Husqvarna QB6370W Kasutusjuhend

Bränd
Husqvarna
Kategooria
mikseri / köögikombaini tarvikud
Mudel
QB6370W
Tüüp
Kasutusjuhend
USER
MANUAL
FI Käyttöohje 2
Astianpesukone
SV Bruksanvisning 26
Diskmaskin
QB6370X
QB6370W
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 6
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................7
5. OHJELMAT.................................................................................................................. 7
6. ASETUKSET................................................................................................................10
7. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................13
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................14
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 15
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..........................................................................................17
11. HOITO JA PUHDISTUS...........................................................................................18
12. VIANMÄÄRITYS.......................................................................................................21
13. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 24
ARVOISA ASIAKKAAMME
Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme
kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn
moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista
laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.husqvarna-electrolux.se
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.husqvarna-electrolux.se
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
www.husqvarna-electrolux.se
2
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2
Yleiset turvallisuusohjeet
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
SUOMI
3
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 15.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon
vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa
olla maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
2.
TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
www.husqvarna-electrolux.se
4
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
Koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 A pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS
1362) sulaketta.
2.3 Vesiliitäntä
Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin
voi jäädä hiukan pesuainetta.
Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
2.5 Huolto
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
SUOMI
5
3. LAITTEEN KUVAUS
5
4
10
9
67
11
12
2
3
1
8
1
Ylin suihkuvarsi
2
Ylempi suihkuvarsi
3
Alempi suihkuvarsi
4
Suodattimet
5
Arvokilpi
6
Suolasäiliö
7
Tuuletusaukko
8
Huuhtelukirkastelokero
9
Pesuainelokero
10
Alakori
11
Yläkori
12
Ruokailuvälinekotelo
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor-valo heijastuu lattiaan
laitteen luukun alapuolelle.
Kun ohjelma käynnistyy, punainen
merkkivalo syttyy ja se pysyy päällä
ohjelman keston ajan.
Kun ohjelma päättyy, vihreä
merkkivalo syttyy.
Jos laitteessa on toimintahäiriö,
punainen merkkivalo vilkkuu.
Beam-on-Floor-toiminto
sammuu, kun laite kytketään
pois toiminnasta.
Kun AirDry on toiminnassa
kuivausvaiheen aikana,
heijastus ei välttämättä näy
kokonaan lattiassa. Tarkista
ohjelman päättyminen
käyttöpaneelista.
www.husqvarna-electrolux.se6
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Virtapainike
2
Näyttö
3
Program -painike
4
Delay -painike
5
MyFavourite -painike
6
TimeSaver -painike
7
XtraDry -painike
8
XtraHygiene -painike
9
Merkkivalot
4.1 Merkkivalot
Merkkivalo Kuvaus
Suolan merkkivalo. Palaa, kun suolasäiliön täyttö on tarpeen.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Palaa, kun huuhtelukirkastelokeron täyttö
on tarpeen.
5. OHJELMAT
Taulukon ohjelmanumerot (P1, P2, jne.)
vastaavat niiden järjestystä
käyttöpaneelissa.
Ohjelmien järjestys taulukossa ei
välttämättä vastaa niiden järjestystä
käyttöpaneelissa.
Ohjelma Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet Lisätoiminnot
P1
1)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
XtraHygiene
XtraDry
P2
2)
Kaikki
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Pese lämpötilalla
45 °C - 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
XtraHygiene
XtraDry
SUOMI 7
Ohjelma Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet Lisätoiminnot
P6
3)
Vaihteleva likai-
suusaste
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Pese lämpötilalla
50 °C ja 65 °C
Huuhtelut
Kuivaus
TimeSaver
XtraDry
P3
4)
Erittäin likaiset as-
tiat
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
TimeSaver
XtraHygiene
XtraDry
P4
5)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Pesu 60 °C
Huuhtelut
Kuivaus
XtraHygiene
XtraDry
P5
6)
Vähän likaiset as-
tiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Pesu 60 °C
Huuhtelut
XtraHygiene
XtraDry
P7
7)
Normaalilikaiset
tai vähän likaiset
astiat
Arat ruokailuastiat
ja lasit
Pesu 45 °C
Huuhtelut
Kuivaus
XtraDry
P8
8)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
XtraDry
www.husqvarna-electrolux.se8
Ohjelma Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet Lisätoiminnot
P0
9)
Tyhjänä Itsepuhdistuva
1)
Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulu-
tuksella. Tämä on testilaitoksien standardiohjelma.
2)
Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpöti-
lan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
3)
Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Aseta erittäin likaiset astiat ala-
koriin ja normaalilikaiset astiat yläkoriin. Alakorin vedenpaine ja lämpötila ovat yläkoria korkeammat.
4)
Tämä ohjelma pesee erittäin likaiset astiat suurella vedenpaineella ja korkeassa lämpötilassa.
5)
Tämän ohjelman avulla voit pestä normaalilikaiset astiat.
6)
Tämä ohjelma pesee täyden tai puoliksi täyden koneellisen vähän likaisia tai vasta käytettyjä astioita
lyhyessä ajassa.
7)
Tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa arkalaatuisten ja erityisesti lasien hellävaraista hoitoa varten.
8)
Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella laitteen melutason las-
kemiseksi. Alhaisen nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
9)
Tämä ohjelma puhdistaa laitteen sisäosan tehokkaasti. Se poistaa kalkki- ja rasvakertymät. Ohjelma tu-
lee suorittaa vähintään kerran kahden kuukauden välein käyttäen astianpesukoneeseen tarkoitettua kal-
kinpoisto- tai puhdistusainetta ja koneen ollessa tyhjä.
5.1 Kulutusarvot
Ohjelma
1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
P1 11 0.761 240
P2 8 - 15 0.7 - 1.7 46 - 170
P6 14 - 16 1.2 - 1.5 160 - 180
P3 12.5 - 14.5 1.4 - 1.7 170 - 190
P4 12.9 1.14 89
P5 10 0.9 30
P7 12 - 14 0.8 - 1.0 82 - 92
SUOMI 9
Ohjelma
1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
P8 12 - 13 1.1 - 1.3 230 - 250
P0 10 0.86 60 - 70
1)
Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja as-
tioiden määrän mukaisesti.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Voit pyytää suosituskykytesteihin vaaditut
tiedot (esim. standardin EN60436
mukaisesti) lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen:
Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä
oleva tuotenumero (PNC).
Mikäli sinulla on kysyttävää
astianpesukoneeseen liittyen, katso
lisätietoa laitteen mukana toimitetusta
huolto-oppaasta.
6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Käyttäjätilassa saatavilla olevat
asetukset:
Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
Ohjelman loppu -äänimerkin
käyttöönotto tai käytöstäpoisto.
AirDry-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Laite tallentaa tallennetut asetukset,
joten niitä ei tarvitse määrittää ennen
jokaista ohjelmaa.
Ohjelman valintatilan
asettaminen
Laite on ohjelman valintatilassa vasta
sitten, kun näytössä näkyy ohjelman
numero P1.
Päälle kytkemisen jälkeen laite on
oletuksena ohjelman valintatilassa. Aseta
muutoin ohjelman valintatila seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta ja , kunnes laite on
ohjelman valintatilassa.
Käyttäjätilaan siirtyminen
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
Käyttäjätilaan voidaan siirtyä painamalla
ja pitämällä samanaikaisesti alhaalla
painiketta ja , kunnes merkkivalot
, , , ja vilkkuvat ja näyttö
on tyhjä.
6.2 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
www.husqvarna-electrolux.se
10
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Vedenkovuus
Saksalaiset as-
teet (°dH)
Ranskalaiset as-
teet (°fH)
mmol/l Clarken jär-
jestelmä
Vedenpehmenti-
men asetus
47 - 50 84 - 90 8,4 - 9,0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7,6 - 8,3 53 - 57 9
37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 7
23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 6
19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27
5
1)
15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 4
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 3
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 2
< 4 < 7 < 0,7 < 5
1
2)
1)
Tehdasasetus.
2)
Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Aseta oikea vedenkovuuden taso
käytetystä konetiskiaineesta
riippumatta, jotta suolan lisäämisen
merkkivalo on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.
Vedenpehmentimen tason
asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta .
Merkkivalot , , ja
sammuvat.
Merkkivalo vilkkuu edelleen.
Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim.
= taso 5.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.3 Huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä. Sitä
annostuu automaattisesti kuuman
huuhteluvaiheen aikana.
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos
kuivaustulokset ovat tyydyttävät
käyttäessä ainoastaan
yhdistelmäpesuainetabletteja,
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitus voidaan kytkeä pois päältä.
Käytä kuitenkin aina huuhtelukirkastetta
parhaiden tuloksien saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitusta varten.
SUOMI
11
Huuhtelukirkastelokeron
täyttötarpeen ilmoituksen
poistaminen käytöstä
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta .
Merkkivalot , , ja
sammuvat.
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä.
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on pois
käytöstä.
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on
käytössä.
2.
Voit muuttaa asetusta painamalla .
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.4 Huuhtelukirkastetaso
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso 6
(enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron käytöstä eikä
huuhtelukirkastetta käytetä.
Tehdasasetus: taso 4.
Huuhtelukirkastetason
asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta .
Merkkivalot , , ja
sammuvat.
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim. = taso 4.
Huuhtelukirkastetasot
vaihtelevat välillä 0A - 6A.
Taso 0A tarkoittaa, ettei
huuhtelukirkastetta käytetä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta
toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.5 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa
tapahtuu toimintahäiriö. Äänimerkkejä ei
voida poistaa käytöstä.
Laitteesta kuuluu äänimerkki myös
ohjelman päätyttyä. Oletuksena
äänimerkki on pois käytöstä, mutta se
voidaan ottaa käyttöön.
Ohjelman päättymisestä
ilmoittavan äänimerkin
käyttöönotto
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta .
Merkkivalot
, , ja
sammuvat.
Merkkivalo vilkkuu edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä.
= äänimerkit on poistettu
käytöstä.
= äänimerkit on käytössä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla .
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.6 AirDry
AirDry parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella.
Luukku avautuu
automaattisesti
kuivausvaiheen aikana ja se
jää raolleen.
www.husqvarna-electrolux.se12
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite
voi vaurioitua.
Jos luukku suljetaan sen
jälkeen 3 minuutin ajaksi,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.
AirDry kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien
yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmaa
(jos varusteena).
Katso XtraDry-lisätoiminto tai kytke
AirDry-toiminto päälle kuivaustehon
parantamiseksi.
HUOMIO!
Jos lapset pääsevät käsiksi
laitteeseen, AirDry-toiminto
on suositeltavaa kytkeä pois
toiminnasta, sillä luukun
avaaminen voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
Pois päältä kytkeminen AirDry
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta .
Merkkivalot , , ja
sammuvat.
Merkkivalo vilkkuu edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä.
= AirDry kytkeytyy pois
toiminnasta.
= AirDry kytkeytyy
toimintaan.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla .
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.7 MyFavourite
Tämä lisätoiminto mahdollistaa useimmin
käytetyn ohjelman asettamisen ja
tallentamisen.
Vain yksi ohjelma voidaan tallentaa
kerrallaan. Uusi asetus peruuttaa
edellisen.
MyFavourite-ohjelman
tallentaminen
1. Aseta haluamasi ohjelma.
Soveltuvat lisätoiminnot voidaan asettaa
ohjelman ohella.
2.
Paina ja pidä alhaalla -painiketta,
kunnes vastaava merkkivalo syttyy.
MyFavourite-ohjelman
asettaminen
Paina painiketta .
Merkkivalo MyFavourite palaa.
Näytössä näkyy ohjelman numero
ja kesto.
Jos lisätoiminnot on tallennettu
ohjelman kanssa, vastaavien
lisätoimintojen merkkivalot
syttyvät.
7.
LISÄTOIMINNOT
Vaaditut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos valitset
yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan edelleen päällä
olevien lisätoimintojen
merkkivalot palavat.
SUOMI 13
Jos lisätoiminto ei ole
saatavilla ohjelmaan,
vastaava merkkivalo on
sammunut tai se vilkkuu
nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Lisätoimintojen käyttö voi
vaikuttaa veden- ja
energiankulutukseen sekä
ohjelman kestoon.
7.1 XtraDry
Kytke tämä lisätoiminto päälle
kuivauksen tehostamiseksi.
XtraDry on pysyvä lisätoiminto kaikissa
ohjelmissa ohjelmaa lukuun
ottamatta. Se kytkeytyy automaattisesti
päälle seuraavien ohjelmien aikana. Tätä
asetusta voidaan muuttaa milloin tahansa
Kun kytketään
toimintaan, XtraDry on pois
päältä ja se tulee valita
manuaalisesti.
Kun XtraDry kytketään toimintaan,
TimeSaver kytkeytyy pois toiminnasta ja
päinvastoin.
Päälle kytkeminen XtraDry
Paina painiketta .
Vastaava merkkivalo palaa.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
7.2 TimeSaver
TimeSaver mahdollistaa valitun ohjelman
keston lyhentämisen noin puoleen50%.
Pesutulokset vastaavat normaalilla
ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia.
Kuivaustulos voi olla heikompi.
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät.
Oletuksena TimeSaver on pois käytöstä,
mutta se voidaan ottaa käyttöön
manuaalisesti. Tätä lisätoimintoa ei voi
yhdistää XtraDry-toimintoon.
Päälle kytkeminen TimeSaver
Paina painiketta .
Vastaava merkkivalo palaa.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
7.3 XtraHygiene
Tämä lisätoiminto tarjoaa paremmat
pesutulokset säilyttämällä lämpötilan 70
°C vähintään 10 minuutin ajan viimeisen
huuhteluvaiheen aikana.
Päälle kytkeminen XtraHygiene
Paina painiketta .
Vastaava merkkivalo palaa.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
8.
KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen jälkeen
vedenpehmentimen hartsin lataus voi
kestää jopa 5 minuuttia. Näyttää, ettei
laite toimisi. Pesuvaihe käynnistyy vasta
tämän toiminnon jälkeen. Toiminto
toistetaan säännöllisesti.
8.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneisiin
tarkoitettua karkeaa suolaa.
Hieno suola lisää korroosion
vaaraa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
www.husqvarna-electrolux.se
14
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneen
suolalla (kunnes se on täysi).
4. Loput rakeista voidaan lisätä säiliöön
ravistamalla suppiloa varoen kahvasta
kiinnipitäen.
5. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
6. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO!
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen.
Käynnistä lyhin ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen
korroosion estämiseksi. Älä
laita astioita koreihin.
8.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A
B
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
1.
Avaa kansi (C).
2. Täytä lokero (B), kunnes
huuhtelukirkaste saavuttaa merkinnän
''MAX''.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdon muodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
Täytä
huuhtelukirkastelokero, kun
ilmaisin (A) on kirkas.
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
SUOMI 15
9.1 Pesuaineen käyttäminen
A
B
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua konetiskiainetta.
1.
Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (A).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (B).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
9.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Ohjelman käynnistys
1. Jätä laitteen luukku raolleen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa.
3. Paina -painiketta toistuvasti,
kunnes valitun ohjelman numero
näkyy näytössä. Ohjelman numero
näkyy näytössä noin 3 sekunnin ajan,
minkä jälkeen tulee näkyviin
ohjelman kesto.
Valitse MyFavourite-ohjelma
painamalla painiketta .
MyFavourite-ohjelmaan liittyvien
lisätoimintojen merkkivalot
syttyvät.
4. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
5. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Aseta ohjelma.
2. Paina painiketta toistuvasti,
kunnes haluamasi viive (1–24 tuntia)
näkyy näytössä.
Merkkivalo palaa.
3. Sulje laitteen luukku viiveajan
laskennan käynnistämiseksi.
Ajanlaskennan ollessa käynnissä voit
lisätä viiveaikaa, mutta et voi muuttaa
ohjelmaa ja lisätoimintoja.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä, laite sammuu. Se voi vaikuttaa
energiankulutukseen ja ohjelman
kestoon. Kun suljet luukun, laite
käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AirDry-
toiminto on avannut luukun.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta ja , kunnes laite on
ohjelman valintatilassa.
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta ja , kunnes laite on
ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
www.husqvarna-electrolux.se
16
Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä
näkyy 0:00.
Kaikki painikkeet ovat pois käytöstä
virtapainiketta lukuun ottamatta.
1. Paina virtapainiketta tai odota, että
Auto Off-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois päältä.
Jos luukku avataan ennen kuin Auto
Off-toiminto aktivoituu, laite
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
2. Sulje vesihana.
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Noudata seuraavia neuvoja optimaalisten
puhdistus- ja kuivaustuloksien
varmistamiseksi päivittäisessä käytössä ja
ympäristön suojelemiseksi.
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roskakoriin.
Älä esihuuhtele astioita käsin. Valitse
tarvittaessa ohjelma, jossa on
esipesuvaihe.
Käytä aina hyväksi korien koko tila.
Varmista, että koreissa olevat astiat
eivät kosketa tai peitä toisiaan. Täten
varmistat tasaisen veden jakautumisen
astioihin hyvän pesutuloksen
saavuttamiseksi.
Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''All in 1''). Noudata
pakkauksen ohjeita.
Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella.
tarjoaa tehokkaimman veden- ja
energiankulutuksen.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään peruskonetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa
pesuainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
SUOMI
17
10.4 Korien täyttäminen
Pese laitteella ainoastaan astioita,
jotka kestävät pesun
astianpesukoneessa.
Älä pese laitteessa puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
Älä pese laitteessa esineitä, jotka
imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista.
Liota keittoastioita, joissa on kiinni
palaneita ruokajäämiä, ennen niiden
pesemistä laitteessa.
Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
Varmista, etteivät lasit kosketa
toisiaan.
Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoteloon.
Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista ennen valitun ohjelman
käynnistämistä, että:
Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on riittävästi suolaa ja
huuhtelukirkastetta (ellet käytä
yhdistelmäpesuainetabletteja).
Astiat on asetettu oikein koreihin.
Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
Käytät oikeaa pesuainemäärää.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Koneen sisäpinnoille voi
jäädä vettä ohjelman
päätyttyä.
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.
11.1 Sihtien puhdistaminen
Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.
C
B
A
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja poista
se.
www.husqvarna-electrolux.se
18
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).
4. Pese sihdit.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu.
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
11.2 Yläsuihkuvarren
puhdistaminen
Suosittelemme puhdistamaan
yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia.
1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista
painamalla suihkuvartta ylöspäin ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
myötäpäivään.
SUOMI
19
3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden
alla. Poista likahiukkaset rei'istä
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
4. Asenna suihkuvarsi takaisin
painamalla suihkuvartta ylöspäin ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
vastapäivään, kunnes se lukittuu
paikoilleen.
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
11.4 Sisätilan puhdistaminen
Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
Käytä erityistä astianpesukoneiden
puhdistusainetta vähintään kerran
kahdessa kuukaudessa laitteen
parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Noudata tarkoin tuotepakkauksissa
olevia ohjeita.
Käytä -ohjelmaa optimaalisten
pesutuloksien saavuttamiseksi.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, teräviä välineitä,
voimakkaita kemikaaleja, teräsharjaa
tai liuottimia.
Jos lyhyitä ohjelmia käytetään
säännöllisesti, laitteen sisälle voi
kertyä rasvaa ja kalkkia. Suorita pitkä
ohjelma vähintään kaksi kertaa
kuukaudessa kalkkikertymien
välttämiseksi.
www.husqvarna-electrolux.se
20
/

Teistes keeltes