AEG X79463MD20 Kasutusjuhend

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Kasutusjuhend
www.aeg.com62
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid nautida
laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi
tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni
minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.aeg.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.aeg.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave.
Jäetakse õigus teha muutusi.
ET KASUTUSJUHEND
63
EESTI
1. OHUTUSJUHISED
Ettevaatust! Järgige täpselt käesolevas
juhendis antud juhiseid. Seadme
valmistaja keeldub igasugusest
vastutusest seadmega seotud võimalike
ebameeldivuste, rikete või tulekahjude
eest, mis tulenevad selles juhendis
antud juhiste eiramisest. Õhupuhasti
on projekteeritud ainult koduseks
kasutamiseks.
Hoiatus! Ärge lülitage seadet
elektrivõrku enne, kui paigaldamine on
täiesti lõpetatud.
Enne puhastus- või hooldustööd
lülitage õhupuhasti vooluvõrgust välja,
tõmmates selleks pistiku seinakontaktist
või lülitades voolu pealülitist välja.
Kasutage paigaldus- ja hooldustöödel
kaitsekindaid.
Lapsed, füüsilise, vaimse või meelepuudega
inimesed ja isikud, kellel ei ole seadme
kasutamise kogemust, võivad seadet
kasutada ainult järelevalve all või siis, kui
nende turvalisuse eest vastutav inimene on
õpetanud neid seadet kasutama.
Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.
Ärge kasutage õhupuhastit ilma õigesti
paigaldatud võreta.
Õhupuhasti peale ei tohi KUNAGI midagi
toetada, kui seda ei ole eraldi märgitud.
Kui õhupuhastit kasutatakse samaaegselt
teiste, gaasil või muul kütusel töötavate
seadmetega, peab ruum olema piisavalt
ventileeritud.
Seadme torustikku ei tohi ühendada
ventilatsioonisüsteemiga, mida kasutatakse
muul otstarbel, näiteks suitsugaaside
eemaldamiseks seadmetest, milles
kasutatakse majapidamisgaasi või muid
kütuseid.
Lahtise tulega toiduvalmistamine
õhupuhasti all on rangelt keelatud.
Lahtine tuli kahjustab ltreid ja võib
põhjustada tulekahju ning seega tuleb seda
igati vältida.
Toidu praadimisel peab olema hoolikas, et
vältida õli ülekuumenemist ja süttimist.
Ettevaatust! Köögiseadmete
kasutamisel võivad õhupuhasti
kokkupuutepinnad märkimisväärselt
soojeneda.
Tuleb järgida eeskirju, mida ametiasutused
on suitsuärastuse tehniliste ja
ohutusmeetmete kohta kehtestanud.
Õhupuhastit peab seest ja väljast
regulaarselt (VÄHEMALT ÜKS
KORD KUUS) puhastama, pidades
kinni käesolevas juhendis toodud
hooldusnõuetest.
Kui käesolevas juhendis õhupuhasti ja
ltrite puhastamise kohta sätestatud
nõudeid ei täideta, võib tekkida tulekahju
oht.
Ärge kasutage õhupuhastit ega jätke
seda seisma ilma korralikult paigaldatud
lampideta, sest see põhjustab elektrilöögi
ohu.
Me ei võta vastutust seadme vigastuste ja
kahjustuste eest, mis tekivad käesolevas
juhendis sätestatud nõuete eriramise
tagajärjel.
2. KASUTAMINE
Õhupuhasti eesmärk on eemaldada ruumist
toiduvalmistamisel tekkiv suits ja aur.
Seadme juurde kuuluvas juhendis on
ära näidatud, millist varianti teie mudeli
juures kasutada saab (õhu väljaviiguga
tõmbeversioon
või õhuringlusega
ltreeriv versioon
).
3. PAIGALDAMINE
Võrgupinge peab vastama õhupuhasti
sees asuval andmesildil toodud pingele.
Kui õhupuhastil on pistik, ühendage
see kehtivatele eeskirjadele vastavasse
pistikupessa, mis asub ka pärast
õhupuhasti paigaldamist ligipääsetavas
kohas. Kui õhupuhastil pistikut ei ole
(puhasti on otse võrku ühendatud) või kui
pistik ei asu kohas, mis jääks ka pärast
õhupuhasti paigaldamist ligipääsetavaks,
paigaldage nõuetekohane kahepooluseline
lüliti, mis kindlustaks vastavalt
paigalduseeskirjadele III kategooria
liigpinge korral täieliku eraldamise
vooluvõrgust.
Tähelepanu! Enne kui lülitate
õhupuhasti uuesti elektrivõrku ja
kontrollite, kas see töötab korralikult,
kontrollige alati, kas võrgukaabel on
korralikult monteeritud.
www.aeg.com
64
4.2 Type 150 LONG LIFE - Pestav akti-
ivsöe lter
Söe ltrit võib iga kahe kuu tagant pesta
sooja vee ja sobivate puhastusvahen-
ditega või 65 °C juures nõudepesumasinas
(nõudepesumasinas pesemise puhul laske
läbi teha terve pesutsükkel, ilma et masinas
oleks nõusid).
Eemaldage liigne vesi ilma ltrit kahjus-
tamata, seejärel võtke välja plastkorpuses
asuv matt ja pange 10 minutiks 100 °C
ahju, et see lõplikult kuivaks.
Vahetage matti iga kolme aasta tagant või
siis, kui riie on katki.
4.3 Type 60/80 - MITTEPESTAV akti-
ivsöe lter
Söe lter küllastub kas lühema või pikema
kasutamise järel olenevalt pliidist ja sellest,
kui korrapäraselt rasva ltrit puhastatakse.
Igal juhul tuleb kassett välja vahetada vähe-
malt iga nelja kuu tagant.
Seda EI TOHI pesta ega taasaktiveerida
1
2 2
Õhupuhastil on spetsiaalne toitekaabel; kui
kaabel on kannatada saanud, pöörduge
tehnoabi poole. Minimaalne vahekaugus
pliidi pinna ja köögi õhupuhasti alumise
ääre vahel ei tohi elektripliidi puhul
olla väiksem kui 50cm ning gaasi- või
kombineeritud pliidi puhul väiksem kui
65cm.
Kui gaasipliidi paigaldusjuhendis nõutakse
suuremat vahekaugust, tuleb seda arvesse
võtta.
4. HOOLDUS
Enne hooldustöid võtke õhupuhasti
vooluvõrgust välja.
Õhupuhastit tuleb sageli (vähemalt
sama tihti, kui hooldatakse rasva ltreid)
nii seest kui ka väljast puhastada.
Puhastamiseks kasutage neutraalse vedela
puhastusvahendiga niisutatud lappi.
Vältige abrasiivseid aineid sisaldavaid
vahendeid.
ÄRGE KASUTAGE PUHASTAMISEKS
ALKOHOLI!
Tähelepanu! Seadme puhastamise
ja ltrite vahetamise eeskirjade
mittejärgimisega kaasneb tulekahju oht.
Seepärast on soovitatav järgida antud
juhiseid. Me ei võta endale mingit vastutust
ebaõigest käsitsemisest või eespool toodud
ettevaatusabinõude eiramisest tingitud
võimalike mootorikahjustuste ja tulekahjude
eest.
4.1 Rasva lter - Seda tuleb kord kuus
mittesööbivate puhastusvahenditega
puhastada kas käsitsi või
nõudepesumasinas madala temperatuuri ja
lühikese tsükliga.
Nõudepesumasinas pesemisel võib
metallist rasva lter värvi muuta, aga tema
ltreerimisomadusi ei muuda see vähimalgi
määral.
65
EESTI
5. JUHIKUD
Tulede ja tõmbemootori sisselülitamiseks
kasutada õhupuhasti eesküljel olevaid
lüliteid.
Kui auru kontsentratsioon köögis on eriti
suur, kasutage kõige suuremat kiirust.
Soovitame väljatõmbe sisse lülitada 5
minutit enne söögitegemise algust ning jätta
see pärast söögivalmistamise lõppu veel
umbes 15 minutiks tööle.
Seadme esiküljel olevad juhtseadmed:
1A
1B
1C
1D
1E
A. Sisse- ja väljalülitusnupp (ON-OFF)
Vajutage soovitud funktsiooni
saamiseks üks või mitu korda:
ON („sisse”): õhupuhasti paneb tööle
viimati valitud tõmbekiiruse.
OFF („välja”): kõik funktsioonid on
desaktiveeritud, välja arvatud valgus.
B. Kiiruse (tõmbevõimsuse) valiku nupp
Vajutage seda nuppu sobiva
tõmbekiiruse (-võimsuse) valimiseks
üks või mitu korda (1-2-3).
C. Kuvar: näitab valitud tõmbevõimsust
(1-2-3), annab märku, kui ltrid (F) on
küllastunud.
D. Intensiivse tõmbekiiruse käivitamise
nupp.
Kui intensiivne kiirus on sisse lülitatud,
jääb õhupuhasti tööle umbes 5
minutiks. Pärast seda hakkab seade
jälle tööle eelnevalt valitud kiirusel
(1–3) või lülitub välja, kui mingit kiirust
ei olnud valitud. Kui soovite intensiivse
kiiruse enne 5 minuti möödmist välja
lülitada, vajutage nuppu A või nuppu B.
E. Valguse lüliti.
Kui õhupuhasti või selle juhtseadmed ei
tööta, on soovitatav toide vähemalt viieks
sekundiks välja ja siis uuesti sisse lülitada.
Oodake seejärel 15 sekundit ja kontrollige,
kas õhupuhasti töötab korralikult.
Aktiivsöega rasva ltri ja aktiivsöega ltri
kontrollseade
Õhupuhastil on seade, mis näitab, millal
tuleb hooldustöid teha.
Kui õhupuhastit tuleb kasutada söe ltriga,
tuleb vastav küllastumisindikaator
aktiveerida järgmiselt:
Õhupuhasti lüliti peab olema asendis
„OFF”.
Vajutage kolme sekundi jooksul korraga
nuppe B ja D, süttib LED F ning 1. kiiruse
märgutuli hakkab vilkuma, ühe sekundi
möödudes hakkab vilkumaka 2. kiiruse
tuli ja süsteem annab helisignaali, mis
tähendab, et süsteem on seadistatud.
Aktiivsöe ltri signalisatsiooni
mahavõtmiseks vajutage kolme sekundi
jooksul korraga nuppe B ja D, süttib LED
F ning 1. kiiruse (rasva lter) ja 2. kiiruse
märgutuled hakkavad vilkuma, ühe sekundi
möödudes jääb vilkuma ainult 1. kiiruse tuli,
süsteem annab helisignaali, mis tähendab,
et süsteem on seadistatud.
Rasva ltri küllastumise märgutuli (1)
1. kiiruse märgutule vilkumine hoiatab
töötajat, et rasva ltreid tuleb pesta.
Rasva ltrite puhastamiseks lugege
tähelepanelikult nende hooldusjuhiseid.
Aktiivsöe ltri küllastumise märgutuli (2)
2. kiiruse märgutule vilkumine hoiatab
töötajat, et söe ltrit tuleb pesta või
vahetada.
Lugege tähelepanelikult söe ltri pesemise
või vahetamise juhiseid.
Küllastumisindikaatori lähtestamine
Filtrite hooldustööde järel hoidke kolme
sekundi vältel all nuppu A, kuni valgusdiood
1 või 2 lakkab vilkumast.
www.aeg.com
66
6. VALGUSTUS
Võtke aparaat vooluvõrgust välja.
Tähelepanu! Enne pirnide puudutamist
veenduge, kas need on jahtunud.
Kasutage üksnes 20-vatise võimsusega
(12 V) G4-pirne ning ärge neid käega
puudutage.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164

AEG X79463MD20 Kasutusjuhend

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Kasutusjuhend