KitchenAid WQ9I FO1BX Product Information Sheet

Tüüp
Product Information Sheet
Tuoteseloste - (EU) 2019/2016
Tavarantoimi$ajan nimi tai tavaramerkki: BAUKNECHT
Tavarantoimi$ajan osoite65>?==>C:;
Mallitunniste: BQ9I MO1L
Kylmäsäilytyslai$een tyyppi:
"%#"''%"-6 "
11''"/%1'-44**"6
*,.,"#("-/2
""'"$**"6 "
11$4%&,"%4-4,%"-6
4%%
Yleiset tuoteparametrit:
+&-+" +2( +&-+" +2(
($('",&"--
:&&;
(+$1, >EDC
($('",.%211,:&
@
-"%; BF?24, F=E
4244, D>C
 >?A '+ "-!($$11,%1($$
'"-,(::;+>*; A> '"-,(%1($$
1(-1"'''+ "'$1%1-1,:$!8
21(,";
A@B %&,-(%1($$6
%#''/1%1!$8
%1!$8,1-+((*9
*"''8-+((**"''
&*+",-)'2!"&&",%&*).%
:<;5#(%%$4%&,"%4-4,%"-('
,(*"2
>=
&*+",-)''"&&",%&*).%:<;5
#(%%$4%&,"%4-4,%"-(',(*"2
A@
%2",-1,$4-$"' "
Osaston parametrit:
,,-(-44**"
,,-('*+&-+"-#+2(-
,,-('.%211,
:&
@
-"%;
1(,"-%-1%&9
*).%,-1,%"'9
-+2"$$"',"9
%4-4$,'(*.9
&("&",$,":<;
&,-1$,-
"2-,(%%+",9
.+"",,%""-9
-,,(%2,,
-1%1$(,,@,9
"-/4#',"%49
-4,%%4-4,-'
$',,
$,-1,$4$4
:$ 8?A!;
1%-1,-44**":19
-(&0,1%-1,G
5&'1%"''
,1%-1,G;
1($$*9
*"(,,-(
" 9 9 9 9
"'-(+  " 9 9 9 9
""%$*9
*"(,,-(
" 9 9 9 9
+,!(( $4%% @BB5= @ 9
!4-4,(,,-( " 9 9 9 9
"-!.&+$"'9
--"#'9
2%&",-1,
$4%% >@5= = 9
>-!' " 9 9 9 9
?-!' " 9 9 9 9
@-!' " 9 9 9 9
A-!' $4%% >>?5= 9>E E5==
?-!'%(!$( " 9 9 9 9
Muu$uvalämpö#lainen osasto
,,-(-44**"
,,-('.%211,
:&
@
-"%;
1(,"-%-1%&9
*).%,-1,%"'9
-+2"$$"',"9
%4-4$,'(*.9
&("&",$,":<;
&,-1$,-
"2-,(%%+",9
.+"",,%""-9
-,,(%2,,
-1%1$(,,@,9
"-/4#',"%49
-4,%%4-4,-'
$',,
$,-1,$4$4
:$ 8?A!;
1%-1,-44**":19
-(&0,1%-1,G
5&'1%"''
,1%-1,G;
+"%&9
*+-1+(&9
*+-&'-
@-!' >>?5= 9>E< 9
Valonlähteen parametrit:
>
%('%!-'-44**" 
'+ "-!($$11,%1($$
?
%('%!-'-44**" 
'+ "-!($$11,%1($$
@
%('%!-'-44**" 
'+ "-!($$11,%1($$
A
%('%!-'-44**" 
'+ "-!($$11,%1($$
Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukau$a
Lisä#edot:
"'$$"2%&",-#'2+$$(,"21"%%5#("%%%)4-44$(&",,"(',-1$,':;?=>F8?=>F%""/,,(%2'A$(!'%$(9
!'&1$",-.(-6!/*,688(,73!"+%*((%71
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

KitchenAid WQ9I FO1BX Product Information Sheet

Tüüp
Product Information Sheet