Scheppach GS650 Translation Of Original Operating Manual

Tüüp
Translation Of Original Operating Manual
DE
Schärfstation
Originalbetriebsanleitung
7
GB
Sharpening station
Translation of Original Operating Manual
14
FR
Affûteur
Traduction de la notice originale
20
IT
Macchina Aflatrice
Traduzioni del manuale d‘uso originale
27
CZ
Ostřička
eklad originálního návodu k obsluze
33
SK
Brúska
Preklad origilu návodu na obsluhu
39
Art.Nr.
5903403901
AusgabeNr.
5903403850
Rev.Nr.
01/02/2017
GS650
Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen beispielhaft!
EE
Teritusjaam
Tõlkimine juhiseid
45
LT
Galandimo stotis
Vertimas originalios operacis vadove
51
LV
Asināšanas bloks
Tulkojums sākotnējā ekspluatācijas rokasgrāmatas
57
HU
Élezőgép
Az eredeti használati útmutató fordítása
63
PL
Urządzenie do Ostrezenia
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
69
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
2 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
DE
Nur für EU-Länder.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zugeführt werden.
GB
Only for EU countries.
Do not dispose of electric tools together with household waste material!
In observance of European directive 2012/19/EU on wasted electrical and
electronic equipment and its implementation in accordance with national
law, electric tools that have reached the end of their life must be collected
separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
FR
Pour les pays européens uniquement
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères!
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets
d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition
dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collec-
tés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement.
IT
Solo per Paesi EU.
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i riuti domestici!
Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU sui riuti di apparrecchiature
elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme
nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte
separatamente, al ne di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.
NL
Allen voor EU-landen.
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de europese richtlijn 2012/19/EU inzake oude elektrische en
elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar en recycle bedrijf dat voldoet aan
de geldende milieu-eisen.
ES
Sólo para países de la EU
¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!
De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la
legislación nacional, las herramientas electricas cuya vida útil haya llegado
a su n se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.
PT
Apenas para países da UE.
Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
De acordo cum a directiva europeia 2012/19/EU sobre ferramentas
eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais,
as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.
SE
Gåller endast EU-länder.
Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2012/19/EU som avser äldre elektrisk och elektronisk
utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta
eletriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
FI
Koskee vain EU-maita.
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana!
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/
EU ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
NO
Kun for EU-land.
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske
produkter og direktivets iverksettning i nasjonal rett, må elektroverktøy som
ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig
gjenvinningsanlegg.
DK
Kun for EU-lande.
Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em bortskaffelse af
elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal
brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner
miljøet mest muligt.
SK
Kun for EU-lande.
Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em bortskaffelse af
elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal
brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner
miljøet mest muligt.
SI
Samo za države EU.
Električnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki!
V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpani električni in elektronski
opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna
orodja ob koncu nijihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v
postopek okolju prijaznega recikliranja.
HU
Csak EU-országok számára.
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemétbe!
A használt villamos és elektronikai készülékekról szóló 2012/19/EU
irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált
elektromos kéziszerszámokat külön kell gyüjteni, és környezetbarát módon
újra kell hasznositani.
HR
Samo za EU-države.
Električne alate ne odlažite u kućne otpatke!
Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim
strojevima i usklađivanju s hrvatskim pravom istrošeni električni alati
moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.
CZ
Jen pro státy EU.
Elektrické náradi nevyhazujte do komunálniho odpadu!
Podle evropské smêrnice 2012/19/EU o nakládání s použitými elecktrický-
mi a elektronickými zarizeními a odpovídajícich ustanoveni právnich pred-
pisú jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat oddêlenê
od ostatniho odpadu a podrobit ekologicky šetrnému
recyklování.
PL
Tylko dla państw UE.
Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi!
Zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/EU dot. zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz odpowiednikiem w prawie narodowym
zużyte elektronarzędzia muszą być oddzielnie zbierane i wprowadzane do
ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
RO
Numai pentru ţările din UE.
Nu aruncaţi echipamentele electrice la fel ca reziduurile menajere!
Conform Directivei Europene 2012/19/EU privitoare la echipamente
electrice şi electronice scoase din uz şi în conformitate cu legile naţionale,
echipamentele electrice care au ajuns la nalul duratei de viaţă trebuie să
e colectate separat şi trebuie să e predate unei unităţi de reciclare.
EE
Kehtib vaid EL maade suhtes.
Ärge kasutage elektritööriistu koos majapidamisjäätmetega!
Vastavalt EÜ direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäät-
mete osas ja kooskõlas igas riigis kehtivate seadustega, kehtib kohustus
koguda kasutatud elektritööriistad eraldi kokku ja suunata need keskkon-
nasõbralikku taasringlusesse.
LV
Tikai attiecībā uz ES valstīm.
Neutilizējiet elektriskas ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu,
elektriskas ierīces, kas nokalpojušas savu mūžu, ir jāsavāc dalīti un
jāatgriež videi draudzīgās pārstrādes vietās.
LT
Tik ES šalims.
Nemesti elektros prietaisų kartu su kitomis namų ūkio atliekomis!
Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų ir jos vykdymo pagal nacionalinius įstatymus elektros
įrankius, kurių tinkamumo naudoti laikas pasibaigė, reikia surinkti atskirai ir
perduoti aplinkai nekenksmingo pakartotinio perdirbimo įmonei.
IS
Aðeins fyrir lönd ESB:
Ekki henda rafmagnstækjum með heimilisúrgangi!
Í fylgni við evrópsku tilskipunina 2012/19/EU um fargaðan rafbúnað og
rafrænan búnað og framkvæmd þess í samræmi við innlend lög, verða
rafmagnstæki sem úr sér gengin.
3 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
A
1
2 3 4 5 6
7
89101112
131415
16
10
13
4 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
B
15
14
12 14
C
D
E
5 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
6 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
7 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
DE AT CH
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und
beachten!
DE AT CH
Schutzbrille tragen!
DE AT CH
Gehörschutz tragen!
DE AT CH
Bei Staubentwicklung Atemschutz tragen!
Erklärung der Symbole auf dem Gerät
DE AT CH
Schutzklasse II
8 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Gerätebeschreibung (Fig. A)
1. Netzstecker
2. Schärfvorrichtung für Messer und Scheren
3. Ein-/Ausschalter
4. Abstandhalter
5. Magnethalter
6. Werkzeugauage
7. Feststellschraube für Winkeleinstellung
8. Schutzhaube
9. Montagelöcher für Werkbankmontage
10. Schleifscheibe
11. drehbare Bohreraufnahme
12. Rändelmutter zur Bohrerxierung
13. Entriegelungshebel für Schärfvorrichtungen
14. Bohrerhalterung
15. Justiervorrichtung
16. Schleifscheiben-Mutter
Entpacken
Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Ge-
rät vorsichtig heraus.
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpa-
ckungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf
Transportschäden.
Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis
zum Ablauf der Garantiezeit auf.
ACHTUNG
Gerät und Verpackungsmaterialien sind kein Kin-
derspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoff-
beuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht
Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Schärfstation ist zum Schärfen von Werkzeugen
(z.B. Bohrern, Messern, Scheren, Meißeln, Beitel) ge-
eignet.
Für alle anderen Anwendungsarten (z.B. Schleifen mit
nicht geeigneten Schleifwerkzeugen, Schleifen mit
einer Kühlüssigkeit, Schleifen gesundheitsgefährden-
der Materialien wie Asbest) ist das Gerät nicht vorge-
sehen.
Das Gerät ist für den Einsatz im Heimwerkerbereich
bestimmt. Es wurde nicht für den gewerblichen Dauer-
einsatz konzipiert.
Das Gerät ist zum Gebrauch durch Erwachsene be-
stimmt. Jugendliche über 16 Jahre dürfen das Gerät
nur unter Aufsicht benutzen.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch be-
stimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung
verursacht wurden.
Einleitung
HERSTELLER:
scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
VEREHRTER KUNDE,
wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbei-
ten mit Ihrem neuen Gerät.
HINWEIS:
Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem gelten-
den Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an
diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei:
unsachgemäßer Behandlung,
Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,
Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach-
kräfte,
Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz-
teilen,
nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeach-
tung der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestim-
mungen 0100, DIN 57113 / VDE0113.
Beachten Sie:
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme
den ge samten Text der Bedienungsanleitung durch.
Diese Bedienungsanleitung soll es Ihnen erleichtern, Ihr
Elektrowerkzeug kennenzulernen und dessen bestim-
mungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise, wie
Sie mit dem Elektrowerkzeug sicher, fachgerecht und
wirt schaft lich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermei-
den, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern
und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Elektro-
werkzeugs erhöhen.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser
Bedienungsanleitung müssen Sie unbedingt die für den
Be trieb des Elektrowerkzeugs geltenden Vorschriften
Ihres Landes beachten.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in einer Plas-
tik hülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei
dem Elektrowerkzeug auf. Sie muss von jeder Bedie-
nungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen und
sorgfältig beachtet wer den. An dem Elektrowerkzeug
dürfen nur Personen arbeiten, die im Gebrauch des
Elektrowerkzeugs unterwiesen und über die damit
verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das ge for der-
te Mindestalter ist einzuhalten.
Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthal-
tenen Si cherheitshinweisen und den besonderen
Vorschriften Ih res Landes sind die für den Betrieb von
Holzbearbeitungs maschinen allgemein anerkannten
technischen Regeln zu beachten.
9 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Ge-
rätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und im-
mer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Si-
cherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnah-
me. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerk-
zeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Strom-
versorgung und/oder den Akku anschließen, es
aufnehmen oder tragen.Wenn Sie beim Tragen des
Geräts den Finger am Schalter haben oder das Ge-
rät eingeschaltet an die Stromversorgung anschlie-
ßen, kann dies zu Unfällen führen .
Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Ein
Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem dre-
henden Geräteteil bendet, kann zu Verletzungen
führen. Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für
einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in un-
erwarteten Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegen-
den Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst
werden .
Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden können , vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig verwen-
det werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen
verringert Gefährdungen durch Staub.
Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektro-
werkzeugen
Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für
Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug , dessen Schal-
ter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, dass sich nicht
mehr ein oder ausschalten lässt, ist gefährlich und
muss repariert werden.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und/
oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteein-
stellungen vornehmen , Zubehörteile wechseln oder
das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Per-
sonen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie
von unerfahrenen Personen benutzt werden.
Pegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren
Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktio-
nieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes
beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor
dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfältig gepegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu führen.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug , Zubehör, Einsätze
usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie
es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben
Allgemeine Sicherheitshinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen.
Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin-
weise und Anweisungen können elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetrie-
bene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
Arbeitsplatz
Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufge-
räumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsberei-
che können zu Unfällen führen.
Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsge-
fährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüs-
sigkeiten, Gase oder Stäube benden. Elektrowerk-
zeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
Halten Sie Kinder und andere Personen während
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ab-
lenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät
verlieren .
Elektrische Sicherheit
Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die
Steckdose passen.
Der Netzstecker darf in keiner Weise verändert wer-
den. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte
Netzstecker und passende Steckdosen verringern
das Risiko eines elektrischen Schlages.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Ober-
ächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und
Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko
durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät er-
höht das Risiko eines elektrischen Schlages.
Zweckentfremden Sie das Netzkabel nicht, um das
Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Netzste-
cker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das
Netzkabel fern von Hitze Öl‚ scharfen Kanten oder
sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder
verwickelte Netzkabel erhöhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien ar-
beiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die
auch für den Außenbereich zugelassen sind. Die
Anwendung eines für den Außenbereich geeigne-
ten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.
Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuch-
ter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie
einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko
eines elektrischen Schlages. Überprüfen Sie immer,
ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung ent-
spricht.
Personen bezogene Sicherheit
Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie
tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit
einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät
nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einuss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
10 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Restrisiken
Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vor-
schriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken
bestehen. Folgende Gefahren können im Zusam-
menhang mit der Bauweise und Ausführung dieses
Elektrowerkzeuges auftreten:
Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutz-
maske getragen wird.
Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz
getragen wird.
Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm- Schwin-
gungen resultieren, falls das Gerät über einen län-
geren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungs-
gemäß geführt und gewartet wird.
Technische Daten
Nenneingangsspannung 230V~ 50Hz
Leistungsaufnahme 65W (S3 15%)*
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl n
0
6700 min
-1
Schutzklasse II
Schutzart IP20
Gewicht 1,5 kg
Schleifwinkelbereich 20° - 40°
Schäreistung Bohrdurchmesser 3 - 10mm
Schäreistung Messerbreite 6 - 51mm
Schleifscheibe:
Außendurchmesser max. 48mm
Bohrungsdurchmesser 10mm
* Betriebsart S3 - 15% - 10min: S3 = Aussetzbetrieb
ohne Einuss des Anlaufvorganges. Dies bedeutet,
dass während eines Zeitraums von 10 min die max. Be-
triebszeit 15% (1,5 Min) beträgt.
Geräuschwerte
Die Geräuschwerte wurden entsprechend EN 61029
ermittelt.
Schalldruckpegel L
pA
74 dB(A)
Unsicherheit K
pA
3 dB
Schallleistungspegel L
WA
87 dB(A)
Unsicherheit K
WA
3 dB
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Rich-
tungen) ermittelt entsprechend EN 61029.
Montage
m Achtung! Verletzungsgefahr!
Achten Sie darauf, zum Arbeiten genügend Platz zu
haben und andere Personen nicht zu gefährden.
Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und
Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen.
Aufstellen
Stellen Sie die Schärfstation auf einen festen
Untergrund und xieren Sie das Gerät. Idealerweise
verschrauben Sie die Maschine mit dem Untergrund.
Nutzen Sie hierzu die Montagelöcher für
Werkbankmontage (9) in der Bodenplatte.
Schrauben und Muttern zur Montage sind nicht im
ist. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingun-
gen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgese-
henen Anwendungen kann zu gefährlichen Situatio-
nen führen.
Service
Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualizier-
tem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Si-
cherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
Weiterführende Sicherheitshinweise
Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) mit ei-
nem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30
mA an.
Halten Sie Netzkabel und Verlängerungskabel von
der Schleifscheibe fern. Ziehen Sie bei Beschädi-
gung oder Durchschneiden sofort den Netzstecker
aus der Steckdose. Berühren Sie die Leitung nicht,
bevor sie vom Netz getrennt ist. Es besteht Gefahr
durch elektrischen Schlag.
Der Austausch des Steckers oder der Anschlusslei-
tung ist immer vom Hersteller des Elektrowerkzeugs
oder seinem Kundendienst auszuführen, um Gefähr-
dungen zu vermeiden.
Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es sicher auf
der Arbeitsäche montiert ist.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit, benutzen Sie nur Zube-
hör und Zusatzgeräte, die in der Betriebsanleitung
angegeben oder vom Werkzeug-Hersteller empfoh-
len oder angegeben werden.
Verwenden Sie nur Schleifscheiben, deren aufge-
druckte Drehzahl mindestens so hoch ist wie die auf
dem Typenschild des Gerätes angegebene.
Unterziehen Sie die Schleifscheibe vor dem Ge-
brauch einer Sichtprüfung. Verwenden Sie keine be-
schädigten oder verformten Schleifscheiben. Wech-
seln Sie eine abgenutzte Schleifscheibe aus.
Achten Sie darauf, dass beim Schleifen entstehen-
de Funken keine Gefahr hervorrufen, z. B. Personen
treffen oder entammbare Substanzen entzünden.
Halten Sie nie die Finger zwischen Schleifscheibe
und Funkenschutz oder in die Nähe der Schutzhau-
ben. Es besteht Gefahr durch Quetschen.
Die rotierenden Teile des Gerätes können aus funk-
tionellen Gründen nicht abgedeckt werden. Gehen
Sie daher mit Bedacht vor und halten Sie das Werk-
stück gut fest, um ein Verrutschen zu vermeiden,
wodurch Ihre Hände mit der Schleifscheibe in Be-
rührung kommen könnten.
Das Werkstück wird beim Schleifen heiß. Nicht an
der bearbeiteten Stelle anfassen, lassen Sie es ab-
kühlen. Es besteht Verbrennungsgefahr. Verwenden
Sie kein Kühlmittel oder ähnliches.
Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht, wenn Sie müde
sind oder nach der Einnahme von Alkohol oder Tab-
letten. Legen Sie immer rechtzeitig eine Arbeitspau-
se ein.
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker
- zum Lösen eines blockierten Einsatzwerkzeuges,
- wenn die Anschlussleitung beschädigt oder verhed-
dert ist,
- bei ungewöhnlichen Geräuschen.
11 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Probelauf:
Führen Sie vor dem ersten Arbeiten und nach
jedem Schleifscheibenwechsel einen Probelauf von
mindestens 1 Minute ohne Belastung durch. Schalten
Sie das Gerät sofort aus, wenn die Schleifscheibe
unrund läuft, beträchtliche Schwingungen auftreten oder
abnorme Geräusche zu hören sind.
Schärfen von Bohrern (Fig. B)
Es lassen sich Bohrer von 3-10 mm Durchmesser
schärfen.
1. Montieren Sie die ausgewählte Schärfvorrichtung
(siehe Schärfvorrichtung montieren).
2. Entnehmen Sie die Bohrerhalterung (14) aus der
Schärfvorrichtung.
3. Setzen Sie den Bohrer in die Bohrerhalterung (14)
ein.
4. Setzen Sie die Bohrerhalterung (14) in die
Justiervorrichtung (15) ein.
5. Schieben Sie den Bohrer nach vorne in die V-Nut,
bis an den Metallanschlag. Die Schneidkanten
des Bohrers müssen dabei an den Metallächen
anliegen.
6. Fixieren Sie den Bohrer mit der Rändelmutter zur
Bohrerxierung (12).
7. Entnehmen Sie die Bohrerhalterung (14) und
setzen Sie diese in die drehbare Bohreraufnahme
(11) ein.
8. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Bohrers.
Die Schneidkanten des Bohrers müssen die
Schleifscheibe (10) berühren.
9. Schalten Sie das Gerät ein und schleifen Sie den
Bohrer.
10. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie den
Stillstand der Schleifscheibe (10) ab.
11. Entnehmen Sie die Bohrerhalterung (14) und
setzen Sie diese um 180° gedreht in die drehbare
Bohreraufnahme (11)wieder ein. Sie können so
mit der gleichen Justierung die entgegengesetzte
Schneidkante des Bohrers schleifen.
12. Schalten Sie das Gerät ein und schleifen Sie den
Bohrer.
13. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie den
Stillstand der Schleifscheibe (10) ab.
Schärfen von Meißeln und Beiteln (Fig. C)
1. Montieren Sie die ausgewählte Schärfvorrichtung
(siehe Schärfvorrichtung montieren).
2. Legen Sie die Klinge so auf die Werkzeugauage
(6) auf, dass das zu schärfende Ende am
Randabschluss der Werkzeugauage (6) anliegt.
Der Magnethalter (5) hält die Klinge auf ihrer
Position.
3. Verwenden Sie bei schmalen Meißeln den
Abstandhalter (4).
4. Wählen Sie den Winkel entsprechend dem
bereits bestehenden Fasenwinkel (Winkel der
abgeschrägten Kante) aus.
5. Lösen Sie die Feststellschraube für
Winkeleinstellung (7) und drehen Sie die
Werkzeugauage (6) in Position.
6. Fixieren Sie die Feststellschraube für
Winkeleinstellung (7) wieder.
7. Schalten Sie das Gerät ein und bewegen
die Werkzeugauage (6) gleichmäßig an der
Schleifscheibe (10) hin und her.
8. Üben Sie beim Schleifvorgang stets einen leichten
Lieferumfang enthalten.
Schärfvorrichtungen montieren
1. Wählen Sie eine der drei Schärfvorrichtungen aus.
2. Um eine Schärfvorrichtung aus der Arbeitsposition
zu entfernen müssen Sie den Entriegelungshebel für
Schärfvorrichtungen (13) nach unten drücken.
3. Ziehen Sie die Schärfvorrichtung aus den
Führungsschienen nach oben heraus.
4. An den Aufbewahrungspositionen rechts und links
sind die Schärfvorrichtungen nicht xiert und können
einfach nach oben aus den Führungsschienen
herausgezogen werden.
5. Um die ausgewählte Schärfvorrichtung in der
Arbeitsposition zu xieren, schieben Sie diese von
oben in die Führungsschienen. Drücken Sie die
Schärfvorrichtung bis über den Einrastpunkt nach
unten.
Die Schärfvorrichtungen stellen auch eine
Sicherheitseinrichtung dar. Benutzen Sie das
Gerät nie ohne eine Schärfvorrichtung. Es besteht
Verletzungsgefahr.
Bedienung
m Achtung! Verletzungsgefahr!
Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den
Netzstecker.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Schleifscheiben und Zubehörteile. Der Gebrauch
anderer Einsatzwerkzeuge und anderen Zubehörs
kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
Betreiben Sie das Gerät niemals ohne
Schutzeinrichtungen.
Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es sicher auf
der Arbeitsäche montiert ist.
Tragen Sie beim Arbeiten trotz Funkenschutz
immer eine Schutzbrille, um Augenverletzungen zu
vermeiden.
Halten Sie Ihre Hände von der Schleifscheibe
fern, wenn das Gerät in Betrieb ist. Es besteht
Verletzungsgefahr.
Ein- und Ausschalten
Achten Sie darauf, dass die Spannung des
Netzanschlusses mit dem Typenschild am Gerät
übereinstimmt.
Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an.
1. Zum Einschalten drücken Sie den Einschalter „I“(3),
das Gerät läuft an.
2. Zum Ausschalten drücken Sie den Ausschalter „0“ (3),
das Gerät schaltet ab.
Warten Sie nach dem Einschalten ab, bis das Gerät
seine max. Drehzahl erreicht hat. Beginnen Sie erst
dann mit dem Schleifen.
m Die Schleifscheibe läuft nach, nachdem das Gerät
abgeschaltet wurde. Es besteht Verletzungsgefahr.
12 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Lassen Sie das Gerät abkühlen. Beim Lösen und
Festziehen der Schleifscheiben-Mutter (16) muss die
Achse mit einer Zange oder die Schleifscheibe (10) von
Hand xiert werden.
1. Lösen Sie die Schleifscheiben- Mutter (16) im
Uhrzeigersinn (Linksgewinde).
2. Nehmen Sie die Schleifscheibe (10) ab.
3. Setzen Sie die neue Schleifscheibe (10) auf.
Verschrauben Sie die Schleifscheiben- Mutter (16)
gegen den Uhrzeigersinn (Linksgewinde).
4. Probelauf: Führen Sie vor dem ersten Arbeiten
und nach jedem Schleifscheibenwechsel einen
Probelauf von mindestens 1 Minute ohne Belastung
durch. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn
die Schleifscheibe unrund läuft, beträchtliche
Schwingungen auftreten oder abnorme Geräusche
zu hören sind.
Transport
1. Schalten Sie das Elektrowerkzeug vor jeglichem
Transport aus und trennen Sie es von der Strom-
versorgung.
2. Schützen Sie das Elektrowerkzeug vor Schlägen,
Stößen und starken Vibrationen, z.B. beim Trans-
port in Fahrzeugen.
3. Verwenden Sie Schutzvorrichtungen niemals zur
Handhabung oder Transport.
Wartung
m Warnung! Vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung
oder Instandsetzung Netzstecker ziehen!
Allgemeine Wartungsmaßnahmen
Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Mo-
torengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich.
Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder
blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder
Benutzung reinigen.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuch-
ten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie
keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten
die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten
Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere
gelangen kann.
Lagerung
Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem
dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder
unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur
liegt zwischen 5 und 30˚C.
Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalver-
packung auf.
Decken Sie das Elektrowerkzeug ab, um es vor Staub
oder Feuchtigkeit zu schützen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bei dem Elektro-
werkzeug auf.
Druck aus und schieben Sie die Klinge langsam zur
Schleifscheibe (10).
9. Wiederholen Sie den Schleifvorgang, bis alle
Ungleichmäßigkeiten entfernt sind.
10. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie den
Stillstand der Schleifscheibe (10) ab.
Schärfen von Messern (Fig. D)
1. Montieren Sie die ausgewählte Schärfvorrichtung
(siehe Schärfvorrichtung montieren).
2. Setzen Sie die Messerklinge ganz in die
Messerkerbe ein.
3. Führen Sie die Klinge mit leichtem Druck an die
Schleifscheibe (10) und ziehen Sie das Messer
gleichmäßig und langsam zu sich heran.
4. Drehen Sie das Messer und setzen Sie die
Messerklinge in die gegenüberliegende
Messerkerbe ein.
5. Wiederholen Sie den Schleifvorgang auch für diese
Klingenseite.
6. Führen Sie den wechselseitigen Schleifvorgang
aus, bis die Schneidkante gratfrei und scharf ist.
7. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie den
Stillstand der Schleifscheibe (10) ab.
Das Gerät ist nicht geeignet, um Messer mit
Wellenschliff zu schleifen.
Schärfen von Scheren (Fig. E)
1. Montieren Sie die ausgewählte Schärfvorrichtung
(siehe Schärfvorrichtung montieren).
2. Öffnen Sie die Schere ganz.
3. Führen Sie eines der Scherenblätter in die
Scherenkerbe ein.
4. Führen Sie das Blatt mit leichtem Druck von der
Schraube bis zur Spitze an die Schleifscheibe (10).
5. Nehmen Sie die Schere von der Schärfstation
weg und drehen Sie die Schere zum Schärfen des
anderen Blattes um.
6. Führen Sie das andere Scherenblatt in die
Scherenkerbe ein.
7. Führen Sie das Blatt mit leichtem Druck von der
Schraube bis zur Spitze an die Schleifscheibe (10).
8. Führen Sie den wechselseitigen Schleifvorgang
aus, bis die Schneidkanten gratfrei und scharf sind.
9. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie den
Stillstand der Schleifscheibe (10) ab.
Das Gerät ist nicht geeignet, um Scheren mit
Wellenschliff zu schleifen. Das Gerät ist nicht geeignet,
um Zackenscheren zu schleifen.
Schleifscheibe wechseln
Hinweise zum Wechseln:
Betreiben Sie das Gerät niemals ohne
Schutzeinrichtungen.
Vergewissern Sie sich, dass die Maße der
Schleifscheibe zum Gerät passen.
Verwenden Sie keine getrennten Reduzierbuchsen
oder Adapter, um Schleifscheiben mit großem Loch
passend zu machen.
Verwenden Sie keine Sägeblätter.
Montieren Sie das Gerät nach dem
Schleifscheibenwechsel wieder vollständig.
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker.
13 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com service@scheppach.com +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Elektrischer Anschluss
Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig an-
geschlossen. Der Anschluss entspricht den ein-
schlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen. Der kun-
denseitige Netzanschluss sowie die verwendete
Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften
entsprechen.
Schadhafte Elektro-Anschlussleitung
An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Iso-
lationsschäden.
Ursachen hierfür können sein:
Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster
oder Türspalten geführt werden.
Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder
Führung der Anschlussleitung.
Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung.
Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wand-
steckdose.
Risse durch Alterung der Isolation.
Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen nicht
verwendet werden und sind aufgrund der Isolationsschä-
den lebensgefährlich.
Elektrische Anschlussleitungen regelmäßig auf Schä-
den überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim Über-
prüfen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt.
Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlä-
gigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen.
Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit Kennzeich-
nung H05VV-F.
Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem An-
schlusskabel ist Vorschrift.
Wechselstrommotor
Die Netzspannung muss 230 V~ betragen.
Verlängerungsleitungen bis 25 m Länge müssen ei-
nen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter aufweisen.
Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Ausrü-
stung dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft durchge-
führt werden.
Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:
Stromart des Motors
Daten des Maschinen-Typenschildes
Daten des Motor-Typschildes
14 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
GB
Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry
GB
Wear safety goggles!
GB
Wear ear-muffs!
GB
Wear a breathing mask!
Explanation of the symbols on the equipment
GB
Protection class II
15 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com service@scheppach.com +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
GB
Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry
GB
Wear safety goggles!
GB
Wear ear-muffs!
GB
Wear a breathing mask!
GB
Protection class II
Unpacking
Open the packaging and remove the device care-
fully.
Remove the packaging material as well as the pack-
aging and transport bracing (if available).
Check that the delivery is complete.
Check the device and accessory parts for transport
damage.
If possible, store the packaging until the warranty
period has expired.
ATTENTION
The device and packaging materials are not toys!
Children must not be allowed to play with plastic
bags, lm and small parts! There is a risk of swal-
lowing and suffocation!
Intended use
The sharpening station is suitable for sharpening tools
(e.g. drills, knives, scissors, picks, chisel).
The device is not intended for all other types of ap-
plications (e.g. grinding with unsuitable grinding tools,
grinding with a coolant solution, grinding hazardous
materials such as asbestos).
The equipment is intended for use in the eld of DIY. It
is not designed for commercial use.
The equipment is designed for use by adults. Young
people under the age of 16 are permitted to use the
equipment only under supervision.
The manufacturer shall not be liable for damages
caused by use other than for the intended purpose or
by incorrect operation.
General safety instructions for electric
tool
CAUTION: Read all safety regulations and instruc-
tions.
Any failures made in following the safety regulations
and instructions may result in an electric shock, re
and/or serious injury.
Keep all safety regulations and instructions in a
safe place for future use.
The term “electric tool” used in the safety instructions
refers to electric tools operated from the mains power
supply (with a power cable) and to battery operated
electric tools (without a power cable).
Workplace
Keep your work area clean and tidy. Cluttered and
dark working areas are accident-prone.
Do not operate power tools in explosive atmosphe-
res, where ammable liquids, gases or dust are pre-
sent. Power tools generate sparks which may ignite
the dust or fumes.
Keep children and other persons away while opera-
ting a power tool. Distractions can be a reason for
losing control of the tool.
Electrical safety
Power tool plugs must match the outlet. Do not
modify the plug in any way. Do not use any adap-
ter plugs with grounded devices. Unmodied plugs
and matching outlets will reduce the risk of electric
shock.
Avoid physical contact with grounded surfaces such
as pipes, radiators, ranges and refrigerators. If your
body is grounded the risk of an electric shock incre-
ases.
Do not expose the power tool to rain or wet condi-
tions. Water that enters a power tool will increase
the risk of electric shock.
Introduction
MANUFACTURER:
scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
DEAR CUSTOMER,
We hope your new tool brings you much enjoyment and
success.
NOTE:
According to the applicable product liability laws, the
manufacturer of the device does not assume liability
for damages to the product or damages caused by the
product that occurs due to:
Improper handling,
Non-compliance of the operating instructions,
Repairs by third parties, not by authorized service
technicians,
Installation and replacement of non-original spare
parts,
Application other than specied,
A breakdown of the electrical system that occurs due
to the non-compliance of the electric regulations and
VDE regulations 0100, DIN 57113 / VDE0113.
WE RECOMMEND:
Read through the complete text in the operating instruc-
tions before installing and commissioning the device.
The operating instructions are intended to help the user
to become familiar with the machine and take advan-
tage of its application possibilities in accordance with the
recommendations. The operating instructions contain
important information on how to operate the machine
safely, professionally and economically, how to avoid
danger, costly repairs, reduce downtimes and how to in-
crease reliability and service life of the machine.
In addition to the safety regulations in the operating
instructions, you have to meet the applicable regula-
tions that apply for the operation of the machine in your
country. Keep the operating instructions package with
the machine at all times and store it in a plastic cover
to protect it from dirt and moisture. Read the instruction
manual each time before operating the machine and
carefully follow its information. The machine can only be
operated by persons who were instructed concerning the
operation of the machine and who are informed about
the associated dangers. The minimum age requirement
must be complied with. In addition to the safety require-
ments in these operating instructions and your country’s
applicable regulations, you should observe the generally
recognized technical rules concerning the operation of
woodworking machines.
Device Description (Fig. A)
1. Mains plug
2. Sharpener for knives and scissors
3. On/off switch
4. Spacer
5. Magnet holder
6. Tool table
7. Retaining screw for angular adjustment
8. Protective hood
9. Mounting holes for work bench assembly
10. Grinding disc
11. rotatable drill mount
12. Knurled nut for drill-fastening
13. Release lever for sharpener
14. Drill holder
15. Adjusting device
16. Grinding wheel nuts
16 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com service@scheppach.com +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Many accidents are associated with poorly maintai-
ned power tools.
Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are like-
ly to block less and are easier to control.
Use the power tool, the accessories, bits, etc. in ac-
cordance with these instructions and in the manner
intended for the particular type of equipment. Take
into account the working conditions and the work
to be performed. Using power tools for operations
different from those intended can lead to hazardous
situations.
Service
Have your electric tool repaired only by trained per-
sonnel using only genuine spare parts. This will en-
sure that your electric tool remains safe to use
Further Safety Instructions
Connect the device only to a power point with a
residual current protective device (RCD) with a
measured residual current of not more than 30 mA.
Keep the mains cable and extension cable away
from the grinding disk and saw chain. In the event
that it is damaged or severed, immediately discon-
nect the plug from the socket. Do not touch the ca-
ble before it has been disconnected from the mains.
Risk of electric shock.
The replacement of the plug or the connection line
must always be executed by the manufacturer of the
electric tool or his/her customer service in order to
avoid any hazards.
Only switch the device on once it is safely xed to
the worktop.
For your own safety only use accessories and
attachments which were stated in the operating
instructions or recommended or specied by the tool
manufacturer.
Only use grinding discs where the printed rotational
speed is at least as high as what has been specied
on the name plate of the device.
Carry out a visual inspection of the grinding disc
before use. Do not use any damaged or deformed
grinding discs. Replace any damaged or worn grin-
ding discs.
Make sure that the sparks produced by grinding do
not present a danger, e.g. reach people or ignite
ammable substances.
Never keep the ngers between the grinding disc
and spark protection or in close proximity to the
protective hoods. There is a risk of crushing.
The rotating parts of the device cannot be covered
due to functional reasons. Therefore, proceed cauti-
ously and hold the workpiece rmly in order to avoid
slipping which could cause your hands to come into
contact with the grinding belt or grinding disc.
The workpiece gets hot during grinding. Do not
touch the machined area, allow it to cool down.
There is a risk of burning. Do not use coolants or the
like.
If you are tired or have consumed alcohol or tablets,
do not work with the device. Always have a break on
time.
Switch the device off and remove the mains plug
- to loosen a blocked insertion tool,
- if the connection line is damaged or entangled,
- in case of unusual sounds.
Do not abuse the cord; do not use the cord to carry
or hang up the power tool or to unplug the power
tool from the mains. Keep the power cord away from
heat, oil, sharp edges or the power tool’s moving
parts. Damaged or tangled power cords will increase
the risk of electric shock.
When operating a power tool outdoors, use only
extension cords that are approved for outdoor use.
The use of an extension cord that is adapted for out-
door use reduces the risk of electric shock.
If working with the power tool in a damp location
cannot be avoided, use a ground fault circuit inter-
rupter. The use of a ground fault circuit interrupter
reduces the risk of electric shock. Always check
whether the mains voltage complies with the voltage
specied on the nameplate of the power tool.
Personal safety
Stay alert. Watch what you are doing and use com-
mon sense when operating a power tool. Do not use
the power tool while you are tired or under the inu-
ence of drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
Use personal protective equipment. Always wear sa-
fety glasses. Safety equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, a hard hat or ear protection
depending on the type and use of the power tool will
reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure that the po-
wer tool is switched off before connecting it to the
power supply and/or battery, picking it up or carrying
the tool. Carrying power tools with your nger on
the switch or energizing power tools that have the
switch on invite accidents.
Remove any adjusting tool or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key which has be-
en left attached to a rotating part may induce per-
sonal injury. Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables you to better
control the power tool in situations which cannot be
foreseen.
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
may get caught in moving parts.
If dust extraction and collection units are installed,
make sure that these are connected and properly
used. Using such devices reduces hazards associa-
ted with dust.
Power tool use and care
Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. With the correct power tool
you will do the job better and safer at the specied
power rate.
Do not use the power tool if it has a defective switch.
A power tool, which cannot be turned on or off with
the switch, is dangerous and must be repaired.
Unplug the power cord from the outlet and/or re-
move the battery before making any adjustments to
the tool, changing accessories, or storing the power
tool. Such preventive safety measures prevent star-
ting the tool accidentally.
Store idle power tools out of children’s reach. Do not
allow persons unfamiliar with the tool or these inst-
ructions to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
Keep the power tools in good condition. Check that
moving parts are functioning smoothly and do not
lock, whether parts are broken or for any other con-
dition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
17 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com service@scheppach.com +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Mount the sharpener
1. Select one of the three sharpeners.
2. In order to remove a sharpener from the working
position, you must press down the release lever for
the sharpener (13).
3. Remove the sharpener from the guide rails, upwards.
4. In the storage positions, the sharpeners are not xed
to the right and left side and can be easily removed
from the guide rails.
5. In order to fasten the selected sharpener in the
working position, from above push this into the guide
rails. Press the sharpener down until it snaps into
place.
The sharpeners also present a safety device. Never
use this device without a sharpener. Risk of injury!
Operation
m Caution! Risk of injury!
Always disconnect the plug from the mains socket
before working.
Use only grinding disks and accessories
recommended by the manufacturer. The use of other
insertion tools and other accessories may cause risk
of injury.
Never operate the device without the visual protection
disk.
Switch on the equipment only when it is safely
installed on the work surface.
Despite spark protection, always wear safety
goggles while working in order to avoid eye injuries.
Keep your hands away from the grinding disc and
grinding belt when the device is in operation. Injury
hazard!
Switching on and off
Ensure that the mains voltage matches the
specications on the rating plate.
Connect the equipment to the mains.
1. To switch on, press the “I” On switch and the device
starts up (see 3).
2. To switch off, press the “0” off switch and the device
switches off (see 3).
After switching on the device, wait until the device has
reached its max. speed. Only then must you start with
the grinding.
m The disk will continue to run after the equipment is
switched off. There is a risk of injury.
Test run:
Before starting work and after each change of grinding
disk, carry out a test run of at least 60 seconds with no
load. Switch off the equipment immediately if the disk
runs lumpy, substantial vibrations occur, or abnormal
noises are generated.
Sharpening drills (Fig. B)
Drills with a diameter of 3-10 mm can be sharpened.
1. Mount the selected sharpener (see Mounting
sharpener).
2. Remove the drill holder (14) from the sharpener.
Residual risks
Even if you use this electric power tool in ac-
cordance with instructions, certain residual risks
cannot be rules out. The following hazards may
arise in connection with the equipment’s construc-
tion and layout:
Lung damage if no suitable protective dust mask is
used.
Damage to hearing if no suitable ear protection is
used.
Health damage caused by hand-arm vibrations if the
equipment is used over a prolonged period or is not
properly guided and maintained.
Technical Data
Nominal input voltage 230V~ 50Hz
Power consumption 65W (S3 15%)*
Measurement idling speed n
0
6700 min
-1
Safety class II
Protection category IP20
Weight 1.5 kg
Grinding angle range 20° - 4
Sharpness drill diameter 3 - 10mm
Sharpness knife width 6 - 51mm
Grinding disc:
Outer diameter max. 48mm
Borehole diameter 10mm
* Operating mode S3 - 15% - 10min: S3 = Intermittent
mode without inuencing the starting process. This
means that during a period of 10 min the max. operat-
ing time is 15% (1.5 min).
Noise values
The total noise values determined in accordance with
EN 61029.
sound pressure level L
pA
74 dB(A)
uncertainty K
pA
3 dB
sound power level L
WA
87 dB(A)
uncertainty K
WA
3 dB
Wear hearing protection.
The effects of noise can cause a loss of hearing. Total
vibration values (vector sum - three directions) deter-
mined in accordance with EN 61029.
Assembly
m Caution! Risk of injury!
Ensure that you have sufcient space in which to
work, and that you do not endanger other people.
All covers and protective devices must be assembled
properly before commissioning.
Disconnect the mains plug before changing the
setting on the device.
Setting up
Place the sharpening station on rm surface and fasten
the device. Ideally, bolt the drill to the surface. Use the
mounting holes for the work bench assembly (9) in the
baseplate for this.
The screws and nuts required for assembly are not part
of the scope of delivery.
18 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com service@scheppach.com +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
The device is not suitable for grinding serrated knives.
Sharpening scissors (Fig. E)
1. Mount the selected sharpener (see Mounting
sharpener).
2. Completely open the scissors.
3. Insert the scissor blades into the scissor
sharpening slot.
4. Using light pressure guide the blade from the screw
up to the tip along the grinding wheel (10).
5. Remove the scissors from the sharpening station
and turn the scissors to sharpen the other blade.
6. Insert the other scissor blade into the scissor
sharpening slot.
7. Using light pressure guide the blade from the screw
up to the tip along the grinding wheel (10).
8. Execute the alternating grinding process until the
cutting edges are burr-free and sharp.
9. Switch the device off and wait for the grinding
wheel (10) to stop.
The device is not suitable for grinding serrated scissors.
The device is not suitable for grinding pinking shears.
Change grinding disc
Information on replacement:
Never operate the device without protective
equipment.
Ensure that the grinding disc dimensions match those
of the device.
Never use separate bushings or adapters in order to
make grinding discs whose hole is too large t the
device.
Do not use any saw blades.
Always reassemble the device completely after
replacing the grinding disc.
Switch the device off and remove the mains plug. Allow
the device to cool down.
When the grinding disc nut (16) is being tightened or
loosened, the axle has to be held rmly in place with a
pair of pliers or the grinding disc (10) held rm by hand.
1. Release the grinding wheel nut (16) in the
clockwise direction (left-handed thread).
2. Remove the grinding wheel (10).
3. Set up a new grinding wheel (10). Screw the
grinding wheel nut (16) in the anti- clockwise
direction (left-handed thread).
4. Test run: Before starting work and after each
change of grinding disk, carry out a test run of
at least 60 seconds with no load. Switch off the
equipment immediately if the disk runs lumpy,
substantial vibrations occur, or abnormal noises are
generated.
Transport
1. Turn off the power tool before any transport and
disconnect it from the power supply.
2. Protect the power tool from knocks, bumps and
strong vibrations, such as during transport in vehi-
cles.
3. Never use the safety devices for handling or trans-
porting purposes.
3. Insert the drill into the drill holder (14).
4. Insert the drill holder (14) into the adjusting device
(15).
5. Push the drill to the front into the V-nut up to the
metal stop. The cutting edges of the drill must t
closely to the metal surfaces.
6. Using the knurled nut fasten the drill for drill-
fastening (12).
7. Remove the drill holder (14) and insert it into the
rotatable drill mount (11).
8. Check the alignment of the drill. The cutting edges
of the drill must be touching the grinding wheel
(10).
9. Switch the device off and grind the drill.
10. Switch the device off and wait for the grinding
wheel (10) to stop.
11. Remove the drill holder (14) and insert it into the
rotatable drill mount (11) by rotating in by 180°.
Using the same adjustment, you can grind the
opposite cutting edge of the drill.
12. Switch the device off and grind the drill.
13. Switch the device off and wait for the grinding
wheel (10) to stop.
Sharpening picks and chisels (Fig. C)
1. Mount the selected sharpener (see Mounting
sharpener).
2. Place the blade on the tool table (6) so that the end
to be sharpened ts closely to the edge of the tool
table (6). The magnetic holder (5) keeps the blade
in position.
3. For small picks, use the spacer (4).
4. Select the angle according to the existing bevel
angle (angle of the bevelled edge).
5. Release the retaining screw for the angular
adjustment (7) and turn the tool table (6) into
position.
6. Tighten the retaining screw for angular adjustment
(7) again.
7. Switch the device on and move the tool table (6)
equally back and forth along the grinding wheel
(10).
8. Always use light pressure while sharpening and
slowly push the blade towards the grinding wheel
(10).
9. Repeat the sharpening process until all
irregularities have been removed.
10. Switch the device off and wait for the grinding
wheel (10) to stop.
Sharpening knives (Fig. D)
1. Mount the selected sharpener (see Mounting
sharpener).
2. Insert the blade of the knife right into the knife
sharpening slot.
3. Using light pressing guide the blade along the
grinding wheel (10) and evenly and slowly pull the
knife towards you.
4. Turn the knife and insert the knife blade into the
opposite knife sharpening slot.
5. Repeat this grinding process for this side of the
blade as well.
6. Execute the alternating grinding process until the
cutting edge is burr-free and sharp.
7. Switch the device off and wait for the grinding
wheel (10) to stop.
19 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58 www.scheppach.com service@scheppach.com +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
Maintenance
m Warning! Prior to any adjustment, maintenance or
service work disconnect the mains power plug!
General maintenance measures
Keep all safety devices, air vents and the motor hous-
ing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the
equipment with a clean cloth or blow it down with com-
pressed air at low pressure.
We recommend that you clean the equipment imme-
diately after you use it.
Clean the equipment regularly with a damp cloth and
some soft soap. Do not use cleaning agents or sol-
vents; these may be aggressive to the plastic parts in
the equipment. Ensure that no water can get into the
interior of the equipment.
Storage
Store the device and its accessories in a dark, dry and
frost-proof place that is inaccessible to children. The
optimum storage temperature is between 5 and 30˚C.
Store the electrical tool in its original packaging.
Cover the electrical tool in order to protect it from dust
and moisture.
Store the operating manual with the electrical tool.
Electrical connection
The electrical motor installed is connected and
ready for operation. The connection complies with
the applicable VDE and DIN provisions.
The customer‘s mains connection as well as the
extension cable used must also comply with these
regulations.
Damaged electrical connection cable
The insulation on electrical connection cables is often
damaged.
This may have the following causes:
Passage points, where connection cables are
passed through windows or doors.
Kinks where the connection cable has been improp-
erly fastened or routed.
Places where the connection cables have been cut
due to being driven over.
Insulation damage due to being ripped out of the
wall outlet.
Cracks due to the insulation ageing.
Such damaged electrical connection cables must not
be used and are life-threatening due to the insulation
damage.
Check the electrical connection cables for damage regu-
larly. Make sure that the connection cable does not hang
on the power network during the inspection.
Electrical connection cables must comply with the ap-
plicable VDE and DIN provisions. Only use connection
cables with the marking „H05VV-F“.
The printing of the type designation on the connection
cable is mandatory.
AC motor
The mains voltage must be 230 V~
Extension cables up to 25 m long must have a
cross-section of 1.5 mm
2
.
Connections and repairs of electrical equipment may
only be carried out by an electrician.
Please provide the following information in the event of
any enquiries:
Type of current for the motor
Machine data - type plate
Machine data - type plate
20 І 80
www.scheppach.com ser[email protected] +(49)-08223-4002-99 +(49)-08223-4002-58
FR CH
AVERTISSEMENT - pour réduire le risque de blessure, lisez le mode d’emploi!
FR CH
Portez des lunettes de protection!
FR CH
Portez une protection auditive!
FR CH
Portez un masque anti-poussière!
Légende des symboles gurant sur l’appareil
Classe de protection II
FR CH
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80

Scheppach GS650 Translation Of Original Operating Manual

Tüüp
Translation Of Original Operating Manual

teistes keeltes