiga kõvasti kinni.
- Veenduge, et kõrre osad on õigesti kokku pandud
(joonis 1B).
- Põletuste vältimiseks laske kuumadel vedelikel
enne maha jahtuda, kui need kruusi valate.
- Ohutuse ja hügieeni tagamiseks soovitame kõrre
iga 3 kuu järel välja vahetada. Kasutage ainult
Philips Aventi kõrsi.
- Ärge vahetage kõrrega kruusi osasid ära
klaaspudeli osadega.
Puhastamine ja steriliseerimine
Enne esimest kasutamist
- Enne pudeli esmakordset kasutamist eemaldage
kõrrelt ühekordselt kasutatav kate ja visake see
minema. Ühekordselt kasutatav kate on
pakkematerjal ja selle ainsaks ülesandeks on
hügieeni tagamine transpordi ajal.
- Steriliseerimiseks keetke kõrrega kruusi kõiki
osasid 5 minutit. See tagab hügieenilisuse.
Ettevaatust
- Enne esimest ja pärast iga kasutuskorda võtke kõik
osad lahti ja puhastage neid põhjalikult sooja vee
ja lahja nõudepesuvahendiga. Kõiki osi võite ka
nõudepesumasina ülemisel riiulil pesta.
- Toiduvärvid võivad osade värvust muuta.
- Vajaduse korral puhastage kõrt
kõrrepuhastusharjakesega.
- Ärge kasutage abrasiivseid või antibakteriaalseid
puhastusvahendeid ega keemilisi lahuseid.
- Kruuside steriliseerimiseks sobivad kõik levinud
steriliseerimisviisid.
- Ärge asetage toote osasid otse antibakteriaalse
puhastusvahendiga puhastatud pindadele.
- Aby nedošlo k opaření, nechte horké tekutiny před
naplněním hrnku ochladnout.
- Z bezpečnostních a hygienických důvodů
doporučujeme měnit brčka každé 3 měsíce.
Používejte pouze brčka Philips Avent.
- Nenahrazujte součásti hrnku s brčkem součástmi
ze skleněné láhve.
Čištění a sterilizace
Před prvním použitím
- Před prvním použitím lahve sundejte z brčka jeho
jednorázový kryt a vyhoďte jej. Jednorázový kryt
brčka je obalový materiál, jehož jediným účelem je
zajistit hygieničnost přepravy.
- Sterilizaci hrnku s brčkem provádějte vyvařením
všech částí po dobu 5 minut. Tím zajistíte
nezbytnou hygienu.
Upozornění
- Před prvním použitím a po každém použití
rozeberte všechny součásti a důkladně je umyjte
teplou vodou a jemným kapalným přípravkem na
mytí nádobí. Všechny součásti můžete rovněž mýt
na horní polici v myčce.
- Zbarvení potravin může způsobit změnu barev
jednotlivých součástí.
- V případě potřeby vyčistěte brčko pomocí kartáčku
na čištění brček.
- Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí
prostředky nebo chemické sloučeniny.
- Hrnky jsou vhodné pro všechny běžné způsoby
sterilizace.
- Nepokládejte součásti výrobku přímo na povrchy
ošetřené antibakteriálními čisticími prostředky.
Skladování
Z hygienických důvodů hrnek s brčkem zcela (obr. 1A)
rozeberte a skladujte ho v suché nádobě s víkem. Hrnek
s brčkem nevystavujte zdrojům tepla ani přímému
slunečnímu světlu. Hrnek s brčkem neukládejte ve
vysoušecích/sterilizačních skříních s topnými prvky.
Tip 1: Vhodné součásti lahví a hrnků Philips Avent
můžete kombinovat a podle potřeby vytvořit výrobek,
který vám nejlépe vyhovuje (obr. 2).
Tip 2: Potřebujete-li náhradní brčka, obraťte se na
středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své
zemi.
EESTI
Teie lapse ohutuse ja tervise heaks
HOIATUS!
- Kasutage seda toodet alati täiskasvanu järelvalve
all.
- Pidev ja pikaaegne vedeliku rüüpamine põhjustab
hammaste lagunemist.
- Enne toitmist kontrollige alati toidu temperatuuri.
- Į mikrobangų krosnelę dėkite tik talpą, nedėkite
kitų dalių. Nerekomenduojama šildyti kūdikių
maisto ar gėrimų mikrobangų krosnelėje.
Mikrobangos gali sunaikinti svarbias maisto ir
gėrimų maistines medžiagas bei gali sukelti
lokalizuotą aukštą temperatūrą. Jei nuspręsite
naudoti mikrobangų krosnelę, itin kruopščiai
išmaišykite pašildytą maistą ir (arba) gėrimus,
kad karštis pasiskirstytų tolygiai, ir prieš patiekdami
patikrinkite temperatūrą.
Atsargiai!
- Sandariai uždarykite užsukamą viršų jį sukdami
pagal laikrodžio rodyklę. Kitaip jis gali nukristi
naudojant.
- Norėdami gerti iš puodelio su šiaudeliu, atidarykite
dangtelį, atversdami gaubtą atgal.
- Tiršti, putojantys gėrimai, gėrimai su minkštimu
arba pieno mišiniai gali užkimšti vožtuvą, todėl jis
gali sugesti ar pratekėti.
- Per daug nepriveržkite puodelio su šiaudeliu
dangtelio.
- Įsitikinkite, kad šiaudelio dalys tinkamai surinktos
(1B pav.).
- Kad išvengtumėte nudegimų, leiskite skysčiams
atvėsti prieš pildami į puodelį.
- Dėl saugos ir higienos, keiskite šiaudelius po
3 mėnesių naudojimo. Naudokite tik „Philips Avent“
šiaudelius.
- Nesukeiskite puodelio su šiaudeliu dalių su stiklinio
butelio dalimis.
Valymas ir sterilizavimas
Prieš naudojant pirmą kartą
- Prieš naudodami buteliuką pirmą kartą, nuimkite
vienkartinį šiaudelio dangtelį nuo šiaudelio ir jį
išmeskite. Vienkartinis šiaudelio dangtelis yra
pakuotės medžiaga ir yra skirtas užtikrinti higieną
gabenant.
- Norėdami sterilizuoti puodelį su šiaudeliu, visas dalis
virinkite 5 minutes. Tai skirta higienai užtikrinti.
Atsargiai!
- Prieš naudodami pirmą kartą ir kaskart panaudoję
išrinkite visas dalis ir kruopščiai jas išplaukite
šiltame vandenyje su švelniu plovimo skysčiu. Taip
pat galite plauti visas dalis viršutinėje indaplovės
lentynoje.
- Maistiniai dažai gali pakeisti dalių spalvą.
- Jei reikia, išvalykite šiaudelį šepetėliu šiaudeliui
valyti.
- Nenaudokite abrazyvinių ar antibakterinių valymo
priemonių arba cheminių tirpiklių.
- Puodelius galima sterilizuoti visais sterilizavimo
būdais.
- Nedėkite dalių tiesiai ant paviršių, nuvalytų
antibakteriniais valikliais.
- Pentru a bea din ceașca cu pai, deschideți capacul
prin rabatarea acestuia către partea din spate.
- Băuturile groase, acidulate sau cu pulpă sau laptele
praf pot să blocheze supapa și să cauzeze ruperea
acesteia.
- Nu strângeți prea tare capacul pe ceașca cu pai.
- Asigurați-vă că piesele paiului sunt asamblate
corespunzător (Fig. 1B).
- Pentru a evita opărirea, permiteți lichidelor erbinți
să se răcească înainte de a umple ceașca.
- Din motive de siguranță și igienă, înlocuiți paiele
după 3 luni de utilizare. Utilizați numai paie
Philips Avent.
- Nu înlocuiți componentele ceștii cu pai cu un
recipient de sticlă.
Curăţare şi sterilizare
Înainte de prima utilizare
- Înainte de a utiliza biberonul pentru prima dată,
scoateți capacul de unică folosință de pe pai și
aruncați-l. Capacul de unică folosință al paiului
face parte din ambalaj și are doar rolul de a
asigura igiena în timpul transportului.
- Pentru sterilizarea ceaștii cu pai, erbeți toate
componentele acesteia timp de 5 minute. Acest
lucru ajută la asigurarea igienei.
Atenţie
- Înainte de prima utilizare și după ecare utilizare,
dezasamblați toate componentele și curățați-le bine
în apă caldă cu detergent lichid neagresiv.
De asemenea, puteți curăța toate componentele
în sertarul superior al mașinii de spălat vase.
- Coloranții alimentari pot cauza decolorarea
componentelor.
- Dacă este necesar, curățați paiul cu o perie pentru
curățarea paielor.
- Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi,
antibacterieni sau solvenţi organici.
- Ceștile sunt potrivite pentru toate metodele de
sterilizare obișnuite.
- Nu aşezaţi componentele direct pe suprafeţe care
au fost curăţate cu agenţi de curăţare
antibacterieni.
Depozitare
Pentru igienă și întreținere, dezasamblați complet
ceașca cu pai (Fig. 1A) și depozitați-o într-un recipient
uscat și acoperit. Păstrați ceașca cu pai departe de
surse de căldură sau de lumina directă a soarelui. Nu
depozitați ceașca cu pai în dispozitive de uscare/
sterilizare cu elemente de încălzire.
Sugestie 1: Combinați și potriviți componente de
biberoane și cești Philips Avent și creați produsul care
vă convine, atunci când acesta vă este necesar (Fig. 2).
Sugestie 2: Contactați Centrul de asistență pentru clienți
Philips din țara dvs. pentru a primi paie de schimb.
- Nie używaj środków ściernych, antybakteryjnych
ani rozpuszczalników.
- Kubki można sterylizować dowolną z powszechnie
stosowanych metod sterylizacji.
- Nie umieszczaj części bezpośrednio na
powierzchniach, które były czyszczone środkami
antybakteryjnymi.
Przechowywanie
Ze względów higienicznych całkowicie rozłóż kubek ze
słomką (rys. 1A) i przechowuj części osobno w suchym
pojemniku pod przykryciem. Nie pozostawiaj kubka ze
słomką w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednio
nasłonecznionym miejscu. Nie należy przechowywać
kubka ze słomką w urządzeniach suszących lub
sterylizujących wyposażonych w elementy grzejne.
Wskazówka 1: Poszczególnych części butelek i kubków
Philips Avent można używać wymiennie, tworząc
dowolne kombinacje dostosowane do własnych potrzeb
(rys. 2).
Wskazówka 2: Aby otrzymać zapasowe słomki,
skontaktuj się z Centrum obsługi klienta rmy Philips
w swoim kraju.
ROMÂNĂ
Pentru siguranţa şi sănătatea
bebeluşului tău
AVERTISMENT!
- Acest produs se utilizează întotdeauna sub
supravegherea adulţilor.
- Suptul continuu şi prelungit de lichide va cauza
carierea dinţilor.
- Verică întotdeauna temperatura alimentelor
înainte de hrănire.
- Nu lăsați componentele neutilizate la îndemâna
copiilor.
- Aruncați produsul la primele semne de deteriorare
sau defecțiune.
- Nu lăsaţi copilul să alerge sau să meargă în timp ce
bea.
- Introduceți doar recipientul în cuptorul cu
microunde, fără alte componente. Nu este
recomandată utilizarea cuptorului cu microunde
pentru încălzirea mâncării sau a băuturilor
bebelușilor. Microundele pot distruge anumiți
nutrienți importanți din alimente și băuturi și pot
produce temperaturi ridicate localizate. Dacă
decideți să folosiți cuptorul cu microunde, aveți o
grijă deosebită să amestecați alimentele sau
băuturile încălzite, pentru a asigura distribuția
uniformă a căldurii, și să vericați temperatura
înainte de servire.
Atenţie
- Închideți strâns capacul letat rotindu-l în sens
orar. În caz contrar acesta poate ieși în cursul
utilizării.
- Nieużywane elementy przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzuć smoczek, gdy zauważysz pierwsze oznaki
uszkodzenia lub zużycia.
- Nie pozwalaj dziecku biegać lub chodzić podczas
picia.
- Do kuchenki mikrofalowej można wkładać tylko
pojemnik, bez pozostałych części. Nie zaleca się
podgrzewania pokarmów i napojów dla dzieci w
kuchence mikrofalowej. Mikrofale mogą niszczyć
cenne substancje odżywcze w pokarmie/napojach,
a także prowadzić do miejscowego, nadmiernego
wzrostu temperatury. Jeśli zdecydujesz się na
użycie kuchenki mikrofalowej, zwróć szczególną
uwagę, by wymieszać podgrzany pokarm/napój,
aby zapewnić równomierne rozprowadzenie ciepła,
i sprawdź temperaturę przed podaniem.
Uwaga
- Dokręć nakrętkę, obracając ją w prawo. W
przeciwnym razie może się ona odłączyć podczas
użytkowania.
- Aby umożliwić dziecku picie z kubka ze słomką,
otwórz pokrywkę, odsuwając ją do tyłu.
- Gęste, gazowane lub papkowate napoje oraz
mieszanki dla niemowląt mogą zablokować zawór i
doprowadzić do jego uszkodzenia lub spowodować
nieszczelność.
- Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętki kubka ze słomką.
- Upewnij się, że elementy słomki są poprawnie
złożone (rys. 1B).
- Aby uniknąć poparzeń, zaczekaj, aż gorący płyn
ostygnie, zanim wlejesz go do kubka.
- Ze względu na bezpieczeństwo i higienę wymieniaj
słomkę co 3 miesiące. Używaj wyłącznie słomek
Philips Avent.
- Nie używaj części kubka ze słomką wymiennie z
częściami szklanej butelki.
Czyszczenie i sterylizacja
Przed pierwszym użyciem
- Przed pierwszym użyciem butelki zdejmij
jednorazową osłonkę ze słomki i wyrzuć ją.
Jednorazowa osłonka słomki jest materiałem
opakowaniowym i służy wyłącznie do zapewnienia
higieny podczas transportu.
- Aby wysterylizować kubek ze słomką, wygotuj
wszystkie jego części przez 5 minut. Ma to
zapewnić odpowiedni poziom higieny.
Uwaga
- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu
rozmontuj wszystkie części i dokładnie je umyj w
ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do
mycia naczyń. Wszystkie elementy można też myć
w zmywarce (na górnej półce).
- Barwniki spożywcze mogą spowodować
przebarwienia poszczególnych elementów.
- W razie potrzeby wyczyść słomkę szczoteczką do
czyszczenia słomek.
- Biztonsági és higiéniai megfontolások miatt a
szívókát 3 havonta cserélje ki. Csak Philips Avent
szívószálat használjon.
- Ne cserélje fel a szívószálas itatópohár elemeit
üvegből készült cumisüveg elemeivel.
Tisztítás és sterilizálás
Teendők az első használat előtt
- Az üveg első használata előtt vegye le a szívószál
borítását, és dobja el. Az eldobható szívószálborítás
csomagolóanyagnak számít, és csak a higiénikus
szállítás céljából van a szívószálon.
- A szívószálas itatópoharat sterilizálja forrásban lévő
vízben 5 percig. Ezzel biztosíthatja a higiénikus
használatot.
Figyelem!
- Az első használat előtt és minden használat után
szerelje szét a terméket teljesen, és alaposan
tisztítson meg minden elemet mosogatószeres
meleg vízben. Minden elem tisztítható
mosogatógépben is, annak felső polcán.
- Az ételszínezék elszíneződést okozhat az egyes
elemeken.
- Ha szükséges, tisztítsa meg a szívószálat
tisztítókefével.
- Ne használjon a tisztításhoz súrolószert,
antibakteriális tisztítószereket vagy kémiai
oldószereket.
- Az itatópoharakon minden elterjedt sterilizálási
módszer alkalmazható.
- Ne helyezze a részeket közvetlenül olyan felületre,
amelyet antibakteriális tisztítószerrel tisztított.
Tárolás
A megfelelő higiénia és karbantartás érdekében szedje
szét a szívószálas itatópoharat (1A ábra), és tartsa
száraz és zárt tartóban. A szívószálas itatópoharat ne
tegye ki hőforrásnak vagy közvetlen napfénynek. Ne
tárolja a szívószálas itatópoharat melegítő elemet
tartalmazó szárítóban vagy sterilizálóban.
1. Tipp: A Philips Avent cumisüvegeinek és
itatópoharainak elemeit kombinálva megalkothatja az
igényeinek megfelelő terméket (2. ábra).
2. Tipp: Csereszívószálakért forduljon az országa
Philips-vevőszolgálatához.
POLSKI
Dla bezpieczeństwa i zdrowia
Twojego dziecka
OSTRZEŻENIE!
- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę.
- Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przez
karmieniem.
Laikymas
Dėl higienos ir priežiūros, išrinkite puodelį su šiaudeliu
(1A pav.) ir laikykite jį sausoje uždengtoje talpykloje.
Saugokite puodelį su šiaudeliu nuo karščio šaltinių ir
tiesioginių saulės spindulių. Nelaikykite puodelio su
šiaudeliu džiovinimo / sterilizavimo spintose su šildymo
elementais.
1 patarimas. Keiskite ir pritaikykite „Philips Avent“
buteliuko ir puodelio dalis, kad surinktumėte jums
tinkantį produktą, kai jums jo reikia (pav. 2).
2 patarimas. Norėdami gauti atsarginių šiaudelių,
susisiekite su „Philips“ vartotojų aptarnavimo centru
savo šalyje.
MAGYAR
Gyermeke egészségéért és
biztonságáért
FIGYELMEZTETÉS:
- A termék használata kizárólag felnőtt felügyelete
mellett engedélyezett.
- Folyadékok hosszantartó és folyamatos cumizása
tönkreteheti a fogakat.
- A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az étel
hőmérsékletét.
- A termék használaton kívüli részeit tartsa olyan
helyen, ahol gyermek nem érheti el.
- Amennyiben az anyag gyengülését vagy sérülését
észleli, azonnal dobja el.
- Ne hagyja, hogy gyermeke ivás közben fusson
vagy sétáljon.
- Csak a tárolót tegye a mikrohullámú sütőbe, egyéb
alkatrészek nélkül. Bébiételt és babaitalt nem
ajánlott mikrohullámmal felmelegíteni.
A mikrohullámok lebonthatják az ételekben és
italokban lévő értékes tápanyagokat, illetve
bizonyos pontokon túlmelegíthetik az ételeket és az
italokat. Ha úgy dönt, hogy mikrohullámú sütőt
használ, az egyenletes hőeloszlás érdekében
mindig keverje meg a megmelegített ételt/italt,
és ellenőrizze a hőmérsékletét tálalás előtt.
Figyelem!
- Szorosan zárja le a csavaros kupakot: forgassa azt
az óramutató járásával megegyező irányba.
Ellenkező esetben használat közben a kupak
leeshet.
- A szívószálas itatópohár használatához nyissa fel a
fedelet: tolja el azt hátrafelé.
- A sűrű, szénsavas, rostos italok vagy
csecsemőtápszerek elzárhatják a szelepet, és az
alkatrész törését vagy szivárgását okozhatják.
- Ne szorítsa rá túlságosan a kupakot a szívószálas
itatópohárra.
- Gondoskodjon róla, hogy a szívószál elemei
megfelelően legyenek összeszerelve (1B ábra).
- Égési sérülés elkerülése érdekében a forró italokat
hagyja lehűlni, mielőtt a szívószálas itatópohárba
töltené őket.
- Potravinárske farbivo môže spôsobiť zmenu farieb častí.
- Ak je to potrebné, slamku vyčistite pomocou
čistiacej kefky.
- Nepoužívajte abrazívne alebo antibakteriálne
čistiace prostriedky, ani chemické rozpúšťadlá.
- Poháre je možné sterilizovať všetkými bežnými
spôsobmi.
- Časti neklaďte priamo na povrchy, ktoré boli
vyčistené antibakteriálnymi čistiacimi prostriedkami.
Skladovanie
Z hygienických dôvodov a na vykonanie údržby, pohár
so slamkou úplne rozoberte (Obr. 1A) a umiestnite ho
do suchej a zakrytej nádoby. Pohár so slamkou
umiestňujte mimo zdrojov tepla a priameho slnečného
žiarenia. Pohár zo slamkou neumiestňujte do sušičky/
sterilizačného zariadenia s výhrevnými telesami.
Rada 1: Skombinujte a zložte si fľašu s časťami pohára
Philips Avent a vytvorte si produkt, ktorý je vám poruke
vždy, keď ho potrebujete (Obr. 2).
Rada 2: So žiadosťou o náhradné diely sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips
vo svojej krajine.
SRPSKI
Za bezbednost i zdravlje vašeg
deteta
UPOZORENJE!
- Ovaj proizvod koristite isključivo uz nadzor odraslih.
- Sisanje tečnosti tokom dužeg vremenskog perioda
izaziva karijes.
- Pre hranjenja uvek proverite temperaturu hrane.
- Komponente koje nisu u upotrebi držite van
domašaja dece.
- Bacite čim uočite oštećenja ili znake da će doći do
oštećenja.
- Sprečite dete da trči ili hoda dok pije.
- Stavljajte samo posudu u mikrotalasnu pećnicu,
bez ostalih delova. Ne preporučuje se da koristite
mikrotalasnu pećnicu za zagrevanje hrane ili
napitaka za bebe. Mikrotalasne pećnice mogu da
unište dragocene hranljive materije hrane/napitaka
i mogu da proizvedu lokalizovane visoke
temperature. Ako odlučite da koristite mikrotalasnu
pećnicu, obavezno promešajte zagrejanu hranu/
napitke da biste omogućili ravnomernu raspodelu
toplote i proverite temperaturu pre serviranja.
Oprez
- Čvrsto zatvorite gornji deo sa navojem tako što
ćete ga okrenuti u smeru kazaljke na satu.
U suprotnom, može da spadne tokom upotrebe.
- Da biste pili iz čaše sa slamkom, otvorite poklopac
tako što ćete okrenuti kapicu ka poleđini.
- Gusti, gazirani, kašasti napici ili mlečna formula
mogu da blokiraju ventil i da uzrokuju lomljenje ili
curenje ventila.
SLOVENSKY
Pre bezpečnosť a zdravie vášho
dieťaťa
VAROVANIE!
- Tento výrobok sa musí vždy používať pod dozorom
dospelej osoby.
- Nepretržité a dlhotrvajúce sanie tekutín spôsobí
vznik zubného kazu.
- Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu pokrmu.
- Nepoužívané súčasti udržiavajte mimo dosahu detí.
- Pri prvom náznaku poškodenia či opotrebovania ho
odhoďte.
- Nedovoľte deťom počas pitia behať alebo chodiť.
- Zásobník umiestnite do mikrovlnnej rúry bez ďalších
súčastí. Neodporúča sa používať mikrovlnnú rúru na
zohrievanie detského jedla a nápojov. Mikrovlnné
žiarenie môže zničiť cenné výživné látky v jedle
alebo nápojoch. Okrem toho môže spôsobovať
nerovnomerné ohriatie. Ak sa rozhodnete použiť
mikrovlnnú rúru, buďte mimoriadne opatrní a
zohriate jedlo alebo nápoje vždy zamiešajte, aby ste
zabezpečili rovnomernú teplotu, a pred podávaním
teplotu ešte skontrolujte.
Výstraha
- Skrutkovací uzáver pevne pritiahnite v smere
hodinových ručičiek. V opačnom prípade môže
počas používania dôjsť k vyliatiu.
- Ak chcete piť zo slamky pohára, otvorte kryt
preklopením viečka na zadnej strane.
- Husté, perlivé, kašovité nápoje alebo dojčenské
mlieko môže upchať ventil a spôsobiť jeho
poškodenie alebo netesnosť.
- Kryt pohára so slamkou nepriťahujte nasilu.
- Skontrolujte, či sú časti slamky zostavené správne
(Obr. 1B).
- Aby nedošlo k obareniu, horúce tekutiny nechajte
pred naliatím do pohára vychladnúť.
- Z hygienických a bezpečnostných dôvodov slamku
vymieňajte po 3 mesiacoch používania. Používajte
len slamky Philips Avent.
- Nezamieňajte časti pohára so slamkou so
sklenenou fľašou.
Čistenie a sterilizácia
Pred prvým použitím
- Pred prvým použitím fľaše zložte zo slamky
jednorazový kryt a zahoďte ho. Jednorazový kryt
slamky je obalový materiál, ktorého jediným
účelom je zabezpečiť hygienu pri preprave.
- Pohár so slamkou sterilizujte 5 minút vo vriacej
vode. Toto zabezpečí hygienickú čistotu.
Výstraha
- Pred prvým použitím a po každom použití rozoberte
všetky časti a dôkladne ich vyčistite teplou vodou s
jemným umývacím prostriedkom. Všetky časti
môžete tiež vyčistiť v umývačke riadu ich
umiestnením v hornej polici.
- Za pitje iz lončka s slamico odprite pokrov tako,
da pokrovček potisnete nazaj.
- Gosti, gazirani in kašasti napitki ali mlečna formula
za dojenčke lahko blokirajo ventil, zaradi česar
lahko ta poči ali pušča.
- Pokrova lončka s slamico ne privijte premočno.
- Poskrbite, da bodo deli slamice pravilno sestavljeni
(Sl. 1B).
- Vroče tekočine naj se ohladijo, preden jih nalijete v
lonček, da ne bi prišlo do opeklin.
- Slamice iz varnostnih in higienskih razlogov
zamenjajte po treh mesecih uporabe. Uporabljajte
samo slamice Philips Avent.
- Delov lončka s slamico ne izmenjujte s stekleno
stekleničko.
Čiščenje in sterilizacija
Pred prvo uporabo
- Pred prvo uporabo stekleničke s slamice odstranite
pokrov za enkratno uporabo in ga zavrzite. Ta
pokrov slamice je embalažni material, namenjen
samo za zagotavljanje higiene med prevozom.
- Če želite sterilizirati lonček s slamico, vse dele
prekuhavajte pet minut. S tem zagotovite higieno.
Pozor
- Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi vse dele
razstavite in jih temeljito operite v topli vodi z
nekaj blage tekočine za pomivanje posode. Vse
dele lahko očistite tudi v zgornjem predalu
pomivalnega stroja.
- Prehranska barvila lahko dele razbarvajo.
- Slamico po potrebi očistite s ščetko za čiščenje
slamice.
- Ne uporabljajte abrazivnih ali protibakterijskih
čistilnih sredstev ali kemičnih topil.
- Lončki so primerni za vse običajne načine
sterilizacije.
- Delov ne postavljajte neposredno na površine, ki
so očiščene s protibakterijskimi čistilnimi sredstvi.
Shranjevanje
Lonček s slamico iz higienskih in vzdrževalnih razlogov
popolnoma razstavite (Sl. 1A) ter hranite v suhi in zaprti
posodi. Lončka s slamico ne izpostavljajte virom toplote
ali neposredni sončni svetlobi. Lončka s slamico ne
hranite v omaricah za sušenje/steriliziranje, ki imajo
grelne elemente.
1. nasvet: Dele stekleničke in lončka Philips Avent lahko
poljubno izmenjujete in si sami ustvarite izdelek, ki vam
najbolj odgovarja, ko ga potrebujete (Sl. 2).
2. nasvet: Če želite nadomestne slamice, se obrnite na
Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Kujdes
- Përpara përdorimit të parë dhe pas çdo përdorimi,
çmontoni të gjitha pjesët dhe pastrojini mirë me
ujë të ngrohtë dhe me detergjent të butë enësh.
Të gjitha pjesët mund t‘i pastroni edhe në raftin
e sipërm të enëlarëses.
- Ngjyruesit e ushqimeve mund t‘i çngjyrosin pjesët.
- Nëse është e nevojshme, pastrojeni pipëzën me
një furçë pastrimi pipëzash.
- Mos përdorni substanca gërryese apo antibakteriale
pastrimi ose tretës kimikë.
- Gotat janë të përshtatshme për të gjitha mënyrat
e zakonshme të sterilizimit.
- Mos i vendosni pjesët drejtpërdrejt në sipërfaqe
që janë pastruar me solucione antibakteriale.
Mbajtja
Për higjienë dhe mirëmbajtje, çmontoni plotësisht gotën
me pipëz (Fig. 1A) dhe ruajeni në një enë të thatë dhe
të mbuluar. Mbajeni gotën me pipëz larg burimeve të
nxehtësisë dhe dritës së drejtpërdrejtë të diellit. Mos e
ruani gotën me pipëz në dhomëza tharëse/sterilizuese
me elemente ngrohëse.
Këshilla 1: Kombinoni dhe përshtatni pjesët e gotës dhe
të shishes „Philips Avent“ dhe krijoni produktin që ju
volit, sipas nevojës (Fig. 2).
Këshilla 2: Kontaktoni me qendrën e shërbimit të klientit
të „Philips“ në vendin tuaj për të marrë pipëza rezervë.
SLOVENŠČINA
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
- Izdelek je treba vedno uporabljati pod nadzorom
odraslih.
- Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin
povzroči zobno gnilobo.
- Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
- Sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite zunaj
dosega otrok.
- Zavrzite jo ob prvih znakih poškodb ali
obrabljenosti.
- Pazite, da otrok med pitjem ne bo tekel ali hodil.
- V mikrovalovno pečico dajte samo posodo, drugih
delov pa ne. Za pogrevanje otroške hrane ali pijače
ne priporočamo uporabe mikrovalovne pečice.
Mikrovalovi lahko uničijo dragocene hranilne snovi
v hrani in pijači ter lahko ustvarijo visoko
temperaturo na določenih delih. Če se odločite
uporabiti mikrovalovno pečico, pogreto hrano in
pijačo vedno skrbno premešajte, da bo povsod
segreta enakomerno, in pred serviranjem preverite
temperaturo.
Pozor
- Navojni pokrov tesno zaprite tako, da ga obrnete v
smeri urnega kazalca. V nasprotnem primeru lahko
med uporabo odpade.
SHQIP
Për sigurinë dhe shëndetin e fëmijës
tuaj
PARALAJMËRIM!
- Këtë produkt përdoreni gjithnjë nën mbikëqyrjen e
të rriturve.
- Thithja e vazhdueshme dhe për kohë të gjatë
e lëngjeve shkakton prishje të dhëmbëve.
- Kontrolloni gjithnjë temperaturën e ushqimit
përpara ushqyerjes.
- Mbajini larg fëmijëve pjesët që nuk i përdorni.
- Hidheni sapo të shfaqë shenjat e para të dëmtimit
apo të dobësisë.
- Mos e lejoni fëmijën të vrapojë ose të ecë
ndërkohë që pi.
- Vendosni vetëm enën në mikrovalë, pa pjesë të
tjera. Nuk rekomandohet përdorimi i mikrovalës
për të ngrohur ushqimin ose pijet e bebeve.
Mikrovalët mund të shkatërrojnë lëndët ushqyese
të vlefshme të ushqimit/pijeve dhe mund të
prodhojnë temperatura të larta të lokalizuara. Nëse
vendosni të përdorni mikrovalën, tregoni kujdes
shtesë në përzierjen e ushqimit/pijeve për t‘u
siguruar që të ketë shpërndarje të njëtrajtshme të
nxehtësisë, si dhe kontrolloni temperaturën
përpara se t‘ia jepni foshnjës.
Kujdes
- Mbylleni kapakun me letim duke e rrotulluar në
drejtim orar. Në të kundërt, ai mund të hiqet gjatë
përdorimit.
- Për të pirë nga gota me pipëz, hapni kapakun duke
e hequr tapën.
- Pijet e trasha, gazoze dhe me tul ose qumështi për
bebe mund të bllokojë valvulën dhe të bëjë që ajo
të thyhet ose të rrjedhë.
- Mos e shtrëngoni më shumë seç duhet kapakun në
gotën me pipëz.
- Sigurohuni që pjesët e pipëzës të jenë montuar siç
duhet (Fig. 1B).
- Për të parandaluar djegien, lërini lëngjet e nxehta
të ftohen përpara se të mbushni gotën.
- Për arsye sigurie dhe higjiene, ndërrojini pipëzat
pas 3 muajsh përdorimi. Përdorni vetëm pipëza
„Philips Avent“.
- Mos i shkëmbeni pjesët e gotës me pipëz me një
shishe qelqi.
Pastrimi dhe sterilizimi
Përpara përdorimit të parë
- Hiqni kapakun njëpërdorimësh të pipëzës nga
pipëza përpara se të përdorni shishen për herë të
parë dhe hidheni. Kapaku njëpërdorimësh i pipëzës
është material paketimi dhe synohet vetëm për të
garantuar higjienën gjatë transportit.
- Për ta sterilizuar gotën me pipëz, valojini të gjitha
pjesët për 5 minuta. Kjo shërben për të garantuar
higjienën.
- Цветът на храната може да промени цвета на
частите.
- Ако е необходимо, почистете сламката с четка
за почистване на сламки.
- Не използвайте абразивни или антибактериални
почистващи препарати или химични
разтворители.
- Чашите са подходящи за всички обичайни
методи на стерилизиране.
- Не поставяйте частите директно върху
повърхности, почиствани с антибактериални
препарати.
Съхранение
С цел по-чисто състояние и поддръжка разглобете
изцяло чашата със сламка (фиг. 1A) и я приберете в
сух контейнер с капак. Съхранявайте чашата със
сламка далеч от източници на топлина и пряка
слънчева светлина. Не съхранявайте чашата със
сламка в шкафове за сушене/стерилизиране с
нагревателни елементи.
Съвет 1: При нужда комбинирайте и съчетайте
бутилка Philips Avent и части на чашата, за да
създадете продукта, който ви е необходим (Фиг. 2).
Съвет 2: Свържете се с центъра за обслужване на
потребители на Philips във вашата страна, за да
получите резервни сламки.
РУССКИЙ
Безопасность и здоровье ребенка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Изделие следует использовать под контролем
взрослых.
- Постоянное и продолжительное сосание
жидкости приводит к кариесу.
- Перед кормлением обязательно проверяйте
температуру питания.
- Неиспользуемые части изделия беречь от детей.
- При первых признаках повреждения или износа
изделие необходимо заменить.
- Не разрешайте ребенку бегать или ходить во
время питья.
- Помещайте контейнер в микроволновую печь
без других деталей. Не рекомендуется
использовать микроволновую печь для
подогрева напитков или питания для малыша.
Микроволны могут разрушать ценные
питательные вещества в продуктах и напитках,
а также вызывать неравномерный нагрев. Если
вы решили использовать микроволновую печь,
будьте особенно внимательны и размешивайте
нагретые продукты или напитки, чтобы
обеспечить равномерное распределение тепла,
и проверяйте температуру перед подачей на
стол.
- Пазете компонентите, които не се използват,
далеч от деца.
- Изхвърлете при първите признаци на повреда
или дефект.
- Не позволявайте на детето да тича или да се
разхожда, докато пие.
- Поставяйте само контейнера в микровълновата,
без други части. Не е препоръчително да
използвате микровълнова фурна за подгряване
на бебешки храни и напитки. Микровълновите
фурни могат да унищожат ценни хранителни
съставки в храните/напитките и да доведат до
локализирани високи температури. Ако решите
да използвате микровълновата, се погрижете да
разбъркате затоплената храна/напитка, за да
постигнете равномерно разпределение на
температурата, и проверявайте температурата
преди сервиране.
Внимание
- Затваряйте плътно капака на винт, като го
завъртите по часовниковата стрелка. В
противен случай той може да се отвори по
време на използване.
- За пиене от чашата със сламка отворете капака,
като го обърнете назад.
- Гъстите, газирани, съдържащи парченца плод
напитки или млечните формули може да
запушат клапата и да причинят нейното
счупване или протичане.
- Не затягайте прекалено капака на чашата със
сламка.
- Уверете се, че частите на сламката са сглобени
правилно (фиг. 1B).
- За да не се опари детето, оставяйте течностите
да изстинат, преди да ги налеете в чашата.
- От съображения за безопасност и хигиена
сменяйте сламките на всеки 3 месеца.
Използвайте само сламки Philips Avent.
- Не разменяйте частите на чашата със сламка
със стъклена бутилка.
Почистване и стерилизация
Преди първата употреба
- Свалете покритието за еднократна употреба от
сламката, преди да използвате уреда за пръв
път, и го изхвърлете. Покритието за еднократна
употреба на сламката е опаковъчен материал и
е предназначено само да осигури хигиена по
време на транспортиране.
- За стерилизиране на чашата със сламка
преварете всички части в продължение на
5 минути. Така ще осигурите хигиена.
Внимание
- Преди първата употреба и след всяка употреба
разглобявайте всички части и ги почиствайте
старателно с топла вода и лек течен миещ
препарат. Можете също така да измивате
всички части в съдомиялна машина, като ги
наредите на най-горния й рафт.
Καθαρισμός και αποστείρωση
Πριν από την πρώτη χρήση
- Αφαιρέστε το κάλυμμα μίας χρήσης από το
καλαμάκι πριν χρησιμοποιήσετε το κύπελλο για
πρώτη φορά και πετάξτε το. Το κάλυμμα μίας
χρήσης από το καλαμάκι είναι υλικό συσκευασίας
και χρησιμοποιείται για την υγιεινή του προϊόντος
κατά τη μεταφορά.
- Για την αποστείρωση του κυπέλλου με καλαμάκι,
βράστε όλα τα μέρη του για 5 λεπτά. Με αυτόν τον
τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή.
Προσοχή
- Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε
χρήση, αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη και
καθαρίστε τα καλά με ζεστό νερό και ήπιο υγρό
απορρυπαντικό. Μπορείτε, επίσης, να καθαρίσετε
όλα τα μέρη στην επάνω σχάρα του πλυντηρίου
πιάτων.
- Οι χρωστικές ουσίες των τροφίμων μπορεί να
αποχρωματίσουν τα εξαρτήματα.
- Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το καλαμάκι με ένα
βουρτσάκι καθαρισμού για καλαμάκια.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά,
αντιβακτηριδιακά καθαριστικά ή χημικούς διαλύτες.
- Τα κύπελλα είναι συμβατά με όλες τις συνήθεις
μεθόδους αποστείρωσης.
- Μην τοποθετείτε τα μέρη του προϊόντος απευθείας
πάνω σε επιφάνειες που έχουν καθαριστεί με
αντιβακτηριδιακά καθαριστικά.
Αποθήκευση
Για λόγους υγιεινής και συντήρησης,
αποσυναρμολογήστε τελείως το κύπελλο με καλαμάκι
(Εικ. 1Α) και αποθηκεύστε το σε ένα στεγνό και
καλυμμένο δοχείο. Κρατήστε το κύπελλο με καλαμάκι
μακριά από πηγές θερμότητας και από την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία. Μην αποθηκεύετε το κύπελλο με καλαμάκι
σε στεγνωτήρα/αποστειρωτή με θερμαντικά στοιχεία.
Συμβουλή 1: Συνδυάστε μπιμπερό και τμήματα
κυπέλλου της Philips Avent και δημιουργήστε το
κατάλληλο προϊόν για εσάς, ανάλογα με τις ανάγκες
σας (Εικ. 2).
Συμβουλή 2: Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
καταναλωτών της Philips στη χώρα σας για να λάβετε
ανταλλακτικά καλαμάκια.
БЪЛГАРСКИ
За безопасността и здравето на
вашето дете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
- Този продукт трябва да се използва само под
надзора на възрастен.
- Непрекъснатото и продължително сучене на
течности ще доведе до разваляне на зъбите.
- Винаги проверявайте температурата на храната
преди хранене.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Για την ασφάλεια και την υγεία του
παιδιού σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
- Το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα υπό την
επίβλεψη ενήλικα.
- Η συνεχής και παρατεταμένη κατανάλωση υγρών
μπορεί να χαλάσει τα δόντια.
- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν
το τάισμα.
- Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά τα εξαρτήματα που
δεν χρησιμοποιείτε.
- Πετάξτε το προϊόν με την πρώτη ένδειξη φθοράς ή
ελαττώματος.
- Μην αφήνετε το παιδί σας να πίνει ενώ τρέχει ή
περπατάει.
- Να τοποθετείτε στον φούρνο μικροκυμάτων μόνο
το δοχείο χωρίς τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Δεν
συνιστάται να χρησιμοποιείτε φούρνο
μικροκυμάτων για να ζεσταίνετε φαγητό ή
ροφήματα για μωρά. Οι φούρνοι μικροκυμάτων
μπορεί να καταστρέψουν πολύτιμα θρεπτικά
συστατικά που υπάρχουν στο φαγητό ή τα
ροφήματα και μπορεί να προκαλέσουν υψηλές
θερμοκρασίες τοπικά. Εάν αποφασίσετε να
χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων, μην
παραλείπετε να ανακατεύετε το φαγητό ή τα
ροφήματα ώστε να εξασφαλίσετε την ομοιόμορφη
κατανομή της θερμότητας και να ελέγχετε τη
θερμοκρασία πριν το σερβίρισμα.
Προσοχή
- Κλείστε σφιχτά το βιδωτό καπάκι, περιστρέφοντάς
το προς τα δεξιά. Διαφορετικά, μπορεί να ανοίξει
κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Για να πιείτε από το κύπελλο με καλαμάκι, ανοίξτε
το καπάκι αναδιπλώνοντας το πώμα προς τα πίσω.
- Τα παχύρρευστα ή ανθρακούχα ροφήματα ή το
βρεφικό γάλα μπορεί να μπλοκάρουν τη βαλβίδα
και να προκαλέσουν ζημιά ή διαρροή.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά το καπάκι στο κύπελλο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη από τα οποία αποτελείται
το καλαμάκι έχουν συναρμολογηθεί σωστά
(Εικ. 1B).
- Για την αποφυγή εγκαύματος, να αφήνετε τα ζεστά
υγρά να κρυώσουν προτού τα ρίξετε στο κύπελλο.
- Για λόγους ασφαλείας και υγιεινής, να
αντικαθιστάτε τα καλαμάκια μετά από 3 μήνες
χρήσης. Χρησιμοποιήστε μόνο καλαμάκια της
Philips Avent.
- Μην εναλλάσσετε τα τμήματα από τα οποία
αποτελείται το κύπελλο με καλαμάκι με γυάλινο
μπιμπερό.
- Nemojte previše da zatežete poklopac na čaši sa
slamkom.
- Proverite da li su delovi slamke ispravno postavljeni
(sl. 1B).
- Da biste sprečili opekotine, ostavite vruće tečnosti
da se ohlade pre nego što ih sipate u čašu.
- Iz bezbednosnih i higijenskih razloga promenite
slamke nakon 3 meseca korišćenja. Koristite samo
Philips Avent slamke.
- Nemojte da zamenite delove čaše sa slamkom sa
staklenom bočicom.
Čišćenje i sterilizovanje
Pre prve upotrebe
- Pre prve upotrebe ašice, uklonite sa slamke
jednokratnu zaštitu za slamku i bacite je.
Jednokratna zaštita za slamku je materijal za
pakovanje i služi samo da obezbedi higijenu tokom
transporta.
- Da biste sterilisali čašu sa slamkom, iskuvavajte
sve delove 5 minuta. Ovo je potrebno da bi se
obezbedila higijena.
Oprez
- Pre prve upotrebe i nakon svake sledeće, rastavite
sve delove i temeljno ih operite u toploj vodi sa
blagom tečnošću za pranje. Možete takođe prati
sve delove na gornjoj rešetki mašine za pranje
posuđa.
- Boje za hranu mogu da izazovu gubitak boje delova.
- Očistite slamku krpom za čišćenje slamke, po
potrebni.
- Nemojte da koristite abrazivna ili antibakterijska
sredstva za čišćenje niti hemijske razređivače.
- Čaše su pogodne za sve uobičajene metode
sterilizacije.
- Nemojte da stavljate delove direktno na površine
koje su očišćene antibakterijskim sredstvima za
čišćenje.
Odlaganje
Za higijenu i održavanje u potpunosti rasklopite čašu sa
slamkom (sl. 1A) i čuvajte je u suvom zatvorenom
spremištu. Držite čašu sa slamkom dalje od izvora
toplote i direktne sunčeve svetlosti. Nemojte da
odlažete čašu sa slamkom u police za sušenje/
sterilizaciju sa grejnim elementima.
Savet 1: Pomešajte i uparite delove Philips Avent ašice
i čaše i napravite proizvod koji vam odgovara kada vam
je potreban (Sl. 2).
Savet 2: Za rezervne slamke se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.
- Түтікшелі ыдысты стерилдеу үшін барлық
бөлшекті 5 минут қайнатыңыз. Бұл — гигиенаны
қамтамасыз ету үшін қажетті қадам.
Абайлаңыз
- Бірінші рет пайдаланудан бұрын және әр
қолданыстан кейін барлық бөлшектерді алып,
оларды жылы сумен және жұмсақ жуғыш
сұйықтықпен жақсылап тазалаңыз. Сонымен
қатар барлық бөлікті ыдыс жуғыш машинаның
үстіңгі сөресінде тазалауға болады.
- Тағамның түстері бөлшектерді түссіздендіруі
мүмкін.
- Қажет болса, арнайы қылшақпен түтікшені
тазалаңыз.
- Қырғыш немесе бактерияға қарсы тазарту
заттарын немесе химиялық ерітінділерді
пайдаланбаңыз.
- Ыдыстар барлық мақсатқа арналған стерилдеу
әдістеріне қолайлы.
- Бөліктерді бактерияға қарсы тазартқыштармен
тазаланған беттерге тікелей қоймаңыз.
Сақтау
Тазалық сақтау және техникалық қызмет көрсету
үшін түтікшелі ыдысты толық бөлшектеп (1A суреті),
оны құрғақ және жабық контейнерде сақтаңыз.
Түтікшелі ыдысты жылу көздерінен және тікелей күн
сәулесі түсетін жерден алыс ұстаңыз. Түтікшелі
ыдысты қыздыру элементтері бар кептіру/стерилдеу
шкафтарында сақтамаңыз.
1-кеңес: Philips Avent құтысы мен ыдыстың
бөлшектерін араластырып, ол қажет болған кезде
өзіңізге сәйкес өнім жасаңыз (сурет 2).
2-кеңес: Қосалқы түтікшелер алу үшін еліңіздегі
Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына
хабарласыңыз.
ҚАЗАҚША
Балаңыздың қауіпсіздігі мен
денсаулығы үшін
АБАЙЛАҢЫЗ!
- Бұл өнімді үнемі ересектер бақылауымен
пайдаланыңыз.
- Сұйықтықтарды тоқтаусыз және ұзақ уақыт
бойы сору тістің бұзылуын тудырады.
- Тамақтандыру алдында тамақтың
температурасын тексеріңіз.
- Барлық пайдаланылмайтын компоненттерді
балалар қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Зақымдану немесе тозу белгілері байқалған
кезде лақтырып тастаңыз.
- Балаңыз тамақ ішу кезінде жүгірмесін немесе
жүрмесін.
- Контейнерді микротолқынды пешке басқа
бөлшектерінсіз өзін ғана салыңыз. Сәбидің
тағамын немесе сусындарын жылыту үшін
микротолқынды пешті пайдаланбаған дұрыс.
Микротолқынды пештер тағамның/сусынның
құрамындағы құнарлы элементтерді бүлдіруі
мүмкін және онда кейбір жерлері қатты қызуы
мүмкін. Егер микротолқынды пешті
пайдаланатын болып шешсеңіз, қызудың
біркелкі таралуы үшін тағамды/сусынды
жақсылап араластырыңыз, сосын
тамақтандырудың алдында температурасын
тексеріңіз.
Абайлаңыз
- Сағат тілімен бұрау арқылы бұранданың үстіңгі
жағын қаттырақ жабыңыз. Әйтпесе ол
пайдалану кезінде шығып кетуі мүмкін.
- Түтікшелі ыдыстан ішу үшін қақпағын артқа
қарай қайырып ашыңыз.
- Қою, газдалған, шырынды сусындар немесе сүт
қоспасы клапанды бітеп, оның бұзылуы немесе
одан сұйықтық ағып кетуі мүмкін.
- Түтікшелі ыдыстың қақпағын қатты
қатайтпаңыз.
- Түтікшелі ыдыстағы бөлшектердің дұрыс
салынғанына көз жеткізіңіз (1B суреті).
- Қақ тұрып қалмау үшін, ыдысқа құймас бұрын
сұйықтықты суытып алыңыз.
- Қауіпсіздік пен тазалыққа байланысты
түтікшелерді 3 ай сайын ауыстырып тұрыңыз.
Philips Avent түтікшелерін ғана пайдаланыңыз.
- Түтікшелі ыдыстың бөлшектерін шыны құтымен
ауыстырмаңыз.
Тазалау және стерилдеу
Перед першим використанням
- Құтыны бірінші рет пайдаланудан бұрын
түтікшенің бір реттік жабынын алып, оны
қоқысқа тастаңыз. Бір реттік түтікше жабыны
қаптамалық материалдан жасалған және
тасымалдау кезінде таза ұстауға ғана арналған.
- З міркувань безпеки та гігієни радимо міняти
соломинки кожні 3 місяці. Використовуйте лише
соломинки Philips Avent
- Не заміняйте скляною пляшечкою частини
поїльника із соломинкою.
Чищення та стерилізація
Перед першим використанням
- Перед першим використанням зніміть і викиньте
одноразову обгортку соломинки. Одноразова
обгортка соломинки – це упаковка, вона
призначена лише для підтримання гігієни під
час транспортування.
- Щоб простерилізувати поїльник із соломинкою,
занурте всі частини виробу на 5 хвилин у
киплячу воду. Це потрібно для гігієни.
Увага
- Перед першим та після кожного наступного
використання розбирайте всі частини та добре
мийте їх теплою водою з додаванням м’якого
миючого засобу. Усі деталі також можна мити в
посудомийній машині (на верхній полиці).
- Харчові барвники можуть спричинити зміну
кольору частин.
- Якщо потрібно, чистьте соломинку щіткою для
чищення соломинки.
- Не використовуйте абразивні або
антибактеріальні засоби для чищення чи хімічні
розчинники.
- Поїльник можна стерилізувати в будь-який
загальнодоступний спосіб.
- Не кладіть частини безпосередньо на поверхні,
які оброблено антибактеріальними засобами для
чищення.
Зберігання
З міркувань гігієни повністю розберіть поїльник із
соломинкою (Мал. 1A) і зберігайте його в сухому та
закритому контейнері. Зберігайте поїльник із
соломинкою подалі від джерел тепла та прямих
сонячних променів. Не зберігайте поїльник із
соломинкою в сушильних шафах або шафах для
стерилізації з нагрівальними елементами.
Порада 1. За потреби компонуйте деталі пляшечок
Philips Avent і поїльника із соломинкою (Мал. 2).
Порада 2. Щоб придбати змінні соломинки,
зверніться до Центру обслуговування клієнтів
компанії Philips у своїй країні.
Хранение
Для соблюдения норм гигиены полностью
разбирайте чашку с трубочкой (рис. 1A) и храните
ее в сухом закрытом контейнере. Не подвергайте
чашку с трубочкой воздействию тепла и прямых
солнечных лучей. Не помещайте чашку с трубочкой
в сушильный/стерилизационный шкаф с
нагревательными элементами.
Совет 1. Комбинируйте части бутылочек и чашек
Philips Avent, получая удобные варианты для
различных ситуаций, когда вам это нужно (Рис. 2).
Совет 2. Обратитесь в центр поддержки
потребителей Philips в вашей стране, чтобы
приобрести сменные трубочки.
УКРАЇНСЬКА
Для безпеки та здоров’я Вашої
дитини
ОБЕРЕЖНО!
- Цим виробом слід користуватися лише під
наглядом дорослих.
- Постійне та тривале смоктання рідин
призводить до псування зубів.
- Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте
температуру їжі.
- Усі частини, що не використовуються, тримайте
в місці, недоступному для дітей.
- У разі виявлення найменших ознак
пошкодження виріб потрібно викинути.
- Під час пиття дитина не повинна бігати чи ходити.
- Ставте в мікрохвильову піч лише контейнер, без
інших деталей. Не рекомендовано розігрівати
дитячу їжу та напої в мікрохвильовій печі.
Мікрохвилі можуть руйнувати важливі поживні
речовини їжі та напоїв і перегрівати окремі
ділянки. Будьте обережні, якщо підігріваєте їжу
в мікрохвильовій печі. Перемішуйте підігріту їжу
для рівномірного розподілу тепла та перевіряйте
температуру перед подачею на стіл.
Увага
- Щільно закривайте кришку з різьбою,
повертаючи її за годинниковою стрілкою.
Інакше під час використання вона може
відкритися.
- Щоб пити з поїльника із соломинкою, відкиньте
ковпачок, щоб відкрити кришку.
- Густі, газовані напої, напої із м’якоттю чи
молочна суміш можуть заблокувати клапан і
зламати його чи спричинити протікання.
- Не закручуйте кришку на поїльнику із
соломинкою надто сильно.
- Соломинку горнятка має бути зібрано належним
чином (Мал. 1B).
- Щоб уникнути опіків, дайте гарячим рідинам
охолонути, перш ніж наливати їх у поїльник.
Внимание!
- Плотно закрывайте завинчивающуюся крышку
по часовой стрелке. В противном случае она
может соскочить в процессе использования.
- Чтобы пить из чашки с трубочкой, откройте
крышку, повернув колпачок назад.
- Густые напитки, газированные напитки, напитки
с мякотью или молочные смеси могут привести
к засорению клапана, его повреждению или
протеканию.
- Не закручивайте крышку на чашке с трубочкой
слишком сильно.
- Следите за правильностью сборки частей
трубочки (рис. 1B).
- Во избежание ожогов дайте горячим жидкостям
остыть, перед тем как перелить их в чашку с
трубочкой.
- Из соображений безопасности и гигиены
рекомендуется заменять трубочку каждые
3 месяца. Используйте только трубочки
Philips Avent.
- Не используйте части чашки с трубочкой со
стеклянной бутылочкой.
Очистка и стерилизация
Перед первым использованием
- Снимите одноразовую крышку с трубочки перед
первым использованием бутылочки и выбросьте
ее. Одноразовая крышка трубочки является
упаковочным материалом и предназначена
только для обеспечения гигиены при
транспортировке.
- Для стерилизации чашки с трубочкой поместите
все ее части в кипящую воду на 5 минут. Это
обеспечит гигиеническую чистоту изделия.
Внимание!
- Перед первым использованием и после каждого
использования полностью разбирайте чашку и
тщательно мойте все части в теплой воде с
добавлением моющего средства. Вы также
можете мыть все части изделия на верхней
решетке посудомоечной машины.
- Под воздействием пищевых красителей цвет
деталей может измениться.
- По необходимости трубочку можно прочищать
при помощи специальной щеточки.
- Не используйте абразивные или
антибактериальные чистящие средства или
химические растворители.
- Для чашек подходят любые общие способы
стерилизации.
- Не помещайте детали изделия непосредственно
на поверхности, обработанные
антибактериальными чистящими средствами.
/

See käsiraamat sobib ka