EINHELL TC-AP 650 E Kasutusjuhend

Bränd
EINHELL
Kategooria
Elektrilised tööriistad
Mudel
TC-AP 650 E
Tüüp
Kasutusjuhend
TC-AP 650 E
Art.-Nr.: 43.261.41 I.-Nr.: 11025
3
DK/ Original betjeningsvejledning
N Universalsav
S Original-bruksanvisning
Universalsåg
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Yleissaha
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Универсальная электропила
EE Originaalkasutusjuhend
Universaalsaag
LV Oriģinālā lietošanas instrukcija
Universālais zāģis
LT Originali naudojimo instrukcija
Universalus pjūklas
Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 1Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 1 13.04.2018 06:52:3013.04.2018 06:52:30
EE
- 35 -
Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit
Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Ettevaatus! Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja
tolm võivad halvendada nähtavust.
Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 35Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 35 13.04.2018 06:52:4713.04.2018 06:52:47
EE
- 36 -
Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnne-
tuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.
1. Ohutusjuhised
Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjus-
tada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.
2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt
2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1+3)
1 Toitelüliti
2 Lukustusnupp
3 Võnkesageduse seadeketas
4 Saeketas
5 Saetald
6 Saelehe kinnituskoht
7 Saetalla lukustusnupp
2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puu-
du, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lä-
himasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.
Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult
välja.
Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).
Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.
Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja
lõpuni alles.
Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja
lämbuda!
Universaalsaag
Saeketas
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised
3. Sihipärane kasutamine
Universaalsaag on mõeldud puidu, raua, värvi-
liste metallide ja plastmassi saagimiseks vastava
saelehe abil.
Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-
pärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.
4. Tehnilised andmed
Võrgupinge: ............................ 230–240 V~ 50 Hz
Võimsus: ................................................... 650 W
Võnkesagedus: ...........................500–3000 min
-1
Käigupikkus: ............................................ 20 mm
Lõikesügavus puidus: ............................. 150 mm
Lõikesügavus metallis: ............................. 10 mm
Saelehe maksimaalne laius: .................... 1,4 mm
Ohutuskategooria: ......................................... II/
Kaal: ...........................................................2,8 kg
Oht!
Müra ja vibratsioon
Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks stan-
dardi EN 60745 järgi.
Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 36Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 36 13.04.2018 06:52:4713.04.2018 06:52:47
EE
- 37 -
Helirõhu tase L
pA
................................. 86,8 dB(A)
Hälbepiir K
pA
.................................................3 dB
Müratase L
WA
...................................... 97,8 dB(A)
Hälbepiir K
WA
................................................3 dB
Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.
Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsum-
ma) on kindlaks määratud standardi EN 60745
järgi.
Puitplaatide lõikamine
(eesmine käepide)
Võngete emissiooniväärtus a
h
= 16,083 m/s
2
Värisemine K = 1,5 m/s
2
Puitplaatide lõikamine
(tagumine käepide)
Võngete emissiooniväärtus a
h
= 13,588 m/s
2
Värisemine K = 1,5 m/s
2
Puitpalkide lõikamine
(eesmine käepide)
Võngete emissiooniväärtus a
h
= 16,345 m/s
2
Värisemine K = 1,5 m/s
2
Puitpalkide lõikamine
(tagumine käepide)
Võngete emissiooniväärtus a
h
= 13,813 m/s
2
Värisemine K = 1,5 m/s
2
Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud
standarditud testimismeetodi järgi ning võib mu-
utuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja
viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest
suurem.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasuta-
da võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete
emissiooniväärtusega.
Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasuta-
da ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.
Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!
Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
Kohandage oma töömeetodid seadmega.
Ärge koormake seadet üle.
Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
Kandke kindaid.
Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskir-
jadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsi-
ma. Esineda võivad järgmised elektritööriista
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega
hooldata nõuetele vastavalt.
5. Enne kasutuselevõttu
Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.
Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tõmmake toite-
pistik alati pistikupesast välja.
5.1 Saelehe vahetamine (joonis 2)
Enne kõiki töid masina juures ning saelehe vahet-
amiseks lülitage universaalsaag välja ja tõmmake
võrgupistik pistikupesast. Keerake saelehe kinni-
tuskoha (6) rõngast (a), nagu on näidatud joonisel
2, kuni saelehe (4) saab lükata saelehe kinnituse
(6) pilusse. Seejärel laske rõngas (a) lahti, rõngas
(a) peaks minema tagasi algasendisse. Kui see
nii ei toimu, püüdke rõngast (a) käega algasen-
disse keerata.
Seejärel kontrollige tõmmates, kas saeleht on kin-
nituskohas korralikult kinni.
5.2 Saetalla reguleerimine (joonis 3)
Hoiatus!
Tõmmake pistik pistikupesast välja.
Saetalla reguleerimiseks vajutage paremal pool
asuvat (altpoolt vaadatuna) saetalla lukustusnup-
pu (7), et saetald (5) vabastada. Seadistage soo-
vitud vahekaugus ja vajutage vasakul pool asuvat
(altpoolt vaadatuna) saetalla lukustusnuppu (7),
et saetald uuesti lukustada. Kontrollige, kas sa-
etald on korralikult kinni!
Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 37Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 37 13.04.2018 06:52:4713.04.2018 06:52:47
EE
- 38 -
6. Käitamine
6.1 Toitelüliti (joonis 1/1)
Sisselülitamine:
Vajutage toitelülitit
Väljalülitamine:
Laske toitelüliti lahti
6.2 Lukustusnupp (joonis 1/2)
Lukustusnupuga (2) saab toitelüliti (1) töörežiimi
lukustada. Väljalülitamiseks vajutage lühidalt toi-
telülitit (1).
6.3 Elektrooniline võnkesageduse reguleeri-
mine
Seadeketta (3) abil saab seadistada saelehe va-
jaliku võnkesageduse.
Ka siin kehtivad üldised eeskirjad laaste tekitava-
te tööde lõikekiiruse kohta.
6.4 Tikksaena kasutamine (joonis 4)
Asetage universaalsaag lõigatavale materjalile,
nagu on näidatud joonisel 4. Lülitage universaal-
saag sisse ja lükake universaalsaag vastu lõigata-
vat materjali. Lõikekiirus peab materjaliga sobima.
7. Toitejuhtme vahetamine
Oht!
Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda
esindaval klienditeenindusel või sarnase kvali ka-
tsiooniga isikul vahetada.
8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine
Oht!
Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.
8.1 Puhastamine
Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori-
kestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või
puhastage suruõhuga madalal survel.
Soovitame puhastada seadet otsekohe
pärast iga kasutamist.
Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasu-
tage puhastusvahendeid või lahusteid; need
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
8.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvali tseeritud
elektrikul süsiharju kontrollida.
Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvali tseeri-
tud elektrik.
8.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
osi.
8.4 Varuosade ja tarvikute tellimine:
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised an-
dmed:
Seadme tüüp
Seadme artikli number
Seadme identifitseerimisnumber
Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
Transpordikahjustuste vältimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust
omavalitsusest.
10. Hoiustamine
Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpa-
kendis.
Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 38Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 38 13.04.2018 06:52:4713.04.2018 06:52:47
EE
- 39 -
Ainult Euroopa Liidu riikidele
Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!
Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasääst-
lik taaskasutus.
Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu va-
nade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osa-
liselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 39Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 39 13.04.2018 06:52:4713.04.2018 06:52:47
EE
- 40 -
Hooldusteave
Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu re-
monditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilmin-
guidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.
Kategooria Näide
Kuluosad* Süsiharjad
Kulumaterjal / Kuluosad* Saekettad
Puuduolevad detailid
* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märki-
gekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.
Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.
Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 40Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 40 13.04.2018 06:52:4713.04.2018 06:52:47
EE
- 41 -
Garantiitunnistus
Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aad-
ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
inõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
inõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõr-
valdamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv,
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või
muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garan-
tiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassi tseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud.
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue
seadme.
Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.
Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 41Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 41 13.04.2018 06:52:4713.04.2018 06:52:47
Yang/Product-ManagementWeichselgartner/General-Manager
- 57 -
D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про
зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direkti eri ve normları gereğince aşağıda
ıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Konformitätserklärung
Universalsäge TC-AP 650 E (Einhell)
2014/29/EU
2005/32/EC_2009/125/EC
2014/35/EU
2006/28/EC
X
2014/30/EU
2014/32/EU
2014/53/EC
2014/68/EU
EU/2016/426
Noti ed Body:
EU/2016/425
X
2011/65/EU
X
2006/42/EC
Annex IV
Noti ed Body:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured L
WA
= dB (A); guaranteed L
WA
= dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Noti ed Body:
2012/46/EU
Emission No.:
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-11;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 20.03.2018
First CE: 12 Archive-File/Record: NAPR012149
Art.-No.: 43.261.41 I.-No.: 11025 Documents registrar: Riedel Georg
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 57Anleitung_TC_AP_650_E_SPK3.indb 57 13.04.2018 06:52:4813.04.2018 06:52:48
/