Microlife MT 850 Kasutusjuhend

Kategooria
Digitaalsed keretermomeetrid
Tüüp
Kasutusjuhend
MT 850
IB MT 850 N-V9 4717
4213
765
Termometra apraksts
Svarīgi drošības norādījumi
Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas
signāla izdzirdēšanai!
Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības! Dažas
tā sastāvdaļas ir pietiekami sīkas, lai tās varētu norīt.
Neizmantojiet instrumentu tuvu spēcīgiem elektromagnētiskiem
laukiem, piemēram, mobilajiem telefoniem un radiouztvērējiem.
Lietojot šo ierīci, ievērot minimāli 3,3 m attālumu līdz šādām ierīcēm.
Instrumentu nemest zemē un pasargāt pret triecieniem!
Nenoliekt termometra uzgali vairāk kā par 45°!
Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra
pārsniedz 60 °C. NEKAD nevāriet izstrādājumu!
Instrumenta tīrīšanai izmantojiet tikai pārdošanā pieejamos dezin-
fekcijas līdzekļus, kas uzrādīti nodaļā «Tīrīšana un dezinficēšana».
Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti katru otro gadu vai
pēc mehāniskās ietekmes (piemēram, nometot to zemē). Lūdzu,
sazinieties ar Microlife dienestu - par testa veikšanu.
UZMANĪBU:
Šīs ierīces parādītais mērījuma rezultāts nav
diagnoze! Nepaļaujieties tikai un vienīgi uz mērījuma rezultātu.
Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē saskaņā ar
vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves atkritumos.
Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasīt instrukciju.
Aizsardzības klase: BF
Termometra ieslēgšana
Lai ieslēgtu termometru, nospiediet daudzfunkcionālo pogu
1
; īss
skaņas signāls signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts» un iedegas zaļa un
sarkana fona gaisma. Tiek veikts displeja tests. Jāuzrāda visi segmenti.
Funkcionēšanas tests
Termometra pareiza funkcionēšana tiek automātiski pārbaudīta katru
reizi, kad termometrs tiek ieslēgts. Ja tiek atklāta nepareiza darbība
(mērīšanas neprecizitāte), displejā parādās paziņojums «Err» un
mērīšanu veikt nav iespējams. Šādā gadījumā termometrs ir jāmaina.
Mērīšanas režīma iestatīšana
Lai iestatītu vēlamo režīmu, piespiediet daudzfunkcionālo pogu 1;
ierīce iestatīs izvēlēto režīmu, ja 3 sekunžu laikā netiek veikta pārslēg-
šana. Pēc režīma iestatīšanas pabeigšanas termometrs ir gatavs
lietošanai.
Termometra lietošana
Mērīšana ķermeņa režīmā 5
Pēdējais mērījuma nolasījums 2 sekundes automātiski tiks parādīts
displejā 2 ar «M» simbolu.
Pēc tam, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 34 °C,
displeja lauciņā 2 tiek parādīts «-- -» un «°C». Tagad termometrs ir
gatavs lietošanai.
Izvēlieties nepieciešamo mērījuma metodi. Veicot mērīšanu, displejā
tiek attēlota pašreizējā temperatūra un mirgo. Ja atskan garš signāls
un temperatūras atainotais rādījums ir pārstājis mirgot, tad tempera-
tūra ir izmērīta un
var veikt temperatūras nolasījumu.
4 īsi skaņas signāli un ŠKD sarkanā krāsā brīdina, ka pacientam var būt
37,5 °C vai augstāka temperatūra. Norāde: temperatūra, mērot mutē.
Lai iegūtu salīdzināmus rezultātus, veiciet atkārtotu mērījumu pēc
1minūtes intervāla.
Mērīšana ūdens temperatūras mērīšanas režīmā 6
Temperatūra tiks parādīta bez fona apgaismojuma 8 sekunžu laikā, ja
temperatūra ir starp 5 - 50 °C.
Mērīšana apkārtējās vides režīmā 7
Temperatūra tiks parādīta bez fona apgaismojuma 8 sekunžu laikā, ja
temperatūra ir starp -10 - +50 °C.
Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi
nospiežot daudzfunkcionālo pogu 1. Pretējā gadījumā termometrs
automātiski izslēgsies pēc apmēram 5 minūtēm.
Mērīšanas metodes / Normāla ķermeņa temperatūra
Mutē (orāli) / 35,5 - 37,5 °C
Novietojiet termometru vienā no diviem iedobumiem zem mēles - pa
labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērīšanas sensoram 4 ir jābūt
saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur
degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 8 sek.!
Anālajā atverē (taisnajā zarnā) / 36,6 - 38,0 °C
Šī ir visuzticamākā mērīšanas metode, un jo īpaši ir piemērota zīdai-
ņiem un maziem bērniem. Uzmanīgi ievadiet termometra mērīšanas
sensoru 4 2-3 cm anālajā atverē.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 8 sek.!
Padusē / 34,7 - 37,3 °C
Iesakām pirms lietošanas ielikt termometru padusē, pēc tam piespiest
pogu. Lai saņemtu daudz uzticamākus rezultātus, mēs iesakām mērīt
temperatūru mutē vai taisnajā zarnā.
Tīrīšana un dezinficēšana
Nosaukums: izopropila alkohols 70 %; iegremdēt maksimums uz
24 stundām.
Bateriju nomainīšana
Bateriju nepieciešams nomainīt, ja displejā tiek atainots tikai viens –
baterijas simbols. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu 3 no termo-
metra, lai nomainītu bateriju. Ielieciet jaunu bateriju ar + uz augšu.
Pārliecinieties, ka jums ir tāda paša veida baterija nomaiņai. Baterijas
var iegādāties jebkurā elektronisko preču veikalā
Tehniskā specifikācija
Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm.
Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
Garantija
Mēs garantējam Jums 2 gadu garantiju pēc iegādāšanās datuma.
Garantija neattiecas uz jebkādiem bojājumiem, kas radušies neatbils-
tošas lietošanas rezultātā. Arī uz baterijām un iepakojumu garantija
1 Daudzfunkcionālā poga
2 Displejs
3 Bateriju nodalījuma apvāks
4 Mērīšanas sensors
5 Ķermeņa režīms
6 Ūdens temperatūras mērīšanas režīms
7 Apkārtējās vides režīms
Veids: Prognozējošs maksimālās temperatūras termometrs
Mērīšanas diapazons: Ķermeņa režīms: 34 - 43,9 °C
Temp. < 34,0 °C: displejā parādās «-- -», kas nozīmē
zema temp. (pārāk zema).
Temp. > 43,9 °C: displejā parādās «H» (high), kas
nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).
Ūdens temperatūras mērīšanas režīms: 5 - 50 °C
Temp. < 5 °C: displejā parādās «L» (low), kas nozīmē
zema temp. (pārāk zema).
Temp. > 50 °C: displejā parādās «H» (high), kas
nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).
Ap
kārtējās vides režīms: -10 - +50 °C
Tem
p. < -10 °C: displejā parādās «Err», kas nozīmē
zema temp. (pārāk zema).
Temp. > 50 °C: displejā parādās «H» (high), kas
nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).
Mērīšanas precizitāte: Ķermeņa režīms: ± 0,1 °C starp 34 - 43,9 °C
Ūdens temperatūras mērīšanas režīms: ± 1 °C starp
5 - 50 °C
Apkārtējās vides režīms: ± 1 °C starp -10 - +50 °C
Darbības nosacījumi: 10 - 40 °C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Uzglabāšanas nosacījumi: -25 - +60°C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Baterija: 3V; CR1632
B
at
erijas derīguma
termiņš: apmēram 2000 mērījumi (lietojot jaunu bateriju)
IP klase: IP67
Atsauce uz standartiem: EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Paredzētais lietderīgās
kalpošanas termiņš: 5 gadi vai 10000 mērījumi
LV
neattiecas. Šādos gadījumos jebkādas prasības par zaudējumu atlī-
dzināšanu netiek izskatītas. Garantijas sūdzības ir jāiesniedz kopā ar
pirkuma čeku. Lūdzu, iesaiņojiet bojāto izstrādājumu un nosūtiet to
Microlife izplatītājam, sedzot pasta izdevumus.
Termometro aprašymas
Atsargumo priemonės
Būtina išlaikyti minimalų matavimo laiką iki pasigirstant signalui!
Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis prietaisu; kai kurios datalės
yra labai smulkios ir vaikai jas gali praryti.
Nesinaudokite prietaisu stiprių elektromagnetinių laukų zonoje, pvz.
prie mobiliojo ryšio telefono ar radijo aparatūros. Naudodamiesi prie-
taisu išlaikykite bent 3.3 m atstumą nuo tokios aparatūros.
Prietaiso nemėtyti ir netrankyti!
Nelankstykite galiuko daugiau nei 45° kampu!
Nelaikyti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaiso nevirinti!
Prietaiso valymui naudokite tik pastraipoje «Valymas ir dezinfekcija»
nurodytus dezinfektantus.
Kas 2 metus arba po sutrenkimo (pvz. numetus ant grindų) rekomen-
duojama patikrinti prietaiso tikslumą. Dėl patikros kreipkitės į
Microlife
.
DĖMESIO! Nepasikliaukite vien tik matavimo rezultatu.
Gauta temperatūros reikšmė dar nereiškia diagnozės.
Baterijų ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų
konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utili-
zuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.
Panaudotos BF tipo dalys
Termometro įjungimas
Įjunkite termometrą, nuspausdami daugiafunkcį mygtuką 1; trumpas
pyptelėjimas reiškia «termometras įjungtas» ir ekranas nušvinta
raudona ir žalia šviesa. Vyksta ekrano testas. Turi matytis visi
segmentai.
Veikimo testas
Termometro veikimo patikrinimas įvyksta automatiškai kiekvieną kartą
jį įjungiant. Nustačius veikimo sutrikimus (netikslus matavimas), ekrane
atsiranda simbolis
«Err»
ir temperatūros matavimas pasidaro nebeįma-
nomas. Tokiu atveju termometrą reikia pakeisti.
Matavimo režimo pasirinkimas
Spauskite daugiafunkcį mygtuką
1
pageidajamam režimui pasirinkti;
prietaisas ims veikti pasirinktu režimu per 3 sekundes nuo paskutinio
paspaudimo. Pasirinkus režimą termometras bus parengtas naudojimui.
Kaip naudotis termometru
Kūno temperatūros matavimas 5
Paskutinio matavimo rezultatas automatiškai bus rodomas ekrane 2
2 sek. kartu su «M» simboliu.
Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 34 °C, prietaiso ekrane 2
pasirodo «-- -» ir «°C». Termometras parengtas naudojimui.
Pasirinkite matavimo metodą. Visą matavimo laiką ekrane rodoma
daviklio temperatūra, o skaičiai mirksi. Jei pasigirsta ilgas signalas ir
skaičiai nustoja mirksėti, tai reiškia, galutinė prognozuojama tempera-
tūra buvo nustatyta.
4 trumpi signalai bei raudonas ekrano fonas įspėja, kad Jūsų tempe-
ratūra gali būti lygi, arba aukštesnė, nei 37.5 °C. Pagrindas - oralinė
temperatūra.
Norėdami gauti palygintinus rezultatus tarp matavimų darykite 1 minutės
pertrauką.
Vonios temperatūros režimas 6
Temperatūra, išmatuota 5 - 50 °C ribose, parodoma po 8 sek.
Aplinkos temperatūros režimas 7
Temperatūra, išmatuota -10 - +50 °C ribose, parodoma po 8 sek.
Baigę matavimą, norėdami prailginti baterijų tarnavimo laiką, išjunkite
termometrą paspausdami daugiafunkcį mygtuką 1. Termometras
taip pat automatiškai išsijungia maždaug po 5 min. nuo paskutinio
matavimo.
Matavimo būdai / Normali kūno temperatūra
Burnoje (oralinis) / 35.5 - 37.5 °C
Įveskite termometrą po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuvio šaknies
pusėje. Matavimo daviklis
4
turi gerai priglusti prie gleivinės. Uždary-
kite burną, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta įkvepiamo/iškvepiamo
oro įtakos.
Apytikrė matavimo trukmė 8 sek.!
Tiesiojoje žarnoje (rektalinis) / 36.6 - 38.0 °C
Patikimiausias matavimo būdas, ypač tinkantis kūdikiams ir
mažiems vaikams. Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį 4
2-3 cm į išangę.
Aytikrė matavimo trukmė 8 sek.!
Pažastyje (aksiliarinis) / 34.7 - 37.3 °C
Norint gauti patikimesnius matavimo rezultatus temperatūrą matuoti
rekomenduojama burnoje arba tiesiojoje žarnoje.
Valymas ir dezinfekcija
Pavadinimas: Izopropilo alkoholis 70 %; pamerkti max. 24 valandoms.
Baterijų pakeitimas
Ekrane pasirodžius baterijos ženklui, bateriją būtina pakeisti. Nuimamas
termometro baterijos skyrelio dangtelis
3
, tai atliekama taip. Naujas
baterija įdedama atsižvelgiant į poliariškumą («+» viršuje). Įsitikinkite,
kad tai to paties tipo baterija. Baterijų galima įsigyti artimiausioje elektros
prekių parduotuvėje.
Techninės specifikacijos
Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB
reiklavimus.
Galimi techniniai pakeitimai.
Garantija
Prietaisui suteikiama
2
metų garantija nuo pardavimo datos. Garantija
netaikoma, jei prietaisas sugadinamas dėl neteisingo naudojimo.
Garantija netaikoma baterija bei pakuotei. Garantija netaikoma pažeis-
tiems prietaisams. Išsaugokite prietaiso pirkimo kvitą. Neveikiantį
prietaisą saugiai supakuokite ir siųskite paštu
Microlife
atstovybei.
1 Daugiafunkcis mygtukas
2 Ekranas
3 Baterijos skyriaus dangtelis
4 Matavimo daviklis
5 Kūno temperatūros režimas
6 Vonios režimas
7 Aplinkos režimas
Tipas: Predikcinis maksimalios temperatūros termometras
Matavimo ribos: Kūno temperatūros režimas: 34 - 43.9 °C
Esant 34.0 °C temperatūrai, ekrane matomas «-- -»
Esant 43.9 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Vonios režimas: 5 - 50 °C
Esant 5 °C temperatūrai, ekrane matomas «L»
Esant 50 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Aplinkos režimas: -10 - +50 °C
Esant -10 °C temperatūrai, ekrane matomas «Err»
Esant 50 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Matavimo tikslumas: Kūno temperatūros režimas: ± 0.1 °C ribose 34 - 43.9 °C
Vonios režimas: ± 1 °C ribose 5 - 50 °C
Aplinkos režimas: ± 1 °C ribose -10 - +50 °C
Darbinės salygos: 10 - 40 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Saugojimo sąlygos: -25 - +60 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Baterija: 3V; CR1632
Baterijos tinkamumas: apytiksliai 2000 matavimų (naudojant naują bateriją)
Saugos klasė: IP67
Standartų nuorodos: EN 12470-3, klinikiniams termometrams;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Tinkamumo laikas: 5 metai ar 10000 matavimų
LT
Termomeetri kirjeldus
Tähtsad ohutusjuhised
Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st
senikaua, kuni kostub piip-toon!
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad
on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiil-
telefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise
ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.
Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda põrutuste eest!
Termomeetri otsa ei tohi painutada üle 45°!
Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
Instrumenti puhastades kasutage ainult lõigus «Puhastamine ja
desinfitseerimine» loetletud üldisi desinfitseerimisvahendeid.
Me soovitame instrumendi mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta
järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast maha
pillamist). Mõõtetäpsuse kontrollimiseks võtke ühendust Microlife
esindusega.
HOIATUS:
Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos!
Ärge tuginege ainult mõõtmise tulemusele.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Termomeetri sisse lülitamine
Termomeetri sisselülitamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu
1
;
lühikese piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISSE lülitatud»
süttib punane ning rohleline taustvalgus.Toimub näidiku test. Kõik ekraani
elemendid peavad ilmuma nähtavale.
Töökorrasoleku kontroll
Termomeetri töökorrasoleku kontroll toimub automaatselt iga kord, kui
selle sisse lülitate. Avastatud rikkele (mõõtmise ebatäpsus) viitab
näidikule ilmuv «Err» ja termomeetrit ei saa kasutada. Sel juhul tuleb
termomeeter välja vahetada.
Mõõtmise režiimi valimine
Vajutage multifunktsionaalset nuppu
1
et valida sobilik režiim; seade
häälestub sobivale režiimile kui 3 sekundi jooksul ei toimu ümberlültust.
Kui režiimi valik on lõppenud, on seade kastuseks valmis.
Termomeetri kasutus
Mõõtmine keha režiimiga 5
Viimane mõõtmistulemus ilmub näidikule
2
automaatselt 2 sekundiks
koos
«M»
tähisega.
Kui ümbritsev temperatuur on alla 34 °C, ilmuvad näidiku ekraanile 2
järgmised sümbolid «-- -» ja «°C». Termomeeter on nüüd kasutuseks
valmis.
Valige sobiv mõõtmismeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidikul pide-
valt mõõdetavat temperatuuri vilkuvalt. Kui on kuulda pikk piip-toon ja
temperatuur näit ekraanil enam ei vilgu, tähendab see, et eeldatav
lõpptemperatuur on kindlaks tehtud ja termomeeter on lugemiseks
valmis.
4 lühikest piip tooni ja punane ekraani taustavalgus annavad patsiendile
märku, et tema temperatuur võib olla võrdne või kõrgem kui 37,5 °C.
Viide: Oraalne temperatuur.
Võrreldavate tulemuste saavutamiseks mõõtke 1 minutiliste intervallidega.
Mõõtmine vee režiimis 6
Kui temperatuur on 5 - 50 °C vahel, siis see kuvatakse ekraanile ilma
taustvalguseta 8 sekundi jooksul.
Mõõtmine keskkonna režiimis 7
Kui temperatuur on -10 - +50 °C vahel, siis see kuvatakse ekraanile
ilma taustvalguseta 8 sekundi jooksul.
Et patareide kasutusiga pikendada, lülitage termomeeter välja, vaju-
tades korra multifunktsionaalset nuppu 1. Vastasel juhul lülitub
termomeeter automaatselt välja umbes 5 minuti möödudes.
Mõõtmisviisid / Normaalne kehatemperatuur
Suust (oraalselt) / 35,5 - 37,5 °C
Asetage termomeeter ühte kahest keele all olevast taskust, keele-
juurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur 4 peab olema
tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi nina, et
sisse-välja hingatav õhk ei mõjutaks mõõtmistulemust.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 8 sekundit!
Pärasoolest (rektaalselt) / 36,6 - 38,0 °C
See on kõige usaldusväärsem mõõtmisviis ja eriti sobilik imikute ja
väikelaste puhul. Sisestage termomeetri mõõteandur 4 ettevaatli-
kult 2 kuni 3 cm sügavusele pärasoolde.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 8 sekundit!
Kaenla alt (aksillaarselt) / 34,7 - 37,3 °C
Et saada usaldusväärsemad tulemused, on soovitatav temperatuuri
mõõta suu kaudu või rektaalselt.
Puhastamine ja desinfitseerimine
Nimetus: 70 %-line isopropüülalkohol; hoida lahuses kuni 24 tundi.
Patarei vahetus
Patarei on vaja asendada uuega ainult siis kui ekraanile ilmub sümbol
«patarei». Eemaldage termomeetri patareipesalt kate
3
, et patereid
asendada. Asetage uus patarei nii, et +-märk asuks üleval. Kontrollige,
et kasutate sama tüüpi patareid. Patareisid saate osta igast elektritarvete
poest
Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Garantii
Anname tootele
2
aastane garantii, mis algab ostukuupäevast. Valest
käsitsemisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla. Garantii ei
hõlma patareid ega pakendit. Ka kõik muud kahjuga seotud kaebused
ei kuulu garantii alla. Garantiitaotlusele tuleb lisada ostutšekk. Palun
pakkige instrument hoolikalt ja saatke makstud saatekuludega
Microlife
müügiesindajale.
1 Multifunktsionaalne nupp
2 Näidik
3 Patareipesa kate
4 Mõõteandur
5 Keha režiim
6 Vee režiim
7 Kekkonna režiim
Tüüp: Ennustav maksimum termomeeter
Mõõtevahemik: Keha režiim: 34 - 43,9 °C
Temp. < 34,0 °C: näidikule ilmub «-- -», mis viitab liiga madalale
temperatuurile
Temp. > 43,9 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele
temperatuurile
Vee režiim: 5 - 50 °C
Temp. < 5 °C: näidikule ilmub «L», mis viitab liiga madalale
temperatuurile
Temp. > 50 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele
temperatuurile
Kekkonna režiim: -10 - +50 °C
Temp. < -10 °C: näidikule ilmub «Err», mis viitab liiga madalale
temperatuurile
Temp. > 50 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele
temperatuurile
Mõõtetäpsus: Keha režiim: ± 0,1 °C vahemikus 34 - 43,9 °C
Vee režiim: ± 1 °C vahemikus 5 - 50 °C
Kekkonna režiim: ± 1 °C vahemikus -10 - +50 °C
Töötingimused: 10 - 40 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -25 - +60 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Patarei: 3V; CR1632
Patareide eluiga: ligikaudu 2000 mõõtmist (uue patarei kasutamisel)
IP Klass: IP67
Vastavus
standarditele:
EN 12470-3, kliinilised termomeetrid;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: 5 aastat või 10000 mõõtmist
EE
Описание термометра
Важные указания по безопасности
Минимальное время измерения до появления звукового сигнала
обязательно должно соблюдаться!
Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор
без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут
быть проглочены. При поставке прибора с кабелями и шлан-
гами возможен риск удушения.
Не используйте прибор вблизи сильных электромагнитных полей,
например рядом с мобильными телефонами или радиостанциями.
Во время использования прибора сохраняйте минимальное
расстояние 3,3 м от таких приборов.
Оберегайте прибор от ударов и падений!
Избегайте сгибания наконечника термометра более чем на 45°!
При хранении и использовании прибора температура окружающей
среды не должна превышать 60 °С. НИКОГДА не подвергайте
прибор кипячению!
Для очистки прибора используйте только имеющиеся в продаже
дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе
«Очистка и дезинфекция».
Мы рекомендуем проверять точность прибора каждые два года либо
после механического удара (например, падения). Для проверки
прибора, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу Microlife.
ВНИМАНИЕ: Результат измерения, сделанный этим
прибором не является диагнозом! Не только полагайтесь
на результат измерения.
Батареи и электронные приборы следует утилизировать
в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать
вместе с бытовыми отходами.
Перед использованием прибора внимательно прочтите
данное руководство.
Изделие типа BF
Включение термометра
Для включения термометра нажмите мультифункциональную
кнопку 1; короткий звуковой сигнал информирует о включении
термометра и загорается красная и зеленая подсветка. Выполня-
ется тест дисплея. На дисплее появляется набор символов,
подтверждающих исправность прибора.
Функциональная проверка
Правильность работы термометра проверяется автоматически
при каждом включении. При обнаружении ошибок (неточность
измерения) на дисплей выводится сообщение «Err», и измерение
становится невозможным. В этом случае термометр необходимо
заменить.
Выберите режим измерения
Нажмите многофункциональную кнопку 1, чтобы выбрать
нужный режим; Устройство настроит выбранный режим, если в
течение 3 секунд не будет переключения. После того как выбор
режима завершен, термометр готов к использованию.
Использование термометра
Измерение в режиме температуры тела 5
Данные последнего измерения отображаются на дисплее 2
автоматически в течение 2 секунд со значком «M».
Затем, при температуре окружающей среды менее 34 °C, на
дисплее 2 появляются символы «-- -» и «°C». Термометр готов
к работе.
Bыберите предпочтительный метод измерения. Во время изме-
рения на дисплее непрерывно отображается и мигает текущая
температура. Если слышен длинный звуковой сигнал, а отобра-
жаемая температура более не высвечивается на дисплее, темпе-
ратура тела определена. Результат измерения отображается на
дисплее.
4 коротких звуковых сигналов и красная подсветка ЖКД преду-
преждают пациента о том, что у него может быть температура
равная или превышающая 37,5 °C. Ссылка: температура во рту.
Пров
едите повторное измерение с интервалом в 1 минуту, чтобы
получить сопоставимые результаты.
Измерение в водном режиме 6
Температура будет отображаться без подсветки в течение
8 секунд, если диапазон измерения составляет от 5 - 50 °C.
Измерение в режиме окружающей среды 7
Температура будет отображаться без подсветки в течение
8 секунд, если диапазон измерения составляет от -10 - +50 °C.
Для продления срока службы батареи выключайте термометр
кратким нажатием многофункциональную кнопку
1
. Автоматически
термометр выключается примерно через 5 минут.
Способы измерения / Нормальная температура тела
Во рту (орально) / 35,5 - 37,5 °C
Расположите термометр в подъязычной области, слева или справа от
корня языка. Измерительный датчик
4
должен находиться в хорошем
контакте с тканями. Закройте рот и ровно дышите носом, чтобы вдыха-
емый/выдыхаемый воздух не влиял на результат измерения.
Приблизительное время измерения: 8 секунд!
В заднем проходе (ректально) / 36,6 - 38,0 °C
Это наиболее надежный метод измерения, особенно подходящий
для грудных и маленьких детей. Осторожно введите измерительный
датчик
4
термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.
Приблизительное время измерения: 8 секунд!
В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C
Для получения более надежных результатов мы рекомендуем
измерять температуру орально или ректально.
Очистка и дезинфекция
Название: изопропиловый спирт 70 %; макс. время погружения:
24 часа.
Замена батареи
Батарея нуждается в замене, когда только дисплее появляется
символ «батарея». Чтобы заменить батарею, снимите крышку
батарейного отсека 3 с термометра. Вставьте новую батарею
положительным полюсом кверху. Убедитесь, что вы взяли
батарею такого же типа. Батареи можно приобрести в любом
магазине электротоваров.
Технические характеристики
Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о
медицинском оборудовании 93/42/EEC.
Право на внесение технических изменений сохраняется.
Гарантия
Мы предоставляем Вам гарантию 2 года с момента приобретения
термометра. Данная гарантия не распространяется на любые
повреждения, вызванные неправильным обращением с прибором.
Гарантия также не распространяется на батарею и упаковку. Любые
требования по возмещению ущерба в этих случаях исключены.
1 Многофункциональная кнопка
2 Дисплей
3 Крышка батарейного отсека
4 Измерительный датчик
5 Режим температуры тела
6 Водный режим
7 Режим окружающей среды
Тип:
Предиктивный максимальный термометр
Диапазон измерений:
Режим температуры тела: 34 - 43,9 °C
Темп. < 34,0 °C: отображается «-- -» (слишком низкая)
Темп. > 43,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)
Водный режим: 5 - 50 °C
Темп. < 5 °C: отображается «L» (слишком низкая)
Темп. > 50 °C: отображается «H» (слишком высокая)
Режим окружающей среды: -10 - +50 °C
Темп. < -10 °C: отображается «Err» (слишком низкая)
Темп. > 50 °C: отображается «H» (слишком высокая)
Точность измерений:
Режим температуры тела: ± 0,1 °C между 34 - 43,9 °C
Водный режим: ± 1 °C между 5 - 50 °C
Режим окружающей среды: ± 1 °C между -10 - +50 °C
Условия применения:
10 - 40 °C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Условия хранения: -25- +6C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Батарея:
3В; CR1632
Срок службы
батареи:
примерно 2000 измерений (при использовании новой
батареи)
Класс защиты: IP67
Соответствие
стандартам:
EN 12470-3, медицинские термометры
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Ожидаемый срок
службы: 5 лет или 10000 измерений
RU
Гарантийные претензии должны подаваться с документом, подтвер-
ждающим покупку. Пожалуйста, тщательно упакуйте неисправный
прибор и отправьте его по почте дистрибьютору Microlife, проследив
за достаточностью оплаты почтовых расходов.
1 / 1